ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně

23.5.2018 - (COM(2017)0208 – C8‑0147/2017 – 2017/0090(COD)) - ***I

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Werner Langen


Postup : 2017/0090(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0181/2018

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně

(COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0208),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0147/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0181/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU[1]*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky[2],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru[3],

v souladu s řádným legislativním postupem[4],

vzhledem k těmto důvodům:

1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012[5] bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie (EU) dne 27. července 2012 a v platnost vstoupilo dne 16. srpna 2012. Požadavky, jež obsahuje, a sice clearing standardizovaných mimoburzovních (OTC) derivátových smluv ústředními protistranami; maržové požadavky; požadavky na zmírnění operačního rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana; povinnost oznamovat derivátové smlouvy; požadavky na ústřední protistrany a požadavky na registry obchodních údajů, přispívají ke snižování systémového rizika tím, že zvyšují transparentnost trhu s OTC deriváty a snižují úvěrové riziko protistrany a operační riziko spojené s OTC deriváty.

2)  Zjednodušení určitých oblastí, jež nařízení (EU) č. 648/2012 upravuje, a proporcionálnější přístup k těmto oblastem je v souladu s Programem pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) Komise, který klade důraz na nutnost snižování nákladů a zjednodušení, aby politiky Unie dosahovaly svých cílů co nejefektivnějším způsobem, a jehož účelem je zejména snižování regulační a administrativní zátěže, aniž by byl dotčen obecný cíl zajišťovat finanční stabilitu a snižovat systémová rizika.

3)  Efektivní a odolné poobchodní systémy a trhy s kolaterálem jsou nezbytnými prvky dobře fungující unie kapitálových trhů a prohlubují úsilí na podporu investic, růstu a zaměstnanosti v souladu s politickými prioritami Komise.

4)  Komise v letech 2015 a 2016 provedla dvě veřejné konzultace k uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012. Komise rovněž obdržela podklady k uplatňování uvedeného nařízení od Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgán ESMA“), Evropské rady pro systémová rizika (dále jen „ESRB“) a Evropského systému centrálních bank (dále jen „ESCB“). Z těchto veřejných konzultací vyplynulo, že cíle nařízení (EU) č. 648/2012 zúčastněné strany podporují a že významná změna tohoto nařízení není nutná. Dne 23. listopadu 2016 přijala Komise zprávu o přezkumu v souladu s čl. 85 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012. Ačkoli všechna ustanovení nařízení (EU) č. 648/2012 dosud neplatí v plném rozsahu a jeho komplexní hodnocení není ještě možné, zpráva poukázala na oblasti, ve kterých je nutné přijmout cílená opatření, jež zajistí dosažení cílů nařízení (EU) č. 648/2012 přiměřenějším, účinnějším a efektivnějším způsobem.

5)  Nařízení (EU) č. 648/2012 by mělo zahrnovat všechny finanční smluvní strany, jež mohou představovat významné systémové riziko pro finanční systém. Definice finančních smluvních stran by proto měla být změněna.

6)  Určité finanční smluvní strany mají objem činnosti na trzích s OTC deriváty příliš nízký na to, aby představoval významné systémové riziko pro finanční systém, a příliš nízký na to, aby byl clearing prováděný ústřední protistranou ekonomicky schůdný. Ty finanční smluvní strany, často označované jako malé finanční smluvní strany, by měly být od povinnosti clearingu osvobozeny, avšak i nadále by měly podléhat požadavku na výměnu kolaterálu, aby se zmírnilo jakékoli systémové riziko. Překročí-li však malá finanční smluvní strana clearingový práh nejméně v jedné kategorii OTC derivátů, mělo by to zakládat její povinnost clearingu ve všech kategoriích OTC derivátů, a to vzhledem ke vzájemné propojenosti finančních smluvních stran a k možnému systémovému riziku pro finanční systém, jež by mohlo vzniknout, pokud by nebyl prováděn clearing těchto derivátových smluv ústřední protistranou.

7)  Nefinanční smluvní strany jsou navzájem méně propojeny než finanční smluvní strany. Jsou také často aktivní pouze v jedné kategorii OTC derivátů. Jejich činnost proto představuje pro finanční systém menší systémové riziko než činnost finančních smluvních stran. Rozsah povinnosti clearingu pro nefinanční smluvní strany by proto měl být zúžen, aby tyto smluvní strany podléhaly povinnosti clearingu pouze v kategorii či kategoriích aktiv, které překračují clearingový práh ▌.

7a)  Vzhledem k tomu, že finanční smluvní strany a nefinanční smluvní strany představují odlišná rizika, je nezbytné vytvořit dva odlišné clearingové prahy. S cílem zohlednit vývoj na finančních trzích by tyto prahové hodnoty měly být pravidelně aktualizovány.

8)  Požadavek na provádění clearingu u určitých OTC derivátových smluv uzavřených před datem nabytí účinnosti povinnosti clearingu vytváří právní nejistotu a vyvolává provozní komplikace, přičemž jeho výhody jsou omezené. Tento požadavek zejména způsobuje smluvním stranám těchto smluv vznik dodatečných nákladů a práce a může mít také dopad na bezproblémové fungování trhu, aniž by to vedlo k významnému zlepšení v jednotném a koherentním uplatňování nařízení (EU) č. 648/2012 nebo k nastolení rovných podmínek pro účastníky trhu. Tento požadavek by proto měl být zrušen.

9)  Smluvní strany, jejichž činnosti na trzích s OTC deriváty dosahují jen omezeného objemu, narážejí na obtíže v přístupu ke clearingu prováděnému ústřední protistranou, ať už jako klienti členů clearingového systému nebo prostřednictvím ujednání o nepřímém clearingu. Není proto efektivní požadovat, aby členové clearingového systému umožňovali poskytovat služby nepřímého clearingu za přiměřených obchodních podmínek. Od členů clearingového systému a klientů těchto členů, kteří poskytují clearingové služby jiným smluvním stranám přímo, nebo nepřímo tím, že umožňují svým vlastním klientům poskytovat tyto služby jiným smluvním stranám, by se proto mělo výslovně vyžadovat, aby tak činili za spravedlivých, přiměřených, nediskriminačních a transparentních obchodních podmínek.

10)  Mělo by být možné v určitých situacích povinnost clearingu pozastavit. Za prvé, takové pozastavení by mělo být možné, pokud kritéria, na základě kterých konkrétní kategorie OTC derivátů podléhá povinnosti clearingu, již nejsou splňována. Mohlo by se tak stát v případě, kdy se nějaká kategorie OTC derivátů stane nevhodnou pro povinný clearing prováděný ústřední protistranou nebo kdy došlo k podstatné změně jednoho z těchto kritérií u konkrétní kategorie OTC derivátů. Pozastavit povinnost clearingu by mělo být možné i v případě, kdy ústřední protistrana přestane nabízet clearingové služby pro konkrétní kategorii OTC derivátů nebo pro konkrétní druh smluvních stran a kdy jiné ústřední protistrany ji nemohou dostatečně rychle nahradit a tyto clearingové služby převzít. Pozastavit povinnost clearingu by rovněž mělo být možné v případě, kdy je považováno za nezbytné zamezit vážné hrozbě pro finanční stabilitu v Unii.

11)  Oznamování minulých obchodů se ukázalo být obtížným vzhledem k nedostatku určitých údajů, jejichž oznamování se nevyžadovalo před vstupem nařízení (EU) č. 648/2012 v platnost, ale které jsou vyžadovány nyní. To vedlo k tomu, že tyto obchody často nebyly oznamovány a že oznamované údaje měly nízkou kvalitu, přičemž zátěž spojená s oznamováním těchto obchodů je značná. Existuje proto vysoká pravděpodobnost, že tyto údaje z minulosti zůstanou nevyužity. Navíc ke dni, kdy lhůta pro oznámení minulých obchodů nabývá účinnosti, je řada těchto obchodů již po expiraci a spolu s nimi i odpovídající expozice a rizika. K nápravě této situace by požadavek na oznamování minulých obchodů měl být zrušen.

12)  Obchody uvnitř skupiny zahrnující nefinanční smluvní strany představují poměrně malý zlomek všech obchodů s OTC deriváty a používají se především pro vnitřní zajištění v rámci skupiny. Tyto obchody proto významně nepřispívají k systémovému riziku a ke vzájemné propojenosti, avšak povinnost tyto obchody oznamovat znamená pro nefinanční smluvní strany významné náklady a zátěž. Všechny obchody mezi přidruženými subjekty v rámci skupiny, kde alespoň jednou smluvní stranou je nefinanční smluvní strana, by proto měly být od oznamovací povinnosti osvobozeny, bez ohledu na místo usazení nefinanční smluvní strany.

13)  Požadavek na oznamování obchodů s deriváty obchodovanými v obchodním systému znamená pro smluvní strany významnou zátěž vzhledem k vysokému objemu tohoto druhu obchodů, které jsou denně uzavírány. Veřejná konzultace Komise týkající se kontroly účelnosti oznamování orgánům dohledu, která byla zveřejněna dne 1. prosince 2017, má za cíl shromáždit důkazy o nákladech na dodržování platných požadavků na oznamování orgánům dohledu na úrovni Unie, jakož i konzistentnosti, soudržnosti, efektivnosti, účinnosti a přidané hodnotě EU, pokud jde o tyto požadavky. Tato konzultace poskytuje orgánům příležitost posoudit oznamování obchodů s deriváty obchodovanými v obchodním systému uceleně spolu se všemi stávajícími a budoucími systémy regulačního oznamování, dovoluje orgánům zohlednit nové prostředí oznamování v návaznosti na provedení nařízení (EU) č. 600/2014▌[6]poskytuje možnost předložení návrhů na efektivní snížení zátěže pro účastníky trhu, po kterých je vyžadováno podávat zprávy o obchodech s deriváty obchodovanými v obchodním systému. Komise by měla vzít taková zjištění v úvahu při navrhování budoucích změn požadavků týkajících se oznamování podle čl. 9 odst. 1 ve vztahu k oznamování obchodů s deriváty obchodovanými v obchodním systému▌.

14)  S cílem snížit zátěž nefinančních smluvních stran, které nepodléhají povinnosti clearingu, spojenou s oznamováním by za oznamování jednotné sady údajů jimi uzavíraných OTC derivátových smluvnefinanční smluvní stranou, která nepodléhá povinnosti clearingu▌, jakož i za zajištění správnosti oznamovaných údajů, měla odpovídat a nést právní odpovědnost výhradně finanční smluvní strana. Aby bylo zajištěno, že finanční smluvní strana obdrží údaje potřebné ke splnění oznamovací povinnosti, nefinanční smluvní strana by měla dodat podrobnosti týkající se obchodů s OTC deriváty, u nichž nelze důvodně předpokládat, že je má finanční smluvní strana v držení. Nefinanční smluvní strana by však měla mít možnost sama vykazovat své smlouvy o OTC derivátech. V takovém případě by měla nefinanční smluvní strana patřičně informovat finanční smluvní stranu a odpovídat a nést právní odpovědnost za oznamování těchto údajů a za zajištění jejich správnosti.

15)  Měla by se také určit odpovědnost za oznamování jiných derivátových smluv. Mělo by být proto stanoveno, že správcovská společnost subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (dále jen „SKIPCP“) odpovídá a nese právní odpovědnost za oznamování OTC derivátových smluv, které tento SKIPCP uzavřel, jménem tohoto SKIPCP, jakož i za správnost oznamovaných údajů. Podobně i správce alternativního investičního fondu by měl odpovídat a nést právní odpovědnost za oznamování OTC derivátových smluv, které tento fond uzavřel, jménem tohoto fondu, jakož i za správnost oznamovaných údajů.

16)  Aby se zamezilo tomu, že budou techniky zmírňování rizika uplatňovány v Unii nekonzistentně, měly by orgány dohledu schválit postupy řízení rizik, které vyžadují, aby si smluvní strany vyměnily kolaterál včas a přesně a aby byl tento kolaterál vhodně oddělen, nebo jakékoli významné změny těchto postupů dříve, než jsou použity.

16a)  S cílem vyhnout se rozdílům v mezinárodní dozorčí činnosti a s ohledem na zvláštní povahu obchodů s těmito deriváty by se povinná výměna variačních marží u fyzicky vypořádaných derivátů typu měnový forward a devizový swap měla vztahovat pouze na obchody mezi nejsystémovějšími smluvními stranami, jmenovitě úvěrovými institucemi a investičními podniky.

16b)  Služby pro snížení poobchodních rizik, jako je komprese portfolií, mohou vést ke snížení systémového rizika. Služby pro snížení poobchodních rizik mohou snížit expozici protistrany a riziko protistrany spojené s nárůstem hrubých nevypořádaných pozic snížením rizika stávajících portfolií derivátů, aniž by došlo ke změně celkové tržní pozice portfolia. „Komprese portfolia“ je definována v čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014 a vyňata z působnosti obchodní povinnosti Unie stanovené v článku 28 nařízení (EU) č. 600/2014. S cílem uvést toto nařízení v případě potřeby do souladu s nařízením (EU) č. 600/2014 a s ohledem na rozdíly těchto dvou nařízení a možnost obejít povinnost clearingu, měla by Komise ve spolupráci s ESMA a ESRB posoudit, kterým službám pro snížení poobchodních rizik by mohla být udělena výjimka z povinnosti clearingu.

17)  S cílem zvýšit transparentnost a předvídatelnost počátečních marží a odradit ústřední protistrany od toho, aby své modely počátečních marží měnily způsobem, který by se mohl jevit jako procyklický, měly by ústřední protistrany poskytnout členům svých clearingových systémů nástroje k simulaci svých požadavků na počáteční marže a podrobný přehled modelů počátečních marží, jež používají. Tento požadavek je v souladu s mezinárodními normami zveřejněnými Výborem pro platební a tržní infrastrukturu a radou Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry, a zejména s rámcem pro zveřejňování údajů uveřejněným v prosinci 2012[7] a s normami pro zveřejňování kvantitativních údajů pro ústřední protistrany uveřejněnými v roce 2015[8], které jsou důležitou pomůckou pro přesné pochopení rizik a nákladů spojených s účastí členů clearingového systému na ústřední protistraně a pro posílení transparentnosti ústředních protistran pro účastníky trhu.

18)  Přetrvává nejistota ohledně toho, v jaké míře jsou aktiva držená na souhrnných nebo individuálních oddělených účtech oddělena v případě insolvence. Není proto jasné, ve kterých případech mohou ústřední protistrany s dostatečnou právní jistotou převádět pozice klientů, pokud je člen clearingového systému v selhání, nebo ve kterých případech mohou ústřední protistrany s dostatečnou právní jistotou vyplácet výnosy z likvidace přímo klientům. S cílem motivovat ke clearingu a zlepšit přístup k němu by měla být vyjasněna pravidla týkající se oddělení těchto aktiv a pozic v případě insolvence.

19)  Pokuty, které může orgán ESMA v rámci svého přímého dohledu uložit registrům obchodních údajů, by měly být účinné, přiměřené a dostatečně odrazující, aby se zajistila účinnost dohledových pravomocí tohoto orgánu a zvýšila se transparentnost pozic v OTC derivátech a souvisejících expozic. Výměry pokut, jež nařízení (EU) č. 648/2012 původně stanovilo, se s ohledem na běžný obrat registrů obchodních údajů ukázaly jako nedostatečně odrazující, což by mohlo potenciálně omezovat účinnost dohledových pravomocí, jež orgán ESMA podle uvedeného nařízení vůči těmto registrům má. Horní hranice základní výměry pokut by proto měla být zvýšena.

20)  Orgány třetích zemí by měly mít přístup k údajům oznamovaným do registrů obchodních údajů v Unii, pokud dotčená třetí země splňuje určité podmínky zaručující zacházení s těmito údaji a pokud tato třetí země stanoví právně závaznou a vymahatelnou povinnost poskytnout orgánům Unie přímý přístup k údajům oznamovaným do registrů obchodních údajů v této třetí zemi.

21)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365[9] umožňuje zjednodušený postup registrace registrů obchodních údajů, které jsou již registrovány v souladu s nařízením (EU) č. 648/2012 a chtějí tuto registraci rozšířit, aby mohly poskytovat své služby v souvislosti s obchody zajišťujícími financování. Podobný zjednodušený postup registrace by měl být zaveden pro registraci registrů obchodních údajů, které jsou již registrovány v souladu s nařízením (EU) 2015/2365 a chtějí tuto registraci rozšířit, aby mohly poskytovat své služby v souvislosti s derivátovými smlouvami.

22)  Nedostatečná kvalita a transparentnost údajů poskytovaných registry obchodních údajů ztěžuje subjektům, kterým byl udělen přístup k těmto údajům, používat je při sledování trhů s deriváty a brání regulačním orgánům a orgánům dohledu včas zjistit rizika pro finanční stabilitu. K tomu, aby se zlepšila kvalita a transparentnost údajů a sjednotily se požadavky na oznamování podle nařízení (EU) č. 648/2012 s požadavky nařízení (EU) 2015/2365 a nařízení (EU) č. 600/2014, je nezbytná další harmonizace pravidel oznamování a požadavků na oznamování, a zejména další harmonizace datových standardů, metod a mechanismů oznamování údajů, jakož i postupů, jež mají registry obchodních údajů používat při validaci oznámených údajů z hlediska jejich úplnosti a správnosti a při sesouhlasování údajů s jinými registry obchodních údajů. Registry obchodních údajů by kromě toho měly na žádost poskytnout smluvním stranám přístup ke všem údajům oznámeným jejich jménem, aby se těmto smluvním stranám umožnilo ověřit správnost těchto údajů.

22a)  S cílem snížit administrativní zátěž a zvýšit párování obchodů by ESMA měl zavést společnou unijní normu pro oznamování registrům obchodních údajů. Jelikož ústřední protistrany a další finanční smluvní strany na sebe přebírají jim svěřené úkoly v oblasti oznamování, jednotný formát by zvýšil účinnost pro všechny účastníky.

23)  Pokud jde o služby poskytované registry obchodních údajů, nařízení (EU) č. 648/2012 zavedlo konkurenční prostředí. Smluvní strany by proto měly být schopny zvolit si registr obchodních údajů, kterému chtějí údaje oznamovat, a měly by být, pokud si to přejí, schopny přejít od jednoho registru obchodních údajů ke druhému. Aby se takový přechod usnadnil a zajistila se trvalá dostupnost údajů bez jejich duplicity, měly by registry obchodních údajů stanovit vhodné zásady, jež zajistí řádný přenos oznámených údajů do jiných registrů obchodních údajů, pokud o to podnik podléhající oznamovací povinnosti požádá.

24)  Nařízení (EU) č. 648/2012 stanoví, že povinnost clearingu by se neměla vztahovat na složky penzijního systému, dokud ústřední protistrany nevypracují vhodné technické řešení pro převod nehotovostního kolaterálu jako variačních marží. Jelikož dosud nebylo vypracováno žádné schůdné řešení, které by složkám penzijního systému umožňovalo provádět clearing prostřednictvím ústřední protistrany, mělo by být použití této dočasné výjimky prodlouženo o další dva roky v souvislosti s valnou většinou složek penzijního systému. Clearing prováděný ústřední protistranou by však měl zůstat konečným cílem vzhledem k tomu, že současný vývoj v oblasti regulace a trhů umožňuje účastníkům trhu vypracovat v této lhůtě vhodná technická řešení. S pomocí orgánů ESMA a EBA, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen „orgán EIOPA“) a ESRB by Komise měla sledovat pokrok dosažený ústředními protistranami, členy clearingového systému a složkami penzijního systému při vypracovávání schůdných řešení, jež usnadní účast složek penzijního systému na clearingu prováděném ústřední protistranou, a vypracovat zprávu o tomto pokroku. Tato zpráva by rovněž měla zahrnovat řešení a související náklady pro složky penzijního systému, přičemž by měla zohlednit vývoj v oblasti regulace a trhů, například změny typu finanční smluvní strany, jež podléhá povinnosti clearingu. ▌Komisi by měla být svěřena pravomoc prodloužit tuto výjimku o další jeden rok, pokud se domnívá, že se zúčastněné strany dohodly na řešení a že jeho uskutečnění vyžaduje dodatečný čas.

24a)  Malé složky penzijního systému, kromě těch, které jsou klasifikovány jako malé finanční protistrany, nepředstavují stejná rizika jako větší složky penzijního systému a je vhodné umožnit jim delší výjimku z povinnosti clearingu. Pro tyto složky penzijního systému by Komise měla rozšířit výjimku z této povinnosti na tři roky. Jestliže se ke konci tohoto období Komise domnívá, že malé složky penzijního systému vyvinuly nezbytné úsilí o nalezení vhodných technických řešení pro účast v clearingu prováděném ústřední protistranou a že se nemění negativní dopad derivátových smluv, jejichž clearing provádí ústřední protistrana, na důchodové dávky důchodců, měla by Komise moci prodloužit tuto výjimku o další dva roky. Po uplynutí výjimky by malé složky penzijního systému měly podléhat tomuto nařízení stejně jako všechny ostatní subjekty, které spadají do jeho rozsahu působnosti. Vzhledem k nízkému objemu derivátových smluv uzavřených malými složkami penzijního systému se očekává, že nepřekročí práh, jenž aktivuje povinnost clearingu. V důsledku toho nebude většina malých složek penzijního systému podléhat povinnosti clearingu ani po uplynutí výjimky z této povinnosti.

24b)  Tato výjimka pro malé složky penzijního systému by měla být uplatňována od data vstupu tohoto nařízení v platnost a pokud toto nařízení vstoupí v platnost po 16. srpnu 2018, měla by být uplatňována rovněž se zpětnou účinností na všechny OTC derivátové smlouvy vyhotovené po tomto datu. Zpětná působnost tohoto ustanovení je nezbytná, aby se zabránilo prodlevě mezi ukončením používání stávající výjimky a novou výjimkou, neboť obě slouží témuž účelu.

25)  Komisi by měla být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o bližší určení podmínek, za kterých jsou obchodní podmínky poskytování clearingových služeb považovány za spravedlivé, přiměřené, transparentní a nediskriminační, a pokud jde o prodloužení lhůty, po kterou by se povinnost clearingu neměla vztahovat na složky penzijního systému.

26)  Aby se zajistily jednotné podmínky pro provádění tohoto nařízení, zejména pokud jde o dostupnost informací obsažených v registrech obchodních údajů v Unii pro relevantní orgány třetích zemí, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011[10].

27)  S cílem zajistit důslednou harmonizaci pravidel týkajících se postupů zmírňování rizik, registrace registrů obchodních údajů a požadavků na oznamování, měla by Komise přijmout návrhy regulačních technických norem vypracované orgány EBA, EIOPA a ESMA, které se týkají postupů dohledu k zajištění počáteční a průběžné validace postupů řízení rizik, které vyžadují včasný, přesný a vhodně oddělený kolaterál, dále údajů o zjednodušené žádosti o rozšíření registrace registru obchodních údajů, který je již registrován podle nařízení (EU) 2015/2365, údajů o postupech, jež má registr obchodních údajů použít při ověřování, zda oznamující smluvní strana nebo předkládající subjekt dodrželi požadavky na oznamování údajů, dále úplnosti a správnosti oznámených informací, jakož i údajů o postupech sesouhlasování údajů mezi registry obchodních údajů. Komise by měla tyto návrhy těchto regulačních technických norem přijímat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie a v souladu s články 10 až 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010[11], nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010[12] a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010[13].

28)  Komisi by rovněž měla být svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy, jež vypracuje orgán ESMA, prostřednictvím prováděcích aktů podle článku 291 Smlouvy o Evropské unii a v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010, pokud jde o datové standardy pro informace, jež mají být oznamovány u jednotlivých kategorií derivátů, a o metody a mechanismy oznamování.

29)  Jelikož cílů tohoto nařízení, tedy jednak zajistit přiměřenost pravidel, jež vedou ke zbytečné administrativní zátěži a nákladům na dodržování předpisů, aniž by došlo k ohrožení finanční stability, a jednak zvýšit transparentnost pozic v OTC derivátech a souvisejících expozic, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu jejich rozsahu a účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

30)  Použití určitých ustanovení stanovených tímto nařízením by mělo být odloženo s cílem zavést všechna zásadní prováděcí opatření a umožnit účastníkům trhu přijmout nezbytné kroky za účelem dodržení povinností.

31)  V souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001[14] byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal své stanovisko dne […].

32)  Nařízení (EU) č. 648/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

32a)  Povinnost clearingu pro deriváty podle nařízení (EU) č. 648/2012 by měla být, je-li to vhodné a potřebné, sladěna s obchodní povinností pro deriváty podle nařízení (EU) č. 600/2014. Proto by Komise měla připravit zprávu o změnách povinnosti clearingu pro deriváty provedených v tomto nařízení, zejména pokud jde o typy subjektů, jež povinnosti clearingu podléhají, jakož i mechanismus pozastavení, které by měly být provedeny také u obchodní povinnosti pro deriváty, jak je vymezena v nařízení (EU) č. 600/2014.PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 648/2012 se mění takto:

-1)  v článku 1 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.  Toto nařízení se nevztahuje na:

a)  centrální banky a další veřejné subjekty pověřené správou veřejného dluhu nebo do správy veřejného dluhu zasahující;

b)  Banku pro mezinárodní platby;

c)  mezinárodní rozvojové banky uvedené v čl. 117 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013.“

-1a)  V článku 1 odstavci 5 se zrušuje písmeno a;

1)  v článku 2 se bod 8 nahrazuje tímto:

„8)  „finanční smluvní stranou“ investiční podnik povolený v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/31[15], úvěrová instituce povolená v souladu se směrnicí 2013/36/EU, pojišťovna nebo zajišťovna povolená v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES[16], SKIPCP povolený v souladu se směrnicí 2009/65/ES, vyjma případů, kdy se tento SKIPCP vztahuje k zaměstnaneckému plánu na koupi akcií, instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění ve smyslu čl. 6 písm. a) směrnice 2003/41/ES, alternativní investiční fond definovaný v čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU, který je buď usazený v Unii nebo řízený správcem alternativního investičního fondu (dále jen „správce AIF“) povoleným nebo registrovaným v souladu se směrnicí 2011/61/EU, vyjma případů, kdy se tento alternativní investiční fond vztahuje k zaměstnaneckému plánu na koupi akcií, a případně a je-li správce AIF usazený v Unii;centrální depozitář cenných papírů povolený v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014[17] ▌;”

2)  Článek 4 se mění takto:

a)  v odstavci 1 se písmeno a) mění takto:

i)  body i) až iv) se nahrazují tímto:

„i)  mezi dvěma finančními smluvními stranami, na které se vztahují podmínky uvedené v čl. 4a odst. 1 druhém pododstavci,

ii)  mezi finanční smluvní stranou, na kterou se vztahují podmínky uvedené v čl. 4a odst. 1 druhém pododstavci, a nefinanční smluvní stranou, na kterou se vztahují podmínky uvedené v čl. 10 odst. 1 druhém pododstavci,

iii)  mezi dvěma nefinančními smluvními stranami, na které se vztahují podmínky uvedené v čl. 10 odst. 1 druhém pododstavci,

iv)  mezi finanční smluvní stranou, na kterou se vztahují podmínky uvedené v čl. 4a odst. 1 druhém pododstavci, nebo nefinanční smluvní stranou, na kterou se vztahují podmínky uvedené v čl. 10 odst. 1 druhém pododstavci, na straně jedné a subjektem usazeným ve třetí zemi, který by podléhal povinnosti clearingu, pokud by byl usazen v Unii, na straně druhé;“;

b)  v odstavci 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)  jsou uzavřeny nebo nahrazeny buď:

i)  v den, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti, nebo později; nebo

ii)  v den, kdy obě smluvní strany splní podmínky uvedené v písmenu a), nebo později.“;

c)  vkládají se nové odstavce, které znějí:

„3a.  Členové clearingového systému a klienti, kteří přímo či nepřímo poskytují clearingové služby, poskytují tyto služby za spravedlivých, přiměřených, nediskriminačních a transparentních obchodních podmínek. Tito členové clearingového systému a klienti učiní veškeré přiměřené kroky nezbytné k odhalení, předcházení, řízení a sledování střetů zájmů ve skupině přidružených subjektů, zejména mezi obchodní jednotkou a clearingovou jednotkou, aby zabránili tomu, že tyto střety zájmů nepříznivě ovlivní spravedlivé, přiměřené, nediskriminační a transparentní poskytování clearingových služeb.

Členům clearingového systému a klientům je povoleno řídit rizika spojená s clearingovými službami, které nabízejí.

3b.  S cílem zajistit jednotné uplatňování tohoto článku vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgán ESMA“) návrhy regulačních technických norem, které blíže určí okolnosti, za nichž jsou obchodní podmínky pro služby clearingu uvedené v odstavci 3a považovány za spravedlivé, přiměřené, nediskriminační a transparentní.

Orgán ESMA předloží návrhy regulačních technických norem uvedené v prvním pododstavci Komisi do [six months following the date of entry into force of this amending Regulation].

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

3)  Doplňuje se nový článek 4a, který zní:

„Článek 4a

Finanční smluvní strany podléhající clearingové povinnosti

1.  Finanční smluvní strana zaujímající pozice v OTC derivátových smlouvách může každoročně vypočítat v souladu s odstavcem 3 souhrn svých průměrných pozic na konci měsíce za předchozích 12 měsíců.

V případě, kdy finanční smluvní strana svou pozici nevypočítá nebo pokud výsledek tohoto výpočtu překročí clearingové prahy stanovené podle čl. 10 odst. 4 písm. b), finanční smluvní strana:

a)  tuto skutečnost okamžitě oznámí orgánu ESMA a relevantnímu příslušnému orgánu;

b)  podléhá, pokud jde o budoucí OTC derivátové smlouvy, povinnosti clearingu podle článku 4 bez ohledu na kategorii či kategorie aktiv, v nichž byl clearingový práh překročen; a 

c)  provede clearing smluv uvedených v písmeni b) do čtyř měsíců ode dne, kdy začala podléhat povinnosti clearingu.

2.  Finanční smluvní strana, která začala podléhat povinnosti clearingu v souladu s odstavcem 1 a následně relevantnímu příslušnému orgánu prokáže, že souhrn jejích průměrných pozic na konci měsíce za předchozích 12 měsíců již nepřekračuje clearingový práh uvedený v odstavci 1, již povinnosti clearingu stanovené v článku 4 nepodléhá.

2a.  Pokud finanční smluvní strana, která byla dříve od povinnosti osvobozena, následně povinnosti clearingu stanovené v odstavci 1 podléhá, provede clearing svých OTC derivátových smluv do čtyř měsíců ode dne, kdy začala podléhat povinnosti clearingu.

3.  Do výpočtu pozic uvedených v odstavci 1 finanční smluvní strana zahrne všechny OTC derivátové smlouvy, které uzavřela ona sama nebo jiné subjekty v rámci skupiny, do níž sama patří.“;

4)  v čl. 5 odst. 2 se zrušuje písmeno c);

4a)  v čl. 6 odst. 2 se za písmeno d) vkládá následující písmeno:

„da)  v rámci každé kategorie OTC derivátů uvedené v písmeni d) údaje o druzích smluv, pro které byla příslušná ústřední protistrana pro provádění clearingu povolena, a datum, od kdy se tato ústřední protistrana stala povolenou k provádění clearingu u těchto smluv“;

5)  v čl. 6 odst. 2 se zrušuje písmeno e);

6)  Vkládá se nový článek 6b, který zní:

„Článek 6b

Pozastavení povinnosti clearingu v jiných situacích než při řešení krize

1.  Nejsou-li dány okolnosti uvedené v čl. 6a odst. 1, může orgán ESMA požádat, aby Komise dočasně pozastavila povinnost clearingu podle čl. 4 odst. 1 pro konkrétní kategorii OTC derivátů nebo pro konkrétní druh smluvní strany, je-li splněna jedna z následujících podmínek:

a)  daná kategorie OTC derivátů již není vhodná pro clearing prováděný ústřední protistranou na základě kritérií uvedených v čl. 5 odst. 4 prvním pododstavci a odst. 5;

b)  je pravděpodobné, že určitá ústřední protistrana přestane provádět clearing této konkrétní kategorie OTC derivátů, a žádná jiná ústřední protistrana není schopna provádět clearing této konkrétní kategorie OTC derivátů, aniž by došlo k přerušení v této činnosti;

c)  pozastavení povinnosti clearingu u konkrétní kategorie OTC derivátů nebo konkrétního druhu smluvní strany je nezbytné k zamezení nebo řešení vážného ohrožení finanční stability v Unii a toto pozastavení je přiměřené k dosažení tohoto cíle.

Pro účely prvního pododstavce písm. c) orgán ESMA před podáním uvedené žádosti konzultuje ESRB.

Pokud orgán ESMA požádá, aby Komise dočasně pozastavila povinnost clearingu podle čl. 4 odst. 1, tuto žádost odůvodní a předloží důkazy o tom, že je splněna alespoň jedna z podmínek stanovených v prvním pododstavci. Komise o žádosti orgánu ESMA bezodkladně uvědomí Evropský parlament a Radu.

1a.  O žádost o pozastavení ze strany orgánu ESMA, jak je uvedeno v odstavci 1 tohoto článku, může požádat příslušný orgán určený v souladu s čl. 22. Pokud příslušný orgán požaduje, aby orgán ESMA předložil žádost o pozastavení, požadované pozastavení odůvodní a předloží důkazy o tom, že je splněna alespoň jedna z podmínek stanovených v odst. 1 prvním pododstavci.

Orgán ESMA ve lhůtě 48 hodin od obdržení žádosti příslušného orgánu a na základě odůvodnění a důkazů, které příslušný orgán předloží, buď požádá Komisi, aby pozastavila povinnost clearingu pro konkrétní kategorii OTC derivátů nebo pro konkrétní druh smluvní strany podle odstavce 1, nebo žádost příslušného orgánu zamítne. Orgán ESMA informuje o svém rozhodnutí příslušný orgán a předloží podrobné zdůvodnění, které je objasní.

2.  Žádost podle odstavce 1 se nezveřejňuje.

3.  Komise ve lhůtě 48 hodin od obdržení žádosti podle odstavce 1 a na základě odůvodnění a důkazů, které jí orgán ESMA předloží, buď pozastaví povinnost clearingu pro konkrétní kategorii OTC derivátů nebo pro konkrétní druh smluvní strany podle odstavce 1, nebo požadované pozastavení zamítne. Komise informuje o svém rozhodnutí orgán ESMA a předloží podrobné zdůvodnění, které je objasní. Komise poté tuto informaci neprodleně předá Evropskému parlamentu a Radě.

4.  Rozhodnutí Komise pozastavit povinnost clearingu se ▌ zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie, na internetových stránkách Komise a ve veřejném rejstříku uvedeném v článku 6.

5.  Pozastavení povinnosti clearingu podle tohoto článku je platné po dobu nepřesahující jeden měsíc ode dne zveřejnění tohoto pozastavení v Úředním věstníku Evropské unie.

6.  Přetrvávají-li důvody pro pozastavení, Komise po konzultaci s orgánem ESMA a ESRB může platnost pozastavení podle odstavce 5 tohoto článku prodloužit o jedno či více období o délce jednoho měsíce, přičemž celkové trvání nesmí překročit lhůtu 12 měsíců od konce počáteční doby pozastavení. Prodloužení platnosti pozastavení se zveřejní v souladu s článkem 4.

Pro účely prvního pododstavce Komise svůj záměr prodloužit platnost pozastavení povinnosti clearingu oznámí orgánu ESMA a informuje taktéž Evropský parlament a Radu. ESMA vydá své stanovisko k prodloužení platnosti pozastavení do 48 hodin od obdržení takového oznámení.“;

7)  článek 9 se mění takto:

a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.  Finanční smluvní strany, nefinanční smluvní strany, které splňují podmínky uvedené v čl. 10 odst. 1 druhém pododstavci, a ústřední protistrany zajistí, aby údaje o každé derivátové smlouvě, kterou uzavřely, a o veškerých změnách nebo ukončení smluv byly oznamovány v souladu s odstavcem 1a registru obchodních údajů registrovanému v souladu s článkem 55 nebo uznanému v souladu s článkem 77. Údaje se oznamují nejpozději v pracovní den následující po uzavření, změně nebo ukončení smlouvy.

Oznamovací povinnost se vztahuje na derivátové smlouvy, které byly ▌uzavřeny k 12. únoru 2014 nebo po tomto datu.

Aniž je dotčen článek 3, tato oznamovací povinnost se nevztahuje na OTC derivátové smlouvy v rámci stejné skupiny, kde alespoň jednou ze smluvních stran je nefinanční smluvní strana nebo by se kvalifikovala jako nefinanční smluvní strana, pokud by byla usazena v Unii, za předpokladu, že:

a)  obě protistrany jsou plně zahrnuty do stejné konsolidace;

b)  obě smluvní strany podléhají vhodným centralizovaným postupům pro hodnocení, měření a kontrolu rizik; a že

c)  mateřský podnik není finanční smluvní stranou.“;

b)  vkládají se nové odstavce 1a a 1b, které znějí:

„1a.  Údaje o derivátových smlouvách uvedených v odstavci 1 se oznamují takto:

b)  ▌údaje o [OTC] derivátových smlouvách uzavřených mezi finanční smluvní stranou a nefinanční smluvní stranou, které nesplňují podmínky uvedené v čl. 10 odst. 1 druhém pododstavci, se oznamují takto:

i)  finanční smluvní strany nesou výlučnou odpovědnost a právní odpovědnost za oznamování jednotné sady údajů, jakož i za správnost oznamovaných údajů. Aby bylo zajištěno, že finanční smluvní strana obdržela veškeré údaje potřebné ke splnění oznamovací povinnosti, nefinanční smluvní strana jí dodá podrobnosti týkající se OTC derivátových smluv, které byly mezi nimi uzavřeny, u nichž nelze důvodně předpokládat, že je má finanční smluvní strana k dispozici. Nefinanční smluvní strana odpovídá za zajištění toho, aby tyto údaje byly přesné.

ii)  aniž je dotčen bod i), nefinanční smluvní strany, které již investovaly do zavedení systému oznamování údajů, se mohou rozhodnout, že budou oznamovat údaje o svých OTC derivátových smlouvách uzavřených s finančními smluvními stranami registru obchodních údajů. V tomto případě nefinanční smluvní strany informují finanční smluvní strany, se kterými uzavřely OTC derivátové smlouvy, o svém rozhodnutí předem. Odpovědnost a právní odpovědnost za oznamování údajů a za zajištění jejich správnosti ponesou v této situaci i nadále nefinanční smluvní strany.

ba)  v případě OTC derivátových smluv uzavřených nefinanční smluvní stranou, na kterou se nevztahují podmínky uvedené v čl. 10 odst. 1 druhém pododstavci, se subjektem usazeným ve třetí zemi, který by byl finanční smluvní stranou, kdyby byl usazený v Unii, nebude tato nefinanční smluvní strana oznamující smluvní stranou podle článku 9 a neponese právní odpovědnost za oznamování či zajištění správnosti údajů o těchto OTC derivátových smlouvách, jestliže:

i)   je příslušný právní režim pro oznamování údajů této třetí země podle článku 13 považován za odpovídající a jestliže finanční smluvní strana usazená ve třetí zemi oznámila tyto informace v souladu s právním režimem této třetí země pro oznamování údajů;

ii)  právní režim pro oznamování údajů dotyčné třetí země není považován za odpovídající podle článku 13, finanční smluvní strana usazená ve třetí zemi se rozhodne řídit požadavky tohoto článku, jako kdyby se jednalo o finanční smluvní stranu usazenou v Unii, a zaregistruje se u orgánu ESMA.

Orgán ESMA zpřístupní na svých internetových stránkách celounijní rejstřík finančních smluvních stran ze třetích zemí, které se v souladu s bodem ii) rozhodnou tímto článkem řídit;

c)  správcovská společnost SKIPCP nese odpovědnost za oznamování údajů o OTC derivátových smlouvách, jichž je tento SKIPCP smluvní stranou, jakož i za správnost oznamovaných údajů;

d)  správce alternativního investičního fondu nese odpovědnost za oznamování údajů o OTC derivátových smlouvách, jichž je tento alternativní investiční fond smluvní stranou, jakož i za správnost oznamovaných údajů;

e)  smluvní strany a ústřední protistrany, které oznamují OTC derivátové smlouvy registru obchodních údajů, zajistí, aby oznamování údajů o jejich derivátových smlouvách probíhalo přesně a aby přitom nedocházelo k duplicitám.

Smluvní strany a ústřední protistrany podléhající oznamovací povinnosti podle odstavce 1 mohou tuto povinnost přenést na jiný subjekt.

1b.  Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, které specifikují podrobnosti, jež mají být poskytnuty finanční smluvní stranou usazenou ve třetí zemi k její registraci u orgánu ESMA, jak je uvedeno v písm. ba) bodu ii) prvního pododstavce odstavce 1a.

ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do ... [six months following the date of entry into force of this amending Regulation].

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

c)  odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.  K zajištění jednotných podmínek uplatňování odstavců 1 a 3 vypracuje orgán ESMA v úzké spolupráci s ESCB návrhy prováděcích technických norem, které blíže určí:

a)  datové standardy a formáty pro informace, jež mají být oznamovány, které zahrnují alespoň toto:

i)  celosvětové identifikační kódy právnických osob;

ii)  mezinárodní identifikační čísla cenných papírů (dále jen „ISIN“);

iii)  specifické identifikační kódy obchodů;

b)  metody a postupy oznamování;

c)  četnost zpráv;

d)  lhůtu, ve které mají být derivátové smlouvy oznámeny, včetně případného postupného zavádění u smluv uzavřených přede dnem vzniku oznamovací povinnosti.

Při vypracovávání těchto návrhů technických norem orgán ESMA zohlední mezinárodní vývoj a normy dohodnuté na úrovni Unie nebo celosvětové úrovni a soulad těchto návrhů s požadavky na oznamování stanovenými v článku 4 nařízení (EU) 2015/2365* a v článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014.

ESMA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do [PO please insert the date 12 months after the entry into force of this Regulation].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“;

__________________________________________________________________

*  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1).

8)  V článku 10 se odstavce 1 až 4 nahrazují tímto:

„1.  Nefinanční smluvní strana zaujímající pozice v OTC derivátových smlouvách může každoročně vypočítat v souladu s odstavcem 3 souhrn svých průměrných pozic na konci měsíce za předchozích 12 měsíců.

Pokud finanční smluvní strana svou pozici nevypočítá nebo výsledek tohoto výpočtu podle prvního pododstavce nepřekročí clearingové prahy stanovené podle odst. 4 písm. b), tato nefinanční smluvní strana:

a)  okamžitě informuje orgán ESMA a orgán určený podle odstavce 5 tohoto článku;

b)  pokud nevypočítá svou pozici, podléhá povinnosti clearingu podle článku 4, pokud jde o budoucí OTC derivátové smlouvy ve všech kategoriích aktiv, a požadavkům stanoveným v čl. 11 odst. 3;

ba)  pokud výsledek tohoto výpočtu podle prvního pododstavce překročí clearingové prahy stanovené podle odst. 4 písm. b), podléhá povinnosti clearingu podle článku 4, pokud jde o budoucí OTC derivátové smlouvy v kategorii nebo kategoriích aktiv, v nichž došlo k překročení clearingových prahů,je osvobozena od požadavků stanovených v čl. 11 odst. 3 v jiné kategorii či kategoriích aktiv, v nichž nebyl clearingový práh překročen;

c)  provede clearing smluv uvedených v písmeni b) do čtyř měsíců ode dne, kdy začala podléhat povinnosti clearingu.

2.  Nefinanční smluvní strana, která začala podléhat povinnosti clearingu v souladu odst. 1 druhým pododstavcem a následně orgánu určenému v souladu s odstavcem 5 prokáže, že souhrn jejích průměrných pozic na konci měsíce za předchozích 12 měsíců již nepřekračuje clearingový práh uvedený v odstavci 1, přestane podléhat povinnosti clearingu stanovené v článku 4.

3.  Při výpočtu pozic uvedených v odstavci 1 započte nefinanční smluvní strana veškeré OTC derivátové smlouvy uzavřené nefinanční smluvní stranou nebo jinými nefinančními subjekty uvnitř skupiny, k níž nefinanční smluvní strana náleží, které nejsou objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností nebo korporátním financováním nefinanční smluvní strany nebo této skupiny.

4.  K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje ESMA po konzultaci s ESRB a dalšími relevantními orgány návrhy regulačních technických norem, které blíže určí:

a)  kritéria pro určení toho, které OTC derivátové smlouvy jsou objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností nebo korporátním financováním podle odstavce 3; a

b)  hodnoty clearingových prahů, které jsou určeny s ohledem na systémový význam součtu čistých pozic a expozic smluvní strany a podle jednotlivých kategorií OTC derivátů.

ESMA může stanovit různé clearingové prahy pro finanční a nefinanční smluvní strany, a to při řádném zohlednění vzájemného propojení finančních smluvních stran a jejich vyššího systémového rizika.

Po provedení otevřené veřejné konzultace ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 30. září 2012 a pravidelně je aktualizuje.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

ESMA po konzultaci s ESRB a dalšími relevantními orgány pravidelně přezkoumává příslušné prahy uvedené v písmenu b) a v případě potřeby navrhuje regulační technické normy za účelem jejich změny, a to zejména za účelem zajištění vyšší účasti na clearingu prováděném ústřední protistranou.“;

8a)  V článku 11 se vkládá nový odstavec, který zní:

„1.  Požadavky uvedené v odstavci 1 tohoto článku se neuplatní v případě obchodů uvnitř skupiny uvedených v článku 3, kde jednou ze smluvních stran je nefinanční smluvní strana, na kterou se nevztahuje povinnost clearingu v souladu s čl. 10 odst. 1 druhým pododstavcem.“

8b)  V článku 11 se odstavec 3 mění takto:

„3.  Finanční smluvní strany musí mít zavedeny postupy řízení rizik, které vyžadují, aby ve vztahu k OTC derivátovým smlouvám, které byly uzavřeny dne 16. srpna 2012 nebo později, byl kolaterál vyměněn včas a přesně a byl vhodně oddělen. Nefinanční smluvní strany uvedené v článku 10 nesmí používat postupy řízení rizik, které vyžadují, aby ve vztahu k OTC derivátovým smlouvám, které patří do kategorie nebo kategorií aktiv, v nichž došlo k překročení clearingových prahů, byl kolaterál vyměněn včas a přesně a byl vhodně oddělen.“;

9)  v článku 11 se odstavec 15 mění takto:

a)  písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)  postupy řízení rizik včetně úrovní a typu kolaterálu a způsobů jeho oddělení podle odstavce 3, jakož i související postupy dohledu k zajištění počáteční a průběžné validace těchto postupů řízení rizik;“;

b)  V pododstavci 2 se první věta nahrazuje tímto:

„Evropské orgány dohledu předloží tyto společné návrhy regulačních technických norem Komisi do … [12 měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost].“

10)  v článku 38 se doplňují nové odstavce 6 a 7, které znějí:

„6.  Ústřední protistrana poskytne členům svého clearingového systému simulační nástroj umožňující jim určit přibližnou výši dodatečné počáteční marže, kterou může tato ústřední protistrana požadovat při clearingu nového obchodu. Přístup k tomuto nástroji musí být řádně zabezpečen a výsledky simulace nejsou závazné.

7.  Ústřední protistrana poskytne členům svého clearingového systému informace o modelu počátečních marží, který používá. Tyto informace musí splňovat všechny tyto podmínky:

a)  jasně vysvětlují koncepci modelu počátečních marží a způsob, jak tento model funguje;

b)  jasně popisují klíčové předpoklady a omezení modelu počátečních marží, jakož i okolnosti, za nichž tyto předpoklady již neplatí;

c)  jsou zdokumentovány.“;

11)  v článku 39 se doplňuje nový odstavec 11, který zní:

„11.  Vnitrostátní insolvenční právo členských států nebrání ústředním protistranám v tom, aby jednaly v souladu s odstavci 5 až 7 článku 48, pokud jde o aktiva a pozice zaznamenané na účtech podle odstavců 2 až 5 tohoto článku.“;

12)  článek 56 se mění takto:

a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.  Pro účely čl. 55 odst. 1 registr obchodních údajů předloží orgánu ESMA jeden z následujících dokumentů:

a)  žádost o registraci;

b)  žádost o rozšíření registrace, pokud registr obchodních údajů je již registrován podle kapitoly III nařízení (EU) 2015/2365.“;

b)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.  K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, které blíže určují:

a)  náležitosti žádosti o registraci uvedené v odst. 1 písm. a);

b)  náležitosti zjednodušené žádosti o rozšíření registrace uvedené v odst. 1 písm. b).

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [PO please insert the date 12 months after the entry into force of this amending Regulation].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“;

c)  odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.  K zajištění jednotných podmínek uplatňování odstavce 1 vypracuje orgán ESMA návrhy prováděcích technických norem, které blíže určují:

a)  formát žádosti o registraci uvedené v odst. 1 písm. a);

b)  formát žádosti o rozšíření registrace uvedené v odst. 1 písm. b).

V souvislosti s ustanovením prvního pododstavce písm. b) vypracuje orgán ESMA zjednodušený formát.

ESMA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do [PO please insert the date 9 months after the entry into force of this Regulation].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“;

12a)  v článku 62 se vypouští odstavec 5.

12b)  v článku 63 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.  Orgán ESMA může za účelem plnění svých povinností podle tohoto nařízení provádět veškeré nezbytné kontroly na místě v provozních prostorách či na majetku právnických osob uvedených v čl. 61 odst. 1. Vyžaduje-li to řádné provedení a účinnost kontroly, může orgán ESMA provést kontrolu na místě bez předchozího ohlášení.“;

12c)  v článku 63 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Úředníci orgánu ESMA a další osoby tímto orgánem pověřené k provádění kontrol na místě smějí vstupovat do všech provozních prostor či do majetku právnických osob, kterých se rozhodnutí o šetření přijaté orgánem ESMA týká, a mají veškeré pravomoci uvedené v čl. 62 odst. 1. Zároveň jsou oprávněni zapečetit jakékoli provozní prostory a účetní knihy nebo záznamy na dobu a v rozsahu, které jsou pro kontrolu nezbytné.

12d)  v článku 63 se vypouští odstavec 8.

12e)  v článku 64 se odstavec 4 mění takto:

„4.  Předává-li vyšetřující úředník spis s nálezem ESMA, uvědomí o tom vyšetřované osoby. Tyto osoby mají právo nahlížet do spisu s výhradou oprávněného zájmu jiných osob na ochraně svého obchodního tajemství. Právo na přístup ke spisu se nevztahuje na důvěrné informace ani na interní přípravné dokumenty orgánu ESMA.“;

12f)  v článku 64 se odstavec 8 nahrazuje tímto:

„8.  Zjistí-li orgán ESMA při plnění svých povinností podle tohoto nařízení závažné známky toho, že by mohly podle jeho vědomí existovat skutečnosti, jež by bylo možné považovat za trestný čin podle použitelného práva, postoupí věc příslušným orgánům k vyšetření a případnému trestnímu řízení. Orgán ESMA kromě toho neuloží pokuty nebo penále v případech, kdy si je vědom, že tytéž skutečnosti nebo skutečnosti, jež jsou v podstatě totožné, vedly v rámci trestního řízení podle vnitrostátních právních předpisů k osvobozujícímu nebo odsuzujícímu rozhodnutí, které již nabylo právní moci.”;

12g)  v čl. 65 odst. 1 se vypouští druhý pododstavec.

13)  v článku 65 se odstavec 2 mění takto:

a)  v písmenu a) se částka „20 000 EUR“ nahrazuje částkou „200 000 EUR“;

b)  v písmenu b) se částka „10 000 EUR“ nahrazuje částkou „100 000 EUR“;

c)  doplňuje se nové písmeno c), které zní:

„c)  v případech porušení povinností uvedených v oddíle IV přílohy I dosahuje výše pokuty nejméně 5 000 EUR, přičemž nepřesáhne 10 000 EUR.“;

13a)  v čl. 67 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„První pododstavec se nevztahuje na situace, kdy je třeba přijmout naléhavá opatření s cílem zabránit významnému a bezprostřednímu poškození finančního systému nebo významnému a bezprostřednímu narušení integrity, transparentnosti, účinnosti a řádného fungování finančních trhů, včetně stability a přesnosti údajů nahlášených registru obchodních údajů. V uvedeném případě může orgán ESMA přijmout prozatímní rozhodnutí s tím, že co nejdříve po přijetí svého rozhodnutí musí dát dotyčným osobám příležitost k vyjádření.“;

14)  v článku 72 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Výše poplatku účtovaného registru obchodních údajů pokrývá veškeré přiměřené správní náklady vzniklé orgánu ESMA na jeho registraci i na činnosti dohledu nad ním a je přiměřená obratu dotyčného registru obchodních údajů a druhu registrace a vykonávaného dohledu.“;

15)  vkládá se nový článek 76a, který zní:

Článek 76aVzájemný přímý přístup k údajům

1.  Je-li to nezbytné pro výkon jejich povinností, mají relevantní orgány třetích zemí, ve kterých je usazen jeden nebo více registrů obchodních údajů, přímý přístup k informacím v registrech obchodních údajů usazených v Unii, pod podmínkou, že Komise za tím účelem přijme prováděcí akt podle odstavce 2.

2.  Po předložení žádosti ze strany orgánů uvedených v odstavci 1 může Komise přijímat prováděcí akty přezkumným postupem podle čl. 86 odst. 2, které určí, zda právní rámec třetí země žádajícího orgánu splňuje všechny tyto podmínky:

a)  registry obchodních údajů usazené v uvedené třetí zemi mají řádné povolení;

b)  registry obchodních údajů podléhají v uvedené třetí zemi průběžnému účinnému dohledu a jejich povinnosti jsou účinně vymáhány;

c)  je zaručeno služební tajemství a tyto záruky jsou alespoň rovnocenné zárukám stanoveným v tomto nařízení, včetně ochrany obchodních tajemství, jež orgány sdělují třetím osobám;

d)  registry obchodních údajů povolené v dotyčné třetí zemi podléhají právně závazné a vymahatelné povinnosti poskytnout subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 přímý a bezprostřední přístup k údajům.“;

16)  v článku 78 se doplňují nové odstavce 9 a 10, které znějí:

„9)  Registr obchodních údajů musí stanovit tyto postupy a zásady:

a)  postupy účinného sesouhlasování údajů mezi registry obchodních údajů;

b)  postupy k zajištění úplnosti a správnosti oznamovaných údajů;

c)  zásady pro řádný přenos údajů do jiných registrů obchodních údajů, pokud o to smluvní strany nebo ústřední protistrany uvedené v článku 9 požádají nebo pokud je to nutné z jiných důvodů.

10)  K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje orgán ESMA návrhy regulačních technických norem, které blíže určují:

a)  postupy sesouhlasování údajů mezi registry obchodních údajů;

b)  postupy, které má registr obchodních údajů použít k ověření toho, že oznamující smluvní strana nebo předkládající subjekt dodržuje požadavky na oznamování, a k ověření úplnosti a správnosti informací oznamovaných podle článku 9.

ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do ... [12 months after the entry into force of this amending Regulation].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“;

17)  článek 81 se mění takto:

a)  v odstavci 3 se doplňuje nové písmeno q), které zní:

„q)  relevantním orgánům třetí země, ve vztahu k níž byl přijat prováděcí akt podle čl. 76 písm. a);“;

b)  vkládá se nový odstavec 3a, který zní:

„3a.  Registr obchodních údajů poskytne smluvním stranám a ústředním protistranám uvedeným v čl. 9 odst. 1a druhém pododstavci informace, jež byly oznámeny jejich jménem.“;

c)  odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.  K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje orgán ESMA po konzultaci s členy ESCB návrhy regulačních technických norem, které blíže určují:

a)  informace, které mají být zveřejněny nebo zpřístupněny v souladu s odstavci 1 a 3;

b)  četnost zveřejňování informací uvedených v odstavci 1;

c)  provozní normy, které umožní seskupovat a porovnávat údaje mezi registry a které zajistí subjektům uvedeným v odstavci 3 přístup k těmto informacím;

d)  podmínky, postupy a požadovanou dokumentaci, podle kterých registry obchodních údajů poskytnou přístup subjektům uvedeným v odstavci 3.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [PO please insert the date 12 months after the entry into force of this amending Regulation].

Při vypracovávání těchto návrhů technických norem orgán ESMA zajistí, že zveřejněním informací uvedených v odstavci 1 nedojde k prozrazení totožnosti žádné smluvní strany žádné smlouvy.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“;

18)  v článku 82 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Pravomoc přijímat akty uvedená v čl. 1 odst. 6, čl. 4 odst. 3, čl. 64 odst. 7, článku 70, čl. 72 odst. 3, článku 76a a čl. 85 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou.“;

19)  článek 85 se mění takto:

a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.  Do ... [three years following the date of entry into application of this amending Regulation] Komise posoudí uplatňování tohoto nařízení a podá o něm souhrnnou zprávu. Komise tuto zprávu spolu s případnými návrhy předloží Evropskému parlamentu a Radě.“;

aa)  vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.  Do ... [three years after the date of entry into force of this amending Regulation] orgán ESMA předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž provede analýzu dopadu změn zavedených nařízením (EU) 2018/... [this amending Regulation] v oblasti režimu pro oznamování na všechny účastníky trhu. V této zprávě zejména posoudí přijetí a provedení příslušných ustanovení umožňujících přenesení oznamovací povinnosti na finanční smluvní strany a vyžadujících provádět oznamování smluv prostřednictvím ústředních protistran a také prověří, zda tato nová ustanovení měla zamýšlený účinek spočívající ve snížení zátěže spojené s oznamováním pro menší smluvní strany. Prověří také to, jak tato nová ustanovení ovlivnila soutěž mezi registry obchodních údajů a zda a do jaké míry měla za následek méně konkurenční prostředí a menší svobodu volby u členů clearingového systému a jejich klientů.“;

b)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.  Do [one year following the date of entry into force of this amending Regulation]každý následující rok až do ... [two years following the date of entry into force of this amending Regulation] Komise vypracuje zprávu, v níž posoudí, zda byla vypracována schůdná technická řešení sloužící tomu, aby složky penzijního systému mohly převádět hotovostní a nehotovostní kolaterál jako variační marži, a zda je nutné přijmout jakákoli opatření k usnadnění těchto technických řešení.

Do [six months following the date of entry into force of this amending Regulation]každý následující rok až do ... [two years following the date of entry into force of this amending Regulation] orgán ESMA ve spolupráci s orgány EIOPA a EBA a s ESRB předloží Komisi zprávu, která posoudí:

a)  zda ústřední protistrany, členové clearingových systémů a složky penzijního systému vynaložily odpovídající úsilí a vypracovali schůdná technická řešení pro účast složek penzijního systému na clearingu prováděném ústřední protistranou prostřednictvím poskytování hotovostního a nehotovostního kolaterálu jako variačních marží, včetně důsledků těchto řešení pro likviditu trhů a jejich procykličnosti a jejich možných právních a dalších důsledků;

b)  objem a povahu činnosti složek penzijního systému na trzích s OTC deriváty, u nichž se provádí, resp. neprovádí clearing, v členění podle kategorií aktiv, a dále související systémové riziko pro finanční systém;

c)  důsledky toho, že složky penzijního systému budou plnit požadavky na clearing, pro jejich investiční strategie, včetně případných změn v alokaci jejich hotovostních a nehotovostních aktiv;

d)  důsledky clearingových prahů uvedených čl. 10 odst. 4 pro složky penzijního systému;

e)  dopad jiných právních požadavků na rozdíl v nákladech mezi obchody s OTC deriváty, u nichž se provádí, resp. neprovádí clearing, včetně maržových požadavků na deriváty, u nichž se clearing neprovádí, a výpočtu pákového poměru provedeného podle nařízení (EU) č. 575/2013;

f)  zda jsou v budoucnu nutná opatření, která by usnadnila clearingové řešení pro složky penzijního systému.

Komise v souladu s článkem 82 přijme akt v přenesené pravomoci prodlužující tříletou dobu uvedenou v čl. 89 odst. 1 jednorázově o dva roky, pokud dospěje k závěru, že nebylo vypracováno žádné schůdné technické řešení a že se nemění negativní dopad derivátových smluv, jejichž clearing provádí ústřední protistrana, na důchodové dávky budoucích důchodců.“;

c)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.  Do [two years following the date of entry into force of this amending Regulation] ▌Komise:

a)   předloží návrh na závazné řešení odlišné od stálých či dalších dočasných výjimek pro složky penzijního systému z povinnosti clearingu, pokud se domnívá, že zúčastněné strany žádné řešení nenalezly; nebo

b)  přijme akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 82, kterým se dvouletá doba uvedená v čl. 89 odst. 1 jednorázově prodlouží o jeden rok, pouze pokud se domnívá, že zúčastněné strany se na řešení dohodly a že je zapotřebí dodatečná lhůta k jeho provedení; nebo

c)   nechá výjimku uplynout a zároveň vybídne zúčastněné strany, aby před tím uplatnily své řešení, pokud se domnívá, že bylo nalezeno.

ca)  vkládají se nové odstavce, které znějí:

„3a.  Do [three years following the date of entry into force of this amending Regulation] Komise v souladu s článkem 82 přijme akt v přenesené pravomoci prodlužující tříletou dobu uvedenou v čl. 89 odst. 1a jednorázově o dva roky, pouze pokud dospěje k závěru, že malé složky penzijního systému uvedené v čl. 89 odst. 1a vynaložily odpovídající úsilí o vytvoření vhodných technických řešení a že se nemění negativní dopad derivátových smluv, jejichž clearing provádí ústřední protistrana, na důchodové dávky důchodců;

3b.  Orgán ESMA předloží do [12 months after the date of entry into force of this amending Regulation] Komisi zprávu, v níž posoudí, zda by seznam finančních nástrojů, jež lze považovat za vysoce likvidní finanční nástroje s minimálním úvěrovým a tržním rizikem, v souladu s článkem 47 mohl být rozšířen a zda by tento seznam mohl zahrnovat jeden či více fondů peněžního trhu povolených na základě nařízení (EU) 2017/1131.“;

e)    doplňují se nové odstavce, které znějí:

„6.  Do ... [six months after entry into force of this amending Regulation] Komise po konzultaci s orgánem ESMA předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě o sladění obchodní povinnosti pro deriváty podle nařízení (EU) č. 600/2014 se změnami provedenými podle nařízení (EU) 2018 /... [this amending Regulation] ve vztahu k povinnosti clearingu pro deriváty, zejména pokud jde o typy subjektů, jež povinnosti clearingu podléhají, jakož i o mechanismus pozastavení. Bude-li taková harmonizace považována za nezbytnou a vhodnou, ke zprávě bude připojen legislativní návrh zavádějící nezbytné změny.

7.  Do ... [18 months following the date of entry into force of this amending Regulation] orgán ESMA ve spolupráci s orgány EIOPA a EBA předloží Komisi zprávu, v níž posoudí, zda byla zásada spravedlivých, přiměřených, nediskriminačních a transparentních obchodních podmínek uvedených v čl. 4 odst. 3a účinná při usnadnění přístupu ke clearingu.

Komise do ... [two years after the date of entry into force of this amending Regulation] předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž posoudí, zda byla zásada spravedlivých, přiměřených, nediskriminačních a transparentních obchodních podmínek účinná při usnadnění přístupu ke clearingu, a v níž budou obsaženy případné návrhy na zkvalitnění této zásady. Tato zpráva zohlední závěry zprávy uvedené v prvním pododstavci a bude k ní případně připojen legislativní návrh.

8.  Do ... [12 months after the date of entry into force of this amending Regulation] Komise vypracuje zprávu, v níž posoudí, zda by obchody, jež přímo vyplývají ze snížení rizika v oblasti vypořádání obchodů, včetně komprese portfolií, měly být osvobozeny od povinnosti clearingu uvedené v čl. 4 odst. 1. V této zprávě Komise zejména provede analýzu míry, v jaké tyto obchody zmírňují rizika, konkrétně úvěrové riziko a operační riziko protistrany, stejně jako potenciál pro obcházení povinnosti clearingu a odrazující potenciál clearingu prováděného ústřední protistranou. Komise tuto zprávu spolu s dalšími případnými návrhy předloží Evropskému parlamentu a Radě.

Aby Komisi při vypracovávání zprávy uvedené v prvním pododstavci poskytl součinnost, orgán ESMA do ... [six months after the date of entry into force of this amending Regulation] ve spolupráci s ESRB předloží Komisi zprávu, v níž posoudí, zda by obchody, jež přímo vyplývají ze snížení rizika v oblasti vypořádání obchodů, včetně komprese portfolií, měly být osvobozeny od povinnosti clearingu. Tato zpráva prozkoumá kompresi portfolií a jiná dostupné možnosti snížení rizika v oblasti vypořádání obchodů nezasahující do tvorby ceny, jež snižují netržní rizika v portfoliích derivátů, a přitom při nich nedochází ke změně tržního rizika těchto portfolií, například pokud jde o vyrovnávací obchody. Vysvětlí se v ní také účel a fungování takových jednotlivých snížení rizika v oblasti vypořádání obchodů, míra, v jaké snižují rizika, zejména úvěrové riziko protistrany a provozní riziko, a vyhodnotí se potřeba provádět clearing takových obchodů, nebo zda by měly být vyňaty z povinnosti clearingu, s ohledem na řízení systémového rizika. Posoudí se v ní rovněž to, do jaké míry může vynětí z povinnosti clearingu u takových služeb odrazovat od clearingu prováděného ústřední protistranou a do jaké míry může mít za následek, že budou smluvní strany povinnost clearingu obcházet.

9.  Kromě jiného na základě zjištění, která vzešla z veřejné konzultace Komise týkající se kontroly účelnosti oznamování orgánům dohledu a která byla zveřejněna dne 1. prosince 2017, jakož i na základě zprávy předložené orgánem ESMA podle druhého pododstavce, Komise do [12 months following the entry into force of this amending Regulation] přezkoumá uplatňování ustanovení čl. 9 odst. 1a a podá o něm zprávu. Komise tuto zprávu spolu s dalšími případnými návrhy předloží Evropskému parlamentu a Radě. Při přezkumu uplatňování čl. 9 odst. 1a Komise posoudí, zda povinnost oznamovat obchody podle článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014 nevede ke zbytečnému zdvojování oznamování obchodů u derivátů, které nejsou OTC, a zda by požadavek na zprávu o obchodu, který není OTC, podle čl. 9 odst. 1a nemohl být omezen bez zbytečné ztráty informací s ohledem na zjednodušení oznamovacích řetězců, pokud jde o deriváty, které nejsou OTC, pro všechny smluvní strany, a zejména pro nefinanční smluvní strany nepodléhající povinnosti clearingu uvedené v čl. 10 odst. 1 druhém pododstavci.

Orgán ESMA ve spolupráci s ESRB do ... [six months after entry into force of this amending Regulation] předloží Komisi zprávu, v níž posoudí:

a)  soulad mezi požadavky na oznamování pro deriváty, které nejsou OTC, podle nařízení (EU) č. 600/2014 a podle článku 9 tohoto nařízení, a to jak ve smyslu údajů o oznamované derivátové smlouvě, tak pokud jde o přístup k údajům ze strany příslušných subjektů;

b)  zda je možné sladit oznamovací povinnosti pro deriváty, které nejsou OTC, podle nařízení (EU) č. 600/2014 a podle článku 9 tohoto nařízení, jak ve smyslu údajů o oznamované derivátové smlouvě, tak pokud jde o přístup k údajům ze strany příslušných subjektů; a

c)  proveditelnost zjednodušení oznamovacích řetězců pro všechny smluvní strany včetně všech nepřímých klientů s přihlédnutím k potřebě včasného podání oznámení a také k aktům a opatřením přijatým podle čl. 4 odst. 4 a čl. 30 odst. 2 nařízení (EU) č. 600/2014.“

20)  v čl. 89 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1.  Do [two years following the date of entry into force of this amending Regulation] se povinnost clearingu stanovená v článku 4 nevztahuje na OTC derivátové smlouvy, které jsou objektivně měřitelné jako snižující investiční rizika přímo související s finanční solventností složek penzijního systému, a na subjekty zřízené pro účely poskytování náhrady členům složek penzijního systému v případě selhání složky penzijního systému.

Složky penzijního systému, ústřední protistrany a členové clearingového systému vynaloží veškeré úsilí, aby přispěli k vypracování technických řešení, která usnadní clearing těchto OTC derivátových smluv prováděný složkami penzijního systému.

Komise zřídí skupinu odborníků tvořenou zástupci složek penzijního systému a ústředních protistran, členy clearingového systému a dalšími stranami, kterých se tato technická řešení týkají, aby mohla sledovat jejich úsilí a posuzovat jejich pokrok při vytváření technických řešení, která usnadní clearing těchto OTC derivátových smluv prováděný složkami penzijního systému. Tato skupina odborníků se bude scházet alespoň každých šest měsíců. Komise posoudí úsilí vynaložené složkami penzijního systému, ústředními protistranami a členy clearingového systému v rámci přípravy své zprávy podle čl. 85 odst. 2 prvního pododstavce.“;

20a)  V článku 89 se vkládá nový odstavec, který zní:

„1a.  Aniž je dotčeno ustanovení odstavce 1, povinnost clearingu stanovená v článku 4 se po dobu ... [three years following the date of entry into force of this amending Regulation] nebude vztahovat na OTC derivátové smlouvy, které jsou objektivně měřitelné jako snižující investiční rizika přímo související s finanční solventností složek penzijního systému spadajících do kategorie malých složek penzijního systému, a na subjekty zřízené pro účely poskytování náhrady členům těchto složek penzijního systému v případě selhání dané složky penzijního systému.

Komise přijme akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 82 s cílem doplnit toto nařízení určením toho, které složky penzijního systému lze považovat za malé složky penzijního systému v souladu s prvním pododstavcem tohoto odstavce, a zohlední přitom, že kategorie malých složek penzijního systému nesmí představovat více než 5 % OTC derivátových smluv, které malé složky penzijního systému uzavřely.“;

21)  Příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije od ... [five months after the entry into force of this amending Regulation].

Aniž je dotčen druhý odstavec tohoto článku, ustanovení čl. 1 odst. 7 písm. d) a čl. 1 odst. 8, 10 a 11 se použijí od [▌six months after the date of entry into force of this amending Regulation] a ustanovení čl. 1 odst. 2 písm. c), čl. 1 odst. 7 písm. e), čl. 1 odst. 9, čl. 1 odst. 12 písm. b) a c) a čl. 1 odst. 16 se použijí od [▌18 months after the date of entry into force of this amending Regulation].

Pokud toto nařízení vstoupí v platnost po 16. srpnu 2018, uplatní se čl. 89 odst. 1 zpětně na všechny OTC derivátové smlouvy uzavřené složkami penzijního systému po 16. srpnu 2018 a před datem vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

PŘÍLOHA

Příloha I se mění takto:

1)  v oddíle I se doplňují nová písmena i), j) a k), která znějí:

„i)  registr obchodních údajů porušuje čl. 78 odst. 9 písm. a) tím, že nestanovil náležité postupy sesouhlasování údajů mezi registry obchodních údajů;

j)  registr obchodních údajů porušuje čl. 78 odst. 9 písm. b) tím, že nestanovil náležité postupy k zajištění úplnosti a správnosti oznamovaných údajů;

k)  registr obchodních údajů porušuje čl. 78 odst. 9 písm. c) tím, že nestanovil náležité zásady pro řádný přenos údajů do jiných registrů obchodních údajů, pokud o to smluvní strany nebo ústřední protistrany uvedené v článku 9 požádají nebo pokud je to nutné z jiných důvodů.“;

2)  v oddíle IV se doplňuje nové písmeno d), které zní:

„d)  registr obchodních údajů porušuje čl. 55 odst. 4 tím, že neinformuje v řádné lhůtě orgán ESMA o zásadních změnách podmínek pro svou registraci.“.

 • [1] * Pozměňovací návrhy: nový text či pozměněné znění je označeno tučnou kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.
 • [2]   Úř. věst. C […], […], s. […].
 • [3]   Úř. věst. C […], […], s. […].
 • [4]   Postoj Evropského parlamentu ze dne ... (Úř. věst. ...) a rozhodnutí Rady ze dne ...
 • [5]   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).
 • [6]   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).
 • [7]   http://www.bis.org/cpmi/publ/d106.pdf
 • [8]   http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf
 • [9]   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1).
 • [10]   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
 • [11]   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
 • [12]   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).
 • [13]   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
 • [14]   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
 • [15]   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
 • [16]   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).
 • [17]   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1).

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně

Referenční údaje

COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)

Datum předložení EP

4.5.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

31.5.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

31.5.2017

JURI

31.5.2017

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

30.5.2017

JURI

29.5.2017

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Werner Langen

6.7.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

10.10.2017

21.2.2018

20.3.2018

 

Datum přijetí

16.5.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

46

5

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Andrea Cozzolino, Ramón Jáuregui Atondo, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Datum předložení

23.5.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

46

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

5

-

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan

4

0

EFDD

Marco Valli

PPE

Esther de Lange

S&D

Neena Gill, Alex Mayer

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 6. června 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí