Процедура : 2018/0058(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0183/2018

Внесени текстове :

A8-0183/2018

Разисквания :

PV 12/06/2018 - 17
CRE 12/06/2018 - 17

Гласувания :

PV 13/06/2018 - 8.7
CRE 13/06/2018 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0255

ДОКЛАД     ***I
PDF 810kWORD 90k
23.5.2018
PE 619.285v02-00 A8-0183/2018

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Украйна

(COM(2018)0127 – C8‑0108/2018 – 2018/0058(COD))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Ярослав Валенса

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Украйна

(COM(2018)0127 – C8‑0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0127),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0108/2018),

––  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид съвместната декларация на Европейския парламент и на Съвета, приета заедно с Решение № 778/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по външни работи (A8-0183/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за решение

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Ако Комисията прецени, че предвидените в параграф 3 условия не са изпълнени, тя временно спира или отменя изплащането на макрофинансовата помощ от Съюза. В такъв случай тя информира Европейския парламент и Съвета за причините за това спиране или тази отмяна.

4.  Ако условията, посочени в параграф 3, първа алинея, не са изпълнени, Комисията спира или отменя изплащането на макрофинансовата помощ от Съюза. В такъв случай тя информира Европейския парламент и Съвета за причините за това спиране или тази отмяна.

Обосновка

С оглед на последователността, текстът е променен обратно към текста на предишни решения на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ (включително неотдавнашното Решение (ЕС) 2018/598 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 г. за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия).

(1)

ОВ L 218, 14.8.2013 г., стр. 15.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Макрофинансовата помощ (МФП) от ЕС е инструмент за спешни случаи, използван в изключителни случаи и насочен към преодоляването на сериозни затруднения в платежния баланс на трети държави. Това е четвъртият път от началото на кризата през 2014 г., в който Комисията предлага операция за МФП. Този път Комисията предлага да бъдат изплатени 1 милиард евро под формата на средносрочни и дългосрочни заеми, за да се помогне на държавата да покрие част от нуждите си от външно финансиране за края на 2018 г. и началото на 2019 г., а именно за намаляване на трудностите, свързани с платежния баланс, и фискалните трудности на икономиката в краткосрочен план. Планира се помощта да бъде отпусната на два транша.

Помощта от ЕС има за цел също така да се стимулира активизирането на усилията на Украйна за провеждане на реформи, което е направено чрез съгласуване с украинските органи на меморандум за разбирателство за определяне на подкрепящите мерки на политиката. Тези мерки са условие за изплащане на средствата.

В рамките на първите три операции за МФП Украйна е изпълнила повечето от мерките на политиката, които са договорени между Комисията и украинските органи. Изплатени са общо 2,8 милиарда евро. При все това, четири от тези 21 мерки на политиката, включително две мерки за борба с корупцията, които бяха договорени в рамките на предишната програма (МФП III), не са били изпълнени, преди да изтече срокът, през който помощта е била на разположение. Поради това през януари 2018 г. Комисията отмени третия транш от МФП III на стойност 600 милиона евро. Тези мерки ще бъдат отразени в условията по настоящата МФП, определени в меморандума за разбирателство, като се отчитат промените, настъпили след януари 2018 г.

Въпреки подобряването на икономическата ситуация от 2015 г. насам, продължават да съществуват редица слабости, които се дължат на силната зависимост на страната от износа на стоки, по-бавното от очакваното запълване на международните ѝ резерви и високата ѝ външна задлъжнялост. Нестабилният вътрешен политически климат и постоянната заплаха от засилване на напрежението в източната част на страната са рискове, които могат да влошат положението и да затруднят все още несигурното възстановяване.

В този контекст Украйна отправи на 29 ноември 2017 г. официално искане за МФП.

Предложението на Комисията се придържа тясно към съвместната декларация на Европейския парламент и на Съвета, приета заедно с Решение № 778/2013/ЕС за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия, в която съзаконодателите определиха основните принципи и съображения, които ще направляват процеса на предоставяне на макрофинансова помощ.

Предложението включва клауза за изтичане на срока на действие. МФП ще бъде предоставена на разположение за срок от две години и половина, считано от първия ден след влизането в сила на меморандума за разбирателство. Предложението на Комисията се придружава от изявление за предварителна оценка.

Заключение

С оглед на горепосочените съображения докладчикът счита, че Европейският парламент следва да одобри предложението на Комисията за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Украйна.

Докладчикът подчертава, че изплащането на всеки транш следва да се основава на изпълнението на ясно определени мерки на политиката и спазването на политическите предварителни условия за МФП от ЕС (ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система и принципите на правовата държава, както и да се гарантира зачитането на правата на човека). Тези условия следва да бъдат ясно формулирани в меморандума за разбирателство, в това число мерките за борба с корупцията, които не са били изпълнени в рамките на МФП III.

Докладчикът също така подчертава правомощията на Европейския парламент като бюджетен орган и напомня, че за да може Парламентът да следи прилагането на помощта, Комисията следва редовно да информира Парламента относно случващото се в тази връзка и да представя съответните документи.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Съвместно изявление на Парламента, Съвета и Комисията

Парламентът, Съветът и Комисията припомнят, че предпоставка за предоставянето на макрофинансова помощ е държавата бенефициент да спазва ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система, принципите на правовата държава, и осигуряването на гаранции за зачитането на правата на човека.

През целия цикъл на макрофинансовата помощ от Съюза Комисията и Европейската служба за външна дейност следят за изпълнението на това предварително условие.

В светлината на неизпълнените условия относно борбата с корупцията и свързаната с това отмяна на третия транш от предишната програма за макрофинансова помощ по силата на Решение (ЕС) 2015/601, Европейският парламент, Съветът и Комисията подчертават, че предоставянето на допълнителна макрофинансова помощ ще зависи от постигането на напредък в борбата с корупцията в Украйна. За тази цел условията, свързани с икономическата политика, и финансовите условия на меморандума за разбирателство, който ще бъде договорен между Европейския съюз и Украйна, трябва да включват, наред с другото, задължения за укрепване на управлението, административния капацитет и институционалната структура, в частност за борбата с корупцията в Украйна, по-специално относно система за проверка на декларациите за имущество, проверката на данните за действителните собственици на дружествата и добре функциониращ специализиран съд за борба с корупцията в съответствие с препоръките на Венецианската комисия. Трябва също така да бъдат определени условия за борба с изпирането на пари и избягването на данъци. В съответствие с член 4, параграф 4, ако условията не са изпълнени, Комисията временно спира или отменя изплащането на макрофинансовата помощ.

Освен да информира редовно Европейския парламент и Съвета за събитията, свързани с помощта, и да им предоставя съответните документи, Комисията, при всяко плащане, докладва публично за изпълнението на всички свързани с изплащането условия относно икономическата политика и на финансовите условия, по-специално отнасящите се до борбата с корупцията.

Европейският парламент, Съветът и Комисията припомнят, че настоящата макрофинансова помощ за Украйна допринася за ценности, които Украйна и Европейският съюз споделят, включително устойчивото и социално отговорно развитие, което води до създаване на работни места и намаляване на бедността, както и ангажимента за силно гражданско общество. Комисията прилага към проекта на решение за изпълнение на Комисията за одобряването на меморандум за разбирателство анализ на очакваното социално въздействие на макрофинансовата помощ. В съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 този анализ ще бъде представен на Комитета на държавите членки и се предоставя на разположение на Парламента и на Съвета посредством регистъра за дейността на комитетите.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (16.5.2018)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Украйна

(COM(2018)0127 – C8‑0108/2018 – 2018/0058(COD))

Докладчик по становище: Михаел Галер

КРАТКА ОБОСНОВКА

Вследствие на искане от страна на правителството на Украйна Европейската комисия предложи предоставяне на нова макрофинансова помощ (МФП) на Украйна, на основание на член 212 от ДФЕС, в размер на максимум 1 милиард евро, които да бъдат отпуснати под формата на средносрочни или дългосрочни заеми на два транша.

Предложената нова операция за МФП ще допълни предходните три операции за МФП, възлизащи на общо 3,4 милиарда евро, които бяха предоставени на Украйна от 2014 г. насам. По тези операции бяха отпуснати 2,8 милиарда евро, включително 1,6 милиарда евро през 2014 – 2015 г. (по т.нар. МФП I и II) и два транша от по 600 милиона евро през юли 2015 г. и през април 2017 г. (по МФП III). Третият и последен транш от 600 милиона евро по МФП III, чието отпускане е обвързано с прилагането на 21 мерки на политиките, договорени съвместно с украинските органи, не бе отпуснат. Въпреки че Украйна изпълни много от свързаните с политиките поети ангажименти, с които бе обвързан траншът, четири мерки, две от които бяха свързани с борбата срещу корупцията, не бяха приложени, преди срокът, през който помощта е налична, да изтече през януари 2018 г. При тези обстоятелства Комисията нямаше как да отпусне последния транш по МФП III, който бе официално отменен на 18 януари 2018 г.

Целта на предложената МФП е да се помогне на Украйна да покрие част от допълнителните си нужди от външно финансиране през периода 2018 – 2019 г. Така ще се намалят трудностите, свързани с платежния баланс, и фискалните трудности на икономиката в краткосрочен план. Освен това помощта от ЕС ще стимулира активизирането на усилията за реформа на Украйна чрез договаряне с украинските органи на меморандум за разбирателство, в който се описва подходящ пакет от мерки за подпомагане на икономическите корекции и структурните и антикорупционните реформи. Други три от шестте държави от Източното партньорство – Армения, Молдова и Украйна, вече ползват програми за МФП, както и четири други държави извън Източното партньорство.

Тъй като Украйна не изпълни изцяло програмата в областта на политиката, свързана с МФП III, целесъобразно е да се включат конкретни условия за всеки от двата транша от тази помощ. По-конкретно тези условия трябва да включат и мерките, които не бяха изпълнени в рамките на предходната програма, по следния начин:

•  Що се отнася до проверката на декларациите за имущественото състояние на публичните служители, Комисията трябва да настоява за създаването на ефикасна система за проверка, включително чрез софтуер за автоматична проверка с пряк и автоматичен достъп до държавните бази данни и регистри. Поради това в меморандума, който предстои да бъде договорен с Украйна по линия на предложената нова операция за МФП, Комисията следва да изисква гореспоменатата система за автоматична проверка да бъде внедрена и да функционира, като значителен брой от декларациите се проверяват чрез автоматизираната система, третирайки приоритетно високопоставените длъжностни лица, по времето на отпускането на втория транш от МФП ІV.

•  Що се отнася до проверката на данните, които предприятията ще предоставят за действителните си собственици, и изпълнението на задължението за представяне на отчети на предприятията, включително в ЕС, следва да бъде организиран обмен на експерти между Украйна и ЕС, за да се определят необходимите стъпки, които Украйна следва да предприеме с цел въвеждане на механизъм за проверка. Въз основа на това в меморандума следва да се набележат конкретни цели във връзка с механизма за проверка като условие по програмата за МФП ІV.

•  Забраната за износ на дървен материал, която не е съвместима с въздържането от мерки за ограничаване на търговията, продължава да е в сила и компетентната парламентарна комисия в Украйна все още не е разгледала закон за нейната отмяна. Комисията следва да работи с украинските органи за намиране на решение на този проблем чрез използването на специални търговски инструменти, особено механизма за двустранно уреждане на спорове.

Обвързаността на макрофинансовата помощ с условия представлява ефективно средство за стимулиране на реформи, по-специално на тези, свързани с демокрацията и принципите на правовата държава. В допълнение към тях правителството на Украйна понастоящем се опитва да прокара и допълнителни конституционни реформи. То е поело ангажимент за по-нататъшни промени в конституцията в съответствие с препоръките на Венецианската комисия, но въпреки това мониторингът от страна на Комисията и ЕСВД, също като част от тази помощ, би бил целесъобразен.

Тъй като ефективната борба срещу корупцията е от ключово значение за процеса на реформи, трябва да се наблегне на необходимостта от допълнителни усилия на Украйна в този контекст. Трябва също така да се отговори на опасенията на ЕС, свързани със задължението на гражданските активисти да представят електронни декларации, както и с реформата в съдебния сектор на всички равнища. Важно е условията, посочени в предходната и текущата МФП, да бъдат изпълнени от украинското правителство преди отпускането на допълнителна финансова помощ.

Следователно, в съответствие със споразумението между комисията по външни работи и комисията по международна търговия относно тясното им сътрудничество по време на тази операция и следвайки опита на неотдавнашната съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приложена към решението от 4 юли 2017 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова, комисията по външни работи предлага:

1.  да се потвърди отново предварителното условие за предоставяне на макрофинансова помощ, свързано с демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека и по-специално борбата с корупцията, тъй като това е от голямо значение за комисията по външни работи;

2.  да се гарантира, че Комисията и Европейската служба за външна дейност следят за изпълнението на това предварително условие през целия жизнен цикъл на МФП, така че да не се отпускат средства преди постигането на целите;

3.  да се ограничи въпреки това броят на измененията до две – едно на съображение и едно на член от решението, за да се гарантира бързо постигане на съгласие между Европейския парламент и Съвета.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия да вземе предвид следните изменения:

Изменение  1

Предложение за решение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Тъй като в платежния баланс на Украйна има остатъчен недостиг на външно финансиране, който надвишава средствата, предоставени от МВФ и други многостранни институции, се счита, че при настоящите извънредни обстоятелства предвидената за Украйна макрофинансова помощ от Съюза, във връзка с програмата на МВФ, представлява подходящ отговор на искането на Украйна за подкрепа за икономическото ѝ стабилизиране. Макрофинансовата помощ от Съюза ще подпомогне икономическото стабилизиране и програмата за структурни реформи на Украйна, като допълни средствата, предоставени по линия на финансовото споразумение с МВФ.

(11)  Тъй като в платежния баланс на Украйна има остатъчен недостиг на външно финансиране, който надвишава средствата, предоставени от МВФ и други многостранни институции, се счита, че при настоящите извънредни обстоятелства предвидената за Украйна макрофинансова помощ от Съюза, във връзка с програмата на МВФ, представлява подходящ отговор на искането на Украйна за подкрепа за икономическото ѝ стабилизиране. Макрофинансовата помощ от Съюза ще подпомогне икономическото стабилизиране и една социално отговорна програма за структурни реформи на Украйна, като допълни средствата, предоставени по линия на финансовото споразумение с МВФ.

Изменение    2

Предложение за решение

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Зачитането от страна на Украйна на ефективни демократични механизми включително многопартийна парламентарна система и на правовата държава и осигуряването на гаранции за зачитането на правата на човека са предварително условие за предоставянето на макрофинансовата помощ от Съюза. Освен това конкретните цели на макрофинансовата помощ от Съюза следва да подобрят ефикасността, прозрачността и отчетността на системите за управление на публичните финанси в Украйна и да насърчат структурните реформи, насочени към подпомагане на устойчивия и приобщаващ растеж, създаването на работни места и фискалната консолидация. Комисията и Европейската служба за външна дейност следва редовно да наблюдават спазването на предварителните условия и напредъка в постигането на тези цели.

(17)  Изпълнението от страна на Украйна на условията, свързани с миналите и предстоящите програми за макрофинансова помощ (МФП), особено свързаните с борбата срещу корупцията, и зачитането на ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система, и на правовата държава, които следва да бъдат подкрепяни от независима съдебна система, способна да се пребори ефективно с корупцията, и осигуряването на гаранции за зачитането на правата на човека, са предварително условие за предоставянето на МФП от Съюза. Тези условия следва да бъдат договорени с Украйна в подробен меморандум за разбирателство. Освен това конкретните цели на макрофинансовата помощ от Съюза следва да подобрят ефикасността, прозрачността и отчетността на системите за управление на публичните финанси в Украйна и да насърчат структурните реформи, насочени към подпомагане на устойчивия и приобщаващ растеж, създаването на работни места и фискалната консолидация. Комисията и Европейската служба за външна дейност следва редовно да наблюдават спазването на предварителните условия и напредъка в постигането на тези цели през жизнения цикъл на МФП. Отпускането на първия транш от финансовата подкрепа следва да стане едва след като нерешените политически мерки, свързани с последния транш от предходната програма за МФП, бъдат изцяло изпълнени. Комисията следва да предостави публична оценка на изпълнението на това предварително условие, в която ясно се посочват използваните в оценката референтни показатели.

Изменение    3

Предложение за решение

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Макрофинансовата помощ от Съюза следва да бъде обвързана с изпълнението на условия в областта на икономическата политика, които ще бъдат определени в меморандум за разбирателство. За да се осигурят еднакви условия на изпълнение и с цел по-голяма ефикасност, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да договори тези условия с украинските органи под надзора на комитета на представителите на държавите членки в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011. Съгласно този регламент процедурата по консултиране следва по принцип да се прилага за всички случаи с изключение на предвидените в Регламента. Като се има предвид потенциално значителното въздействие на помощ, чийто размер надхвърля 90 милиона евро, е целесъобразно за операциите над този праг да се използва процедурата по разглеждане. Поради размера на макрофинансовата помощ от Съюза за Украйна процедурата по разглеждане следва да се прилага за приемането на меморандума за разбирателство, както и за всяко намаляване, спиране или отмяна на помощта,

(23)  МФП от Съюза следва да бъде обвързана с условия, които ще бъдат определени в меморандум за разбирателство, който следва също така да включва подходящи критерии за измерване. Тези условия следва да не застрашават социално-икономическа стабилност на страната и следва да бъдат свързани с борбата срещу бедността и създаването на работни места по един измерим начин. За да се осигурят еднакви условия на изпълнение и с цел по-голяма ефикасност, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да договори тези условия с украинските органи след консултации със съответните украински заинтересовани страни и социални партньори и под надзора на комитета на представителите на държавите членки в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011. Съгласно този регламент процедурата по консултиране следва по принцип да се прилага за всички случаи с изключение на предвидените в Регламента. Като се има предвид потенциално значителното въздействие на помощ, чийто размер надхвърля 90 милиона евро, е целесъобразно за операциите над този праг да се използва процедурата по разглеждане. Поради размера на МФП от Съюза за Украйна процедурата по разглеждане следва да се прилага за приемането на меморандума за разбирателство, както и за всяко намаляване, спиране или отмяна на помощта,

Изменение    4

Предложение за решение

Член 1 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Отпускането на макрофинансовата помощ от Съюза се управлява от Комисията в съответствие със споразуменията или договореностите, постигнати между Международния валутен фонд (МВФ) и Украйна, и с основните принципи и цели на икономическите реформи, заложени в Споразумението за асоцииране ЕС—Украйна, включително ЗВЗСТ, договорено по линия на eвропейската политика за съседство (ЕПС).

Отпускането на макрофинансовата помощ от Съюза се управлява от Комисията в съответствие със споразуменията или договореностите, постигнати между Международния валутен фонд (МВФ) и Украйна, и с принципите и целите на политическите, институционалните, социално-икономическите и икономическите реформи, заложени в Споразумението за асоцииране ЕС – Украйна, включително ЗВЗСТ, договорено по линия на eвропейската политика за съседство (ЕПС).

Изменение    5

Предложение за решение

Член 1 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията осведомява редовно Европейския парламент и Съвета за развитието във връзка с макрофинансовата помощ от Съюза, включително плащанията, и предоставя своевременно на тези институции съответните документи.

Комисията осведомява редовно Европейския парламент и Съвета за развитието във връзка с макрофинансовата помощ от Съюза, включително плащанията, и за постигнатата от Украйна степен на изпълнение на договореното, и предоставя своевременно на тези институции съответните документи.

Изменение    6

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Зачитането от страна на Украйна на ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система, и правовата държава и осигуряването на гаранции за зачитането на правата на човека са предварителни условия за предоставянето на макрофинансовата помощ от Съюза.

1.  Изпълнението от страна на Украйна на условията, свързани с минали и предстоящи програми за МФП, по-специално тези, свързани с борбата срещу корупцията, ефективните демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система и правова държава, и гарантирането на зачитането на правата на човека, в т.ч. зачитането на националните малцинства, са предварителни условия за предоставянето на МФП от Съюза.

Изменение    7

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Следователно в меморандума за разбирателство между Европейския съюз и Украйна се посочва като предварителни условия за отпускането на траншовете по програмата за МФП IV, inter alia, че:

 

а)  се приема законодателство относно създаването и функционирането на съд за борба с корупцията, което е в съответствие с препоръките на Венецианската комисия, особено във връзка с областите на компетентност на съда, допустимостта и компетентността на кандидатите за длъжността съдия, процеса на подбор на кандидати, който включва участие на международни експерти, и статута на съдиите;

б)  се установява система за ефективна проверка на декларациите за имущественото състояние, подавани от държавните служители;

 

в)  активистите на гражданското общество, работещи в областта на борбата срещу корупцията, са освободени от подаването на електронни декларации за имущественото си състояние;

 

г)  съставът на Централната избирателна комисия на Украйна отразява политически баланс, представляващ всички имащи отношение политически сили, а именно тези, които са представени във Върховната рада, и се възпроизвежда в състава на всички окръжни избирателни комисии, както и на всички районни избирателни комисии;

Изменение    8

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В съответствие с посочената в член 7, параграф 2 процедура по разглеждане Комисията договаря с украинските органи ясно определени условия на икономическата политика и финансови условия, като акцентът се поставя на структурните реформи и солидните публични финанси, от които условия зависи макрофинансовата помощ от Съюза. Тези условия следва да бъдат установени в Меморандума за разбирателство (наричан по-нататък „Меморандумът за разбирателство“), съдържащ график за тяхното изпълнение. Условията на икономическата политика и финансовите условия, определени в Меморандума за разбирателство, съответстват на споразуменията или договореностите, посочени в член 1, параграф 3, включително на програмите за макроикономически корекции и структурни реформи, изпълнявани от Украйна с подкрепата на МВФ.

1.  В съответствие с посочената в член 7, параграф 2 процедура по разглеждане Комисията договаря с украинските органи ясно определени политически и финансови условия, като акцентът се поставя на социално отговорните структурни реформи и солидните публични финанси, от които условия зависи макрофинансовата помощ от Съюза. Тези условия следва да бъдат установени в Меморандума за разбирателство (наричан по-нататък „Меморандумът за разбирателство“), съдържащ подробен график и конкретни критерии за измерване за тяхното изпълнение. Политическите и финансовите условия, определени в Меморандума за разбирателство, съответстват на споразуменията или договореностите, посочени в член 1, параграф 3, включително на програмите за макроикономически корекции и структурни реформи, изпълнявани от Украйна с подкрепата на МВФ.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Украйна

Позовавания

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

INTA

15.3.2018

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

AFET

15.3.2018

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Michael Gahler

20.3.2018

Разглеждане в комисия

24.4.2018

 

 

 

Дата на приемане

16.5.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

58

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Doru-Claudian Frunzulică, Rebecca Harms, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

58

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Dobromir Sośnierz

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Украйна

Позовавания

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Дата на представяне на ЕП

9.3.2018

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

INTA

15.3.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

AFET

15.3.2018

BUDG

15.3.2018

 

 

Неизказано становище

Дата на решението

BUDG

21.3.2018

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Jarosław Wałęsa

21.3.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

24.4.2018

 

 

 

Дата на приемане

17.5.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

5

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Дата на внасяне

23.5.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

28

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Artis Pabriks, Franck Proust, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

5

-

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Viviane Reding

3

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Emmanuel Maurel

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 4 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност