Izvješće - A8-0183/2018Izvješće
A8-0183/2018

IZVJEŠĆE o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Ukrajini

23.5.2018 - (COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)) - ***I

Odbor za međunarodnu trgovinu
Izvjestitelj: Jarosław Wałęsa
PR_COD_1amCom


Postupak : 2018/0058(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0183/2018
Podneseni tekstovi :
A8-0183/2018
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Ukrajini

(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0127),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 212. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0108/2018),

––  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu Europskog parlamenta i Vijeća usvojenu zajedno s Odlukom br. 778/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. kolovoza 2013. o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji[1],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenje Odbora za vanjske poslove (A8-0183/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  odobrava zajedničku izjavu Parlamenta, Vijeća i Komisije priloženu ovoj Rezoluciji;

3.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog odluke

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako zaključi da uvjeti iz stavka 3. nisu ispunjeni, Komisija privremeno suspendira ili ukida isplatu makrofinancijske pomoći Unije. U takvim slučajevima Komisija obavješćuje Europski parlament i Vijeće o razlozima te suspenzije ili ukidanja.

4.  Ako uvjeti iz stavka 3. prvog podstavka nisu ispunjeni, Komisija privremeno suspendira ili ukida isplatu makrofinancijske pomoći Unije. U takvim slučajevima Komisija obavješćuje Europski parlament i Vijeće o razlozima te suspenzije ili ukidanja.

Obrazloženje

U tekst je, dosljednosti radi, vraćena formulacija iz prethodnih odluka Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći (uključujući nedavnu Odluku (EU) 2018/598 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji).

  • [1]  SL L 218, 14.8.2013., str. 15

OBRAZLOŽENJE

Makrofinancijska pomoć EU-a (MFA) izvanredni je instrument za hitne slučajeve namijenjen za rješavanje ozbiljnih poteškoća povezanih s platnom bilancom u trećim zemljama. Ovo je četvrti put da Komisija predlaže operaciju makrofinancijske pomoći od početka krize 2014. Ovaj put Komisija predlaže da se 1 milijarda EUR isplati u obliku srednjoročnih do dugoročnih zajmova kako bi se toj zemlji pomoglo da pokrije dio svojih potreba za vanjskim financiranjem za kraj 2018. i početak 2019., tj. da smanji kratkoročne slabosti platne bilance i fiskalne slabosti u svojem gospodarstvu. Isplata pomoći planirana je u dva obroka zajma.

Osim toga, pomoć EU-a bila bi poticaj Ukrajini da pojača napore u pogledu provođenja reformi tako što bi se s ukrajinskim vlastima dogovorio memorandum o razumijevanju kojim bi se utvrdile političke mjere kao potpora reformama. Isplata sredstava uvjetovana je tim mjerama.

U okviru prvih triju operacija makrofinancijske pomoći Ukrajina je provela većinu političkih mjera koje su zajednički dogovorile Komisija i ukrajinske vlasti. Ukupno je isplaćeno 2,8 milijardi EUR. Međutim, četiri od 21 političke mjere, uključujući dvije antikorupcijske mjere koje su dogovorene u okviru prethodnog programa (MFA III), nisu provedene do trenutka isteka raspoloživosti sredstava. Stoga je Komisija u siječnju 2018. otkazala treći obrok u okviru programa MFA III, u iznosu od 600 milijuna EUR. Te će se mjere odraziti u uvjetima za trenutačnu makrofinancijsku pomoć utvrđenima u Memorandumu o razumijevanju, uzimajući u obzir zbivanja od siječnja 2018.

Usprkos poboljšavanju gospodarske situacije od 2015., i dalje postoji niz slabosti zbog velike ovisnosti o izvozu sirovina, sporijeg povećavanja međunarodne pričuve u odnosu na očekivanja i visoke razine vanjske zaduženosti. Nestabilno domaće političko okruženje i stalna opasnost intenziviranja napetosti u istočnom dijelu zemlje negativni su rizici koji bi mogli opteretiti još uvijek spor oporavak.

U tom je kontekstu Ukrajina 29. studenoga 2017. podnijela službeni zahtjev za makrofinancijsku pomoć.

Prijedlog Komisije neposredno prati zajedničku izjavu Europskog parlamenta i Vijeća usvojenu zajedno s Odlukom br. 778/2013/EU o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji, u kojoj su suzakonodavci utvrdili glavna načela i pitanja prema kojima bi se trebao voditi postupak dodjele makrofinancijske pomoći.

Prijedlog sadržava klauzulu o vremenskom ograničenju valjanosti. Makrofinancijska pomoć stavlja se na raspolaganje na dvije i pol godine, s početkom od prvog dana nakon stupanja na snagu Memoranduma o razumijevanju. Prijedlog Komisije popraćen je izjavom o provedenoj ex ante evaluaciji.

Zaključak

S obzirom na navedeno, izvjestitelj smatra da bi se Europski parlament trebao složiti s Prijedlogom Komisije o pružanju makrofinancijske pomoći Ukrajini.

Izvjestitelj ističe da bi se isplata svakog obroka trebala temeljiti na ispunjavanju jasno definiranih političkih mjera i poštovanju političkih preduvjeta za makrofinancijsku pomoć EU-a (djelotvorni demokratski mehanizmi, uključujući višestranački parlamentarni sustav te vladavinu prava i jamčenje poštovanja ljudskih prava). Ti bi uvjeti, uključujući antikorupcijske mjere koje nisu provedene u okviru programa MFA III, trebali biti jasno izraženi u Memorandumu o razumijevanju.

Izvjestitelj također ističe ovlasti Europskog parlamenta kao proračunskog tijela i podsjeća na to da bi Komisija trebala redovito izvještavati Parlament o zbivanjima u pogledu pomoći i dostavljati mu relevantne dokumente kako bi mogao pratiti provedbu pomoći.

PRILOG

Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

Europski parlament, Vijeće i Komisija podsjećaju da je preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći da zemlja korisnica poštuje djelotvorne demokratske mehanizme – uključujući višestranački parlamentarni sustav – i vladavinu prava te da jamči poštovanje ljudskih prava.

Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje prate ispunjavanje tog preduvjeta tijekom cijelog ciklusa makrofinancijske pomoći Unije.

S obzirom na neispunjene uvjete u pogledu borbe protiv korupcije i s time povezano otkazivanje trećeg obroka prethodnog programa makrofinancijske pomoću u okviru Odluke (EU) 2015/601, Europski parlament, Vijeće i Komisija ističu da će daljnja makrofinancijska pomoć biti uvjetovana napretkom u borbi protiv korupcije u Ukrajini. U tu svrhu, u memorandumu o razumijevanju koji će se sklopiti između Europske unije i Ukrajine treba odrediti gospodarskopolitičke i financijske uvjete koji će, među ostalim, sadržavati obveze u pogledu jačanja upravljanja, administrativnih kapaciteta i institucionalnog okvira, osobito za borbu protiv korupcije u Ukrajini, a posebno u pogledu sustava provjere imovinskih kartica, provjere podataka o stvarnom vlasništvu tvrtki i djelotvornog specijaliziranog antikorupcijskog suda, u skladu s preporukama Venecijanske komisije. Treba utvrditi i uvjete u pogledu borbe protiv pranja novca i izbjegavanja plaćanja poreza. U skladu s člankom 4. stavkom 4., ako ti uvjeti ne budu ispunjeni, Komisija privremeno suspendira ili ukida isplatu makrofinancijske pomoći Unije.

Uz redovito obavješćivanje Europskog parlamenta i Vijeća o razvoju situacije u pogledu te pomoći i dostavu sve relevantne dokumentacije, Komisija nakon svake isplate javno izvještava o ispunjenju svih gospodarskopolitičkih i financijskih uvjeta povezanih s tom isplatom, a posebno onih povezanih s borbom protiv korupcije.

Europski parlament, Vijeće i Komisija podsjećaju na to da se makrofinancijskom pomoći Ukrajini doprinosi vrijednostima koje se dijele s Europskom unijom, među kojima su i održiv i društveno odgovoran razvoj koji vodi do stvaranja radnih mjesta i smanjenja siromaštva, kao i predanost snažnom civilnom društvu. Komisija će Nacrtu provedbene odluke Komisije kojom se odobrava memorandum o razumijevanju priložiti i analizu očekivanog društvenog učinka makrofinancijske pomoći. U skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 ta će analiza biti podnesena Odboru država članica, a Parlamentu i Vijeću stavljena na raspolaganje kroz registar postupaka odbora.

MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove (16.5.2018)

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Ukrajini
(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Michael Gahler

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Na zahtjev ukrajinske vlade Europska komisija predložila je novi program makrofinancijske pomoći (MFP) za Ukrajinu na temelju članka 212. UFEU-a u visini od najviše 1 milijarde EUR u obliku srednjoročnih do dugoročnih zajmova u dva obroka.

Predloženim bi se programom makrofinancijske pomoći nadopunila prethodna tri programa u ukupnom iznosu od 3,4 milijarde EUR, koji je Ukrajini stavljen na raspolaganje od 2014. godine. U okviru tih programa isplaćeno je ukupno 2,8 milijardi EUR, što uključuje 1,6 milijardi EUR u razdoblju 2014.–2015. (u okviru takozvanih MFA I. i MFA II.) i dva obroka od po 600 milijuna EUR u srpnju 2015. i travnju 2017. (u okviru MFA III.). Treći i posljednji obrok od 600 milijuna EUR u okviru MFA III., za koji je uvjet bila provedba 21 mjere politike koje su bile dogovorene s ukrajinskim vlastima, nije isplaćen. Iako je Ukrajina ispunila velik broj obveza u okviru politika koje su bile preduvjet za isplatu tog obroka, četiri mjere, uključujući dvije koje su se odnosile na borbu protiv korupcije, nisu bile provedene do isteka razdoblja dostupnosti pomoći u siječnju 2018. U tim okolnostima Komisija nije mogla isplatiti posljednji obrok u okviru MFA III., te je on 18. siječnja 2018. službeno otkazan.

Predloženom makrofinancijskom pomoći želi se pomoći Ukrajini da pokrije dio svojih dodatnih potreba za vanjskim financiranjem u razdoblju 2018. – 2019. i smanji kratkoročne slabosti platne bilance i fiskalne slabosti svog gospodarstva. Osim toga, pomoć EU-a bila bi poticaj Ukrajini da pojača napore u pogledu provođenja reformi tako što bi se s ukrajinskim vlastima dogovorio Memorandum o razumijevanju kojim bi se utvrdio odgovarajući paket mjera za potporu gospodarskoj prilagodbi te strukturnim i antikorupcijskim reformama. Još tri od šest zemalja Istočnog partnerstva – Armenija, Moldova i Ukrajina – već primaju sredstva iz programa makrofinancijske pomoći, kao i četiri zemlje koje nisu dio Istočnog partnerstva.

S obzirom da Ukrajina nije u potpunosti provela politički program povezan s MFP-om III., primjereno je uključiti posebne uvjete za svaki od dva obroka predložene makrofinancijske pomoći. Ti uvjeti moraju obuhvaćati i mjere koje nisu provedene u okviru prethodnog programa, i to na sljedeći način:

•  U pogledu provjere imovinskih kartica javnih dužnosnika, Komisija bi inzistirala na uspostavi učinkovitog sustava provjere, među ostalim s pomoću automatskog softvera za provjeru s izravnim i automatskim pristupom državnim bazama podataka i registrima. Komisija bi stoga u Memorandumu koji će se dogovoriti u okviru predloženog novog programa makrofinancijske pomoći od Ukrajine trebala zahtijevati da prethodno spomenuti automatski sustav provjere u vrijeme otplate drugog obroka programa MFP IV. bude uspostavljen i u funkciji te da putem automatskog sustava već bude provjeren znatan broj imovinskih kartica, počevši od kartica visokih dužnosnika.

•  U pogledu provjere podataka o stvarnim vlasnicima koje su dužna dostaviti trgovačka društva i provedbe njihove obveze izvješćivanja, uključujući u EU-u, trebale bi se organizirati razmjene stručnjaka između Ukrajine i EU-a radi utvrđivanja mjera koje Ukrajina treba poduzeti za provedbu mehanizma provjere. Na temelju toga bi se Memorandumom trebali utvrditi konkretni pokazatelji uspješnosti mehanizma provjere kao uvjet u okviru programa makrofinancijske pomoći.

•  Zabrana izvoza drva, koja nije spojiva sa suzdržavanjem od mjera kojima se ograničava trgovina, ostaje na snazi, a zakon o ukidanju te zabrane nadležni odbor ukrajinskog parlamenta tek treba razmotriti. Komisija bi trebala surađivati s ukrajinskim vlastima kako bi se pronašlo rješenje za taj problem primjenom namjenskih trgovinskih instrumenata, a posebno mehanizma za rješavanje bilateralnih sporova.

Uvjeti za pružanje makrofinancijske pomoći korisno su sredstvo za poticanje reformi, osobito onih koje se odnose na demokraciju i vladavinu prava. Osim tih reformi ukrajinska vlada trenutačno pokušava donijeti dodatne ustavne reforme. Vlada je predana daljnjoj izmjeni ustava u skladu s preporukama Venecijanske komisije, ali bi u okviru te pomoći bilo primjereno organizirati i praćenje na razini Komisije i ESVD-a.

Budući da je učinkovita borba protiv korupcije ključna za proces reformi, valja istaknuti da Ukrajina u tom kontekstu treba ulagati daljnje napore. Potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere u vezi sa zabrinutošću EU-a u pogledu podnošenja e-prijava koje su aktivisti civilnog društva obvezni ispuniti, kao i provesti reformu pravosuđa na svim razinama. Važno je da ukrajinska vlada prije isplaćivanja daljnje financijske pomoći ispuni uvjete kako su određeni u prethodnim i sadašnjim MFP-ovima.

Slijedom toga, u skladu sa sporazumom između Odbora za vanjske poslove i Odbora za međunarodnu trgovinu o njihovoj uskoj suradnji tijekom tog postupka i nakon nedavne zajedničke izjave Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije priložene odluci o pružanju makrofinancijske pomoći Republici Moldovi od 4. srpnja 2017., Odbor za vanjske poslove predlaže da se:

1.  ponovno potvrdi preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći koji se odnosi na demokraciju, vladavinu prava i ljudska prava jer je to od ključne važnosti za Odbor za vanjske poslove;

2.  osigura da Komisija i ESVD prate ispunjavanje tog preduvjeta tijekom cijelog trajanja MFP-a, kako se novčana pomoć ne bi isplatila prije postizanja ciljeva,

3.  broj izmjena ipak ograniči na dvije, u jednoj uvodnoj izjavi i jednom članku odluke, kako bi se omogućio brz dogovor između Europskog parlamenta i Vijeća.

AMANDMANI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  S obzirom na to da u platnoj bilanci Ukrajine još postoji preostali manjak u vanjskom financiranju koji premašuje sredstva koja su osigurali MMF i ostale multilateralne institucije, smatra se da je makrofinancijska pomoć Unije Ukrajini, s obzirom na trenutačne iznimne okolnosti, prikladan odgovor na zahtjev Ukrajine za potporu gospodarskoj stabilizaciji, u kombinaciji s programom MMF-a. Makrofinancijska pomoć Unije pomogla bi gospodarskoj stabilizaciji i planu strukturnih reformi u Ukrajini nadopunjujući sredstva na raspolaganju u okviru financijskog sporazuma s MMF-om.

(11)  S obzirom na to da u platnoj bilanci Ukrajine još postoji preostali manjak u vanjskom financiranju koji premašuje sredstva koja su osigurali MMF i ostale multilateralne institucije, smatra se da je makrofinancijska pomoć Unije Ukrajini, s obzirom na trenutačne iznimne okolnosti, prikladan odgovor na zahtjev Ukrajine za potporu gospodarskoj stabilizaciji, u kombinaciji s programom MMF-a. Makrofinancijska pomoć Unije pomogla bi gospodarskoj stabilizaciji i socijalno odgovornom planu strukturnih reformi u Ukrajini nadopunjujući sredstva na raspolaganju u okviru financijskog sporazuma s MMF-om.

Amandman    2

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Kao preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći Unije Ukrajina bi trebala poštovati učinkovite demokratske mehanizme, uključujući višestranački parlamentarni sustav, kao i vladavinu prava te jamčiti poštovanje ljudskih prava. Osim toga, posebni ciljevi makrofinancijske pomoći Unije trebali bi jačati učinkovitost, transparentnost i odgovornost sustava upravljanja javnim financijama u Ukrajini te promicati strukturne reforme kojima su ciljevi potpora održivog i uključivog rasta, stvaranje radnih mjesta i fiskalna konsolidacija. Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje trebale bi redovito pratiti ispunjavanje preduvjeta i ostvarenje tih ciljeva.

(17)  Kao preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći Unije (MFP)Ukrajina bi trebala ispuniti uvjete povezane s prethodnim i sljedećim programima MFP-a, osobito onima koji se odnose na borbu protiv korupcije te poštovati učinkovite demokratske mehanizme, uključujući višestranački parlamentarni sustav, kao i vladavinu prava koju bi trebalo podupirati neovisno pravosuđe sposobno za učinkovitu borbu protiv korupcije te jamčiti poštovanje ljudskih prava. U memorandumu o razumijevanju s Ukrajinom treba podrobno dogovoriti te političke uvjete. Osim toga, posebni ciljevi makrofinancijske pomoći Unije trebali bi jačati učinkovitost, transparentnost i odgovornost sustava upravljanja javnim financijama u Ukrajini te promicati strukturne reforme kojima su ciljevi potpora održivog i uključivog rasta, stvaranje radnih mjesta i fiskalna konsolidacija. Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje trebale bi redovito pratiti ispunjavanje preduvjeta i ostvarenje tih ciljeva tijekom cijelog trajanja makrofinancijske pomoći. Isplata prvog obroka financijske pomoći trebala bi biti moguća tek nakon potpune provedbe preostalih mjera politike povezanih s isplatom posljednjeg obroka prethodnog programa MFP-a. Komisija bi trebala pružiti javnu procjenu o ispunjavanju tog preduvjeta i jasno navesti referentna mjerila koja je koristila u svojoj procjeni.

Amandman    3

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Makrofinancijska pomoć Unije trebala bi podlijegati uvjetima gospodarske politike koji će biti utvrđeni u memorandumu o razumijevanju. Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta provedbe te radi učinkovitosti, Komisija bi trebala biti ovlaštena pregovarati o tim uvjetima s ukrajinskim vlastima uz nadzor odbora predstavnika država članica u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011. Na temelju te uredbe savjetodavni bi se postupak u pravilu trebao primjenjivati u svim slučajevima koji u toj uredbi nisu predviđeni. S obzirom na mogući važan učinak pomoći veće od 90 milijuna EUR, za iznose koji prelaze taj prag prikladno je upotrijebiti postupak ispitivanja. S obzirom na iznos makrofinancijske pomoći Unije Ukrajini, postupak ispitivanja trebao bi se primjenjivati na donošenje memoranduma o razumijevanju te na svako smanjenje, suspenziju ili ukidanje pomoći,

(23)  Makrofinancijska pomoć Unije trebala bi podlijegati uvjetima koji će biti utvrđeni u memorandumu o razumijevanju, koji bi trebao uključivati i odgovarajuće kriterije mjerenja. Ti uvjeti ne bi trebali ugroziti socioekonomsku stabilnost zemlje te bi trebali biti povezani s mjerljivim rezultatima borbe protiv siromaštva i stvaranja radnih mjesta. Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta provedbe te radi učinkovitosti, Komisija bi, nakon savjetovanja s relevantnim ukrajinskim dionicima i socijalnim partnerima, trebala biti ovlaštena pregovarati o tim uvjetima s ukrajinskim vlastima uz nadzor odbora predstavnika država članica u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011. Na temelju te uredbe savjetodavni bi se postupak u pravilu trebao primjenjivati u svim slučajevima koji u toj uredbi nisu predviđeni. S obzirom na mogući važan učinak pomoći veće od 90 milijuna EUR, za iznose koji prelaze taj prag prikladno je upotrijebiti postupak ispitivanja. S obzirom na iznos MFP-a Unije Ukrajini, postupak ispitivanja trebao bi se primjenjivati na donošenje memoranduma o razumijevanju te na svako smanjenje, suspenziju ili ukidanje pomoći,

Amandman    4

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Dodjelom makrofinancijske pomoći Unije upravlja Komisija u skladu sa sporazumima ili dogovorima postignutima između Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Ukrajine te s glavnim načelima i ciljevima gospodarskih reformi navedenima u Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Ukrajine, uključujući DCFTA-u, koji je sklopljen u okviru Europske politike susjedstva (EPS).

Dodjelom makrofinancijske pomoći Unije upravlja Komisija u skladu sa sporazumima ili dogovorima postignutima između Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Ukrajine te s načelima i ciljevima političkih, institucionalnih, socioekonomskih i gospodarskih reformi navedenima u Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Ukrajine, uključujući DCFTA-u, koji je sklopljen u okviru Europske politike susjedstva (EPS).

Amandman    5

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija redovito obavješćuje Europski parlament i Vijeće o razvoju događaja povezanih s makrofinancijskom pomoći Unije, uključujući isplate te pomoći, i pravodobno dostavlja tim institucijama relevantne dokumente.

Komisija redovito obavješćuje Europski parlament i Vijeće o razvoju događaja povezanih s makrofinancijskom pomoći Unije, uključujući isplate te pomoći i stupanj koji je Ukrajina postigla u provedbi sporazuma te pravodobno dostavlja tim institucijama relevantne dokumente.

Amandman    6

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kao preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći Unije Ukrajina mora poštovati učinkovite demokratske mehanizme, uključujući višestranački parlamentarni sustav, kao i vladavinu prava te jamčiti poštovanje ljudskih prava.

1.  Kao preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći Unije Ukrajina mora ispunjavati uvjete povezane s prošlim i budućim programima makrofinancijske pomoći, osobito one koje se odnose na borbu protiv korupcije, poštovati učinkovite demokratske mehanizme, uključujući višestranački parlamentarni sustav, kao i vladavinu prava te jamčiti poštovanje ljudskih prava i nacionalnih manjina.

Amandman    7

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U Memorandumu o razumijevanju između Europske unije i Ukrajine među ostalim se navode sljedeći preduvjeti za isplatu obroka u okviru IV. programa makrofinancijske pomoći:

 

(a)  potrebno je donijeti zakonodavstvo o uspostavi i funkcioniranju antikorupcijskog suda, što je u skladu s preporukama Venecijanske komisije, a posebno s onima o nadležnostima suda, o prihvatljivosti i kompetencijama kandidata za mjesto suca, postupku odabira kandidata, koji obuhvaća sudjelovanje međunarodnih stručnjaka, te o položaju sudaca;

(b) uspostava učinkovitog sustava provjere imovinskih kartica javnih dužnosnika;

 

(c)  aktivisti civilnog društva koji djeluju u području borbe protiv korupcije izuzimaju se od obveze podnošenja e-prijava o imovinskom stanju;

 

(d)  sastav središnjeg izbornog povjerenstva Ukrajine odražava političku ravnotežu među svim relevantnim političkim snagama, posebno onima u Verhovnoj Radi, a taj se sastav mora odražavati i u svim okružnim izbornim povjerenstvima i izbornim povjerenstvima u izbornim jedinicama;

Amandman    8

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija se u skladu sa postupkom ispitivanja iz članka 7. stavka 2. dogovara s ukrajinskim vlastima o jasno određenoj gospodarskoj politici i financijskim uvjetima, usmjeravajući se na strukturne reforme i zdrave javne financije na kojima se temelji makrofinancijska pomoć Unije, a ti će uvjeti biti utvrđeni u Memorandumu o razumijevanju („Memorandum o razumijevanju”) u kojem će se navesti rok za ispunjenje tih uvjeta. Uvjeti gospodarske politike i financijski uvjeti utvrđeni u Memorandumu o razumijevanju u skladu su sa sporazumima ili dogovorima iz članka 1. stavka 3., uključujući programe makroekonomske prilagodbe i strukturnih reformi koje Ukrajina provodi uz potporu MMF-a.

1.  Komisija se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 7. stavka 2. dogovara s ukrajinskim vlastima o jasno određenim političkim i financijskim uvjetima za makrofinancijsku pomoć Unije koji se temelje na društveno odgovornim strukturnim reformama i dobrim javnim financijama i koji će se utvrditi u memorandumu o razumijevanju („Memorandum o razumijevanju”) u kojem se navodi precizan rok i konkretni kriteriji mjerenja za ispunjenje tih uvjeta. Politički i financijski uvjeti utvrđeni u Memorandumu o razumijevanju u skladu su sa sporazumima ili dogovorima iz članka 1. stavka 3., uključujući programe makroekonomske prilagodbe i strukturnih reformi koje Ukrajina provodi uz potporu MMF-a.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Dodatna makrofinancijska pomoć Ukrajini

Referentni dokumenti

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

15.3.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

15.3.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Michael Gahler

20.3.2018

Razmatranje u odboru

24.4.2018

 

 

 

Datum usvajanja

16.5.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

58

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Doru-Claudian Frunzulică, Rebecca Harms, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

58

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Dobromir Sośnierz

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Dodatna makrofinancijska pomoć Ukrajini

Referentni dokumenti

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Datum podnošenja EP-u

9.3.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

15.3.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

15.3.2018

BUDG

15.3.2018

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

21.3.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Jarosław Wałęsa

21.3.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

24.4.2018

 

 

 

Datum usvajanja

17.5.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

5

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Datum podnošenja

23.5.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

28

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Artis Pabriks, Franck Proust, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

5

-

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Viviane Reding

3

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Emmanuel Maurel

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 4. lipnja 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti