Procedūra : 2013/0103(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0182/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0182/2018

Debates :

PV 29/05/2018 - 21
CRE 29/05/2018 - 21

Balsojumi :

PV 30/05/2018 - 13.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0219

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 656kWORD 54k
23.5.2018  
PE 620.931v02-00 A8-0182/2018

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis

(05700/1/2018 – C8‑0168/2018 – 2013/0103(COD))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: Christofer Fjellner

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis

(05700/1/2018) – C8 0168/2018 – 2013/0103(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (05700/1/2018 – C8 – 0168/2018),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(1) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0192),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 67.a pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A8-0182/2018),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

Pieņemtie teksti, 16.4.2014., P8_TA(2014)0420.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis

Atsauces

05700/1/2018 – C8-0168/2018 – 2013/0103(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

16.4.2014                     T7-0420/2014

Komisijas priekšlikums

COM(2013)0192 - C7-0097/2013

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

3.5.2018

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

3.5.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Christofer Fjellner

22.7.2014

 

 

 

Aizstātie referenti

Christofer Fjellner

 

 

 

Izskatīšana komitejā

16.5.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

17.5.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

4

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Iesniegšanas datums

23.5.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

4

-

ECR

Emma McClarkin

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Christofer Fjellner

2

0

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika