RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Ukrainale täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta

23.5.2018 - (COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)) - ***I

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Jarosław Wałęsa


Menetlus : 2018/0058(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0183/2018

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Ukrainale täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta

(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0127),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 212 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0108/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisdeklaratsiooni, mis võeti vastu koos Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. augusti 2013. aasta otsusega nr 778/2013/EL täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale[1],

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning väliskomisjoni arvamust (A8-0183/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui komisjon leiab, et lõikes 3 sätestatud tingimused ei ole täidetud, peatab ta ajutiselt või tühistab liidu makromajandusliku finantsabi väljamaksmise. Sel juhul teavitab komisjon Euroopa Parlamenti ja nõukogu peatamise või tühistamise põhjustest.

4.  Kui lõike 3 esimeses lõigus sätestatud tingimused ei ole täidetud, peatab komisjon ajutiselt või lõpetab liidu makromajandusliku finantsabi väljamaksed. Sel juhul teavitab komisjon Euroopa Parlamenti ja nõukogu peatamise või lõpetamise põhjustest.

Selgitus

Järjepidevuse huvides on tekstis mindud tagasi varasema sõnastuse juurde, mida on kasutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu eelnevates otsustes makromajandusliku finantsabi andmise kohta (sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu hiljutises, 18. aprilli 2018. aasta otsuses (EL) 2018/598/EL täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale).

  • [1]  ELT L 218, 14.8.2013, lk 15

SELETUSKIRI

ELi makromajanduslik finantsabi on erandlik erakorraline meede, mille eesmärk on aidata kolmandatel riikidel ületada suuri maksebilansiraskusi. Tegu on neljanda korraga alates kriisi puhkemisest 2014. aastal, kui komisjon teeb ettepaneku makromajandusliku finantsabi andmiseks. Seekord teeb komisjon ettepaneku maksta keskmise tähtajaga ja pikaajaliste laenudena välja 1 miljard eurot, et aidata Ukrainal katta osa välisrahastamise vajadusest 2018. aasta lõpus ja 2019. aasta alguses, vähendades majanduse maksebilansi ja eelarve lühiajalist haavatavust. Kavakohaselt makstakse abi välja kahe laenumaksena.

ELi abi eesmärk on luua ka stiimuleid Ukraina reformide kiirendamiseks ning sel eesmärgil sõlmitakse Ukraina ametiasutustega vastastikuse mõistmise memorandum, millega nähakse ette toetavad poliitikameetmed. Need meetmed on vahendite väljamaksmise eeltingimuseks.

Seoses esimese kolme makromajandusliku finantsabi andmise korraga on Ukraina rakendanud enamiku Euroopa Komisjoni ja Ukraina ametiasutuste ühiselt kokku lepitud poliitikameetmeid. Kokku on välja makstud 2,8 miljardit eurot. Sellegipoolest ei olnud ajaks, mil vahendite kättesaadavuse aeg möödus, rakendatud 21 poliitikameetmest nelja, sealhulgas kaht korruptsioonivastast meedet, milles lepiti kokku eelmise makromajandusliku finantsabi programmis (MFA III). Seepärast tühistas komisjon 2018. aasta jaanuaris MFA III kolmanda osamakse summas 600 miljonit eurot. Neid meetmeid käsitletakse praeguse makromajandusliku finantsabi andmise tingimustes, mis on sätestatud vastastikuse mõistmise memorandumis, võttes arvesse alates 2018. aasta jaanuarist toimunud arengut.

Kuigi majanduslik olukord on alates 2015. aastast paranenud, on jätkuvalt mitmeid haavatavusi, mis on tingitud asjaolust, et riik on väga sõltuv kaupade ekspordist, rahvusvaheliste reservide oodatust aeglasemast täienemisest ja suurest välisvõlast. Ebastabiilne riigisisene poliitiline keskkond ja püsiv oht, et pinged riigi idaosas suurenevad, kujutavad endast langusriske, mis võivad endiselt tagasihoidlikku taastumist pärssida.

Seoses sellega esitas Ukraina 29. novembril 2017 ametliku makromajandusliku finantsabi taotluse.

Komisjoni ettepanekus arvestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisdeklaratsiooni, mis võeti vastu koos Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 778/2013/EL täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale ning milles kaasseadusandjad kehtestasid peamised põhimõtted ja kaalutlused, millest tuleks makromajandusliku finantsabi andmisel juhinduda.

Ettepanek sisaldab aegumisklauslit. Makromajanduslikku finantsabi oleks võimalik saada kahe ja poole aasta jooksul alates vastastikuse mõistmise memorandumi jõustumisele järgnevast päevast. Komisjoni ettepanekule on lisatud eelhindamisaruanne.

Järeldus

Eeltoodud kaalutlusi arvesse võttes on raportöör seisukohal, et Euroopa Parlament peaks nõustuma komisjoni ettepanekuga anda Ukrainale makromajanduslikku finantsabi.

Raportöör rõhutab, et iga osamakse väljamaksmine peaks sõltuma selgelt määratletud poliitikameetmete täitmisest ja Euroopa Liidu makromajandusliku finantsabi poliitilistest eeltingimustest (tulemuslikud demokraatlikud mehhanismid, sealhulgas parlamentaarne mitmeparteisüsteem ja õigusriigi põhimõtte järgimine, ning inimõiguste austamise tagamine). Need tingimused peaksid olema selgelt sätestatud vastastikuse mõistmise memorandumis, sealhulgas ka korruptsioonivastased meetmed, mida MFA III raames ei võetud.

Raportöör rõhutab ka Euroopa Parlamendi kui eelarvepädeva institutsiooni volitusi ja tuletab meelde, et selleks, et parlament saaks jälgida abi rakendamist, peaks komisjon parlamenti korrapäraselt abiga seotud asjaajamise käigust teavitama ja edastama asjakohased dokumendid.

LISA

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon tuletavad meelde, et makromajandusliku finantsabi andmise eeltingimus on, et abi saav riik järgib mõjusaid demokraatlikke mehhanisme (nt parlamentaarne mitmeparteisüsteem) ja õigusriigi põhimõtet ning tagab inimõiguste austamise.

Komisjon ja Euroopa välisteenistus jälgivad kõnealuse eeltingimuse täitmist kogu liidu makromajandusliku finantsabi andmise perioodi jooksul.

Pidades silmas korruptsiooni vastu võitlemiseks seatud tingimuste täitmata jätmist ja asjaolu, et selle tulemusel otsusega (EL) 2015/601 ette nähtud makromajandusliku finantsabi eelmise programmi kolmas laenumakse tühistati, rõhutavad Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon, et edasine makromajanduslik finantsabi sõltub Ukrainas esineva korruptsiooni vastases võitluses tehtavatest edusammudest. Sel eesmärgil hõlmavad Euroopa Liidu ja Ukraina vahel sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi majanduspoliitilised ja finantstingimused muu hulgas kohustusi, mille kohaselt tuleb eelkõige Ukrainas esineva korruptsiooni vastu võitlemiseks tugevdada juhtimist, haldussuutlikkust ja institutsioonilist ülesehitust, pannes eriti rõhku varadeklaratsioonide kontrollisüsteemile, ettevõtete tegelike tulusaajate andmete kontrollimisele ning hästi toimivale korruptsioonivastasele kohtule, mis on kooskõlas Veneetsia komisjoni soovitustega. Samuti võetakse arvesse rahapesu ja maksustamise vältimise vastu võitlemise tingimusi. Kui tingimusi ei täideta, peatab komisjon ajutiselt või lõpetab makromajandusliku finantsabi väljamaksed vastavalt artikli 4 lõikele 4.

Komisjon teavitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu korrapäraselt abiga seotud asjaajamise käigust ja edastab neile asjakohased dokumendid ning esitab lisaks iga väljamakse tegemisel avaliku aruande kõigi väljamaksega seotud majanduspoliitiliste ja finantstingimuste ning eelkõige korruptsioonivastast võitlust käsitlevate tingimuste täitmise kohta.

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon tuletavad meelde, et kõnealune Ukrainale antav makromajanduslik finantsabi aitab kaasa Euroopa Liiduga jagatud väärtuste edendamisele, sealhulgas säästvale ja sotsiaalselt vastutustundlikule arengule, mille tulemuseks on töökohtade loomine ja vaesuse vähendamine, ning tugeva kodanikuühiskonna moodustamisele. Komisjon lisab vastastikuse mõistmise memorandumi heakskiitmist käsitleva komisjoni rakendusotsuse eelnõule makromajandusliku finantsabi eeldatava sotsiaalse mõju analüüsi. Kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011 esitatakse kõnealune analüüs liikmesriikide komiteele ning tehakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule kättesaadavaks komiteemenetluse registri kaudu.

VÄLISKOMISJONI ARVAMUS (16.5.2018)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Ukrainale täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta
(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

Arvamuse koostaja: Michael Gahler

LÜHISELGITUS

Pärast Ukraina valitsuse palvet tegi Euroopa Komisjon ELi toimimise lepingu artikli 212 alusel ettepaneku kehtestada Ukraina suhtes uus makromajandusliku finantsabi programm kuni 1 miljardi euro ulatuses, mis antakse kahes osas keskmise kuni pika tähtajaga laenudena.

Kavandatud uus makromajanduslik finantsabi oleks täienduseks kolmele eelmisele makromajanduslikule finantsabile, mille maht oli kokku 3,4 miljardit eurot ja mida anti Ukrainale alates 2014. aastast. Abi andmiste raames maksti välja 2,8 miljardit eurot, sealhulgas 1,6 miljardit eurot 2014.–2015. aastal (n-ö MFA I ja II) ja kaks 600 miljoni eurost osamakset vastavalt 2015. aasta juulis ja 2017. aasta aprillis (MFA III). MFA III kohast kolmandat ja viimast 600 miljoni eurost osamakset, mis sõltus Ukraina ametiasutustega ühiselt kokku lepitud 21 poliitikameetme rakendamisest, välja ei makstud. Kuigi Ukraina täitis suure osa selle osamaksega seotud poliitilistest kohustustest, ei olnud 2018. aasta jaanuariks, mil abiperiood lõppes, rakendatud nelja meedet, millest kaks olid seotud korruptsiooni vastu võitlemisega. Nendest asjaoludest tulenevalt ei saanud komisjon viimast MFA III kohast osamakset teha ja see tühistati ametlikult 18. jaanuaril 2018.

Kavandatud makromajandusliku finantsabi eesmärk on aidata Ukrainal katta osa täiendava välisrahastamise vajadustest aastatel 2018–2019, vähendades majanduse lühiajalist haavatavust seoses maksebilansi ja eelarvega. Lisaks annaks ELi abi stiimuleid Ukraina reformide kiirendamiseks, sest Ukraina ametiasutustega sõlmitaks vastastikuse mõistmise memorandum, millega nähtaks ette asjakohane meetmepakett majandusliku kohandamise ning korruptsioonivastaste ja struktuurireformide toetamiseks. Lisaks neljale riigile, mis ei ole idapartnerluse liikmed, saavad kuuest idapartnerluse riigist makromajandusliku finantsabi programmidest rahastust juba kolm riiki (Armeenia, Moldova ja Ukraina).

Kuna Ukraina ei rakendanud MFA III-ga seotud poliitikaprogrammi täielikult, on asjakohane näha mõlema osamakse jaoks ette eritingimused. Eeskätt peavad need tingimused hõlmama ka meetmeid, mida eelmise programmi raames ei rakendatud, nagu on kirjeldatud allpool.

•  Komisjon peab nõudma avaliku sektori ametnike varadeklaratsioonide kontrolli puhul, et loodaks tulemuslik kontrollisüsteem, muu hulgas kasutades automaatset kontrollitarkvara, millel on otsene ja automaatne juurdepääs riiklikele andmebaasidele ja registritele. Seepärast peaks komisjon nõudma kavandatud uue makromajandusliku finantsabi puhul Ukrainaga kokku lepitavas memorandumis, et eespool nimetatud automaatne kontrollisüsteem oleks MFA IV programmi teise osamakse tegemise ajal loodud ja juba toimiks ning et oluline osa deklaratsioone kontrollitaks automaatse süsteemiga, kontrollides seejuures esmajärjekorras kõrgema taseme ametnikke.

•  Selliste andmete kontrollimiseks, mille ettevõtjad esitavad tegelike tulusaajate kohta, ja ettevõtjate aruandekohustuse täitmise tagamiseks, sealhulgas ELis, tuleks korraldada Ukraina ja ELi vahel eksperdivahetusi, et määrata kindlaks võimalikud sammud, mida Ukraina võiks jälgimiskorra rakendamiseks astuda. Sellele tuginedes tuleks memorandumis määrata makromajandusliku finantsabi IV programmi tingimuseks jälgimiskorraga seotud saavutatavad eesmärgid.

•  Puiduekspordi keeld, mis ei ole kooskõlas kaubandust piiravate meetmete kasutamisest hoidumisega, kehtib endiselt ja vastutav Ukraina parlamendikomisjon ei ole selle kehtetuks tunnistamise seaduse vastuvõtmist veel kaalunud. Komisjon peaks tegema Ukraina ametiasutustega koostööd, et leida sellele probleemile lahendus, kasutades spetsiaalseid kaubandusinstrumente, eeskätt kahepoolset vaidluste lahendamise mehhanismi.

Makromajandusliku finantsabi programmiga seotud tingimused on kasulik vahend, mis võimaldab stimuleerida reforme, eelkõige demokraatia ja õigusriigi põhimõtetega seotud reforme. Lisaks nendele reformidele püüab Ukraina valitsus praegu ellu viia täiendavaid põhiseaduslikke reforme. Valitsus on võtnud kohustuse muuta täiendavalt põhiseadust vastavalt Veneetsia komisjoni soovitustele, kuid makromajandusliku finantsabi osana oleks siiski asjakohane ka komisjoni ja Euroopa välisteenistuse järelevalve.

Kuna tõhus võitlus korruptsiooni vastu on reformiprotsessi jaoks esmatähtis, tuleb antud kontekstis rõhutada vajadust Ukraina täiendavate jõupingutuste järele. Lisaks tuleb reageerida ELi murele kodanikuühiskonna aktivistide kohustuse pärast esitada elektroonilisi deklaratsioone ning kohtusüsteemi reformi pärast kõikidel tasanditel. On oluline, et enne, kui antakse täiendavat rahalist abi, täidaks Ukraina valitsus eelmistes makromajandusliku finantsabi programmides ja praeguses programmis sätestatud tingimusi.

Sellest tulenevalt ning kooskõlas väliskomisjoni ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni kokkuleppega teha selles menetluses tihedat koostööd ning pärast hiljutist kogemust Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldusega, mis on lisatud 4. juuli 2017. aasta otsusele, milles käsitletakse makromajandusliku finantsabi andmist Moldova Vabariigile, teeb väliskomisjon järgmise ettepaneku:

1.  kinnitada makromajandusliku finantsabi andmise eeltingimust, mis on seotud demokraatia, õigusriigi ja inimõigustega ning eeskätt korruptsioonivastase võitlusega, kuna see on väliskomisjoni jaoks äärmiselt oluline;

2.  tagada, et komisjon ja Euroopa välisteenistus jälgivad selle eeltingimuse täitmist kogu makromajandusliku finantsabi andmise perioodi ajal, et väljamakseid ei tehtaks enne, kui eesmärgid on täidetud;

3.  piirata siiski muudatusettepanekute arvu kahele – otsuse põhjenduse ja artikli kohta –, et tagada Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahelise kokkuleppe kiire saavutamine.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Kuna Ukraina maksebilansis on ka pärast IMFi ja teiste mitmepoolsete institutsioonide vahendite arvessevõtmist märkimisväärne välisrahastamise puudujääk, loetakse Ukrainale antavat liidu makromajanduslikku finantsabi koos IMFi programmiga praeguses erandlikus olukorras asjakohaseks vastuseks Ukraina palvele toetada majanduse stabiliseerimist. Liidu makromajanduslik finantsabi toetaks Ukraina majanduse stabiliseerimist ja struktuurireformide kava, täiendades IMFi rahastamiskokkuleppe alusel kättesaadavaks tehtud vahendeid.

(11)  Kuna Ukraina maksebilansis on ka pärast IMFi ja teiste mitmepoolsete institutsioonide vahendite arvessevõtmist märkimisväärne välisrahastamise puudujääk, loetakse Ukrainale antavat liidu makromajanduslikku finantsabi koos IMFi programmiga praeguses erandlikus olukorras asjakohaseks vastuseks Ukraina palvele toetada majanduse stabiliseerimist. Liidu makromajanduslik finantsabi toetaks Ukraina majanduse stabiliseerimist ja sotsiaalselt vastutustundlikku struktuurireformide kava, täiendades IMFi rahastamiskokkuleppe alusel kättesaadavaks tehtud vahendeid.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Liidu makromajandusliku finantsabi andmise eeltingimus peaks olema see, et Ukraina järgib tulemuslikke demokraatlikke mehhanisme (sh parlamentaarne mitmeparteisüsteem) ja õigusriigi põhimõtet ning tagab inimõiguste austamise. Lisaks peaksid liidu makromajandusliku finantsabi konkreetsed eesmärgid suurendama Ukrainas riigi rahanduse juhtimise süsteemide tõhusust ja läbipaistvust ja nendega seotud aruandekohustust ning edendama jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu, töökohtade loomist ja eelarve konsolideerimist toetavaid struktuurireforme. Komisjon ja Euroopa välisteenistus peaksid nii eeltingimuste kui ka kõnealuste eesmärkide täitmist korrapäraselt jälgima.

(17)  Liidu makromajandusliku finantsabi (MFA) andmise eeltingimus peaks olema see, et Ukraina täidab eelmistele ja tulevastele makromajandusliku finantsabi programmidele lisatud tingimusi, eeskätt korruptsioonivastase võitlusega seotud tingimusi, ning järgib tulemuslikke demokraatlikke mehhanisme (sh parlamentaarne mitmeparteisüsteem) ja õigusriigi põhimõtet, mida peaks toetama sõltumatu kohtusüsteem, mis on võimeline tõhusalt korruptsiooni vastu võitlema, ning tagab inimõiguste austamise. Nendes tingimustes tuleks üksikasjalikus vastastikuse mõistmise memorandumis Ukrainaga kokku leppida. Lisaks peaksid liidu makromajandusliku finantsabi konkreetsed eesmärgid suurendama Ukrainas riigi rahanduse juhtimise süsteemide tõhusust ja läbipaistvust ja nendega seotud aruandekohustust ning edendama jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu, töökohtade loomist ja eelarve konsolideerimist toetavaid struktuurireforme. Komisjon ja Euroopa välisteenistus peaksid nii eeltingimuste kui ka kõnealuste eesmärkide täitmist korrapäraselt jälgima kogu MFA andmise perioodi jooksul. Rahalise toetuse esimene osamakse tehakse alles pärast seda, kui eelmise MFA programmi viimase osamaksega seotud ellu viimata poliitikameetmed on täiel määral rakendatud. Komisjon peaks esitama selle eeltingimuse täitmise kohta üldsusele kättesaadava hinnangu, milles oleksid selgelt välja toodud hinnangus kasutatud võrdlusalused.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Liidu makromajandusliku finantsabi suhtes tuleks kohaldada majanduspoliitilisi tingimusi, mis sätestatakse vastastikuse mõistmise memorandumis. Selleks et tagada ühetaolised rakendamistingimused ja tõhusus, tuleks komisjonile anda volitused pidada Ukraina ametiasutustega liikmesriikide esindajate komitee järelevalve all kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011 kõnealuste tingimuste üle läbirääkimisi. Selle määruse kohaselt tuleks reeglina kohaldada nõuandemenetlust, kui määruses ei ole sätestatud teisiti. Võttes arvesse asjaolu, et üle 90 miljoni euro suurusel abil võib olla oluline mõju, on seda künnisväärtust ületavate tehingute puhul asjakohane kasutada kontrollimenetlust. Pidades silmas Ukrainale antava liidu makromajandusliku finantsabi suurust, tuleks kontrollimenetlust kohaldada vastastikuse mõistmise memorandumi vastuvõtmisel ning abi vähendamisel, peatamisel või tühistamisel,

(23)  Liidu MFA tuleks anda ainult juhul, kui on täidetud tingimused, mis sätestatakse vastastikuse mõistmise memorandumis, mis peaks hõlmama ka asjakohaseid mõõtekriteeriume. Need tingimused ei tohiks seada ohtu riigi sotsiaal-majanduslikku stabiilsust ning peaksid olema mõõdetavalt seotud vaesuse vähendamise ja töökohtade loomisega. Selleks et tagada ühetaolised rakendamistingimused ja tõhusus, tuleks komisjonile anda volitused pidada Ukraina ametiasutustega kõnealuste tingimuste üle läbirääkimisi pärast vastavate Ukraina sidusrühmade ja sotsiaalpartneritega konsulteerimist ning liikmesriikide esindajate komitee järelevalve all kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011. Selle määruse kohaselt tuleks reeglina kohaldada nõuandemenetlust, kui määruses ei ole sätestatud teisiti. Võttes arvesse asjaolu, et üle 90 miljoni euro suurusel abil võib olla oluline mõju, on seda künnisväärtust ületavate tehingute puhul asjakohane kasutada kontrollimenetlust. Pidades silmas Ukrainale antava liidu MFA suurust, tuleks kontrollimenetlust kohaldada vastastikuse mõistmise memorandumi vastuvõtmisel ning abi vähendamisel, peatamisel või tühistamisel,

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liidu makromajandusliku finantsabi andmist korraldab komisjon kooskõlas IMFi ja Ukraina vahel sõlmitud kokkulepete või ühiste arusaamadega ning Euroopa naabruspoliitika raames ELi-Ukraina assotsieerimislepingus (sealhulgas sätted põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna kohta) sätestatud majandusreformide peamiste põhimõtete ja eesmärkidega.

Liidu makromajandusliku finantsabi andmist korraldab komisjon kooskõlas IMFi ja Ukraina vahel sõlmitud kokkulepete või ühiste arusaamadega ning Euroopa naabruspoliitika raames ELi-Ukraina assotsieerimislepingus (sealhulgas sätted põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna kohta) sätestatud poliitiliste, institutsiooniliste, sotsiaal-majanduslike ja majandusreformide põhimõtete ja eesmärkidega.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon teavitab korrapäraselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu liidu makromajandusliku finantsabi, sealhulgas abi väljamaksmise vallas toimunud arengust ning esitab nendele institutsioonidele õigel ajal asjakohased dokumendid.

Komisjon teavitab korrapäraselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu liidu makromajandusliku finantsabi, sealhulgas abi väljamaksmise vallas toimunud arengust ja sellest, kui kaugele on Ukraina jõudnud temaga kokku lepitu rakendamisel, ning esitab nendele institutsioonidele õigel ajal asjakohased dokumendid.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liidu makromajandusliku finantsabi andmise eeltingimus on see, et Ukraina järgib tulemuslikke demokraatlikke mehhanisme (sh parlamentaarne mitmeparteisüsteem) ja õigusriigi põhimõtet ning tagab inimõiguste austamise.

1.  Liidu MFA andmise eeltingimus on see, et Ukraina täidab seniste ja tulevaste MFA programmidega seotud tingimusi, eeskätt seoses korruptsioonivastase võitlusega, järgib tulemuslikke demokraatlikke mehhanisme (sh parlamentaarne mitmeparteisüsteem) ja õigusriigi põhimõtet ning tagab inimõiguste, sh rahvusvähemuste austamise.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Euroopa Liidu ja Ukraina vahelises vastastikuse mõistmise memorandumis sätestatakse seetõttu MFA IV programmist osamaksete tegemiseks muu hulgas järgmised eeltingimused:

 

(a)  võetakse vastu õigusaktid korruptsioonivastase kohtu loomise ja toimimise kohta kooskõlas Veneetsia komisjoni soovitustega, eeskätt kohtu pädevuse kohta, kohtunikukandidaatide sobivuse ja pädevuse kohta, kandidaatide valikuprotsessi kohta, milles osalevad rahvusvahelised eksperdid, ning kohtunike staatuse kohta;

(b) luuakse riigiametnike varadeklaratsioonide tulemuslik kontrollisüsteem;

 

(c)  korruptsioonivastase võitluse valdkonnas töötavad kodanikuühiskonna aktivistid vabastatakse varade elektroonilise deklareerimise kohustusest;

 

(d)  Ukraina keskvalimiskomisjoni koosseis kajastab poliitilist tasakaalu, esindades kõiki asjaomaseid poliitilisi jõude, eeskätt Ülemraadas esindatud jõud, ning sama koosseisu rakendatakse ka piirkondlike valimiskomisjonide ning ringkonna valimiskomisjonide koosseisude puhul.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon lepib vastavalt artikli 7 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele Ukraina ametiasutustega kokku liidu makromajandusliku finantsabi andmise eelduseks olevates selgelt määratletud majanduspoliitilistes ja finantstingimustes, milles on olulisel kohal struktuurireformid ja riigi rahanduse usaldusväärsus ning mis sätestatakse vastastikuse mõistmise memorandumis (edaspidi „vastastikuse mõistmise memorandum“), mis sisaldab kõnealuste tingimuste täitmise ajakava. Vastastikuse mõistmise memorandumis sätestatud majanduspoliitilised ja finantstingimused peavad olema kooskõlas artikli 1 lõikes 3 osutatud kokkulepete ja ühiste arusaamadega, sealhulgas Ukrainas IMFi toetusel rakendatavate makromajandusliku kohandamise ja struktuurireformi programmidega.

1.  Komisjon lepib vastavalt artikli 7 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele Ukraina ametiasutustega kokku liidu makromajandusliku finantsabi andmise eelduseks olevates selgelt määratletud poliitilistes ja finantstingimustes, milles on olulisel kohal sotsiaalselt vastutustundlikud struktuurireformid ja riigi rahanduse usaldusväärsus ning mis sätestatakse vastastikuse mõistmise memorandumis (edaspidi „vastastikuse mõistmise memorandum“), mis sisaldab kõnealuste tingimuste täitmise täpset ajakava ja konkreetseid mõõtekriteeriume. Vastastikuse mõistmise memorandumis sätestatud poliitilised ja finantstingimused peavad olema kooskõlas artikli 1 lõikes 3 osutatud kokkulepete ja ühiste arusaamadega, sealhulgas Ukrainas IMFi toetusel rakendatavate makromajandusliku kohandamise ja struktuurireformi programmidega.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Ukrainale

Viited

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

INTA

15.3.2018

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

AFET

15.3.2018

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Michael Gahler

20.3.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

24.4.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

16.5.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

58

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Doru-Claudian Frunzulică, Rebecca Harms, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

58

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

3

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Dobromir Sośnierz

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Ukrainale

Viited

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

EP-le esitamise kuupäev

9.3.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

INTA

15.3.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

AFET

15.3.2018

BUDG

15.3.2018

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

BUDG

21.3.2018

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Jarosław Wałęsa

21.3.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

24.4.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.5.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

28

5

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Esitamise kuupäev

23.5.2018

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

28

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Artis Pabriks, Franck Proust, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

5

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Viviane Reding

3

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Emmanuel Maurel

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 4. juuni 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika