ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie

23.5.2018 - (05700/1/2018 – C8‑0168/2018 – 2013/0103(COD)) - ***II

Commissie internationale handel
Rapporteur: Christofer Fjellner

Procedure : 2013/0103(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0182/2018
Ingediende teksten :
A8-0182/2018
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie

(05700/1/2018) – C8‑0168/2018 – 2013/0103(COD))

Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (05700/1/2018 – C8‑0168/2018),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt[1] inzake het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2013)0192),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord,

–  gezien artikel 67 bis van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie internationale handel (A8‑0182/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  constateert dat de handeling is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter de handeling samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal de handeling te ondertekenen, nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Bescherming tegen gedumpte en gesubsidieerde importen uit derde landen

Document- en procedurenummers

05700/1/2018 – C8-0168/2018 – 2013/0103(COD)

Datum eerste lezing EP – P-nummer

16.4.2014                     T7-0420/2014

Voorstel van de Commissie

COM(2013)0192 - C7-0097/2013

Datum bekendmaking ontvangst standpunt van de Raad in eerste lezing

3.5.2018

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

INTA

3.5.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Christofer Fjellner

22.7.2014

 

 

 

Vervangen rapporteurs

Christofer Fjellner

 

 

 

Behandeling in de commissie

16.5.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

17.5.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

30

4

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Datum indiening

23.5.2018

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

4

-

ECR

Emma McClarkin

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Christofer Fjellner

2

0

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 24 mei 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid