Procedūra : 2013/0103(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0182/2018

Pateikti tekstai :

A8-0182/2018

Debatai :

PV 29/05/2018 - 21
CRE 29/05/2018 - 21

Balsavimas :

PV 30/05/2018 - 13.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0219

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 658kWORD 54k
23.5.2018
PE 620.931v02-00 A8-0182/2018

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių

(05700/1/2018 – C8‑0168/2018 – 2013/0103(COD))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Christofer Fjellner

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių

(05700/1/2018 – C8‑0168/2018 – 2013/0103(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (05700/1/2018 – C8‑0168/2018),

–  atsižvelgdamas į savo per pirmąjį svarstymą priimtą poziciją(1) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0192),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A8-0182/2018),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

Priimti tekstai 2014 4 16, P7_TA(2014)0420.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių

Nuorodos

05700/1/2018 – C8-0168/2018 – 2013/0103(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

16.4.2014                     T7-0420/2014

Komisijos pasiūlymas

COM(2013)0192 - C7-0097/2013

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

3.5.2018

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

3.5.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Christofer Fjellner

22.7.2014

 

 

 

Pakeisti pranešėjai

Christofer Fjellner

 

 

 

Svarstymas komitete

16.5.2018

 

 

 

Priėmimo data

17.5.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

4

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Pateikimo data

23.5.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

4

-

ECR

Emma McClarkin

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Christofer Fjellner

2

0

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika