SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov

23.5.2018 - (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)) - ***I

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Werner Langen


Postup : 2017/0090(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0181/2018

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov

(COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0208),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0147/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0181/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU[1]*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky[2],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[3],

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom[4],

keďže:

(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012[5] bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie (EÚ) 27. júla 2012 a nadobudlo účinnosť 16. augusta 2012. Požiadavky, ktoré obsahuje, konkrétne centrálne zúčtovanie štandardizovaných zmlúv o mimoburzových derivátoch; maržové požiadavky; požiadavky na zmiernenie prevádzkového rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré sa nezúčtovávajú centrálne; ohlasovacie povinnosti pri zmluvách o derivátoch; požiadavky na centrálne protistrany a požiadavky na archívy obchodných údajov prispievajú k zníženiu systémového rizika prostredníctvom zvýšenia transparentnosti trhu s mimoburzovými derivátmi a zníženia kreditného rizika protistrany a prevádzkového rizika, ktoré súvisia s mimoburzovými derivátmi.

(2)  Zjednodušenie v niektorých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 648/2012, a primeranejší prístup k týmto oblastiam je v súlade s Programom regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) Komisie, v ktorom sa zdôrazňuje potreba zníženia nákladov a zjednodušenia, aby sa ciele politík Únie dosahovali čo najefektívnejším spôsobom, a ktorý sa zameriava najmä na znižovanie regulačného a administratívneho zaťaženia bez toho, aby tým bol dotknutý hlavný cieľ, ktorým je zachovanie finančnej stability a zníženie systémových rizík.

(3)  Efektívne a odolné poobchodné systémy a kolaterálové trhy sú zásadnými prvkami dobre fungujúcej únie kapitálových trhov a prehlbujú úsilie o podporu investícií, rastu a pracovných miest v súlade s politickými prioritami Komisie.

(4)  V rokoch 2015 a 2016 uskutočnila Komisia dve verejné konzultácie o uplatňovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012. Komisii zároveň poskytol informácie o uplatňovaní uvedeného nariadenia Európsky orgán pre cenné papiere a trhy („ESMA“), Európsky výbor pre systémové riziká („ESRB“) a Európsky systém centrálnych bánk („ESCB“). Na základe týchto verejných konzultácií bolo zrejmé, že zainteresované strany podporujú ciele nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a že nie je potrebné žiadne zásadné prepracovanie uvedeného nariadenia. Dňa 23. novembra 2016 Komisia prijala správu o preskúmaní v súlade s článkom 85 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Hoci nie všetky ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 648/2012 sa už v plnej miere uplatňujú, a komplexné hodnotenie uvedeného nariadenia preto ešte nie je možné, v správe sa identifikovali oblasti, pre ktoré sú potrebné cielené opatrenia, aby sa zabezpečilo, že ciele nariadenia (EÚ) č. 648/2012 sa dosiahnu primeranejším, efektívnejším a účinnejším spôsobom.

(5)  Nariadenie (EÚ) č. 648/2012 by sa malo vzťahovať na všetky finančné protistrany, ktoré môžu predstavovať významné systémové riziko pre finančný systém. Vymedzenie finančných protistrán by sa preto malo zmeniť.

(6)  Určité finančné protistrany majú objem činnosti na trhoch s mimoburzovými derivátmi, ktorý je príliš nízky na to, aby predstavoval významné systémové riziko pre finančný systém, a príliš nízky na to, aby bolo centrálne zúčtovanie ekonomicky prijateľné. Uvedené centrálne protistrany, ktoré sa bežne označujú ako malé finančné protistrany, by mali byť oslobodené od zúčtovacej povinnosti, pričom by mali naďalej podliehať požiadavke na výmenu kolaterálu v záujme zmiernenia akéhokoľvek systémového rizika. Prekročenie zúčtovacej prahovej hodnoty malou finančnou protistranou v prípade aspoň jednej triedy mimoburzových derivátov by však malo viesť k zúčtovacej povinnosti pre všetky triedy mimoburzových derivátov vzhľadom na vzájomnú prepojenosť finančných protistrán a možné systémové riziko pre finančný systém, ktoré môže vzniknúť, ak sa nevykonáva centrálne zúčtovanie týchto derivátových zmlúv.

(7)  Nefinančné protistrany sú menej vzájomne prepojené ako finančné protistrany. Zároveň často pôsobia len v jednej triede mimoburzových derivátov. Ich činnosť preto predstavuje menšie systémové riziko pre finančný systém ako činnosť finančných protistrán. Rozsah zúčtovacej povinnosti pre nefinančné protistrany by sa mal preto zúžiť, aby tieto nefinančné protistrany podliehali zúčtovacej povinnosti, len pokiaľ ide o triedu aktív alebo triedy aktív, ktoré prekračujú zúčtovaciu prahovú hodnotu ▌.

(7a)  Keďže finančné protistrany a nefinančné protistrany predstavujú odlišné riziká, je nevyhnutné vytvoriť dve samostatné zúčtovacie prahové hodnoty. S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch by sa tieto prahové hodnoty mali pravidelne aktualizovať.

(8)  Požiadavka, aby sa zúčtovávali určité zmluvy o mimoburzových derivátoch uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti zúčtovacej povinnosti, vytvára právnu neistotu a prevádzkové komplikácie pri obmedzených prínosoch. Táto požiadavka znamená pre protistrany uvedených zmlúv najmä dodatočné náklady a úsilie a môže tiež ovplyvniť plynulé fungovanie trhu bez toho, aby došlo k výraznému zlepšeniu jednotného a koherentného uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 648/2012 alebo vytvoreniu rovnakých podmienok pre účastníkov trhu. Preto by sa táto požiadavka mala zrušiť.

(9)  Protistrany s obmedzeným objemom činnosti na trhoch s mimoburzovými derivátmi čelia ťažkostiam pri prístupe k centrálnemu zúčtovaniu, či už ako klienti zúčtovacieho člena alebo prostredníctvom nepriamych zúčtovacích mechanizmov. Požiadavka na zúčtovacích členov, aby uľahčovali nepriame zúčtovacie služby za primeraných obchodných podmienok, preto nie je efektívna. Od zúčtovacích členov a klientov zúčtovacích členov, ktorí poskytujú zúčtovacie služby priamo iným protistranám alebo nepriamo tak, že umožňujú svojim vlastným klientom poskytovať tieto služby iným protistranám, by sa preto malo výslovne vyžadovať, aby tak robili na základe spravodlivých, primeraných, nediskriminačných a transparentných obchodných podmienok.

(10)  Malo by sa umožniť pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti v určitých situáciách. Po prvé, takéto pozastavenie by malo byť možné, ak už nie sú splnené kritériá, na základe ktorých sa na konkrétnu triedu mimoburzových derivátov vzťahuje zúčtovacia povinnosť. K tomu môže dôjsť vtedy, keď sa trieda mimoburzových derivátov stane nevhodnou na povinné centrálne zúčtovanie, alebo ak došlo k podstatnej zmene jedného z týchto kritérií vo vzťahu k určitej triede mimoburzových derivátov. Pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti by sa malo umožniť aj v prípade, keď centrálna protistrana prestane poskytovať zúčtovacie služby pre konkrétnu triedu mimoburzových derivátov alebo pre konkrétny typ protistrany a iné centrálne protistrany nemôžu zasiahnuť dostatočne rýchlo s cieľom prevziať tieto zúčtovacie služby. Napokon, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti by malo byť možné aj v prípade, že sa to považuje za potrebné na to, aby sa zabránilo závažnej hrozbe pre finančnú stabilitu v Únii.

(11)  Ohlasovanie minulých transakcií sa ukázalo byť zložité z toho dôvodu, že pri ohlasovaní chýbali určité údaje, ktorých ohlasovanie sa pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (EÚ) č. 648/2012 nevyžadovalo, ale ktoré sa vyžadujú teraz. Dôsledkom toho bola vysoká miera neohlasovania a nízka kvalita ohlasovaných údajov, pričom zaťaženie spojené s ohlasovaním týchto transakcií je významné. Preto je veľmi pravdepodobné, že tieto minulé údaje zostanú nevyužité. Okrem toho, kým lehota na ohlasovanie minulých transakcií nadobudne účinnosť, mnohé z týchto transakcií už budú ukončené a zároveň s nimi aj zodpovedajúce expozície a riziká. Aby sa táto situácia napravila, požiadavka na ohlasovanie minulých transakcií by sa mala zrušiť.

(12)  Transakcie v rámci skupiny s účasťou nefinančných protistrán predstavujú relatívne malú časť všetkých transakcií s mimoburzovými derivátmi a používajú sa hlavne na interný hedžing v rámci skupín. Tieto transakcie preto významne neprispievajú k systémovému riziku a vzájomnej prepojenosti, napriek tomu sú s povinnosťou ohlasovať tieto transakcie spojené významné náklady a zaťaženie pre nefinančné protistrany. Všetky transakcie medzi pridruženými subjektmi v rámci skupiny, pri ktorých je aspoň jedna z protistrán nefinančnou protistranou, by preto mali byť od ohlasovacej povinnosti oslobodené bez ohľadu na miesto usadenia nefinančnej protistrany.

(13)  Požiadavka na ohlasovanie zmlúv o derivátoch obchodovaných na burze predstavuje značné zaťaženie pre protistrany z dôvodu vysokého objemu zmlúv o derivátoch obchodovaných na burze, ktoré sa uzavierajú na dennom základe. Cieľom verejnej konzultácie Komisie týkajúcej sa kontroly vhodnosti ohlasovania na účely dohľadu, ktorá bola uverejnená 1. decembra 2017, je zhromaždiť dôkazy o nákladoch na dodržiavanie existujúcich požiadaviek na ohlasovanie na účely dohľadu na úrovni Únie, ako aj o konzistentnosti, súdržnosti, účinnosti, efektívnosti a pridanej hodnote Únie, pokiaľ ide o tieto požiadavky. Táto konzultácia poskytuje orgánom príležitosť posúdiť ohlasovanie zmlúv o derivátoch obchodovaných na burze komplexne spolu so všetkými existujúcimi a budúcimi systémami regulačného ohlasovania, umožňuje orgánom zohľadniť nové prostredie ohlasovania v nadväznosti na vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 600/2014▌[6] a poskytuje možnosť predložiť návrhy na účinné zníženie ▌záťaže pre účastníkov trhu, od ktorých sa vyžaduje ohlasovať transakcie týkajúce sa zmlúv o derivátoch obchodovaných na burze. Komisia by mala uvedené zistenia zohľadniť pri navrhovaní budúcich zmien požiadaviek na ohlasovanie podľa článku 9 ods. 1 vo vzťahu k ohlasovaniu zmlúv o derivátoch obchodovaných na burze▌.

(14)  S cieľom znížiť zaťaženie, ktoré vyplýva z ohlasovania pre malé nefinančné protistrany, na ktoré sa nevzťahuje zúčtovacia povinnosť, by finančná protistrana mala byť výhradne zodpovedná, a to aj právne zodpovedná, za ohlasovanie jednotlivých súborov údajov, pokiaľ ide o zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré boli uzatvorené s nefinančnou protistranou, na ktorú sa nevzťahuje zúčtovacia povinnosť, ▌ako aj za zabezpečenie presnosti ohlasovaných údajov. S cieľom zabezpečiť, aby finančná protistrana mala údaje potrebné na plnenie svojej ohlasovacej povinnosti, by nefinančná protistrana mala poskytovať podrobnosti týkajúce sa transakcií s mimoburzovými derivátmi, v prípade ktorých možno primerane očakávať, že ich finančná protistrana nevlastní. Nefinančná protistrana by však mala mať možnosť si vybrať, či bude svoje zmluvy o mimoburzových derivátoch ohlasovať. V takom prípade by nefinančná protistrana mala finančnú protistranu o tom zodpovedajúcim spôsobom informovať a byť zodpovedná, a to aj právne zodpovedná, za ohlasovanie týchto údajov a za zabezpečenie ich presnosti.

(15)  Mala by sa určiť aj zodpovednosť za ohlasovanie iných zmlúv o derivátoch. Preto by sa malo stanoviť, že správcovská spoločnosť podniku kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov („PKIPCP“) je zodpovedná, a to aj právne zodpovedná, za ohlasovanie v mene daného PKIPCP v súvislosti so zmluvami o mimoburzových derivátoch, ktoré uzavrel daný PKIPCP, ako aj za zabezpečenie presnosti ohlasovaných údajov. Podobne by mal byť správca alternatívneho investičného fondu („AIF“) zodpovedný, a to aj právne zodpovedný, za ohlasovanie v mene daného AIF v súvislosti so zmluvami o mimoburzových derivátoch, ktoré uzavrel daný AIF, ako aj za zabezpečenie presnosti ohlasovaných údajov.

(16)  S cieľom zabrániť nezrovnalostiam v celej Únii pri uplatňovaní postupov zmierňovania rizika by orgány dohľadu mali schváliť postupy riadenia rizík, ktoré si vyžadujú včasnú, presnú a primerane oddelenú výmenu kolaterálu protistrán, alebo akúkoľvek významnú zmenu týchto postupov pred ich uplatnením.

(16a)  S cieľom zamedziť medzinárodným regulačným odchýlkam a berúc do úvahy osobitnú povahu obchodovania s takýmito derivátmi by sa povinná výmena variačných marží pri fyzicky vyrovnávaných menových forwardoch a fyzicky vyrovnávaných devízových swapoch mala vzťahovať len na transakcie medzi najsystémovejšími protistranami, konkrétne úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami.

(16b)  Služby pre zníženie poobchodných rizík, ako je kompresia portfólia, môžu viesť k zníženiu systémového rizika. Môžu znížiť expozície protistrán a riziko protistrany spojené s nahromadením hrubých nevyrovnaných pozícií tým, že sa znížia riziká existujúcich portfólií derivátov bez toho, že by sa zmenila celková trhová pozícia portfólia. „Kompresia portfólia“ je vymedzená v článku 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a je vyňatá z rozsahu pôsobnosti povinnosti obchodovať platnej v Únii, ktorá bola stanovená v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 600/2014. S cieľom zosúladiť toto nariadenie s nariadením (EÚ) č. 600/2014, ak je to potrebné, a s prihliadnutím na rozdiely týchto dvoch nariadení a možnosť obísť zúčtovaciu povinnosť, by Komisia mala v spolupráci s ESMA a ESRB posúdiť, ktoré služby pre zníženie poobchodných rizík by mohli byť oslobodené od zúčtovacej povinnosti.

(17)  S cieľom zvýšiť transparentnosť a predvídateľnosť počiatočných marží a obmedziť centrálne protistrany v tom, aby upravovali svoje modely počiatočnej marže spôsobom, ktorý by sa mohol javiť ako procyklický, by centrálne protistrany mali poskytnúť svojim zúčtovacím členom nástroje na simuláciu svojich počiatočných maržových požiadaviek a podrobný prehľad modelov počiatočnej marže, ktoré používajú. To je v súlade s medzinárodnými normami, ktoré uverejnil Výbor pre platobnú a trhovú infraštruktúru a rada Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere, a najmä s rámcom pre zverejňovanie, ktorý bol uverejnený v decembri 2012[7], ako aj s normami všeobecného kvantitatívneho zverejňovania určenými pre centrálne protistrany uverejnenými v roku 2015[8], relevantnými pre správne pochopenie rizík a nákladov spojených s každou účasťou zúčtovacích členov v centrálnej protistrane a pre zvýšenie transparentnosti centrálnych protistrán voči účastníkom trhu.

(18)  Pretrvávajú pochybnosti o tom, do akej miery sú aktíva, ktoré sú držané na súhrnne alebo individuálne oddelených účtoch, chránené pred konkurzným konaním. Preto nie je jasné, v ktorých prípadoch môžu centrálne protistrany s dostatočnou právnou istotou presunúť klientske pozície, ak zúčtovací člen zlyhá, alebo v ktorých prípadoch môžu centrálne protistrany s dostatočnou právnou istotou vyplatiť výnosy z likvidácie priamo klientom. V záujme stimulácie zúčtovania a zlepšenia prístupu k nemu by sa mali vyjasniť pravidlá týkajúce sa ochrany uvedených aktív a pozícií pred konkurzným konaním.

(19)  Pokuty, ktoré môže orgán ESMA uložiť archívom obchodných údajov pod jeho priamym dohľadom, by mali byť účinné, primerané a dostatočne odrádzajúce, aby sa zabezpečila účinnosť právomocí orgánu ESMA v oblasti dohľadu a zvýšenie transparentnosti pozícií a expozícií súvisiacich s mimoburzovými derivátmi. Sumy pokút, ktoré sa pôvodne stanovili v nariadení (EÚ) č. 648/2012, sa ukázali ako nedostatočne odrádzajúce vzhľadom na súčasný obrat archívov obchodných údajov, čo by potenciálne mohlo obmedziť účinnosť právomocí ESMA v oblasti dohľadu na základe uvedeného nariadenia voči archívom obchodných údajov. Horná hranica základných súm pokút by sa preto mala zvýšiť.

(20)  Orgány z tretích krajín by mali mať prístup k údajom, ktoré sa ohlasujú archívom obchodných údajov Únie, ak tretia krajina splní určité podmienky, ktoré zaručujú zaobchádzanie s týmito údajmi, a ak táto tretia krajina stanoví právne záväznú a vymáhateľnú povinnosť udeliť orgánom Únie priamy prístup k údajom, ktoré sa ohlasujú archívom obchodných údajov v tejto tretej krajine.

(21)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365[9] umožňuje zjednodušený registračný postup pre archívy obchodných údajov, ktoré už sú zaregistrované v súlade s nariadením (EÚ) č. 648/2012 a chcú rozšíriť túto registráciu s cieľom poskytovať svoje služby týkajúce sa transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov. Podobný zjednodušený registračný postup by sa mal zaviesť pre registráciu archívov obchodných údajov, ktoré už sú zaregistrované v súlade s nariadením (EÚ) 2015/2365 a chcú rozšíriť túto registráciu s cieľom poskytovať svoje služby týkajúce sa zmlúv o derivátoch.

(22)  Nedostatočná kvalita a transparentnosť údajov produkovaných archívmi obchodných údajov sťažuje subjektom, ktorým bol udelený prístup k týmto údajom, ich použitie na monitorovanie trhov s derivátmi a bráni tomu, aby regulačné orgány a orgány dohľadu včas identifikovali riziká pre finančnú stabilitu. V záujme zlepšenia kvality a transparentnosti údajov a zosúladenia požiadaviek na ohlasovanie podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012 s požiadavkami stanovenými v nariadení (EÚ) 2015/2365 a nariadení (EÚ) č. 600/2014 je potrebná ďalšia harmonizácia pravidiel a požiadaviek na ohlasovanie, a najmä ďalšia harmonizácia údajových štandardov, metód a mechanizmov ohlasovania, ako aj postupov, ktoré majú archívy obchodných údajov uplatňovať na účely overovania ohlasovaných údajov, pokiaľ ide o ich úplnosť a presnosť, a zosúhlasovania údajov s inými archívmi obchodných údajov. Okrem toho by mali archívy obchodných údajov na požiadanie udeliť protistranám prístup ku všetkým údajom ohlasovaným v ich mene s cieľom umožniť týmto protistranám overiť presnosť uvedených údajov.

(22a)  S cieľom znížiť administratívnu záťaž a zvýšiť párovanie obchodov by orgán ESMA mal zaviesť spoločnú normu Únie pre ohlasovanie archívom obchodných údajov. Keďže centrálne protistrany a ďalšie finančné protistrany na seba preberajú im delegované úlohy v oblasti ohlasovania, by jednotný formát zvýšil efektívnosť v prípade všetkých účastníkov.

(23)  Pokiaľ ide o služby, ktoré poskytujú archívy obchodných údajov, nariadením (EÚ) č. 648/2012 sa vytvorilo konkurenčné prostredie. Protistrany by preto mali mať možnosť zvoliť si archív obchodných údajov, ktorému chcú ohlasovať údaje, a mali by mať možnosť prejsť k inému archívu obchodných údajov, ak sa tak rozhodnú. Na uľahčenie takéhoto prechodu a na zabezpečenie nepretržitej dostupnosti údajov bez duplicity by archívy obchodných údajov mali zaviesť vhodné politiky s cieľom zabezpečiť riadny prenos ohlásených údajov do iných archívov obchodných údajov na žiadosť podniku, na ktorý sa vzťahuje ohlasovacia povinnosť.

(24)  V nariadení (EÚ) č. 648/2012 sa stanovuje, že zúčtovacia povinnosť by sa nemala vzťahovať na systémy dôchodkového zabezpečenia, kým centrálne protistrany nevyvinú vhodné technické riešenie na prevod nepeňažného kolaterálu ako variačných marží. Keďže doteraz nebolo vyvinuté žiadne uskutočniteľné riešenie, ktoré by systémom dôchodkového zabezpečenia uľahčilo centrálne zúčtovanie, dočasná výnimka by sa mala predĺžiť o ďalšie dva roky vzhľadom na veľmi veľkú väčšinu systémov dôchodkového zabezpečenia. Centrálne zúčtovanie by však malo zostať konečným cieľom vzhľadom na to, že súčasný regulačný a trhový vývoj umožňuje účastníkom trhu vyvinúť v rámci uvedenej lehoty vhodné technické riešenia. S pomocou orgánov ESMA, EBA, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov („EIOPA“) a výboru ESRB by mala Komisia monitorovať pokrok, ktorý dosiahli centrálne protistrany, zúčtovací členovia a systémy dôchodkového zabezpečenia, vedúci k uskutočniteľným riešeniam, ktoré uľahčujú účasť systémov dôchodkového zabezpečenia v centrálnom zúčtovaní, a mala by o tomto pokroku vypracovať správu. Táto správa by mala obsahovať aj riešenia a súvisiace náklady pre systémy dôchodkového zabezpečenia, čím sa zohľadní regulačný a trhový vývoj, akým sú napríklad zmeny typu finančnej protistrany, na ktorú sa vzťahuje zúčtovacia povinnosť. ▌Komisia by mala byť splnomocnená predĺžiť túto výnimku o ďalší jeden rok, ak sa domnieva, že zainteresované strany sa dohodli na riešení a že jeho vykonanie si vyžaduje dodatočný čas.

(24a)  Malé systémy dôchodkového zabezpečenia, okrem tých, ktoré sú klasifikované ako malé finančné protistrany, nepredstavujú rovnaké riziká ako väčšie systémy dôchodkového zabezpečenia a je vhodné umožniť im dlhšie oslobodenie od zúčtovacej povinnosti. Pre takéto systémy dôchodkového zabezpečenia by Komisia mala predĺžiť oslobodenie od uvedenej povinnosti na tri roky. Ak sa ku koncu uvedeného obdobia Komisia bude domnievať, že malé systémy dôchodkového zabezpečenia vynaložili nevyhnutné úsilie na vyvinutie vhodných technických riešení pre účasť v rámci centrálneho zúčtovania a že nepriaznivý vplyv centrálne zúčtovaných zmlúv o derivátoch na dôchodkové dávky dôchodcov zostáva nezmenený, mala by mať možnosť predĺžiť túto výnimku o ďalšie dva roky. Po uplynutí oslobodenia by malé systémy dôchodkového zabezpečenia mali podliehať tomuto nariadeniu rovnako ako všetky ostatné subjekty patriace do jeho rozsahu pôsobnosti. Vzhľadom na nižšie objemy zmlúv o derivátoch, ktoré uzatvorili malé systémy dôchodkového zabezpečenia, treba očakávať, že neprekročia prahové hodnoty, ktoré aktivujú zúčtovaciu povinnosť. V dôsledku toho by väčšina malých systémov dôchodkového zabezpečenia naďalej nepodliehala zúčtovacej povinnosti, a to ani po uplynutí oslobodenia.

(24b)  Toto oslobodenie pre malé systémy dôchodkového zabezpečenia by sa malo naďalej uplatňovať od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, a ak toto nariadenie nadobudne účinnosť po 16. auguste 2018, malo by sa uplatňovať rovnako so spätnou účinnosťou na všetky zmluvy o mimoburzových derivátoch vykonané po uvedenom dátume. Spätná účinnosť tohto ustanovenia je potrebná, aby sa zamedzilo medzere medzi ukončením uplatňovania existujúceho oslobodenia a novým oslobodením, keďže obe slúžia na ten istý účel.

(25)  Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o stanovenie podmienok, za ktorých sa obchodné podmienky týkajúce sa poskytovania zúčtovacích služieb považujú za spravodlivé, primerané, transparentné a nediskriminačné, a pokiaľ ide o predĺženie obdobia, počas ktorého by sa zúčtovacia povinnosť nemala vzťahovať na systémy dôchodkového zabezpečenia.

(26)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia, a najmä pokiaľ ide o dostupnosť informácií obsiahnutých v archívoch obchodných údajov Únie pre príslušné orgány tretích krajín, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011[10].

(27)  S cieľom zaistiť konzistentnú harmonizáciu pravidiel týkajúcich sa postupov zmierňovania rizika, registrácie archívov obchodných údajov a požiadaviek na vykazovanie by Komisia mala prijať návrh regulačných technických predpisov vypracovaný orgánmi EBA, EIOPA a ESMA, pokiaľ ide o postupy dohľadu na zabezpečenie počiatočnej a priebežnej validácie postupov riadenia rizík, ktoré si vyžadujú včasný, presný a primerane oddelený kolaterál, podrobnosti zjednodušenej žiadosti o rozšírenie registrácie archívu obchodných údajov, ktorý už je registrovaný podľa nariadenia (EÚ) 2015/2365, podrobnosti postupov, ktoré má archív obchodných údajov uplatňovať pri overovaní súladu s požiadavkami na ohlasovanie vykonávané ohlasujúcou protistranou alebo predkladajúcim subjektom, úplnosť a presnosť ohlasovaných údajov a podrobnosti postupov zosúhlasovania údajov medzi archívmi obchodných údajov. Komisia by mala prijať tento návrh regulačných technických predpisov prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010[11], nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010[12] a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010[13].

(28)  Komisia by takisto mala byť splnomocnená prijímať vykonávacie technické predpisy, ktoré vypracuje orgán ESMA, prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 Zmluvy o Európskej únii a v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, pokiaľ ide o štandardizáciu údajov, ktoré sa majú ohlasovať v prípade rôznych tried derivátov, ako aj metódy a mechanizmy ohlasovania.

(29)  Keďže ciele tohto nariadenia, a to zabezpečiť primeranosť pravidiel, ktoré vedú k zbytočnému administratívnemu zaťaženiu a nákladom na dodržiavanie predpisov bez toho, aby došlo k ohrozeniu finančnej stability, a zvýšiť transparentnosť pozícií a expozícií súvisiacich s mimoburzovými derivátmi, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených cieľov.

(30)  Uplatňovanie niektorých ustanovení tohto nariadenia by sa malo odložiť tak, aby sa zaviedli všetky nevyhnutné vykonávacie opatrenia a aby sa účastníkom trhu umožnilo urobiť potrebné kroky na účely dodržiavania predpisov.

(31)  S európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov sa konzultovalo v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001[14] a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vydal [...] stanovisko.

(32)  Nariadenie (EÚ) č. 648/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(32a)  Zúčtovacia povinnosť pre deriváty stanovená v nariadení (EÚ) č. 648/2012 a obchodovacia povinnosť pre deriváty stanovená v nariadení (EÚ) č. 600/2014 by sa mali zosúladiť, ak je to potrebné a vhodné. Komisia by preto mala vypracovať správu o zmenách zúčtovacej povinnosti pre deriváty vykonaných v tomto nariadení, najmä pokiaľ ide o rozsah subjektov, na ktoré sa vzťahuje zúčtovacia povinnosť, ako aj mechanizmus pozastavenia, ktoré by sa mali vykonať aj pri obchodovacej povinnosti pre deriváty stanovenej v nariadení (EÚ) č. 600/2014.PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 648/2012 sa mení takto:

(-1)  V článku 1 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a)  centrálne banky a iné verejné orgány poverené riadením verejného dlhu alebo zasahujúce do riadenia verejného dlhu;

b)  Banku pre medzinárodné zúčtovanie;

c)  multilaterálne rozvojové banky uvedené v článku 117 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013“;

(-1a)  V článku 1 ods. 5 sa vypúšťa písmeno a);

(1)  V článku 2 sa bod 8 nahrádza takto:

„(8)  „finančná protistrana“ je investičná spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/[15], úverová inštitúcia, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2013/36/EÚ, poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorým bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES[16], PKIPCP, ktorému bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2009/65/ES, s výnimkou prípadu, keď sa daný PKIPCP vzťahuje na zamestnanecký plán na kúpu akcií, inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia v zmysle článku 6 písm. a) smernice 2003/41/ES, AIF, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2011/61/EÚ, ktorý je buď usadený v Únii alebo spravovaný správcom alternatívnych investičných fondov (ďalej len „správca AIF“), ktorému bolo udelené povolenie alebo ktorý bol zaregistrovaný v súlade so smernicou 2011/61/EÚ, s výnimkou prípadu, keď sa daný AIF vzťahuje na zamestnanecký plán na kúpu akcií a, ak je to relevantné, jeho správca AIF je usadený v Únii; a centrálny depozitár cenných papierov, ktorému bolo udelené povolenie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014[17] ▌;“;

(2)  Článok 4 sa mení takto:

a)  V odseku 1 sa písmeno a) mení takto:

i)  body i) až iv) sa nahrádzajú takto:

„i)  medzi dvoma finančnými protistranami, na ktoré sa vzťahujú podmienky uvedené v článku 4a ods. 1 druhom pododseku;

ii)  medzi finančnou protistranou, na ktorú sa vzťahujú podmienky uvedené v článku 4a ods. 1 druhom pododseku, a nefinančnou protistranou, na ktorú sa vzťahujú podmienky uvedené v článku 10 ods. 1 druhom pododseku;

iii)  medzi dvoma nefinančnými protistranami, na ktoré sa vzťahujú podmienky uvedené v článku 10 ods. 1 druhom pododseku;

iv)  medzi finančnou protistranou, na ktorú sa vzťahujú podmienky uvedené v článku 4a ods. 1 druhom pododseku, alebo nefinančnou protistranou, na ktorú sa vzťahujú podmienky uvedené v článku 10 ods. 1 druhom pododseku, na jednej strane a subjektom usadeným v tretej krajine, na ktorý by sa vzťahovala zúčtovacia povinnosť, ak by bol usadený v Únii, na strane druhej;“;

b)  v odseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)  boli uzatvorené alebo obnovené buď:

i)  v deň alebo po dni nadobudnutia účinnosti zúčtovacej povinnosti; alebo

ii)  v deň alebo po dni splnenia podmienok stanovených v písmene a) zo strany oboch protistrán.“;

c)  vkladajú sa tieto odseky:

„3a.  Zúčtovací členovia a klienti, ktorí poskytujú zúčtovacie služby, či už priamo alebo nepriamo, poskytujú tieto služby na základe spravodlivých, primeraných a nediskriminačných a transparentných obchodných podmienok. Takíto zúčtovací členovia a klienti musia prijať všetky primerané opatrenia určené na zistenie, predchádzanie, riadenie a sledovanie konfliktov záujmov v rámci skupiny pridružených subjektov, najmä medzi obchodnou jednotkou a zúčtovacou jednotkou, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť spravodlivé, primerané, nediskriminačné a transparentné poskytovanie zúčtovacích služieb.

Zúčtovacím členom alebo klientom je povolené kontrolovať riziká spojené s ponúkanými zúčtovacími službami.

3b.  S cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie tohto článku vypracuje ESMA návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanovia podmienky, za ktorých sa obchodné podmienky zúčtovacích služieb uvedených v odseku 3a považujú za spravodlivé, primerané, nediskriminačné a transparentné.

Orgán ESMA predloží Komisii návrh regulačných technických predpisov uvedený v prvom pododseku do ... [šesť mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia].

Komisia je splnomocnená doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

(3)  Dopĺňa sa tento článok 4a:

„Článok 4a

Finančné protistrany podliehajúce zúčtovacej povinnosti

1.  Finančná protistrana, ktorá nadobúda pozície v zmluvách o mimoburzových derivátoch, môže vypočítať každoročne svoju kumulovanú koncomesačnú priemernú pozíciu za predchádzajúcich 12 mesiacov ▌v súlade s odsekom 3.

Ak finančná protistrana nevypočíta svoju pozíciu alebo výsledok tohto výpočtu prekročí zúčtovacie prahové hodnoty stanovené podľa článku 10 ods. 4 písm. b), finančná protistrana:

a)  to okamžite oznámi ESMA a dotknutému príslušnému orgánu;

b)  podlieha zúčtovacej povinnosti uvedenej v článku 4 v súvislosti s budúcimi zmluvami o mimoburzových derivátoch, bez ohľadu na triedu aktív alebo triedy aktív, v prípade ktorých bola zúčtovacia prahová hodnota prekročená; a

c)  zúčtuje zmluvy uvedené v písmene b) do štyroch mesiacov po tom, ako začne podliehať zúčtovacej povinnosti.

2.  Finančná protistrana, ktorá začala podliehať zúčtovacej povinnosti v súlade s odsekom 1 a následne preukáže dotknutému príslušnému orgánu, že jej kumulovaná koncomesačná priemerná pozícia za predchádzajúcich 12 mesiacov ▌už neprekračuje zúčtovaciu prahovú hodnotu uvedenú v odseku 1, prestane podliehať zúčtovacej povinnosti uvedenej v článku 4.

2a.  Ak finančná protistrana, ktorá bola predtým oslobodená, začne podliehať zúčtovacej povinnosti v súlade s odsekom 1, musí zúčtovať svoje zmluvy o mimoburzových derivátoch do štyroch mesiacov, odkedy začne podliehať uvedenej zúčtovacej povinnosti.

3.  Finančná protistrana zahrnie do výpočtu pozícií uvedených v odseku 1 všetky zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré uzatvorila táto finančná protistrana alebo iné subjekty v rámci skupiny, do ktorej táto finančná protistrana patrí.“;

(4)  V článku 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c);

(4a)  V článku 6 ods. 2 sa za písmenom d) dopĺňa toto písmeno:

„da)  v rámci každej triedy mimoburzových derivátov uvedenej v písmene d) údaje o druhoch zmlúv, v prípade ktorých bolo príslušným centrálnym protistranám udelené povolenie pre ich zúčtovanie, a dátum, od ktorého majú uvedené centrálne protistrany povolenie zúčtovávať uvedené zmluvy;

(5)  V článku 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e);

(6)  Dopĺňa sa tento článok 6b:

„Článok 6b

Pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti v iných prípadoch, ako je riešenie krízovej situácie

1.  Za iných okolností, ako sú uvedené v článku 6a ods. 1, môže ESMA požiadať Komisiu, aby dočasne pozastavila uplatňovanie zúčtovacej povinnosti uvedenej v článku 4 ods. 1 pre konkrétnu triedu mimoburzových derivátov alebo konkrétny typ protistrany, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a)  daná trieda mimoburzových derivátov už nie je vhodná na centrálne zúčtovanie na základe kritérií uvedených v článku 5 ods. 4 prvom pododseku a v článku 5 ods. 5;

b)  centrálna protistrana pravdepodobne prestane zúčtovávať túto konkrétnu triedu mimoburzových derivátov a žiadna iná centrálna protistrana nie je schopná zúčtovávať túto konkrétnu triedu mimoburzových derivátov bez prerušenia;

c)  pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti pre konkrétnu triedu mimoburzových derivátov alebo konkrétny typ protistrany je potrebné v záujme zamedzenia závažnej hrozbe pre finančnú stabilitu v Únii alebo riešenia takejto hrozby a toto pozastavenie je primerané tomuto cieľu.

Na účely prvého pododseku písm. c) uskutoční ESMA konzultácie s ESRB pred podaním žiadosti uvedenej v tomto odseku.

Ak ESMA požiada Komisiu, aby dočasne pozastavila uplatňovanie zúčtovacej povinnosti uvedenej v článku 4 ods. 1, poskytne odôvodnenia a predloží dôkazy o tom, že je splnená aspoň jedna z podmienok stanovených v prvom pododseku. Komisia o žiadosti orgánu ESMA bezodkladne informuje Európsky parlament a Radu.

1a.  O žiadosť o pozastavenie zo strany orgánu ESMA podľa odseku 1 tohto článku môže požiadať príslušný orgán určený v súlade s článkom 22. Ak príslušný orgán požaduje, aby orgán ESMA predložil žiadosť o pozastavenie, poskytne odôvodnenie a predloží dôkazy o tom, že je splnená aspoň jedna z podmienok stanovených v odseku 1 prvom pododseku.

Orgán ESMA do 48 hodín od prijatia žiadosti príslušného orgánu a na základe odôvodnenia a dôkazov, ktoré poskytol príslušný orgán, buď požiada Komisiu, aby pozastavila uplatňovanie zúčtovacej povinnosti pre konkrétnu triedu mimoburzových derivátov alebo konkrétny typ protistrany podľa odseku 1, alebo žiadosť príslušného orgánu zamietne. Orgán ESMA informuje o svojom rozhodnutí príslušný orgán a poskytne podrobné odôvodnenie s jeho vysvetlením.

2.  Žiadosť uvedená v odseku 1 sa nezverejňuje.

3.  Komisia do 48 hodín od prijatia žiadosti uvedenej v odseku 1 a na základe odôvodnení a dôkazov, ktoré poskytol ESMA, buď pozastaví uplatňovanie zúčtovacej povinnosti pre konkrétnu triedu mimoburzových derivátov alebo konkrétny typ protistrany uvedenej v odseku 1, alebo požadované pozastavenie zamietne. Komisia informuje o svojom rozhodnutí orgán ESMA a poskytne podrobné odôvodnenie s jeho vysvetlením. Komisia následne túto informáciu bezodkladne postúpi Európskemu parlamentu a Rade.

4.  Rozhodnutie Komisie pozastaviť uplatňovanie zúčtovacej povinnosti sa ▌uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie, na webovom sídle Komisie a vo verejnom archíve uvedenom v článku 6.

5.  Pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti podľa tohto článku je platné na obdobie nepresahujúce jeden mesiac od dátumu uverejnenia daného pozastavenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

6.  Ak dôvody pre pozastavenie naďalej platia, Komisia po konzultácii s ESMA a ESRB môže predĺžiť pozastavenie uvedené v odseku 5 o jedno alebo viac období v trvaní jedného mesiaca, pričom celkové obdobie nesmie prekročiť dvanásť mesiacov od konca počiatočného obdobia pozastavenia. Predĺženie pozastavenia sa uverejňuje v súlade s článkom 4.

Na účely prvého pododseku Komisia oznámi ESMA svoj zámer predĺžiť pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti a o tomto zámere informuje Európsky parlament a Radu. ESMA vydá stanovisko o predĺžení pozastavenia do 48 hodín od uvedeného oznámenia.“;

(7)  Článok 9 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.  Finančné protistrany, nefinančné protistrany, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 10 ods. 1 druhom pododseku, a centrálne protistrany zabezpečia, aby sa údaje o každej zmluve o derivátoch, ktorú uzatvorili, a o každej zmene alebo ukončení takejto zmluvy ohlásili v súlade s odsekom 1a archívu obchodných údajov registrovanému v súlade s článkom 55 alebo uznanému v súlade s článkom 77. Údaje sa ohlásia najneskôr v pracovný deň nasledujúci po uzatvorení, zmene alebo ukončení zmluvy.

Ohlasovacia povinnosť sa vzťahuje na zmluvy o derivátoch, ktoré ▌sa uzatvorili 12. februára 2014 alebo po tomto dátume.

Bez ohľadu na článok 3 sa ohlasovacia povinnosť nevzťahuje na zmluvy o mimoburzových derivátoch v rámci tej istej skupiny, ak aspoň jedna z protistrán je nefinančnou protistranou, alebo by sa kvalifikovala ako nefinančná protistrana, ak by bola usadená v Únii, za predpokladu, že:

a)  obe protistrany sú v plnom rozsahu zahrnuté do rovnakej konsolidácie;

b)  obe protistrany podliehajú primeraným centralizovaným postupom hodnotenia, merania a kontroly rizika; a

c)  materský podnik nie je finančnou protistranou.“;

b)  vkladajú sa tieto odseky 1a a 1b:

„1a.  Údaje o zmluvách o derivátoch uvedené v odseku 1 sa ohlasujú takto:

b)  ▌údaje o zmluvách o mimoburzových derivátoch uzatvorených medzi finančnou protistranou a nefinančnou protistranou, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v článku 10 ods. 1 druhom pododseku, sa ohlasujú takto:

i)  finančné protistrany sú výhradne zodpovedné a právne zodpovedné za ohlasovanie jednotlivých súborov údajov, ako aj za zabezpečenie presnosti ohlasovaných údajov. S cieľom zabezpečiť, aby finančná protistrana mala všetky údaje potrebné na splnenie ohlasovacej povinnosti, musí nefinančná protistrana poskytnúť finančnej protistrane údaje týkajúce sa zmlúv o mimoburzových derivátoch, ktoré medzi sebou uzatvorili, v prípade ktorých možno primerane očakávať, že ich finančná protistrana nevlastní. Nefinančná protistrana je zodpovedná za zabezpečenie presnosti uvedených údajov;

ii)  bez ohľadu na bod i) nefinančné protistrany, ktoré už investovali s cieľom zaviesť systém ohlasovania, sa môžu rozhodnúť ohlasovať údaje o svojich zmluvách o mimoburzových derivátoch s finančnými protistranami archívu obchodných údajov. V takom prípade nefinančné protistrany o svojom rozhodnutí vopred informujú finančné protistrany, s ktorými uzatvorili zmluvy o mimoburzových derivátoch. Zodpovednosť a právnu zodpovednosť za ohlasovanie údajov a za zabezpečovanie presnosti týchto údajov nesú v tejto situácii naďalej nefinančné protistrany.

ba)  v prípade zmlúv o mimoburzových derivátoch uzatvorených nefinančnou protistranou, na ktorú sa nevzťahujú podmienky uvedené v článku 10 ods. 1 druhom pododseku, so subjektom, ktorý má sídlo v tretej krajine a ktorý by bol finančnou protistranou, ak by mal sídlo v Únii, sa od takejto nefinančnej protistrany nesmie vyžadovať, aby ohlasovala podľa článku 9, a nesmie byť právne zodpovedná za ohlasovanie údajov alebo zabezpečovanie presnosti údajov takýchto zmlúv o mimoburzových derivátoch, ak:

i)  právny režim ohlasovania dotknutej tretej krajiny sa považuje za rovnocenný podľa článku 13 a finančná protistrana z tretej krajiny ohlásila takéto informácie podľa právneho režimu ohlasovania svojej tretej krajiny;

ii)  právny režim ohlasovania dotknutej tretej krajiny nebol vyhlásený za rovnocenný podľa článku 13, finančná protistrana z tretej krajiny sa rozhodla, že bude podliehať požiadavkám tohto článku, ako keby bola finančnou protistranou so sídlom v Únii, a orgán ESMA ju zaregistruje.

Orgán ESMA zverejní na svojom webovom sídle register Únie pre finančné protistrany z tretej krajiny, ktoré sa rozhodli, že budú podliehať tomuto článku v súlade s bodom ii);

c)  správcovská spoločnosť PKIPCP je zodpovedná za ohlasovanie údajov o zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktorých je tento PKIPCP protistranou, ako aj za zabezpečenie presnosti ohlasovaných údajov;

d)  správca AIF je zodpovedný za ohlasovanie údajov o zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktorých je tento AIF protistranou, ako aj za zabezpečenie presnosti ohlasovaných údajov;

e)  protistrany a centrálne protistrany, ktoré ohlasujú zmluvy o mimoburzových derivátoch archívu obchodných údajov, zabezpečia, aby sa údaje o ich zmluvách o derivátoch ohlasovali presne a bez duplicity.

Protistrany a centrálne protistrany, ktoré podliehajú ohlasovacej povinnosti podľa odseku 1, môžu túto ohlasovaciu povinnosť delegovať.

1b.  Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanovia údaje, ktoré má finančná protistrana z tretej krajiny poskytnúť na to, aby ju orgán ESMA zaregistroval, ako sa uvádza v odseku 1a prvom pododseku písm. ba) bode ii).

ESMA predloží Komisii tento návrh regulačných technických predpisov do ... [šesť mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia].

Komisia je splnomocnená doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“.

c)  odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania odsekov 1 a 3 vypracuje ESMA v úzkej spolupráci s ESCB návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom stanoviť:

a)  štandardy a formáty údajov, ktoré sa majú ohlasovať, zahŕňajúce aspoň tieto údaje:

i)  globálne identifikátory právneho subjektu („LEI“);

ii)  medzinárodné identifikačné čísla cenných papierov („ISIN“);

iii)  jedinečné obchodné identifikátory („UTI“);

b)  metódy a mechanizmy ohlasovania;

c)  frekvenciu hlásení;

d)  dátum, do ktorého sa majú zmluvy o derivátoch ohlásiť vrátane akéhokoľvek postupného začlenenia zmlúv uzatvorených pred začatím uplatňovania ohlasovacej povinnosti.

Pri vypracúvaní uvedeného návrhu technických predpisov ESMA zohľadňuje medzinárodný vývoj a normy dohodnuté na úrovni Únie alebo na globálnej úrovni a ich súlad s požiadavkami na ohlasovanie stanovenými v článku 4 nariadenia (EÚ) 2015/2365* a článku 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

Orgán ESMA predloží tento návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do [Úrad pre publikácie – doplňte dátum 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

__________________________________________________________________

*  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1).

(8)  V článku 10 sa odseky 1 až 4 nahrádzajú takto:

„1.  Nefinančná protistrana, ktorá nadobúda pozície v zmluvách o mimoburzových derivátoch, môže vypočítať každoročne svoju kumulovanú koncomesačnú priemernú pozíciu za predchádzajúcich 12 mesiacov ▌v súlade s odsekom 3.

Ak nefinančná strana nevypočíta svoju pozíciu alebo výsledok tohto výpočtu uvedeného v prvom pododseku prekročí zúčtovacie prahové hodnoty stanovené podľa odseku 4 písm. b), uvedená nefinančná protistrana:

a)  okamžite oznámi túto skutočnosť ESMA a orgánu určenému v súlade s odsekom 5;

b)  ak nevypočítala svoju pozíciu, podlieha zúčtovacej povinnosti podľa článku 4 v súvislosti s budúcimi zmluvami o mimoburzových derivátoch vo všetkých triedach aktív a požiadavkám stanoveným v článku 11 ods. 3);

ba)  ak výsledok výpočtu uvedeného v prvom pododseku prekročí zúčtovacie prahové hodnoty určené podľa odseku 4 písm. b), podlieha zúčtovacej povinnosti uvedenej v článku 4 v súvislosti s budúcimi zmluvami o mimoburzových derivátoch v triede aktív alebo triedach aktív, v prípade ktorých bola zúčtovacia prahová hodnota prekročená, a je oslobodená od požiadaviek stanovených v článku 11 ods. 3 v inej triede aktív alebo v iných triedach aktív, v prípade ktorých zúčtovacia prahová hodnota nebola prekročená;

c)  zúčtuje zmluvy uvedené v písmene b) do štyroch mesiacov po tom, ako začne podliehať zúčtovacej povinnosti.

2.  Nefinančná protistrana, ktorá začala podliehať zúčtovacej povinnosti v súlade s odsekom 1 druhým pododsekom a následne preukáže orgánu určenému v súlade s odsekom 5, že jej kumulovaná koncomesačná priemerná pozícia za predchádzajúcich 12 mesiacov ▌už neprekračuje zúčtovaciu prahovú hodnotu uvedenú v odseku 1, prestane podliehať zúčtovacej povinnosti stanovenej v článku 4.

3.  Do výpočtu pozícií uvedených v odseku 1 nefinančná protistrana zahrnie všetky zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré uzatvorila táto nefinančná protistrana alebo iné nefinančné subjekty v rámci skupiny, do ktorej táto nefinančná protistrana patrí, ktoré nie sú objektívne merateľné ako znižujúce riziká priamo súvisiace s obchodnou činnosťou alebo podnikovým financovaním tejto nefinančnej protistrany alebo uvedenej skupiny.

4.  S cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie tohto článku vypracuje ESMA po konzultácii s ESRB a ďalšími príslušnými orgánmi návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanovia:

a)  kritériá na určenie toho, ktoré zmluvy o mimoburzových derivátoch sú objektívne merateľné ako znižujúce riziká priamo súvisiace s obchodnou činnosťou alebo podnikovým financovaním, ako je uvedené v odseku 3; a

b)  zúčtovacie prahové hodnoty, ktoré sa určia s ohľadom na systémovú významnosť súčtu čistých pozícií a expozícií podľa protistrán a za jednotlivé triedy mimoburzových derivátov.

Orgán ESMA môže vytvoriť samostatné zúčtovacie prahové hodnoty pre finančné a nefinančné protistrany berúc do úvahy vzájomnú prepojenosť finančných protistrán a ich vysoké systémové riziko.

Orgán ESMA po uskutočnení otvorenej verejnej konzultácie predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 30. septembra 2012 a pravidelne ich aktualizuje.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Orgán ESMA po konzultácii s ESRB a inými príslušnými orgánmi pravidelne preskúmava prahové hodnoty uvedené v písmene b) a v prípade potreby, najmä na zabezpečenie väčšieho zapojenia do centrálneho zúčtovania, navrhne regulačné technické predpisy na ich zmenu.“;

(8a)  V článku 11 sa vkladá tento odsek:

„1a.  Požiadavky uvedené v tomto článku ods. 1 sa nevzťahujú na transakcie v rámci skupiny uvedené v článku 3, ak jedna z protistrán je nefinančnou protistranou, na ktorú sa nevzťahuje zúčtovacia povinnosť v súlade s článkom 10 ods. 1 druhým pododsekom.“;

(8b)  V článku 11 sa odsek 3 mení takto:

„3.  Finančné protistrany musia mať zavedené postupy riadenia rizík, ktoré si vyžadujú včasnú, presnú a primerane oddelenú výmenu kolaterálu, pokiaľ ide o zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré sa uzatvoria 16. augusta 2012 alebo po tomto dátume. Nefinančné protistrany uvedené v článku 10 nesmú uplatňovať postupy riadenia rizík, ktoré si vyžadujú včasnú, presnú a primerane oddelenú výmenu kolaterálu, pokiaľ ide o zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré patria do triedy aktív alebo tried aktív, v prípade ktorých sa zúčtovacia prahová hodnota neprekročila.“;

(9)  V článku 11 sa odsek 15 mení takto:

a)  písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)  postupy riadenia rizík vrátane úrovní a typu kolaterálu a podmienok oddelenia uvedených v odseku 3, ako aj súvisiace postupy dohľadu na zabezpečenie počiatočnej a priebežnej validácie týchto postupov riadenia rizík;“;

b)  prvá veta pododseku 2 sa nahrádza takto:

„Európske orgány dohľadu predložia tento spoločný návrh regulačných technických predpisov Komisii do [12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].“;

(10)  V článku 38 sa dopĺňajú tieto odseky 6 a 7:

„6.  Centrálna protistrana poskytne svojim zúčtovacím členom simulačný nástroj, ktorý im umožní na brutto základe určiť sumu dodatočnej počiatočnej marže, ktorú môže centrálna protistrana požadovať pri zúčtovaní novej transakcie. Tento nástroj je prístupný len na základe zabezpečeného prístupu a výsledky simulácie nie sú záväzné.

7.  Centrálna protistrana poskytne svojim zúčtovacím členom informácie o modeloch počiatočnej marže, ktoré používa. Tieto informácie musia spĺňať všetky nasledujúce podmienky:

a)  jasne vysvetľujú koncepciu modelu počiatočnej marže a spôsob jeho fungovania;

b)  jasne opisujú kľúčové predpoklady a obmedzenia modelu počiatočnej marže a okolnosti, za ktorých tieto predpoklady už neplatia;

c)  sú doložené dokumentmi.“;

(11)  V článku 39 sa dopĺňa tento odsek 11:

„11.  Vnútroštátne právne predpisy členských štátov týkajúce sa platobnej neschopnosti nebránia centrálnej protistrane v tom, aby konala v súlade s článkom 48 ods. 5 až 7, pokiaľ ide o aktíva a pozície vedené na účtoch podľa tohto článku ods. 2 až 5.“;

(12)  Článok 56 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.  Na účely článku 55 ods. 1 predloží archív obchodných údajov orgánu ESMA jednu z týchto žiadostí:

a)  žiadosť o registráciu;

b)  žiadosť o predĺženie registrácie, ak je archív obchodných údajov už zaregistrovaný podľa kapitoly III nariadenia (EÚ) 2015/2365.“;

b)  odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.  S cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie tohto článku vypracuje ESMA návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanovia:

a)  podrobnosti žiadosti o registráciu uvedenej v odseku 1 písm. a);

b)  podrobnosti zjednodušenej žiadosti o predĺženie registrácie uvedenej v odseku 1 písm. b).

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [Úrad pre publikácie – doplňte dátum 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia].

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

c)  odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania odseku 1 vypracuje ESMA návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorých sa stanoví:

a)  formát žiadosti o registráciu uvedenej v odseku 1 písm. a);

b)  formát žiadosti o predĺženie registrácie uvedenej v odseku 1 písm. b).

So zreteľom na prvý pododsek písm. b) vypracuje ESMA zjednodušený formát.

Orgán ESMA predloží tento návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do [Úrad pre publikácie – doplňte dátum 9 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

(12a)  V článku 62 sa vypúšťa odsek 5.

(12b)  V článku 63 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.  Orgán ESMA môže na plnenie svojich povinností podľa tohto nariadenia vykonávať všetky potrebné kontroly na mieste v podnikateľských priestoroch alebo na majetku právnických osôb podľa článku 61 ods. 1. Ak sa to pre riadne a efektívne vykonanie kontroly vyžaduje, ESMA môže tieto kontroly na mieste vykonať bez predchádzajúceho ohlásenia.“;

(12c)  V článku 63 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.  Úradníci a iné osoby poverené orgánom ESMA na vykonanie kontroly na mieste môžu vstúpiť do všetkých podnikateľských priestorov alebo na majetok právnických osôb, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o vyšetrovaní, ktoré prijme ESMA, a musia mať všetky právomoci uvedené v článku 62 ods. 1. Musia mať takisto právomoc zapečatiť podnikateľské priestory a účtovné knihy alebo záznamy na obdobie potrebné na vykonanie kontroly a v potrebnom rozsahu.“;

(12d)  V článku 63 sa vypúšťa odsek 8.

(12e)  V článku 64 sa odsek 4 mení takto:

„4.  Vyšetrovací úradník pri predkladaní spisu so svojimi zisteniami orgánu ESMA informuje osoby, voči ktorým sa vedie vyšetrovanie. Takéto osoby majú právo na prístup k spisu s výhradou oprávnených záujmov iných osôb na ochrane ich obchodného tajomstva. Právo na prístup k spisu sa nerozšíri na dôverné informácie alebo na interné prípravné dokumenty ESMA.“;

(12f)  V článku 64 sa odsek 8 nahrádza takto:

„8.  Ak orgán ESMA pri plnení svojich povinností podľa tohto nariadenia zistí závažné náznaky možnej existencie skutočností, o ktorých vie, že predstavujú trestné činy podľa uplatniteľného práva, postúpi túto vec na účely trestného stíhania príslušným orgánom na vyšetrenie a prípadné trestné stíhanie. Okrem toho orgán ESMA neuloží pokuty ani pravidelné platby penále v prípade, keď si je vedomý, že predchádzajúce zbavenie obvinenia alebo odsúdenie na základe rovnakej skutočnosti alebo skutočností, ktoré sú v podstate rovnaké, už nadobudlo povahu právoplatne rozsúdenej veci (res judicata) v dôsledku trestného konania podľa vnútroštátneho práva.“;

(12g)  V článku 65 ods. 1 sa vypúšťa druhý pododsek.

(13)  Článok 65 ods. 2 sa mení takto:

a)  v písmene a) sa suma „20 000 EUR“ nahrádza sumou „200 000 EUR“;

b)  v písmene b) sa suma „10 000 EUR“ nahrádza sumou „100 000 EUR“;

c)  dopĺňa sa toto písmeno c):

„c)  za porušenia uvedené v oddiele IV prílohy I je výška pokút minimálne 5 000 EUR a maximálne 10 000 EUR.“;

(13a)  V článku 67 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Prvý pododsek sa neuplatňuje, ak je na zabránenie významnému a bezprostrednému poškodeniu finančného systému alebo významnému a bezprostrednému poškodeniu integrity, transparentnosti, efektívnosti a riadneho fungovania finančných trhov vrátane stability alebo presnosti ohlasovaných údajov archívu obchodných údajov potrebné naliehavé opatrenie. V takomto prípade môže orgán ESMA prijať predbežné rozhodnutie a dotknutým osobám umožniť, aby boli vypočuté čo najskôr po prijatí jeho rozhodnutia.“;

(14)  V článku 72 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.  Výška poplatku účtovaného archívu obchodných údajov pokrýva všetky primerané administratívne náklady, ktoré ESMA vynaložil na svoje činnosti spočívajúce v registrácii a dohľade, a je úmerná obratu dotknutého archívu obchodných údajov a typu vykonanej registrácie a dohľadu.“;

(15)  Vkladá sa tento článok 76a:

„Článok 76aVzájomný priamy prístup k údajom

1.  Relevantné orgány z tretích krajín, v ktorých je usadený jeden alebo viacero archívov obchodných údajov, musia mať v prípade, že je to potrebné na výkon ich povinností, priamy prístup k informáciám v archívoch obchodných údajov usadených v Únii za predpokladu, že Komisia prijala na tento účel vykonávací akt v súlade s odsekom 2.

2.  Na základe predloženia žiadosti zo strany orgánov uvedených v odseku 1 môže Komisia prijať vykonávacie akty v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 86 ods. 2, v ktorých sa určí, či právny rámec tretej krajiny žiadajúceho orgánu spĺňa všetky tieto podmienky:

a)  archívom obchodných údajov usadeným v danej tretej krajine sa udelilo riadne povolenie;

b)  účinný dohľad nad archívmi obchodných údajov a účinné presadzovanie plnenia ich povinností sa v uvedenej tretej krajine vykonáva priebežne;

c)  existujú záruky zachovania služobného tajomstva a tieto záruky sú aspoň rovnocenné tým, ktoré sú stanovené v tomto nariadení, vrátane ochrany obchodného tajomstva, ktoré orgány zdieľajú s tretími stranami;

d)  archívy obchodných údajov, ktorým sa udelilo povolenie v danej tretej krajine, podliehajú právne záväznej a vymáhateľnej povinnosti poskytnúť subjektom uvedeným v článku 81 ods. 3 priamy a okamžitý prístup k údajom.“;

(16)  V článku 78 sa dopĺňajú tieto odseky 9 a 10:

„(9)  Archív obchodných údajov musí zaviesť tieto postupy a politiky:

a)  postupy účinného zosúhlasovania údajov medzi archívmi obchodných údajov;

b)  postupy na zabezpečenie úplnosti a presnosti ohlasovaných údajov;

c)  opatrenia na riadny prenos údajov do iných archívov obchodných údajov v prípade žiadosti protistrán alebo centrálnych protistrán uvedených v článku 9, alebo ak je to potrebné na iný účel.

(10)  S cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie tohto článku vypracuje ESMA návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanovia:

a)  postupy zosúhlasovania údajov medzi archívmi obchodných údajov;

b)  postupy, ktoré má uplatňovať archív obchodných údajov s cieľom overiť dodržiavanie požiadaviek na ohlasovanie zo strany protistrany alebo predkladajúceho subjektu a s cieľom overiť úplnosť a presnosť informácií ohlasovaných podľa článku 9.

Orgán ESMA predloží Komisii tento návrh regulačných technických predpisov do ... [12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia].

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

(17)  Článok 81 sa mení takto:

a)  v odseku 3 sa dopĺňa toto písmeno q):

„q)  relevantným orgánom z tretej krajiny, v súvislosti s ktorou sa prijal vykonávací akt podľa článku 76 písm. a);“;

b)  vkladá sa tento odsek 3a:

„3a.  Archív obchodných údajov poskytne protistranám a centrálnym protistranám uvedeným v článku 9 ods. 1a druhom pododseku informácie ohlásené v ich mene.“;

c)  odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.  S cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie tohto článku vypracuje ESMA po porade s členmi ESCB návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanovia:

a)  informácie, ktoré sa majú uverejniť alebo sprístupniť v súlade s odsekmi 1 a 3;

b)  frekvencia uverejňovania informácií uvedených v odseku 1;

c)  prevádzkové normy potrebné na kumulovanie a porovnávanie údajov medzi archívmi a na prístup subjektov uvedených v odseku 3 k týmto informáciám;

d)  podmienky, mechanizmy a požadovaná dokumentácia, na základe ktorých archívy obchodných údajov udeľujú prístup subjektom uvedeným v odseku 3.

Orgán ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [Úrad pre publikácie – doplňte dátum 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia].

Pri vypracúvaní uvedeného návrhu technických predpisov ESMA zabezpečí, aby sa pri uverejnení informácií uvedených v odseku 1 neodhalila totožnosť žiadnej strany ktorejkoľvek zmluvy.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

(18)  V článku 82 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 1 ods. 6, článku 4 ods. 3, článku 64 ods. 7, článku 70, článku 72 ods. 3, článku 76a a článku 85 ods. 2 sa Komisii udeľuje na neurčitý čas.“;

(19)  Článok 85 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.  Do ... [tri roky od dátumu začiatku uplatňovania tohto pozmeňujúceho nariadenia] Komisia posúdi uplatňovanie tohto nariadenia a vypracuje všeobecnú správu. Komisia predloží túto správu spolu s akýmikoľvek vhodnými návrhmi Európskemu parlamentu a Rade.

aa)  vkladá sa tento odsek:

„1a.  Do ... [tri roky po dátume nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] orgán ESMA predloží Európskemu parlamentu, Rade a Komisii správu s analýzou vplyvu zmien režimu ohlasovania zavedených nariadením (EÚ) 2018/... [toto pozmeňujúce nariadenie] na účastníkov trhu. V uvedenej správe sa posúdi najmä zavedenie a vykonávanie príslušných ustanovení, ktoré umožňujú delegovanie ohlasovania na finančné protistrany a ktoré vyžadujú ohlasovanie zmlúv zo strany centrálnych protistrán, a preskúma, či uvedené nové ustanovenia mali zamýšľaný účinok v podobe zníženia záťaže spojenej s ohlasovaním pre menšie protistrany. Rovnako sa v nej preskúma, ako dané nové ustanovenia ovplyvnili konkurencieschopnosť medzi archívmi obchodných údajov a to, či a do akej miery mali za následok menej konkurenčné prostredie a menej slobody výberu pre zúčtovacích členov a ich klientov.“;

b)  odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.  Do [jeden rok od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] a potom každý rok do ... dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] Komisia vypracuje správu, v ktorej posúdi, či sa vyvinuli uskutočniteľné technické riešenia pre systémy dôchodkového zabezpečenia na prevod peňažného a nepeňažného kolaterálu ako variačných marží, ako aj potrebu akýchkoľvek opatrení na uľahčenie týchto technických riešení.

Orgán ESMA do [šesť mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] a potom každý rok do ... [dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]v spolupráci s EIOPA, EBA a ESRB predloží Komisii správu, v ktorej sa posúdia tieto skutočnosti:

a)  či centrálne protistrany, zúčtovací členovia a systémy dôchodkového zabezpečenia vynaložili primerané úsilie a vyvinuli uskutočniteľné technické riešenia, ktoré uľahčujú účasť systémov dôchodkového zabezpečenia v centrálnom zúčtovaní zložením peňažného a nepeňažného kolaterálu ako variačných marží, vrátane dôsledkov, ktoré z týchto riešení vyplývajú pre trhovú likviditu a procyklickosť, a ich potenciálnych právnych alebo iných dôsledkov;

b)  objem a charakter činnosti systémov dôchodkového zabezpečenia na trhoch so zúčtovávanými a nezúčtovávanými mimoburzovými derivátmi, a to podľa triedy aktív, a akékoľvek súvisiace systémové riziko pre finančný systém;

c)  dôsledky plnenia požiadavky na zúčtovanie zo strany systémov dôchodkového zabezpečenia na ich investičné stratégie vrátane akejkoľvek zmeny alokácie ich peňažných a nepeňažných aktív;

d)  dôsledky zúčtovacích prahových hodnôt uvedených v článku 10 ods. 4 pre systémy dôchodkového zabezpečenia;

e)  vplyv iných právnych požiadaviek na nákladový diferenciál medzi zúčtovávanými a nezúčtovávanými transakciami s mimoburzovými derivátmi, vrátane maržových požiadaviek na nezúčtovávané deriváty a výpočtu ukazovateľa finančnej páky podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

f)  či sú potrebné akékoľvek ďalšie opatrenia na uľahčenie riešenia zúčtovania pre systémy dôchodkového zabezpečenia.

Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 82 s cieľom predĺžiť jedenkrát o dva roky trojročnú lehotu uvedenú v článku 89 ods. 1, ak dospeje k záveru, že sa nevyvinulo žiadne uskutočniteľné technické riešenie a že nepriaznivý vplyv centrálne zúčtovávaných zmlúv o derivátoch na dôchodkové dávky budúcich dôchodcov zostáva nezmenený.“;

c)  odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.  Do ... [dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] ▌Komisia buď:

a)   predloží návrh na záväzné riešenie iné ako trvalé alebo ďalšie dočasné oslobodenia systémov dôchodkového zabezpečenia od zúčtovacej povinnosti, ak sa domnieva, že zainteresované strany nenašli žiadne riešenie; alebo

b)  prijme delegovaný akt v súlade s článkom 82 s cieľom predĺžiť dvojročné obdobie uvedené v článku 89 ods. 1 raz o jeden rok, len ak sa domnieva, že zainteresované strany sa dohodli na riešení a že je potrebný dodatočný čas na vykonanie tohto riešenia; alebo

c)   umožní, aby oslobodenie uplynulo, a zároveň podporí zainteresované strany v tom, aby svoje riešenie predtým vykonali, ak sa domnieva, že riešenie sa našlo.

ca)  vkladajú sa tieto odseky:

„3a.  Do ... [tri roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 82 s cieľom predĺžiť trojročné obdobie uvedené v článku 89 ods. 1a raz o dva roky, len ak sa domnieva, že malé systémy dôchodkového zabezpečenia uvedené v článku 89 ods. 1a vynaložili nevyhnutné úsilie na vyvinutie vhodných technických riešení a že nepriaznivý vplyv centrálne zúčtovaných zmlúv o derivátoch na dôchodkové dávky dôchodcov zostáva nezmenený;

3b.  Orgán ESMA do ... [12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] predloží Komisii správu s posúdením toho, či by sa zoznam finančných nástrojov, ktoré sa považujú za vysoko likvidné s minimálnym kreditným a trhovým rizikom v súlade s článkom 47, mohol rozšíriť a či by tento zoznam mohol zahŕňať jeden alebo viac fondov peňažného trhu, ktorým bolo udelené povolenie v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1131.“;

e)    dopĺňajú sa tieto odseky:

„6.  Do ... [šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] Komisia po konzultácií s orgánom ESMA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o zosúladení obchodovacej povinnosti pre deriváty podľa nariadenia (EÚ) č. 600/2014 so zmenami zúčtovacej povinnosti pre deriváty vykonanými v rámci nariadenia (EÚ) 2018/... [toto pozmeňujúce nariadenie], a najmä o rozsahu subjektov, na ktoré sa vzťahuje zúčtovacia povinnosť, ako aj mechanizme pozastavenia. Ak sa takéto zosúladenie považuje za potrebné a vhodné, k tejto správe sa pripojí legislatívny návrh na zavedenie potrebných zmien.

7.  Orgán ESMA do ... [18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] v spolupráci s EIOPA a EBA predloží Komisii správu s posúdením toho, či zásada spravodlivých, primeraných, nediskriminačných a transparentných obchodných podmienok uvedená v článku 4 ods. 3a bola účinná pri uľahčovaní prístupu k zúčtovaniu.

Komisia do ... [dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] predloží Európskemu parlamentu a Rade správu s posúdením toho, či zásada spravodlivých, primeraných, nediskriminačných a transparentných obchodných podmienok bola účinná pri uľahčovaní prístupu k zúčtovaniu, a ak je to potrebné, navrhne zlepšenia tejto zásady. V uvedenej správe sa zohľadnia zistenia správy uvedenej v prvom pododseku a podľa potreby sa k nej pripojí legislatívny návrh.

8.  Do ... [12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] Komisia vypracuje správu s posúdením toho, či by obchody priamo vyplývajúce zo služieb pre zníženie poobchodných rizík vrátane kompresie portfólia mali byť oslobodené od zúčtovacej povinnosti uvedenej v článku 4 ods. 1. V tejto správe Komisia zohľadní najmä rozsah, v akom zmierňujú riziká, a to najmä kreditné riziko protistrany a prevádzkové riziko, ako aj možnosť obídenia zúčtovacej povinnosti a možnosť odradenia od centrálneho zúčtovania. Komisia predloží uvedenú správu spolu s akýmikoľvek vhodnými legislatívnymi návrhmi Európskemu parlamentu a Rade.

S cieľom pomôcť Komisii pri vypracúvaní správy uvedenej v prvom pododseku orgán ESMA do ... [šesť mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] v spolupráci s ESRB predloží Komisii správu s posúdením toho, či by obchody priamo vyplývajúce zo služieb pre zníženie poobchodných rizík vrátane kompresie portfólia mali byť oslobodené od zúčtovacej povinnosti. V uvedenej správe sa preskúma kompresia portfólia a iné dostupné služby pre znižovanie poobchodných rizík, ktoré neutvárajú cenu, ktoré znižujú netrhové riziká v portfóliách derivátov bez zmeny trhového rizika portfólií, ako sú transakcie vyrovnania. Rovnako sa v nej vysvetlia účely a fungovanie takýchto služieb pre znižovanie poobchodných rizík, rozsah, v akom zmierňujú riziká, a to najmä kreditné riziko protistrany a prevádzkové riziko, a posúdi potreba zúčtovania takýchto obchodov alebo ich oslobodenia od zúčtovania s cieľom riadiť systémové riziko. Obsahuje aj posúdenie toho, do akej miery akékoľvek oslobodenie od zúčtovacej povinnosti v prípade takýchto služieb odrádza od centrálneho zúčtovania a môže viesť k obchádzaniu zúčtovacej povinnosti zo strany protistrán.

9.  Okrem iného na základe zistení verejnej konzultácie Komisie o kontrole vhodnosti ohlasovania na účely dohľadu, ktorá bola uverejnená 1. decembra 2017, a na základe správy, ktorú predložil orgán ESMA podľa druhého pododseku, Komisia do [12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] preskúma uplatňovanie článku 9 ods. 1a a podá o ňom správu. Komisia predloží uvedenú správu spolu s akýmkoľvek vhodným legislatívnym návrhom Európskemu parlamentu a Rade. Komisia pri preskúmaní uplatňovania článku 9 ods. 1a posúdi, či povinnosť ohlasovať transakcie podľa článku 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 nevedie k zbytočnému zdvojovaniu ohlasovania transakcií v prípade derivátov, ktoré nie sú mimoburzovými derivátmi, a či by sa požiadavka na ohlasovanie transakcií, ktoré nie sú mimoburzové, podľa článku 9 ods. 1a mohla znížiť bez neprimeranej straty informácií s cieľom zjednodušiť reťazce ohlasovania v prípade derivátov, ktoré nie sú mimoburzovými derivátmi, pre všetky protistrany, najmä pre nefinančné protistrany, na ktoré sa nevzťahuje zúčtovacia povinnosť podľa článku 10 ods. 1 druhého pododseku.

Orgán ESMA do ... [šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] v spolupráci s ESRB predloží Komisii správu, v ktorej sa posúdi:

a)  súlad medzi požiadavkami na ohlasovanie pre deriváty, ktoré nie sú mimoburzovými derivátmi, podľa nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a podľa článku 9 tohto nariadenia, a to pokiaľ ide o údaje o ohlásenej zmluve o derivátoch, ako aj o prístup k údajom zo strany dotknutých subjektov;

b)  či je možné zosúladiť požiadavky na ohlasovanie pre deriváty, ktoré nie sú mimoburzovými derivátmi, podľa nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a podľa článku 9 tohto nariadenia, a to pokiaľ ide o údaje o ohlásenej zmluve o derivátoch, ako aj o prístup k údajom zo strany dotknutých subjektov; a

c)  uskutočniteľnosť zjednodušenia reťazcov ohlasovania pre všetky protistrany vrátane nepriamych klientov s prihliadnutím na potrebu včasného ohlasovania a akty a opatrenia prijaté podľa článku 4 ods. 4 tohto nariadenia a článku 30 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.“

(20)  V článku 89 sa prvý pododsek odseku 1 nahrádza takto:

„1.  Do ... [dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] sa zúčtovacia povinnosť stanovená v článku 4 nevzťahuje na zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré sú objektívne merateľné ako zmierňujúce investičné riziká priamo súvisiace s finančnou solventnosťou systémov dôchodkového zabezpečenia, ani na subjekty zriadené na poskytovanie kompenzácií členom systémov dôchodkového zabezpečenia v prípade zlyhania systému dôchodkového zabezpečenia.

Systémy dôchodkového zabezpečenia, centrálne protistrany a zúčtovací členovia vynaložia maximálne úsilie, aby prispeli k vývoju technických riešení, ktoré uľahčujú zúčtovanie takýchto zmlúv o mimoburzových derivátoch prostredníctvom systémov dôchodkového zabezpečenia.

Komisia zriadi expertnú skupinu zloženú zo zástupcov systémov dôchodkového zabezpečenia, centrálnych protistrán, zúčtovacích členov a iných relevantných strán takýchto technických riešení s cieľom monitorovať ich úsilie a posúdiť pokrok dosiahnutý vo vývoji technických riešení, ktoré uľahčujú zúčtovanie takýchto zmlúv o mimoburzových derivátoch prostredníctvom systémov dôchodkového zabezpečenia. Táto expertná skupina sa stretáva najmenej raz za šesť mesiacov. Komisia pri vypracúvaní svojej správy podľa článku 85 ods. 2 prvého pododseku zohľadní úsilie systémov dôchodkového zabezpečenia, centrálnych protistrán a zúčtovacích členov.“;

(20a)  V článku 89 sa vkladá tento odsek:

1a.  Bez ohľadu na odsek 1 do ... [tri roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] sa zúčtovacia povinnosť stanovená v článku 4 nevzťahuje na zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré sú objektívne merateľné ako znižujúce investičné riziká priamo súvisiace s finančnou solventnosťou systémov dôchodkového zabezpečenia patriacich do kategórie malých systémov dôchodkového zabezpečenia, ani na subjekty zriadené na poskytovanie kompenzácií členom týchto systémov dôchodkového zabezpečenia v prípade zlyhania takéhoto systému dôchodkového zabezpečenia.

Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 82 s cieľom doplniť toto nariadenie určením toho, ktoré systémy dôchodkového zabezpečenia možno považovať za malé systémy dôchodkového zabezpečenia v súlade s prvým pododsekom tohto odseku, s prihliadnutím na to, že kategória malých systémov dôchodkového zabezpečenia nesmie predstavovať viac ako 5 % zmlúv o mimoburzových derivátoch, ktoré uzatvorili systémy dôchodkového zabezpečenia.“;

(21)  Príloha I sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od ... [päť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia].

Bez ohľadu na druhý odsek tohto článku sa článok 1 ods. 7 písm. d) a článok 1 ods. 8, 10 a 11 uplatňujú od [6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho opatrenia] a článok 1 ods. 2 písm. c), článok 1 ods. 7 písm. e), článok 1 ods. 9, článok 1 ods. 12 písm. b) a c) a článok 1 ods. 16 sa uplatňujú od [▌18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia].

Ak toto nariadenie nadobudne účinnosť po 16. auguste 2018, potom sa článok 89 ods. 1 uplatňuje so spätnou účinnosťou na všetky zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré vykonali systémy dôchodkového zabezpečenia po 16. auguste 2018 a pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

PRÍLOHA

Príloha I sa mení takto:

(1)  V časti I sa dopĺňajú tieto písmená i), j) a k):

„i)  archív obchodných údajov porušuje článok 78 ods. 9 písm. a) tým, že nezavedie primerané postupy zosúhlasovania údajov medzi archívmi obchodných údajov;

j)  archív obchodných údajov porušuje článok 78 ods. 9 písm. b) tým, že nezavedie primerané postupy zabezpečovania úplnosti a presnosti ohlasovaných údajov;

k)  archív obchodných údajov porušuje článok 78 ods. 9 písm. c) tým, že nezavedie primerané politiky na riadny prenos údajov do iných archívov obchodných údajov, ak o to požiadajú protistrany a centrálne protistrany uvedené v článku 9 alebo ak je to inak potrebné.“;

(2)  V časti IV sa dopĺňa toto písmeno d):

„d)  archív obchodných údajov porušuje článok 55 ods. 4 tým, že včas neoznámi ESMA podstatné zmeny podmienok svojej registrácie.“.

 • [1] * Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.
 • [2]   Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].
 • [3]   Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].
 • [4]   Pozícia Európskeho parlamentu z ... (Ú. v. ...) a rozhodnutie Rady z ...
 • [5]   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).
 • [6]   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).
 • [7]   http://www.bis.org/cpmi/publ/d106.pdf
 • [8]   http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf
 • [9]   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1).
 • [10]   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
 • [11]   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).
 • [12]   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).
 • [13]   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).
 • [14]   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).
 • [15]   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).
 • [16]   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).
 • [17]   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1).

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov

Referenčné čísla

COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)

Dátum predloženia v EP

4.5.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

31.5.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

31.5.2017

JURI

31.5.2017

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

30.5.2017

JURI

29.5.2017

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Werner Langen

6.7.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.10.2017

21.2.2018

20.3.2018

 

Dátum prijatia

16.5.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

5

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Cozzolino, Ramón Jáuregui Atondo, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Dátum predloženia

23.5.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

46

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

5

-

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan

4

0

EFDD

Marco Valli

PPE

Esther de Lange

S&D

Neena Gill, Alex Mayer

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 6. júna 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia