Betänkande - A8-0181/2018Betänkande
A8-0181/2018

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister

23.5.2018 - (COM(2017)0208 – C8‑0147/2017 – 2017/0090(COD)) - ***I

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Werner Langen


Förfarande : 2017/0090(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0181/2018

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister

(COM(2017)0208 – C8‑0147/2017 – 2017/0090(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0208),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0147/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0181/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG[1]*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande[2],

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande[3],

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet[4], och

och av följande skäl:

(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012[5] offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 27 juli 2012 och trädde i kraft den 16 augusti 2012. Förordningens krav, närmare bestämt kravet på central clearing av standardiserade OTC-derivatkontrakt, krav på marginalsäkerheter, krav på begränsning av operativ risk för OTC-derivatkontrakt som inte clearas centralt, rapporteringsskyldigheter när det gäller derivatkontrakt, kraven på centrala motparter och kraven på transaktionsregister bidrar till att minska systemrisken genom att öka transparensen på OTC-derivatmarknaden och minska motpartskreditrisken och den operativa risken i samband med OTC-derivattransaktioner.

(2)  En förenkling på vissa områden som omfattas av förordning (EU) nr 648/2012 och ett mer proportionellt angreppssätt när det gäller dessa områden är i överensstämmelse med kommissionens Refit-program (om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat) som framhåller vikten av kostnadsminskningar och förenkling för att unionens politik ska uppnå sina mål så effektivt som möjligt och som framför allt syftar till att minska regelbördan och den administrativa bördan utan att det påverkar det övergripande målet att bevara den finansiella stabiliteten och minska systemriskerna.

(3)  Effektiva och motståndskraftiga efterhandelssystem och marknader för säkerheter är av grundläggande betydelse för en väl fungerande kapitalmarknadsunion och förstärker ansträngningarna att främja investeringar, tillväxt och sysselsättning i enlighet med kommissionens politiska prioriteringar.

(4)  Under 2015 och 2016 genomförde kommissionen två offentliga samråd om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012. Kommissionen fick även in synpunkter på tillämpningen av förordningen från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallad Esma), Europeiska systemrisknämnden (nedan kallad ESRB) och Europeiska centralbankssystemet (nedan kallad ECBS). Dessa offentliga samråd visade att målen med förordning (EU) nr 648/2012 hade intressenternas stöd och att det inte behövdes någon mer genomgripande ändring av förordningen. Den 23 november 2016 antog kommissionen en översynsrapport i enlighet med artikel 85.1 i förordning (EU) nr 648/2012. Även om alla bestämmelser i förordning (EU) nr 648/2012 ännu inte börjat tillämpas fullt ut och en fullständig utvärdering av förordningen därför inte är möjlig pekade rapporten på områden där det behövs riktade åtgärder för att säkerställa att målen med förordning (EU) nr 648/2012 uppnås på ett mer proportionellt, effektivt och ändamålsenligt sätt.

(5)  Förordning (EU) nr 648/2012 bör omfatta alla finansiella motparter som kan utgöra en betydande systemrisk för det finansiella systemet. Definitionen av finansiella motparter bör därför ändras.

(6)  Vissa finansiella motparter har en verksamhet på OTC-derivatmarknaderna som är för begränsad för att utgöra en betydande systemrisk för det finansiella systemet och ▌ för begränsad för att central clearing ska vara ekonomiskt genomförbar. Dessa motparter, vanligen kallade små finansiella motparter, bör undantas från clearingkravet men även fortsättningsvis omfattas av kravet på utväxling av säkerheter för att minska eventuell systemrisk. Om clearingtröskeln överskrids av en liten finansiell motpart för åtminstone en klass av OTC-derivat bör detta emellertid utlösa ett clearingkrav för alla klasser av OTC-derivat med tanke på de inbördes kopplingarna mellan finansiella motparter och den systemrisk som kan uppstå för det finansiella systemet om dessa derivatkontrakt inte clearas centralt.

(7)  Icke-finansiella motparter har färre inbördes kopplingar än finansiella motparter. Deras verksamhet inskränker sig dessutom ofta till bara en klass av OTC-derivat. Därför utgör deras verksamhet en mindre systemrisk för det finansiella systemet än finansiella motparters verksamhet. Clearingkravets tillämpning på icke-finansiella motparter bör därför inskränkas, så att icke-finansiella motparter endast omfattas av clearingkravet avseende den tillgångsklass eller de tillgångsklasser som överskrider clearingtröskeln ▌.

(7a)  Eftersom finansiella motparter och icke-finansiella motparter medför olika risker är det nödvändigt att utarbeta två separata clearingtrösklar. För att ta hänsyn till utvecklingen på finansmarknaderna bör dessa tröskelvärden uppdateras regelbundet.

(8)  Kravet att vissa OTC-derivatkontrakt som ingåtts innan clearingkravet trädde i kraft ska clearas skapar ovisshet kring rättsläget och praktiska svårigheter samtidigt som dess nytta är begränsad. Kravet ger framför allt upphov till ytterligare kostnader och bördor för motparterna i dessa kontrakt och kan även påverka marknadens goda funktion utan att leda till någon betydande förbättring av den enhetliga och konsekventa tillämpningen av förordning (EU) nr 648/2012 eller av skapandet av lika spelregler för marknadsdeltagarna. Detta krav bör därför avskaffas.

(9)  Motparter med en begränsad aktivitet på OTC-derivatmarknaden har svårt att få tillgång till central clearing både som kunder till en clearingmedlem och genom indirekta clearingarrangemang. Kravet att clearingmedlemmar ska möjliggöra indirekt clearing på skäliga villkor är därför inte ändamålsenligt. Det bör därför finnas ett uttryckligt krav att clearingmedlemmar och clearingmedlemmars kunder som tillhandahåller andra motparter clearingtjänster direkt eller indirekt genom att tillåta att deras egna kunder tillhandahåller andra motparter dessa tjänster ska göra detta på rättvisa, skäliga, icke‑diskriminerande och transparenta villkor.

(10)  Clearingkravet bör kunna upphävas tillfälligt under vissa förhållanden. Ett tillfälligt upphävande bör vara möjligt om de kriterier enligt vilka en viss klass av OTC-derivat har underställts clearingkravet inte längre uppfylls. Detta kan vara fallet om en klass av OTC-derivat inte längre är lämplig för obligatorisk central clearing eller om det har skett en väsentlig förändring av sådana kriterier avseende en särskild klass av OTC‑derivat. Ett tillfälligt upphävande av clearingkravet bör även vara möjligt om en central motpart upphör att erbjuda en clearingtjänst för en särskild klass av OTC‑derivat eller för en särskild typ av motpart och andra centrala motparter inte tillräckligt snabbt kan träda in och överta dessa clearingtjänster. Ett tillfälligt upphävande av clearingkravet bör även vara möjligt om detta anses vara nödvändigt för att undvika ett allvarligt hot mot den finansiella stabiliteten i unionen.

(11)  Retroaktiv rapportering av transaktioner har visat sig vara svår eftersom det saknas vissa uppgifter som inte behövde rapporteras innan förordning (EU) nr 648/2012 trädde i kraft men som krävs i dag. Detta har lett till en kraftig underrapportering och till att de inrapporterade uppgifterna är av dålig kvalitet, samtidigt som den börda som rapportering av dessa transaktioner medför är betydande. Det är därför mycket sannolikt att dessa retroaktiva uppgifter inte kommer att användas. När tidsfristen för retroaktiv rapportering löper ut kommer flera av dessa transaktioner dessutom redan ha förfallit och därmed även de exponeringar och risker som är förbundna med dem. För att rätta till denna situation bör kravet på retroaktiv rapportering av transaktioner avskaffas.

(12)  Transaktioner inom grupper med icke-finansiella motparter utgör en relativt liten andel av alla OTC-derivattransaktioner och används främst för intern säkring inom grupper. Dessa transaktioner bidrar därför inte i väsentlig grad till systemrisker och graden av sammankoppling, samtidigt som skyldigheten att rapportera dessa transaktioner medför betydande kostnader och bördor för icke-finansiella motparter. Alla transaktioner mellan dotterbolag inom grupper där minst en av motparterna är en icke-finansiell motpart bör därför undantas från rapporteringsskyldigheten, oavsett den icke‑finansiella motpartens etableringsort.

(13)  Kravet på rapportering av börshandlade derivatkontrakt (ETD) lägger en betydande börda på motparter på grund av den stora volym ETD-kontrakt som ingås dagligen. Kommissionens offentliga samråd om kontroll av ändamålsenligheten i tillsynsrapporteringen, som publicerades den 1 december 2017, syftar till att samla in uppgifter om kostnaden för efterlevnad av de befintliga tillsynsrapporteringskraven på unionsnivå, samt om enhetligheten, samstämmigheten, ändamålsenligheten, effektiviteten och EU-mervärdet av dessa krav. Detta samråd ger en möjlighet för myndigheterna att holistiskt bedöma ETD‑rapporteringen tillsammans med alla befintliga och framtida lagstadgade rapporteringssystem, gör det möjligt för myndigheterna att ta hänsyn till den nya rapporteringsmiljön till följd av genomförandet av förordning (EU) nr 600/2014[6] och ger möjlighet att lägga fram förslag för att effektivt minska bördan på marknadsaktörer som är skyldiga att rapportera ETD-transaktioner. Kommissionen bör beakta dessa resultat för att föreslå framtida ändringar av rapporteringskraven enligt artikel 9.1 avseende ETD‑rapportering.

(14)  För att minska rapporteringsbördan för icke-finansiella motparter som inte omfattas av clearingkravet bör den finansiella motparten vara ensam ansvarig, även juridiskt sett, för rapportering av en enskild uppsättning uppgifter om OTC-derivatkontrakt som ingås med en icke-finansiell motpart som inte omfattas av clearingkravet samt för att säkerställa att de inrapporterade uppgifterna är korrekta. För att säkerställa att den finansiella motparten har de uppgifter som krävs för att uppfylla sin rapporteringsskyldighet bör den icke-finansiella motparten tillhandahålla de uppgifter som rör de OTC-derivattransaktioner som den finansiella motparten rimligen inte kan förväntas inneha. Det bör dock vara möjligt för en icke-finansiell motpart kan välja att rapportera sina OTC-derivatkontrakt. I detta fall bör den icke‑finansiella motparten informera den finansiella motparten om detta och förbli ansvarig, även juridiskt sett, för rapportering av dessa uppgifter och för säkerställande av att de är korrekta.

(15)  Det bör även fastställas vem som ska ansvara för rapportering av andra derivatkontrakt. Det bör därför närmare anges att förvaltningsbolag för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS) ska vara ansvariga, även juridiskt sett, för rapportering för sådana UCITS-fonders räkning av OTC-derivatkontrakt som ingås av sådana UCITS-fonders samt för att säkerställa att de inrapporterade uppgifterna är korrekta. På samma sätt bör förvaltare för alternativa investeringsfonder (AIF) vara ansvariga, även juridiskt sett, för rapportering för sådana AIF-fonders räkning av OTC‑derivatkontrakt som ingås av sådana AIF-fonder samt för att säkerställa att de inrapporterade uppgifterna är korrekta.

(16)  För att undvika inkonsekvenser i tillämpningen av riskbegränsningstekniker inom unionen bör tillsynsmyndigheter godkänna riskhanteringsförfaranden som kräver en utväxling av säkerheter mellan motparterna som sker i tid, är korrekt och på lämpligt vis separerad, eller betydande ändringar av sådana förfaranden, innan de tillämpas.

(16a)  För att undvika internationella regleringsmässiga skillnader och med beaktande av den särskilda karaktären i handeln med sådana derivat bör den obligatoriska utväxlingen av variationsmarginaler på fysiskt avvecklade valutaterminer och fysiskt avvecklade valutaswapderivat endast gälla för transaktioner mellan de mest systemviktiga motparterna, nämligen kreditinstitut och värdepappersföretag.

(16b)  Tjänster för att minska efterhandelsrisken, såsom portföljkompression, kan leda till en minskning av systemrisken. Genom att minska riskerna i befintliga derivatportföljer, utan att förändra portföljens övergripande marknadsposition, kan de minska de motpartsexponeringar och motpartsrisker som är förknippade med ökande utestående bruttopositioner. ”Portföljkompression” definieras i artikel 2.1 i förordning (EU) nr 600/2014 och omfattas inte av den handelsskyldighet som föreskrivs i artikel 28 i förordning (EU) nr 600/2014. För att anpassa denna förordning till förordning (EU) nr 600/2014, där så krävs, med beaktande av skillnaderna mellan dessa två förordningar och möjligheten att kringgå clearingkravet, bör kommissionen, i samarbete med Esma och ESRB, bedöma vilka riskreduceringstjänster efter handel som kan beviljas undantag från clearingkravet.

(17)  För att öka transparensen och förutsägbarheten när det gäller inledande marginalsäkerheter och få centrala motparter att avhålla sig från att ändra sina modeller för inledande marginalsäkerheter på ett sätt som kan vara procykliskt bör centrala motparter ge sina clearingmedlemmar verktyg att simulera sina krav på inledande marginalsäkerheter och en detaljerad översikt över de modeller för beräkning av inledande marginalsäkerheter som de använder. Detta är i överensstämmelse med de internationella standarder som offentliggjorts av CPMI (Committee on Payments and Market Infrastructures) och Iosco (International Organization of Securities Commissions) och i synnerhet med de regler om informationslämnande som offentliggjordes i december 2012[7] och de standarder för centrala motparters lämnande av kvantitativ information som offentliggjordes 2015[8], vilka är relevanta för att främja en rättvisande bild av de risker och kostnader som är förbundna med clearingmedlemmars deltagande i en central motpart och för att öka centrala motparters transparens gentemot marknadsdeltagare.

(18)  Osäkerhet kvarstår om i vilken utsträckning tillgångar på kunders samlingskonton (omnibuskonton) eller på individuellt separerade konton är insolvensskyddade. Det är därför oklart under vilka omständigheter centrala motparter med tillräcklig rättslig säkerhet kan överföra kundpositioner om en clearingmedlem fallerar eller under vilka omständigheter centrala motparter med tillräcklig rättslig säkerhet kan betala ut intäkterna från en likvidation direkt till kunderna. För att uppmuntra och förbättra tillgången till clearing bör reglerna rörande dessa tillgångars och positioners insolvensskydd förtydligas.

(19)  De böter som Esma kan utdöma för transaktionsregister som står under myndighetens direkta tillsyn bör vara tillräckligt effektiva, proportionerliga och avskräckande för att göra Esmas tillsynsbefogenheter verkningsfulla och öka transparensen för positioner i och exponeringar mot OTC-derivat. De avgiftsbelopp som ursprungligen föreskrevs i förordning (EU) nr 648/2012 är inte tillräckligt avskräckande med tanke på transaktionsregistrens nuvarande omsättning, vilket potentiellt kan begränsa verkningsfullheten hos Esmas tillsynsbefogenheter enligt den förordningen i förhållande till transaktionsregister. Taket för avgifternas basbelopp bör därför höjas.

(20)  Myndigheter i tredjeland bör ha tillgång till uppgifter som rapporteras till transaktionsregister i unionen om det berörda tredjelandet uppfyller vissa villkor rörande behandlingen av dessa uppgifter och har en rättsligt bindande och verkställbar skyldighet som ger unionens myndigheter direkt tillgång till uppgifter som rapporteras till transaktionsregister i detta tredjeland.

(21)  Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365[9] får transaktionsregister som redan har registrerats i enlighet med förordning (EU) nr 648/2012 och som vill utvidga denna registrering till att även omfatta tillhandahållandet av tjänster i samband med transaktioner för värdepappersfinansiering omfattas av ett förenklat registreringsförfarande. Ett liknande förenklat registreringsförfarande bör införas för registrering av transaktionsregister som redan har registrerats i enlighet med förordning (EU) nr 2015/2365 och som vill utvidga denna registrering till att även omfatta tillhandahållande av tjänster i samband med derivatkontrakt.

(22)  Att kvaliteten och transparensen hos uppgifter som tas fram av transaktionsregister är otillräcklig innebär att det är svårt för enheter som har beviljats tillgång till dessa uppgifter att använda dem för att övervaka derivatmarknader, och förhindrar reglerings- och tillsynsmyndigheter från att i god tid upptäcka risker för den finansiella stabiliteten. För att förbättra uppgifternas kvalitet och transparens och anpassa rapporteringskraven enligt förordning (EU) nr 648/2012 till kraven i förordning (EU) nr 2015/2365 och förordning (EU) nr 600/2014 krävs att rapporteringsregler och rapporteringskrav harmoniseras ytterligare och i synnerhet en ytterligare harmonisering av datastandarder, metoder och arrangemang för rapportering, samt förfaranden som transaktionsregister ska tillämpa för validering av inrapporterade uppgifters fullständighet och korrekthet samt för avstämning av uppgifterna mot andra transaktionsregister. Transaktionsregister bör dessutom på begäran ge motparter tillgång till alla uppgifter som rapporteras för deras räkning, så att motparterna kan kontrollera att uppgifterna är korrekta.

(22a)  För att minska den administrativa bördan och öka matchningen av handelstransaktioner bör Esma införa en gemensam EU-standard för rapportering till transaktionsregister. Eftersom centrala motparter och andra finansiella motparter tar på sig delegerade rapporteringsskyldigheter skulle ett enhetligt format öka effektiviteten för alla deltagare.

(23)  När det gäller de tjänster som tillhandahålls av transaktionsregister har konkurrensförhållanden upprättats genom förordning (EU) nr 648/2012. Motparter bör därför kunna välja vilket transaktionsregister de vill rapportera till och kunna byta transaktionsregister om de så önskar. För att underlätta byten och säkerställa att uppgifterna fortsatt är tillgängliga utan att det krävs upprepade förfaranden bör transaktionsregister fastställa lämpliga riktlinjer för att säkerställa att överföring av inrapporterade uppgifter till andra transaktionsregister sker under ordnade former om ett rapporteringsskyldigt företag begär detta.

(24)  I förordning (EU) nr 648/2012 fastställs att clearingkravet inte bör tillämpas på pensionssystem innan de centrala motparterna har utvecklat en lämplig teknisk lösning för överföring av icke-kontanta säkerheter som tilläggssäkerheter (variationsmarginal). Eftersom ingen lämplig lösning för att möjliggöra central clearing för pensionssystem hittills har tagits fram bör detta tillfälliga undantag förlängas och gälla i ytterligare två år för den stora merparten av pensionssystemen. Central clearing bör emellertid fortsätta att vara det yttersta målet med tanke på att utvecklingen på regleringsområdet och på marknaden gör det möjligt för marknadsdeltagare att ta fram lämpliga tekniska lösningar inom denna tidsperiod. Kommissionen bör med bistånd från Esma, EBA, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (nedan kallad Eiopa) och ESRB övervaka de framsteg som görs av centrala motparter, clearingmedlemmar och pensionssystem mot lämpliga lösningar som gör det lättare för pensionssystem att delta i central clearing och sammanställa en rapport om dessa framsteg. Denna rapport bör även behandla lösningarna och relaterade kostnader för pensionssystem och därmed ta hänsyn till utvecklingen på regleringsområdet och på marknaden, t.ex. ändringar av vilken typ av finansiell motpart som omfattas av clearingkravet. ▌ Kommissionen bör ha befogenhet att förlänga detta undantag i ytterligare ett år, om den anser att de beröra partnerna enats om en lösning och ytterligare tid behövs för dess genomförande.

(24a)  Små pensionssystem, förutom de som klassificeras som små finansiella motparter, medför inte samma risker som större pensionssystem och det är lämpligt att tillåta dem ett längre undantag från clearingkravet. För sådana pensionssystem bör kommissionen utvidga undantaget från denna skyldighet till tre år. Om kommissionen vid utgången av denna period anser att de små pensionssystemen har gjort nödvändiga ansträngningar för att utveckla lämpliga tekniska lösningar för att delta i central clearing och att de negativa effekterna av central clearing av derivatkontrakt på pensionsförmånerna förblir oförändrade, bör kommissionen ha möjlighet att förlänga undantaget med ytterligare två år. Efter det att undantaget upphör att gälla bör små pensionssystem omfattas av denna förordning på samma sätt som alla andra enheter inom dess tillämpningsområde. Med tanke på de lägre volymer av derivatkontrakt som ingås av små pensionssystem kan man förvänta sig att de inte kommer att överstiga de trösklar som utlöser clearingkravet. Detta betyder att de flesta små pensionssystem, även efter det att undantaget upphör, fortfarande inte skulle omfattas av clearingkravet.

(24b)  Undantaget för pensionssystem bör fortsätta att tillämpas från och med dagen för ikraftträdandet av denna förordning och om denna förordning träder i kraft efter den 16 augusti 2018 bör det också gälla retroaktivt för alla OTC-derivatkontrakt som utförs efter detta datum. Den retroaktiva tillämpningen av denna bestämmelse är nödvändig för att undvika ett gap mellan utgången av tillämpningen av det nuvarande undantaget och det nya undantaget, då båda tjänar samma syfte.

(25)  Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör delegeras till kommissionen när det gäller det närmare fastställandet av vilka villkor för tillhandahållandet av clearingtjänster som ska anses vara rättvisa, skäliga, transparenta och icke-diskriminerande, samt när det gäller förlängningen av den period under vilken clearingkravet inte ska tillämpas på pensionssystem.

(26)  Kommissionen bör tilldelas genomförandebefogenheter för att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning och i synnerhet när det gäller tillgången för tredjeländers relevanta myndigheter till information hos transaktionsregister i unionen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011[10].

(27)  För att säkerställa en enhetlig harmonisering av regler om riskbegränsningsförfaranden, registrering av transaktionsregister och rapporteringskrav bör kommissionen anta förslag till tekniska tillsynsstandarder utarbetade av EBA, Eiopa och Esma när det gäller tillsynsförfaranden för att säkerställa att den inledande och den fortlöpande valideringen av riskhanteringsförfaranden som förutsätter en utväxling av säkerheter som sker i tid, är korrekt och på lämpligt vis separerad, närmare bestämmelser om en förenklad ansökan om utvidgning av ett transaktionsregisters registrering enligt förordning (EU) nr 2015/2365, närmare bestämmelser om de förfaranden som transaktionsregister ska tillämpa för att kontrollera den rapporterande motpartens eller inlämnande enhetens uppfyllande av rapporteringskraven, den inrapporterade informationens fullständighet och korrekthet och närmare bestämmelser om förfarandena för avstämning av uppgifter mellan transaktionsregister. Kommissionen bör anta dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder genom delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i enlighet med artiklarna 10–14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010[11], Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010[12] och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010[13].

(28)  Kommissionen bör även ges befogenhet att anta tekniska genomförandestandarder utarbetade av Esma genom genomförandeakter enligt artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010 när det gäller datastandarder för den information som ska rapporteras om olika klasser av derivat, och metoder och arrangemang för rapportering.

(29)  Eftersom målen med denna förordning, dvs. att säkerställa att regler som leder till onödiga administrativa bördor och kostnader för regelefterlevnad blir proportionella utan att äventyra den finansiella stabiliteten, samt att öka genomlysningen av positioner i och exponeringar mot OTC-derivat, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av deras omfattning och effekter, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(30)  Tillämpningen av vissa bestämmelser i denna förordning bör skjutas upp för att fastställa alla nödvändiga genomförandeåtgärder och ge marknadsdeltagarna möjlighet att vidta de åtgärder som krävs för att efterleva bestämmelserna.

(31)  Samråd har i enlighet med artikel 28.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001[14] ägt rum med Europeiska datatillsynsmannen, som lämnade ett yttrande den [...].

(32)  Förordning (EU) nr 648/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(32a)  Clearingkravet för derivat enligt förordning (EU) nr 648/2012 och handelsskyldigheten för derivat enligt förordning (EU) nr 600/2014, bör bringas i samklang när så är nödvändigt och lämpligt. Därför bör kommissionen utarbeta en rapport om de ändringar som gjorts av clearingkravet för derivat via denna förordning, i synnerhet gällande vilka enheter som är föremål för clearingkravet och upphävandemekanismen, vilket även bör göras för handelsskyldigheten för derivat enligt förordning (EU) nr 600/2014.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 648/2012 ska ändras på följande sätt:

(-1)  Artikel 1.4 ska ersättas med följande:

”4.  Förordning ska inte tillämpas på följande:

(a)  Centralbanker och andra offentliga organ som har i uppdrag att förvalta eller deltar i förvaltningen av statsskulder.

(b)  Banken för internationell betalningsutjämning (BIS).

(c)  Multilaterala utvecklingsbanker enligt förteckningen i artikel 117.2 i förordning (EU) nr 575/2013.”

(-1a)  I artikel 1 punkt 5 ska led a utgå.

(1)  Artikel 2.8 ska ersättas med följande:

”(8)  finansiell motpart: ett värdepappersföretag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU[15], ett kreditinstitut som auktoriserats i enlighet med direktiv (EU) nr 36/2013/EU, ett försäkringsföretag eller återförsäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG[16], ett fondföretag (UCITS) som auktoriserats i enlighet med direktiv 2009/65/EG, utom då denna UCITS-fond avser en aktieköpsplan för anställda, ett tjänstepensionsinstitut i den mening som avses i artikel 6a i direktiv 2003/41/EG, en alternativ investeringsfond enligt definitionen i artikel 4.1 a i direktiv 2011/61/EU, som antingen är etablerat i unionen eller som förvaltas av en förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF‑förvaltare) som auktoriserats eller registrerats i enlighet med direktiv 2011/61/EU, utom då denna AIF-fond avser en aktieköpsplan för anställda, och, i tillämpliga fall, vars AIF-förvaltare är etablerad i unionen, och en värdepapperscentral som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014[17] ▌.”

(2)  Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

(a)  I punkt 1 ska led a ändras på följande sätt:

(i)  Leden i–iv ska ersättas med följande:

”(i)  mellan två finansiella motparter som omfattas av villkoren i artikel 4a.1 andra stycket,

(ii)  mellan en finansiell motpart som omfattas av villkoren i artikel 4a.1 andra stycket och en icke-finansiell motpart som omfattas av artikel 10.1 andra stycket,

(iii)  mellan två icke-finansiella motparter som omfattas av villkoren i artikel 10.1 andra stycket,

(iv)  mellan, å ena sidan, en finansiell motpart som omfattas av villkoren i artikel 4a.1 andra stycket eller en icke-finansiell motpart som omfattas av villkoren i artikel 10.1 andra stycket och, å andra sidan, en i ett tredjeland etablerad enhet som skulle omfattas av clearingkravet om den var etablerad i unionen,”.

(b)  Punkt 1 b ska ersättas med följande:

”(b)  De har ingåtts eller förnyats antingen

(i)  på eller efter den dag då clearingkravet börjar gälla, eller

(ii)  på eller efter den dag då de båda motparterna uppfyller kriterierna som anges i punkt a.”.

(c)  Följande punkter ska införas:

”3a.  Clearingmedlemmar och kunder som tillhandahåller clearingtjänster, oavsett om det sker direkt eller indirekt, ska tillhandahålla dessa tjänster på rättvisa, skäliga, icke-diskriminerande och transparenta villkor. Sådana clearingmedlemmar och kunder ska vidta alla rimliga åtgärder som syftar till att identifiera, förebygga, hantera och övervaka intressekonflikter inom en grupp av anknutna enheter, särskilt mellan handelsenheten och clearingenheten, som på ett negativt sätt kan påverka ett rättvist, skäligt, icke-diskriminerande och transparent tillhandahållande av clearingtjänster.

Clearingmedlemmar eller kunder ska tillåtas kontrollera riskerna förknippade med de clearingtjänster som erbjuds.

3b.  För att säkerställa en konsekvent tillämpning av denna artikel ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att fastställa de förhållanden under vilka villkor för clearingtjänster, som hänvisas till i punkt 3a, anses vara rättvisa, skäliga, icke-diskriminerande och transparenta.

Esma ska överlämna förslagen till de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket till kommissionen senast den ... [sex månader efter dagen för denna ändringsförordnings ikraftträdande].

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

(3)  Följande artikel ska läggas till som artikel 4a:

”Artikel 4a

Finansiella motparter som omfattas av ett clearingkrav

1.  En finansiell motpart som tar positioner i OTC-derivatkontrakt får på årsbasis beräkna sin aggregerade genomsnittliga position vid månadsslutet för de föregående tolv månaderna i enlighet med punkt 3.

Om den finansiella motparten inte beräknar sin position eller om resultatet av beräkningen överskrider de clearingtrösklar som fastställs enligt artikel 10.4 b ska den finansiella motparten

(a)  omedelbart underrätta Esma och den relevanta behöriga myndigheten om detta,

(b)  omfattas av det clearingkrav som avses i artikel 4 för framtida OTC‑derivatkontrakt, oavsett för vilken tillgångsklass eller vilka tillgångsklasser clearingtröskeln har överskridits, och

(c)  cleara de kontrakt som avses i led b senast fyra månader efter det att den finansiella motparten började omfattas av clearingkravet.

2.  En finansiell motpart som har börjat omfattas av clearingkravet i enlighet med punkt 1 och senare visar för den relevanta behöriga myndigheten att dess aggregerade genomsnittliga position vid månadsslutet för de föregående tolv månaderna inte längre överskrider den clearingtröskel som avses i punkt 1, ska inte längre omfattas av clearingkravet i artikel 4.

2a.  Om en finansiell motpart som tidigare undantagits från clearingkraven nu omfattas av dessa krav i enlighet med punkt 1 ska den cleara sina OTC‑derivatkontrakt inom fyra månader efter det att den började omfattas av clearingkravet.

3.  Vid beräkning av de positioner som avses i punkt 1 ska den finansiella motparten inkludera alla OTC-derivatkontrakt som ingåtts av den finansiella motparten eller av andra enheter inom den grupp som den finansiella motparten tillhör.”

(4)  I artikel 5.2 ska led c utgå.

(4a)  I artikel 6.2 ska följande led läggas till efter led d:

(da)  Inom varje klass av OTC-derivat som avses i led d, närmare uppgifter om de kontraktstyper som relevanta centrala motparter har auktoriserats att cleara samt de datum då dessa centrala motparter auktoriserades att cleara dessa kontrakt.

(5)  I artikel 6.2 ska led e utgå.

(6)  Följande artikel ska läggas till som artikel 6b:

”Artikel 6b

Tillfälligt upphävande av clearingkravet i andra situationer än vid resolution

1.  Under andra omständigheter än de som avses i artikel 6a.1 får Esma begära att kommissionen endast tillfälligt upphäver clearingkravet i artikel 4.1 för en särskild klass av OTC-derivat eller för en särskild motpart om något av följande villkor är uppfyllt:

(a)  Klassen av OTC-derivat är inte längre lämplig för central clearing på grundval av kriterierna i artikel 5.4 första stycket och 5.5.

(b)  En motpart kommer sannolikt att upphöra med clearing av just den klassen av OTC-derivat och ingen annan central motpart kan cleara just den klassen av OTC-derivat utan avbrott.

(c)  Ett tillfälligt upphävande av clearingkravet för en särskild klass av OTC‑derivat eller för en särskild typ av motpart är nödvändigt för att undvika eller hantera ett allvarligt hot mot den finansiella stabiliteten i unionen och ett sådant tillfälligt upphävande står i proportion till detta syfte.

Vid tillämpning av punkt 1 c ska Esma före sin begäran samråda med ESRB.

Om Esma begär att kommissionen endast tillfälligt ska upphäva det clearingkrav som avses i artikel 4.1 ska den lägga fram skäl och bevis för att åtminstone ett av villkoren i punkt 1 är uppfyllt. Kommissionen ska utan dröjsmål informera Europaparlamentet och rådet om Esmas begäran.

1a.  En begäran om upphävande från Esma som avses i punkt 1 i denna artikel kan begäras av en behörig myndighet som utsetts i enlighet med artikel 22. Om den behöriga myndigheten begär att Esma lämnar in en begäran om tillfälligt upphävande ska den lägga fram skäl och bevis för att åtminstone ett av villkoren i punkt 1 första stycket är uppfyllt.

Esma ska inom 48 timmar från att ha mottagit en begäran från den behöriga myndigheten och på grundval av de skäl och bevis som den behöriga myndigheten lagt fram antingen begära att kommissionen tillfälligt upphäver clearingkravet för den särskilda klassen av OTC-derivat eller för den särskilda typ av motpart som avses i punkt 1, eller avslå begäran om tillfälligt upphävande. Esma ska informera den behöriga myndigheten om sitt beslut och lämna en detaljerad motivering som förklarar beslutet.

2.  Den begäran som avses i punkt 1 ska inte offentliggöras.

3.  Kommissionen ska inom 48 timmar från den begäran som avses i punkt 1 och på grundval av de skäl och bevis som Esma har lagt fram antingen tillfälligt upphäva clearingkravet för den särskilda klassen av OTC-derivat eller för den särskilda typ av motpart som avses i punkt 1, eller avslå begäran om tillfälligt upphävande. Kommissionen ska informera Esma om sitt beslut och lämna en detaljerad motivering som förklarar beslutet. Kommissionen ska därefter utan dröjsmål vidarebefordra denna information till Europaparlamentet och rådet.

4.  Kommissionens beslut att tillfälligt upphäva clearingkravet ska ▌ offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, på kommissionens webbplats och i det offentliga register som avses i artikel 6.

5.  Ett tillfälligt upphävande av clearingkravet i enlighet med denna artikel ska vara giltigt i en period som inte överstiger en månad från det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6.  Om skälen för upphävandet fortsätter att äga giltighet får kommissionen, efter samråd med Esma och ESRB, förlänga det tillfälliga upphävande som avses i punkt 5 med en eller flera perioder om en månad, vilka sammanlagt inte får överstiga sex månader räknat från utgången av den inledande upphävandeperioden. Förlängningar av det tillfälliga upphävandet ska offentliggöras i enlighet med artikel 4.

Vid tillämpning av punkt 1 ska kommissionen underrätta Esma och informera Europaparlamentet och rådet om sin avsikt att förlänga ett tillfälligt upphävande av clearingkravet. Esma ska inom 48 timmar från denna underrättelse utfärda ett yttrande om förlängningen av det tillfälliga upphävandet.”

(7)  Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.  Finansiella motparter, icke-finansiella motparter som uppfyller de villkor som avses i artikel 10.1 andra stycket och centrala motparter ska se till att uppgifter om varje derivatkontrakt som de har ingått och varje ändring eller avslutande av kontraktet rapporteras in i enlighet med punkt 1a till ett transaktionsregister som registrerats i enlighet med artikel 55 eller godkänts i enlighet med artikel 77. Uppgifterna ska rapporteras in senast den första arbetsdagen efter varje ingående, ändring eller avslutande av kontraktet.

Rapporteringskravet ska gälla de derivatkontrakt ▌ som ingicks den 12 februari 2014 eller senare.

Oaktat artikel 3 ska rapporteringsskyldigheten inte gälla OTC‑derivatkontrakt inom en och samma grupp om minst en av motparterna är en icke-finansiell motpart eller skulle klassas som en icke‑finansiell motpart om den var etablerad i unionen, under förutsättning att

(a)  båda motparterna till fullo omfattas av samma konsolidering,

(b)  båda motparterna omfattas av lämpliga centraliserade förfaranden för bedömning, mätning och kontroll av risker, och

(c)  moderbolaget inte är en finansiell motpart.

(b)  Följande punkter 1a och 1b ska införas:

”1a.  Närmare uppgifter om de derivatkontrakt som avses i punkt 1 ska rapporteras enligt följande:

(b)  Närmare uppgifter om OTC-derivatkontrakt som ingåtts mellan en finansiell motpart och en icke-finansiell motpart som inte uppfyller villkoren i artikel 10.1 andra stycket ska rapporteras enligt följande:

(i)  Finansiella motparter ska vara ensamt ansvariga, även juridiskt sett, för att rapportera in en enskild uppsättning uppgifter och för att säkerställa att de inrapporterade uppgifterna är korrekta. För att säkerställa att den finansiella motparten har de uppgifter som krävs för att uppfylla sin rapporteringsskyldighet bör den icke‑finansiella motparten tillhandahålla den finansiella motparten de närmare uppgifterna avseende OTC‑derivatkontrakt som ingåtts mellan dem och som den finansiella motparten rimligen inte kan förväntas inneha. Den icke-finansiella motparten ska ansvara för att dessa uppgifter är korrekta.

(ii)  Oaktat led i får icke-finansiella motparter som redan har investerat i inrättandet av ett rapporteringssystem välja att rapportera uppgifterna om sina OTC-derivatkontrakt med finansiella motparter till ett transaktionsregister. I så fall ska den icke-finansiella motparten i förväg informera de finansiella motparterna med vilka den har ingått OTC-derivatkontrakt om sitt beslut. Ansvaret, inbegripet det juridiska ansvaret, för rapportering och för säkerställande av korrektheten av dessa uppgifter ska i detta fall ligga kvar hos de icke-finansiella motparterna.

(ba)  Om OTC-derivatkontrakt ingås av en icke-finansiell motpart som inte omfattas av villkoren i artikel 10.1 andra stycket med en enhet som är etablerad i ett tredjeland som skulle vara en finansiell motpart om den vore etablerad i unionen, ska en sådan icke-finansiell motpart inte vara ålagd att rapportera enligt artikel 9 och ska inte vara juridiskt ansvarig för rapportering eller för säkerställande av korrektheten av uppgifterna i sådana OTC-derivatkontrakt om

(i)  det berörda tredjelandets rättsordning för rapportering har bedömts vara likvärdig i enlighet med artikel 13 och den finansiella motparten i tredjelandet har rapporterat sådana uppgifter i enlighet med sitt tredjelands rättsordning för rapportering,

(ii)  det berörda tredjelandets rättsordning för rapportering inte har förklarats vara likvärdig i enlighet med artikel 13, den finansiella motparten i tredjelandet väljer att, som om den vore en finansiell motpart etablerad i unionen, omfattas av kraven i denna artikel och registrerar sig hos Esma.

Esma ska göra ett unionsomfattande register över de finansiella motparter i tredjeländer som väljer att omfattas av denna artikel i enlighet med led ii) offentligt tillgängligt på sin webplats.

(c)  Förvaltningsbolaget för ett fondföretag ska vara ansvarigt för rapportering av närmare uppgifter om OTC-derivatkontrakt i vilka fondföretaget är motpart och för att säkerställa de inrapporterade uppgifterna är korrekta.

(d)  Förvaltaren av en alternativ investeringsfond ska vara ansvarig för rapportering av närmare uppgifter om OTC-derivatkontrakt i vilka den alternativa investeringsfonden är motpart och för att säkerställa de inrapporterade uppgifterna är korrekta.

(e)  Motparter och centrala motparter som rapporterar in OTC‑derivatkontrakt till ett transaktionsregister ska säkerställa att uppgifterna om deras derivatkontrakt rapporteras korrekt och inte mer än en gång.

Motparter och centrala motparter som omfattas av den rapporteringsskyldighet som avses i punkt 1 får delegera denna rapporteringsskyldighet.

1b.  Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera de uppgifter som ska lämnas av en finansiell motpart för den registrering hos Esma som avses i led ba ii) i första stycket i punkt 1a.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den ... [sex månader efter dagen för denna ändringsförordnings ikraftträdande].

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

(c)  Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.  För att säkerställa enhetliga villkor vid tillämpningen av punkterna 1 och 3 ska Esma, i nära samarbete med ECBS, utarbeta förslag till tekniska genomförandestandarder för att närmare ange följande:

(a)  Datastandarder och format för den information som ska rapporteras, vilka åtminstone ska omfatta följande:

(i)  Globala identifieringskoder för juridiska personer (nedan kallade LEI‑koder).

(ii)  Internationella standardnummer för värdepapper (nedan kallade ISIN‑koder).

(iii)  Unika transaktionskoder (nedan kallade UTI-koder).

(b)  Metoder och arrangemang för rapportering.

(c)  Rapporteringsfrekvens.

(d)  Det datum då derivatkontrakten ska rapporteras in, inbegripet varje successivt införande för derivatkontrakt som ingåtts före det datum från vilket rapporteringsskyldigheten börjar gälla.

Vid utarbetande av dessa förslag till tekniska standarder ska Esma ta hänsyn till den internationella utvecklingen och standarder som har överenskommits inom unionen eller på global nivå och deras överensstämmelse med rapporteringskraven i artikel 4 i förordning (EU) nr 2015/2365* och artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014.

Esma ska lägga fram dessa förslag till tekniska genomförandestandarder för kommissionen senast [PO please insert the date 12 months after the entry into force of this Regulation].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”.

__________________________________________________________________

*  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 337, 23.12.2015, s. 1)

(8)  I artikel 10 ska punkterna 1–4 ersättas med följande:

”1.  En finansiell motpart som tar positioner i OTC-derivatkontrakt får på årsbasis beräkna sin aggregerade genomsnittliga position vid månadsslutet för de föregående tolv månaderna i enlighet med punkt 3.

Om den finansiella motparten inte beräknar sin position eller om resultatet av den beräkning som avses i första stycket överskrider de clearingtrösklar som fastställs enligt artikel 10.4 b ska den finansiella motparten

(a)  omedelbart underrätta Esma och den myndighet som har utsetts i enlighet med punkt 5 om detta,

(b)  om den inte har beräknat sin position, omfattas av det clearingkrav som avses i artikel 4 för framtida OTC-derivatkontrakt för alla tillgångsklasser och på de villkor som anges i artikel 11.3,

(ba)  om resultatet av den beräkning som avses i första stycket överskrider de clearingtrösklar som fastställts enligt punkt 4 b, omfattas av det clearingkrav som avses i artikel 4 för framtida OTC-derivatkontrakt för den tillgångsklass eller de tillgångsklasser för vilka clearingtröskeln har överskridits och undantas från de krav som fastställs i artikel 11.3 i den andra tillgångsklassen eller de andra tillgångsklasserna för vilka clearingtröskeln har överskridits,

(c)  cleara de kontrakt som avses i led b senast fyra månader efter det att den finansiella motparten började omfattas av clearingkravet.

2.  En icke-finansiell motpart som har börjat omfattas av clearingkravet i enlighet med punkt 1 andra stycket och senare visar för den myndighet som har utsetts i enlighet med punkt 5 att dess aggregerade genomsnittliga position vid månadsslutet för de föregående tolv månaderna ett visst år inte längre överskrider den clearingtröskel som avses i punkt 1 ska inte längre omfattas av clearingkravet i artikel 4.

3.  Vid beräkningen av positionerna enligt punkt 1 ska den icke-finansiella motparten inkludera alla de OTC-derivatkontrakt som den icke-finansiella motparten eller andra icke-finansiella motparter inom den grupp som den icke-finansiella motparten tillhör har ingått, som inte på ett objektivt mätbart sätt minskar de risker som är direkt kopplade till den icke-finansiella motpartens eller denna grupps affärsverksamhet eller likviditetsförvaltning.

4.  För att säkerställa en konsekvent tillämpning av denna artikel ska Esma, efter att ha hört ESRB och andra relevanta myndigheter, utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som anger följande:

(a)  Kriterier för att fastställa vilka OTC-derivatkontrakt som på ett objektivt mätbart sätt minskar de risker som är direkt kopplade till den affärsverksamhet eller likviditetsförvaltningsverksamhet som avses i punkt 3. and

(b)  Värden för clearingströsklarna, som ska fastställas med utgångspunkt i vilken systemvikt en motparts samlade nettopositioner och nettoexponeringar har per klass av OTC-derivat.

Esma får ta fram olika clearingtrösklar för finansiella och icke-finansiella motparter med beaktande av sammankopplingsgraden mellan finansiella motparter och deras högre systemrisk.

Efter att ha genomfört ett öppet offentligt samråd ska Esma överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 30 september 2012 och regelbundet uppdatera dem.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Esma ska, efter samråd med ESRB och andra berörda myndigheter, regelbundet se över de tröskelvärden som avses i punkt b och vid behov, särskilt för att säkerställa ökat deltagande i central clearing, föreslå tekniska standarder för tillsyn för att ändra dem.

(8a)  I artikel 11 ska följande punkt läggas till:

1a.  De krav som avses i punkt 1 i denna artikel ska inte gälla de transaktioner inom grupper som avses i artikel 3 om en av motparterna är en icke-finansiell motpart som inte omfattas av clearingkravet i enlighet med artikel 10.1 andra stycket.”

(8b)  I artikel 11 ska punkt 3 ändras på följande sätt:

”3.  Finansiella motparter ska ha riskhanteringsförfaranden som kräver en utväxling av säkerheter som sker i tid, är korrekt och på lämpligt vis separerad när det gäller OTC-derivatkontrakt som har ingåtts den 16 augusti 2012 eller därefter. De icke-finansiella motparter som avses i artikel 10 behöver inte tillämpa de riskhanteringsförfaranden som kräver en utväxling av säkerheter som sker i tid, är korrekt och på lämpligt vis separerad när det gäller OTC‑derivatkontrakt i den tillgångsklass eller de tillgångsklasser för vilken clearingtröskeln inte har överskridits.”

(9)  Artikel 11.15 ska ändras på följande sätt:

(a)  Led a ska ersättas med följande:

”(a)  Riskhanteringsförfaranden, inbegripet de nivåer på och den typ av säkerhets- och separeringssystem som avses i punkt 3 samt därmed förbundna tillsynsförfaranden för att säkerställa inledande och fortlöpande validering av dessa riskhanteringsförfaranden.”.

(b)  Andra stycket första meningen ska ersättas med följande:

”ESA-myndigheterna ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast [12 månader efter denna förordnings ikraftträdande].”

(10)  I artikel 38 ska följande införas som punkterna 6 och 7:

”6.  En central motpart ska tillhandahålla ett simuleringsverktyg till sina clearingmedlemmar som gör det möjligt för dem att fastställa den mängd ytterligare inledande marginalsäkerheter, på bruttobasis, som den centrala motparten kan kräva vid clearing av en ny transaktion. Detta verktyg ska endast vara tillgängligt genom säkrad åtkomst och resultatet av simuleringen ska inte vara bindande.

7.  En central motpart ska ge sina clearingmedlemmar information om de modeller för inledande marginalsäkerheter som den använder. Informationen ska uppfylla samtliga följande villkor:

(a)  Den ska tydligt redogöra för hur modellen för beräkning av inledande marginalsäkerheter är konstruerad och fungerar.

(b)  Den ska tydligt beskriva nyckelantaganden och begränsningar i modellen för beräkning av inledande marginalsäkerheter samt under vilka omständigheter dessa antaganden inte längre är giltiga.

(c)  Den ska vara dokumenterad.”.

(11)  I artikel 39 ska följande punkt 11 läggas till:

”11.  Medlemsstaternas nationella insolvenslagstiftning ska inte hindra en central motpart från att agera i enlighet med artikel 48.5–7 med avseende på de tillgångar och positioner som redovisas på konton som det hänvisas till i punkterna 2–5 i denna artikel.

(12)  Artikel 56 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.  Vid tillämpning av artikel 55.1 ska ett transaktionsregister lämna något av följande till Esma:

(a)  En ansökan om registrering.

(b)  En ansökan om utvidgning av en registrering om transaktionsregistret redan är registrerat enligt kapitel III i förordning (EU) nr 2015/2365.”.

(b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.  För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Esma utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder som närmare fastställer följande:

(a)  Närmare bestämmelser om den ansökan om registrering som avses i punkt 1 a.

(b)  Närmare bestämmelser om den förenklade ansökan om utvidgning av en registrering som avses i punkt 1 b.

Esma ska lägga fram dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder för kommissionen senast [PO please insert the date 12 months after the entry into force of this amending Regulation].

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

(c)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.  För att säkerställa enhetliga villkor vid tillämpningen av punkt 1 ska Esma utarbeta förslag till tekniska genomförandestandarder för att närmare ange följande:

(a)  Formatet för den ansökan om registrering som avses i punkt 1 a.

(b)  Formatet för den ansökan om utvidgning av en registrering som avses i punkt 1 b.

När det gäller punkt 1 b ska Esma utarbeta ett förenklat format.

Esma ska lägga fram dessa förslag till tekniska genomförandestandarder för kommissionen senast [PO please insert the date 9 months after the entry into force of this Regulation].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”.

(12a)  I artikel 62 ska punkt 5 utgå.

(12b)  I artikel 63 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.  För att fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning får Esma genomföra alla nödvändiga kontroller på plats i företagslokaler eller på egendom som tillhör de juridiska personer som avses i artikel 61.1. Om det krävs för kontrollernas korrekta genomförande och effektivitet får Esma genomföra kontrollen på plats utan förhandsanmälan.”

(12c)  I artikel 63 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.  Tjänstemän och andra personer som Esma bemyndigat att genomföra en kontroll på plats ska ha tillträde till alla företagslokaler eller egendom som tillhör de juridiska personer som är föremål för ett utredningsbeslut som antagits av Esma och ska ha alla de befogenheter som föreskrivs i artikel 62.1. De ska även ha befogenhet att försegla företagslokaler, räkenskaper eller affärshandlingar så länge och i den omfattning det är nödvändigt för kontrollen.

(12d)  I artikel 63 ska punkt 8 utgå.

(12e)  I artikel 64 ska punkt 4 ändras på följande sätt:

”4.  När utredaren lämnar dossiern med resultaten till Esma ska denne underrätta de personer som är föremål för utredningarna om detta. Sådana personer ska ha rätt att få tillgång till dossiern, med förbehåll för andra personers berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas. Rätten att få tillgång till dossiern ska inte omfatta konfidentiella uppgifter eller Esmas interna förberedande handlingar.”

(12f)  I artikel 64 ska punkt 8 ersättas med följande:

”8.  Esma ska överlämna ärenden till de lämpliga myndigheterna för utredning och eventuell lagföring om den vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna förordning upptäcker att det finns allvarliga indikationer på att det skulle kunna föreligga sakförhållanden som den vet utgör brott enligt tillämplig lagstiftning. Dessutom ska Esma inte ålägga avgifter eller viten i de fall där den känner till ett tidigare frikännande eller en tidigare fällande dom som bygger på identiska eller väsentligen samma sakförhållanden, som redan har vunnit laga kraft som ett resultat av straffrättsliga förfaranden enligt nationell lagstiftning.”

(12g)  I artikel 65.1 ska andra stycket utgå.

(13)  Artikel 65.2 ska ändras på följande sätt:

(a)  I led a ska ”20 000 EUR” ersättas med ”200 000 EUR”.

(b)  I led b ska ”10 000 EUR” ersättas med ”100 000 EUR”.

(c)  Följande led ska läggas till som led c:

”(c)  För de överträdelser som avses i bilaga I avsnitt IV ska avgiftsbeloppen uppgå till minst 5 000 EUR och högst 10 000 EUR.”.

(13a)  I artikel 67.1 ska följande stycke läggas till:

”Första stycket ska inte tillämpas om brådskande åtgärder krävs för att förhindra att det finansiella systemet lider väsentlig och omedelbar skada eller för att förhindra väsentlig och omedelbar skada för finansmarknadernas integritet, transparens, effektivitet och korrekta funktionssätt, däribland stabilitet eller korrekthet för de uppgifter som registreras i transaktionsregister. Esma får i sådana fall anta ett interimistiskt beslut och ska ge de berörda personerna möjlighet att höras snarast möjligt efter det att Esma har fattat sitt beslut.”

(14)  Artikel 72.2 ska ersättas med följande:

”2.  Det avgiftsbelopp som tas ut av ett transaktionsregister ska täcka Esmas samtliga skäliga administrationskostnader för registrering och tillsyn samt stå i proportion till det berörda transaktionsregistrets omsättning och typen av registrering och tillsyn.

(15)  Följande artikel ska införas som artikel 76a:

”Artikel 76a Ömsesidig direkt tillgång till uppgifter

1.  Relevanta myndigheter i tredjeländer där ett eller flera transaktionsregister är etablerade ska, om det är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sitt uppdrag, ha direkt tillgång till information i transaktionsregister som är etablerade i unionen, under förutsättning att kommissionen har antagit en genomförandeakt om detta i enlighet med punkt 2.

2.  Om de myndigheter som avses i punkt 1 inkommer med en begäran får kommissionen anta genomförandeakter i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 86.2 i vilka det fastställs om den rättsliga ramen i den begärande myndighetens tredjeland uppfyller alla följande villkor:

(a)  Transaktionsregister som är etablerade i detta tredjeland har auktoriserats på vederbörligt sätt.

(b)  Transaktionsregister i detta tredjeland är fortlöpande föremål för effektiv tillsyn och kontroll av att de uppfyller sina skyldigheter,

(c)  Garantier för tystnadsplikt finns, inklusive skydd för affärshemligheter som myndigheterna delar med tredje parter, som åtminstone är likvärdiga med dem som föreskrivs i denna förordning.

(d)  Det föreligger en rättsligt bindande och verkställbar förpliktelse för transaktionsregister som auktoriserats i detta tredjeland att ge de enheter som avses i artikel 81.3 direkt och omedelbar tillgång till uppgifter.”.

(16)  I artikel 78 ska följande införas som punkterna 9 och 10:

”(9)  Ett transaktionsregister ska fastställa följande förfaranden och riktlinjer:

(a)  Förfaranden för effektiv avstämning av uppgifter mellan transaktionsregister.

(b)  Förfaranden för att säkerställa att inrapporterade uppgifter är fullständiga och korrekta.

(c)  Riktlinjer för överföring under ordnade former av uppgifter till andra transaktionsregister på begäran av de motparter eller centrala motparter som avses i artikel 9 eller i andra fall där detta är nödvändigt.

(10)  För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Esma utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder som närmare fastställer följande:

(a)  Förfaranden för avstämning av uppgifter mellan transaktionsregister.

(b)  De förfaranden som transaktionsregistret ska tillämpa för att kontrollera att den rapporterande motparten eller inlämnande enheten uppfyller rapporteringskraven och för att kontrollera att den information som inrapporteras enligt artikel 9 är fullständig och korrekt.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den ... [12 månader efter denna ändringsförordnings ikraftträdande].

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

(17)  Artikel 81 ska ändras på följande sätt:

(a)  Följande led q ska läggas till i punkt 3:

”(q)  Relevanta myndigheter i ett tredjeland med avseende på vilka en genomförandeakt har antagits enligt artikel 76a.”.

(b)  Följande punkt ska införas som punkt 3a:

”3a.  Ett transaktionsregister ska tillhandahålla de motparter och centrala motparter som avses i artikel 9.1a andra stycket information som inrapporterats för deras räkning.”.

(c)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.  I syfte att säkerställa en konsekvent tillämpning av denna artikel ska Esma, efter samråd med ECBS:s medlemmar, utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder som närmare anger följande:

(a)  Den information som ska offentliggöras eller göras tillgänglig i enlighet med punkterna 1 och 3.

(b)  Hur ofta den information som avses i punkt 1 ska offentliggöras.

(c)  De operativa standarder som krävs för att aggregera och jämföra uppgifter mellan transaktionsregister och för att de enheter som avses i punkt 3 ska få tillgång till denna information.

(d)  Villkor, arrangemang och vilken dokumentation som krävs för att transaktionsregister ska bevilja tillgång för de enheter som avses i punkt 3.

Esma ska lägga fram dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder för kommissionen senast [PO please insert the date 12 months after the entry into force of this amending Regulation].

Vid utarbetandet av dessa förslag till tekniska standarder ska Esma säkerställa att offentliggörandet av den information som avses i punkt 1 inte röjer identiteten hos någon av parterna i ett kontrakt.

Kommissionens ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”.

(18)  Artikel 82.2 ska ersättas med följande:

”2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 1.6, 4.3, 64.7, 70, 72.3, 76a och 85.2 ska ges till kommissionen på obestämd tid.”.

(19)  Artikel 85 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.  Senast den ... [tre år efter dagen för denna ändringsförordnings ikraftträdande] ska kommissionen bedöma tillämpningen av denna förordning och upprätta en allmän rapport. Kommissionen ska lägga fram denna rapport för Europaparlamentet och rådet, åtföljd av eventuella lämpliga förslag.

(aa)  Följande punkt ska införas:

”1a.  Senast den ... [tre år efter dagen för denna ändringsförordnings ikraftträdande] ska Esma lägga fram en rapport till Europaparlamentet, rådet och kommissionen med en analys av effekten på marknadsaktörerna av de ändringar av rapporteringssystemet som införts genom förordning (EU) 2018/... [denna ändringsförordning]. Denna rapport ska särskilt omfatta en bedömning av införandet och genomförandet av respektive bestämmelser som tillåter delegering av rapportering till finansiella motparter och kräver rapportering av kontrakt av centrala motparter samt en undersökning av huruvida dessa nya bestämmelser har haft avsedd verkan att minska rapporteringsbördan för mindre motparter. I rapporten ska det även undersökas hur dessa nya bestämmelser har påverkat konkurrensen mellan transaktionsregister och huruvida och i vilken utsträckning de har lett till en mindre konkurrensutsatt miljö och mindre valmöjligheter för clearingmedlemmar och deras kunder.”

(b)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.  [Ett år efter dagen för denna ändringsförordnings ikraftträdande] och varje år därefter fram till ... två år efter dagen för denna ändringsförordnings ikraftträdande] upprätta en rapport med en bedömning av om lämpliga tekniska lösningar har utvecklats för pensionssystems överföring av kontanta och icke-kontanta säkerheter som tilläggssäkerheter (variationsmarginaler) och behovet av eventuella åtgärder för att underlätta dessa tekniska lösningar.

Esma ska, senast [sex månader efter dagen för denna ändringsförordnings ikraftträdande] och varje år därefter fram till ... [två år efter denna ändringsförordnings ikraftträdande] och i samarbete med Eiopa, EBA och ESRB lägga fram en rapport till kommissionen med en bedömning av följande:

(a)  Om centrala motparter, clearingmedlemmar och pensionssystem har gjort rimliga ansträngningar och utvecklat lämpliga tekniska lösningar som gör det lättare för pensionssystem att delta i central clearing genom att ställa kontanta och icke-kontanta säkerheter som tilläggssäkerheter (variationsmarginaler), inbegripet vilka implikationer dessa lösningar har för marknadslikviditet och procyklikalitet och deras möjliga rättsliga och andra implikationer.

(b)  Pensionssystems aktivitet på marknaderna för clearade och oclearade OTC-derivat, fördelat på tillgångsklass, i fråga om volym och typ samt eventuella relaterade systemrisker för det finansiella systemet.

(c)  Konsekvenserna av att pensionssystemen uppfyller clearingkravet för deras investeringsstrategier, inbegripet eventuella förändringar av fördelningen mellan deras kontanta och icke-kontanta tillgångar.

(d)  Implikationerna av de clearingtrösklar som avses i artikel 10.4 för pensionssystem.

(e)  Effekten av andra rättsliga krav på kostnadsskillnaden mellan clearade och oclearade OTC-derivattransaktioner, inbegripet marginalsäkerhetskrav för oclearade derivat och beräkning av bruttosoliditetsgraden enligt förordning (EU) nr 575/2013.

(f)  Om ytterligare åtgärder är nödvändiga för att underlätta en clearinglösning för pensionssystem.

Kommissionen ska anta en delegerad akt i enlighet med artikel 82 för att förlänga den treårsperiod som avses i artikel 89.1 med två år vid ett tillfälle om den drar slutsatsen att ingen lämplig teknisk lösning har utvecklats och att den negativa effekten av central clearing av derivatkontrakt på framtida pensionärers pensionsförmåner är oförändrad.”.

(c)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.  Senast den ... [två år efter dagen för denna ändringsförordnings ikraftträdande] ska kommissionen antingen

(a)  lägga fram ett förslag till en annan bindande lösning än permanenta eller ytterligare tillfälliga undantag från clearingkravet för pensionssystem, om den anser att de berörda parterna inte hittat någon lösning, eller

(b)  anta en delegerad akt i enlighet med artikel 82 om förlängning av den tvåårsperiod som avses i artikel 89.1 en gång, med ett år, men endast om den anser att en lösning är inom räckhåll för de berörda parterna och att ytterligare tid krävs för denna lösnings genomförande, eller

(c)  låta undantaget löpa ut, samtidigt som de berörda parterna uppmuntras att dessförinnan genomföra sin lösning, om den anser att en lösning har hittats.

(ca)  Följande punkter ska införas:

3a.  Senast den ... [tre år efter dagen för denna ändringsförordning ikraftträdande] ska kommissionen anta en delegerad akt i enlighet med artikel 82 för att förlänga den treårsperiod som avses i artikel 89.1a en gång, med två år, men endast om den anser att de små pensionssystem som avses i artikel 89.1a har gjort nödvändiga ansträngningar för att utveckla lämpliga tekniska lösningar och att de negativa effekterna av central clearing av derivatkontrakt för pensionärers pensionsförmåner förblir oförändrade.

3b.  Esma ska senast ... [12 månader efter dagen för denna ändringsförordnings ikraftträdande] lägga fram en rapport till kommissionen med en bedömning av huruvida förteckningen över finansiella instrument som anses vara mycket likvida med minimala kredit- och marknadsrisker, i enlighet med artikel 47, skulle kunna utvidgas och huruvida denna förteckning skulle kunna inbegripa penningmarknadsfonder som auktoriserats enligt förordning (EU) 2017/1131.”

(e)    Följande punkter ska läggas till:

6.  Senast den ... [sex månader efter denna ändringsförordnings ikraftträdande] ska kommissionen, efter samråd med Esma, lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om anpassningen av handelsskyldigheten för derivat enligt förordning (EU) nr 600/2014 till ändringar enligt förordning (EU) 2018/... [denna ändringsförordning] av clearingkravet för derivat, särskilt för att fastställa vilka enheter som ska omfattas av clearingkravet samt upphävandemekanismen. Om en sådan anpassning anses nödvändig och lämplig ska rapporten åtföljas av ett lagförslag om införande av de nödvändiga ändringarna.

7.  Esma ska senast ... [18 månader efter dagen för denna ändringsförordnings ikraftträdande] och i samarbete med Eiopa och EBA lägga fram en rapport till kommissionen med en bedömning av huruvida principen om rättvisa, skäliga, icke-diskriminerande och transparenta handelsvillkor enligt artikel 4.3a har varit ändamålsenlig vad gäller underlättande av tillgång till clearing.

Kommissionen ska senast den... [två år efter dagen för denna ändringsförordnings ikraftträdande] lägga fram en rapport till Europaparlamentet och rådet med en bedömning av huruvida principen om rättvisa, skäliga, icke-diskriminerande och transparenta handelsvillkor har blivit ändamålsenlig vad gäller underlättande av tillgång till clearing och, om så krävs, med förslag till förbättringar av den principen. I rapporten ska de resultat från den rapport som det hänvisas till i det första stycket beaktas. Rapporten ska, om så är lämpligt, åtföljas av ett lagförslag.

8.  Senast den ... [12 månader efter dagen för denna ändringsförordnings ikraftträdande] ska kommissionen utarbeta en rapport om bedömning av huruvida handel som är ett direkt resultat av riskreduceringstjänster efter handel, inbegripet portföljkompression, bör undantas från det clearingkrav som avses i artikel 4.1. I denna rapport ska kommissionen särskilt beakta i vilken utsträckning de minskar riskerna, i synnerhet motpartskreditrisker och operativa risker samt möjligheterna att clearingkravet kringgås och att negativa incitament uppstår för central clearing. Kommissionen ska lägga fram rapporten till Europaparlamentet och rådet, tillsammans med eventuella lämpliga lagförslag.

För att bistå kommissionen vid utarbetandet av den rapport som avses i första stycket ska Esma senast den... [sex månader efter dagen för denna ändringsförordnings ikraftträdande], i samarbete med ESRB, översända en rapport till kommissionen med en bedömning av huruvida handel som är ett direkt resultat av riskreduceringstjänster efter handel, inbegripet portföljkompression, bör undantas från clearingkravet. I denna rapport ska en utredning göras av portföljkompression och andra tillgängliga icke prisbildande riskreduceringstjänster efter handel som reducerar icke‑marknadsrisker i derivatportföljer utan att marknadsrisken ändras för portföljerna, såsom ombalanseringstransaktioner. Den ska också förklara syftena med och funktionen av sådana riskreduceringstjänster efter handel, utsträckningen i vilken de minskar risker, i synnerhet motpartskreditrisker och operativa risker, och en bedömning ska göras av behovet av att cleara sådan handel, eller av att undanta den från clearing, i syfte att hantera systemrisker. En bedömning ska också göras av i vilken utsträckning eventuella undantag från clearingkravet för sådana tjänster kan leda till negativa incitament för central clearing och till att motparter kringgår clearingkravet.

9.  På grundval av bland annat resultaten från kommissionens offentliga samråd om kontroll av ändamålsenligheten rörande tillsynsrapportering som offentliggjordes den 1 december 2017 och den rapport som Esma lämnat enligt andra stycket, ska kommissionen, senast den [tolv månader efter denna ändringsförordnings ikraftträdande], se över och rapportera om tillämpningen av artikel 9.1a. Kommissionen ska lägga fram rapporten till Europaparlamentet och rådet, tillsammans med eventuella lämpliga lagstiftningsförslag. Vid översynen av tillämpningen av artikel 9.1a ska kommissionen bedöma huruvida skyldigheten att rapportera transaktioner enligt artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014 skapar onödigt dubbelarbete av transaktionsrapportering för derivat som inte är OTC-derivat och huruvida kraven om att rapportera transaktioner som inte är OTC-transaktioner enligt artikel 9.1a skulle kunna reduceras utan otillbörlig förlust av information i syfte att förenkla rapporteringskedjan för derivat som inte är OTC-derivat för alla motparter, i synnerhet för icke-finansiella motparter som inte omfattas av clearingkravet som det hänvisas till i artikel 10.1 andra stycket.

Esma ska senast den ... [sex månader efter denna ändringsförordnings ikraftträdande] och i samarbete med ESRB lägga fram en rapport till kommissionen med en bedömning av följande:

(a)  Överensstämmelsen mellan rapporteringsskyldigheterna för derivat som inte är OTC-derivat enligt förordning (EU) nr 600/2014 och enligt artikel 9 i denna förordning, både vad gäller uppgifter om derivatkontrakt som rapporteras och tillgång till uppgifter av de relevanta enheterna.

(b)  Huruvida det är möjligt att anpassa rapporteringskraven för derivat som inte är OTC-derivat enligt förordning (EU) nr 600/2014 och enligt artikel 9 i denna förordning, både vad gäller uppgifter om derivatkontrakt som rapporteras och tillgång till uppgifter av de relevanta enheterna .

(c)  Möjligheten att förenkla rapporteringskedjorna för alla motparter, inbegripet alla indirekta kunder, med beaktande av behovet av rapportering i rätt tid och de bestämmelser som antagits i enlighet med artikel 4.4 i denna förordning och artikel 30.2 i förordning (EU) nr 600/2014.

(20)  I artikel 89 ska punkt 1 första stycket ersättas med följande:

1.  Fram till ... [två år efter dagen för denna ändringsförordnings ikraftträdande] ska clearingkravet i artikel 4 inte gälla OTC-derivatkontrakt som på ett objektivt mätbart sätt minskar investeringsrisker med direkt anknytning till pensionssystemens solvens eller enheter som etableras för att ersätta medlemmar i ett pensionssystem om ett pensionssystem fallerar.

Pensionssystem, centrala motparter och clearingmedlemmar ska göra sitt bästa för att bidra till utarbetandet av tekniska lösningar som underlättar clearing av sådana OTC-derivatkontrakt av pensionssystem.

Kommissionen ska inrätta en expertgrupp bestående av företrädare för pensionssystem, centrala motparter, clearingmedlemmar och andra relevanta parter av sådana tekniska lösningar för att övervaka deras ansträngningar och bedöma de framsteg som görs inom utarbetandet av tekniska lösningar som underlättar clearing av sådana OTC-derivatkontrakt av pensionssystem. Denna expertgrupp ska sammanträda åtminstone var sjätte månad. Kommissionen ska beakta de ansträngningar som gjorts av pensionssystem, centrala motparter och clearingmedlemmar vid utarbetande av sina rapporter i enlighet med artikel 85.2 första stycket.

(20a)  I artikel 89 ska följande punkt läggas till:

1a.  Oaktat vad som sägs i punkt 1 ska fram till och med den [tre år efter dagen för denna ändringsförordnings ikraftträdande] clearingkravet i artikel 4 inte gälla OTC-derivatkontrakt som på ett objektivt mätbart sätt minskar investeringsrisker med direkt anknytning till den finansiella solvensen för pensionssystem som hör till kategorin små pensionssystem och enheter som etablerats för att ge ersättning till medlemmar i dessa pensionssystem i händelse av en sådant pensionssystems fallissemang.

Kommissionen ska anta en delegerad akt i enlighet med artikel 82 för att komplettera denna förordning genom att avgöra vilka pensionssystem som kan anses vara små pensionssystem enligt det första stycket i denna punkt, med beaktande av att kategorin små pensionssystem inte får utgöra mer än 5 % av de derivatkontrakt som ingås av pensionssystem.

(21)  Bilaga I ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning ska tillämpas från och med den ... [5 månader efter denna ändringsförordnings ikraftträdande].

Oaktat vad som anges i det andra stycket i denna artikel ska artikel 1.7 d och artikel 1.8, 1.10 och 1.11 tillämpas från och med [ ▌sex månader efter dagen för denna ändringsförordnings ikraftträdande] och artikel 1.2 c, artikel 1.7 e, artikel 1.9, artikel 1.12 led b och c och artikel 1.16 från och med [ ▌18 månader efter dagen för denna ändringsförordnings ikraftträdande].

Om denna förordning träder i kraft efter den 16 augusti 2018 ska artikel 89.1 gälla retroaktivt för alla OTC-derivatkontrakt som utförs av pensionssystem efter den 16 augusti 2018 och före dagen för ikraftträdandet av denna förordning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar      På rådets vägnar

Ordförande      Ordförande

BILAGA

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

(1)  I avsnitt I ska följande led i, j och k läggas till:

”(i)  Ett transaktionsregister bryter mot artikel 78.9 a om det inte fastställer tillräckliga förfaranden för avstämning av uppgifter mellan transaktionsregister.

(j)  Ett transaktionsregister bryter mot artikel 78.9 b om det inte fastställer tillräckliga förfaranden för att säkerställa att de inrapporterade uppgifterna är fullständiga och korrekta.

(k)  Ett transaktionsregister bryter mot artikel 78.9 c om det inte fastställer tillräckliga riktlinjer för överföring under ordnade former av uppgifter till andra transaktionsregister om detta begärs av de motparter och centrala motparter som avses i artikel 9 eller är nödvändigt av andra skäl.”.

(2)  I avsnitt IV ska följande led d läggas till:

”(d)  Ett transaktionsregister bryter mot artikel 55.4 om det inte i tid underrättar Esma om väsentliga ändringar av villkoren för dess registrering.”.

 • [1] * Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar markeras med symbolen ▌.
 • [2]  EUT C […], […], s. […].
 • [3]  EUT C […], […], s. […].
 • [4]  Europaparlamentets ståndpunkt av den ... (EUT...) och rådets beslut av den [...].
 • [5]  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).
 • [6]  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).
 • [7]  http://www.bis.org/cpmi/publ/d106.pdf
 • [8]  http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf
 • [9]  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2365/2015 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 337, 23.12.2015, s. 1).
 • [10]  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
 • [11]  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).
 • [12]  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).
 • [13]  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).
 • [14]  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).
 • [15]  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).
 • [16]  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).
 • [17]  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 (EUT L 257, 28.8.2014, s. 1).

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister

Referensnummer

COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)

Framläggande för parlamentet

4.5.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

31.5.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

31.5.2017

JURI

31.5.2017

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

30.5.2017

JURI

29.5.2017

 

 

Föredragande

       Utnämning

Werner Langen

6.7.2017

 

 

 

Behandling i utskott

10.10.2017

21.2.2018

20.3.2018

 

Antagande

16.5.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

46

5

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrea Cozzolino, Ramón Jáuregui Atondo, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Ingivande

23.5.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

46

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

5

-

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan

4

0

EFDD

Marco Valli

PPE

Esther de Lange

S&D

Neena Gill, Alex Mayer

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 6 juni 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy