Procedure : 2018/0058(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0183/2018

Indgivne tekster :

A8-0183/2018

Forhandlinger :

PV 12/06/2018 - 17
CRE 12/06/2018 - 17

Afstemninger :

PV 13/06/2018 - 8.7
CRE 13/06/2018 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0255

BETÆNKNING     ***I
PDF 537kWORD 68k
23.5.2018
PE 619.285v02-00 A8-0183/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine

(COM(2018)0127 – C8–0108/2018 – 2018/0058(COD))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Jarosław Wałęsa

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 ÆNDRINGSFORSLAG
 BILAG
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine

(COM(2018)0127 – C8–0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0127),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 212, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0108/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet, som blev vedtaget samtidig med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 778/2013/EU af 12. august 2013 om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A8-0183/2018),

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Finder Kommissionen, at de i stk. 3 fastlagte betingelser ikke er opfyldt, suspenderer eller annullerer den midlertidigt udbetalingen af Unionens makrofinansielle bistand. I sådanne tilfælde underretter den Europa-Parlamentet og Rådet om årsagerne til denne suspendering eller annullering.

4.  Såfremt de i stk. 3, første afsnit, omhandlede betingelser ikke opfyldes, suspenderer eller annullerer Kommissionen midlertidigt udbetalingen af Unionens makrofinansielle bistand. I sådanne tilfælde underretter den Europa-Parlamentet og Rådet om årsagerne til denne suspendering eller annullering.

Begrundelse

Med henblik på konsistens ændres teksten tilbage til ordlyden i Europa-Parlamentets og Rådets tidligere afgørelser om makrofinansiel bistand (herunder Europa-Parlamentets og Rådets nylige afgørelse (EU) 2018/598 af 18. april 2018 om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien).

(1)

EUT L 218 af 14.8.2013, s. 15.


ÆNDRINGSFORSLAG

EU's makrofinansielle bistand (MFA) er et ekstraordinært nødinstrument til håndtering af alvorlige betalingsbalanceproblemer i tredjelande. Det er fjerde gang, at Kommissionen foreslår en makrofinansiel bistandstransaktion siden krisens begyndelse i 2014. Denne gang foreslår Kommissionen, at 1 mia. EUR vil blive udbetalt som mellem- og langfristede lån for at hjælpe landet med at dække en del af sit eksterne finansieringsbehov i slutningen af 2018 og begyndelsen af 2019, navnlig med at mindske økonomiens kortsigtede betalingsbalance- og budgetmæssige sårbarheder. Bistanden forventes at blive udbetalt i to lånerater.

EU's bistand har bl.a. til formål at skabe incitamenter til at styrke Ukraines reformbestræbelser, hvilket sker ved at opnå enighed med de ukrainske myndigheder om et aftalememorandum, der fastsætter de politiske foranstaltninger. Disse foranstaltninger er en betingelse for udbetalingen af midlerne.

I forbindelse med de første tre makrofinansielle bistandstransaktioner har Ukraine opfyldt de fleste af de politiske foranstaltninger, der blev aftalt mellem Kommissionen og de ukrainske myndigheder. Et samlet beløb på 2,8 mia. EUR er blevet udbetalt. Ikke desto mindre var fire af de 21 politiske initiativer, herunder to foranstaltninger til bekæmpelse af korruption, som blev vedtaget under det forrige program (MFA III) ikke gennemført på tidspunktet, hvor tilgængeligheden af de midler, der er til rådighed, udløb. Derfor annullerede Kommissionen i januar 2018 den tredje tranche af MFA III på 600 mio. EUR. Disse foranstaltninger vil blive afspejlet i den nuværende makrofinansielle bistand, der er faststat i aftalememorandummet, under hensyntagen til den udvikling, som har fundet sted siden januar 2018.

Trods forbedringen af den økonomiske situation siden 2015 er der fortsat mange sårbarheder, eftersom landet er meget afhængigt af råvareeksport, genopbygningen af de internationale reserver er gået langsommere end forventet og på grund af den høje udlandsgæld. Det ustabile indenlandske politiske klima og den vedvarende trussel om en intensivering af spændingerne i den østlige del af landet er risici, der kan bremse det stadig skrøbelige genopsving.

På denne baggrund fremsatte Ukraine sin officielle anmodning om makrofinansiel bistand den 29. november 2017.

Kommissionens forslag følger nøje den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet, som blev vedtaget sammen med afgørelse nr. 778/2013/EU om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien, hvori lovgiverne fastlagde de vigtigste principper og betragtninger, som bør styre proceduren for tildeling af makrofinansiel bistand.

Forslaget indeholder en udløbsklausul. Den makrofinansielle bistand stilles til rådighed i to et halvt år regnet fra den første dag efter aftalememorandummets ikrafttræden. Kommissionens forslag er ledsaget af en forudgående evalueringserklæring.

Konklusion

I lyset af ovenstående betragtninger er det ordførerens opfattelse, at Europa-Parlamentet bør tilslutte sig Kommissionens forslag om at yde makrofinansiel bistand til Ukraine.

Ordføreren understreger, at udbetalingen af hver rate bør baseres på opfyldelse af klart definerede politiske foranstaltninger og overholdelse af de politiske forudsætninger for EU's makrofinansielle bistand (effektive, demokratiske mekanismer, herunder et parlamentarisk flerpartisystem og retsstatsprincippet samt garantere respekt for menneskerettighederne). Disse betingelser bør være formuleret klart i aftalememorandummet, herunder foranstaltninger til bekæmpelse af korruption, som ikke var opfyldt under MFA III.

Ordføreren understreger også Europa-Parlamentets beføjelser som budgetmyndighed og minder om, at for at Parlamentet kan følge gennemførelsen af bistand bør Kommissionen regelmæssigt informere Parlamentet om udviklingen vedrørende den og forelægge de relevante dokumenter.


BILAG

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen minder om, at en forudsætning for at yde makrofinansiel bistand er, at modtagerlandet respekterer effektive demokratiske mekanismer – herunder et parlamentarisk flerpartisystem – og retsstatsprincippet, samt sikrer respekt for menneskerettighederne.

Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil kontrollerer, at disse forudsætninger overholdes i hele den periode, hvor Unionen yder makrofinansiel bistand.

I lyset af de uopfyldte betingelser vedrørende bekæmpelse af korruption og den tilknyttede annullering af den tredje tranche under det forrige program for makrofinansiel bistand, jf. afgørelse (EU) 2015/601, understreger Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, at yderligere makrofinansiel bistand vil være betinget af, at der sker fremskridt inden for bekæmpelsen af korruption i Ukraine. Med henblik herpå vil de økonomisk-politiske og finansielle betingelser i det aftalememorandum, som Den Europæiske Union og Ukraine skal nå til enighed om, bl.a. omfatte forpligtelser til at styrke forvaltningen, den administrative kapacitet og den institutionelle struktur, særlig for så vidt angår bekæmpelse af korruption i Ukraine, og i denne henseende især et system til kontrol af formueangivelser, kontrol af oplysninger om selskabers reelle ejerskab og en velfungerende særlig antikorruptionsdomstol, i overensstemmelse med Venedigkommissionens anbefalinger. Der påtænkes endvidere betingelser vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge og skatteundgåelse. I overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, suspenderer eller annullerer Kommissionen midlertidigt udbetalingen af den makrofinansielle bistand, hvis betingelserne ikke opfyldes.

Ud over regelmæssigt at underrette Europa-Parlamentet og Rådet om udviklingen i relation til bistanden og forsyne dem med relevante dokumenter offentliggør Kommissionen efter hver udbetaling en rapport om opfyldelsen af alle de økonomisk-politiske og finansielle betingelser, der er knyttet til denne udbetaling, navnlig vedrørende bekæmpelsen af korruption.

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen minder om, at den makrofinansielle bistand til Ukraine skal bidrage til at skabe fælles værdier med Den Europæiske Union, herunder bæredygtig og socialt ansvarlig udvikling, som fører til jobskabelse og fattigdomsbekæmpelse, og en forpligtelse til at have et stærkt civilsamfund. Kommissionen vedlægger en analyse af de forventede sociale virkninger af den makrofinansielle bistand til udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om godkendelse af aftalememorandummet. I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011 forelægges denne analyse for Medlemsstatsudvalget, og den stilles til rådighed for Europa-Parlamentet og Rådet gennem registret over arbejdet i udvalgene.


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (16.5.2018)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine

(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

Ordfører for udtalelse: Michael Gahler

KORT BEGRUNDELSE

Efter en anmodning fra Ukraines regering har Kommissionen foreslået at stille et program for ny makrofinansiel bistand (MFA) til Ukraine til rådighed baseret på artikel 212 i TEUF, med et beløb på op til 1 mia. EUR i form af mellem- og langfristede lån i to trancher.

Den foreslåede nye MFA-transaktion vil supplere de forudgående tre MFA-transaktioner på i alt 3,4 mia. EUR, som Ukraine har fået tilbud om siden 2014. Der blev udbetalt i alt 2,8 mia. EUR som led i disse transaktioner, herunder 1,6 mia. EUR i 2014-2015 (under den såkaldte MFA I og II) og to trancher på hver 600 mio. EUR i henholdsvis juli 2015 og april 2017 (under MFA III). En tredje og sidste tranche på 600 mio. EUR under MFA III, der var betinget af gennemførelsen af 21 politikforanstaltninger, som der blev opnået enighed om med de ukrainske myndigheder, blev ikke udbetalt. Skønt Ukraine havde opfyldt en stor del af de politiske forpligtelser knyttet til denne tranche, var fire foranstaltninger, herunder to med relation til bekæmpelsen af korruption, ikke blevet gennemført på det tidspunkt, hvor rådighedsperioden for bistanden udløb i januar 2018. Under de omstændigheder kunne Kommissionen ikke udbetale den sidste tranche under MFA III, der blev officielt annulleret den 18. januar 2018.

Formålet med den foreslåede makrofinansielle bistand er at hjælpe Ukraine med at dække en del af sit supplerende behov for ekstern finansiering i 2018-2019 og på denne måde mindske økonomiens sårbarheder på kort sigt i forhold til betalingsbalance og de offentlige finanser. Desuden vil EU-bistanden give incitamenter til at skærpe Ukraines reformindsats ved at indgå et aftalememorandum med de ukrainske myndigheder indeholdende en passende pakke af foranstaltninger, der kan støtte den økonomiske tilpasning og struktur- og antikorruptionsreformerne. Tre andre af de seks lande i Det Østlige Partnerskab – Armenien, Moldova og Ukraine – nyder allerede godt af MFA-programmer ud over fire andre lande uden for Det Østlige Partnerskab.

I lyset af Ukraines ufuldstændige gennemførelse af det politiske program, der var knyttet til MFA III, bør der knyttes specifikke betingelser til hver af de to trancher af bistanden. Disse betingelser skal i særdeleshed også omfatte de foranstaltninger fra det tidligere program, som ikke gennemførtes, på følgende måde:

•  For så vidt angår kontrollen af offentligt ansattes formueangivelser skal Kommissionen insistere på, at der etableres et effektivt kontrolsystem, bl.a. i form af automatisk kontrolsoftware med direkte og automatisk adgang til statens databaser og registre. I det aftalememorandum, der skal opnås enighed med Ukraine om under den foreslåede nye MFA-foranstaltning, bør Kommissionen derfor kræve, at ovennævnte automatiske kontrolsystem er indført og taget i brug, og at et betydeligt antal formueangivelser, fortrinsvis fra højstående embedsmænd, er blevet kontrolleret af det automatiske system på det tidspunkt, hvor anden tranche under MFA IV-programmet udbetales.

•  Med hensyn til kontrollen af virksomheders oplysninger om deres reelle ejere og deres overholdelse af deres indberetningspligt, herunder i EU, bør der tilrettelægges udveksling af eksperter mellem Ukraine og EU for at træffe de nødvendige foranstaltninger til, at Ukraine kan iværksætte en kontrolmekanisme. På basis heraf bør memorandummet indeholde konkrete benchmarks for en kontrolmekanisme som en betingelse under MFA IV-programmet.

•  Træeksportforbuddet, der ikke er foreneligt med det at afstå fra handelsbegrænsende foranstaltninger, forbliver på plads, og en lov om dets ophævelse er endnu ikke blevet færdigbehandlet af det ansvarlige parlamentsudvalg i Ukraine. Kommissionen bør samarbejde med de ukrainske myndigheder med henblik på at finde en løsning på dette irritationsmoment gennem anvendelse af særlige handelspolitiske instrumenter, i særdeleshed den bilaterale tvistbilæggelsesordning.

Den konditionalitet, der er knyttet til MFA, udgør en nyttig løftestang med hensyn til at stimulere reformer, navnlig dem, der er relateret til demokrati og retsstat. Blandt disse reformer forsøger den ukrainske regering i øjeblikket at få vedtaget yderligere forfatningsmæssige reformer. Regeringen har forpligtet sig til at ændre forfatningen yderligere i overensstemmelse med Venedigkommissionens henstillinger, alligevel vil kontrol fra Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens side – også som led i denne bistand – være passende.

Da effektiv bekæmpelse af korruption er af grundlæggende betydning for reformprocessen, skal behovet for en yderligere indsats fra Ukraine fremhæves i denne forbindelse. Der bør ligeledes tages højde for EU's betænkeligheder med hensyn til borgerrettighedsaktivisternes forpligtelse til at indgive e-erklæringer samt til reformen af retsvæsenet på alle niveauer. Det er vigtigt, at de betingelser, der blev angivet i de tidligere og den nuværende MFA, opfyldes af den ukrainske regering, inden yderligere finansiel bistand udbetales.

I overensstemmelse med aftalen mellem Udenrigsudvalget og Udvalget om International Handel om deres tætte samarbejde i forbindelse med denne procedure og efter den seneste erfaring med den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, som var vedføjet beslutningen af 4. juli 2017 om makrofinansiel bistand til Republikken Moldova, foreslår Udenrigsudvalget derfor:

1.  at gentage den forudsætning for tildeling af makrofinansiel bistand, der er knyttet til demokrati, retsstat, menneskerettigheder og især bekæmpelse af korruption, da dette er af stor betydning for Udenrigsudvalget

2.  at sikre, at Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten overvåger opfyldelsen af denne forudsætning gennem hele livscyklussen for den makrofinansielle bistand, således at der ikke kan foretages udbetaling, før målene er nået

3.  ikke desto mindre at begrænse antallet af ændringer til to, én i betragtningerne og én i en artikel, for at sikre en hurtig aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag  1

Forslag til afgørelse

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Eftersom der stadig findes et resterende eksternt finansieringsgab på Ukraines betalingsbalance, som overstiger de midler, der stilles til rådighed af IMF og andre multilaterale institutioner, anses Unionens makrofinansielle bistand til Ukraine, i kombination med IMF-programmet, under de nuværende ekstraordinære omstændigheder for at være en hensigtsmæssig reaktion på Ukraines anmodning om støtte til landets økonomiske stabilisering. Unionens makrofinansielle bistand vil støtte Ukraines økonomiske stabilisering og strukturreformer, idet den udgør et supplement til de midler, der stilles til rådighed under IMF's finansielle ordning.

(11)  Eftersom der stadig findes et resterende eksternt finansieringsgab på Ukraines betalingsbalance, som overstiger de midler, der stilles til rådighed af IMF og andre multilaterale institutioner, anses Unionens makrofinansielle bistand til Ukraine, i kombination med IMF-programmet, under de nuværende ekstraordinære omstændigheder for at være en hensigtsmæssig reaktion på Ukraines anmodning om støtte til landets økonomiske stabilisering. Unionens makrofinansielle bistand vil støtte Ukraines økonomiske stabilisering og socialt ansvarlige strukturreformer, idet den udgør et supplement til de midler, der stilles til rådighed under IMF's finansielle ordning.

Ændringsforslag    2

Forslag til afgørelse

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Det bør være en forudsætning for tildeling af Unionens makrofinansielle bistand, at Ukraine respekterer effektive, demokratiske mekanismer herunder et parlamentarisk flerpartisystem og retsstatsprincippet samt sikrer respekt for menneskerettighederne. De specifikke målsætninger for Unionens makrofinansielle bistand bør samtidig være at styrke effektiviteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden af de offentlige finansforvaltningssystemer i Ukraine og bør fremme strukturreformer, der har til formål at støtte en holdbar og inklusiv vækst, jobskabelse og finanspolitisk konsolidering. Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør regelmæssigt føre kontrol med, at såvel forudsætningerne opfyldes, som at disse mål nås.

(17)  Det bør være en forudsætning for tildeling af Unionens makrofinansielle bistand (MFA), at Ukraine opfylder de betingelser, der er knyttet til tidligere og kommende MFA-programmer, navnlig vedrørende bekæmpelse af korruption, og respekterer effektive, demokratiske mekanismer, herunder et parlamentarisk flerpartisystem og retsstatsprincippet, der bør understøttes af et uafhængigt retsvæsen, der er i stand til effektivt at bekæmpe korruption, samt sikrer respekt for menneskerettighederne. Disse betingelser bør aftales med Ukraine i et detaljeret aftalememorandum. De specifikke målsætninger for Unionens makrofinansielle bistand bør samtidig være at styrke effektiviteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden af de offentlige finansforvaltningssystemer i Ukraine og bør fremme strukturreformer, der har til formål at støtte en holdbar og inklusiv vækst, jobskabelse og finanspolitisk konsolidering. Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør igennem hele MFA'ens livscyklus regelmæssigt føre kontrol med, såvel at forudsætningerne opfyldes, som at disse mål nås. Udbetalingen af den første tranche af den finansielle støtte bør kun stilles til rådighed, efter at de udestående politiske foranstaltninger, der var knyttet til den sidste tranche af det foregående MFA-program, er blevet gennemført fuldt ud. Kommissionen bør foretage en offentligt tilgængelig vurdering af opfyldelsen af denne forudsætning med tydelig angivelse af, hvilke benchmarks der anvendes i vurderingen.

Ændringsforslag    3

Forslag til afgørelse

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Unionens makrofinansielle bistand bør ledsages af økonomisk-politiske betingelser, som nedfældes i et aftalememorandum. For at sikre ensartede gennemførelsesbetingelser og af effektivitetshensyn bør Kommissionen tillægges beføjelse til at forhandle disse betingelser med de ukrainske myndigheder under tilsyn af et udvalg sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011. I henhold til denne forordning bør rådgivningsproceduren som hovedregel finde anvendelse i alle tilfælde, medmindre andet er fastsat i forordningen. I betragtning af den potentielt store betydning af bistand på mere end 90 mio. EUR vil det være hensigtsmæssigt, at undersøgelsesproceduren anvendes for transaktioner over denne tærskel. I betragtning af størrelsen af Unionens makrofinansielle bistand til Ukraine bør undersøgelsesproceduren finde anvendelse på vedtagelsen af aftalememorandummet og på enhver reduktion, suspendering eller annullering af bistanden —

(23)  Unionens MFA bør ledsages af betingelser, som nedfældes i et aftalememorandum, der også bør indeholde passende målekriterier. Disse betingelser bør ikke bringe landets socioøkonomiske stabilitet i fare og bør være knyttet til bekæmpelse af fattigdom og jobskabelse på en målbar måde. For at sikre ensartede gennemførelsesbetingelser og af effektivitetshensyn bør Kommissionen tillægges beføjelse til i samråd med de relevante ukrainske interessenter og arbejdsmarkedsparter at forhandle disse betingelser med de ukrainske myndigheder under tilsyn af et udvalg sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011. I henhold til denne forordning bør rådgivningsproceduren som hovedregel finde anvendelse i alle tilfælde, medmindre andet er fastsat i forordningen. I betragtning af den potentielt store betydning af bistand på mere end 90 mio. EUR vil det være hensigtsmæssigt, at undersøgelsesproceduren anvendes for transaktioner over denne tærskel. I betragtning af størrelsen af Unionens MFA til Ukraine bør undersøgelsesproceduren finde anvendelse på vedtagelsen af aftalememorandummet og på enhver reduktion, suspendering eller annullering af bistanden —

Ændringsforslag    4

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen forvalter frigivelsen af Unionens makrofinansielle bistand på en måde, der er i overensstemmelse med de aftaler eller overenskomster, der er indgået mellem IMF og Ukraine, og med de centrale principper og målsætninger i de økonomiske reformer, som er fastlagt i associeringsaftalen mellem EU og Ukraine, herunder DCFTA-aftalen inden for rammerne af den europæiske naboskabspolitik.

Kommissionen forvalter frigivelsen af Unionens makrofinansielle bistand på en måde, der er i overensstemmelse med de aftaler eller overenskomster, der er indgået mellem IMF og Ukraine, og med de principper og målsætninger i de politiske, institutionelle, socioøkonomiske og økonomiske reformer, som er fastlagt i associeringsaftalen mellem EU og Ukraine, herunder DCFTA-aftalen inden for rammerne af den europæiske naboskabspolitik.

Ændringsforslag    5

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen holder regelmæssigt Europa-Parlamentet og Rådet underrettet om udviklingen i Unionens makrofinansielle bistand, herunder udbetalingen heraf, og forsyner i god tid disse institutioner med den relevante dokumentation.

Kommissionen holder regelmæssigt Europa-Parlamentet og Rådet underrettet om udviklingen i Unionens makrofinansielle bistand, herunder udbetalingen heraf, samt i hvilken grad Ukraine har gennemført det, landet har indgået aftale om, og forsyner i god tid disse institutioner med den relevante dokumentation.

Ændringsforslag    6

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Det er en forudsætning for Unionens makrofinansielle bistand, at Ukraine respekterer effektive, demokratiske mekanismer herunder et parlamentarisk flerpartisystem og retsstatsprincippet samt sikrer respekt for menneskerettighederne.

1.  Det er en forudsætning for Unionens MFA, at Ukraine opfylder de betingelser, der er knyttet til tidligere og kommende MFA-programmer, navnlig vedrørende bekæmpelse af korruption, effektive, demokratiske mekanismer, herunder et parlamentarisk flerpartisystem og retsstatsprincippet, samt sikrer respekt for menneskerettighederne, herunder for nationale mindretal.

Ændringsforslag    7

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Aftalememorandummet mellem Den Europæiske Union og Ukraine skal derfor fastsætte følgende forudsætninger for udbetalingen af de forskellige trancher under MFA IV-programmet, bl.a. at:

 

a)  der er vedtaget lovgivning om nedsættelse af en antikorruptionsdomstol og om dens funktionsmåde, der er i overensstemmelse med henstillingerne fra Venedigkommissionen, navnlig vedrørende domstolens beføjelser, hvilke kvalifikationer og kompetencer der kræves af ansøgere til stillingen som dommer, processen for udvælgelse af ansøgere, som skal omfatte deltagelse af internationale eksperter, samt dommernes status

b) der oprettes et system til effektivt at kontrollere offentligt ansattes formueangivelser

 

c)  civilsamfundsaktivister, der arbejder på området for bekæmpelse af korruption, er undtaget fra at indgive e-formueerklæringer

 

d)  sammensætningen af Ukraines centrale valgkommission afspejler en politisk ligevægt, som repræsenterer alle relevante politiske kræfter, især dem, der er repræsenteret i Verkhovna Rada, og som gentages i sammensætningen af alle distriktsvalgkommissioner og valgkredskommissioner.

Ændringsforslag    8

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen aftaler efter undersøgelsesproceduren i artikel 7, stk. 2, med de ukrainske myndigheder klart definerede økonomisk-politiske og finansielle betingelser, der fokuserer på strukturreformer og sunde offentlige finanser, som Unionens makrofinansielle bistand skal være underlagt, og disse betingelser fastlægges i et aftalememorandum ("aftalememorandummet"), som omfatter en tidsramme for betingelsernes opfyldelse. De økonomisk-politiske og finansielle betingelser i aftalememorandummet skal være i overensstemmelse med de aftaler eller overenskomster, der henvises til i artikel 1, stk. 3, herunder de makroøkonomiske tilpasnings- og strukturreformprogrammer, som Ukraine har gennemført med støtte fra IMF.

1.  Kommissionen aftaler efter undersøgelsesproceduren i artikel 7, stk. 2, med de ukrainske myndigheder klart definerede politiske og finansielle betingelser, der fokuserer på socialt ansvarlige strukturreformer og sunde offentlige finanser, som Unionens makrofinansielle bistand skal være underlagt, og disse betingelser fastlægges i et aftalememorandum ("aftalememorandummet"), som omfatter en præcis tidsramme og konkrete målekriterier for betingelsernes opfyldelse. De politiske og finansielle betingelser i aftalememorandummet skal være i overensstemmelse med de aftaler eller overenskomster, der henvises til i artikel 1, stk. 3, herunder de makroøkonomiske tilpasnings- og strukturreformprogrammer, som Ukraine har gennemført med støtte fra IMF.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine

Referencer

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

15.3.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

15.3.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Michael Gahler

20.3.2018

Behandling i udvalg

24.4.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

16.5.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

58

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Doru-Claudian Frunzulică, Rebecca Harms, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

58

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Dobromir Sośnierz

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine

Referencer

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Dato for høring af EP

9.3.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

15.3.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

15.3.2018

BUDG

15.3.2018

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

BUDG

21.3.2018

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Jarosław Wałęsa

21.3.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

24.4.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

17.5.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

5

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Dato for indgivelse

23.5.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

28

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Artis Pabriks, Franck Proust, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

5

-

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Viviane Reding

3

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Emmanuel Maurel

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 4. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik