Διαδικασία : 2018/0058(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0183/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0183/2018

Συζήτηση :

PV 12/06/2018 - 17
CRE 12/06/2018 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2018 - 8.7
CRE 13/06/2018 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0255

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 787kWORD 72k
23.5.2018
PE 619.285v02-00 A8-0183/2018

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία

(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Jarosław Wałęsa

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία

(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0127),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 212 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0108/2018),

––  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που εγκρίθηκε ταυτόχρονα με την απόφαση αριθ. 778/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για την χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0183/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 3, η Επιτροπή αναστέλλει προσωρινά ή ακυρώνει την εκταμίευση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τους λόγους της εν λόγω αναστολής ή ακύρωσης.

4.  Σε περίπτωση που οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο δεν τηρούνται, η Επιτροπή αναστέλλει προσωρινά ή ακυρώνει την εκταμίευση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τους λόγους της εν λόγω αναστολής ή ακύρωσης.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας, το κείμενο αναδιατυπώνεται ώστε να ταιριάζει με τη διατύπωση των προηγούμενων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής (συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης απόφασης (ΕΕ) 2018/598 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με ημερομηνία 18 Απριλίου 2018, για την παροχή περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία).

(1)

ΕΕ L 218 της 14.8.2013, σ. 15.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή (ΜΧΣ) της ΕΕ αποτελεί ένα μέσο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση σοβαρών δυσκολιών του ισοζυγίου πληρωμών σε τρίτες χώρες. Αυτή είναι η τέταρτη φορά που η Επιτροπή προτείνει μια πράξη ΜΧΣ από την αρχή της κρίσης το 2014. Αυτή τη φορά, η Επιτροπή προτείνει πιστώσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου EUR, που θα εκταμιευθούν ως μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια, ώστε να βοηθήσει τη χώρα να καλύψει μέρος των αναγκών εξωτερικής χρηματοδότησής της για τα τέλη του 2018 και τις αρχές του 2019, ήτοι στη μείωση των βραχυπρόθεσμων αδυναμιών του ισοζυγίου πληρωμών και των δημοσιονομικών ευπαθειών. Η συνδρομή σχεδιάζεται να εκταμιευτεί με τη μορφή τριών δόσεων δανείου.

Η συνδρομή της ΕΕ αναμένεται να προσφέρει κίνητρα ώστε να επιταχυνθούν οι προσπάθειες μεταρρύθμισης της Ουκρανίας, μέσω της υπογραφής, με τις αρχές της Ουκρανίας, Μνημονίου Συνεννόησης που καθορίζει κατάλληλη δέσμη μέτρων στήριξης μέτρων πολιτικής. Τα μέτρα αυτά αποτελούν προϋπόθεση για την εκταμίευση των κονδυλίων.

Στο πλαίσιο των τριών πρώτων πράξεων ΜΧΣ, η Ουκρανία πληροί τα περισσότερα από τα μέτρα πολιτικής που έχουν συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ της Επιτροπής και των ουκρανικών αρχών. Έχει εκταμιευθεί συνολικό ποσό ύψους 2.8 δισεκατομμυρίων EUR. Ωστόσο, τέσσερα από τα 21 μέτρα πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των δύο μέτρων κατά της διαφθοράς που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος (ΜΧΣ III) δεν είχαν υλοποιηθεί έως τη στιγμή που έληξε η διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, εντός του Ιανουαρίου 2018, η Επιτροπή ακύρωσε την τρίτη δόση της ΜΟΣ III ύψους 600 εκατομμυρίων EUR. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αντανακλώνται στους όρους στο πλαίσιο του ισχύοντος ΜΧΣ που ορίζει το μνημόνιο κατανόησης, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις που σημειώθηκαν από τον Ιανουαρίου 2018.

Παρά τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης από το 2015, εξακολουθούν να παραμένουν αδυναμίες λόγω της υψηλής εξάρτησης της χώρας σε εξαγωγές βασικών προϊόντων, της βραδύτερης από την αναμενόμενη αποκατάστασης των διεθνών της αποθεματικών και του υψηλού χρέους της χώρας. Το ασταθές εγχώριο πολιτικό περιβάλλον και η συνεχιζόμενη απειλή της ενίσχυσης των εντάσεων στο ανατολικό τμήμα της χώρας εγκυμονούν κινδύνους δυσμενέστερων εξελίξεων που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν την περιορισμένη, προς το παρόν, οικονομική ανάκαμψη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ουκρανία υπέβαλε, στις 29 Νοεμβρίου 2017, επίσημη αίτηση για την παροχή μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

Η πρόταση της Επιτροπής ακολουθεί πιστά την Κοινή Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε μαζί με την απόφαση αριθ. 778/2013/ΕΕ για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία, όπου οι συννομοθέτες όρισαν τις βασικές αρχές και παραμέτρους που πρέπει να διέπουν τις διαδικασίες παροχής μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

Η πρόταση περιλαμβάνει ρήτρα λήξης ισχύος. Η ΜΧΣ θα διατεθεί για δυόμισι έτη, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα μετά την έναρξη ισχύος του Μνημονίου Συνεννόησης. Η πρόταση της Επιτροπής συνοδεύεται από μια εκ των προτέρων δήλωση αξιολόγησης.

Συμπέρασμα

Δεδομένων των ανωτέρω προβληματισμών, ο εισηγητής είναι της άποψης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσει με την πρόταση της Επιτροπής για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία.

Ο εισηγητής τονίζει ότι η εκταμίευση της κάθε δόσης θα πρέπει να βασίζονται στην εκπλήρωση σαφώς καθορισμένων μέτρων πολιτικής και να σέβεται τις πολιτικές προϋποθέσεις για την ΜΧΣ της ΕΕ (ουσιαστικοί δημοκρατικοί μηχανισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται το πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, το κράτος δικαίου και η εγγύηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων). Οι όροι αυτοί θα πρέπει να διατυπωθούν με σαφήνεια στο μνημόνιο συνεννόησης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς που δεν τηρήθηκαν στο πλαίσιο της ΜΟΣ III.

Ο εισηγητής τονίζει επίσης τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και υπενθυμίζει ότι για να μπορεί το Κοινοβούλιο να παρακολουθεί την εφαρμογή της βοήθειας, η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις που αφορούν το δίκτυο και τα σχετικά έγγραφα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν ότι προϋπόθεση για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής είναι η δικαιούχος χώρα να σέβεται τους ουσιαστικούς δημοκρατικούς μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός πολυκομματικού κοινοβουλευτικού συστήματος και του κράτους δικαίου, και να εγγυάται τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης παρακολουθούν την τήρηση αυτής της προϋπόθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης.

Υπό το πρίσμα των ανεκπλήρωτων προϋποθέσεων σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη σχετική ακύρωση της τρίτης δόσης του προηγούμενου προγράμματος μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής βάσει της απόφασης (ΕΕ) 2015/601, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή τονίζουν ότι η περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα εξαρτηθεί από την πρόοδο στην καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ουκρανία. Για τον σκοπό αυτό, οι όροι οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής του μνημονίου συμφωνίας που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υποχρεώσεις για να ενισχύσει τη διακυβέρνηση, τις διοικητικές ικανότητες και τη θεσμική δομή, ιδίως για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ουκρανία, κυρίως όσον αφορά το σύστημα επαλήθευσης για την επαλήθευση των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών, των δεδομένων που αφορούν την πραγματική κυριότητά και ένα εύρυθμα λειτουργών ειδικό δικαστήριο κατά της διαφθοράς, σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας. Πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη όροι σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροαποφυγής. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4, εάν δεν τηρούνται οι όροι, η Επιτροπή αναστέλλει προσωρινά ή ακυρώνει την εκταμίευση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

Πέρα από το να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις εξελίξεις σχετικά με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή και να τους παρέχει τα σχετικά έγγραφα, η Επιτροπή, μετά από κάθε εκταμίευση, υποβάλλει έκθεση σχετικά με την τήρηση όλων των όρων οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής που συνδέονται με την εν λόγω εκταμίευση, και ιδίως εκείνων που αφορούν την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν ότι η παρούσα μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή προς την Ουκρανία συμβάλλει σε κοινές αξίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης και κοινωνικά υπεύθυνης ανάπτυξης που θα οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη μείωση της φτώχειας, και μια δέσμευση για μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών. Η Επιτροπή συνοδεύει το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση του μνημονίου συμφωνίας με την ανάλυση των αναμενόμενων κοινωνικών επιπτώσεων της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Σύμφωνα με τον κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 αυτή η ανάλυση θα υποβληθεί στην επιτροπή των κρατών μελών και θα τεθεί στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μέσω του μητρώου τω εργασιών των επιτροπών.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (16.5.2018)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία

(COM(2018)0127 – C8‑0108/2018 – 2018/0058(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Michael Gahler

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά από αίτημα της ουκρανικής κυβέρνησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής (ΜΧΣ) προς την Ουκρανία, βάσει του άρθρου 212 της ΣΛΕΕ, για ποσό ύψους μέχρι 1 δισεκατομμυρίου EUR, το οποίο θα παρασχεθεί υπό τη μορφή μεσοπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων δανείων, σε δύο δόσεις.

Η προτεινόμενη νέα πράξη ΜΧΣ αναμένεται να συμπληρώσει τις προηγούμενες τρεις πράξεις ΜΧΣ, συνολικού ύψους 3,4 δισεκατομμυρίων EUR, που έχουν προσφερθεί στην Ουκρανία από το 2014. Στο πλαίσιο των πράξεων αυτών εκταμιεύθηκε ποσό συνολικού ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων EUR, συμπεριλαμβανομένων ποσού 1,6 δισεκατομμυρίων EUR το 2014-2015 (στο πλαίσιο των λεγόμενων ΜΧΣ I και II) και δύο δόσεων ύψους 600 εκατομμυρίων EUR, τον Ιούλιο του 2015 και τον Απρίλιο του 2017 αντίστοιχα (στο πλαίσιο της ΜΧΣ III). Η τρίτη και τελευταία δόση ύψους 600 εκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο της ΜΧΣ III, που είχε εξαρτηθεί από τον όρο της υλοποίησης 21 μέτρων πολιτικής που συμφωνήθηκαν από κοινού με τις ουκρανικές αρχές, δεν εκταμιεύθηκε. Μολονότι η Ουκρανία είχε εκπληρώσει μεγάλο αριθμό δεσμεύσεων πολιτικής που συνδέονταν με την ως άνω δόση, εντούτοις, τέσσερα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων δύο που αφορούσαν την καταπολέμηση της διαφθοράς, δεν είχαν υλοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2018, δηλαδή κατά τη χρονική στιγμή λήξης της περιόδου διαθεσιμότητας της στήριξης. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να εκταμιεύσει την τελευταία δόση στο πλαίσιο της ΜΧΣ III, η οποία ακυρώθηκε επισήμως στις 18 Ιανουαρίου 2018.

Σκοπός της προτεινόμενης ΜΧΣ είναι να βοηθήσει την Ουκρανία να καλύψει μέρος των πρόσθετων αναγκών εξωτερικής χρηματοδότησης το 2018-2019, μειώνοντας τις βραχυπρόθεσμες αδυναμίες του ισοζυγίου πληρωμών και τις δημοσιονομικές ευπάθειες της οικονομίας. Επιπλέον, η συνδρομή της ΕΕ αναμένεται να προσφέρει κίνητρα ώστε να επιταχυνθούν οι προσπάθειες μεταρρύθμισης της Ουκρανίας, μέσω της υπογραφής, με τις αρχές της Ουκρανίας, Μνημονίου Συνεννόησης που καθορίζει κατάλληλη δέσμη μέτρων στήριξης της οικονομικής προσαρμογής, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και μεταρρυθμίσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Τρεις από τις έξι χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (η Αρμενία, η Μολδαβία και η Ουκρανία), καθώς και τέσσερις άλλες χώρες που δεν είναι μέλη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, επωφελούνται ήδη από προγράμματα ΜΧΣ.

Λόγω της ελλιπούς υλοποίησης από πλευράς Ουκρανίας του προγράμματος πολιτικής που συνδέεται με τη ΜΧΣ III, είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν ειδικές προϋποθέσεις για κάθε μία από τις δύο δόσεις της ως άνω συνδρομής. Ειδικότερα, στις προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης μέτρα τα οποία δεν είχαν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος, κατά τον ακόλουθο τρόπο:

•  Όσον αφορά την επαλήθευση των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων υπαλλήλων, η Επιτροπή πρέπει να επιμείνει ως προς την καθιέρωση αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου, μεταξύ άλλων μέσω της αυτόματης επαλήθευσης του λογισμικού με άμεση και αυτόματη πρόσβαση σε κρατικές βάσεις δεδομένων και μητρώα. Η Επιτροπή θα απαιτήσει, επομένως, όσον αφορά το Μνημόνιο που θα συμφωνηθεί με την Ουκρανία βάσει της προτεινόμενης νέας πράξης ΜΧΣ, τη δημιουργία και θέση σε λειτουργία του προαναφερόμενου αυτοματοποιημένου συστήματος επαλήθευσης, με την επαλήθευση σημαντικού αριθμού δηλώσεων μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος, δίνοντας προτεραιότητα σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους, κατά τη στιγμή της εκταμίευσης της δεύτερης δόσης του προγράμματος ΜΧΣ IV.

•  Όσον αφορά την επαλήθευση των στοιχείων που θα υποβληθούν από τις εταιρείες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους και την εφαρμογή της υποχρέωσης των εταιρειών για υποβολή εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, πρέπει να οργανωθούν ανταλλαγές εμπειρογνωμόνων μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ με σκοπό τον προσδιορισμό των αναγκαίων μέτρων ώστε να εφαρμόσει η Ουκρανία έναν μηχανισμό επαλήθευσης. Σε αυτή τη βάση, το Μνημόνιο θα πρέπει να προσδιορίζει συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς για έναν μηχανισμό επαλήθευσης ως προϋπόθεση βάσει του προγράμματος ΜΧΣ IV.

•  Η απαγόρευση εξαγωγών ξυλείας, η οποία δεν συνάδει με την αποχή από τα μέτρα περιορισμού του εμπορίου, παραμένει σε ισχύ, και ένας νόμος για την κατάργησή της αναμένεται να εξεταστεί από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή στην Ουκρανία. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί με τις ουκρανικές αρχές προκειμένου να εξευρεθεί λύση στο εν λόγω ακανθώδες θέμα μέσω της χρησιμοποίησης ειδικών εμπορικών μέσων, και ιδίως του μηχανισμού διμερούς διακανονισμού των διαφορών.

Οι προϋποθέσεις που πλαισιώνουν τη ΜΧΣ παρέχουν χρήσιμη μόχλευση για την ενθάρρυνση μεταρρυθμίσεων, και ιδίως αυτών που σχετίζονται με τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Μεταξύ των μεταρρυθμίσεων αυτών, η κυβέρνηση της Ουκρανίας προσπαθεί τώρα να περάσει επιπλέον συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί για την περαιτέρω τροποποίηση του Συντάγματος σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, θα ήταν ωστόσο σκόπιμο να αποτελέσει μέρος της συνδρομής αυτής και η παρακολούθηση από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ.

Δεδομένου ότι η αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων, πρέπει να τονιστεί, στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη για περαιτέρω προσπάθειες εκ μέρους της Ουκρανίας. Πρέπει επίσης να δοθεί απάντηση στις ανησυχίες της ΕΕ σχετικά με την υποχρέωση των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών να υποβάλλουν ηλεκτρονικές δηλώσεις, καθώς και σχετικά με τη μεταρρύθμιση του τομέα της δικαιοσύνης σε όλα τα επίπεδα. Είναι σημαντικό να έχουν εκπληρωθεί από την κυβέρνηση της Ουκρανίας οι όροι που προσδιορίζονται στην προηγούμενη και την τρέχουσα ΜΧΣ, πριν από την καταβολή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής βοήθειας.

Ως εκ τούτου, με βάση τη συμφωνία μεταξύ των επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς Εμπορίου για στενή μεταξύ τους συνεργασία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, και μετά την πρόσφατη εμπειρία της κοινής δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που συνάπτεται στην απόφαση της 4ης Ιουλίου 2017 για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων προτείνει:

1.  να επιβεβαιωθούν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής που σχετίζονται με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και, ιδίως, την καταπολέμηση της διαφθοράς, ένα στοιχείο μείζονος σημασίας για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων·

2.  να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ θα παρακολουθούν την εκπλήρωση της εν λόγω προϋπόθεσης σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ΜΧΣ, ώστε καμία εκταμίευση να μη γίνεται πριν από την επίτευξη των στόχων·

3.  να περιοριστεί, ωστόσο, ο αριθμός των τροποποιήσεων στις δύο, σε μια αιτιολογική σκέψη και ένα άρθρο της απόφασης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχεία συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Δεδομένου ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό υπολειπόμενο κενό εξωτερικής χρηματοδότησης στο ισοζύγιο πληρωμών της Ουκρανίας, υψηλότερο από τους πόρους που χορηγούν το ΔΝΤ και άλλοι πολυμερείς οργανισμοί, η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης προς την Ουκρανία, υπό τις τρέχουσες έκτακτες περιστάσεις, θεωρείται κατάλληλη απόκριση στο αίτημα της Ουκρανίας για στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησής της σε συνδυασμό με το πρόγραμμα του ΔΝΤ. Η χορήγηση ενωσιακής μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής θα στηρίξει το πρόγραμμα οικονομικής σταθεροποίησης και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της Ουκρανίας, συμπληρώνοντας τους πόρους που διατίθενται βάσει συμφωνίας χρηματοδότησης με το ΔΝΤ.

(11)  Δεδομένου ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό υπολειπόμενο κενό εξωτερικής χρηματοδότησης στο ισοζύγιο πληρωμών της Ουκρανίας, υψηλότερο από τους πόρους που χορηγούν το ΔΝΤ και άλλοι πολυμερείς οργανισμοί, η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης προς την Ουκρανία, υπό τις τρέχουσες έκτακτες περιστάσεις, θεωρείται κατάλληλη απόκριση στο αίτημα της Ουκρανίας για στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησής της σε συνδυασμό με το πρόγραμμα του ΔΝΤ. Η χορήγηση ενωσιακής μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής θα στηρίξει το πρόγραμμα οικονομικής σταθεροποίησης και κοινωνικά υπεύθυνων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της Ουκρανίας, συμπληρώνοντας τους πόρους που διατίθενται βάσει συμφωνίας χρηματοδότησης με το ΔΝΤ.

Τροπολογία    2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Προϋπόθεση για τη χορήγηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να είναι ο σεβασμός εκ μέρους της Ουκρανίας των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, στους οποίους περιλαμβάνονται το πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, το κράτος δικαίου και η εγγύηση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επιπλέον, οι ειδικοί στόχοι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να αφορούν την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας των συστημάτων διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών στην Ουκρανία και να προωθούν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που σκοπό έχουν να στηρίξουν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Τόσο η εκπλήρωση των προϋποθέσεων όσο και η επίτευξη των στόχων αυτών θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

(17)  Προϋπόθεση για τη χορήγηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής (ΜΧΣ) της Ένωσης θα πρέπει να είναι η εκπλήρωση εκ μέρους της Ουκρανίας των προϋποθέσεων των προηγούμενων και μελλοντικών προγραμμάτων ΜΧΣ, και ιδίως εκείνων που συνδέονται με την πάταξη της διαφθοράς, και ο σεβασμός των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, στους οποίους περιλαμβάνονται το πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα και το κράτος δικαίου, που θα πρέπει να υποστηρίζεται από μια ανεξάρτητη δικαστική εξουσία, ικανή να διασφαλίσει με αποτελεσματικό τρόπο την καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και η εγγύηση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οι εν λόγω προϋποθέσεις θα πρέπει να συμφωνηθούν με την Ουκρανία σε λεπτομερές μνημόνιο συμφωνίας. Επιπλέον, οι ειδικοί στόχοι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να αφορούν την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας των συστημάτων διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών στην Ουκρανία και να προωθούν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που σκοπό έχουν να στηρίξουν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Τόσο η εκπλήρωση των προϋποθέσεων όσο και η επίτευξη των στόχων αυτών θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ΜΧΣ. Η εκταμίευση της πρώτης δόσης της χρηματοδοτικής στήριξης πρέπει να γίνει μόνο αφού θα έχουν εφαρμοστεί πλήρως τα εκκρεμή μέτρα πολιτικής που είχαν συνδεθεί με την τελική δόση του προηγούμενου προγράμματος ΜΧΣ. Η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει δημόσια διαθέσιμη αξιολόγηση της εκπλήρωσης της προϋπόθεσης αυτής καθώς και αποσαφήνιση των κριτηρίων αναφοράς που χρησιμοποιήθηκαν στην αξιολόγησή της.

Τροπολογία    3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να υπόκειται σε όρους οικονομικής πολιτικής που θα καθοριστούν σε Μνημόνιο Συνεννόησης. Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση και για λόγους αποτελεσματικότητας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να διαπραγματευτεί τους εν λόγω όρους με τις αρχές της Ουκρανίας υπό την εποπτεία της επιτροπής των αντιπροσώπων των κρατών μελών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει κατά γενικό κανόνα να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από αυτές που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό. Λαμβανομένων υπόψη των δυνητικά σημαντικών επιπτώσεων συνδρομής άνω των 90 εκατ. EUR, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία εξέτασης για πράξεις που υπερβαίνουν το εν λόγω κατώτατο όριο. Λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης προς την Ουκρανία, η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να εφαρμόζεται για την έγκριση του Μνημονίου Συνεννόησης και για οποιαδήποτε μείωση, αναστολή ή ακύρωση της συνδρομής,

(23)  Η ΜΧΣ της Ένωσης θα πρέπει να υπόκειται σε όρους που θα καθοριστούν σε μνημόνιο συνεννόησης, το οποίο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει επίσης κατάλληλα κριτήρια μέτρησης. Οι εν λόγω όροι δεν θα πρέπει να απειλούν την κοινωνικοοικονομική σταθερότητα της χώρας και θα πρέπει να προσανατολίζονται με μετρήσιμο τρόπο στην καταπολέμηση της φτώχειας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση και για λόγους αποτελεσματικότητας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να διαπραγματευτεί τους εν λόγω όρους με τις αρχές της Ουκρανίας, κατόπιν διαβουλεύσεων με τους σχετικούς συμφεροντούχους και κοινωνικούς εταίρους της χώρας και υπό την εποπτεία της επιτροπής των αντιπροσώπων των κρατών μελών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει κατά γενικό κανόνα να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από αυτές που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό. Λαμβανομένων υπόψη των δυνητικά σημαντικών επιπτώσεων συνδρομής άνω των 90 εκατ. EUR, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία εξέτασης για πράξεις που υπερβαίνουν το εν λόγω κατώτατο όριο. Λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της ΜΧΣ της Ένωσης προς την Ουκρανία, η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να εφαρμόζεται για την έγκριση του Μνημονίου Συνεννόησης και για οποιαδήποτε μείωση, αναστολή ή ακύρωση της συνδρομής,

Τροπολογία    4

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή διαχειρίζεται την αποδέσμευση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης κατά τρόπο συνεπή προς τις συμφωνίες ή τις συνεννοήσεις μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Ουκρανίας και προς τις βασικές αξίες και τους στόχους των οικονομικών μεταρρυθμίσεων που ορίζονται στη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ - Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της DCFTA, που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ).

Η Επιτροπή διαχειρίζεται την αποδέσμευση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης κατά τρόπο συνεπή προς τις συμφωνίες ή τις συνεννοήσεις μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Ουκρανίας και προς τις αξίες και τους στόχους των πολιτικών, θεσμικών, κοινωνικοοικονομικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων που ορίζονται στη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ - Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της DCFTA, που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ).

Τροπολογία    5

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις εξελίξεις που αφορούν τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εκταμιεύσεων και διαβιβάζει τα σχετικά έγγραφα στα εν λόγω όργανα εγκαίρως.

Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις εξελίξεις που αφορούν τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εκταμιεύσεων και του βαθμού στον οποίο εφαρμόζονται από την Ουκρανία τα μέτρα επί των οποίων συμφώνησε, και διαβιβάζει τα σχετικά έγγραφα στα εν λόγω όργανα εγκαίρως.

Τροπολογία    6

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Προϋπόθεση για τη χορήγηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης είναι ο σεβασμός εκ μέρους της Ουκρανίας των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, στους οποίους περιλαμβάνονται το πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, το κράτος δικαίου και η εγγύηση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

1.  Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ΜΧΣ της Ένωσης είναι η εκπλήρωση εκ μέρους της Ουκρανίας των όρων που συνδέονται με τα προηγούμενα και τα προσεχή προγράμματα ΜΧΣ, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με την καταπολέμηση της διαφθοράς, ο σεβασμός των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, στους οποίους περιλαμβάνονται το πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, το κράτος δικαίου και η εγγύηση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των εθνικών μειονοτήτων.

Τροπολογία    7

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Συνεπώς, το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας αναφέρει ως προϋποθέσεις για την εκταμίευση των δόσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΧΣ IV, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

α)  τη θέσπιση νομοθεσίας σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του δικαστηρίου καταπολέμησης της διαφθοράς, η οποία είναι σύμφωνη με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, κυρίως όσον αφορά τις αρμοδιότητες του δικαστηρίου, την επιλεξιμότητα και τις αρμοδιότητες των υποψηφίων για τη θέση του δικαστή, τις διαδικασίες επιλογής υποψηφίων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τη συμμετοχή διεθνών εμπειρογνωμόνων και το καθεστώς των δικαστών·

 

β) την καθιέρωση συστήματος για την αποτελεσματική επαλήθευση των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποιούνται από δημόσιους υπαλλήλους·

 

γ)  την εξαίρεση των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς από την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων·

 

δ)  την εξασφάλιση πολιτικής ισορροπίας με την εκπροσώπηση όλων των σημαντικών πολιτικών δυνάμεων, και ιδίως εκείνων που εκπροσωπούνται στη Βερχόβνα Ράντα, τόσο στη σύνθεση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Ουκρανίας όσο και στη σύνθεση όλων των περιφερειακών εκλογικών επιτροπών, καθώς και όλων των επιτροπών των εκλογικών τμημάτων·

Τροπολογία    8

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, συμφωνεί με τις αρχές της Ουκρανίας σχετικά με σαφώς καθορισμένους όρους οικονομικής πολιτικής και χρηματοδοτικούς όρους, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών από τις οποίες εξαρτάται η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, που καθορίζονται σε Μνημόνιο Συνεννόησης («Μνημόνιο Συνεννόησης») το οποίο περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για την εκπλήρωση των εν λόγω όρων. Οι όροι οικονομικής πολιτικής και οι χρηματοδοτικοί όροι που καθορίζονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης είναι συνεπείς με τις συμφωνίες ή τα μνημόνια που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων μακροοικονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει η Ουκρανία με τη στήριξη του ΔΝΤ.

1.  Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, συμφωνεί με τις αρχές της Ουκρανίας σχετικά με σαφώς καθορισμένους πολιτικούς και χρηματοδοτικούς όρους, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις κοινωνικά υπεύθυνες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών από τις οποίες εξαρτάται η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, που καθορίζονται σε μνημόνιο συνεννόησης («Μνημόνιο Συνεννόησης») το οποίο περιλαμβάνει ακριβές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα κριτήρια μέτρησης για την εκπλήρωση των εν λόγω όρων. Οι πολιτικοί και χρηματοδοτικοί όροι που καθορίζονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης είναι συνεπείς με τις συμφωνίες ή τα μνημόνια που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων μακροοικονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει η Ουκρανία με τη στήριξη του ΔΝΤ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

15.3.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

15.3.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Michael Gahler

20.3.2018

Εξέταση στην επιτροπή

24.4.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

16.5.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

58

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala, Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Παπαδάκης, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Doru-Claudian Frunzulică, Rebecca Harms, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

58

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Dobromir Sośnierz

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

9.3.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

15.3.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

15.3.2018

BUDG

15.3.2018

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

21.3.2018

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Jarosław Wałęsa

21.3.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

24.4.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.5.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

5

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Ημερομηνία κατάθεσης

23.5.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Artis Pabriks, Franck Proust, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

5

-

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Viviane Reding

3

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Emmanuel Maurel

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου