Procedūra : 2017/0090(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0181/2018

Pateikti tekstai :

A8-0181/2018

Debatai :

PV 11/06/2018 - 15
CRE 11/06/2018 - 15

Balsavimas :

PV 12/06/2018 - 5.2
CRE 12/06/2018 - 5.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 18/04/2019 - 10.17

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0244
P8_TA(2019)0437

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 853kWORD 85k
23.5.2018
PE 616.810v02-00 A8-0181/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais

(COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Werner Langen

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais

(COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0208),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0147/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0181/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(1)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei reikalavimais sandorių duomenų saugykloms

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę(2),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(3),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(4),

kadangi:

(1)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012(5) paskelbtas Europos Sąjungos (ES) Oficialiajame leidinyje 2012 m. liepos 27 d., o įsigaliojo 2012 m. rugpjūčio 16 d. Jo reikalavimais, t. y. kad standartizuotų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitą atliktų pagrindinė sandorio šalis; garantinės įmokos reikalavimais; ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, taikomais operacinės rizikos mažinimo reikalavimais; išvestinių finansinių priemonių sutartims taikomomis prievolėmis teikti ataskaitas; pagrindinėms sandorio šalims (PSŠ) taikomais reikalavimais ir sandorių duomenų saugykloms taikomais reikalavimais prisidedama prie sisteminės rizikos mažinimo, didinant ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkos skaidrumą ir mažinant sandorio šalies kredito riziką ir su ne biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusią operacinę riziką;

(2)  tam tikrų sričių, kurias apima Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, supaprastinimas ir proporcingesnis požiūris į tas sritis atitinka Komisijos reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT), kurioje pabrėžiamas sąnaudų mažinimo ir supaprastinimo poreikis, kad Sąjungos politikos tikslų būtų galima pasiekti efektyviausiu būdu, ir kuria pirmiausia siekiama sumažinti reguliavimo ir administracinę naštą, nedarant poveikio bendram tikslui išsaugoti finansų stabilumą ir sumažinti sisteminę riziką;

(3)  efektyvios ir atsparios duomenų po sandorio sudarymo sistemos ir užtikrinimo priemonių rinkos yra esminiai tinkamai veikiančios kapitalo rinkų sąjungos elementai. Jie prisideda prie pastangų remti investicijas, ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą pagal politinius Komisijos prioritetus;

(4)  2015 ir 2016 m. Komisija surengė dvi viešas konsultacijas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 taikymo. Komisijai informacijos apie to reglamento taikymą taip pat pateikė Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA), Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) ir Europos centrinių bankų sistema (ECBS). Iš tų viešų konsultacijų paaiškėjo, kad suinteresuotosios šalys pritaria Reglamento (ES) Nr. 648/2012 tikslams ir kad to reglamento nebūtina iš esmės peržiūrėti. 2016 m. lapkričio 23 d. Komisija priėmė peržiūros ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 85 straipsnio 1 dalį. Nors dar ne visos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos iki galo įgyvendintos ir todėl dar negalima visapusiškai įvertinti to reglamento, ataskaitoje nurodytos sritys, kuriose reikia imtis tikslinių veiksmų, siekiant užtikrinti, kad Reglamento (ES) Nr. 648/2012 tikslų būtų siekiama proporcingiau, efektyviau ir rezultatyviau;

(5)  Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 turėtų būti taikomas visoms finansų sandorio šalimis, kurios gali kelti didelę sisteminę riziką finansų sistemai. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti finansų sandorio šalių apibrėžtį;

(6)  tam tikrų finansų sandorio šalių veiklos, vykdomos ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkose, apimtis per maža, kad keltų didelę sisteminę riziką finansų sistemai, ir per maža, kad pagrindinės sandorio šalies atliekama tarpuskaita būtų ekonomiškai perspektyvi. Tos sandorio šalys, paprastai vadinamos mažosiomis finansų sandorio šalimis, turėtų būti atleistos nuo tarpuskaitos prievolės, tačiau joms tebegaliotų reikalavimas keistis įkaitu, siekiant sumažinti sisteminę riziką. Tačiau mažajai finansų sandorio šaliai viršijus bent vienos klasės ne biržos išvestinės finansinės priemonės tarpuskaitos ribą, tarpuskaitos prievolė turėtų būti pradedama taikyti visų klasių ne biržos išvestinėms finansinėms priemonėms, atsižvelgiant į finansų sandorio šalių tarpusavio sąsajas ir galimą sisteminę riziką finansų sistemai, kuri gali kilti, jei tų išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka;

(7)  ne finansų sandorio šalys yra mažiau tarpusavyje susijusios nei finansų sandorio šalys. Jos taip pat dažnai vykdo tik su vienos klasės ne biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusią veiklą. Todėl jų veikla susijusi su mažesne sistemine rizika finansų sistemai nei finansų sandorio šalių veikla. Todėl ne finansų sandorio šalims tarpuskaitos prievolės taikymo sritis turėtų būti susiaurinta, kad joms tarpuskaitos prievolė būtų taikoma tik tuomet, kai tai susiję su tam tikros klasės arba klasių turtu, kurio atveju viršyta tarpuskaitos riba ▌;

(7a)  finansų sandorio šalys ir ne finansų sandorio šalys kelia skirtingą riziką, todėl būtina nustatyti dvi skirtingas tarpuskaitos ribas. Siekiant atsižvelgti į galimus finansų rinkų pokyčius, tos ribos turėtų būti reguliariai atnaujinamos;

(8)  reikalavimas atlikti tam tikrų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, sudarytų iki tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo, tarpuskaitą, sukelia teisinį netikrumą ir apsunkina veiklą, o nauda yra nedidelė. Dėl šio reikalavimo tų sutarčių sandorio šalys visų pirma patiria papildomų sąnaudų ir turi dėti papildomų pastangų, minėtas reikalavimas taip pat gali paveikti sklandų rinkos veikimą iš esmės nepagerinęs vienodo ir nuoseklaus Reglamento (ES) Nr. 648/2012 taikymo arba vienodų sąlygų rinkos dalyviams nustatymo. Todėl tą reikalavimą reikėtų panaikinti;

(9)  sandorio šalims, kurių veiklos, vykdomos ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkose, apimtis yra maža, kyla prieigos prie pagrindinės sandorio šalies atliekamos tarpuskaitos sunkumų, nesvarbu, ar jos būtų tarpuskaitos nario klientės, ar naudotųsi netiesioginės tarpuskaitos priemonėmis. Todėl tarpuskaitos nariams taikomas reikalavimas palengvinti netiesioginės tarpuskaitos paslaugas pagrįstomis komercinėmis sąlygomis yra neveiksmingas. Todėl tarpuskaitos narių ir tarpuskaitos narių klientų, kurie tiesiogiai teikia tarpuskaitos paslaugas kitoms sandorio šalims arba netiesiogiai leidžia savo klientams teikti tokias paslaugas kitoms sandorio šalims, turėtų būti aiškiai reikalaujama tai daryti sąžiningomis, pagrįstomis, nediskriminacinėmis ir skaidriomis komercinėmis sąlygomis;

(10)  tam tikromis aplinkybėmis turėtų būti įmanoma sustabdyti tarpuskaitos prievolės taikymą. Pirma, sustabdyti turėtų būti įmanoma, kai nebetenkinami kriterijai, kuriais remiantis tam tikros klasės ne biržos išvestinei finansinei priemonei buvo taikoma tarpuskaitos prievolė. Tai galėtų būti atvejis, kai tam tikros klasės ne biržos išvestinė finansinė priemonė tampa netinkama privalomai pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitai arba kai iš esmės pasikeitė vienas iš tų kriterijų, kurie taikomi tam tikros klasės ne biržos išvestinei finansinei priemonei. Sustabdyti tarpuskaitos prievolės taikymą taip pat turėtų būti įmanoma, kai pagrindinė sandorio šalis nustoja teikti tarpuskaitos paslaugą tam tikros klasės ne biržos išvestinei finansinei priemonei arba tam tikros rūšies sandorio šaliai, o kita pagrindinė sandorio šalis negali pakankamai greitai perimti tų tarpuskaitos paslaugų. Galiausiai sustabdyti tarpuskaitos prievolės taikymą taip pat turėtų būti įmanoma, kai laikoma, kad tai būtina, siekiant išvengti didelės grėsmės finansiniam Sąjungos stabilumui;

(11)  paaiškėjo, kad teikti ataskaitas apie ankstesnius sandorius sudėtinga dėl to, kad trūksta tam tikrų ataskaitų duomenų, kurių nebuvo reikalaujama pranešti iki Reglamento (ES) Nr. 648/2012 įsigaliojimo, bet kurių reikalaujama dabar. Dėl to ataskaitų apie tuos sandorius teikimo našta yra didžiulė, duomenų nepateikimo rodiklis yra aukštas, o pateiktų duomenų kokybė prasta. Todėl yra didelė tikimybė, kad tie ankstesni duomenys liks nepanaudoti. Be to, iki tol, kol įsigalios ataskaitų apie ankstesnius sandorius teikimo terminas, kai kurių tų sandorių galiojimas jau bus pasibaigęs, o kartu nebeliks ir atitinkamų rizikos pozicijų bei rizikos. Siekiant ištaisyti padėtį, reikalavimą teikti ataskaitas apie ankstesnius sandorius reikėtų panaikinti;

(12)  grupės vidaus sandoriai, susiję su ne finansų sandorio šalimis, sudaro sąlyginai nedidelę dalį visų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorių ir pirmiausia yra naudojami vidiniam apsidraudimui grupėse. Todėl tie sandoriai labai neprisideda prie sisteminės rizikos ir tarpusavio sąsajų, tačiau prievolė teikti ataskaitas apie tuos sandorius susijusi su didelėmis sąnaudomis ir našta, kurios tenka ne finansų sandorio šalims. Todėl visiems grupės narių tarpusavio sandoriams, kurių bent viena iš sandorio šalių yra ne finansų sandorio šalis, prievolė teikti ataskaitas turėtų būti netaikoma, neatsižvelgiant į tai, kur įsisteigusi ne finansų sandorio šalis;

(13)  reikalavimas pranešti apie biržinių išvestinių finansinių priemonių sutartis yra susijęs su sandorio šalims tenkančia didele našta, kadangi kasdien sudaroma daug biržinių išvestinių finansinių priemonių sutarčių. 2017 m. gruodžio 1 d. paskelbta Komisijos vieša konsultacija dėl ataskaitų teikimo priežiūros institucijoms tinkamumo patikros. Ja siekiama surinkti duomenis apie sąnaudas, kurios kyla dėl esamų ataskaitų teikimo priežiūros institucijoms Sąjungos lygmens reikalavimų laikymosi, taip pat apie tų reikalavimų nuoseklumą, darną, veiksmingumą, efektyvumą ir Sąjungos pridėtinę vertę. Šia konsultacija valdžios institucijoms suteikiama galimybė visapusiškai įvertinti ataskaitų dėl biržinių išvestinių finansinių priemonių teikimą kartu su visa esama ir būsima ataskaitų reguliavimo institucijoms teikimo tvarka, taip pat galimybė valdžios institucijoms atsižvelgti į naują ataskaitų teikimo aplinką įgyvendinus Reglamentą (ES) Nr. 600/2014(6) ir galimybė pateikti pasiūlymų, kaip veiksmingai sumažinti naštą rinkos dalyviams, kurie privalo teikti ataskaitas dėl biržinių išvestinių finansinių priemonių. Komisija turėtų atsižvelgti į tas išvadas, kad pasiūlytų būsimus ataskaitų teikimo reikalavimų pagal 9 straipsnio 1 dalį pakeitimus, susijusius su biržinėmis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis;

(14)  siekiant sumažinti mažosioms ne finansų sandorio šalims, kurioms netaikoma tarpuskaitos prievolė, tenkančią ataskaitų teikimo naštą, finansų sandorio šalis turėtų būti atsakinga, įskaitant teisinę atsakomybę, tikpateikimą vieno rinkinio duomenų apie ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis su ne finansų sandorio šalimi, kuriai netaikoma tarpuskaitos prievolė, ▌taip pat už pateiktų duomenų tikslumo užtikrinimą. Siekiant užtikrinti, kad finansų sandorio šalis turėtų duomenis, reikalingus savo ataskaitų teikimo prievolei įvykdyti, ne finansų sandorio šalis turėtų pateikti informaciją apie ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorius, kai negalima pagrįstai tikėtis, kad finansų sandorio šalis turi tokią informaciją. Ne finansų sandorio šalis vis dėlto turėtų turėti galimybę savanoriškai pateikti ataskaitą apie savo ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis. Tokiu atveju ne finansų sandorio šalis turėtų atitinkamai informuoti finansų sandorio šalį ir būti atsakinga, įskaitant teisinę atsakomybę, už tų duomenų teikimą ir jų tikslumo užtikrinimą;

(15)  taip pat turėtų būti nustatyta atsakomybė už ataskaitų apie kitas išvestinių finansinių priemonių sutartis teikimą. Todėl turėtų būti nurodyta, kad kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjekto (KIPVPS) valdymo įmonė yra atsakinga, įskaitant teisinę atsakomybę, už ataskaitų teikimą to KIPVPS vardu, kiek tai susiję su ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartimis, kurias sudarė tas subjektas, taip pat už pateiktų duomenų tikslumo užtikrinimą. Alternatyvaus investavimo fondo (AIF) valdytojas panašiai turėtų būti atsakingas, įskaitant teisinę atsakomybę, už ataskaitų teikimą to AIF vardu, kiek tai susiję su ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartimis, kurias sudarė tas AIF, taip pat už pateiktų duomenų tikslumo užtikrinimą;

(16)  siekiant išvengti nenuoseklumų Sąjungoje taikant rizikos mažinimo būdus, priežiūros institucijos turėtų patvirtinti rizikos valdymo procedūras, pagal kurias reikalaujama, kad sandorio šalys laiku ir tiksliai keistųsi įkaitu laikydamosi tinkamo atskyrimo principo, arba bet kokį reikšmingą tų procedūrų pakeitimą iki jų taikymo;

(16a)  siekiant išvengti tarptautinio reguliavimo skirtumų ir turint omenyje prekybos tokiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ypatumus, privalomas pasikeitimas kintamosiomis garantinėmis įmokomis išankstiniams užsienio valiutos keitimo sandoriams, už kuriuos atsiskaitoma fiziškai, ir užsienio valiutų apsikeitimo sandorių išvestinėms finansinėms priemonėms, už kurias atsiskaitoma fiziškai, turėtų būti taikomas tik sandoriams tarp labiausiai sisteminių sandorio šalių (kredito įstaigų ir investicinių įmonių);

(16b)  Rizikos mažinimo po sandorio sudarymo paslaugos, pavyzdžiui, portfelio suspaudimas, gali padėti sumažinti sisteminę riziką. Šiomis paslaugomis nekeičiant bendros portfelio rinkos pozicijos, bet mažinant riziką, susijusią su esamais išvestinių finansinių priemonių portfeliais, galima sumažinti sandorio šalies pozicijas ir sandorio šalies riziką, susijusią su negrynųjų atvirų pozicijų kaupimusi. Portfelio suspaudimas apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 600/2014 2 straipsnio 1 dalyje ir nepatenka į Reglamento (ES) Nr. 600/2014 28 straipsnyje nustatytą Sąjungos prekybos pareigos taikymo sritį. Siekiant šį reglamentą suderinti su Reglamentu (ES) Nr. 600/2014, prireikus atsižvelgiant į skirtumus tarp šių dviejų reglamentų ir į galimybes apeiti tarpuskaitos prievolę, Komisija, bendradarbiaudama su ESMA ir ESRV, turėtų įvertinti, kokioms rizikos mažinimo po sandorio sudarymo paslaugoms galėtų būti netaikoma tarpuskaitos prievolė;

(17)  siekiant padidinti pradinių garantinių įmokų skaidrumą ir nuspėjamumą ir neleisti pagrindinėms sandorio šalims keisti savo pradinių garantinių įmokų modelių tokiais būdais, kurie galėtų būti procikliški, pagrindinės sandorio šalys turėtų suteikti savo tarpuskaitos nariams priemones, kuriomis jie galėtų modeliuoti savo pradinių garantinių įmokų reikalavimus, taip pat išsamią pagrindinių sandorio šalių naudojamų pradinių garantinių įmokų modelių apžvalgą. Tai atitinka Mokėjimo ir rinkos infrastruktūrų komiteto ir Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos paskelbtus tarptautinius standartus, ypač susijusius su atskleidimo sistema, paskelbta 2012 m. gruodžio mėn.(7), ir 2015 m. paskelbtus pagrindinėms sandorio šalims skirtus viešus kiekybinius atskleidimo standartus(8), kuriais skatinama tiksliai suprasti su bet kokiu tarpuskaitos narių dalyvavimu pagrindinės sandorio šalies veikloje susijusią riziką ir sąnaudas ir kuriais didinamas pagrindinės sandorio šalie skaidrumas rinkos dalyvių atžvilgiu;

(18)  lieka abejonių dėl to, kiek yra apsaugotas turtas, laikomas bendrose arba individualiose atskirtose sąskaitose, nemokumo atveju. Todėl neaišku, kokiais atvejais pagrindinės sandorio šalys, užtikrindamos pakankamą teisinį tikrumą, gali perduoti kliento pozicijas, jei tarpuskaitos narys neįvykdo įsipareigojimų, arba kokiais atvejais pagrindinės sandorio šalys, užtikrindamos pakankamą teisinį tikrumą, gali tiesiogiai sumokėti klientams likvidavimo įplaukas. Siekiant skatinti tarpuskaitos taikymą ir gerinti prieigą prie jos, reikėtų išaiškinti taisykles, susijusias su to turto ir pozicijų apsauga nemokumo atveju;

(19)  siekiant užtikrinti ESMA priežiūros įgaliojimų veiksmingumą, baudos, kurias ESMA gali skirti sandorių duomenų saugykloms, kurias tiesiogiai prižiūri, turi būti pakankamai veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios ir padidinti ne biržos išvestinių finansinių priemonių pozicijų ir rizikos pozicijų skaidrumą. Baudų sumos, iš pradžių nustatytos Reglamente (ES) Nr. 648/2012, pasirodė nepakankamai atgrasomosios, atsižvelgiant į dabartinę sandorių duomenų saugyklų apyvartą, o tai galėtų riboti ESMA priežiūros įgaliojimų pagal tą reglamentą sandorių duomenų saugyklų atžvilgiu veiksmingumą. Todėl bazinių baudų dydžių viršutinę ribą reikėtų padidinti;

(20)  trečiųjų šalių institucijos turėtų turėti prieigą prie Sąjungos sandorių duomenų saugykloms pateikiamų duomenų, jeigu trečioji šalis įvykdo tam tikras sąlygas, kuriomis užtikrinamas tų duomenų tvarkymas, ir jeigu ta trečioji šalis nustato teisiškai privalomą ir vykdytiną pareigą suteikti Sąjungos institucijoms tiesioginę prieigą prie tos trečiosios šalies sandorių duomenų saugykloms pateiktų duomenų;

(21)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/2365(9) sandorių duomenų saugykloms, kurios jau įregistruotos pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 ir nori išplėsti tą registraciją, kad galėtų teikti su vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriais susijusias paslaugas, leidžiama taikyti supaprastintą registracijos procedūrą. Panaši supaprastinta registracijos procedūra turėtų būti taikoma sandorių duomenų saugyklų, kurios jau įregistruotos pagal Reglamentą (ES) 2015/2365 ir nori išplėsti tą registraciją, kad galėtų teikti su išvestinių finansinių priemonių sutartimis susijusias paslaugas, registracijai;

(22)  dėl nepakankamos sandorių duomenų saugyklų duomenų kokybės ir skaidrumo subjektams, kuriems suteikta prieiga prie šių duomenų, yra sunku naudotis šiais duomenimis, siekiant stebėti išvestinių finansinių priemonių rinkas, o reguliavimo ir priežiūros institucijos negali laiku nustatyti su finansiniu stabilumu susijusios rizikos. Siekiant pagerinti duomenų kokybę ir skaidrumą ir suderinti ataskaitų teikimo reikalavimus pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 ir ataskaitų teikimo reikalavimus pagal Reglamentą (ES) 2015/2365 ir Reglamentą (ES) Nr. 600/2014, reikia dar labiau suderinti ataskaitų teikimo taisykles ir reikalavimus, visų pirma dar labiau suderinti duomenų standartus, ataskaitų teikimo būdus ir tvarką, taip pat procedūras, kurias taikys sandorių duomenų saugyklos ir kurios skirtos pateiktų duomenų išsamumui ir tikslumui patvirtinti ir duomenims su kitomis sandorių duomenų saugyklomis suderinti. Be to, paprašius, sandorių duomenų saugyklos turėtų suteikti sandorio šalims prieigą prie visų jų vardu pateiktų duomenų, kad tos sandorio šalys galėtų patikrinti tų duomenų tikslumą;

(22a)  siekiant sumažinti administracinę naštą ir padidinti sandorių suderinimą (angl. „matching of trades“), ESMA turėtų nustatyti bendrą Sąjungos standartą, pagal kurį sandorių duomenų saugykloms teikiamos ataskaitos. Pagrindinėms sandorio šalims ir kitoms finansų sandorio šalims prisiimant deleguotąsias ataskaitų teikimo pareigas, vienoda ataskaitų teikimo forma padidintų efektyvumą visų dalyvių naudai;

(23)  kiek tai susiję su sandorių duomenų saugyklų teikiamomis paslaugomis, Reglamentu (ES) Nr. 648/2012 nustatyta konkurencinė aplinka. Todėl sandorio šalys turėtų turėti galimybę pasirinkti sandorių duomenų saugyklą, kuriai norėtų teikti duomenis, ir turėtų turėti galimybę pakeisti sandorių duomenų saugyklą, jei taip nuspręstų. Kad būtų lengviau pakeisti sandorių duomenų saugyklą ir užtikrinti nuolatinį duomenų prieinamumą jų nedubliuojant, sandorių duomenų saugyklos turėtų nustatyti tinkamą politiką, kad užtikrintų tvarkingą pateiktų duomenų perdavimą kitoms sandorių duomenų saugykloms, jei to paprašo įmonė, kuriai taikoma prievolė teikti ataskaitas;

(24)  Reglamente (ES) Nr. 648/2012 nustatyta, kad tarpuskaitos prievolė neturėtų būti taikoma pensijų sistemos įstaigoms tol, kol pagrindinės sandorio šalys parengs tinkamą techninį sprendimą siekiant perkelti nepiniginį įkaitą kaip kintamąsias garantines įmokas. Kadangi kol kas dar neparengtas perspektyvus sprendimas, kuris padėtų pensijų sistemos įstaigoms atlikti tarpuskaitą per pagrindinę sandorio šalį, minėta laikina leidžianti nukrypti nuostata didelei daugumai pensijų sistemos įstaigų turėtų būti pratęsta dar dvejiems metams. Tačiau pagrindinės sandorio šalies atliekama tarpuskaita turėtų likti svarbiausiu tikslu, atsižvelgiant į tai, kad dėl dabartinių reguliavimo sistemos ir rinkos pokyčių rinkos dalyviams sudaromos sąlygos per tą laikotarpį parengti tinkamus techninius sprendimus. Padedama ESMA, EBA, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) ir ESRV, Komisija turėtų stebėti pagrindinių sandorio šalių, tarpuskaitos narių ir pensijų sistemos įstaigų daromą pažangą, ieškant perspektyvių sprendimų, kurie sudarytų sąlygas pensijų sistemos įstaigoms dalyvauti pagrindinėms sandorio šalims atliekant tarpuskaitą, ir parengti tos pažangos ataskaitą. Ta ataskaita taip pat turėtų apimti sprendimus ir pensijų sistemos įstaigoms tenkančias susijusias sąnaudas, taip atsižvelgiant į reguliavimo sistemos ir rinkos pokyčius, pavyzdžiui, finansų sandorio šalies, kuriai taikoma tarpuskaitos prievolė, rūšies pokyčius. ▌Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pratęsti tos nukrypti leidžiančios nuostatos taikymą vienais metais, jei ji mano, kad suinteresuotieji subjektai susitarė dėl sprendimo ir kad sprendimui įgyvendinti prireiks papildomo laiko;

(24a)  mažų pensijų sistemos įstaigų, neskaitant priskiriamų mažosioms finansų sandorio šalims, keliama rizika nėra tokia pati kaip didesnių pensijų sistemos įstaigų, todėl tikslinga leisti joms ilgiau nevykdyti tarpuskaitos prievolės. Tokioms pensijų sistemos įstaigoms Komisija turėtų trejais metais pratęsti atleidimą nuo tos prievolės. Jeigu to laikotarpio pabaigoje Komisija manys, kad mažosios pensijų sistemos įstaigos ėmėsi reikiamų pastangų parengti tinkamus techninius dalyvavimo pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitoje sprendimus ir kad išliko neigiamas išvestinių finansinių priemonių sutarčių pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos poveikis pensinėms išmokoms pensininkams, Komisijai turėtų būti įgaliota pratęsti nukrypti leidžiančios nuostatos taikymą dar dvejais metais. Pasibaigus išimties laikotarpiui, mažoms pensijų sistemos įstaigoms šis reglamentas turėtų būti taikomas taip pat kaip ir visiems kitiems į reglamento taikymo sritį įtrauktiems subjektams. Dėl mažesnės mažų pensijų sistemos įstaigų sudaromų išvestinių finansinių priemonių sutarčių apimties galima tikėtis, kad jos neviršys ribos, nuo kurios taikoma tarpuskaitos prievolė. Todėl, net ir pasibaigus išimties galiojimui, daugumai mažų pensijų sistemos įstaigų tarpuskaitos prievolė vis dar nebūtų taikoma;

(24b)  išimtis pensijų sistemos įstaigoms turėtų būtų taikoma ir nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, o jeigu šis reglamentas įsigalios po 2018 m. rugpjūčio 16 d., ši išimtis taip pat turėtų būti atgaline data taikoma visoms po tos datos sudarytoms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims. Šios nuostatos taikymas atgaline data būtinas tam, kad būtų išvengta laikotarpio tarp esamos išimties taikymo pabaigos ir naujos išimties taikymo, nes abi išimtys skirtos tam pačiam tikslui;

(25)  Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį priimti aktus, kuriais nustatomos sąlygos, kuriomis su tarpuskaitos paslaugų teikimu susijusios komercinės sąlygos laikomos sąžiningomis, pagrįstomis, skaidriomis ir nediskriminacinėmis, ir kuriais pratęsiamas laikotarpis, per kurį pensijų sistemos įstaigoms nereikėtų taikyti tarpuskaitos prievolės;

(26)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, ypač susijusias su galimybe atitinkamoms trečiųjų šalių institucijoms gauti Sąjungos sandorių duomenų saugyklose laikomą informaciją, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011(10).

(27)  siekiant užtikrinti nuoseklų rizikos mažinimo procedūrų taisyklių, sandorių duomenų saugyklų registracijos ir ataskaitų teikimo reikalavimų derinimą, Komisija turėtų priimti EBA, EIOPA ir ESMA parengtus techninių reguliavimo standartų projektus dėl: priežiūros procedūrų, kuriomis užtikrinamas pradinis ir nuolatinis rizikos valdymo procedūrų, pagal kurias reikalaujama laiku ir tiksliai keistis įkaitu laikantis tinkamo atskyrimo principo, patvirtinimas; išsamesnių nuostatų apie supaprastintą sandorių duomenų saugyklų, kurios jau įregistruotos pagal Reglamentą (ES) 2015/2365, registracijos išplėtimo paraišką; išsamesnių nuostatų apie procedūras, kurias sandorių duomenų saugykla taiko tikrindama, ar ataskaitas teikianti sandorio šalis arba duomenis teikiantis subjektas laikosi ataskaitų teikimo reikalavimų, bei tikrindama pateiktos informacijos išsamumą ir tikslumą; išsamesnių nuostatų apie atskirų sandorių duomenų saugyklų duomenų tarpusavio suderinimo procedūras. Komisija turėtų priimti tuos techninių reguliavimo standartų projektus deleguotaisiais aktais pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010(11), Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010(12) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010(13) 10–14 straipsnius;

(28)  Komisija taip pat turėtų būti įgaliota priimti ESMA parengtus techninius įgyvendinimo standartus įgyvendinimo aktais pagal Europos Sąjungos sutarties 291 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį dėl informacijos, kurią reikia pranešti apie skirtingų klasių išvestines finansines priemones, duomenų standartų ir ataskaitų teikimo būdų ir tvarkos;

(29)  kadangi šio reglamento tikslų, t. y. užtikrinti taisyklių, dėl kurių susidaro nereikalinga administracinė našta ir reikalavimų laikymosi sąnaudos, proporcingumą nesukeliant grėsmės finansiniam stabilumui ir padidinti ne biržos išvestinių finansinių priemonių pozicijų ir rizikos pozicijų skaidrumą, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir kadangi dėl jų masto ir poveikio tų tikslų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(30)  siekiant nustatyti visas esmines įgyvendinimo priemones ir leisti rinkos dalyviams imtis reikiamų veiksmų atitikties tikslu, tam tikrų šio reglamento nuostatų taikymas turėtų būti atidėtas;

(31)  remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001(14) 28 straipsnio 2 dalimi, pasikonsultuota su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris pateikė nuomonę ... m. ... ... d.;

(32)  todėl Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

(32a)  Reglamente (ES) Nr. 648/2012 nustatyta išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos prievolė ir Reglamente (ES) Nr. 600/2014 nustatyta išvestinių finansinių priemonių prekybos pareiga turėtų būti suderintos, kai būtina ir tinkama. Todėl Komisija turėtų parengti ataskaitą dėl šiuo reglamentu atliktų išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos prievolės pakeitimų (ypač dėl subjektų, kuriems taikoma tarpuskaitos prievolė, apimties ir sustabdymo mechanizmo), kurie taip pat turėtų būti atlikti Reglamente (ES) Nr. 600/2014 nustatytai prekybos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis pareigai,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 iš dalies keičiamas taip:

-1)  1 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.  Šis reglamentas netaikomas:

a)  centriniams bankams ir kitoms viešosioms įstaigoms, kurios įpareigotos valdyti arba dalyvauja valdant valdžios sektoriaus skolą:

b)  Tarptautinių atsiskaitymų bankui;

c)  daugiašaliams plėtros bankams, išvardytiems Reglamento (ES) Nr. 575/2013 117 straipsnio 2 dalyje.“.

-1a)  1 straipsnio 5 dalies a punktas išbraukiamas.

1)  2 straipsnio 8 punktas pakeičiamas taip:

„8)  finansų sandorio šalis – investicinė įmonė, įgaliota pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES(15); kredito įstaiga, įgaliota pagal Direktyvą 2013/36/ES; draudimo arba perdraudimo įmonė, įgaliota pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB(16); kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas (KIPVPS), įgaliotas pagal Direktyvą 2009/65/EB, išskyrus su akcijų pirkimo darbuotojams planu susijusius KIPVPS; įstaiga, atsakinga už profesinių pensijų skyrimą, kaip apibrėžta Direktyvos 2003/41/EB 6 straipsnio a punkte; alternatyvaus investavimo fondas (AIF), kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies a punkte, kuris yra įsisteigęs Sąjungoje arba kurį valdo alternatyvaus investavimo fondų valdytojas (AIFV), įgaliotas arba įregistruotas pagal Direktyvą 2011/61/ES, išskyrus su akcijų pirkimo darbuotojams planu susijusius AIF, ir, kai tinkama, Sąjungoje įsisteigęs AIFV; centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, įgaliotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 909/2014(17) ▌;“.

2)  4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies a punktas iš dalies keičiamas taip:

i)  i–iv papunkčiai pakeičiami taip:

„i)  tarp dviejų finansų sandorio šalių, kurioms taikomos 4a straipsnio 1 dalies antros pastraipos sąlygos;

ii)  tarp finansų sandorio šalies, kuriai taikomos 4a straipsnio 1 dalies antros pastraipos sąlygos, ir ne finansų sandorio šalies, kuriai taikomos 10 straipsnio 1 dalies antros pastraipos sąlygos;

iii)  tarp dviejų ne finansų sandorio šalių, kurioms taikomos 10 straipsnio 1 dalies antros pastraipos sąlygos;

iv)  tarp finansų sandorio šalies, kuriai taikomos 4a straipsnio 1 dalies antros pastraipos sąlygos, arba ne finansų sandorio šalies, kuriai taikomos 10 straipsnio 1 dalies antros pastraipos sąlygos, ir trečiojoje šalyje įsteigto subjekto, kuriam būtų taikoma tarpuskaitos prievolė, jei jis būtų įsteigtas Sąjungoje;“;

b)  1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)  yra sudarytos arba pakeistos:

i)  tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo dieną ar vėliau arba

ii)  dieną, nuo kurios abi sandorio šalys atitinka a punkte nustatytas sąlygas, arba vėliau.“;

c)  įterpiamos šios dalys:

„3a.  Tarpuskaitos nariai ir klientai, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai teikia tarpuskaitos paslaugas, tas paslaugas teikia sąžiningomis, pagrįstomis, nediskriminacinėmis ir skaidriomis komercinėmis sąlygomis. Tokie tarpuskaitos nariai ir klientai imasi visų pagrįstų veiksmų, kuriais siekiama nustatyti interesų konfliktus susijusių subjektų grupėje (ypač tarp prekybos padalinio ir tarpuskaitos padalinio), užkirsti tiems konfliktams kelią, juos valdyti ir stebėti, jei tie konfliktai gali turėti neigiamą poveikį sąžiningam, pagrįstam, nediskriminaciniam ir skaidriam tarpuskaitos paslaugų teikimui.

Tarpuskaitos nariams arba klientams leidžiama kontroliuoti su siūlomomis tarpuskaitos paslaugomis susijusią riziką.

3b.  Siekiant užtikrinti nuoseklų šio straipsnio taikymą, EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektą, kuriame nurodomos sąlygos, kurias taikant 3a punkte nurodytos tarpuskaitos paslaugų komercinės sąlygos laikomos sąžiningomis, pagrįstomis, nediskriminacinėmis ir skaidriomis.

EVPRI pateikia Komisijai pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [šeši mėnesiai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus, kuriais papildomas šis reglamentas.“.

3)  Papildoma šiuo 4a straipsniu:

„4a straipsnis

Finansų sandorio šalys, kurioms taikoma tarpuskaitos prievolė

1.  Finansų sandorio šalis, turinti ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių pozicijų, kasmet pagal 3 dalį gali apskaičiuoti savo apibendrintų mėnesio pabaigos pozicijų vidurkį paskutinių 12 mėnesių laikotarpiu.

Jei finansų sandorio šalis neapskaičiuoja savo pozicijos arba apskaičiuotas rezultatas viršija tarpuskaitos ribas, nurodytas pagal 10 straipsnio 4 dalies b punktą, finansų sandorio šalis:

a)  nedelsdama apie tai praneša EVPRI ir atitinkamai kompetentingai institucijai;

b)  tampa finansų sandorio šalimi, kuriai būsimų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių atžvilgiu taikoma 4 straipsnyje nurodyta tarpuskaitos prievolė, nepriklausomai nuo turto klasių, kurių atveju viršyta tarpuskaitos riba, taip pat

c)  atlieka b punkte nurodytų sutarčių tarpuskaitą per keturis mėnesius nuo dienos, kada jai pradėta taikyti tarpuskaitos prievolė.

2.  Finansų sandorio šaliai, kuriai pagal 1 dalį pradėta taikyti tarpuskaitos prievolė ir kuri vėliau atitinkamai kompetentingai institucijai įrodo, kad paskutinių 12 mėnesių laikotarpiu jos apibendrintų mėnesio pabaigos pozicijų vidurkis nebeviršija 1 dalyje nurodytos tarpuskaitos ribos, 4 straipsnyje nustatyta tarpuskaitos prievolė nebetaikoma.

2a.  Kai finansų sandorio šaliai, kuriai iki tol taikyta išimtis, pradedama taikyti tarpuskaitos prievolė pagal 1 dalį, ji per keturis mėnesius nuo tos tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo dienos atlieka ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitą.

3.  Apskaičiuodama 1 dalyje nurodytas pozicijas, finansų sandorio šalis įtraukia visas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis, kurias sudarė ta finansų sandorio šalis arba kiti subjektai grupėje, kuriai priklauso ta finansų sandorio šalis.“.

4)  5 straipsnio 2 dalies c punktas išbraukiamas;

4a)  6 straipsnio 2 dalis po d punkto papildoma šiuo punktu:

da)  kiekvienai d punkte nurodytai ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasei – išsamesnė informacija apie sutarčių tipus, kurioms atitinkamos pagrindinės sandorio šalys yra gavusios leidimą vykdyti tarpuskaitą, ir data, kurią tos pagrindinės sandorio šalys gavo leidimą atlikti tų sutarčių tarpuskaitą;“.

5)  6 straipsnio 2 dalies e punktas išbraukiamas.

6)  Įterpiamas šis 6b straipsnis:

„6b straipsnis

Tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymas ne pertvarkymo aplinkybėmis

1.  Kitomis aplinkybėmis nei tos, kurios nurodytos 6a straipsnio 1 dalyje, EVPRI gali prašyti, kad Komisija laikinai sustabdytų 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos tarpuskaitos prievolės taikymą tam tikros klasės ne biržos išvestinei finansinei priemonei arba tam tikros rūšies sandorio šaliai, jei tenkinama viena iš šių sąlygų:

a)  tam tikros klasės ne biržos išvestinė finansinė priemonė yra nebetinkama pagrindinės sandorio šalies atliekamai tarpuskaitai, remiantis 5 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje ir 5 dalyje nurodytais kriterijais;

b)  tikėtina, kad pagrindinė sandorio šalis nebevykdys tos konkrečios klasės ne biržos išvestinės finansinės priemonės tarpuskaitos ir jokia kita pagrindinė sandorio šalis negalės nepertraukiamai vykdyti tos konkrečios klasės ne biržos išvestinės finansinės priemonės tarpuskaitos;

c)  tarpuskaitos prievolės taikymą tam tikros klasės ne biržos išvestinei finansinei priemonei arba tam tikros rūšies sandorio šaliai būtina sustabdyti, siekiant išvengti didelės grėsmės Sąjungos finansiniam stabilumui arba siekiant tą grėsmę panaikinti, o sustabdymo priemonė atitinka tą tikslą.

Pirmos pastraipos c punkto tikslu prieš pateikdama minėtoje pastraipoje nurodytą prašymą EVPRI pasikonsultuoja su ESRV.

Jeigu EVPRI prašo, kad Komisija laikinai sustabdytų 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos tarpuskaitos prievolės taikymą, ji nurodo priežastis ir pateikia įrodymų, kad yra tenkinama bent viena iš pirmoje pastraipoje nustatytų sąlygų. Komisija apie EVPRI prašymą nedelsdama informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

1a.  Pagal 22 straipsnį paskirta kompetentinga institucija gali prašyti EVPRI pateikti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą prašymą dėl laikino sustabdymo. Jeigu kompetentinga institucija prašo EVPRI pateikti prašymą dėl sustabdymo, ji nurodo prašymo priežastis ir pateikia įrodymus, kad tenkinama bent viena iš 1 dalies pirmoje pastraipoje nustatytų sąlygų.

EVPRI per 48 valandas nuo kompetentingos institucijos prašymo, atsižvelgdama į kompetentingos institucijos nurodytas priežastis ir pateiktus įrodymus, paprašo Komisijos sustabdyti tarpuskaitos prievolės taikymą tam tikros klasės ne biržos išvestinei finansinei priemonei arba tam tikros rūšies sandorio šaliai, nurodytoms 1 dalyje, arba atmeta kompetentingos institucijos prašymą. EVPRI informuoja atitinkamą kompetentingą instituciją apie savo sprendimą ir išsamiai paaiškina jį.

2.  1 dalyje nurodytas prašymas viešai neskelbiamas.

3.  Komisija per 48 valandas nuo 1 dalyje nurodyto prašymo ir atsižvelgdama į EVPRI nurodytas priežastis ir pateiktus įrodymus, sustabdo tarpuskaitos prievolės taikymą tam tikros klasės ne biržos išvestinei finansinei priemonei arba tam tikros rūšies sandorio šaliai, nurodytoms 1 dalyje, arba atmeta sustabdymo prašymą. Komisija informuoja EVPRI apie savo sprendimą ir išsamiai paaiškina jį. Po to Komisija nedelsdama perduoda šią informaciją Europos Parlamentui ir Tarybai.

4.  Komisijos sprendimas sustabdyti tarpuskaitos prievolės taikymą ▌ paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, Komisijos interneto svetainėje ir 6 straipsnyje nurodytame viešame registre.

5.  Tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymas pagal šį straipsnį galioja ne ilgiau kaip vieną mėnesį nuo paskelbimo apie tą sustabdymą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

6.  Jei sustabdymas išlieka pagrįstas, Komisija, pasikonsultavusi su EVPRI ir ESRV, gali pratęsti 5 dalyje nurodytą sustabdymo vienam ar keliems vieno mėnesio laikotarpiams, kurių suma negali viršyti 12 mėnesių nuo pradinio sustabdymo laikotarpio pabaigos. Apie sustabdymo pratęsimą paskelbiama pagal 4 straipsnį.

Pirmos pastraipos tikslu Komisija praneša EVPRI bei informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie ketinimą pratęsti tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymą. EVPRI per 48 valandas nuo to pranešimo pateikia nuomonę dėl sustabdymo pratęsimo.“.

7)  9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:

„1.  Finansų sandorio šalys, 10 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytas sąlygas tenkinančios ne finansų sandorio šalys ir pagrindinės sandorio šalys užtikrina, kad visų jų sudarytų išvestinių finansinių priemonių sutarčių, jų pakeitimų ar nutraukimo duomenys būtų pateikiami pagal 1a dalį sandorių duomenų saugyklai, įregistruotai pagal 55 straipsnį arba pripažintai pagal 77 straipsnį. Šie duomenys pateikiami ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sutarties sudarymo, pakeitimo ar nutraukimo.

Prievolė teikti ataskaitas taikoma išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurios ▌buvo sudarytos 2014 m. vasario 12 d. ar vėliau.

Nepaisant 3 straipsnio, prievolė teikti ataskaitas netaikoma ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims tarp tos pačios grupės subjektų, kai bent viena iš sandorio šalių yra ne finansų sandorio šalis arba būtų laikoma ne finansų sandorio šalimi, jei būtų įsteigta Sąjungoje, jeigu:

a)  abi sandorio šalys yra visiškai įtrauktos į tą patį konsolidavimo procesą;

b)  abiem sandorio šalims taikomos tinkamos centralizuotos rizikos nustatymo, vertinimo ir kontrolės procedūros arba

c)  patronuojanti įmonė nėra finansų sandorio šalis.“;

b)  įterpiamos šios 1a ir 1b dalys:

„1a.  1 dalyje nurodytų išvestinių finansinių priemonių sutarčių duomenys pateikiami taip:

b)  ▌ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, sudarytų finansų sandorio šalies su ne finansų sandorio šalimi, neatitinkančia 10 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytų sąlygų, duomenys teikiami tokia tvarka:

i)  finansų sandorio šalys atsakingos, įskaitant teisinę atsakomybę, tik už vieno duomenų rinkinio pateikimą, taip pat už pateiktų duomenų tikslumo užtikrinimą. Siekiant užtikrinti, kad finansų sandorio šalis turėtų visu duomenis, reikalingus ataskaitų teikimo prievolei įvykdyti, ne finansų sandorio šalis pateikia finansų sandorio šaliai informaciją apie tarp šių šalių sudarytus ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorius, kai negalima pagrįstai tikėtis, kad finansų sandorio šalis turi tokią informaciją. Ne finansų sandorio šalis atsakinga už tos informacijos tikslumo užtikrinimą;

ii)  nepaisant i papunkčio, ne finansų sandorio šalys, kurios jau investavo į ataskaitų teikimo sistemos diegimą, gali savanoriškai teikti savo ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, sudarytų su finansų sandorio šalimis, duomenis sandorių duomenų saugyklai. Tokiu atveju ne finansų sandorio šalys iš anksto informuoja finansų sandorio šalis, su kuriomis yra sudariusi ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis, apie savo sprendimą. Atsakomybė, įskaitant teisinę atsakomybę, už tų duomenų teikimą ir jų tikslumo užtikrinimą šiomis aplinkybėmis išlieka ne finansų sandorio šalims;

ba)  ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, sudarytų ne finansų sandorio šalies, kuriai netaikomos 10 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytos sąlygos, su trečiojoje šalyje įsisteigusiu subjektu, kuris būtų finansų sandorio šalis, jeigu būtų įsisteigęs Sąjungoje, atžvilgiu tokia ne finansų sandorio šalis neprivalo teikti ataskaitų pagal 9 straipsnį ir nėra teisiškai atsakinga už ataskaitų apie tokias ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis teikimą arba duomenų apie tas sutartis tikslumo užtikrinimą, jeigu:

i)  atitinkamos trečiosios šalies teisinė ataskaitų teikimo tvarka laikoma lygiaverte pagal 13 straipsnį ir trečiosios šalies finansų sandorio šalis pateikė tokią informaciją pagal savo trečiosios šalies teisinę ataskaitų teikimo tvarką;

ii)  atitinkamos trečiosios šalies teisinė ataskaitų teikimo tvarka nebuvo pripažinta lygiaverte pagal 13 straipsnį ir trečiosios valstybės finansų sandorio šalis nusprendžia laikytis šio straipsnio reikalavimų, kaip jų laikytųsi Sąjungoje įsteigta finansų sandorio šalis, ir įsiregistruoja EVPRI.

EVPRI sudaro trečiųjų šalių finansų sandorio šalių, kurios pagal ii papunktį nusprendžia laikytis šio straipsnio nuostatų, Sąjungos lygmens registrą, viešai skelbiamą EVPRI interneto svetainėje;

c)  KIPVPS valdymo įmonė yra atsakinga už ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių sandorio šalis yra tas KIPVPS, duomenų teikimą, taip pat už pateiktų duomenų tikslumo užtikrinimą;

d)  AIF valdytojas yra atsakingas už ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių sandorio šalis yra tas AIF, duomenų teikimą, taip pat už pateiktų duomenų tikslumo užtikrinimą;

e)  sandorio šalys ir pagrindinės sandorio šalys, kurios apie ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis praneša sandorių duomenų saugykloms, užtikrina, kad jų išvestinių finansinių priemonių sutarčių duomenys būtų pateikti tiksliai ir jų nedubliuojant.

Sandorio šalys ir pagrindinės sandorio šalys, kurioms taikoma 1 dalyje nurodyta prievolė teikti ataskaitas, tą prievolę gali deleguoti.

1b.  EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais nustatoma informacija, kurią turi pateikti trečiosios valstybės finansų sandorio šalis, kad būtų įregistruota EVPRI, kaip nurodyta 1a dalies pirmos pastraipos ba punkto ii papunktyje.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [šeši mėnesiai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus, kuriais papildomas šis reglamentas.“;

c)  6 dalis pakeičiama taip:

„6.  Siekdama užtikrinti vienodas 1 ir 3 dalių taikymo sąlygas, EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su Europos centrinių bankų sistema, parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nurodoma:

a)  pateiktinos informacijos duomenų standartai ir forma, kurie apima bent šiuos elementus:

i)  pasaulinius juridinio asmens identifikatorius (LEI);

ii)  tarptautinius vertybinių popierių identifikavimo numerius (ISIN);

iii)  unikalius sandorio identifikatorius (UTI);

b)  ataskaitų teikimo būdai ir tvarka;

c)  ataskaitų teikimo dažnumas;

d)  data, iki kurios turi būti pranešama apie išvestinių finansinių priemonių sutartis, įskaitant laipsnišką taikymą sutartims, sudarytoms iki prievolės teikti ataskaitas taikymo pradžios.

Rengdama šiuos techninių standartų projektus EVPRI atsižvelgia į tarptautinius pokyčius ir standartus, dėl kurių susitarta Sąjungos ar pasauliniu mastu, ir į tai, kaip jie atitinka Reglamento (ES) Nr. 2015/2365* 4 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnyje nustatytus ataskaitų teikimo reikalavimus.

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [LB: prašom įrašyti datą – 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.“.

__________________________________________________________________

*  2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 337, 2015 12 23, p. 1).

8)  10 straipsnio 1–4 dalys pakeičiamos taip:

„1.  Ne finansų sandorio šalis, turinti ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių pozicijų, kasmet pagal 3 dalį gali apskaičiuoti savo apibendrintų mėnesio pabaigos pozicijų vidurkį paskutinių 12 mėnesių laikotarpiu.

Jei ne finansų sandorio šalis neapskaičiuoja savo pozicijos arba pagal pirmą pastraipą apskaičiuotas rezultatas viršija tarpuskaitos ribas, nurodytas pagal 4 dalies b punktą, ne finansų sandorio šalis:

a)  nedelsdama apie tai praneša EVPRI ir pagal 5 dalį paskirtai institucijai;

b)  jeigu ji neapskaičiavo savo pozicijos, būsimų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, susijusių su visų klasių turtu, atžvilgiu privalo laikytis 4 straipsnyje nurodytos tarpuskaitos prievolės ir 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų;

ba)  jei pagal pirmą pastraipą apskaičiuotas rezultatas viršija pagal 4 dalies b punktą nustatytas tarpuskaitos ribas, būsimų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, susijusių su turto klasėmis, kurių atveju viršyta tarpuskaitos riba, atžvilgiu privalo laikytis 4 straipsnyje nurodytos tarpuskaitos prievolės, bet neprivalo laikytis 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų kitų turto klasių, kurių atveju tarpuskaitos riba nebuvo viršyta, atžvilgiu;

c)  atlieka b punkte nurodytų sutarčių tarpuskaitą per keturis mėnesius nuo dienos, kada jai pradėta taikyti tarpuskaitos prievolė.

2.  Ne finansų sandorio šaliai, kuriai pagal 1 dalies antrą pastraipą pradėta taikyti tarpuskaitos prievolė ir kuri vėliau pagal 5 dalį paskirtai institucijai įrodo, kad jos apibendrintų mėnesio pabaigos pozicijų vidurkis paskutinių 12 mėnesių laikotarpiu nebeviršija 1 dalyje nurodytos tarpuskaitos ribos, 4 straipsnyje nustatyta tarpuskaitos prievolė nebetaikoma.

3.  Apskaičiuojant 1 dalyje nurodytas pozicijas, ne finansų sandorio šalis įtraukia visas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis, kurias sudarė sandorio šalis arba kiti ne finansų subjektai grupėje, kuriai priklauso ne finansų sandorio šalis, kurių negalima objektyviai įvertinti kaip mažinančių riziką, tiesiogiai susijusią su tos sandorio šalies arba tos grupės komercine veikla arba iždo finansavimo veikla.

4.  Siekdama užtikrinti nuoseklų šio straipsnio taikymą, EVPRI, pasikonsultavusi su ESRV ir kitomis atitinkamomis institucijomis, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodomi:

a)  kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kurios ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartys yra objektyviai įvertinamos kaip mažinančios tiesiogiai su 3 dalyje nurodyta komercine veikla ar iždo finansavimo veikla susijusią riziką arba

b)  tarpuskaitos ribų vertės, kurios nustatomos atsižvelgiant į sandorio šalies kiekvienos klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių grynųjų pozicijų ir pozicijų, kurioms kyla rizika, sumos svarbą visai sistemai.

EVPRI gali nustatyti atskiras tarpuskaitos ribas finansų ir ne finansų sandorio šalims, atsižvelgdama į finansų sandorio šalių tarpusavio sąsajas ir į tai, kad jos kelia didesnę sisteminę riziką.

Surengusi viešas konsultacijas, EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus ne vėliau kaip 2012 m. rugsėjo 30 d. pateikia Komisijai, o po to juos reguliariai atnaujina.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

EVPRI, pasikonsultavusi su ESRV ir kitomis atitinkamomis institucijomis, periodiškai peržiūri b punkte nurodytas ribas ir, kai reikia (pirmiausiai siekiant užtikrinti aktyvesnį pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos naudojimą), siūlo techninius reguliavimo standartus joms iš dalies pakeisti.“.

8a)  11 straipsnyje įterpiama ši dalis:

1a.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti reikalavimai netaikomi 3 straipsnyje nurodytiems grupės vidaus sandoriams, kai viena iš sandorio šalių yra ne finansų sandorio šalis, kuriai pagal 10 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą netaikoma tarpuskaitos prievolė.“.

8b)  11 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

„3.  Finansų sandorio šalys įdiegia rizikos valdymo procedūras, pagal kurias ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurios sudarytos 2012 m. rugpjūčio 16 d. ar vėliau, atžvilgiu reikalaujama laiku ir tiksliai keistis įkaitu laikantis tinkamo atskyrimo principo. 10 straipsnyje nurodytos ne finansų sandorio šalys negali taikyti rizikos valdymo procedūrų, pagal kurias ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, susijusių su turto klasėmis, kurių atveju neviršyta tarpuskaitos riba, atžvilgiu reikalaujama laiku ir tiksliai keistis įkaitu laikantis tinkamo atskyrimo principo.“.

9)  11 straipsnio 15 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  a punktas pakeičiamas taip:

„a)  rizikos valdymo procedūros, įskaitant įkaito dydį ir rūšį ir atskyrimo tvarką, nurodytą 3 dalyje, taip pat susijusios priežiūros procedūros, kuriomis siekiama užtikrinti pradinį ir nuolatinį tų rizikos valdymo procedūrų patvirtinimą;“;

b)  2 pastraipos pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„EPI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo].“.

10)  38 straipsnis papildomas šiomis 6 ir 7 dalimis:

„6.  Pagrindinė sandorio šalis suteikia savo tarpuskaitos nariams modeliavimo priemonę, kuria jie galėtų nustatyti papildomos pradinės garantinės įmokos, kurios pagrindinė sandorio šalis gali pareikalauti atlikdama naujo sandorio tarpuskaitą, sumą bendrąja verte. Ta priemone galima naudotis tik esant saugiai prieigai, o modeliavimo rezultatai nėra privalomi.

7.  Pagrindinė sandorio šalis suteikia savo tarpuskaitos nariams informacijos apie naudojamus pradinių garantinių įmokų modelius. Ta informacija turi atitikti visas šias sąlygas:

a)  aiškiai paaiškinama pradinių garantinių įmokų modelio struktūra ir kaip jis veikia;

b)  aiškiai aprašomos pradinių garantinių įmokų modelio pagrindinės prielaidos ir apribojimai bei aplinkybės, kuriomis tos prielaidos nebegalioja;

c)  ji pagrindžiama dokumentais.“.

11)  39 straipsnis papildomas šia 11 dalimi:

„11.  Valstybių narių nacionaliniai nemokumo teisės aktai netrukdo pagrindinei sandorio šaliai veikti turto ir pozicijų, įrašytų į šio straipsnio 2–5 dalyse nurodytas sąskaitas, atžvilgiu pagal 48 straipsnio 5–7 dalis.“.

12)  56 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:

„1.  55 straipsnio 1 dalies tikslu sandorių duomenų saugykla pateikia EVPRI kurį nors iš šių dokumentų:

a)  registracijos paraišką;

b)  registracijos išplėtimo paraišką, jeigu sandorių duomenų saugykla jau įregistruota pagal Reglamento (ES) 2015/2365 III skyrių.“;

b)  3 dalis pakeičiama taip:

„3.  Siekiant užtikrinti nuoseklų šio straipsnio taikymą, EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodoma:

a)  1 dalies a punkte nurodytos registracijos paraiškos duomenys;

b)  1 dalies b punkte nurodytos registracijos išplėtimo supaprastintos paraiškos duomenys.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki ... m. ... ... d. [LB: prašom įrašyti datą – 12 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo].

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.“;

c)  4 dalis pakeičiama taip:

„4.  Siekdama užtikrinti vienodas 1 dalies taikymo sąlygas, EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nurodoma:

a)  1 dalies a punkte nurodytos registracijos paraiškos forma;

b)  1 dalies b punkte nurodytos registracijos išplėtimo paraiškos forma.

Pirmos pastraipos b punkto atveju EVPRI parengia supaprastintą formą.

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai iki [LB: prašom įrašyti datą – 9 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo].

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.“.

12a)  62 straipsnio 5 dalis išbraukiama.

12b)  63 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.  Siekdama vykdyti šiame reglamente nustatytas pareigas, EVPRI gali atlikti visus būtinus patikrinimus vietoje 61 straipsnio 1 dalyje nurodytų juridinių asmenų verslo patalpose ar teritorijoje. Kai to reikia siekiant tinkamai atlikti patikrinimą ir užtikrinti jo efektyvumą, EVPRI gali atlikti patikrinimą vietoje be išankstinio perspėjimo.“.

12c)  63 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.  Pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos EVPRI įgaliojo atlikti patikrinimą vietoje, gali patekti į visas juridinių asmenų, kurių atžvilgiu yra priimtas EVPRI sprendimas atlikti tyrimą, verslo patalpas ar teritoriją ir turi visus 62 straipsnio 1 dalyje nurodytus įgaliojimus. Jie taip pat yra įgalioti užplombuoti bet kurias verslo patalpas ir apskaitos knygas ar dokumentus tokiam laikotarpiui ir tokia apimtimi, kokie būtini patikrinimui atlikti.“.

12d)  63 straipsnio 8 dalis išbraukiama.

12e)  64 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.  Už tyrimą atsakingas pareigūnas EVPRI pateikdamas bylą su išvadomis apie tai praneša asmenims, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas. Šiems asmenims suteikiama galimybė susipažinti su byla, nepažeidžiant teisėtų kitų asmenų interesų apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su byla netaikoma konfidencialiai informacijai ir EVPRI vidaus parengiamiesiems dokumentams.“.

12f)  64 straipsnio 8 dalis pakeičiama taip:

„8.  Jei EVPRI vykdydama šiame reglamente numatytas pareigas nustato rimtų požymių, jog galbūt egzistuoja faktų, kurie, EVPRI žiniomis, galėtų būti laikomi baudžiamąja veika, EVPRI perduoda klausimą dėl baudžiamojo persekiojimo atitinkamoms nacionalinėms valdžios institucijoms tyrimams atlikti ir galimam baudžiamajam persekiojimui pradėti. Be to, EVPRI neskiria vienkartinių arba periodiškai mokamų baudų tais atvejais, kai yra informuota apie ankstesnį išteisinamąjį ar apkaltinamąjį nuosprendį, priimtą dėl tapačių bei materialiniu atžvilgiu vienodų faktų ir jau įgavusį res judicata galią pasibaigus pagal nacionalinę teisę vykdytam baudžiamajam procesui.“.

12g)  65 straipsnio 1 dalies antra pastraipa išbraukiama.

13)  65 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  a punkte „20 000 EUR“ pakeičiama į „200 000 EUR“;

b)  b punkte „10 000 EUR“ pakeičiama į „100 000 EUR“;

c)  dalis papildoma šiuo c punktu:

„c)  už I priedo IV skirsnyje nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 5 000 EUR ir ne didesnės kaip 10 000 EUR baudos.“.

13a)  67 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Pirma pastraipa netaikoma, jei būtina imtis skubių veiksmų, siekiant išvengti didelės ir neišvengiamos žalos finansų sistemai arba didelės ir neišvengiamos žalos finansų rinkų vientisumui, skaidrumui, efektyvumui ir sklandžiam veikimui, įskaitant sandorių duomenų saugyklai pateiktų duomenų stabilumą ir tikslumą. Tokiu atveju EVPRI gali priimti laikinąjį sprendimą ir susijusiems asmenims suteikia galimybę būti išklausytiems kuo greičiau po EVPRI sprendimo priėmimo.“.

14)  72 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.  Sandorių duomenų saugyklai taikomo mokesčio dydis yra toks, kad iš jo būtų padengtos visos EVPRI patirtos pagrįstos administracinės sandorių duomenų saugyklos registracijos ir priežiūros veiklos sąnaudos, ir yra proporcingas atitinkamos sandorių duomenų saugyklos apyvartai ir registracijos bei vykdomos priežiūros rūšiai.“.

15)  Įterpiamas šis 76a straipsnis:

„76a straipsnisAbipusė tiesioginė prieiga prie duomenų

1.  Atitinkamos trečiųjų šalių, kuriose įsteigta viena ar daugiau sandorių duomenų saugyklų, institucijos, kai tai būtina jų pareigoms vykdyti, turi tiesioginę prieigą prie Sąjungoje įsteigtų sandorių duomenų saugyklų informacijos su sąlyga, kad tuo tikslu pagal 2 dalį Komisija yra priėmusi įgyvendinimo aktą.

2.  1 dalyje nurodytoms institucijoms pateikus prašymą, Komisija pagal 86 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma, ar prašančiosios institucijos trečiosios šalies teisinė sistema atitinka visas šias sąlygas:

a)  toje trečiojoje šalyje įsteigtoms sandorių duomenų saugykloms yra suteikti tinkami leidimai;

b)  toje trečiojoje šalyje nuolat veiksmingai prižiūrimos sandorių duomenų saugyklos ir veiksmingai užtikrinama, kad jos vykdytų savo pareigas;

c)  suteikiamos profesinės paslapties saugojimo garantijos, įskaitant verslo paslapčių, kuriomis valdžios institucijos dalijasi su trečiosiomis šalimis, apsaugą, kurios būtų bent jau lygiavertės šiame reglamente nustatytoms garantijoms;

d)  sandorių duomenų saugykloms, turinčioms leidimą toje trečiojoje šalyje, yra taikoma teisiškai privaloma ir vykdytina pareiga 81 straipsnio 3 dalyje nurodytiems subjektams suteikti tiesioginę ir neatidėliotiną prieigą prie duomenų.“.

16)  78 straipsnis papildomas šiomis 9 ir 10 dalimis:

„9.  Sandorių duomenų saugykla nustato šias procedūras ir politiką:

a)  atskirų sandorių duomenų saugyklų duomenų suderinimo procedūras;

b)  pateiktų duomenų išsamumo ir tikslumo užtikrinimo procedūras;

c)  tvarkingo duomenų perdavimo kitoms sandorių duomenų saugykloms politiką, jei to reikalauja sandorio šalys ar 9 straipsnyje nurodytos pagrindinės sandorio šalys arba jei tai būtina dėl kitos priežasties.

10.  Siekiant užtikrinti nuoseklų šio straipsnio taikymą, EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodoma:

a)  atskirų sandorių duomenų saugyklų duomenų suderinimo procedūros;

b)  procedūros, kurias taikys sandorių duomenų saugykla, kad patikrintų, kaip ataskaitas teikianti sandorio šalis arba duomenis teikiantis subjektas atitinka ataskaitų teikimo reikalavimus, taip pat pagal 9 straipsnį pateiktos informacijos išsamumą ir tikslumą.

EVPRI ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [12 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo] tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.“.

17)  81 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  3 dalis papildoma šiuo q punktu:

„q)  trečiosios šalies atitinkamoms institucijoms, kurių atžvilgiu vadovaujantis 76 straipsnio a punktu yra priimtas įgyvendinimo aktas;“;

b)  įterpiama ši 3a dalis:

„3a.  Sandorių duomenų saugykla suteikia sandorio šalims ir 9 straipsnio 1a dalies antroje pastraipoje nurodytoms pagrindinėms sandorio šalims jų vardu pateikiamą informaciją.“;

c)  5 dalis pakeičiama taip:

„5.  Siekdama užtikrinti nuoseklų šio straipsnio taikymą, EVPRI, pasikonsultavusi su ECBS nariais, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodoma:

a)  pagal 1 ir 3 dalis skelbtina arba pateiktina informacija;

b)  1 dalyje nurodytos informacijos skelbimo dažnumas;

c)  veiklos standartai, reikalingi, kad būtų galima apibendrinti ir palyginti skirtingų sandorių duomenų saugyklų duomenis ir kad 3 dalyje nurodyti subjektai turėtų prieigą prie tos informacijos;

d)  sąlygos, tvarka ir reikiami dokumentai, kuriais remdamosi sandorių duomenų saugyklos suteikia prieigą 3 dalyje nurodytiems subjektams.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [LB: prašom įrašyti datą – 12 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo].

Rengdama tuos techninių standartų projektus EVPRI užtikrina, kad skelbiant 1 dalyje nurodytą informaciją nebūtų atskleista nė vienos sutarties šalies tapatybė.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.“.

18)  82 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.  Įgaliojimai priimti 1 straipsnio 6 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 64 straipsnio 7 dalyje, 70 straipsnyje, 72 straipsnio 3 dalyje, 76a straipsnyje ir 85 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus, Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui.“.

19)  85 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:

„1.  Komisija ne vėliau kaip ... m. ... ... d.[treji metai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] įvertina šio reglamento taikymą ir parengia bendrą ataskaitą. Komisija šią ataskaitą pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai kartu su atitinkamais pasiūlymais.“;

aa)  įterpiama ši dalis:

„1a.  Ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [treji metai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] EVPRI Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai pateikia ataskaitą, kurioje analizuojamas Reglamentu (ES) 2018/... [šiuo iš dalies keičiančiu reglamentu] padarytų ataskaitų teikimo tvarkos pakeitimų poveikis rinkos dalyviams. Toje ataskaitoje, be kita ko, įvertinamas atitinkamų nuostatų, kuriomis leidžiama deleguoti ataskaitų teikimą finansų sandorio šalims ir reikalaujama, kad pagrindinės sandorio šalys teiktų ataskaitas apie sutartis, priimtinumas ir įgyvendinimas, taip pat analizuojama, ar tomis naujomis nuostatomis pasiektas jų tikslas sumažinti ataskaitų teikimo naštą, tenkančią mažesnėms sandorio šalims. Ataskaitoje taip pat įvertinama, kaip šios naujos nuostatos paveikė konkurenciją tarp sandorių duomenų saugyklų ir ar dėl jų sumažėjo aplinkos konkurencingumas bei tarpuskaitos narių ir jų klientų pasirinkimo laisvė, o jei sumažėjo, kokiu mastu.“;

b)  2 dalis pakeičiama taip:

„2.  Komisija ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [vieni metai po šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo datos] ir po to kiekvienais metais iki ... m. ... ... d. [du metai po šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo datos] parengia ataskaitą, kurioje įvertina, ar parengti perspektyvūs techniniai sprendimai, kad pensijų sistemos įstaigos galėtų perkelti piniginį ir nepiniginį įkaitą kaip kintamąsias garantines įmokas, taip pat bet kokių priemonių, skirtų sudaryti palankesnes sąlygas tiems techniniams sprendimams, poreikį.

EVPRI, bendradarbiaudama su EDPPI, EBI ir ESRV, ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [šeši mėnesiai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] ir po to kiekvienais metais iki ... m. ... ... d. [du metai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] pateikia Komisijai ataskaitą, kurioje įvertinama:

a)  ar pagrindinės sandorio šalys, tarpuskaitos nariai ir pensijų sistemos įstaigos dėjo deramas pastangas ir parengė perspektyvių techninių sprendimų, kurie sudarytų sąlygas pensijų sistemos įstaigoms dalyvauti pagrindinėms sandorio šalims atliekant tarpuskaitą, pateikiant piniginį ir nepiniginį įkaitą kaip kintamąsias garantines įmokas, įskaitant tų sprendimų reikšmę rinkos likvidumui ir procikliškumui bei jų galimas teisines ar kitokias pasekmes;

b)  pensijų sistemos įstaigų veiklos, vykdomos ne biržos išvestinių finansinių priemonių, kurių tarpuskaita atliekama ir kurių tarpuskaita neatliekama, rinkose, apimtis ir pobūdis pagal turto klasę, taip pat susijusi sisteminė rizika finansų sistemai;

c)  pensijų sistemos įstaigų vykdomo tarpuskaitos reikalavimo pasekmės jų investavimo strategijai, įskaitant bet kokį jų piniginio ir nepiniginio turto paskirstymo pokytį;

d)  10 straipsnio 4 dalyje nurodytų tarpuskaitos ribų reikšmė pensijų sistemos įstaigoms;

e)  kitų teisinių reikalavimų poveikis ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorių, kurių tarpuskaita atliekama ir kurių tarpuskaita neatliekama, sąnaudų skirtumui, įskaitant garantinių įmokų reikalavimus išvestinėms finansinėms priemonėms, kurių tarpuskaita neatliekama, ir sverto koeficiento apskaičiavimą, atliekamą pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013;

f)  ar reikia papildomų priemonių, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas pensijų sistemos įstaigų tarpuskaitos sprendimui parengti.

Komisija pagal 82 straipsnį priima deleguotąjį aktą, kad vieną kartą dvejiems metams pratęstų 89 straipsnio 1 dalyje nurodytą trejų metų laikotarpį, jei ji padaro išvadą, kad perspektyvus techninis sprendimas neparengtas ir kad išlieka neigiamas išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitos, kurią atlieka pagrindinė sandorio šalis, poveikis būsimų pensininkų pensinėms išmokoms.“;

c)  3 dalis pakeičiama taip:

„3.  Ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [dveji metai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija :

a)   pateikia pasiūlymą dėl privalomo sprendimo, išskyrus nuolatinį arba pratęstą laikiną pensijų sistemos įstaigų atleidimą nuo tarpuskaitos prievolės taikymo, jei mano, kad suinteresuotieji subjektai nerado jokio sprendimo, arba

b)  pagal 82 straipsnį priima deleguotąjį aktą, kuriuo vienkartiniu vienų metų laikotarpiu pratęsia 89 straipsnio 1 dalyje nurodytą dviejų metų laikotarpį, jeigu mano, kad suinteresuotieji subjektai susitarė dėl sprendimo, bet norint jį įgyvendinti reikia papildomai laiko, arba

c)   leidžia išimties galiojimui baigtis, kartu skatindama suinteresuotuosius subjektus iš anksto įgyvendinti savo sprendimą, jei mano, kad toks sprendimas buvo surastas.“;

ca)  įterpiamos šios dalys:

3a.  Ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [treji metai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija pagal 82 straipsnį priima deleguotąjį aktą dėl 89 straipsnio 1a dalyje nurodyto trejų metų laikotarpio vienkartinio pratęsimo dvejais metais, jei mano, kad 89 straipsnio 1a dalyje nurodytos mažosios pensijų sistemos įstaigos ėmėsi reikiamų pastangų parengti tinkamus techninius sprendimus ir kad išliko neigiamas išvestinių finansinių priemonių sutarčių pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos poveikis pensinėms išmokoms pensininkams.

3b.  EVPRI ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [12 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] pateikia Komisijai ataskaitą, kurioje įvertinama, ar galėtų būti išplėstas finansinių priemonių, kurios laikomos labai likvidžiomis ir kurių kredito ir rinkos rizika labai maža, sąrašas pagal 47 straipsnį ir ar į šį sąrašą būtų galima įtraukti vieną ar daugiau pinigų rinkos fondų, kuriems suteiktas veiklos leidimas pagal Reglamentą (ES) 2017/1131.“;

e)    papildoma šiomis dalimis:

6.  Ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [šeši mėnesiai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo] Komisija, pasikonsultavusi su EVPRI, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl išvestinių finansinių priemonių prekybos pareigos pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 suderinimo su Reglamentu (ES) 2018/... [šiuo iš dalies keičiančiu reglamentu] atliktais išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos prievolės pakeitimais (ypač dėl subjektų, kuriems taikoma tarpuskaitos prievolė, apimties ir sustabdymo mechanizmo). Jei manoma, kad toks suderinimas būtinas ir tinkamas, prie ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo nustatomi būtini pakeitimai.

7.  EVPRI, bendradarbiaudama su EDPPI ir EBI, ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [18 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] pateikia Komisijai ataskaitą, kurioje įvertinama, ar 4 straipsnio 3a dalyje nurodytas sąžiningų, pagrįstų, nediskriminacinių ir skaidrių komercinių sąlygų principas veiksmingai palengvino prieigą prie tarpuskaitos paslaugų.

Komisija ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [du metai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje įvertina, ar sąžiningų, pagrįstų, nediskriminacinių ir skaidrių komercinių sąlygų principas veiksmingai palengvino prieigą prie tarpuskaitos paslaugų, ir prireikus pasiūlo to principo patobulinimus. Toje ataskaitoje apsvarstomos pirmoje pastraipoje nurodytos ataskaitos išvados ir, kai tinkama, kartu pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

8.  Komisija ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [12 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] parengia ataskaitą, kurioje įvertinama, ar tiesiogiai rizikos mažinimo po sandorio sudarymo paslaugų (įskaitant portfelio suspaudimo paslaugas) sukeltiems sandoriams turėtų būti netaikoma 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta tarpuskaitos prievolė. Šioje ataskaitoje Komisija pirmiausiai atsižvelgia į tai, kiek šie sandoriai mažina riziką (ypač sandorio šalies kredito riziką ir operacinę riziką), taip pat į galimybę apeiti tarpuskaitos prievolę ir galimybę panaikinti paskatas naudotis pagrindinės sandorio šalies tarpuskaita. Komisija pateikia tą ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai kartu su tinkamais pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Kad padėtų Komisijai parengti pirmoje pastraipoje nurodytą ataskaitą, EVPRI, bendradarbiaudama su ESRV, ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [šeši mėnesiai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisijai pateikia ataskaitą, kurioje įvertinama, ar tiesiogiai rizikos mažinimo po sandorio sudarymo paslaugų (įskaitant portfelio suspaudimo paslaugas) sukeltiems sandoriams turėtų būti netaikoma tarpuskaitos prievolė. Toje ataskaitoje nagrinėjamas portfelio suspaudimas ir kitos teikiamos su kainodara nesusijusios rizikos mažinimo po sandorio sudarymo paslaugos, kuriomis nekeičiant portfelių rinkos rizikos mažinama išvestinių finansinių priemonių portfelių ne rinkos rizika, pavyzdžiui, balansavimo sandoriai. Ataskaitoje taip pat paaiškinama tokių rizikos mažinimo paslaugų po sandorio sudarymo paskirtis ir veikimas, mastas, kuriuo jos mažina riziką, ypač sandorio šalies kredito riziką ir operacinę riziką, taip pat įvertinamas poreikis vykdyti tokių sandorių tarpuskaitą arba atleisti juos nuo tarpuskaitos siekiant valdyti sisteminę riziką. Ataskaitoje taip pat įvertinama, kiek tokių paslaugų atleidimas nuo tarpuskaitos prievolės sukelia paskatas nenaudoti pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos ir gali paskatinti sandorio šalis apeiti tarpuskaitos prievolę.

9.  Remdamasi, be kita ko, 2017 m. gruodžio 1 d. paskelbtomis Komisijos viešosios konsultacijos dėl ataskaitų teikimo priežiūros institucijoms tinkamumo patikros išvadomis ir EVPRI pagal antrą pastraipą pateikta ataskaita, Komisija ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [12 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo] peržiūri 9 straipsnio 1a dalies taikymą ir pateikia apie jį ataskaitą. Komisija pateikia tą ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai kartu su tinkamais pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. Peržiūrėdama 9 straipsnio 1a dalies taikymą, Komisija įvertina, ar prievole pranešti apie sandorius pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnį nėra be reikalo dubliuojamos ataskaitos apie ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorius ir ar reikalavimas pranešti apie ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorius pagal 9 straipsnio 1a dalį galėtų būti sumažintas siekiant supaprastinti ataskaitų apie ne biržos išvestines finansines priemones teikimo grandines visoms sandorio šalims, ypač ne finansų sandorio šalių, kurioms netaikoma 10 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodyta tarpuskaitos prievolė.

EVPRI, bendradarbiaudama su ESRV, ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [šeši mėnesiai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo] pateikia Komisijai ataskaitą, kurioje įvertinama:

a)  ne biržos išvestinių finansinių priemonių ataskaitų teikimo reikalavimų, nustatytų pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 ir pagal šio reglamento 9 straipsnį, darna ataskaitoje apie išvestinių finansinių priemonių sutartį pateikiamos informacijos ir atitinkamų subjektų prieigos prie duomenų atžvilgiu;

b)  ar įmanoma suderinti ne biržos išvestinių finansinių priemonių ataskaitų teikimo reikalavimus, nustatytus pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 ir pagal šio reglamento 9 straipsnį, ataskaitoje apie išvestinių finansinių priemonių sutartį pateikiamos informacijos ir atitinkamų subjektų prieigos prie duomenų atžvilgiu, taip pat

c)  galimybė supaprastinti atskaitų teikimo grandines visoms sandorio šalims, įskaitant visus netiesioginius klientus, atsižvelgiant į savalaikių ataskaitų poreikį bei į aktus ir priemones, priimtus pagal šio reglamento 4 straipsnio 4 dalį ir Reglamento (ES) Nr. 600/2014 30 straipsnio 2 dalį.“.

20)  89 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.  Iki ... m. ... ... d. [dveji metai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] 4 straipsnyje nurodyta tarpuskaitos prievolė netaikoma ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurias galima objektyviai įvertinti kaip mažinančias investavimo riziką, tiesiogiai susijusią su pensijų sistemos įstaigų finansiniu mokumu, ir subjektams, įsteigtiems siekiant pensijų sistemos įstaigų įsipareigojimų neįvykdymo atveju teikti kompensacijas pensijų sistemos įstaigų nariams.

Pensijų sistemos įstaigos, pagrindinės sandorio šalys ir tarpuskaitos nariai deda visas pastangas, kad padėtų sukurti techninius sprendimus, kurie palengvintų tokių ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitą pensijų sistemos įstaigoms.

Komisija sudaro ekspertų grupę, kurią sudaro pensijų sistemos įstaigų, pagrindinių sandorio šalių ir tarpuskaitos narių atstovai bei kiti su tokiais techniniais sprendimais susiję subjektai, kad būtų galima stebėti jų pastangas ir įvertinti pažangą, pasiektą kuriant techninius sprendimus, kurie palengvintų tokių ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitą pensijų sistemos įstaigoms. Ši ekspertų grupė susitinka bent kartą per šešis mėnesius. Komisija atsižvelgia į pensijų sistemos įstaigų, pagrindinių sandorio šalių ir tarpuskaitos narių pastangas rengdama savo ataskaitas pagal 85 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą.“.

20a)  89 straipsnyje įterpiama ši dalis:

1a.  Nepaisant 1 dalies, iki ... m. ... ... d. [treji metai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] 4 straipsnyje nustatyta tarpuskaitos prievolė netaikoma ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurias galima objektyviai įvertinti kaip mažinančias investavimo riziką, tiesiogiai susijusią su mažosioms pensijų sistemos įstaigoms priskiriamų pensijų sistemos įstaigų finansiniu mokumu, ir subjektams, įsteigtiems siekiant tokios įstaigos įsipareigojimų neįvykdymo atveju teikti kompensacijas jos nariams.

Komisija pagal 82 straipsnį priima deleguotąjį aktą, papildantį šį reglamentą nustatant, kurios pensijų sistemos įstaigos gali būti laikomos mažosiomis pagal šios dalies pirmą pastraipą, atsižvelgdama į tai, kad mažosioms priskiriamos pensijų sistemos įstaigos turi sudaryti ne daugiau kaip 5 % ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurias sudaro visos pensijų sistemos įstaigos.“.

21)  I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedo nuostatas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo ... m. ... ... d. [penki mėnesiai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos].

Nepaisant šio straipsnio antros pastraipos, 1 straipsnio 7 dalies d punktas ir 1 straipsnio 8, 10 bei 11 dalys taikomi nuo ... m. ... ... d. [ ▌šeši mėnesiai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos], o 1 straipsnio 2 dalies c punktas, 1 straipsnio 7 dalies e punktas, 1 straipsnio 9 dalis, 1 straipsnio 12 dalies b ir c punktai bei 1 straipsnio 16 dalis taikomi nuo ... m. ... ... d. [ ▌18 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos].

Jeigu šis reglamentas įsigalios po 2018 m. rugpjūčio 16 d., visoms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurias pensijų sistemos įstaigos įvykdė po 2018 m. rugpjūčio 16 d. ir iki šio reglamento įsigaliojimo dienos, 89 straipsnio 1 dalis taikoma atgaline data.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

PRIEDAS

I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)  I skirsnis papildomas šiais i, j ir k punktais:

„i)  sandorių duomenų saugykla pažeidžia 78 straipsnio 9 dalies a punktą, nenustatydama tinkamų atskirų sandorių duomenų saugyklų duomenų tarpusavio suderinimo procedūrų;

j)  sandorių duomenų saugykla pažeidžia 78 straipsnio 9 dalies b punktą, nenustatydama tinkamų pateiktų duomenų išsamumo ir tikslumo užtikrinimo procedūrų;

k)  sandorių duomenų saugykla pažeidžia 78 straipsnio 9 dalies c punktą, nenustatydama tinkamos tvarkingo duomenų perdavimo kitoms sandorių duomenų saugykloms politikos, jei to reikalauja sandorio šalys ir 9 straipsnyje nurodytos pagrindinės sandorio šalys arba jei tai būtina dėl kitos priežasties.“.

2)  IV skirsnis papildomas šiuo d punktu:

„d)  sandorių duomenų saugykla pažeidžia 55 straipsnio 4 dalį, tinkamu laiku nepranešdama EVPRI apie esminius savo registracijos sąlygų pakeitimus.“.

(1)

* Pakeitimai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(2)

  OL C […], […], p. […].

(3)

  OL C […], […], p. […].

(4)

  ... m. ... ... d. Europos Parlamento pozicija (OL ...) ir ... m. ... ... d. Tarybos sprendimas.

(5)

  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

(6)

  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

(7)

  http://www.bis.org/cpmi/publ/d106.pdf

(8)

  http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf

(9)

  2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 337, 2015 12 23, p. 1).

(10)

  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(11)

  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(12)

  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).

(13)

  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(14)

  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(15)

  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

(16)

  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

(17)

  2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 (OL L 257, 2014 8 28, p. 1).


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais

Nuorodos

COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

4.5.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

31.5.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

31.5.2017

JURI

31.5.2017

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

30.5.2017

JURI

29.5.2017

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Werner Langen

6.7.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

10.10.2017

21.2.2018

20.3.2018

 

Priėmimo data

16.5.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

46

5

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Andrea Cozzolino, Ramón Jáuregui Atondo, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Pateikimo data

23.5.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

46

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

5

-

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan

4

0

EFDD

Marco Valli

PPE

Esther de Lange

S&D

Neena Gill, Alex Mayer

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. birželio 6 d.Teisinė informacija - Privatumo politika