BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre

23.5.2018 - (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)) - ***I

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Werner Langen


Procedure : 2017/0090(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0181/2018

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre

(COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0208),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0147/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0181/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG[1]*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank[2],

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[3],

efter den almindelige lovgivningsprocedure[4], og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 648/2012[5] blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 27. juli 2012 og trådte i kraft den 16. august 2012. De krav, den omhandler, nemlig central clearing af standardiserede over-the-counter (OTC)-derivataftaler, marginkrav krav om reduktion af operationel risiko for OTC-derivataftaler, som ikke cleares centralt, indberetningspligt for derivataftaler, krav til centrale modparter (CCP'er) og transaktionsregistre, bidrager til at reducere den systemiske risiko ved at øge gennemsigtigheden på OTC-derivatmarkedet og reducere modpartskreditrisikoen og den operationelle risiko forbundet med OTC-derivater.

(2)  En forenkling af visse af de områder, som er omfattet af forordning (EU) nr. 648/2012, samt en mere hensigtsmæssig tilgang til disse områder er i overensstemmelse med Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering (Refit), som understreger behovet for omkostningsreduktion og forenkling, således at de politiske målsætninger i Unionen nås på den mest omkostningseffektive måde, og sigter i særdeleshed mod at reducere den lovgivningsmæssige og administrative byrde, uden at det berører det overordnede mål med at bevare den finansielle stabilitet og reducere systemiske risici.

(3)  Omkostningsffektive og robuste efterhandelssystemer og markeder for sikkerhedsstillelse er væsentlige for en velfungerende kapitalmarkedsunion og styrker indsatsen for at understøtte investeringer, vækst og job i overensstemmelse med Kommissionens politiske prioriteter.

(4)  I 2015 og 2016 gennemførte Kommissionen to offentlige høringer om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012. Kommissionen modtog tillige input om anvendelsen af nævnte forordning fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) og Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB). Det fremgik af de nævnte offentlige høringer, at målene i forordning (EU) nr. 648/2012 nød opbakning fra interessenterne, og at en større revision af forordningen ikke var nødvendig. Den 23. november 2016 vedtog Kommissionen en rapport om revision i henhold til artikel 85, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012. Selv om ikke alle bestemmelserne i forordning (EU) nr. 648/2012 endnu anvendes fuldt ud og en omfattende evaluering af nævnte forordning derfor endnu ikke er mulig, blev der i rapporten identificeret områder, hvor en målrettet indsats er nødvendig for at sikre, at målene i forordning (EU) nr. 648/2012 nås på en mere hensigtsmæssig og effektiv måde.

(5)  Forordning (EU) nr. 648/2012 burde dække alle finansielle modparter, som kan udgøre en væsentlig systemisk risiko for det finansielle system. Definitionen af finansiel modpart bør derfor ændres.

(6)  Visse finansielle modparter har en aktivitet på OTC-derivatmarkederne, som er for lav til at udgøre en væsentlig systemisk risiko for det finansielle system og til, at central clearing er økonomisk levedygtig. Disse modparter, som almindeligvis kaldes små finansielle modparter, bør undtages fra clearingforpligtelsen, men vedblive med at være omfattet af kravet om udveksling af sikkerhedsstillelse for at reducere systemiske risici. En lille finansiel modparts overskridelse af clearinggrænseværdien for mindst én klasse af OTC-derivater bør imidlertid medføre en clearingforpligtelse for alle klasser af OTC-derivater i betragtning af den indbyrdes forbindelse mellem modparter samt den mulige systemiske risiko for det finansielle system, som kan opstå, hvis disse derivataftaler ikke cleares centralt.

(7)  Ikke-finansielle modparter er i mindre grad indbyrdes forbundne end finansielle modparter. Ofte er de endvidere kun aktive i én klasse af OTC-derivater. Deres aktivitet udgør derfor i mindre grad en systemisk risiko for det finansielle system end finansielle modparters aktivitet. Clearingforpligtelsens anvendelsesområde for ikke-finansielle modparter bør derfor indskrænkes, således at disse ikke-finansielle modparter kun omfattes af clearingforpligtelsen for så vidt angår den eller de aktivklasser, som overstiger clearinggrænseværdien ▌.

(7a)  Da finansielle modparter og ikke-finansielle modparter indebærer forskellige risici, er det nødvendigt at udarbejde to særskilte clearinggrænseværdier. For at tage hensyn til udviklingen på de finansielle markeder bør disse tærskler ajourføres regelmæssigt.

(8)  Kravet om clearing af visse OTC-derivataftaler indgået inden clearingforpligtelsen får virkning skaber retsusikkerhed og operationelle komplikationer samt få fordele. Kravet skaber navnlig yderligere omkostninger og besvær for modparterne i sådanne aftaler og kan tillige påvirke markedets gnidningsløse funktion uden at medføre nogen væsentlig forbedring med hensyn til en ensartet og sammenhængende anvendelse af forordning (EU) nr. 648/2012 eller tilvejebringelse af lige vilkår for markedsdeltagerne. Dette krav bør derfor fjernes.

(9)  Modparter med en begrænset aktivitet på OTC-derivatmarkederne står over for problemer med hensyn til adgangen til central clearing, det være sig som kunde hos et clearingmedlem eller gennem indirekte clearingordninger. Kravet til clearingmedlemmer om at fremme indirekte clearingydelser på rimelige forretningsmæssige vilkår er derfor ikke omkostningseffektivt. Clearingmedlemmer og kunder hos clearingmedlemmer, som leverer clearingydelser direkte til andre modparter eller indirekte ved at tillade deres egne kunder at levere disse ydelser til andre modparter, bør derfor udtrykkeligt pålægges at gøre dette på fair, rimelige, ikke-diskriminerende og gennemsigtige forretningsmæssige vilkår.

(10)  Det bør være muligt at suspendere clearingforpligtelsen i visse situationer. For det første bør en sådan suspension være mulig, hvis de kriterier, som har dannet grundlag for, at en bestemt OTC-derivatklasse er blevet omfattet af clearingforpligtelsen, ikke længere er opfyldt. Dette kunne være tilfældet, hvis en OTC-derivatklasse bliver uegnet til obligatorisk central clearing, eller hvis en af disse kriterier er ændret væsentligt for så vidt angår en bestemt OTC-derivatklasse. En suspension af clearingforpligtelsen bør også være mulig, hvis en CCP ophører med at levere clearingydelser for en bestemt OTC-derivatklasse eller en bestemt type modpart og en anden CCP ikke er i stand til tilstrækkelig hurtigt at overtage disse clearingydelser. Endelig bør suspensionen af clearingforpligtelsen også være mulig, hvor dette anses for nødvendigt for at undgå en alvorlig trussel mod den finansielle stabilitet i Unionen.

(11)  Indberetning af historiske transaktioner har vist sig at være vanskelig på grund af manglen på visse oplysninger, som ikke skulle indberettes, før forordning (EU) nr. 648/2012 trådte i kraft, men som skal indberettes nu. Dette har medført en høj fejlprocent i indberetningen og en ringe kvalitet af de indberettede oplysninger, samtidig med at indberetningsbyrden for disse oplysninger er væsentlig. Der er derfor stor sandsynlighed for, at disse historiske oplysninger vil forblive uudnyttede. Tilmed vil en række historiske transaktioner, og dermed de tilsvarende eksponeringer og risici, allerede være afsluttet ved udløb af indberetningsfristen for historiske transaktioner. For at afhjælpe denne situation bør kravet om indberetning af historiske transaktioner fjernes.

(12)  Koncerninterne transaktioner, som involverer ikke-finansielle modparter, udgør en relativt lille andel af alle OTC-derivattransaktioner og anvendes først og fremmest til intern afdækning inden for koncerner. Sådanne transaktioner bidrager derfor ikke væsentligt til systemisk risiko og indbyrdes forbundethed; ikke desto mindre medfører indberetningspligten for disse transaktioner betydelige omkostninger og byrder for ikke-finansielle modparter. Alle transaktioner mellem tilknyttede virksomheder i koncernen, hvor mindst en af modparterne er en ikke-finansiel modpart, bør derfor undtages fra indberetningspligten, uanset hvor den ikke-finansielle modpart er etableret.

(13)  Med kravet om at indberette børshandlede derivataftaler (ETD'er) pålægges modparter en væsentlig byrde, eftersom det volumen af ETD'er, der indgås på dagsbasis, er betydeligt. Kommissionens offentlige høring om kvalitetskontrol af tilsynsrapportering, som blev offentliggjort den 1. december 2017, har til formål at indhente dokumentation om omkostningerne ved overholdelse af eksisterende krav om tilsynsrapportering på EU-niveau og om sammenhængen, konsekvensen, effektiviteten og EU-merværdien ved disse krav. Høringen giver myndighederne mulighed for at vurdere EDT-rapportering ud fra et helhedsperspektiv sammen med alle eksisterende og fremtidige tilsynsrapporteringsregler, lader dem tage højde for de nye rapporteringsregler efter gennemførelsen af forordning (EU) nr. 600/2014 [6] og giver mulighed for at fremsætte forslag om at reducere byrden for de markedsdeltagere, som skal indberette ETD-transaktioner. Kommissionen bør tage højde for disse resultater, når den foreslår fremtidige ændringer til rapporteringskravene i artikel 9, stk. 1, i forhold til ETD-rapportering.

(14)  For at reducere indberetningsbyrden for små ikke-finansielle modparter, som ikke er omfattet af clearingforpligtelsen, bør den finansielle modpart være eneansvarlig — og juridisk ansvarlig — for indberetning af et enkelt datasæt for så vidt angår OTC-derivataftaler, som indgås med en ikke-finansiel modpart, som ikke er omfattet af clearingforpligtelsen, ▌ samt for at sikre de indberettede oplysningers nøjagtighed. For at sikre, at den finansielle modpart har de nødvendige oplysninger til at kunne opfylde sin indberetningspligt, bør den ikke-finansielle modpart fremlægge de detailoplysninger om OTC-derivattransaktionerne, som den finansielle modpart ikke med rimelighed kan forventes at ligge inde med. Det bør dog være muligt for en ikke-finansiel modpart at vælge at indberette sine OTC-derivataftaler. I så fald bør den ikke-finansielle modpart underrette den finansielle modpart derom og være ansvarlig og juridisk ansvarlig for indberetningen af de pågældende oplysninger og for at sikre deres nøjagtighed.

(15)  Ansvaret for indberetning af andre derivataftaler bør også fastlægges. Det bør derfor præciseres, at administrationsselskabet for et institut for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitut) er ansvarlig — og juridisk ansvarlig — for indberetning på vegne af det pågældende investeringsinstitut for så vidt angår OTC-derivataftaler, som det pågældende investeringsinstitut har indgået, samt for at sikre de indberettede oplysningers nøjagtighed. På samme måde bør forvalteren af en alternativ investeringsfond (AIF) være ansvarlig — og juridisk ansvarlig — for indberetning på vegne af den pågældende AIF for så vidt angår OTC-derivataftaler, som den pågældende AIF har indgået, samt for at sikre de indberettede oplysningers nøjagtighed.

(16)  For at undgå uoverensstemmelser i Unionen med hensyn til anvendelsen af risikoreduktionsteknikker, bør tilsynsmyndighederne godkende risikostyringsprocedurer hos modparter, der kræver rettidig, præcis og passende adskilt udveksling af sikkerhedsstillelse, eller enhver væsentlig ændring i disse procedurer, inden de anvendes.

(16a)  For at undgå international lovgivningsmæssig divergens, og idet der mindes om sådanne derivattransaktioners særlige art, bør den obligatoriske udveksling af varierende marginer for fysisk afregnede valutaterminsforretninger og fysisk afregnede valutaswapderivater kun gælde for transaktioner mellem de mest systemiske modparter, nemlig kreditinstitutter og investeringsfirmaer.

(16b)  Efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion som f.eks. porteføljekomprimering kan føre til en reduktion af den systemiske risiko. Ved at reducere risici i eksisterende porteføljer af derivater uden at ændre porteføljens samlede markedsposition kan de sænke modpartseksponeringer og modpartsrisikoen i forbindelse med en opbygning af udestående bruttopositioner. "Porteføljekomprimering" er defineret i artikel 2, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2014 og er ikke omfattet af EU-handelsforpligtelsen som fastsat i artikel 28 i forordning (EU) nr. 600/2014. For at tilpasse denne forordning til forordning (EU) nr. 600/2014, hvor dette er nødvendigt, under hensyn til forskellene mellem disse to forordninger og muligheden for at omgå clearingforpligtelsen, bør Kommissionen i samarbejde med ESMA og ESRB vurdere, hvilke efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion der kan indrømmes en undtagelse fra clearingforpligtelsen.

(17)  For at øge initialmarginernes gennemsigtighed og forudsigelighed og afskære CCP'er fra at ændre deres initialmarginmodeller på en måde, som kunne fremstå som procyklisk, bør CCP'er give deres clearingmedlemmer redskaber, således at de kan simulere deres initialmarginkrav, samt en detaljeret oversigt over de initialmarginmodeller, som de anvender. Dette er i overensstemmelse med de internationale standarder, som Udvalget om Betalings- og Markedsinfrastrukturer ("Committee on Payments and Market Infrastructures") og bestyrelsen for Den Internationale Børstilsynsorganisation har offentliggjort, særlig offentliggørelsesrammen fra december 2012[7] og de offentlige kvantitative oplysningskrav for centrale modparter fra 2015[8], som er relevante for at skabe en nøjagtig forståelse af de risici og omkostninger, som er forbundet med enhver form for deltagelse i en CCP fra clearingmedlemmers side, og for at fremme CCP'ers gennemsigtighed over for markedsdeltagere.

(18)  Der består fortsat usikkerhed med hensyn til, i hvilken udstrækning aktiver på konti af "omnibus segregated"- eller "individual segregated"-typen er insolvensbeskyttede. Det er derfor uklart, hvornår CCP'er med tilstrækkelig retssikkerhed kan overføre kundepositioner i tilfælde af misligholdelse fra et clearingmedlems side, eller hvornår CCP'er med tilstrækkelig retssikkerhed kan udbetale et likvidationsprovenu direkte til kunderne. For at tilskynde til clearing og forbedre adgangen hertil, bør reglerne vedrørende insolvensbeskyttelse af sådanne aktiver og positioner præciseres.

(19)  De bøder, ESMA kan pålægge transaktionsregistre underlagt dens direkte tilsyn bør være effektive, forholdsmæssige og tilstrækkeligt afskrækkende til at sikre måleffektiviteten af ESMA's tilsynsbeføjelser og øge OTC-derivatpositioners og OTC-derivateksponeringers gennemsigtighed. De oprindelige bestemmelser om bødebeløb i forordning (EU) nr. 648/2012 har vist sig ikke at være tilstrækkeligt afskrækkende set i lyset af transaktionsregistrenes nuværende omsætning, hvilket muligvis kan begrænse måleffektiviteten af ESMA's tilsynsbeføjelser over for transaktionsregistre i henhold til nævnte forordning. Den øvre grænse for bødernes grundbeløb bør derfor øges.

(20)  Tredjelandes myndigheder bør have adgang til oplysninger, som er indberettet til transaktionsregistre i Unionen, hvis det pågældende tredjeland opfylder visse betingelser vedrørende behandlingen af oplysningerne og indfører en retligt bindende forpligtelse, som kan håndhæves, til at give myndigheder i Unionen direkte adgang til oplysninger, som er indberettet til transaktionsregistre i det omhandlede tredjeland.

(21)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365[9] giver mulighed for en forenklet registreringsprocedure for transaktionsregistre, som allerede er registreret i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 og ønsker at udvide denne registrering til at levere deres ydelser i forbindelse med værdipapirfinansieringstransaktioner. En lignende forenklet registreringsprocedure bør indføres med henblik på registrering af transaktionsregistre, som allerede er registreret i henhold til forordning (EU) 2015/2365 og ønsker at udvide denne registrering til at levere deres ydelser i forbindelse med derivataftaler.

(22)  Den utilstrækkelige kvalitet og gennemsigtighed af transaktionsregisteroplysninger gør det vanskeligt for enheder, som har fået adgang til disse oplysninger, at anvende dem til overvågning af derivatmarkederne og forhindrer regulerings- og tilsynsmyndigheder i rettidigt at identificere risici for den finansielle stabilitet. For at forbedre oplysningernes kvalitet og gennemsigtighed og bringe indberetningskravene i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 i overensstemmelse med kravene i forordning (EU) 2015/2365 og (EU) nr. 600/2014 er en yderligere harmonisering af indberetningsregler og -krav nødvendig, og særlig en yderligere harmonisering af datastandarder og metoder og ordninger i forbindelse med indberetningen samt af de procedurer, som transaktionsregistre skal anvende ved validering af indberettede oplysningers fuldstændighed og nøjagtighed og ved afstemning af oplysninger med andre transaktionsregistre. Transaktionsregistre bør endvidere på anmodning give modparter adgang til alle oplysninger, som er indberettet på deres vegne, for at gøre det muligt for modparterne at kontrollere nøjagtigheden af disse oplysninger.

(22a)  For at reducere den administrative byrde og øge matchingen af transaktioner bør ESMA indføre en fælles standard i Unionen for indberetning til transaktionsregistre. Eftersom CCP'er og andre finansielle modparter påtager sig delegerede indberetningsforpligtelser, vil et fælles format øge effektiviteten for alle deltagere.

(23)  For så vidt angår de ydelser, som transaktionsregistre leverer, er der ved forordning (EU) nr. 648/2012 etableret et konkurrencepræget miljø. Modparter bør derfor være i stand til at vælge det transaktionsregister, som de ønsker at indberette til, og bør kunne skifte transaktionsregister, hvis de ønsker det. For at lette dette skift og sikre fortsat tilgængelighed af oplysninger uden duplikationer bør transaktionsregistre etablere passende politikker, således at de er i stand til at foretage korrekt overførsel af indberettede oplysninger til andre transaktionsregistre, hvis et selskab omfattet af indberetningspligten anmoder herom.

(24)  I henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 skal clearingforpligtelsen ikke finde anvendelse på pensionsordninger, før CCP'erne har udviklet en egnet teknisk løsning til overførsel af ikke-kontant sikkerhed som variationsmarginer. Da der indtil videre ikke er udviklet nogen levedygtig løsning, som kan lette pensionsordningers deltagelse i central clearing, bør denne midlertidige undtagelse forlænges med yderligere to år for langt de fleste pensionsordningers vedkommende. Central clearing bør imidlertid forblive det endelige mål, eftersom den nuværende lovgivnings- og markedsmæssige udvikling gør det muligt for markedsdeltagerne at udvikle egnede tekniske løsninger inden for denne periode. Kommissionen bør med bistand fra ESMA, EBA, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og ESRB overvåge udviklingen hos CCP'er, clearingmedlemmer og pensionsordninger hen imod levedygtige løsninger, som kan lette pensionsordningers deltagelse i central clearing, og udarbejde en rapport om denne udvikling. Rapporten bør også omfatte løsninger og hermed forbundne omkostninger for pensionsordningerne under hensyntagen til den lovgivnings- og markedsmæssige udvikling, herunder ændringer for så vidt angår den type modpart, der er omfattet af clearingforpligtelsen. ▌Kommissionen bør tillægges beføjelse til at forlænge nævnte undtagelse med yderligere et år, hvis den vurderer, at interessenterne er blevet enige om en løsning, og der er behov for yderligere tid til gennemførelsen heraf.

(24a)  Små pensionsordninger ud over dem, der er klassificeret som små finansielle modparter, indebærer ikke samme risici som større pensionsordninger, og det er på sin plads at give dem en længere undtagelse fra clearingforpligtelsen. For sådanne pensionsordninger bør Kommissionen udvide undtagelsen fra den pågældende forpligtelse til tre år. Hvis Kommissionen ved udgangen af denne periode skønner, at de små pensionsordninger har gjort de fornødne bestræbelser på at udvikle hensigtsmæssige tekniske løsninger til at deltage i central clearing, og at de skadelige virkninger af central clearing af derivataftaler for pensionisters pensionsydelser er uforandrede, bør Kommissionen have mulighed for at forlænge undtagelsen i yderligere to år. Efter undtagelsens udløb bør små pensionsordninger være omfattet af denne forordning på samme måde som alle andre enheder inden for dens anvendelsesområde. På grund af de lavere volumener af derivataftaler, der indgås af små pensionsordninger, må det forventes, at de ikke vil overstige de tærskelværdier, der udløser clearingsforpligtelsen. Selv efter undtagelsens udløb vil de fleste små pensionsordninger derfor stadig ikke være omfattet af clearingforpligtelsen.

(24b)  Undtagelsen for pensionsordninger bør fortsat finde anvendelse fra datoen for denne forordnings ikrafttræden, og hvis denne forordning træder i kraft efter den 16. august 2018, bør undtagelsen også finde anvendelse med tilbagevirkende kraft for alle OTC-derivataftaler, der gennemføres efter denne dato. Det er nødvendigt at anvende denne bestemmelse med tilbagevirkende kraft for at undgå et tomrum mellem udløbet af anvendelsen af den eksisterende undtagelse og den nye undtagelse, da begge tjener samme formål.

(25)  Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør delegeres til Kommissionen for så vidt angår præciseringen af, under hvilke betingelser de forretningsmæssige vilkår vedrørende leveringen af clearingydelser anses for at være fair, rimelige, gennemsigtige og ikke-diskriminerende, og for så vidt angår forlængelsen af den periode, hvor clearingforpligtelsen ikke finder anvendelse på pensionsordninger.

(26)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning og særlig med hensyn til tilgængeligheden for de relevante myndigheder i tredjelande af oplysninger i Unionens transaktionsregistre bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011[10].

(27)  For at sikre en ensartet harmonisering af regler om risikoreduktionsprocedurer, registrering af transaktionsregistre og indberetningskrav bør Kommissionen vedtage udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder udarbejdet af EBA, EIOPA og ESMA vedrørende på den ene side tilsynsprocedurerne til sikring af indledende og løbende validering af de risikostyringsprocedurer, der kræver rettidig, præcis og passende adskilt sikkerhedsstillelse, og på den anden side oplysningerne i en forenklet ansøgning om udvidelse af registreringen af et transaktionsregister, som allerede er registreret i henhold til forordning (EU) 2015/2365, vedrørende de procedurer, som transaktionsregistret skal anvende for at kontrollere den indberettende modparts eller indgivende enheds overholdelse af indberetningskravene og fuldstændigheden og nøjagtigheden af de indberettede oplysninger og vedrørende procedurerne for afstemning af oplysninger mellem transaktionsregistre. Kommissionen bør vedtage disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder ved hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i overensstemmelse med artikel 10-14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010[11], (EU) nr. 1094/2010[12] og (EU) nr. 1094/2010[13].

(28)  Kommissionen bør også tillægges beføjelse til at vedtage gennemførelsesmæssige tekniske standarder udarbejdet af ESMA ved hjælp af gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) 1095/2010 for så vidt angår datastandarderne for de oplysninger, der skal indberettes for de forskellige klasser af derivater, samt metoderne og ordningerne i forbindelse med indberetningen.

(29)  Målene for denne forordning, nemlig at sikre forholdsmæssigheden af regler, som medfører unødvendige administrative byrder og overholdelsesomkostninger, uden at den finansielle stabilitet bringes i fare, og at øge OTC-derivatpositioners og OTC-derivateksponeringers gennemsigtighed, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af deres omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(30)  Anvendelsen af visse bestemmelser i denne forordning bør udskydes, således at alle væsentlige gennemførelsesforanstaltninger kan træffes, og for at give markedsdeltagerene mulighed for at iværksætte de nødvendige overholdelsestiltag.

(31)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001[14] og har afgivet en udtalelse om […].

(32)  Forordning (EU) nr. 648/2012 bør derfor ændres.

(32a)  Clearingforpligtelsen for derivater i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 og handelsforpligtelsen for derivater i henhold til forordning (EU) nr. 600/2014 bør tilpasses hinanden, når det er nødvendigt og hensigtsmæssigt. Kommissionen bør derfor udarbejde en rapport om, hvilke af de ændringer, der foretages for clearingforpligtelsen for derivater gennem denne forordning, navnlig vedrørende omfanget af de enheder, som er underlagt clearingforpligtelsen, samt suspensionsmekanismen, der også bør foretages for handelsforpligtelsen for derivater som fastlagt i forordning (EU) nr. 600/2014 — VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 648/2012 foretages følgende ændringer:

-1)  Artikel 1, stk. 4, affattes således:

"4.  Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a)  centralbanker og andre offentlige organer, der har ansvar for forvaltningen af den offentlige gæld, eller som deltager heri

b)  Den Internationale Betalingsbank

c)  multilaterale udviklingsbanker, der er opført i artikel 117, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013."

-1a)  Artikel 1, stk. 5, litra a), udgår.

1)  Artikel 2, nr. 8), affattes således:

8)  "finansiel modpart": et investeringsselskab godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU[15], et kreditinstitut godkendt i overensstemmelse med direktiv 2013/36/EU, et forsikringsselskab eller et genforsikringsselskab godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF[16], et investeringsinstitut godkendt i overensstemmelse med direktiv 2009/65/EF, undtagen hvis dette investeringsinstitut er knyttet til en medarbejderaktiekøbsordning, en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse som omhandlet i artikel 6, litra a), i direktiv 2003/41/EF, en AIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2011/61/EU, som enten er etableret i Unionen eller forvaltet af en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF), som er godkendt eller registreret i henhold til direktiv 2011/61/EU, undtagen hvis denne AIF er knyttet til en medarbejderaktiekøbsordning, og som i givet fald etableret i Unionen, og en værdipapircentral, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014[17] ▌".

2)  I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)  I stk. 1, litra a), foretages følgende ændringer:

i)  Nr. i)-iv) affattes således:

"i)  mellem to finansielle modparter, som er omfattet af betingelserne i artikel 4a, stk. 1, andet afsnit

ii)  mellem en finansiel modpart, som er omfattet af betingelserne i artikel 4a, stk. 1, andet afsnit, og en ikke-finansiel modpart, som er omfattet af betingelserne i artikel 10, stk. 1, andet afsnit

iii)  mellem to ikke-finansielle modparter, som er omfattet af betingelserne i artikel 10, stk. 1, andet afsnit

iv)  mellem på den ene side en finansiel modpart, som er omfattet af betingelserne i artikel 4a, stk. 1, andet afsnit, eller en ikke-finansiel modpart, som er omfattet af betingelserne i artikel 10, stk. 1, andet afsnit, og på den anden side en enhed, der er etableret i et tredjeland, som ville være omfattet af clearingforpligtelsen, hvis den var etableret i Unionen".

b)  Stk. 1, litra b), affattes således:

"b)  de er indgået eller nyordnet enten:

i)  på eller efter den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning, eller

ii)  på eller efter den dato, hvor begge modparter opfylder betingelserne i litra a)."

c)  Følgende stykker indsættes:

"3a.  Clearingmedlemmer og kunder, som direkte eller indirekte leverer clearingydelser, leverer disse ydelser på fair, rimelige, ikke-diskriminerende og gennemsigtige forretningsmæssige vilkår. Disse clearingmedlemmer og kunder træffer alle rimelige forholdsregler til identificering, forebyggelse, forvaltning og overvågning af interessekonflikter inden for en gruppe af tilknyttede enheder, navnlig mellem handelsenheden og clearingenheden, der kan skade den fair, rimelige, ikke-diskriminerende og gennemsigtige levering af clearingydelser.

Clearingmedlemmer og kunder har tilladelse til at kontrollere de risici, der er forbundet med de tilbudte clearingydelser.

3b.  For at sikre en ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer, under hvilke omstændigheder de i stk. 3a omhandlede forretningsmæssige vilkår anses for fair, rimelige, ikke-diskriminerende og gennemsigtige.

ESMA forelægger det i første afsnit omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [seks måneder efter datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

3)  Som artikel 4a tilføjes:

"Artikel 4a

Finansielle modparter omfattet af en clearingforpligtelse

1.  En finansiel modpart, som tager positioner i OTC-derivataftaler, kan årligt beregne sin samlede gennemsnitlige position for de foregående 12 måneder i overensstemmelse med stk. 3.

Hvis den finansielle modpart ikke beregner sin position, eller resultatet af denne beregning overstiger de clearinggrænseværdier, der er omhandlet i artikel 10, stk. 4, litra b), skal den finansielle modpart:

a)  straks underrette ESMA og den relevante kompetente myndighed herom

b)  være omfattet af den clearingforpligtelse for fremtidige OTC-derivataftaler, der er omhandlet i artikel 4, uanset for hvilken eller hvilke aktivklasser clearinggrænseværdien er overskredet, og

c)  cleare de aftaler, der er omhandlet i litra b), inden for fire måneder efter at være blevet omfattet af clearingforpligtelsen.

2.  En finansiel modpart, der er blevet omfattet af clearingforpligtelsen i overensstemmelse med stk. 1, og som efterfølgende over for den relevante kompetente myndighed godtgør, at dens samlede gennemsnitlige position ved månedens udgang for de foregående 12 måneder ikke længere overstiger den clearinggrænseværdi, der er omhandlet i stk. 1, er ikke længere omfattet af clearingforpligtelsen i henhold til artikel 4.

2a.  Hvis en finansiel modpart, der hidtil har været undtaget fra clearingforpligtelsen, bliver omfattet deraf i henhold til stk. 1, clearer den sine OTC-derivataftaler inden for fire måneder efter at være blevet omfattet af clearingforpligtelsen.

3.  Ved beregningen af de positioner, der er omhandlet i stk. 1, medtager den finansielle modpart alle OTC-derivataftaler, der er indgået af den pågældende finansielle modpart eller af andre enheder inden for den koncern, som den finansielle modpart tilhører."

4)  Artikel 5, stk. 2, litra c), udgår.

4a)  I artikel 6, stk. 2, tilføjes følgende litra efter litra d):

"da)  inden for hver klasse af OTC-derivater, der er omhandlet i litra d), oplysninger om de aftaletyper, for hvilke relevante CCP'er er meddelt clearingtilladelse, og datoen for, hvornår de pågældende CCP'er er meddelt tilladelse til at cleare de pågældende aftaler".

5)  Artikel 6, stk. 2, litra e), udgår.

6)  Som artikel 6b tilføjes:

"Artikel 6b

Suspension af clearingforpligtelsen i andre situationer end afvikling

1.  I andre situationer end dem, der er omhandlet i artikel 6a, stk. 1, kan ESMA anmode om, at Kommissionen midlertidigt suspenderer den i artikel 4, stk. 1, omhandlede clearingforpligtelse for en bestemt OTC-derivatklasse eller en bestemt type modpart, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

a)  OTC-derivatklassen er ikke længere egnet til clearing på baggrund af de kriterier, der er omhandlet i artikel 5, stk. 4, første afsnit, og stk. 5.

b)  En CCP vil kunne ophøre med at cleare den pågældende OTC-derivatklasse, og denne vil ikke uden afbrydelse kunne cleares af nogen anden CCP.

c)  Suspensionen af clearingforpligtelsen for en bestemt OTC-derivatklasse eller en bestemt type modpart er nødvendig for at undgå eller kunne håndtere en alvorlig trussel mod den finansielle stabilitet i Unionen, og den pågældende suspension står i rimeligt forhold til dette mål.

Med henblik på første afsnit, litra c), hører ESMA forud for den heri omhandlede anmodning ESRB.

Hvis ESMA anmoder om, at Kommissionen midlertidigt suspenderer den clearingforpligtelse, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, skal myndigheden fremlægge en begrundelse samt dokumentation for, at mindst én af betingelserne i første afsnit er opfyldt. Kommissionen underretter straks Europa-Parlamentet og Rådet om ESMA's anmodning.

1a.  En kompetent myndighed udpeget i henhold til artikel 22 kan anmode om, at ESMA fremsætter en anmodning om suspension som omhandlet i nærværende artikels stk. 1. Hvis den kompetente myndighed anmoder om, at ESMA fremsætter en anmodning om suspension, skal den fremlægge en begrundelse samt dokumentation for, at mindst én af betingelserne i stk. 1, første afsnit, er opfyldt.

ESMA skal senest 48 timer efter modtagelsen af en anmodning fra den kompetente myndighed og på baggrund af den begrundelse samt den dokumentation, som den kompetente myndighed har fremlagt, enten anmode om, at Kommissionen suspenderer clearingforpligtelsen for den bestemte OTC-derivatklasse eller for den bestemte type modpart, der er omhandlet i stk. 1, eller afvise den kompetente myndigheds anmodning. ESMA underretter den kompetente myndighed om sin afgørelse og giver en detaljeret begrundelse som forklaring herfor.

2.  Den anmodning, der er omhandlet i stk. 1, offentliggøres ikke.

3.  På baggrund af den begrundelse samt den dokumentation, som ESMA har fremlagt, skal Kommissionen senest 48 timer efter den anmodning, der er omhandlet i stk. 1, enten suspendere den i stk. 1 omhandlede clearingforpligtelse for den bestemte OTC-derivatklasse eller den bestemte type modpart eller afvise suspensionsanmodningen. Kommissionen underretter ESMA om sin afgørelse og giver en detaljeret begrundelse som forklaring herfor. Kommissionen sender derefter straks de pågældende oplysninger til Europa-Parlamentet og Rådet.

4.  Kommissionens afgørelse om at suspendere clearingforpligtelsen ▌offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, på Kommissionens websted og i det offentlige register, der er omhandlet i artikel 6.

5.  Suspensionen af clearingforpligtelsen i henhold til denne artikel er gyldig i en periode på højst en måned fra datoen for suspensionens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

6.  Hvis begrundelsen for suspensionen fortsat er gældende, kan Kommissionen efter høring af ESMA og ESRB forlænge den i stk. 5 omhandlede suspension med en eller flere perioder af en måneds varighed, der kumulativt ikke må overstige 12 måneder fra udløbet af den indledende suspensionsperiode. En forlængelse af suspensionen offentliggøres i overensstemmelse med artikel 4.

Med henblik på første afsnit underretter Kommissionen ESMA og Europa-Parlamentet og Rådet om sin hensigt om at forlænge en suspension af clearingforpligtelsen. ESMA afgiver udtalelse om forlængelsen af suspensionen senest 48 timer efter underretningen."

7)  I artikel 9 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:

"1.  Finansielle modparter, ikke-finansielle modparter, som opfylder betingelserne i artikel 10, stk. 1, andet afsnit, og CCP'er sikrer, at oplysningerne om enhver derivataftale, som de har indgået, og om enhver ændring eller ophævelse af aftalen indberettes til et transaktionsregister, der er registreret i henhold til artikel 55 eller anerkendt i henhold til artikel 77. Oplysningerne indberettes senest den første arbejdsdag efter aftalens indgåelse, ændring eller ophævelse.

Indberetningspligten gælder for derivataftaler, der ▌var indgået inden den 12. februar 2014.

Uanset artikel 3 finder indberetningspligten ikke anvendelse på OTC-derivataftaler inden for samme koncern, hvor mindst en af modparterne er en ikke-finansiel modpart eller ville være kategoriseret som en ikke-finansiel modpart, hvis den havde været etableret i Unionen, forudsat at:

a)  begge modparter er inkluderet i samme konsolidering på fuldt grundlag

b)  begge modparter er underlagt passende, centraliserede risikovurderings-, målings- og kontrolprocedurer, og

c)  moderselskabet ikke er en finansiel modpart."

b)  Som stk. 1a og 1b indsættes:

"1a.  Oplysningerne om derivataftaler som omhandlet i stk. 1 indberettes på følgende måde:

b)  ▌Oplysninger i OTC-derivataftaler, som er indgået mellem en finansiel modpart og en ikke-finansiel modpart, som ikke opfylder de betingelser, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, indberettes som følger:

i)  Finansielle modparter er eneansvarlige og juridisk ansvarlige for indberetning af et enkelt datasæt samt for at sikre nøjagtigheden af de indberettede oplysninger. For at sikre, at den finansielle modpart har alle de nødvendige data til at opfylde indberetningspligten, giver den ikke-finansielle modpart den finansielle modpart de oplysninger om de OTC-derivataftaler, som er indgået mellem dem, som den finansielle modpart ikke med rimelighed kan forventes at være i besiddelse af. Den ikke-finansielle modpart er ansvarlig for at sikre, at de pågældende oplysninger er nøjagtige.

ii)  Uanset nr. i) kan ikke-finansielle modparter, der allerede har investeret i et indberetningssystem, vælge selv at indberette oplysningerne om deres OTC-derivataftaler med finansielle modparter til et transaktionsregister. I så fald underretter de ikke-finansielle modparter på forhånd de finansielle modparter, med hvilke de har indgået OTC-derivataftalerne, om deres beslutning. Ansvaret og det juridiske ansvar for indberetning og for at sikre nøjagtigheden af de pågældende oplysninger forbliver i denne situation hos de ikke-finansielle modparter.

ba)  Såfremt OTC-derivataftaler indgås af en ikke-finansiel modpart, der ikke er omfattet af de betingelser, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, andet afsnit, med en enhed, der er etableret i et tredjeland, men som ville være en finansiel modpart, hvis den var etableret i Unionen, hvis en ikke-finansiel modpart, der er etableret i Unionen, behøver den pågældende ikke-finansielle modpart ikke at indberette i henhold til artikel 9 og er ikke juridisk ansvarlig for indberetning eller for at sikre nøjagtigheden af oplysningerne om sådanne OTC-derivataftaler, hvis:

i)  det pågældende tredjelands retlige ordning for indberetning er blevet anset for at være ækvivalent i henhold til artikel 13, og den finansielle modpart fra tredjelandet har indberettet sådanne oplysninger i henhold til tredjelandes retlige ordning for indberetning

ii)  det pågældende tredjelands retlige ordning for indberetning ikke er blevet erklæret for ækvivalent i henhold til artikel 13, og den finansielle modpart fra tredjelandet vælger at være underlagt kravene i denne artikel, som om den var en finansiel modpart, der er etableret i Unionen, og lader sig registrere hos ESMA.

ESMA offentliggør et EU-dækkende register, som er offentligt tilgængeligt på dets websted, over finansielle modparter fra tredjelande, der vælger at være omfattet af denne artikel i overensstemmelse med nr. ii).

c)  Administrationsselskabet for et investeringsinstitut er ansvarligt for at indberette de oplysninger om OTC-derivataftaler, som det pågældende investeringsinstitut er modpart i, samt for at sikre nøjagtigheden af de indberettede oplysninger.

d)  Forvalteren af en AIF er ansvarlig for at indberette de oplysninger om OTC-derivataftaler, som den pågældende AIF er modpart i, samt for at sikre nøjagtigheden af de indberettede oplysninger.

e)  Modparter og CCP'er, der indberetter OTC-derivataftaler til et transaktionsregister, sikrer, at oplysningerne om deres derivataftaler indberettes nøjagtigt og uden duplikationer.

Modparter og CCP'er, som er omfattet af den i stk. 1 omhandlede indberetningspligt, kan delegere denne indberetningspligt.

1b.  ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer, hvilke oplysninger der skal gives af en finansiel modpart fra et tredjeland for at blive registreret hos ESMA som omhandlet i stk. 1a, første afsnit, litra ba), nr. ii).

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [seks måneder efter datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

c)  Stk. 6 affattes således:

"6.  For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af stk. 1 og 3 udarbejder ESMA i tæt samarbejde med ESCB udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som præciserer:

a)  datastandarder og -formater for de oplysninger, der skal indberettes, som mindst skal omfatte:

i)  globale identifikatorer for juridiske enheder (LEI-koder)

ii)  internationale identifikationsnumre for værdipapirer (ISIN-koder)

iii)  unikke handelsidentifikatorer (UTI-koder)

b)  metoder og ordninger i forbindelse med indberetningen

c)  indberetningshyppighed

d)  den dato, inden udgangen af hvilken derivataftalerne skal indberettes, herunder en eventuel indfasning for aftaler, der er indgået, inden indberetningspligten gælder.

Ved udarbejdelsen af disse udkast til tekniske standarder skal ESMA tage hensyn til den internationale udvikling og standarder, der er blevet vedtaget på EU-plan eller globalt plan samt deres overensstemmelse med indberetningskravene i artikel 4 i forordning (EU) 2015/2365* og artikel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014.

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [PO please insert the date 12 months after the entry into force of this Regulation].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

__________________________________________________________________

*  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1).

8)  Artikel 10, stk. 1-4, affattes således:

"1.  En ikke-finansiel modpart, som tager positioner i OTC-derivataftaler, kan årligt beregne sin samlede gennemsnitlige position for de foregående 12 måneder i overensstemmelse med stk. 3.

Hvis den ikke-finansielle modpart ikke beregner sin position, eller resultatet af den i første afsnit omhandlede beregning overstiger de clearinggrænseværdier, der er omhandlet i artikel 10, stk. 4, litra b), skal den ikke-finansielle modpart:

a)  straks underrette ESMA og den myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med stk. 5, herom

b)  hvis den ikke har beregnet sin position, være omfattet af den clearingforpligtelse, der er omhandlet i artikel 4, for fremtidige OTC-derivataftaler i alle aktivklasser og kravene i artikel 11, stk. 3

ba)  hvis resultatet af den i første afsnit omhandlede beregning overstiger de clearinggrænseværdier, der er omhandlet i stk. 4, litra b), være omfattet af den clearingforpligtelse, der er omhandlet i artikel 4, for fremtidige OTC-derivataftaler i den eller de aktivklasser, for hvilke clearinggrænseværdien er overskredet, og fritaget for kravene i artikel 11, stk. 3, i den eller de andre aktivklasser, for hvilke clearinggrænseværdien ikke er overskredet

c)  cleare de aftaler, der er omhandlet i litra b), inden for fire måneder efter at være blevet omfattet af clearingforpligtelsen.

2.  En ikke-finansiel modpart, der er blevet omfattet af clearingforpligtelsen i overensstemmelse med stk. 1, andet afsnit, og som efterfølgende over for den myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med stk. 5, godtgør, at dens samlede gennemsnitlige position for de foregående 12 måneder ikke længere overstiger den clearinggrænseværdi, der er omhandlet i stk. 1, er ikke længere omfattet af clearingforpligtelsen i henhold til artikel 4.

3.  Ved beregningen af de positioner, der er omhandlet i stk. 1, medtager den ikke-finansielle modpart alle OTC-derivataftaler, der er indgået af den ikke-finansielle modpart eller af andre ikke-finansielle enheder inden for den koncern, som den ikke-finansielle modpart tilhører, og som ikke objektivt kan måles til at reducere risici direkte knyttet til den ikke-finansielle modparts eller den pågældende koncerns forretningsmæssige aktivitet eller likviditetsfinansiering.

4.  For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder efter høring af ESRB og andre relevante myndigheder, som præciserer:

a)  kriterierne for, hvilke OTC-derivataftaler der er objektivt kan måles til at reducere risici direkte tilknyttet forretningsmæssige aktiviteter eller likviditetsfinansieringen, der er omhandlet i stk. 3, og

b)  tærskler for clearinggrænseværdierne, der fastsættes under hensyntagen til den systemiske relevans af summen af nettopositioner og eksponeringer for hver modpart og for hver OTC-derivatklasse.

ESMA kan udvikle bestemte clearinggrænseværdier for finansielle og ikke-finansielle modparter under hensyntagen til den indbyrdes forbindelse mellem finansielle modparter og deres højere systemiske risiko.

ESMA forelægger efter at have gennemført en åben offentlig høring Kommissionen disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder senest den 30. september 2012 og ajourfører dem regelmæssigt.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

ESMA tager efter høring af ESRB og andre relevante myndigheder løbende de i litra b) omhandlede grænseværdier op til fornyet overvejelse, navnlig for at sikre øget deltagelse i central clearing, og foreslår, hvis det er nødvendigt, reguleringsmæssige tekniske standarder til at ændre dem."

8a)  I artikel 11 indsættes følgende stykke:

"1a.  Kravene i stk. 1 finder ikke anvendelse på de i artikel 3 omhandlede koncerninterne transaktioner, hvor en af modparterne er en ikke-finansiel modpart, som ikke er omfattet af clearingforpligtelsen i henhold til artikel 10, stk. 1, andet afsnit."

8b)  Artikel 11, stk. 3, affattes således:

"3.  Finansielle modparter skal have risikostyringsprocedurer, der kræver rettidig, præcis og passende adskilt udveksling af sikkerhedsstillelse med hensyn til OTC-derivataftaler, der er indgået den eller efter den 16. august 2012. Ikke-finansielle modparter som omhandlet i artikel 10 må ikke anvende risikostyringsprocedurer, der kræver rettidig, præcis og passende adskilt udveksling af sikkerhedsstillelse med hensyn til OTC-derivataftaler, der er i den eller de aktivklasser, for hvilke clearinggrænseværdien ikke er overskredet."

9)  I artikel 11, stk. 15, foretages følgende ændringer:

a)  Litra a) affattes således:

"a)  risikostyringsprocedurerne, herunder de niveauer og typen af sikkerhedsstillelse og adskillelsesordninger, der er omhandlet i stk. 3, samt hermed forbundne tilsynsprocedurer til sikring af indledende og løbende validering af de pågældende risikostyringsprocedurer".

b)  Andet afsnit, første punktum, affattes således:

"ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [PO please insert the date 12 months after the entry into force of this Regulation]."

10)  I artikel 38 tilføjes følgende stk. 6 og 7:

"6.  En CCP skal stille et simuleringsredskab til rådighed for sine clearingmedlemmer, som giver dem mulighed for på bruttobasis at bestemme den supplerende initialmargen, som CCP'en kan kræve efter clearing af en ny transaktion. Adgang til redskabet må kun foregå via en beskyttet adgang, og resultaterne af simuleringen er ikke bindende.

7.  En CCP skal oplyse sine clearingmedlemmer om, hvilke initialmargenmodeller denne benytter. Oplysningerne skal opfylde samtlige følgende betingelser:

a)  Der skal gives en tydelig redegørelse for initialmargenmodellens struktur og virkemåde.

b)  Der skal gives en tydelig beskrivelse af de vigtigste antagelser bag initialmargenmodellen, dennes begrænsninger samt de omstændigheder, under hvilke de pågældende antagelser ikke længere er gyldige.

c)  Oplysningerne skal være dokumenterede."

11)  I artikel 39 tilføjes følgende stk. 11:

"11.  Medlemsstaternes nationale insolvenslove forhindrer ikke en CCP i at handle i overensstemmelse med artikel 48, stk. 5-7, for så vidt angår de aktiver og positioner, som er registreret på de konti, der er omhandlet i stk. 2-5 i denne artikel."

12)  I artikel 56 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:

"1.  Med henblik på artikel 55, stk. 1, indgiver et transaktionsregister én af følgende ansøgninger til ESMA:

a)  en ansøgning om registrering

b)  en ansøgning om udvidelse af registreringen, hvis transaktionsregistret allerede er registreret i henhold til kapitel III i forordning (EU) 2015/2365."

b)  Stk. 3 affattes således:

"3.  For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer:

a)  oplysningerne i ansøgningen om registrering, jf. stk. 1, litra a)

b)  oplysningerne i en forenklet ansøgning om udvidelse af registreringen, jf. stk. 1, litra b).

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [PO please insert the date 12 months after the entry into force of this amending Regulation].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

c)  Stk. 4 affattes således:

"4.  For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af stk. 1 udarbejder ESMA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som præciserer:

a)  formatet for ansøgningen om registrering, jf. stk. 1, litra a)

b)  formatet for ansøgningen om udvidelse af registreringen, jf. stk. 1, litra b).

Med henblik på første afsnit, litra b), udarbejder ESMA et forenklet format.

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [PO please insert the date 9 months after the entry into force of this Regulation].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

12a)  I artikel 62 udgår stk. 5.

12b)  Artikel 63, stk. 1, affattes således:

"1.  ESMA kan med henblik på varetagelse af sine opgaver i henhold til denne forordning foretage alle nødvendige kontrolbesøg på stedet i ethvert forretningslokale eller på enhver ejendom tilhørende de juridiske personer, der er omhandlet i artikel 61, stk. 1. ESMA kan, i det omfang det er nødvendigt for at udføre kontrolbesøget på stedet korrekt og effektivt, foretage besøget uvarslet."

12c)  Artikel 63, stk. 2, affattes således:

"2.  De embedsmænd og andre personer, som ESMA har bemyndiget til at foretage kontrolbesøg på stedet, kan betræde forretningslokaler eller ejendom, som tilhører de juridiske personer, der er genstand for ESMA's afgørelse om undersøgelse, og udøve alle de beføjelser, der er omhandlet i artikel 62, stk. 1. De har også beføjelse til at forsegle alle forretningslokaler og bøger eller registre i det for kontrolbesøget nødvendige tidsrum og omfang."

12d)  I artikel 63 udgår stk. 8.

12e)  Artikel 64, stk. 4, affattes således:

"4.  Ved indsendelse af dossieret med resultaterne til ESMA underretter efterforskningsembedsmanden de personer, der er genstand for undersøgelserne, herom. De pågældende personer har ret til aktindsigt i sagsakterne med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger eller ESMA's interne forberedende dokumenter."

12f)  Artikel 64, stk. 8 affattes således:

"8.  ESMA henviser sager til strafferetlig behandling til de relevante nationale myndigheder til undersøgelse og eventuel strafferetlig forfølgelse, hvis ESMA i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning fastslår, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der vides at kunne betragtes som en overtrædelse af straffeloven ifølge gældende lovgivning. Endvidere afholder ESMA sig fra at pålægge bøder eller tvangsbøder, hvis det vides, at en allerede truffet afgørelse om frifindelse eller idømmelse af straf på baggrund af et eller flere identiske forhold, eller forhold som i det væsentlige er ens, allerede har antaget retskraft som følge af en straffesag i henhold til national ret."

12g)  I artikel 65, stk. 1, udgår andet afsnit.

13)  I artikel 65, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a)  I litra a) ændres "20 000 EUR" til "200 000 EUR".

b)  I litra b) ændres "10 000 EUR" til "100 000 EUR".

c)  Følgende litra c) tilføjes:

"c)  for så vidt angår de overtrædelser, der er omhandlet i afsnit IV i bilag I, er bøden på mindst 5 000 EUR og højst 10 000 EUR."

13a)  I artikel 67, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

"Første afsnit anvendes ikke, hvis der er behov for en hurtig indsats for at undgå betydelig og overhængende skade på det finansielle system eller betydelig og overhængende skade på de finansielle markeders integritet, gennemsigtighed, effektivitet og ordnede funktion, herunder stabiliteten eller nøjagtigheden af data, der er indberettet til transaktionsregisteret. I et sådant tilfælde kan ESMA vedtage en foreløbig afgørelse og skal give de berørte personer mulighed for at blive hørt så hurtigt som muligt, efter denne afgørelse er truffet."

14)  Artikel 72, stk. 2, affattes således:

"2.  De gebyrer, der pålægges et transaktionsregister, skal dække alle ESMA's rimelige administrative omkostninger i forbindelse med dens registrerings- og tilsynsaktiviteter og skal stå i et rimeligt forhold til det berørte transaktionsregisters omsætning samt typen af registrering og det gennemførte tilsyn."

15)  Som artikel 76a indsættes:

"Artikel 76aGensidig direkte adgang til oplysninger

1.  Relevante myndigheder i tredjelande, hvor der er etableret et eller flere transaktionsregistre, skal, hvis det er nødvendigt for udførelsen af deres opgaver, have direkte adgang til oplysninger i transaktionsregistre etableret i Unionen, forudsat at Kommissionen har vedtaget en gennemførelsesretsakt i overensstemmelse med stk. 2 med henblik herpå.

2.  Kommissionen kan på anmodning af de i stk. 1 omhandlede myndigheder vedtage gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 86, stk. 2, til fastsættelse af, om den retlige ramme i den anmodende myndigheds tredjeland opfylder samtlige følgende betingelser:

a)  at transaktionsregistre etableret i det pågældende tredjeland er behørigt godkendt

b)  at der i det pågældende tredjeland løbende føres effektivt tilsyn med transaktionsregistre og foretages effektiv håndhævelse af deres forpligtelser

c)  at der er tavshedspligt, og at denne som minimum svarer til den i denne forordning omhandlede, herunder beskyttelse af forretningshemmeligheder, som myndighederne deler med tredjeparter

d)  at transaktionsregistre, som er godkendt i det pågældende tredjeland, er underlagt en retligt bindende forpligtelse, som kan håndhæves, til at give de enheder, der er omhandlet i artikel 81, stk. 3, direkte og øjeblikkelig adgang til oplysningerne."

16)  I artikel 78 tilføjes følgende stk. 9 og 10:

"9.  Et transaktionsregister skal opstille følgende regler og procedurer:

a)  procedurer for effektiv afstemning af oplysninger mellem transaktionsregistre

b)  procedurer, der skal sikre fuldstændigheden og nøjagtigheden af de indberettede oplysninger

c)  regler for korrekt overførsel af oplysninger til andre transaktionsregistre, hvis de modparter eller CCP'er, der er omhandlet i artikel 9, anmoder herom, eller det af andre årsager er nødvendigt.

10.  For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer:

a)  procedurerne for effektiv afstemning af oplysninger mellem transaktionsregistre

b)  de procedurer, som transaktionsregistret skal anvende for at kontrollere den indberettende modparts eller indgivende enheds overholdelse af indberetningskravene samt fuldstændigheden og nøjagtigheden af de oplysninger, der indberettes i henhold til stk. 9.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [PO please insert the date 12 months after the entry into force of this amending Regulation].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

17)  I artikel 81 foretages følgende ændringer:

a)  I stk. 3 tilføjes følgende litra q):

"q)  de relevante myndigheder i et tredjeland, for hvilket der er vedtaget en gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 76a."

b)  Som stk. 3a indsættes:

"3a.  Et transaktionsregister skal give de modparter og CCP'er, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1a, andet afsnit, de oplysninger, der er indberettet på deres vegne."

c)  Stk. 5 affattes således:

"5.  For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA efter høring af ESCB's medlemmer udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer:

a)  de oplysninger, der skal offentliggøres eller gøres tilgængelige i henhold til stk. 1 og 3

b)  offentliggørelseshyppigheden for de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1

c)  de operationelle standarder, der er nødvendige for at aggregere og sammenligne data på tværs af registre, og for at de i stk. 3 omhandlede enheder kan have adgang til disse oplysninger

d)  de vilkår og betingelser samt ordninger, i henhold til hvilke transaktionsregistre giver de enheder, der er omhandlet i stk. 3, adgang, samt den krævede dokumentation.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [PO please insert the date 12 months after the entry into force of this amending Regulation].

Ved udarbejdelsen af disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder sikrer ESMA, at offentliggørelsen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, ikke afslører identiteten af nogen part i en aftale.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

18)  Artikel 82, stk. 2, affattes således:

"2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 1, stk. 6, artikel 4, stk. 3, artikel 64, stk. 7, artikel 70, artikel 72, stk. 3, artikel 76a og artikel 85, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode."

19)  I artikel 85 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:

"1.  Senest den ... Senest den [three years following the date of entry into application of this amending Regulation] vurderer Kommissionen anvendelsen af denne forordning og udarbejder en generel rapport. Kommissionen fremsender rapporten til Europa-Parlamentet og Rådet sammen med eventuelle forslag."

aa)  Følgende stykke indsættes:

"1a.  Senest den ... [three years after the entry into force of this amending Regulation] forelægger ESMA Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en rapport med analyse af virkningerne af de ændringer af indberetningsordningen, der indføres med forordning (EU) 2018/... [nærværende ændringsforordning], på markedsaktørerne. Rapporten skal navnlig vurdere anvendelse og gennemførelse af de respektive bestemmelser, der giver mulighed for at uddelegere indberetning til finansielle modparter og kræver indberetning af aftaler for CCP'er, samt undersøge, hvorvidt disse nye bestemmelser har haft den tilsigtede virkning og reduceret indberetningsbyrden for mindre modparter. Rapporten skal ligeledes undersøge, hvordan disse nye bestemmelser har påvirket konkurrencen mellem transaktionsregistre, og hvorvidt og i hvilket omfang de har ført til et mindre konkurrencepræget miljø og mindre valgfrihed for clearingmedlemmer og deres kunder."

b)  Stk. 2 affattes således:

"2.  Senest den [one year following the date of entry into force of this amending Regulation] og hvert år herefter indtil [two years following the date of entry into force of this amending Regulation] udarbejder Kommissionen en rapport om, hvorvidt der er udviklet levedygtige tekniske løsninger til pensionsordningers overførsel af kontant og ikke-kontant sikkerhed som variationsmarginer samt om behovet for eventuelle foranstaltninger, der kan lette sådanne løsninger.

Senest den [six months following the date of entry into force of this amending Regulation] og hvert år herefter indtil ... [two years following the date of entry into force of this amending Regulation] fremsender ESMA sammen med EIOPA, EBA og ESRB en rapport til Kommissionen om:

a)  hvorvidt CCP'er, clearingmedlemmer og pensionsordninger har ydet en passende indsats og udviklet levedygtige tekniske løsninger, som kan lette pensionsordningers deltagelse i central clearing gennem stillelse af kontant og ikke-kontant sikkerhed som variationsmarginer, herunder sådanne løsningers konsekvenser for markedslikviditet og procyklikalitet samt deres potentielle juridiske eller andre konsekvenser

b)  omfanget og arten af pensionsordningers aktivitet på markeder for clearede og ikke-clearede OTC-derivater efter aktivklasse samt hermed forbundne systemiske risici for det finansielle system

c)  konsekvenserne af pensionsordningernes opfyldelse af clearingforpligtelsen for ordningernes investeringsstrategier, herunder ændringer i fordelingen på likvide og ikke-likvide aktiver

d)  konsekvenserne for pensionsordninger af de clearinggrænseværdier, der er omhandlet i artikel 10, stk. 4

e)  virkningen af andre retlige krav på omkostningsforskellen mellem clearede og ikke-clearede OTC-derivattransaktioner, herunder marginkrav for ikke-clearede derivater og beregningen af gearingsgrad i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013

f)  hvorvidt yderligere foranstaltninger er nødvendige for at tilvejebringe en clearingløsning for pensionsordninger.

Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, jf. artikel 82, for at forlænge den i artikel 89, stk. 1, omhandlede treårige periode én gang med to år, hvis den konkluderer, at der ikke er udviklet nogen levedygtig teknisk løsning, og at de skadelige virkninger af central clearing af derivataftaler for fremtidige pensionisters pensionsydelser er uforandret."

c)  Stk. 3 affattes således:

"3.  Senest den [two years following the date of entry into force of this amending Regulation] skal Kommissionen enten:

a)   forelægge et forslag om en anden bindende løsning end permanente eller yderligere midlertidige undtagelser fra clearingforpligtelsen for pensionsordninger, hvis den vurderer, at interessenterne ikke har fundet en løsning, eller

b)  vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 82 for at forlænge den toårsperiode, der er omhandlet i artikel 89, stk. 1, en gang med et år, men kun hvis den vurderer, at interessenterne er blevet enige om en løsning, og der er behov for yderligere tid til gennemførelsen af denne løsning, eller

c)   lade undtagelsen udløbe og samtidig opfordre interessenterne til at gennemføre deres løsning på forhånd, hvis den vurderer, at der er fundet en løsning.

ca)  Følgende stykker indsættes:

"3a.  Senest den … [three years following the date of entry into force of this amending Regulation] vedtager Kommissionen en delegeret retsakt, jf. artikel 82, for at forlænge den i artikel 89, stk. 1a, omhandlede treårige periode én gang med to år, men kun hvis den vurderer, at de i artikel 89, stk. 1a, omhandlede små pensionsordninger har gjort de fornødne bestræbelser på at udvikle hensigtsmæssige tekniske løsninger, og at de skadelige virkninger af central clearing af derivataftaler for pensionisters pensionsydelser er uforandrede.

3b.  ESMA forelægger senest den [12 months after the date of entry into force of this amending Regulation] en rapport for Kommissionen, hvori det vurderes, hvorvidt listen over finansielle instrumenter, der anses som højlikvide med minimal kredit- og markedsrisiko, i overensstemmelse med artikel 47, kan udvides, og om listen kan inkludere en eller flere pengemarkedsforeninger, der er godkendt i henhold til forordning (EU) nr. 2017/1131."

e)    Følgende stykker tilføjes:

"6.  Senest den … [six months after entry into force of this amending Regulation] forelægger Kommissionen efter høring af ESMA en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om tilpasning af handelsforpligtelsen for derivater i henhold til forordning (EU) nr. 600/2014 til de ændringer, der foretages i henhold til forordning (EU) 2018/... [nærværende ændringsforordning] af clearingforpligtelsen for derivater, navnlig vedrørende omfanget af de enheder, som er underlagt clearingforpligtelsen, samt suspensionsmekanismen. Hvis en sådan tilpasning findes nødvendig, ledsages rapporten af et lovgivningsforslag om indførelse af de nødvendige ændringer.

7.  ESMA forelægger senest den … [18 months following the date of entry into force of this amending Regulation] i samarbejde med EIOPA, EBA og ESRB Kommissionen en rapport, hvori det vurderes, hvorvidt princippet om fair, rimelige, ikke-diskriminerende og gennemsigtige forretningsmæssige vilkår som omhandlet i artikel 4, stk. 3a, effektivt har bidraget til at lette adgangen til clearing.

Kommissionen forelægger senest den ... [two years after the date of entry into force of this amending Regulation] Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, hvori den vurderer, hvorvidt princippet om fair, rimelige, ikke-diskriminerende og gennemsigtige forretningsmæssige vilkår effektivt har bidraget til at lette adgangen til clearing, og om nødvendigt foreslår forbedringer til det pågældende princip. Rapporten tager højde for konklusionerne i den rapport, der er omhandlet i første afsnit, og ledsages af et lovgivningsforslag, hvis det er relevant.

8.  Senest den ... [12 months after the date of entry into force of this amending Regulation] udarbejder Kommissionen en rapport, hvori det vurderes, hvorvidt handler, der er et direkte resultat af efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion, herunder porteføljekomprimering, bør være undtaget fra den clearingforpligtelse, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1. I denne rapport tager Kommissionen navnlig hensyn til, i hvilket omfang de reducerer risici, navnlig modpartskreditrisikoen og den operationelle risiko, samt muligheden for at omgå clearingforpligtelsen og muligheden for et incitament til at undlade central clearing. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet denne rapport, eventuelt ledsaget af passende lovgivningsforslag.

Men henblik på at bistå Kommissionen med udarbejdelsen af den rapport, der er omhandlet i første afsnit, skal ESMA senest den … [six months after the date of entry into force of this amending Regulation] i samarbejde med ESRB forelægge Kommissionen en rapport, hvori det vurderes, hvorvidt handler, der er et direkte resultat af efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion, herunder porteføljekomprimering, bør være undtaget fra clearingforpligtelsen. Rapporten skal undersøge porteføljekomprimering og andre tilgængelige efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion, som reducerer ikke-markedsmæssige risici i derivatporteføljer uden at ændre porteføljernes markedsrisiko, såsom transaktioner til genskabelse af balance. Den skal også forklare formålet med og funktionen af sådanne efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion, i hvilket omfang de reducerer risici, navnlig modpartskreditrisikoen og den operationelle risiko, og vurdere behovet for at cleare sådanne handler eller undtage dem fra clearing for at håndtere systemiske risici. Den skal desuden vurdere, i hvilket omfang sådanne tjenesters eventuelle undtagelse fra clearingforpligtelsen virker som et incitament til at undlade central clearing og kan medføre, at modparter omgår clearingforpligtelsen.

9.  Med udgangspunkt i bl.a. konklusionerne fra Kommissionens offentlige høring om kvalitetskontrol af tilsynsrapportering, som blev offentliggjort den 1. december 2017, og den rapport, ESMA har forelagt i henhold til andet afsnit, evaluerer Kommissionen anvendelsen af artikel 9, stk. 1a, og offentliggør en rapport herom senest [12 months following the entry into force of this amending Regulation]. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet denne rapport, eventuelt ledsaget af passende lovgivningsforslag. I forbindelse med evalueringen af anvendelsen af artikel 9, stk. 1a, vurderer Kommissionen, hvorvidt forpligtelsen til at indberette handler i henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014 fører til unødvendig overlappende transaktionsindberetning for ikke-OTC-derivater, og hvorvidt kravet om at indberette ikke-OTC-transaktioner i henhold til artikel 9, stk. 1a, vil kunne lempes uden urimeligt tab af information med henblik på en forenkling af indberetningskæden for ikke-OTC-derivater for alle modparter, navnlig for ikke-finansielle modparter, der ikke er omfattet af den clearingforpligtelse, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, andet afsnit.

ESMA forelægger senest ... [six months after entry into force of this amending Regulation] i samarbejde med ESRB Kommissionen en rapport, hvori følgende vurderes:

a)  sammenhængen mellem indberetningskravene for ikke-OTC-derivater i henhold til forordning (EU) nr. 600/2014 og i henhold til artikel 9 i nærværende forordning for så vidt angår både oplysninger om den indberettede derivataftale og de relevante enheders adgang til data

b)  hvorvidt det er muligt at tilpasse indberetningskravene for ikke-OTC-derivater i henhold til forordning (EU) nr. 600/2014 og i henhold til artikel 9 i nærværende forordning for så vidt angår både oplysninger om den indberettede derivataftale og de relevante enheders adgang til data, og

c)  gennemførligheden af en forenkling af indberetningskæden for alle modparter, herunder alle indirekte kunder, idet der tages højde for behovet for rettidig indberetning og de retsakter og foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 4, i nærværende forordning og artikel 30, stk. 2, i forordning (EU) nr. 600/2014."

20)  Artikel 89, stk. 1, første afsnit, affattes således:

"1.  Indtil den … [two years following the date of entry into force of this amending Regulation] finder den i artikel 4 fastsatte clearingforpligtelse ikke anvendelse på OTC-derivataftaler, der ved objektiv måling kan godtgøres at reducere investeringsrisici, der er direkte forbundet med den finansielle solvens for pensionsordninger, samt på enheder, der er etableret med det formål at yde kompensation til medlemmer af pensionsordninger i tilfælde af misligholdelse fra en pensionsordnings side.

Pensionsordninger, CCP'er og clearingmedlemmer gør deres yderste for at bidrage til udviklingen af tekniske løsninger, der letter pensionsordningernes clearing af sådanne OTC-derivataftaler.

Kommissionen nedsætter en ekspertgruppe bestående af repræsentanter fra pensionsordninger, CCP'er, clearingmedlemmer og andre relevante parter i sådanne tekniske løsninger med henblik på at overvåge deres indsats og vurdere de fremskridt, der er sket i udviklingen af tekniske løsninger, der letter pensionsordningernes clearing af sådanne OTC-derivataftaler. Ekspertgruppen mødes mindst én gang hvert halve år. Kommissionen tager højde for indsatsen fra pensionsordninger, CCP'er og clearingmedlemmer, når den udarbejder sine rapporter i henhold til artikel 85, stk. 2, første afsnit."

20a)  I artikel 89 indsættes følgende stykke:

"1a.  Indtil den [three years following the date of entry into force of this amending Regulation] finder den i artikel 4 fastsatte clearingforpligtelse uanset stk. 1 ikke anvendelse på OTC-derivataftaler, der ved objektiv måling kan godtgøres at reducere investeringsrisici, der er direkte forbundet med den finansielle solvens for pensionsordninger i kategorien små pensionsordninger, samt på enheder, der er etableret med det formål at yde kompensation til medlemmer af de pågældende pensionsordninger i tilfælde af misligholdelse fra en sådan pensionsordnings side.

Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 82 for at supplere denne forordning ved at fastlægge, hvilke pensionsordninger der kan anses for at være små pensionsordninger i overensstemmelse med første afsnit, under hensyntagen til at kategorien små pensionsordninger ikke må stå for mere end 5 % af de OTC-derivataftaler, der er indgået af pensionsordninger."

21)  Bilag I ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning anvendes fra ... [five months after the entry into force of this amending Regulation].

Uanset nærværende artikels stk. 2 anvendes artikel 1, stk. 7, litra d), samt stk. 8, 10 og 11, fra den [six months after the date of entry into force of this amending Regulation], og artikel 1, stk. 2, litra c), og stk. 7, litra e), samt stk. 9, stk. 12, litra b) og c), og stk. 16 anvendes fra den [18 months after the date of entry into force of this amending Regulation].

Hvis denne forordning træder i kraft senere end den 16. august 2018, anvendes artikel 89, stk. 1, med tilbagevirkende kraft for alle OTC-derivataftaler, som gennemføres af pensionsordninger efter den 16. august 2018 og inden forordningens ikrafttrædelsesdato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den.

På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

Formand  Formand

BILAG

I bilag I foretages følgende ændringer:

1)  I afsnit I tilføjes følgende som litra i), j) og k):

"i)  et transaktionsregister overtræder artikel 78, stk. 9, litra a), ved ikke at opstille passende procedurer for afstemning af oplysninger mellem transaktionsregistre

j)  et transaktionsregister overtræder artikel 78, stk. 9, litra b), ved ikke at opstille passende procedurer til sikring af fuldstændigheden og nøjagtigheden af de indberettede oplysninger

k)  et transaktionsregister overtræder artikel 78, stk. 9, litra c), ved ikke at opstille passende politikker til korrekt overførsel af oplysninger til andre transaktionsregistre, hvis de modparter og CCP'er, der er omhandlet i artikel 9, anmoder herom, eller det af andre årsager er nødvendigt."

2)  I afsnit IV tilføjes som litra d):

"d)  et transaktionsregister overtræder artikel 55, stk. 4, ved ikke rettidigt at underrette ESMA om væsentlige ændringer i betingelserne for dets registrering."

 • [1] * Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv. udgået tekst er markeret med symbolet ▌.
 • [2]   EUT C […] af […], s. […].
 • [3]   EUT C […] af […], s. […].
 • [4]   Europa-Parlamentets udtalelse af ... (EUT ...) og Rådets afgørelse af …
 • [5]   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).
 • [6]   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).
 • [7]   http://www.bis.org/cpmi/publ/d106.pdf
 • [8]   http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf
 • [9]   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1).
 • [10]   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
 • [11]   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).
 • [12]   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).
 • [13]   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
 • [14]   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).
 • [15]   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).
 • [16]   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).
 • [17]   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1).

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre

Referencer

COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)

Dato for høring af EP

4.5.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

31.5.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

31.5.2017

JURI

31.5.2017

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

ITRE

30.5.2017

JURI

29.5.2017

 

 

Ordførere

Dato for valg

Werner Langen

6.7.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

10.10.2017

21.2.2018

20.3.2018

 

Dato for vedtagelse

16.5.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

5

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Andrea Cozzolino, Ramón Jáuregui Atondo, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Dato for indgivelse

23.5.2018

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

46

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

5

-

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan

4

0

EFDD

Marco Valli

PPE

Esther de Lange

S&D

Neena Gill, Alex Mayer

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 5. juni 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik