Menettely : 2018/0058(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0183/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0183/2018

Keskustelut :

PV 12/06/2018 - 17
CRE 12/06/2018 - 17

Äänestykset :

PV 13/06/2018 - 8.7
CRE 13/06/2018 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0255

MIETINTÖ     ***I
PDF 520kWORD 86k
23.5.2018
PE 619.285v02-00 A8-0183/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle

(COM(2018)0127 – C8‑0108/2018 – 2018/0058(COD))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Jarosław Wałęsa

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 LIITE
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle

(COM(2018)0127 – C8‑0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0127),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 212 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0108/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisen julistuksen, joka on annettu yhdessä makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle 12. elokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 778/2013/EU(1) kanssa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A8-0183/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos komissio toteaa, että 3 kohdassa säädetyt edellytykset eivät täyty, se keskeyttää tilapäisesti tai peruuttaa unionin makrotaloudellisen rahoitusavun maksamisen. Tällöin sen on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle keskeyttämisen tai peruuttamisen syyt.

4.  Jos 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut edellytykset eivät täyty, komissio keskeyttää tilapäisesti tai peruuttaa unionin makrotaloudellisen rahoitusavun maksamisen. Tällöin sen on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle keskeyttämisen tai peruuttamisen syyt.

Perustelu

Yhdenmukaisuuden vuoksi teksti palautetaan vastaamaan makrotaloudellisen rahoitusavun antamista koskevien Euroopan parlamentin ja neuvoston aiempien päätösten sanamuotoa (mukaan lukien äskettäinen 18. huhtikuuta 2018 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2018/598 makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle.

(1)

EUVL L 218, 14.8.2013, s. 15


PERUSTELUT

EU:n makrotaloudellinen rahoitusapu on poikkeuksellinen hätäavun väline, jolla pyritään ratkomaan vakavia maksutasevaikeuksia kolmansissa maissa. Kyseessä on neljäs kerta, kun komissio ehdottaa makrotaloudelliseen rahoitusapuun liittyviä toimia sen jälkeen, kun kriisi alkoi vuonna 2014. Tällä kertaa komissio ehdottaa miljardin euron rahoitusapua keskipitkän ja pitkän aikavälin lainoina, millä autetaan maata kattamaan osa loppuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 ulkoisista rahoitustarpeista ja vähentämään talouden lyhyen aikavälin maksutaseen ja julkisen talouden haavoittuvuutta. Rahoitusapu on tarkoitus maksaa kahtena lainaeränä.

Lisäksi EU:n avulla on tarkoitus myös tarjota kannustimia Ukrainan uudistustoimien vauhdittamiseksi niin, että Ukrainan viranomaisten kanssa sovitaan yhteisymmärryspöytäkirjasta, jossa vahvistetaan tukeen liittyvät politiikkatoimet. Nämä toimet ovat ehtona varojen maksamiselle.

Ensimmäisten kolmen makrotaloudellisen rahoitusavun operaation osalta Ukraina on toteuttanut suurimman osan politiikkatoimista, joista sovittiin yhdessä komission ja Ukrainan viranomaisten kesken. Yhteensä on maksettu 2,8 miljardia euroa. Kuitenkin toteuttamatta oli 4 politiikkatoimea 21:stä varojen saatavuuden päättyessä, ja niihin kuului kaksi korruption vastaista toimea, joista oli sovittu edellisessä ohjelmassa (kolmas makrotaloudellinen rahoitusapu). Siksi komissio peruutti tammikuussa 2018 kolmannen makrotaloudellisen rahoitusavun kolmannen erän, 600 miljoonaa euroa. Nämä toimet heijastuvat yhteisymmärryspöytäkirjassa määritettyihin tämänhetkisen makrotaloudellisen rahoitusavun ehtoihin, ja huomioon otetaan tammikuun 2018 jälkeinen kehitys.

Vaikka taloudellinen tilanne on parantunut vuodesta 2015, jäljellä on haavoittuvuuksia, jotka johtuvat siitä, että maa on hyvin riippuvainen perushyödykkeiden viennistä, sen valuuttavarannot täydentyvät odotettua hitaammin ja sen ulkoinen velkaantuneisuus on suurta. Ukrainan sisäisen poliittisen ympäristön epävakaus ja jatkuva uhka maan itäosan jännitteiden voimistumisesta lisäävät kasvun hidastumisen riskejä, jotka voivat vaikuttaa edelleen vähäiseen elpymiseen.

Tässä tilanteessa Ukraina esitti makrotaloudellista apua koskevan virallisen pyynnön 29. marraskuuta 2017.

Komission ehdotus noudattaa tarkasti yhdessä makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle annetun päätöksen N:o 778/2013/EU kanssa hyväksyttyä Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteistä julistusta, jossa lainsäätäjät vahvistivat pääperiaatteet ja näkökohdat, joita olisi noudatettava makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisessä.

Ehdotus sisältää raukeamislausekkeen. Makrotaloudellinen rahoitusapu on saatavilla kahden ja puolen vuoden ajan ensimmäisestä yhteisymmärryspöytäkirjan voimaantulon jälkeisestä päivästä alkaen. Komission ehdotukseen liittyy ennakkoarviointilausunto.

Johtopäätökset

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella esittelijä katsoo, että Euroopan parlamentin olisi hyväksyttävä komission ehdotus makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle.

Esittelijä korostaa, että kunkin erän maksamisen olisi perustuttava selkeästi määriteltyjen politiikkatoimien toteuttamiseen ja EU:n makrotaloudellisen rahoitusavun ehtojen noudattamiseen (tehokkaat demokratiamekanismit, kuten parlamentaarinen monipuoluejärjestelmä ja oikeusvaltioperiaate sekä ihmisoikeuksien kunnioittamisen takaaminen). Nämä ehdot olisi mainittava selvästi yhteisymmärryspöytäkirjassa samoin kuin korruption vastaiset toimet, joita ei toteutettu kolmannen makrotaloudellisen rahoitusavun yhteydessä.

Esittelijä korostaa myös Euroopan parlamentin toimivaltaa budjettivallan käyttäjänä ja muistuttaa, että jotta parlamentti voisi seurata avun toteutusta, komission olisi tiedotettava parlamentille säännöllisesti siihen liittyvästä kehityksestä ja annettava asiaa koskevat asiakirjat.


LIITE

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio muistuttavat, että makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisen ennakkoedellytyksenä on se, että avunsaajamaa noudattaa tehokkaita demokratiamekanismeja, kuten parlamentaarista monipuoluejärjestelmää, sekä oikeusvaltioperiaatetta ja takaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen.

Komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinnon yksiköt valvovat tämän ennakkoehdon täyttymistä unionin makrotaloudellisen rahoitusavun koko elinkaaren ajan.

Kun otetaan huomioon korruption torjuntaa koskevien ehtojen täyttämättä jättäminen sekä siihen liittyvä päätöksen (EU) 2015/601 mukaisen makrotaloudellisen rahoitusavun aiemman ohjelman kolmannen erän peruuttaminen, parlamentti, neuvosto ja komissio korostavat, että tuleva makrotaloudellinen apu riippuu siitä, miten Ukraina edistyy korruption torjunnassa. Siksi Euroopan unionin ja Ukrainan välillä tehtävään yhteisymmärryspöytäkirjaan sisältyvät talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevat ehdot käsittävät muun muassa velvoitteita, joiden mukaan Ukrainan on vahvistettava erityisesti korruption torjunnassa hallintoa, hallinnollista kapasiteettia ja instituutioita. Tämä koskee erityisesti omaisuusilmoitusten tarkastusjärjestelmää, yritysten todellisten edunsaajien tietojen tarkistamista ja hyvin toimivaa korruption vastaista tuomioistuinta Venetsian komission suositusten mukaisesti. On otettava huomioon myös rahanpesun ja veronkierron torjumiseen liittyvät ehdot. Komissio keskeyttää unionin makrotaloudellisen rahoitusavun maksamisen tilapäisesti tai peruuttaa sen 4 artiklan 4 kohtaa vastaavalla tavalla jos ehdot eivät täyty.

Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti apuun liittyvästä kehityksestä ja antaa niille asiaa koskevat asiakirjat. Sen lisäksi komissio kertoo kunkin maksuerän yhteydessä julkisesti kaikkien kyseiseen maksuun liittyvien talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskeviin ehtoihin liittyvien vaatimusten ja etenkin korruption torjuntaa koskevien ehtojen täyttymisestä.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio muistuttavat, että tämän Ukrainalle annettavan makrotaloudellisen avun on edistettävä Euroopan unionin kanssa yhteisiä arvoja, kuten kestävää ja sosiaalisesti vastuullista kehitystä, joka johtaa työpaikkojen luomiseen ja köyhyyden vähentämiseen, sekä sitoutumista vahvaan kansalaisyhteiskuntaan. Komissio liittää luonnokseen yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymisestä tehtäväksi komission täytäntöönpanopäätökseksi arvion makrotaloudellisen avun odotetusta sosiaalisesta vaikutuksesta. Tämä arvio esitetään asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti jäsenvaltioiden komitealle, ja se annetaan parlamentin ja neuvoston saataviin komiteoiden työskentelyä koskevan julkisen rekisterin avulla.


ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (16.5.2018)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle

(COM(2018)0127 – C8‑0108/2018 – 2018/0058(COD))

Valmistelija: Michael Gahler

LYHYET PERUSTELUT

Ukrainan hallituksen pyynnöstä Euroopan komissio on ehdottanut enintään 1 miljardin euron suuruista uutta makrotaloudellista rahoitusapuohjelmaa Ukrainan hyväksi SEUT‑sopimuksen 212 artiklan perusteella. Apu annettaisiin kahdessa erässä keskipitkän ja pitkän aikavälin lainoina.

Ehdotetulla uudella makrotaloudellisella rahoitusavulla täydennettäisiin Ukrainan hyväksi vuodesta 2014 lähtien toteutettua kolmea aiempaa makrotaloudellista rahoitusapuoperaatiota, joiden määrä on yhteensä 3,4 miljardia euroa. Näissä operaatioissa maksettiin yhteensä 2,8 miljardia euroa: vuosina 2014–2015 maksettu 1,6 miljardin euron määrä (ensimmäinen ja toinen makrotaloudellinen rahoitusapu) sekä heinäkuussa 2015 ja huhtikuussa 2017 maksetut kaksi 600 miljoonan euron erää (kolmas makrotaloudellinen rahoitusapu). Kolmanteen makrotaloudelliseen rahoitusapuun kuulunutta kolmatta ja viimeistä 600 miljoonan euron erää, jonka ehtona oli yhdessä Ukrainan viranomaisten kanssa sovittujen 21 politiikkatoimen toteuttaminen, ei maksettu. Vaikka Ukraina oli täyttänyt monia tähän lainaerään liittyneitä politiikkasitoumuksia, neljää toimenpidettä – joista kaksi koski korruption torjuntaa – ei ollut toteutettu tuen saatavuusajan päättymiseen eli tammikuuhun 2018 mennessä. Näissä olosuhteissa komissio ei voinut maksaa viimeistä kolmannen makrotaloudellisen rahoitusavun lainaerää, ja se peruutettiin virallisesti 18. tammikuuta 2018.

Ehdotetun makrotaloudellisen rahoitusavun tavoitteena on auttaa Ukrainaa kattamaan osa sen ulkoisen rahoituksen lisätarpeista vuosina 2018 ja 2019, jolloin lyhyen aikavälin maksutase pienenee ja julkisen talouden haavoittuvuus vähenee. Lisäksi EU:n apu tarjoaisi kannustimia Ukrainan uudistustoimien vauhdittamiseksi, kun Ukrainan viranomaisten kanssa sovitaan yhteisymmärryspöytäkirjasta, jossa vahvistetaan talouden sopeuttamiseen, rakenneuudistuksiin ja korruption torjuntaan tähtäävien toimenpiteiden asianmukainen paketti. Kuudesta itäisen kumppanuuden maasta kolme muuta maata (Armenia, Moldova ja Ukraina) saa jo rahoitusta makrotaloudellisista rahoitusapuohjelmista neljän sellaisen maan lisäksi, jotka eivät kuulu itäisen kumppanuuden maihin.

Koska Ukraina ei pannut kolmanteen makrotaloudelliseen rahoitusapuun liittyvää politiikkaohjelmaa kokonaisuudessaan täytäntöön, tämän avun molempiin eriin on aiheellista sisällyttää erityisiä ehtoja. Näihin ehtoihin on erityisesti sisällytettävä myös toimenpiteitä, joita ei toteutettu edellisessä ohjelmassa, seuraavasti:

•  Komission on vaadittava, että virkamiesten varallisuusilmoitusten tarkastamista varten otetaan käyttöön tehokas järjestelmä ja automaattinen tarkastusohjelmisto, josta on suora ja automaattinen pääsy valtion tietokantoihin ja rekistereihin. Komission olisi tämän vuoksi vaadittava Ukrainan kanssa sovittavassa, ehdotettua uutta makrotaloudellista rahoitusapuoperaatiota koskevassa yhteisymmärryspöytäkirjassa, että neljännen makrotaloudellisen rahoitusapuohjelman toisen erän maksamisen ajankohtana edellä mainittu automaattinen tarkastusohjelmisto on käytössä ja sen kautta tarkastetaan merkittävä määrä varallisuusilmoituksia, joista etusijalla ovat korkeita virkamiehiä koskevat ilmoitukset.

•  Sellaisten tietojen tarkastamiseksi, joita yritykset toimittavat todellisista omistajistaan ja edunsaajistaan, ja yritysten raportointivelvollisuuden valvomiseksi, myös EU:ssa, olisi järjestettävä Ukrainan ja EU:n välistä asiantuntijavaihtoa, jotta määriteltäisiin tarvittavat toimenpiteet, jotka Ukrainan on toteutettava tarkastusmekanismin käyttöönottoa varten. Yhteisymmärryspöytäkirjassa olisi määriteltävä tältä pohjalta tarkastusmekanismia koskevat konkreettiset arviointiperusteet neljännen makrotaloudellisen rahoitusapuohjelman ehdoksi.

•  Puutavaran vientikielto on edelleen voimassa vastoin periaatetta siitä, että kauppaa rajoittavista toimenpiteistä on pidättäydyttävä. Asiasta vastaava Ukrainan parlamentin valiokunta ei ole vielä käsitellyt lakia, jolla kielto kumotaan. Komission olisi pohdittava Ukrainan viranomaisten kanssa ratkaisua tähän kaupan esteeseen kohdennettujen kaupan alan välineiden ja erityisesti kahdenvälisen riitojenratkaisumenettelyn kautta.

Makrotaloudelliseen rahoitusapuun liittyvät ehdot tuovat hyödyllistä vipuvaikutusta uudistusten ja etenkin demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvien uudistusten vauhdittamiseksi. Esimerkkinä näistä uudistuksista voidaan mainita, että Ukrainan hallitus pyrkii nyt viemään läpi pidemmälle meneviä perustuslain uudistuksia. Hallitus on sitoutunut jatkamaan perustuslakimuutoksia Venetsian komission suositusten suuntaisesti, mutta olisi kuitenkin suotavaa, että komissio ja ulkosuhdehallinto seuraisivat prosessia, myös osana tätä makrotaloudellista rahoitusapua.

Tehokas korruptiontorjunta on uudistusprosessissa keskeistä ja Ukrainaa onkin kannustettava siltä osin lisätoimiin. Lisäksi EU on huolestunut kansalaisaktivisteille asetetusta sähköisten ilmoitusten velvoitteesta, mikä edellyttää myös toimia, samoin kuin oikeudelliset uudistukset kaikilla tasoilla. On tärkeää, että Ukrainan hallitus täyttää aiemman ja nykyisen makrotaloudellisen rahoitusavun ehdot ennen kuin uutta rahoitusapua maksetaan.

Näin ollen ulkoasiainvaliokunnan ja kansainvälisen kaupan valiokunnan välisen, niiden tiivistä yhteistyötä tämän menettelyn aikana koskevan sopimuksen mukaisesti ja ottaen huomioon äskettäisen kokemuksen Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisestä lausumasta, joka on 4. heinäkuuta 2017 tehdyn, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämistä Moldovan tasavallalle koskevan päätöksen liitteenä, ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että

1.  vahvistetaan uudelleen, että makrotaloudellisen rahoitusavun ennakkoedellytyksenä on demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja erityisesti korruption torjunta, mikä on erittäin tärkeää ulkoasiainvaliokunnalle

2.  varmistetaan, että komissio ja ulkosuhdehallinto valvovat tämän ennakkoedellytyksen täyttymistä koko makrotaloudellisen rahoitusavun elinkaaren ajan siten, että maksuja ei suoriteta ennen kuin tavoitteet on saavutettu

3.  muutokset rajataan silti koskemaan kahta kohtaa, eli yhtä johdanto-osan kappaletta ja yhtä artiklaa, jotta varmistetaan, että parlamentti ja neuvosto pääsevät asiasta nopeasti sopimukseen.

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Ukrainan maksutaseessa on IMF:n ja muiden monenvälisten laitosten käyttöön asettamien varojen jälkeen edelleen ulkoinen rahoitusvaje, joten Ukrainalle annettavaa unionin makrotaloudellista rahoitusapua pidetään tämänhetkisissä poikkeusolosuhteissa yhdessä IMF:n ohjelman kanssa asianmukaisena vastauksena Ukrainan pyyntöön saada tukea talouden vakauttamiseen. Unionin makrotaloudellisella rahoitusavulla tuettaisiin Ukrainan talouden vakauttamista ja rakenneuudistusohjelmaa täydentämällä IMF:n rahoitusjärjestelyllä käyttöön asetettuja resursseja.

(11)  Ukrainan maksutaseessa on IMF:n ja muiden monenvälisten laitosten käyttöön asettamien varojen jälkeen edelleen ulkoinen rahoitusvaje, joten Ukrainalle annettavaa unionin makrotaloudellista rahoitusapua pidetään tämänhetkisissä poikkeusolosuhteissa yhdessä IMF:n ohjelman kanssa asianmukaisena vastauksena Ukrainan pyyntöön saada tukea talouden vakauttamiseen. Unionin makrotaloudellisella rahoitusavulla tuettaisiin Ukrainan talouden vakauttamista ja sosiaalisesti vastuullista rakenneuudistusohjelmaa täydentämällä IMF:n rahoitusjärjestelyllä käyttöön asetettuja resursseja.

Tarkistus    2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun edellytyksenä olisi oltava se, että Ukraina noudattaa tuloksellisia demokratian mekanismeja – kuten parlamentaarista monipuoluejärjestelmää – ja oikeusvaltioperiaatetta ja takaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen. Lisäksi unionin makrotaloudellisen rahoitusavun erityistavoitteina olisi oltava julkisten varainhoitojärjestelmien tehokkuuden, läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden lisääminen Ukrainassa ja sellaisten rakenneuudistusten edistäminen, joilla pyritään tukemaan kestävää ja osallistavaa kasvua, työpaikkojen luomista ja julkisen talouden vakauttamista. Komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi säännöllisesti seurattava sekä ennakkoedellytysten täyttymistä että näiden tavoitteiden saavuttamista.

(17)  Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun edellytyksenä olisi oltava se, että Ukraina täyttää aiemmissa ja tulevissa makrotaloudellisen rahoitusavun ohjelmissa esitetyt ehdot ja etenkin korruption torjuntaan liittyvät ehdot ja että se noudattaa tuloksellisia demokratian mekanismeja – kuten parlamentaarista monipuoluejärjestelmää – ja oikeusvaltioperiaatetta, mitä olisi tuettava riippumattomalla, korruptiota tehokkaasti torjumaan kykenevällä oikeuslaitoksella, ja takaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen. Näistä ehdoista olisi sovittava Ukrainan kanssa yksityiskohtaisessa yhteisymmärryspöytäkirjassa. Lisäksi unionin makrotaloudellisen rahoitusavun erityistavoitteina olisi oltava julkisten varainhoitojärjestelmien tehokkuuden, läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden lisääminen Ukrainassa ja sellaisten rakenneuudistusten edistäminen, joilla pyritään tukemaan kestävää ja osallistavaa kasvua, työpaikkojen luomista ja julkisen talouden vakauttamista. Komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi säännöllisesti seurattava sekä ennakkoedellytysten täyttymistä että näiden tavoitteiden saavuttamista makrotaloudellisen rahoitusavun koko elinkaaren ajan. Rahoitusavun ensimmäinen erä olisi maksettava vasta sen jälkeen, kun edellisen makrotaloudellisen rahoitusapuohjelman viimeiseen erään liittyvät keskeneräiset politiikkatoimet on toteutettu kokonaan. Komission olisi esitettävä julkinen arvio tämän edellytyksen täyttymisestä ja ilmoitettava selkeästi arvioinnissaan käytetyt vertailuarvot.

Tarkistus    3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Unionin makrotaloudelliseen rahoitusapuun olisi sovellettava talouspoliittisia ehtoja, jotka vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa. Yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä tehokkuussyistä komissio olisi valtuutettava neuvottelemaan tällaisista ehdoista Ukrainan viranomaisten kanssa jäsenvaltioiden edustajista muodostuvan komitean valvonnassa asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti. Mainitun asetuksen mukaisesti neuvoa-antavaa menettelyä olisi sovellettava pääsääntöisesti kaikkiin muihin kuin asetuksessa säädettyihin tapauksiin. Kun otetaan huomioon yli 90 miljoonan euron suuruisen rahoitusavun mahdollisesti huomattava vaikutus, on asianmukaista käyttää tarkastelumenettelyä kyseisen raja-arvon ylittävien toimien osalta. Kun otetaan huomioon unionin Ukrainalle myöntämän makrotaloudellisen rahoitusavun määrä, yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymiseen ja avun vähentämiseen, keskeyttämiseen tai peruuttamiseen olisi sovellettava tarkastelumenettelyä,

(23)  Unionin makrotaloudelliseen rahoitusapuun olisi sovellettava ehtoja, jotka vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa, johon olisi sisällytettävä myös asianmukaisia mittaamisperusteita. Nämä ehdot eivät saisi vaarantaa maan sosioekonomista vakautta, ja ne olisi kytkettävä köyhyyden torjumiseen ja työpaikkojen luomiseen mitattavissa olevin keinoin. Yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä tehokkuussyistä komissio olisi valtuutettava neuvottelemaan tällaisista ehdoista Ukrainan viranomaisten kanssa asiaankuuluvien ukrainalaisten sidosryhmien ja työmarkkinaosapuolten kuulemisen jälkeen sekä jäsenvaltioiden edustajista muodostuvan komitean valvonnassa asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti. Mainitun asetuksen mukaisesti neuvoa-antavaa menettelyä olisi sovellettava pääsääntöisesti kaikkiin muihin kuin asetuksessa säädettyihin tapauksiin. Kun otetaan huomioon yli 90 miljoonan euron suuruisen rahoitusavun mahdollisesti huomattava vaikutus, on asianmukaista käyttää tarkastelumenettelyä kyseisen raja-arvon ylittävien toimien osalta. Kun otetaan huomioon unionin Ukrainalle myöntämän makrotaloudellisen rahoitusavun määrä, yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymiseen ja avun vähentämiseen, keskeyttämiseen tai peruuttamiseen olisi sovellettava tarkastelumenettelyä,

Tarkistus    4

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio hallinnoi unionin makrotaloudellisen rahoitusavun maksamista IMF:n ja Ukrainan välisten sopimusten tai yhteisymmärryspöytäkirjojen sekä Euroopan naapuruuspolitiikan puitteissa sovitussa EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksessa, mukaan lukien pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue, vahvistettujen talousuudistuksia koskevien keskeisten periaatteiden ja tavoitteiden kanssa yhteensopivalla tavalla.

Komissio hallinnoi unionin makrotaloudellisen rahoitusavun maksamista IMF:n ja Ukrainan välisten sopimusten tai yhteisymmärryspöytäkirjojen sekä Euroopan naapuruuspolitiikan puitteissa sovitussa EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksessa, mukaan lukien pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue, vahvistettujen, poliittisia, institutionaalisia, sosioekonomisia ja taloudellisia uudistuksia koskevien periaatteiden ja tavoitteiden kanssa yhteensopivalla tavalla.

Tarkistus    5

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti tietoja unionin makrotaloudellisen rahoitusavun kehityksestä, sen maksaminen mukaan luettuna, ja toimittaa asiaan liittyvät asiakirjat näille toimielimille hyvissä ajoin.

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti tietoja unionin makrotaloudellisen rahoitusavun kehityksestä, sen maksaminen sekä sovitun täytäntöönpanon edistyminen Ukrainassa mukaan luettuna, ja toimittaa asiaan liittyvät asiakirjat näille toimielimille hyvissä ajoin.

Tarkistus    6

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun edellytyksenä on se, että Ukraina noudattaa tuloksellisia demokratian mekanismeja – kuten parlamentaarista monipuoluejärjestelmää – ja oikeusvaltioperiaatetta ja takaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen.

1.  Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun edellytyksenä on se, että Ukraina täyttää aiemmissa ja tulevissa makrotaloudellisen rahoitusavun ohjelmissa esitetyt ehdot ja etenkin korruption torjuntaan liittyvät ehdot ja että se noudattaa tuloksellisia demokratian mekanismeja – kuten parlamentaarista monipuoluejärjestelmää – ja oikeusvaltioperiaatetta ja takaa ihmisoikeuksien ja kansallisten vähemmistöjen kunnioittamisen.

Tarkistus    7

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Euroopan unionin ja Ukrainan välisessä yhteisymmärryspöytäkirjassa on näin ollen ilmoitettava, että makrotaloudellisen rahoitusavun neljännen ohjelman erien maksaminen edellyttää muun muassa, että

 

a)  hyväksytään lainsäädäntöä, jossa säädetään Venetsian komission suositusten mukaisesti korruption torjuntaan erikoistuneen tuomioistuimen perustamisesta ja toiminnasta ja etenkin sen toimivallasta, tuomariehdokkaiden kelpoisuudesta ja pätevyydestä, ehdokkaiden valintaprosessista, jossa on mukana kansainvälisiä asiantuntijoita, ja tuomareiden asemasta

b) luodaan järjestelmä, jolla todennetaan tehokkaasti viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

 

c)  korruption torjunnan alalla toimivat kansalaisyhteiskunnan aktivistit vapautetaan varallisuuden sähköisen ilmoittamisen velvoitteesta

 

d)  Ukrainan keskusvaalilautakunnan kokoonpano ilmentää poliittista tasapainoa siten, että edustettuina ovat kaikki merkittävät poliittiset ryhmittymät ja etenkin korkeimmassa neuvostossa (Verh’ovna Rada) edustettuina olevat ryhmät, ja samalla tavalla kootaan myös kaikki alue- ja vaalipiirilautakunnat.

Tarkistus    8

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio sopii 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen Ukrainan viranomaisten kanssa unionin makrotaloudelliseen rahoitusapuun sovellettavista selkeästi määritellyistä talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevista ehdoista, joissa keskitytään rakenneuudistuksiin ja vakaaseen julkiseen talouteen; nämä ehdot vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa, jäljempänä ’yhteisymmärryspöytäkirja’, johon sisältyy mainittujen ehtojen täyttämisen aikataulu. Yhteisymmärryspöytäkirjassa esitettyjen talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevien ehtojen on oltava yhdenmukaisia 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen sopimusten tai yhteisymmärryspöytäkirjojen kanssa, mukaan lukien ne makrotalouden sopeutusohjelmat ja rakenneuudistusohjelmat, joita Ukraina on toteuttanut IMF:n tuella.

1.  Komissio sopii 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen Ukrainan viranomaisten kanssa unionin makrotaloudelliseen rahoitusapuun sovellettavista selkeästi määritellyistä politiikkaa ja rahoitusta koskevista ehdoista, joissa keskitytään sosiaalisesti vastuullisiin rakenneuudistuksiin ja vakaaseen julkiseen talouteen; nämä ehdot vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa, jäljempänä ’yhteisymmärryspöytäkirja’, johon sisältyy mainittujen ehtojen täyttämisen tarkka aikataulu ja konkreettiset mittaamisperusteet. Yhteisymmärryspöytäkirjassa esitettyjen politiikkaa ja rahoitusta koskevien ehtojen on oltava yhdenmukaisia 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen sopimusten tai yhteisymmärryspöytäkirjojen kanssa, mukaan lukien ne makrotalouden sopeutusohjelmat ja rakenneuudistusohjelmat, joita Ukraina on toteuttanut IMF:n tuella.

ASIAN KÄSITTELY

LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Ukrainalle

Viiteasiakirjat

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

15.3.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

15.3.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Michael Gahler

20.3.2018

Valiokuntakäsittely

24.4.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

16.5.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

58

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Doru-Claudian Frunzulică, Rebecca Harms, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ

LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

58

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Dobromir Sośnierz

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Ukrainalle

Viiteasiakirjat

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

9.3.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

15.3.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

15.3.2018

BUDG

15.3.2018

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

21.3.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Jarosław Wałęsa

21.3.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

24.4.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

17.5.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

5

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.5.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

28

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Artis Pabriks, Franck Proust, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

5

-

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Viviane Reding

3

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Emmanuel Maurel

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 4. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö