ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Ukrajině

23.5.2018 - (COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)) - ***I

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodaj: Jarosław Wałęsa


Postup : 2018/0058(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0183/2018

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Ukrajině

(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0127),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 212 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0108/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady přijaté současně s rozhodnutím č. 778/2013/EU ze dne 12. srpna 2013 o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii[1],

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A8-00183/2018),

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.  schvaluje společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise připojené k tomuto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud Komise zjistí, že podmínky stanovenéodstavci 3 nejsou splněny, vyplácení makrofinanční pomoci Unie dočasně pozastaví nebo zruší. V těchto případech Komise informuje o důvodech tohoto pozastavení či zrušení Evropský parlament a Radu.

4.  Nejsou-li splněny podmínky uvedenéodst. 3 prvním pododstavci, Komise vyplácení makrofinanční pomoci Unie dočasně pozastaví nebo zruší. V těchto případech Komise informuje o důvodech tohoto pozastavení či zrušení Evropský parlament a Radu.

Odůvodnění

S ohledem na soudržnost se znění mění zpět na formulaci předchozích rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytování makrofinanční pomoci (včetně nedávného rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/598 ze dne 18. dubna 2018 o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii).

  • [1]  Úř. věst. L 218, 14.8.2013, s. 15.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Makrofinanční pomoc EU (MFA III) je mimořádný nouzový nástroj pro řešení vážných problémů s platební bilancí ve třetích zemích. Je to již počtvrté od vypuknutí krize v roce 2014, co Komise navrhuje makrofinanční pomoc. Tentokrát Komise navrhuje, aby částka o výši 1 miliardy EUR byla vyplacena v podobě střednědobých a dlouhodobých půjček s cílem pomoci této zemi pokrýt část jejích potřeb vnějšího financování na závěr roku 2018 a začátek roku 2019, konkrétně na omezení krátkodobé zranitelnosti hospodářství v oblasti platební bilance a rozpočtu. Pomoc má být vyplacena ve dvou úvěrových splátkách.

Pomoc EU by navíc poskytla motivaci k zintenzivnění reformního úsilí Ukrajiny prostřednictvím schválení memoranda o porozumění s ukrajinskými orgány, které stanovuje podpůrná opatření politik. Tato opatření jsou podmínkou pro vyplacení finančních prostředků.

V rámci prvních tří operací makrofinanční pomoci Ukrajina splnila většinu politických opatření, která byla společně dohodnuta mezi Komisí a ukrajinskými orgány. Celkem již bylo vyplaceno 2,8 miliardy EUR. Nicméně čtyři z 21 politických opatření, včetně dvou protikorupčních opatření dohodnutých v rámci předchozího programu makrofinanční pomoci (MFA III), nebyla zavedena do konce období dostupnosti finančních prostředků. Proto v lednu 2018 Komise zrušila uvolnění třetí tranše MFA III v hodnotě 600 milionů EUR. Tato opatření se promítnou do podmínek současné makrofinanční pomoci uvedené v memorandu o porozumění s ohledem na vývoj, k němuž došlo od ledna 2018.

Navzdory tomu, že se hospodářská situace od roku 2015 zlepšila, přetrvává řada slabých míst v důsledku silné závislosti země na vývozu komodit, pomalejšího doplňování jejích mezinárodních rezerv oproti očekáváním a její vysoké vnější zadluženosti. Nestabilní domácí politické prostředí a trvalá hrozba zesílení napětí ve východní části země představují rizika nepříznivého vývoje, která by mohla mít dopad na dosavadní mírné oživení.

V této souvislosti Ukrajina předložila dne 29. listopadu 2017 oficiální žádost o makrofinanční pomoc.

Návrh Komise úzce navazuje na společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady přijaté společně s rozhodnutím č. 778/2013/EU o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii, v jehož rámci spoluzákonodárci stanovili hlavní zásady a kritéria, jimiž by se mělo udělování makrofinanční pomoci řídit.

Návrh obsahuje ustanovení o skončení platnosti. Makrofinanční pomoc by měla být k dispozici po dobu dvou a půl let od prvního dne po vstupu memoranda o porozumění v platnost. Návrh Komise doprovází předběžná hodnotící zpráva.

Závěr

S ohledem na výše uvedené se zpravodaj domnívá, že Evropský parlament by měl návrh Komise na poskytnutí makrofinanční pomoci Ukrajině podpořit.

Zpravodaj zdůrazňuje, že vyplacení jednotlivých splátek by mělo být založeno na plnění jasně definovaných politických opatření a dodržování politických předpokladů pro poskytnutí makrofinanční pomoci EU (účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran, zásad právního státu a záruky dodržování lidských práv). Tyto podmínky by měly být jasně uvedeny v memorandu o porozumění, včetně protikorupčních opatření, která nebyla provedena v rámci MFA III.

Zpravodaj rovněž zdůrazňuje pravomoci Evropského parlamentu jako rozpočtového orgánu a připomíná, že má-li Parlament sledovat provádění pomoci, měla by jej Komise pravidelně informovat o jejím vývoji a poskytovat příslušné dokumenty.

PŘÍLOHA

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise

Parlament, Rada a Komise připomínají, že nezbytnou podmínkou pro poskytnutí makrofinanční pomoci je, že země přijímající pomoc respektuje účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran, jakož i zásady právního státu, a že zaručuje dodržování lidských práv.

Komise a Evropská služba pro vnější činnost sledují plnění této nezbytné podmínky po celou dobu poskytování makrofinanční pomoci Unie.

Vzhledem k nesplněným podmínkám týkajícím se boje proti korupci a následnému zrušení třetí splátky předchozího programu makrofinanční pomoci podle rozhodnutí (EU) 2015/601 Evropský parlament, Rada a Komise zdůrazňují, že poskytnutí další makrofinanční pomoci bude podmíněno dosažením pokroku v boji proti korupci na Ukrajině. Hospodářská politika a finanční podmínky chystaného memoranda o porozumění mezi Evropskou unií a Ukrajinou by proto měly zahrnovat mj. povinnost posílit řádnou správu věcí veřejných, správní kapacity a institucionální uspořádání pro boj proti korupci na Ukrajině, zejména pokud jde o systém ověřování majetkových přiznání, ověřování údajů o skutečných vlastnících společností a dobře fungující specializovaný protikorupční soud v souladu s doporučeními Benátské komise. Posoudit by se měly také podmínky pro boj proti praní peněz a vyhýbání se daňovým povinnostem. Nejsou-li tyto podmínky splněny, Komise v souladu s čl. 4 odst. 4 vyplácení makrofinanční pomoci Unie pozastaví nebo zruší.

Komise jednak pravidelně informuje Evropský parlament a Radu o vývoji souvisejícím s makrofinanční pomocí a poskytuje jim příslušné dokumenty, jednak při každé výplatě veřejně podává zprávu o splnění všech podmínek týkajících se hospodářské politiky a financí, které jsou na tuto výplatu navázané, a to zejména těch podmínek, které se týkají předcházení korupce.

Evropský parlament, Rada a Komise připomínají, že tato makrofinanční pomoc Ukrajině by měla podpořit hodnoty sdílené s Evropskou unií, včetně udržitelného a sociálně odpovědného rozvoje vedoucího k vytváření pracovních příležitostí a snižování chudoby, a také závazek k silné občanské společnosti. Komise doplní návrh prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se schvaluje memorandum o porozumění, o analýzu očekávaných sociálních dopadů makrofinanční pomoci. V souladu s nařízením (EU) č. 182/2011 bude tato analýza předložena Výboru členských států a zpřístupněna Parlamentu a Radě prostřednictvím rejstříku činnosti výborů.

STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (16.5.2018)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Ukrajině
(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – – 2018/0058(COD))

Zpravodaj: Michael Gahler

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V návaznosti na žádost ukrajinské vlády předložila Evropská komise návrh na poskytnutí další makrofinanční pomoci (MFA) Ukrajině na základě článku 212 SFEU v maximální výši 1 miliardy EUR, která má být poskytnuta ve formě střednědobých až dlouhodobých úvěrů ve dvou tranších.

Navrhované nové poskytnutí makrofinanční pomoci by doplnilo předchozí tři operace makrofinanční pomoci v celkové výši 3,4 miliardy EUR, které byly nabídnuty Ukrajině od roku 2014. V rámci těchto operací bylo vyplaceno celkem 2,8 miliardy EUR, včetně 1,6 miliardy EUR v období 2014–2015 (v rámci tzv. MFA I a MFA II) a dvou tranší v červenci 2015 a dubnu 2017, každá ve výši 600 milionů EUR (v rámci MFA III). Třetí a poslední tranše ve výši 600 milionů EUR v rámci MFA III, která je podmíněna provedením 21 politických opatření, která byla společně dohodnuta s orgány Ukrajiny, nebyla vyplacena. I když Ukrajina velkou část politických závazků spojených s touto splátkou splnila, čtyři opatření, včetně dvou opatření týkajících se boje proti korupci, nebyla do vypršení období dostupnosti pomoci v lednu 2018 provedena. Za těchto okolností Komise nemohla vyplatit poslední splátku v rámci MFA III, která byla oficiálně dne 18. ledna 2018 zrušena.

Cílem navrhované makrofinanční pomoci je pomoci Ukrajině pokrýt část jejích dodatečných potřeb vnějšího financování na období 2018–2019 a omezit krátkodobou zranitelnost hospodářství, pokud jde o platební bilanci a rozpočet. Navíc pomoc EU by poskytla motivaci pro zintenzivnění reformního úsilí Ukrajiny prostřednictvím schválení memoranda o porozumění s ukrajinskými orgány, v němž je uveden vhodný balíček opatření podporujících ekonomickou korekci a strukturální a protikorupční reformy. Další tři ze šesti zemí Východního partnerství – Arménie, Moldavsko a Ukrajina – stejně jako čtyři další země, které nejsou členy Východního partnerství, již z programů makrofinanční pomoci těží.

Vzhledem k tomu, že Ukrajina neprovedla v plné míře politický program spojený s MFA III, je vhodné zahrnout zvláštní podmínky pro každou ze dvou tranší této pomoci. Tyto podmínky musí zejména zahrnovat opatření, která nebyla provedena v rámci předchozího programu, a to takto:

•  Pokud jde o ověřování majetkových přiznání veřejných činitelů, Komise musí trvat na vytvoření účinného ověřovacího systému, včetně prostřednictvím automatického ověřovacího softwaru s přímým a automatickým přístupem ke státním databázím a rejstříkům. V memorandu, které má být dohodnuto s Ukrajinou v rámci navrhované nové operace makrofinanční pomoci, by měla Komise proto vyžadovat zavedení a provozování výše uvedeného automatického ověřovacího systému se značným počtem prohlášení ověřených automatizovaným systémem, přičemž prioritou by byli vysoce postavení úředníci.

•  Pokud jde o ověřování údajů, které mají poskytovat společnosti o svých skutečných majitelích, a vymáhání povinnosti společností v oblasti podávání zpráv, včetně EU, měly by být organizovány výměny odborníků mezi Ukrajinou a EU s cílem určit nezbytné kroky pro Ukrajinu, aby mohla uplatňovat mechanismus ověřování. Na tomto základě by memorandum mělo specifikovat konkrétní srovnávací ukazatele pro ověřovací mechanismus jako podmínku v rámci programu MFA IV.

•  Zákaz vývozu dřeva, který není slučitelný se zdržením se opatření omezujících obchod, zůstává v platnosti, a zákon k jeho zrušení musí ještě odpovědný parlamentní výbor na Ukrajině projednat. Komise by měla spolupracovat s ukrajinskými orgány s cílem nalézt řešení této překážky použitím zvláštních obchodních nástrojů, zejména dvoustranného mechanismu řešení sporů.

Podmíněnost této makrofinanční pomoci vytváří účinnou páku na podněcování reforem, zejména těch, které se týkají demokracie a právního státu. Součástí tohoto úsilí je také to, že se ukrajinská vláda v současné době pokouší prosadit další ústavní reformy. Vláda se zavázala k tomu, že v souladu s doporučeními Benátské komise učiní další ústavní změny, nicméně by bylo žádoucí, aby bylo mimo jiné v rámci této pomoci prováděno monitorování Komisí a ESVČ.

Vzhledem k tomu, že účinný boj proti korupci má klíčový význam pro reformní proces, je třeba v této souvislosti zdůraznit potřebu dalšího úsilí Ukrajiny. Rovněž je třeba reagovat na obavy EU týkající se povinnosti občanských aktivistů předkládat elektronická majetková přiznání, stejně jako na reformu soudnictví na všech úrovních. Je důležité, aby ukrajinská vláda před uvolněním další finanční pomoci splnila podmínky stanovené v předchozím a současném programu makrofinanční pomoci.

V souladu s dohodou mezi Výborem pro zahraniční věci a Výborem pro mezinárodní obchod o jejich úzké spolupráci během tohoto postupu a na základě nedávné zkušenosti se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, připojeným k rozhodnutí ze dne 4. července 2017 o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice, Výbor pro zahraniční věci proto navrhuje:

1.  opětovně potvrdit podmínku poskytnutí makrofinanční pomoci týkající se demokracie, právního státu, lidských práv, a zejména boje proti korupci, neboť to má pro Výbor pro zahraniční věci zásadní význam;

2.  zajistit, aby Komise a ESVČ sledovaly plnění této nezbytné podmínky po celou dobu poskytování makrofinanční pomoci, aby nedošlo k čerpání pomoci před dosažením cílů;

3.  omezit nicméně počet pozměňovacích návrhů na dva, na bod odůvodnění a na článek rozhodnutí, aby byla zajištěna rychlá dohoda mezi Evropským parlamentem a Radou.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh  1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Vzhledem k tomu, že v platební bilanci Ukrajiny přetrvává zbytkový deficit vnějšího financování přesahující výši prostředků poskytnutých MMF a jinými multilaterálními institucemi, je poskytnutí makrofinanční pomoci Ukrajině ze strany Unie za stávajících výjimečných okolností považováno za vhodnou reakci na žádost Ukrajiny o podporu její hospodářské stabilizace ve spojení s programem MMF. Makrofinanční pomoc Unie by podpořila hospodářskou stabilizaci Ukrajiny a její program strukturálních reforem a doplnila by zdroje, které budou k dispozici v rámci finančního ujednání s MMF.

(11)  Vzhledem k tomu, že v platební bilanci Ukrajiny přetrvává zbytkový deficit vnějšího financování přesahující výši prostředků poskytnutých MMF a jinými multilaterálními institucemi, je poskytnutí makrofinanční pomoci Ukrajině ze strany Unie za stávajících výjimečných okolností považováno za vhodnou reakci na žádost Ukrajiny o podporu její hospodářské stabilizace ve spojení s programem MMF. Makrofinanční pomoc Unie by podpořila hospodářskou stabilizaci Ukrajiny a její sociálně odpovědný program strukturálních reforem a doplnila by zdroje, které budou k dispozici v rámci finančního ujednání s MMF.

Pozměňovací návrh    2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Poskytnutí makrofinanční pomoci Unie by mělo být podmíněno tím, že Ukrajina bude respektovat účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran, a zásady právního státu a že zaručí dodržování lidských práv. Specifické cíle makrofinanční pomoci Unie by měly na Ukrajině posílit účinnost, transparentnost a odpovědnost systémů řízení veřejných financí a měly by prosazovat strukturální reformy zaměřené na podporu udržitelného růstu podporujícího začlenění, na vytváření pracovních příležitostí a fiskální konsolidaci. Komise a Evropská služba pro vnější činnost by měly plnění výše uvedených podmínek a dosahování těchto cílů pravidelně sledovat.

(17)  Poskytnutí makrofinanční pomoci (MFA) Unie by mělo být podmíněno tím, že Ukrajina splní podmínky spojené s předchozími a příštími programy MFA, zejména ty, které se týkají boje proti korupci, a bude respektovat účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran, a zásady právního státu, což by mělo být podpořeno nezávislým soudnictvím schopným účinně bojovat proti korupci, a že zaručí dodržování lidských práv. Tyto podmínky by měly být dohodnuty s Ukrajinou v podrobném memorandu o porozumění. Specifické cíle makrofinanční pomoci Unie by měly na Ukrajině posílit účinnost, transparentnost a odpovědnost systémů řízení veřejných financí a měly by prosazovat strukturální reformy zaměřené na podporu udržitelného růstu podporujícího začlenění, na vytváření pracovních příležitostí a fiskální konsolidaci. Komise a Evropská služba pro vnější činnost by měly plnění výše uvedených podmínek a dosahování těchto cílů pravidelně sledovat po celou dobu poskytování makrofinanční pomoci. Vyplacení první splátky finanční podpory by mělo být možné pouze po plném provedení dosud nerealizovaných politických opatření, která byla svázána s poslední splátkou předchozího programu MFA. Komise by měla veřejně posoudit plnění této podmínky a jasně uvést srovnávací ukazatele použité v jejím posouzení.

Pozměňovací návrh    3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Na makrofinanční pomoc Unie by se měly vztahovat podmínky v oblasti hospodářské politiky, jež budou stanoveny v memorandu o porozumění. V zájmu zajištění jednotných podmínek provádění a z důvodů účinnosti by Komise měla být zmocněna ke sjednání těchto podmínek s ukrajinskými orgány pod dohledem výboru složeného ze zástupců členských států v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. Podle uvedeného nařízení by měl být obecně použit poradní postup ve všech případech, kromě případů stanovených v uvedeném nařízení. Vzhledem k potenciálně významnému dopadu pomoci ve výši více než 90 milionů EUR je vhodné použít na operace přesahující tuto prahovou hodnotu přezkumný postup. Vzhledem k výši makrofinanční pomoci, kterou Unie Ukrajině poskytne, by měl být pro přijetí memoranda o porozumění nebo pro snížení, zastavení či zrušení pomoci použit přezkumný postup.

(23)  Na makrofinanční pomoc Unie by se měly vztahovat podmínky, jež budou stanoveny v memorandu o porozumění, v němž by měla být rovněž uvedena vhodná měřitelná kritéria. Tyto podmínky by neměly ohrozit sociálně-ekonomickou stabilitu země a měly by být měřitelně zacíleny na odstraňování chudoby a vytváření pracovních míst. V zájmu zajištění jednotných podmínek provádění a z důvodů účinnosti by Komise měla být zmocněna ke sjednání těchto podmínek s ukrajinskými orgány po konzultacích s příslušnými ukrajinskými zúčastněnými stranami a sociálními partnery a pod dohledem výboru složeného ze zástupců členských států v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. Podle uvedeného nařízení by měl být obecně použit poradní postup ve všech případech, kromě případů stanovených v uvedeném nařízení. Vzhledem k potenciálně významnému dopadu pomoci ve výši více než 90 milionů EUR je vhodné použít na operace přesahující tuto prahovou hodnotu přezkumný postup. Vzhledem k výši makrofinanční pomoci, kterou Unie Ukrajině poskytne, by měl být pro přijetí memoranda o porozumění nebo pro snížení, zastavení či zrušení pomoci použit přezkumný postup.

Pozměňovací návrh    4

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Uvolnění makrofinanční pomoci Unie řídí Komise způsobem, který je v souladu s dohodami nebo ujednáními uzavřenými mezi Mezinárodním měnovým fondem (MMF) a Ukrajinou a s hlavními zásadami a cíli ekonomických reforem stanovenými v dohodě o přidružení mezi EU a Ukrajinou, včetně prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, jak bylo dohodnuto v rámci evropské politiky sousedství (EPS).

Uvolnění makrofinanční pomoci Unie řídí Komise způsobem, který je v souladu s dohodami nebo ujednáními uzavřenými mezi Mezinárodním měnovým fondem (MMF) a Ukrajinou a se zásadami a cíli politických, institucionálních, sociálně-ekonomických a hospodářských reforem stanovenými v dohodě o přidružení mezi EU a Ukrajinou, včetně prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, jak bylo dohodnuto v rámci evropské politiky sousedství (EPS).

Pozměňovací návrh    5

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise pravidelně informuje Evropský parlament a Radu o vývoji v oblasti makrofinanční pomoci Unie, včetně jejího vyplácení, a včas předkládá těmto orgánům příslušné dokumenty.

Komise pravidelně informuje Evropský parlament a Radu o vývoji v oblasti makrofinanční pomoci Unie, včetně jejího vyplácení, a o míře provádění sjednaných dohod ze strany Ukrajiny, a včas předkládá těmto orgánům příslušné dokumenty.

Pozměňovací návrh    6

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytnutí makrofinanční pomoci Unie je podmíněno tím, že Ukrajina bude respektovat účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran, a zásady právního státu a že zaručí dodržování lidských práv.

1.  Poskytnutí MFA Unie je podmíněno tím, že Ukrajina splní podmínky spojené s minulými a budoucími programy MFA, zejména ty, které se týkají boje proti korupci, účinných demokratických mechanismů, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran, a zásad právního státu a že zaručí dodržování lidských práv, včetně respektování národnostních menšin.

Pozměňovací návrh    7

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V memorandu o porozumění mezi Evropskou unií a Ukrajinou jsou proto uvedeny nezbytné podmínky pro vyplacení splátek v rámci programu MFA IV, které mimo jiné zahrnují:

 

a)  přijetí právních předpisů o zřízení a fungování protikorupčního soudu, což je v souladu s doporučeními Benátské komise, zejména co se týče pravomocí soudu, způsobilosti a pravomocí kandidátů na funkci soudce, procesu výběru kandidátů, který zahrnuje účast mezinárodních odborníků, a postavení soudců;

b) zavedení systému účinného ověřování majetkových přiznání předkládaných veřejnými činiteli;

 

c)  osvobození aktivistů občanské společnosti působících v oblasti boje proti korupci od elektronických majetkových přiznání;

 

d)  složení ústřední volební komise Ukrajiny odráží politickou rovnováhu se zastoupením všech příslušných politických sil, zejména těch, které jsou zastoupeny v Nejvyšší radě, a přenáší se do složení všech okresních volebních komisí i všech okrskových volebních komisí.

Pozměňovací návrh    8

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise vyjedná v souladu s přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 s ukrajinskými orgány jasně vymezené podmínky v oblasti hospodářské politiky, jakož i finanční podmínky, které se vztahují na makrofinanční pomoc Unie, přičemž se zaměří na strukturální reformy a zdravé veřejné finance; tyto podmínky budou stanoveny v memorandu o porozumění (dále jen „memorandum o porozumění“), které bude obsahovat časový rámec pro jejich splnění. Podmínky v oblasti hospodářské politiky a finanční podmínky uvedené v memorandu o porozumění musí být v souladu s dohodami nebo ujednáními uvedenými v čl. 1 odst. 3, včetně makroekonomických ozdravných programů a programů strukturálních reforem prováděných Ukrajinou za podpory MMF.

1.  Komise vyjedná v souladu s přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 s ukrajinskými orgány jasně vymezené politické a finanční podmínky, které se vztahují na makrofinanční pomoc Unie, přičemž se zaměří na sociálně odpovědné strukturální reformy a zdravé veřejné finance; tyto podmínky budou stanoveny v memorandu o porozumění (dále jen „memorandum o porozumění“), které bude obsahovat přesný časový rámec a konkrétní měřitelná kritéria pro jejich splnění. Politické a finanční podmínky uvedené v memorandu o porozumění musí být v souladu s dohodami nebo ujednáními uvedenými v čl. 1 odst. 3, včetně makroekonomických ozdravných programů a programů strukturálních reforem prováděných Ukrajinou za podpory MMF.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Další makrofinanční pomoc Ukrajině

Referenční údaje

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

15.3.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

15.3.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Michael Gahler

20.3.2018

Projednání ve výboru

24.4.2018

 

 

 

Datum přijetí

16.5.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

58

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Doru-Claudian Frunzulică, Rebecca Harms, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

58

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Dobromir Sośnierz

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Další makrofinanční pomoc Ukrajině

Referenční údaje

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Datum předložení EP

9.3.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

15.3.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

15.3.2018

BUDG

15.3.2018

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

21.3.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Jarosław Wałęsa

21.3.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

24.4.2018

 

 

 

Datum přijetí

17.5.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

5

3

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Datum předložení

23.5.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

28

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Artis Pabriks, Franck Proust, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

5

-

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Viviane Reding

3

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Emmanuel Maurel

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 4. června 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí