ДОКЛАД относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез ЦК, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции

23.5.2018 - (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)) - ***I

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Вернер Ланген


Процедура : 2017/0090(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0181/2018
Внесени текстове :
A8-0181/2018
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез ЦК, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции

(COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0208),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0147/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0181/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ[1]*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез ЦК, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции

(Текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка[2],

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[3],

в съответствие с обикновената законодателна процедура[4],

като имат предвид, че:

(1)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета[5] бе публикуван в Официален вестник на Европейския съюз на 27 юли 2012 г. и влезе в сила на 16 август 2012 г. Съдържащите се в него изисквания, а именно изискванията за централен клиринг на стандартизираните договори за извънборсови деривати; изисквания за допълнително обезпечение; изисквания за намаляване на операционния риск за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали централен клиринг; задължения за отчитане на договорите за деривати; изискванията към централните контрагенти (ЦК) и изискванията към регистрите на трансакции (РТ) допринасят за намаляване на системния риск чрез увеличаване на прозрачността на пазара на извънборсови деривати и намаляване на свързаните с пазара на извънборсови деривати операционен и кредитен риск от контрагента.

(2)  С опростяването на някои области, обхванати от Регламент (ЕС) № 648/2012, както и с по-пропорционалния подход към тях се цели най-вече намаляване на регулаторната и административната тежест, без да се засяга общата цел за запазване на финансовата стабилност и намаляване на системните рискове, в съответствие с Програмата на Европейската комисия за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), в която се подчертава необходимостта от намаляване на разходите и опростяване, за да могат политиките да постигнат целите си по възможно най-ефективен начин.

(3)  Основни фактори за доброто функциониране на съюза на капиталовите пазари представляват ефикасните и устойчиви системи за обработка на сключените сделки и пазарите на обезпечения, които задълбочават усилията за насърчаване на инвестициите, растежа и работните места в съответствие с политическите приоритети на Комисията.

(4)  През 2015 г. и 2016 г. Комисията проведе две обществени консултации относно прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета. Отзиви за неговото прилагане бяха представени и от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). От тези публични консултации стана ясно, че целите на Регламент (ЕС) № 648/2012 срещат подкрепата на заинтересованите страни и не е необходимо регламентът да бъде изцяло преработен. На 23 ноември 2016 г. Комисията прие доклад за преглед в съответствие с член 85, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012. Въпреки че не всички разпоредби на Регламент (ЕС) № 648/2012 са изцяло приложими към момента и следователно все още не е възможно да му се направи цялостна оценка, в доклада бяха набелязани редица области, в които са необходими целенасочени действия, за да се осигури изпълнението на целите на Регламент (ЕС) № 648/2012 по по-пропорционален, ефикасен и ефективен начин.

(5)  Регламент (ЕС) № 648/2012 следва да обхваща всички финансови контрагенти, които могат да представляват съществен системен риск за финансовата система. Поради това следва да бъде изменено определението за финансови контрагенти.

(6)  Определени финансови контрагенти имат обем на дейност на пазарите на извънборсови деривати, който е твърде нисък, за да представлява системен риск за финансовата система, както и ▌е твърде нисък, за да бъде използването на централен клиринг икономически целесъобразно. Тези контрагенти, които обикновено са известни като „малки финансови контрагенти (МФК), следва да бъдат освободени от задължението за клиринг, като същевременно продължават да спазват изискването за размяна на обезпечения за намаляване на системния риск. Когато обаче даден МФК превиши клиринговия праг за най-малко един клас извънборсови деривати, задължението за клиринг следва да се задейства за всички класове извънборсови деривати с оглед на взаимосвързаността на финансовите контрагенти и евентуалния системен риск за финансовата система, който би могъл да възникне, ако тези договори за деривати не преминават през централен клиринг.

(7)  Нефинансовите контрагенти са по-слабо взаимосвързани, отколкото финансовите контрагенти. Те често търгуват само с един клас извънборсови деривати. Поради това тяхната дейност крие по-малък системен риск за финансовата система, отколкото дейността на финансовите контрагенти. Обхватът на задължението за клиринг за нефинансови контрагенти следва да се ограничи, така че нефинансовите контрагенти да подлежат на задължение за клиринг единствено по отношение на класа активи или класовете активи, превишаващи клиринговия праг ▌.

(7a)  Тъй като финансовите контрагенти и нефинансовите контрагенти представя различни видове риск, е необходимо да бъдат разработени два отделни клирингови прага. За да се вземат предвид събитията и промените на финансовите пазари, тези прагове следва да бъдат редовно актуализирани.

(8)  Изискването за клиринг на определени договори за извънборсови деривати, сключени преди задължението за клиринг да породи действие, създава правна несигурност и оперативни трудности, докато ползите от него са ограничени. По-специално, това изискване поражда допълнителни разходи и усилия за контрагентите по тези договори и може също така да засегне гладкото функциониране на пазара, без това да води до съществено подобряване на единното и последователно прилагане на Регламент (ЕС) № 648/2012 или до създаването на еднакви условия на конкуренция за участниците на пазара. По тази причина това изискване следва да бъде премахнато.

(9)  Независимо дали като клиенти на клирингов член, или посредством споразумения за непряк клиринг, контрагентите с ограничена по обем дейност на пазарите на извънборсови деривати срещат трудности при достъпа до централен клиринг. Ето защо изискването клиринговите членове да предоставят непреки клирингови услуги при приемливи търговски условия е неефикасно. Следователно клиринговите членове и клиентите на клиринговите членове, които предоставят клирингови услуги пряко на други контрагенти или непряко, като позволяват на своите клиенти да предоставят такива услуги на други контрагенти, следва да бъдат изрично задължени да правят това при справедливи, приемливи, недискриминационни и прозрачни търговски условия.

(10)  В определени ситуации следва да бъде възможно прекратяване на задължението за клиринг. Първо, това прекратяване следва да бъде възможно, когато вече не са изпълнени критериите, въз основа на които даден клас извънборсови деривати подлежи на задължението за клиринг. Такъв би могъл да бъде случаят, когато даден клас извънборсови деривати вече не е подходящ за задължителен централен клиринг или при съществена промяна на някой от тези критерии по отношение на даден клас извънборсови деривати. Прекратяване на задължението за клиринг следва също така да бъде възможно, когато ЦК престане да предлага клирингови услуги за определен клас извънборсови деривати или за конкретен вид контрагенти и други ЦК не могат достатъчно бързо да поемат предлагането на тези клирингови услуги. Накрая, прекратяването на задължението за клиринг следва също така да бъде възможно, когато това се счита за необходимо, за да се избегне сериозна заплаха за финансовата стабилност в Съюза.

(11)  Отчитането на минали трансакции се оказа трудна задача поради липсата на някои отчитани елементи, които не бяха изисквани при отчитането преди влизането в сила на Регламент (ЕС) № 648/2012, но които понастоящем се изискват. Това доведе до висок процент на случаите на неуспешно отчитане и до ниско качество на отчитаните данни въпреки значителната административна тежест, свързана с отчитането на тези трансакции. Поради това има голяма вероятност тези данни за минали периоди да не бъдат използвани. Освен това до настъпването на момента, когато ще започне да се прилага крайният срок за отчитане на минали трансакции, валидността на много от тези сделки вече ще е изтекла, а с нея и съответните експозиции и рискове. За преодоляване на тази ситуация изискването за отчитане на минали трансакции следва да бъде премахнато.

(12)  Вътрешногруповите трансакции, в които участват нефинансови контрагенти, представляват сравнително малка част от всички сделки с извънборсови деривати и служат основно за вътрешно хеджиране в рамките на групите. Поради това тези трансакции не водят до значително увеличаване на системния риск и взаимосвързаността, но въпреки това задължението за отчитането на тези сделки налага значителни разходи и тежести на нефинансовите контрагенти. Ето защо трансакциите между свързани субекти в рамките на групата, по които поне едната от страните е нефинансов контрагент, следва да бъдат освободени от задължението за отчетност, независимо от мястото на установяване на нефинансовия контрагент.

(13)  Изискването за отчитане на сделките с борсово търгувани деривати (БТД) представлява значителна тежест за контрагентите поради значителния обем на БТД, които се сключват ежедневно. Обществената консултация на Комисията относно проверката за пригодност на отчетността пред надзорните органи, която беше публикувана на 1 декември 2017 г., има за цел да събира данни относно разходите за спазване на съществуващите изисквания за отчетност пред надзорните органи на равнището на Съюза, както и за съгласуваността, последователността, ефективността, ефикасността и добавената стойност за Съюза на тези изисквания. Тази консултация дава възможност на органите да извършат цялостна оценка на отчитането на БТД, заедно с всички съществуващи и бъдещи режими за регулаторна отчетност, позволява им да вземат предвид новата среда за отчитане след прилагането на Регламент (ЕС) № 600/2014▌[6] и им предоставя възможност за представяне на предложения за ефективно намаляване ▌на тежестта за участниците на пазара, от които се изисква да отчитат сделките с БТД. Комисията следва да вземе под внимание тези констатации, за да предложи бъдещи промени на изискванията за отчетност съгласно член 9, параграф 1 във връзка с отчитането на БТД▌.

(14)  С цел да се намали тежестта на отчитането за малките нефинансови контрагенти, които не подлежат на задължението за клиринг, финансовите контрагенти следва да отговарят и да носят правното задължение единствено за отчитането на единен набор от данни за договорите за извънборсови деривати, сключени с нефинансови контрагенти, които не подлежат на задължението за клиринг,▌ както и за гарантирането на точността на отчитаните данни. С цел да се гарантира, че финансовият контрагент разполага с данните, необходими за изпълнението на неговото задължение за отчитане, нефинансовият контрагент следва да предостави данните, свързани с трансакциите с извънборсови деривати, за които не може да се очаква логично, че са притежавани от финансовия контрагент. Следва обаче да бъде възможно даден нефинансов контрагент да решава да отчита своите договори за извънборсови деривати. В такива случаи нефинансовият контрагент следва да информира съответно финансовия контрагент и да отговаря и да носи правното задължение за отчитането на тези данни и за гарантирането на тяхната точност.

(15)  Отговорността за отчитането на другите договори за деривати също следва да бъде определена. Поради това следва да се уточни, че управляващото дружество на предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа („ПКИПЦК“) отговаря и носи правното задължение за отчитането на договорите за извънборсови деривати, сключени от това ПКИПЦК, както и за гарантиране на точността на отчитаните данни, от името на това ПКИПЦК. Аналогично управителят на алтернативен инвестиционен фонд (АИФ) отговаря и носи правното задължение за отчитането на договорите за извънборсови деривати, сключени от този АИФ, както и за гарантиране на точността на отчитаните данни, от името на този АИФ.

(16)  За да се избегнат несъответствията при прилагането на техниките за намаляване на риска в рамките на Съюза, процедурите за управление на риска, изискващи своевременна, точна и подходящо отделена размяна на обезпечения между контрагентите, или всяка значителна промяна в тези процедури следва да бъдат одобрявани от надзорните органи преди тяхното прилагане.

(16а)  За да бъдат избягвани международни регулаторни различия и като се има предвид особеното естество на сделките с тези деривати, задължителният обмен на променливи маржини на сетълмент с физическа доставка на форуърдни валутни сделки и сетълмент с физическа доставка на валутни суап сделки с деривати следва да се прилага единствено за сделки между най-значимите от системна гледна точка контрагенти, кредитни институции и инвестиционни посредници.

(16б)  Услугите за намаляване на риска след сключване на сделките, като например компресиране на портфейл, могат да доведат до намаляване на системния риск. Чрез намаляване на рискове по съществуващи портфейли от деривати, без да променя общата пазарна позиция на портфейла, те могат да водят до намаляване на експозициите на контрагента и риск от контрагента, свързан с натрупване в брутните неприключени позиции. Понятието „компресиране на портфейл“ е определено в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 и е изключено от обхвата на задължението за търговия в Съюза, установено в член 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014. С цел привеждане на настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) № 600/2014, при необходимост, като се вземат под внимание различията между тези два регламента и потенциалът за заобикаляне на задължението за клиринг, Комисията, в сътрудничество с ЕОЦКП и ЕССР, следва да оценява на кои услуги за намаляване на риска след сключването на сделките може да бъде предоставено освобождаване от задължението за клиринг.

(17)  С цел увеличаване на прозрачността и предвидимостта на първоначалните допълнителни обезпечения и за да се ограничат случаите, при които ЦК променят своите модели на първоначалните допълнителни обезпечения по начини, които могат да имат проциклично въздействие, ЦК следва да предоставят на своите клирингови членове инструменти за симулиране на съответните им изисквания за първоначално допълнително обезпечение, както и подробен преглед на използваните от тях модели на първоначалните допълнителни обезпечения. Това е в съответствие с международните стандарти, публикувани от Комитета по платежни и сетълмент системи и Съвета на Международната организация на комисиите за ценни книжа, и по-специално с рамката за оповестяване на информация, публикувана[7] през декември 2012 г., и количествените стандарти за оповестяване за централни контрагенти, публикувани през 2015 г.[8], служещи на клиринговите членове за по-точно разбиране на рисковете и разходите, свързани с участието им в ЦК, и повишаващи прозрачността на ЦК за пазарните участници.

(18)  Продължава да съществува несигурност по въпроса до каква степен активите, държани в омнибус или индивидуални отделени сметки, са неприкосновени при несъстоятелност. Следователно не е ясно в кои случаи ЦК може с достатъчна правна сигурност да прехвърля клиентски позиции при неизпълнение от страна на клирингов член или в кои случаи ЦК може с достатъчна правна сигурност да изплаща приходите от ликвидация директно на клиентите. С оглед насърчаване на клиринга и подобряване на достъпа до него правилата, отнасящи се до неприкосновеността на тези активи и позиции при несъстоятелност, следва да бъдат изяснени.

(19)  Глобите, които ЕОЦКП може да налага на намиращите се под неговия пряк надзор регистри на трансакции, следва да бъдат достатъчно ефективни, пропорционални и възпиращи, за да се гарантира ефективността на надзорните правомощия на ЕОЦКП и да се повиши прозрачността на позициите и експозициите в извънборсови деривати. Размерите на глобите, първоначално предвидени в Регламент (ЕС) № 648/2012, се оказаха недостатъчно възпиращи с оглед на текущите обороти на регистрите на трансакции, което потенциално би могло да ограничи ефективността на надзорните правомощия, с които ЕОЦКП разполага по отношение на регистрите на трансакции съгласно регламента. Ето защо следва да бъде увеличена горната граница на основните размери на глобите.

(20)  Органите на трета държава следва да има достъп до данните, отчитани пред регистрите на трансакции в Съюза, когато третата държава е изпълнила определени условия относно третирането на тези данни и когато тази трета държава е въвела правно обвързващо и подлежащо на изпълнение задължение, осигуряващо на органите от Съюза пряк достъп до данните, отчитани пред регистрите на трансакции в тази трета държава.

(21)  В Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета[9] е предвидена опростена процедура за регистрация на регистри на трансакции, които вече са регистрирани съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 и желаят да разширят тази регистрация, за да предоставят своите услуги по отношение на сделки за финансиране с ценни книжа. Подобна опростена процедура следва да бъде предвидена за регистрацията на регистри на трансакции, които вече са регистрирани съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365 и желаят да разширят тази регистрация, за да предоставят своите услуги по отношение на договори за деривати.

(22)  Недостатъчното качество и прозрачност на данните, изготвяни от регистрите на трансакции, затрудняват образуванията, получили достъп до тези данни, за да ги използват за наблюдение на пазарите на деривати, и пречат на регулаторните и надзорните органи при своевременното определяне на рисковете за финансовата стабилност. С цел подобряване на качеството и прозрачността на данните, както и за уеднаквяване на изискванията за отчетност на Регламент (ЕС) № 648/2012 с тези на Регламент (ЕС) 2015/2365 и Регламент (ЕС) № 600/2014, е необходимо допълнително хармонизиране на правилата и изискванията за отчетност, по-специално по отношение на стандартите за данните, методите и механизмите за отчитане, както и на процедурите, които да се прилагат от регистрите на трансакции за валидиране на отчитаните данни по отношение на тяхната пълнота и точност и за съгласуване на данните с другите регистри на трансакции. Освен това регистрите на трансакции следва, при поискване, да предоставят на контрагентите достъп до всички отчитани от тяхно име данни, за да могат тези контрагенти да проверят точността на тези данни.

(22а)  За да се намали административната тежест и да се увеличи съпоставянето на трансакции, ЕОЦКП следва да въведе общ стандарт на Съюза за отчитане пред регистрите на трансакции. Тъй като ЦК и другите финансови контрагенти поемат делегирани задължения за отчитане, единният формат ще повиши ефективността на всички участници.

(23)  С Регламент (ЕС) № 648/2012 бе създадена конкурентна среда по отношение на услугите, предоставяни от регистрите на трансакции. Поради това контрагентите следва да имат възможност да избират пред кой регистъра на трансакции да отчитат и да могат по желание да сменят регистрите на трансакции. За улесняване на тази смяна и за осигуряване на постоянната наличност на данни без дублиране, регистрите на трансакции следва да въведат подходящи политики за надлежното прехвърляне на данни към други регистри на трансакции, когато това бъде поискано от предприятие, което подлежи на задължението за отчетност.

(24)  Регламент (ЕС) № 648/2012 постановява, че задължението за клиринг не следва да се прилага за пенсионните планове, докато ЦК не разработят подходящо техническо решение за трансфера на непарични обезпечения като променливи маржини. Тъй като до момента не е разработено работещо техническо решение, позволяващо на пенсионните планове да извършват централен клиринг, тази временна дерогация следва да се прилага за още две години по отношение на по-голямата част от пенсионните планове. Централният клиринг следва обаче да остане крайна цел, при условие че текущите регулаторни и пазарни промени позволят на участниците на пазара да разработят подходящи технически решения в рамките на този срок. Със съдействието на ЕОЦКП, ЕБО, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и ЕССР Комисията следва да следи напредъка, постигнат от ЦК, клиринговите членове и пенсионните планове за постигане на работещи решения, позволяващи участието на пенсионните планове в централен клиринг, и да изготви доклад за този напредък. Този доклад следва също да обхване решенията и съответните разходи за пенсионните планове, като бъдат отчетени регулаторните и пазарните промени, като например промените във вида на финансовия контрагент, подлежащ на задължението за клиринг. ▌На Комисията следва да се предоставят правомощия да удължи дерогацията за още една година, ако тя счита, че заинтересованите страни са договорили решение и че те се нуждаят от допълнително време за неговото изпълнение.

(24а)  Малките пенсионни планове, в допълнение към тези, класифицирани като малки финансови контрагенти, не представляват същите рискове като по-големите пенсионни планове и е целесъобразно да им се предостави по-дълъг срок на освобождаване от задължението за клиринг. За тези пенсионни планове Комисията следва да удължи освобождаването от посоченото задължение на три години. Ако в края на този период Комисията счита, че малкият пенсионните планове са положили необходимите усилия за разработване на подходящи технически решения за участие в централен клиринг, както и че отрицателното въздействие, което централният клиринг на договорите за деривати оказва върху пенсионните плащания на пенсионери, остава непроменено, Комисията следва да има възможност да удължи срока на дерогацията с още две години. След като изтече срокът на освобождаване, малките пенсионни планове следва да бъдат предмет на настоящия регламент по същия начин като всички останали образувания в рамките на неговото приложно поле. Поради по-ниските обеми на договорите за деривати, сключвани от пенсионни планове, трябва да се очаква, че те не ще надхвърлят праговете, задействащи задължението за клиринг. В резултат на това, дори след изтичане на срока на освобождаването, повечето малки пенсионни планове все още няма да подлежат на задължението за клиринг.

(24б)  Освобождаването за пенсионните планове следва да продължи да се прилага, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент, и ако настоящият регламент влезе в сила след 16 август 2018 г., също следва да се прилага с обратно действие за всички договори за извънборсови деривати, извършени след тази дата. Прилагането обратно действие на тази разпоредба е необходима, за да се избегне прекъсване между края на прилагането на съществуващото освобождаване и новото освобождаване, тъй като и двете освобождавания служат на една и съща цел.

(25)  На Комисията следва да бъдат делегирани правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с определянето на изискванията, при които търговските условия по отношение на предоставянето на услуги по клиринг се считат за справедливи, приемливи, прозрачни и недискриминационни, както и по отношение на удължаването на срока, в който задължението за клиринг следва да не се прилага за пенсионните планове.

(26)  За осигуряването на единни условия за прилагането на настоящия регламент, и по-специално по отношение на достъпа на съответните органи на трети държави до информацията, съдържаща се в регистрите на трансакции на Съюза, на Комисията следва да бъдат предоставени съответните изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета[10].

(27)  За да се осигури последователната хармонизация на правилата относно процедурите за намаляване на риска, регистрацията на регистрите на трансакции и изискванията за отчетност, Комисията следва да приеме проекти на регулаторни технически стандарти, разработени от ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП, относно надзорните процедури, осигуряващи първоначалното и текущо утвърждаване на процедурите за управление на риска, които изискват своевременна, точна и подходящо отделена размяна на обезпечения, характеристиките на опростеното заявление за разширяване на обхвата на регистрацията на регистър на трансакции, който вече е регистриран съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365, характеристиките на процедурите, които трябва да бъдат прилагани от регистъра на трансакции, за да се провери спазването на изискванията за отчетност от страна на отчитащия се контрагент или подаващия отчета субект, изчерпателността и точността на отчитаната информация и характеристиките на процедурите за съгласуване на данните между регистрите на трансакции. Комисията следва да приема тези проекти на регулаторни технически стандарти посредством делегирани актове по силата на член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз и в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета[11], Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета[12] и Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета[13].

(28)  На Комисията следва също да се предоставят правомощия да приеме технически стандарти за изпълнение, разработени от ЕОЦКП, чрез актове за изпълнение по силата на член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз и в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 по отношение на стандартите за данните, които трябва да се отчитат за различните класове деривати, както и на методите и механизмите за отчитане.

(29)  Доколкото целите на настоящия регламент, а именно повишаване на пропорционалността на правилата, водещи до излишна административна тежест и разходи за привеждане в съответствие, без да се излага на риск финансовата стабилност, и за увеличаване на прозрачността на позициите и експозициите в извънборсови деривати, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради техния мащаб и последици могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, залегнал в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на посочените цели.

(30)  Прилагането на някои разпоредби на настоящия регламент следва да бъде отложено с цел да бъдат установени всички основни мерки за изпълнение и да се даде възможност на участниците на пазара да предприемат необходимите стъпки за привеждане в съответствие.

(31)  В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета[14] беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи своето становище на [...].

(32)  Поради това Регламент (ЕС) № 648/2012 следва да бъде съответно изменен,

(32а)  Задължението за клиринг на деривати, определено в Регламент (ЕС) № 648/2012, и задължението за търговия на деривати, определено в Регламент (ЕС) № 600/2014, следва да бъдат привеждани в съответствие, когато това е необходимо и целесъобразно. Ето защо Комисията следва да изготви доклад относно промените в задължението за клиринг на деривати в настоящия регламент, по-специално по отношение на обхвата на образуванията, които подлежат на задължението за клиринг, както и на механизма за прекратяване на задължението, които следва да бъдат направени и в задължението за търговия на деривати, посочено в Регламент (ЕС) № 600/2014 ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 648/2012 се изменя, както следва:

(-1)  В член 1 параграф 4 се заменя със следното:

„4.  Настоящият регламент не се прилага по отношение на:

а)  централните банки и други органи, натоварени с управлението на публичния дълг или участващи в това управление;

б)  Банката за международни разплащания;

в)  многостранните банки за развитие, посочени в член 117, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.“;

-1а)  В член 1, параграф 5, се заличава буква а);

(1)  В член 2, точка 8 се заменя със следното:

“(8)  „финансов контрагент“ означава инвестиционен посредник, лицензиран в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета[15], кредитна институция, лицензирана в съответствие с Директива 2013/36/ЕС, застрахователно или презастрахователно предприятие, лицензирано в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[16], ПКИПЦК, получило разрешение в съответствие с Директива 2009/65/ЕО, освен ако това ПКИПЦК е свързано с план за покупка на акции от наети лица, институция за професионално пенсионно осигуряване по смисъла на член 6, буква а) от Директива 2003/41/ЕО, АИФ съгласно определението в член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС, който е установен в Съюза или се управлява от лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (ЛУАИФ) , което е получило разрешение или е регистрирано в съответствие с Директива 2011/61/ЕС, освен ако този АИФ е свързан с план за покупка на акции от наети лица и когато е приложимо, неговото лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, е установено в Съюза; и централен депозитар на ценни книжа, лицензиран в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета[17] ▌; “;

(2)  Член 4 се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 буква а) се изменя, както следва:

i)  подточки i)—iv) се заменят със следното:

“i)  между два финансови контрагента, които подлежат на условията по член 4а, параграф 1, втора алинея;

ii)  между финансов контрагент, който подлежи на условията по член 4а, параграф 1, втора алинея, и нефинансов контрагент, който подлежи на условията по член 10, параграф 1, втора алинея;

iii)  между два нефинансови контрагента, които подлежат на условията по член 10, параграф 1, втора алинея;

iv)  между, от една страна, финансов контрагент, който подлежи на условията по член 4а, параграф 1, втора алинея, или нефинансов контрагент, който подлежи на условията по член 10, параграф 1, втора алинея, и, от друга страна, образувание, установено в трета държава, което би подлежало на задължението за клиринг, ако е установено в Съюза;“;

б)  в параграф 1 буква б) се заменя със следното:

“б)  се сключват или подновяват:

i)  на датата, на която задължението за клиринг поражда действие или след нея; или

ii)  на или след датата, на която двамата контрагенти покриват посочените в буква а)условия.“;

в)  вмъкват се следните параграфи:

“3а.  Клиринговите членове и клиенти, които пряко или непряко предоставят клирингови услуги, правят това при справедливи, приемливи, недискриминационни и прозрачни търговски условия. Тези клирингови членове и клиенти предприемат всички разумни мерки за установяване, предотвратяване, управление и наблюдение на конфликти на интереси в рамките на група от свързани субекти, по-специално между търговския отдел и отдела за клиринг, които биха могли да оказват неблагоприятно въздействие върху справедливото, приемливо, недискриминационно и прозрачно предоставяне на клирингови услуги.

На клиринговите членове и клиенти се разрешава да контролират рисковете, свързани с предлаганите клирингови услуги.

3б.  За да се гарантира последователното прилагане на настоящия член, ЕОЦКП разработва регулаторни технически стандарти за уточняване на условията, при които търговските условия за клиринговите услуги, посочени в параграф 3а, се считат за справедливи, приемливи, недискриминационни и прозрачни.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти, посочени в алинея първа, в срок до... [шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

На Комисията се предоставя правомощието да допълва настоящия регламент чрез приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

(3)  Добавя се следният член 4а:

„Член 4a

Финансови контрагенти, които подлежат на задължението за клиринг

1.  Финансов контрагент, заемащ позиции в договори за извънборсови деривати, може да изчислява ежегодно своята съвкупна средна позиция в края на месеца за предходните 12 месеца ▌в съответствие с параграф 3.

Ако финансовият контрагент не изчислява своята позиция или резултатът от изчислението превишава клиринговите прагове, определени съгласно член 10, параграф 4, буква б), финансовият контрагент:

а)  незабавно уведомява за това ЕОЦКП и съответния компетентен орган;

б)  подлежи на посоченото в член 4 задължение за клиринг за бъдещите договори за извънборсови деривати, независимо от класа или класовете активи, за които е бил превишен клиринговият праг; както и

в)  осъществява клиринг на посочените в буква б) договори в срок от четири месеца след датата, от която подлежи на задължението за клиринг.

2.  Финансов контрагент, за който се прилага задължение за клиринг в съответствие с параграф 1 и който впоследствие удостовери пред съответния компетентен орган, че съвкупната му средна позиция в края на месеца за предходните 12 месеца ▌вече не превишава клиринговия праг, посочен в параграф 1, вече не подлежи на задължението за клиринг по член 4.

2а.  Ако финансов контрагент, който по-рано е бил освободен, вече подлежи на задължението за клиринг в съответствие с параграф 1, той осъществява клиринг на своите договори за извънборсови деривати в срок от четири месеца след датата, от която подлежи на задължението за клиринг.

3.  При изчисляването на посочените в параграф 1 позиции финансовият контрагент включва всички договори за извънборсови деривати, сключени от финансовия контрагент или от други образувания в рамките на групата, към която принадлежи този финансов контрагент.“;

(4)  В член 5, параграф 2 се заличава буква в).

(4а)  В член 6, параграф 2 след буква г) се добавя следната буква:

га)  в рамките на всеки клас извънборсови деривати, посочени в буква г), данните за видовете договори, за които съответните ЦК са получили разрешение за клиринг, и датата, на която тези ЦК са получили разрешение за клиринг на тези договори;“;

(5)  В член 6, параграф 2 се заличава буква д).

(6)  Добавя се следният член 6б:

„Член 6б

Прекратяване на задължението за клиринг в ситуации, различни от преструктурирането

1.  ЕОЦКП може при обстоятелства, различни от посочените в член 6а, параграф 1, да поиска от Комисията временно да прекрати задължението за клиринг, посочено в член 4, параграф 1, за определен клас извънборсови деривати или за конкретен вид контрагенти, когато е изпълнено едно от следните условия:

а)  класът извънборсови деривати вече не е подходящ за централен клиринг съгласно критериите, посочени в член 5, параграф 4, първа алинея и член 5, параграф 5;

б)  вероятно е ЦК да прекрати клиринга на този определен клас извънборсови деривати и няма друг ЦК, който е в състояние да осъществи клиринга на този определен клас извънборсови деривати без прекъсване;

в)  прекратяването на задължението за клиринг за определен клас извънборсови деривати или за конкретен вид контрагенти е необходимо, за да се избегне сериозна заплаха за финансовата стабилност в Съюза, и прекратяването е пропорционално на тази цел.

За целите на буква в) от първата алинея, ЕОЦКП се консултира с ЕССР преди да отправи посоченото в нея искане.

Когато поиска от Комисията временно да прекрати задължението за клиринг, посочено в член 4, параграф 1, ЕОЦКП излага мотивите си и представя доказателства, че най-малко едно от изложените в първата алинея условия е изпълнено. Комисията уведомява незабавно Европейския парламент и Съвета относно искането на ЕОЦКП.

1а.  Искане за прекратяване от страна на ЕОЦКП, както е посочено в параграф 1 от настоящия член, може да бъде изискано от компетентен орган, определен в съответствие с член 22. Когато компетентният орган изисква от ЕОЦКП да подаде искане за прекратяване, той излага мотиви и представя доказателства, че най-малко едно от изложените в първата алинея на параграф 1 условия е изпълнено.

В рамките на 48 часа от момента на получаване на дадено искане от компетентния орган и въз основа на мотивите и доказателствата, представени от компетентния орган, ЕОЦКП изисква от Комисията да прекрати задължението за клиринг на конкретния клас извънборсови деривати или за определения вид контрагент, посочен в параграф 1, или отхвърля искането на компетентния орган. ЕОЦКП информира заинтересования компетентен орган за своето решение и представя подробна обосновка, в която се обяснява това решение.

2.  Искането по параграф 1 не се оповестява публично.

3.  В рамките на 48 часа от момента на подаване на искането, посочено в параграф 1, и въз основа на мотивите и доказателствата, представени от ЕОЦКП, Комисията прекратява задължението за клиринг на конкретния клас извънборсови деривати или за определения вид контрагент, посочен в параграф 1, или отхвърля поисканото прекратяване. Комисията информира ЕОЦКП за своето решение и представя подробна обосновка, в която се обяснява това решение. Комисията след това предава тази информация незабавно на Европейския парламент и на Съвета.

4.  Решението на Комисията да прекрати задължението за клиринг ▌се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, на уебсайта на Комисията и в публичния регистър, посочен в член 6.

5.  Прекратяването на задължението за клиринг съгласно параграф 4 е валидно за срок от най-много един месец от датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

6.  Ако основанията за прекратяването продължават да бъдат приложими, Комисията може, след консултация с ЕОЦКП и ЕССР, да удължи посоченото в параграф 5 прекратяване за един или повече периоди с продължителност един месец, които общо не надвишават 12 месеца, считано от края на първоначалния период на прекратяване. Удължаването на прекратяването се публикува в съответствие с член 4.

За целите на първа алинея, Комисията уведомява ЕОЦКП и информира Европейския парламент и Съвета за своето намерение да удължи временното прекратяване на задължението за клиринг. В рамките на 48 часа от уведомяването ЕОЦКП представя становище относно удължаването на прекратяването.“;

(7)  Член 9 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:

“1.  Финансовите контрагенти, нефинансовите контрагенти, които отговарят на условията, посочени в член 10, параграф 1, втора алинея, и ЦК осигуряват отчитането на данните в съответствие с параграф 1а за всеки сключен от тях договор за деривати, както и за всяка промяна или прекратяване на такъв договор, пред регистъра на трансакции, регистриран в съответствие с член 55 или признат в съответствие с член 77. Данните се отчитат не по-късно от първия работен ден след деня на сключването, промяната или прекратяването на договора.

Задължението за отчетност се прилага за договори за деривати, които ▌са сключени на или след 12 февруари 2014 г.

Независимо от член 3, задължението за отчетност не се прилага по отношение на договори за извънборсови деривати в рамките на една и съща група, по които поне една от страните е нефинансов контрагент или би отговаряла на изискванията за нефинансов контрагент, ако беше учредена в Съюза, при условие, че:

а)  двата контрагента са обект на една и съща пълна консолидация;

б)  двата контрагента са обект на подходящи централизирани процедури за оценка, измерване и контрол на риска; както и

в)  предприятието майка не е финансов контрагент.“;

б)  вмъкват се следните параграфии 1б:

„1а.  Данните по договорите за деривати, посочени в параграф 1, се отчитат, както следва:

б)  ▌данните по договорите за извънборсови деривати, сключени между финансов контрагент и нефинансов контрагент, който не отговаря на условията в член 10, параграф 1, втора алинея, се отчитат, както следва:

i)  финансовите контрагенти са единствено отговорни и имат правното задължение за отчитане под формата на единен набор от данни, както и за гарантиране на точността на отчитаните данни. С цел да се гарантира, че финансовият контрагент разполага с всички данни, необходими за изпълнението на неговото задължение за отчитане, нефинансовият контрагент предоставя на финансовия контрагент данните, свързани с договорите за извънборсови деривати, сключени между тях, за които не може да се очаква логично, че са притежавани от финансовия контрагент. Нефинансовият контрагент е отговорен за това да гарантира, че посочените данни са точни.

ii)  независимо от разпоредбите на подточка i), нефинансовите контрагенти, които вече са инвестирали, за да въведат система за отчитане, могат да изберат да отчитат данните по своите договори за извънборсови деривати с финансови контрагенти пред регистър на трансакции. В такъв случай нефинансовите контрагенти информират предварително финансовите контрагенти, с които са сключили договори за извънборсови деривати, относно решението си. Отговорността и правното задължение за отчитането и за гарантирането на точността на тези данни при това положение продължават да се носят от нефинансовите контрагенти.

ба)  в случай на договори за извънборсови деривати, сключени от даден нефинансов контрагент, който не подлежи на условията, посочени в член 10, параграф 1, втора алинея, със субект, който е установен в трета държава, който би представлявал финансов контрагент, ако е установен в Съюза, от съответния нефинансов контрагент не се изисква да се отчита съгласно член 9 и не подлежи на правното задължение за отчитането или за гарантирането на точността на данните по тези договори за извънборсови деривати, в случай че:

i)  правният режим за отчитане на съответната трета държава е счетен са еквивалентен съгласно член 13 и финансовият контрагент от трета държава е отчел тази информация съгласно правния режим за отчитане на съответната трета държава;

ii)  правният режим за отчитане на съответната трета държава не е обявен за еквивалентен съгласно член 13, финансовият контрагент от трета държава избира да подлежи на изискванията на настоящия член, както би било, ако представляваше финансов контрагент, установен в Съюза, и се регистрира в ЕОЦКП.

ЕОЦКП изготвя общ регистър на финансовите контрагенти от трети държави, които са избрали да подлежат на разпоредбите на настоящия член в съответствие с подточка ii), който е публично достъпен на неговия уебсайт;

в)  управляващото дружество на ПКИПЦК е отговорно за отчитането на данните по договорите за извънборсови деривати, по които това ПКИПЦК е контрагент, както и за гарантиране на точността на отчитаните данни;

г)  управителят на АИФ е отговорен за отчитането на данните по договорите за извънборсови деривати, по които този АИФ е контрагент, както и за гарантиране на точността на отчитаните данни;

д)  контрагентите и ЦК, отчитащи договори за извънборсови деривати пред регистър на трансакции, гарантират, че данните по сключените от тях договори се отчитат точно и без дублиране.

Контрагентите и ЦК, които подлежат на посоченото в параграф 1 задължение за отчетност, могат да делегират това задължение.

1б.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, определящи данните, които следва да бъдат предоставени от даден финансов контрагент от трета държава за неговата регистрация в ЕОЦКП, посочени в параграф 1а, първа алинея, буква ба), подточка ii).

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок до... [шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

На Комисията се предоставя правомощието да допълва настоящия регламент чрез приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

в)  параграф 6 се заменя със следното:

“6.  За да се осигурят единни условия за прилагането на параграфи 1 и 3, ЕОЦКП разработва в тясно сътрудничество с ЕСЦБ проекти на технически стандарти за изпълнение, с които се уточняват:

а)  стандартите и форматите за данните, които трябва да бъдат отчитани, включващи най-малко следното:

i)  глобалните идентификационни кодове на правните субекти (ИКПС);

ii)  международните идентификационни номера на ценните книжа (ISIN);

iii)  уникалните идентификатори на трансакциите (UTI);

б)  методите и механизмите за отчитане;

в)  честотата на отчитането;

г)  датата, до която договорите за деривати следва да се отчитат, включително поетапно изпълнение за договори, сключени преди датата на прилагане на задължението за отчетност.

При разработването на тези проекти на технически стандарти ЕОЦКП взема предвид тенденциите в международен план и стандартите, договорени в рамките на Съюза или на световно равнище, и тяхната съгласуваност с изискванията за отчетност, определени в член 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365* и член 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до [Служба за публикации: моля, въведете дата 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент].

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първата алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“.

__________________________________________________________________

*  Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).

(8)  В член 10 параграфи 1 — 4 се заменят със следното:

„1.  Нефинансов контрагент, заемащ позиции в договори за извънборсови деривати, може да изчислява на годишна база своята съвкупна средна позиция в края на месеца за предходните 12 месеца в съответствие с параграф 3.

Ако нефинансовият контрагент не изчисли позицията си или резултатът от изчислението, посочено в първата алинея, не превишава клиринговите прагове, определени съгласно член 4, буква б), нефинансовият контрагент:

а)  незабавно уведомява за това ЕОЦКП и органа, определен съгласно параграф 5;

б)  в случай че не е изчислил позицията си, подлежи на посоченото в член 4 задължение за клиринг за бъдещите договори за извънборсови деривати за всички класове активи и на изискванията, посочени в член 11, параграф 3;

ба)  в случай че резултатът от изчислението, посочено в първата алинея, надвишава клиринговите прагове, определени в параграф 4, буква б), подлежи на посоченото в член 4 задължение за клиринг за бъдещите договори за извънборсови деривати от класа или класовете активи, за които е бил превишен клиринговият праг, и се освобождава от изискванията, посочени в член 11, параграф 3 за другия клас или класове активи, за които клиринговият праг не е превишен;

в)  осъществява клиринг на посочените в буква б) договори в срок от четири месеца след датата, от която подлежи на задължението за клиринг.

2.  Нефинансов контрагент, за когото се прилага задължение за клиринг в съответствие с параграф 1, втора алинея и който впоследствие удостовери пред органа, определен съгласно параграф 5, че съвкупната му средна позиция в края на месеца за предходните 12 месеца вече не превишава клиринговия праг, посочен в параграф 1, вече не подлежи на задължението за клиринг по член 4.

3.  При изчисляването на посочените в параграф 1 позиции нефинансовият контрагент включва всички договори за извънборсови деривати, сключени от нефинансовия контрагент или от други нефинансови образувания в рамките на групата, към която принадлежи този нефинансов контрагент, за които не може да се измери обективно, че водят до намаляване на рисковете, пряко свързани с търговската или финансиращата дейност на нефинансовия контрагент или на групата.

4.  За да гарантира последователното прилагане на настоящия член, ЕОЦКП, след провеждане на консултации с ЕССР и другите съответни органи, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, определящи:

а)  критериите за определяне за кои договори за извънборсови деривати обективно може да се измери, че намаляват рисковете, пряко свързани с търговската дейност или финансиращата дейност, посочени в параграф 3; както и

б)  стойности за клиринговите прагове, които се определят при отчитане на системното значение на сумата от нетните позиции и експозиции по контрагенти за всеки клас извънборсови деривати.

ЕОЦКП може да разработи отделни клирингови прагове за финансовите и за нефинансовите контрагенти, като вземе под внимание взаимната свързаност между финансовите контрагенти и по-високият им системен риск.

След провеждането на открита публична консултация ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 30 септември 2012 г. и редовно ги актуализира.

На Комисията се делегира правомощието да приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

След като се консултира с ЕССР и с други заинтересовани органи, ЕОЦКП редовно преразглежда праговете, посочени в буква б), и при необходимост, по-специално с цел да гарантира засилено участие в централен клиринг, предлага регулаторни технически стандарти за изменението им.

(8а)  В член 11 се вмъква следният параграф:

1a.  Изискванията, посочени в параграф 1 от настоящия член, не се отнасят за вътрешногруповите трансакции, посочени в член 3, когато един от контрагентите е нефинансов контрагент, който не е обхванат от задължението за клиринг съгласно член 10, параграф 1, втора алинея.“;

(8б)  В член 11 параграф 3 се изменя, както следва:

„3.  Финансовите контрагенти разполагат с процедури за управление на риска, които изискват своевременна, точна и отделена по подходящ начин размяна на обезпечения във връзка с договорите за извънборсови деривати, сключени на или след 16 август 2012 г. Нефинансовите контрагенти, посочени в член 10, може да не прилагат процедури за управление на риска, които изискват своевременна, точна и подходящо отделена размяна на обезпечения във връзка с договорите за извънборсови деривати, които са в класа деривати или в класовете деривати, за които е клиринговият праг не е превишен.“;

(9)  В член 11 параграф 15 се изменя, както следва:

а)  буква а) се заменя със следното:

„a)  процедурите за управление на риска, включително нивата и видовете обезпечения и споразуменията за отделяне, посочени в параграф 3, както и съответните надзорни процедури, осигуряващи първоначалното и текущо утвърждаване на тези процедури за управление на риска;“;

б)  във втора алинея първото изречение се заменя със следното:

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в рамките на [12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент].“;

(10)  В член 38 се добавят следните параграфи 6 и 7:

“6.  ЦК предоставя на своите клирингови членове инструмент за симулиране, който им позволява да определят на брутна основа размера на първоначалните допълнителни обезпечения, които ЦК може да изисква при клиринга на нова трансакция. Използването на инструмента става единствено при защитен сигурен достъп, а резултатите от симулацията не са обвързващи.

7.  ЦК предоставя на своите клирингови членове информация за използваните от него модели на първоначалните допълнителни обезпечения. Тази информация трябва да отговаря на всяко от следните условия:

а)  ясно обяснява замисъла на модела на първоначалните допълнителни обезпечения и начина, по който той функционира;

б)  ясно описва основните допускания и ограниченията на модела на първоначалните допълнителни обезпечения, както и обстоятелствата, при които тези допускания вече не са валидни;

в)  информацията е документирана.“.

(11)  В член 39 се добавя следният параграф 11:

„11.  Националните закони на държавите членки относно несъстоятелността не пречат на ЦК да предприема действия съгласно член 48, параграфи 5 – 7, по отношение на активите и позициите, записани по сметките, посочени в параграфи 2 – 5 от настоящия член.“;

(12)  Член 56 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:

“1.  За целите на член 55, параграф 1, регистърът на трансакции подава до ЕОЦКП едно от следните:

а)  заявление за регистрация;

б)  заявление за разширяване на обхвата на регистрацията, когато регистърът на трансакции вече е регистриран съгласно глава III от Регламент (ЕС) 2015/2365.“;

б)  параграф 3 се заменя със следното:

“3.  За да се осигури последователното прилагане на настоящия член, ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се уточнява следното:

а)  техническите детайли на заявлението за регистрация, посочено в параграф 1, буква а);

б)  техническите детайли на опростеното заявление за разширяване на обхвата на регистрацията, посочено в параграф 1, буква б).

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [Служба за публикации: моля, въведете дата 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент за изменение].

На Комисията се делегира правомощието да приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

в)  параграф 4 се заменя със следното:

“4.  За да се осигурят единни условия за прилагането на параграф 1, ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение, с които се уточнява следното:

а)  формата на заявлението за регистрация, посочено в параграф 1, буква а);

б)  формата на заявлението за разширяване на обхвата на регистрацията, посочено в параграф 1, буква б).

По отношение на първа алинея, буква б), ЕОЦКП разработва опростен формат.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до [Служба за публикации: моля, въведете дата 9 месеца след влизането в сила на настоящия регламент].

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първата алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 1; от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

(12а)  В член 62 параграф 5 се заличава.

(12б)  В член 63 параграф 1 се заменя със следното:

“1.  С цел изпълнение на задълженията си съгласно настоящия регламент, ЕОЦКП може да извършва всички необходими проверки на място във всички служебни помещения или собственост на юридическите лица, посочени в член 61, параграф 1. Когато това е необходимо за целите на правилното извършване и ефикасността на проверките, ЕОЦКП може да извършва проверки на място без предварително предупреждение.“;

(12в)  В член 63 параграф 2 се заменя със следното:

“2.  Служебните лица и други лица, упълномощени от ЕОЦКП да извършват проверки на място, могат да влизат в служебните помещения или собственост на юридическите лица, обект на приетото от ЕОЦКП решение за разследване, и разполагат с всички правомощия, предвидени в член 62, параграф 1. Те могат и да запечатват всички служебни помещения, счетоводни книги или документи за срока и в степента, необходими за проверката.“

(12г)  В член 63 параграф 8 се заличава.

(12д)  В член 64 параграф 4 се изменя, както следва:

“4.  Когато представя на ЕОЦКП досието с констатациите си, разследващият служител уведомява за това лицата, които са обект на разследването. Тези лица имат право на достъп до досието при зачитане на законния интерес на други лица във връзка с опазване на търговските им тайни. Правото на достъп до досието не включва достъп до поверителна информация и вътрешни подготвителни документи на ЕОЦКП.“;

(12е)  В член 64 параграф 8 се заменя със следното:

“8.  Ако при изпълнението на своите задължения съгласно настоящия регламент ЕОЦКП установи, че има сериозни признаци за евентуално наличие на факти, за които знае, че могат да представляват престъпления съгласно приложимото право, той сезира съответните органи с цел започване на разследване и на евентуално наказателно преследване. Освен това ЕОЦКП се въздържа от налагането на глоби или периодични финансови санкции в случаи, при които знае, че предишна оправдателна или осъдителна присъда, произтичаща от идентичен факт или факти, които са по същество идентични, вече е влязла в сила като резултат от наказателно производство съгласно националното право.“;

(12ж)  В член 65, параграф 1 се заличава втората алинея.

(13)  В член 65 параграф 2 се изменя, както следва:

а)  в буква а) „20 000 EUR“ се заменя с „200 000 EUR“;

б)  в буква б) „10 000 EUR“ се заменя със „100 000 EUR“;

в)  добавя се следната буква в):

„в)  за нарушенията, посочени в приложение І, раздел IV, глобите са в размер най-малко 5 000 EUR и не надвишават 10 000 EUR.“.

(13а)  В член 67, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Първата алинея не се прилага, в случай че е необходимо да се предприемат спешни мерки за предотвратяването на значителна и непосредствена вреда за финансовата система или значителна и непосредствена вреда за целостта, прозрачността, ефикасността и правилното функциониране на финансовите пазари, включително стабилността или точността на данните, докладвани в регистър на трансакциите. В такъв случай ЕОЦКП може да приеме временно решение и предоставя на засегнатите лица възможността да бъдат изслушани възможно най-бързо след като той приеме решението.“;

(14)  В член 72 параграф 2 се заменя със следното:

“2.  Размерът на таксата, начислена на регистъра на трансакции, покрива всички разумни административни разходи на ЕОЦКП, свързани с дейността му по регистрацията и надзора, и е пропорционален на оборота на съответния регистър на трансакции и на вида на регистрацията и упражнявания надзор.;

(15)  Вмъква се следният член 76a:

Член 76аВзаимен пряк достъп до данни

1.  Когато това е необходимо за упражняването на задълженията им, съответните органи на трети държави, в които са установени един или повече регистри на трансакции, следва да имат пряк достъп до информацията в регистрите на трансакции, установени в Съюза, при условие че Комисията е приела за тази цел акт за изпълнение в съответствие с параграф 2.

2.  След подаване на искане от органите, посочени в параграф 1, Комисията може в съответствие с посочената в член 86, параграф 2 процедура по разглеждане да приеме актове за изпълнение, в които се определя дали нормативната уредба на третата държава на подалия искането орган отговаря на всяко от следните условия:

а)  регистрите на трансакции, установени в тази трета държава, са получили надлежно разрешение;

б)  регистрите на трансакции подлежат на текущ ефективен надзор и изпълнението на задълженията им е осигурено с ефективно правоприлагане в тази трета държава;

в)  съществуват гаранции относно професионалната тайна и тези гаранции са най-малко еквивалентни на предвидените в настоящия регламент, в т.ч. защитата на търговски тайни, споделени от органите с трети страни;

г)  за регистрите на трансакции, получили разрешение в тази трета държава, съществува правно обвързващо и подлежащо на изпълнение задължение да осигуряват на образуванията, посочени в член 81, параграф 3, пряк и незабавен достъп до данните.”.

(16)  В член 78 се добавят следните параграфи 9 и 10:

“(9)  Регистърът на трансакции въвежда следните процедури и политики:

а)  процедури за ефективното съгласуване на данни между регистрите на трансакции;

б)  процедури за гарантиране на изчерпателността и точността на отчитаните данни;

в)  политики за надлежното прехвърляне на данни към други регистри на трансакции, когато това бъде поискано от контрагентите или ЦК, посочени в член 9, или когато това е необходимо по други причини.

(10)  За да се осигури последователното прилагане на настоящия член, ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се уточняват:

а)  процедурите за съгласуването на данни между регистрите на трансакции;

б)  процедурите, които регистърът на трансакции трябва да прилага, за да се провери спазването на изискванията за отчетност от страна на отчитащия се контрагент или подаващия отчета субект, както и изчерпателността и точността на информацията, отчитана съгласно член 9.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок до... [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

На Комисията се делегира правомощието да приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

(17)  Член 81 се изменя, както следва:

а)  към параграф 3 се добавя следната буква р):

„р)  съответните органи на трета държава, по отношение на която е бил приет акт за изпълнение съгласно член 76, буква а);“;

б)  вмъква се следният параграф 3а:

“3а.  Регистърът на трансакции предоставя на контрагентите и ЦК, посочени в член 9, параграф 1а, втора алинея, отчитаната от тяхно име информация.“;

в)  параграф 5 се заменя със следното:

“5.  За да се гарантира последователното прилагане на настоящия член, ЕОЦКП, след консултация с членовете на ЕСЦБ, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се уточнява следното:

а)  информацията, която трябва да се публикува или до която трябва да се осигури достъп в съответствие с параграфи 1 и 3;

б)  честотата на публикуване на информацията, посочена в параграф 1;

в)  оперативните стандарти, необходими за агрегиране и сравняване на данните между регистрите на трансакции и за достъпа на посочените в параграф 3 образувания до тази информация;

г)  редът и условията, както и механизмите, и изискваната документация, въз основа на които регистрите на трансакции предоставят достъп на посочените в параграф 3 образувания.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [Служба за публикации: моля, въведете дата 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент за изменение].

При разработването на тези проекти на технически стандарти ЕОЦКП гарантира, че при публикуването на информацията, посочена в параграф 1, не се разкрива самоличността на страните по договорите.

На Комисията се делегират правомощия да приеме посочените в първата алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“.

(18)  В член 82 параграф 2 се заменя със следното:

“2.  Делегираните правомощия, посочени в член 1, параграф 6, член 4, параграф 3, член 64, параграф 7, член 70, член 72, параграф 3, член 76а и член 85, параграф 2, се предоставят на Комисията за неопределен срок.“.

(19)  Член 85 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:

“1.  В срок до ... [три години след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] Комисията прави оценка на прилагането на настоящия регламент и изготвя общ доклад. Комисията представя този доклад на Европейския парламент и на Съвета заедно с всички подходящи предложения.

аа)  вмъква се следният параграф:

“1а.  В срок до ... [три години след влизането в сила на настоящия регламент за изменение] ЕОЦКП представя доклад пред Европейския парламент, Съвета и Комисията, в който се анализира въздействието, което въведените с Регламент (ЕС) 2018/... [настоящия регламент за изменение] промени в режима на отчетност оказват върху участниците на пазара. В посочения доклад по-специално се прави оценка на приемането и прилагането на съответните разпоредби, позволяващи делегирането на отчетната дейност на финансовите контрагенти и изискващи отчитане на договорите от страна на ЦК, като също така се проучва дали тези нови разпоредби са довели до желания ефект на намаляване на тежестта на отчитането за по-малките контрагенти. В него се проучва и как тези нови разпоредби са засегнали конкуренцията между регистрите на трансакции и дали и в каква степен са довели до по-малко конкурентна среда и по-ограничена свобода на избор за клиринговите членове и техните клиенти.“;

б)  параграф 2 се заменя със следното:

„2.  В срок до [една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] и всяка година след това до ... [две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] Комисията изготвя доклад, с който се оценява дали са били разработени работещи технически решения за прехвърлянето от пенсионните планове на парични и непарични обезпечения като променливи маржини, както и необходимостта от мерки за улесняване на подобни решения.

В срок до [шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] и всяка година след това до ... [две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕОЗППО, ЕБО и ЕССР, представя пред Комисията доклад, в който се оценява следното:

а)  дали ЦК, клиринговите членове и пенсионните планове са направили необходимото и са разработили работещи технически решения, позволяващи участието на пенсионните планове в централен клиринг посредством внасяне на парични и непарични обезпечения като променливи маржини, включително последствията от тези решения върху пазарната ликвидност и процикличността, както и потенциалните правни и други последствия;

б)  обемът и естеството на дейността на пенсионните планове на пазарите на извънборсови деривати — преминали и непреминали клиринг, за всеки клас активи, и свързаният с това системен риск за финансовата система;

в)  последствията, които изпълнението на изискването за клиринг от страна на пенсионните планове ще има върху техните инвестиционни стратегии, включително всяка промяна в разпределението на техните парични и непарични активи;

г)  последиците за пенсионните планове от клиринговите прагове, посочени в член 10, параграф 4;

д)  въздействието на други правни изисквания върху разликата между разходите по трансакциите с преминали и непреминали клиринг извънборсови деривати, включително изискванията за допълнителни обезпечения за непреминали клиринг деривати и изчисляването на коефициента на ливъридж съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013;

е)  дали са необходими допълнителни мерки, за да се намери решение във връзка с достъпа на пенсионните планове до клиринг.

В съответствие с член 82 Комисията приема делегиран акт за еднократно удължаване на тригодишния срок, посочен в член 89, параграф 1, с две години, ако достигне до заключението, че не е било разработено работещо техническо решение и че се запазва отрицателното влияние, което централният клиринг на договори за деривати оказва върху бъдещите пенсионни плащания.“;

в)  параграф 3 се заменя със следното:

„3.  В срок до ... [две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] ▌Комисията ▌:

а)   представя предложение за обвързващо решение, различно от постоянни или допълнителни временни освобождавания на пенсионните планове от задължението за клиринг, ако счита, че не е намерено решение от заинтересованите страни; или

б)  приема делегиран акт в съответствие с член 82, за да удължи двегодишния срок, посочен в член 89, параграф 1, еднократно с една години, единствено ако прецени, че заинтересованите страни са се договорили за решение и че е необходимо допълнително време за прилагането на съответното решение; или

в)   позволява да изтече срокът на освобождаването, като в същото време насърчава заинтересованите страни да приложат своето решение предварително, ако счита, че е намерено решение.

ва)  вмъкват се следните параграфи:

3а.  В срок до ... [три години след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 82 за еднократно удължаване на тригодишния срок, посочен в член 89, параграф 1а, с две години, ако прецени, че малките пенсионни планове, посочени в член 89, параграф 1а, са положили необходимите усилия за разработването на подходящи технически решения, и че се запазва отрицателното влияние, което централният клиринг на договори за деривати оказва върху пенсионните плащания.;

3б.  В срок до [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] ЕОЦКП представя доклад до Европейския парламент, Съвета и Комисията, в който се прави оценка по въпроса дали списъкът на финансовите инструменти, считани за високо ликвидни и свързани с минимални кредитни и пазарни рискове, в съответствие с член 47, може да бъде разширен, и дали този списък може да включва един или повече фондове на паричния пазар, получили разрешение съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 2017/1131.“.

д)    добавят се следните параграфи:

6.  В срок до ... [шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент за изменение] Комисията, след проведена консултация с ЕОЦКП, представя доклад до Европейския парламент и Съвета относно съгласуването на задължението за търговия на деривати съгласно Регламент № 600/2014 с промените, извършени съгласно Регламент (ЕС) 2018/... [настоящия регламент за изменение] в задължението за клиринг на деривати, и по-специално по отношение на обхвата на образуванията, които подлежат на задължението за клиринг, както и на механизма за прекратяване на задължението. Ако това съгласуване се счита за необходимо и целесъобразно, докладът се придружава от законодателно предложение, с което се въвеждат необходимите промени.

7.  В срок до [18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕОЗППО и ЕБО, представя доклад до Комисията, в който се оценява дали принципът за справедливи, приемливи, недискриминационни и прозрачни търговски условия, посочен в член 4, параграф 3а, е бил ефективен при улесняването на достъпа до клиринг.

Комисията, в срок до [две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение], представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който се оценява дали принципът на справедливи, приемливи, недискриминационни и прозрачни търговски условия е бил ефективен при улесняването на достъпа до клиринг и в който се предлагат, ако е необходимо, подобрения на посочения принцип. В този доклад се разглеждат констатациите от доклада, посочен в първата алинея и, когато е целесъобразно, той е съпроводен от законодателно предложение.

8.  В срок до [12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент за изменение] Комисията изготвя доклад, в който се прави оценка по въпроса дали сделките, които произтичат пряко от услуги за намаляване на риска след сключване на сделките, включително компресиране на портфейл, следва да бъдат освободени от изискването за клиринг, посочено в член 4, параграф 1. В този доклад Комисията взема предвид по-специално степента, в която тези сделки ограничават рисковете, и по-конкретно настоящия кредитен и оперативен риск, както и възможностите за заобикаляне на изискването за клиринг и за възпиращо действие във връзка с централния клиринг. Комисията представя този доклад на Европейския парламент и на Съвета, заедно с евентуалните подходящи законодателни предложения.

С цел да подпомогне Комисията при изготвянето на доклада, посочен в първата алинея, в срок до [6 месеца след влизането в сила на настоящия регламент за изменение] ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕССР, представя на Комисията доклад, в който се прави оценка по въпроса дали сделките, които произтичат пряко от услуги за намаляване на риска след сключване на сделките, включително компресиране на портфейл, следва да бъдат освободени от изискването за клиринг. В този доклад се проучва компресирането на портфейл и други налични несвързани с ценообразуване услуги за намаляване на риска след сключване на сделките, които водят до намаляване на непазарните рискове по портфейли от деривати, без да се променя пазарният риск по портфейлите, като например ребалансиране на трансакциите. В него също така се обясняват целите и функционирането на такива услуги за намаляване на риска след сключване на сделките, степента, до която те ограничават рисковете, и по-специално настоящия кредитен и оперативен риск, и се оценява необходимостта от клиринг за такива сделки или за освобождаването им от клиринг, с цел управление на системните рискове. В него се оценява също и доколко освобождаването на тези услуги от задължението за клиринг действа възпиращо във връзка с централния клиринг и може да доведе до заобикаляне на задължението за клиринг от страна на контрагентите.

9.  Въз основа на, наред с другото, констатациите от обществената консултация на Комисията относно проверката за пригодност на надзорната отчетност, публикувана на 1 декември 2017 г., и на доклада, представен от ЕОЦКП съгласно втората алинея, в срок до [12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент за изменение] Комисията прави преглед на и докладва относно прилагането на член 9, параграф 1а. Комисията представя този доклад на Европейския парламент и на Съвета, заедно с евентуалните подходящи законодателни предложения. При прегледа на прилагането на член 9, параграф 1а Комисията оценява дали задължението за отчитане на трансакциите съгласно член 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014 създава ненужно дублиране на отчитането на трансакциите за деривати, които не са извънборсови деривати, и дали изискването за отчетност по отношение на трансакции с деривати, които не са извънборсови деривати съгласно член 9, параграф 1а би могло да бъде ограничено без ненужни загуби на информация, с цел опростяване на веригите на отчетност за дериватите, които не са извънборсови деривати, за всички контрагенти, и по-специално за нефинансовите контрагенти, които не подлежат на задължението за клиринг, посочено в член 10, параграф 1, втора алинея.

В срок до [шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕССР, представя на Комисията доклад, в който се оценява следното:

а)  съгласуваността между изискванията за отчетност за деривати, които не са извънборсови деривати, съгласно Регламент (ЕС) № 600/2014 и съгласно член 9 от настоящия регламент, както по отношение на данните за отчитания договор за деривати, така и по отношение на достъпа до данни от страна на съответните субекти;

б)  дали е възможно да се приведат в съответствие изискванията за отчетност по отношение на деривати, които не са извънборсови деривати, съгласно Регламент (ЕС) № 600/2014 и съгласно член 9 от настоящия регламент, както по отношение на данните за отчитания договор за деривати, така и по отношение на достъпа до данни от страна на съответните субекти; както и

в)  осъществимостта на опростяването на веригите за отчитане за всички контрагенти, включително всички непреки клиенти, като се взема предвид необходимостта от своевременно отчитане, както и актовете и мерките, приети съгласно член 4, параграф 4 от настоящия регламент и член 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 600/2014.“

(20)  В член 89, параграф 1 първа алинея се заменя със следното:

“1.  В срок до [две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] задължението за клиринг, предвидено в член 4, няма да се прилага за договорите за извънборсови деривати, за които обективно може да се измери, че водят до намаляване на инвестиционните рискове, пряко свързани с финансовата състоятелност на пенсионните планове, както и за образуванията, създадени с цел предоставяне на обезщетение на членове на пенсионни планове в случай на неизпълнение на пенсионните планове.

Пенсионните планове, централните контрагенти (ЦК) и клиринговите членове полагат максимални усилия, за да допринасят за разработването на технически решения, които да улесняват клиринга на подобни договори за извънборсови деривати от пенсионните планове.

Комисията създава експертна група, съставена от представители на пенсионните планове, ЦК, клиринговите членове и други заинтересовани страни по тези технически решения, за да следи техните усилия и да оценява напредъка, постигнат в разработването на технически решения, които да улесняват клиринга на подобни договори за извънборсови деривати от пенсионните планове. Тази експертна група се събира поне веднъж на всеки шест месеца. Комисията отчита усилията, полагани от пенсионните планове, ЦК и клиринговите членове, при изготвянето на своите доклади в съответствие с член 85, параграф 2, първа алинея.“;

(20а)  В член 89 се вмъква следният параграф:

1а.  Независимо от разпоредбите на параграф 1, в срок до [три години след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] задължението за клиринг, предвидено в член 4, не се прилага за договорите за извънборсови деривати, за които обективно може да се измери, че водят до намаляване на инвестиционните рискове, пряко свързани с финансовата състоятелност на пенсионните планове, спадащи към категорията на малките пенсионни планове, както и за образуванията, създадени с цел предоставяне на обезщетение на членовете на съответните пенсионни планове в случай на неизпълнение на задълженията на даден пенсионен план.

Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 82а за допълване на настоящия регламент, като се определя кои пенсионни планове може да се считат за малки пенсионни планове в съответствие с първата алинея на настоящия параграф, като се има предвид, че категорията на малките пансионни планове следва да не представлява над 5% от договорите за извънборсови деривати, сключени от пенсионните планове.“;

(21)  Приложение I се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага, считано от [пет месеца след влизането в сила на настоящия регламент за изменение].

Независимо от разпоредбите на втория параграф от настоящия член, член 1, параграф 7, буква г) и член 1, параграфи 8, 10 и 11 се прилагат от [▌шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение], а член 1, параграф 2, буква в), член 1, параграф 7, буква д), член 1, параграф 9, член 1, параграф 12, букви б) и в) и член 1, параграф 16 се прилагат от [▌18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

В случай че настоящият регламент влезе в сила след 16 август 2018 г., член 89, параграф 1 се прилага с обратна сила за всички договори за извънборсови деривати, изпълнени от пенсионни планове след 16 август 2018 г. и преди датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I се изменя, както следва:

(1)  В раздел I се добавят следните букви и), й) и к):

“i)  регистър на трансакции нарушава член 78, параграф 9, буква а), като не установява подходящи процедури за съгласуване на данните между регистрите на трансакции;

й)  регистър на трансакции нарушава член 78, параграф 9, буква б), като не установява подходящи процедури за гарантиране на изчерпателността и точността на отчитаните данни;

к)  регистър на трансакции нарушава член 78, параграф 9, буква в), като не установява подходящи политики за надлежното прехвърляне на данни към други регистри на трансакции, когато това бъде поискано от контрагентите и ЦК, посочени в член 9, или е необходимо по други причини.“.

(2)  В Раздел IV се добавя следната буква г):

“г)  регистър на трансакции нарушава член 55, параграф 4, като не уведомява своевременно ЕОЦКП за съществените изменения в условията за своята регистрация.“.

 • [1] * Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.
 • [2]   OВ C […], […], стр. […].
 • [3]   OВ C […], […], стр. […].
 • [4]   Позиция на Европейския парламент от ... (ОВ ...) и решение на Съвета от ...
 • [5]   Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета на 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г, стp. 1).
 • [6]   Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).
 • [7]   http://www.bis.org/cpmi/publ/d106.pdf
 • [8]   http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf
 • [9]   Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).
 • [10]   Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
 • [11]   Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).
 • [12]   Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).
 • [13]   Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
 • [14]   Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
 • [15]   Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).
 • [16]   Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) (OB L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).
 • [17]   Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез ЦК, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции

Позовавания

COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)

Дата на представяне на ЕП

4.5.2017

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ECON

31.5.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

ITRE

31.5.2017

JURI

31.5.2017

 

 

Неизказано становище

Дата на решението

ITRE

30.5.2017

JURI

29.5.2017

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Werner Langen

6.7.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

10.10.2017

21.2.2018

20.3.2018

 

Дата на приемане

16.5.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

5

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrea Cozzolino, Ramón Jáuregui Atondo, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Дата на внасяне

23.5.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

46

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

5

-

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan

4

0

EFDD

Marco Valli

PPE

Esther de Lange

S&D

Neena Gill, Alex Mayer

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 5 юни 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност