JELENTÉS az Ukrajnának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

23.5.2018 - (COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)) - ***I

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Jarosław Wałęsa


Eljárás : 2018/0058(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0183/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0183/2018
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Ukrajnának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0127),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 212. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0108/2018),

––  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Parlament és a Tanács közös nyilatkozatára, amelyet az Európai Parlament és a Tanács Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2013. augusztus 12-i 778/2013/EU határozatával[1] egy időben fogadtak el,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A8-0183/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz mellékelt közös nyilatkozatát;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, úgy átmenetileg felfüggeszti vagy megszünteti az uniós makroszintű pénzügyi támogatás kifizetését. Ilyen esetekben a Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a felfüggesztés vagy megszüntetés okairól.

(4)  Amennyiben a (3) bekezdés első albekezdésében említett feltételek nem teljesülnek, a Bizottság átmenetileg felfüggeszti vagy megszünteti az uniós makroszintű pénzügyi támogatás kifizetését. Ilyen esetekben a Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a felfüggesztés vagy megszüntetés okairól.

Indokolás

A következetesség érdekében a szöveg megfogalmazását vissza kellett változtatni az Európai Parlament és a Tanács makroszintű pénzügyi támogatásról szóló korábbi határozataiban (ideértve a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2018. április 18-i (EU) 2018/598 európai parlamenti és tanácsi határozatot) található szövegre.

  • [1]  HL L 218., 2013.8.14., 15. o.

INDOKOLÁS

Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás (MFA) rendkívüli sürgősségi eszköz, amelynek célja harmadik országok súlyos fizetésimérleg-nehézségeinek kezelése. Ez a negyedik alkalom, hogy a Bizottság a válság 2014-es kezdete óta makroszintű pénzügyi támogatási műveletet javasol. A Bizottság ezúttal azt javasolja, hogy 1 milliárd eurót folyósítsanak közép- és hosszú lejáratú hitelekre, ezzel segítve, hogy az ország 2018 végén és 2019 elején fedezni tudja külső finanszírozási szükségletei egy részét, azaz csökkentve a gazdaság rövid távú, fizetési mérleggel és költségvetéssel kapcsolatos sebezhetőségét. A tervek szerint a támogatást két részletben bocsátják rendelkezésre.

Az uniós támogatás célja az is, hogy ösztönözést nyújtson Ukrajna reformtörekvéseihez, ami annak révén történik, hogy az ukrán hatóságokkal közösen a támogató szakpolitikai intézkedéseket meghatározó egyetértési megállapodást fogadnak el. Ezek az intézkedések a források folyósításának feltételei.

Az első három makroszintű pénzügyi támogatási művelet keretében Ukrajna teljesítette a Bizottság és az ukrán hatóságok által közösen elfogadott szakpolitikai intézkedések többségét. Összesen 2,8 milliárd EUR folyósítására került sor. A 21 szakpolitikai intézkedésből azonban négyet – melyek közül kettő az előző program (MFA III.) keretében elfogadott korrupcióellenes intézkedés volt – nem hajtottak végre a pénzeszközök rendelkezésre állásának lejáratakor. Ezért 2018 januárjában a Bizottság törölte az MFA III. 600 millió EUR összegű harmadik részletét. Ezeket az intézkedéseket a jelenlegi makroszintű pénzügyi támogatásnak az egyetértési megállapodásban meghatározott feltételei tükrözik, figyelembe véve a 2018. január óta végbement fejleményeket.

A gazdasági helyzet 2015 óta tapasztalható javulása ellenére továbbra is fennálló számos sebezhetőségi pont az ország nyersanyagkiviteltől való nagyfokú függőségéből, nemzetközi tartalékainak vártnál lassabb feltöltéséből és megnövekedett külső eladósodottságából fakad. Az instabil belső politikai környezet és az ország keleti részén uralkodó feszültségek fokozódásának folyamatos veszélye lefelé mutató kockázatot jelent, ami negatívan befolyásolhatja a még mindig lassú fellendülést.

Ezzel összefüggésben Ukrajna 2017. november 29-én benyújtotta makroszintű pénzügyi támogatás iránti hivatalos kérelmét.

A Bizottság javaslata szorosan követi az Európai Parlament és a Tanács által a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló 778/2013/EU határozattal egy időben elfogadott közös nyilatkozatot, amelyben a társjogalkotók megállapítják azokat a főbb elveket és megfontolásokat, amelyek a makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának folyamatát vezérlik.

A javaslat hatályvesztésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz. A makroszintű pénzügyi támogatás az egyetértési megállapodás hatálybalépését követő első naptól számított két és fél évig áll rendelkezésre. A Bizottság javaslatát egy előzetes értékelő nyilatkozat kíséri.

Következtetés

A fenti megfontolások fényében az előadó azt javasolja, hogy az Európai Parlament fogadja el az Ukrajnának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó bizottsági javaslatot.

Az előadó hangsúlyozza, hogy az egyes részletek folyósításának az egyértelműen meghatározott szakpolitikai intézkedések, valamint az uniós makroszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó politikai előfeltételek (hatékony demokratikus mechanizmusok, többek között többpárti parlamentáris rendszer és jogállamiság, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásának biztosítása) teljesítésén kell alapulnia. Ezeket a feltételeket egyértelműen meg kell fogalmazni az egyetértési megállapodásban, beleértve azokat a korrupcióellenes intézkedéseket is, amelyeket az MFA III. keretében nem teljesítettek.

Az előadó hangsúlyozza az Európai Parlament költségvetési hatóságként betöltött hatáskörét is, és emlékeztet arra, hogy annak érdekében, hogy a Parlament nyomon követhesse a támogatás végrehajtását, a Bizottságnak rendszeresen tájékoztatnia kell a Parlamentet az ezzel kapcsolatos fejleményekről, és biztosítania kell számára a vonatkozó dokumentumokat.

MELLÉKLET

A Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozata

A Parlament, a Tanács és a Bizottság emlékeztet rá, hogy a makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának egyik előfeltétele az, hogy a kedvezményezett ország tiszteletben tartsa a hatékonyan működő demokratikus mechanizmusokat, többek között a többpárti parlamentáris rendszert, a jogállamiságot és az emberi jogokat.

A Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat az uniós makroszintű pénzügyi támogatás teljes életciklusa alatt nyomon követi ezen előfeltétel teljesülését.

Tekintettel arra, hogy a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó feltételek nem teljesültek, illetve a korábbi makroszintű pénzügyi támogatási program harmadik részletének ezzel összefüggő, az (EU) 2015/601 határozat alapján végrehajtott törlésére, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság hangsúlyozza, hogy a további makroszintű pénzügyi támogatás a korrupció elleni küzdelem terén Ukrajnában elért előrehaladás függvénye. Ennek érdekében az Európai Unió és Ukrajna között kötendő egyetértési megállapodás gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételeinek többek között kötelezettségeket kell tartalmazniuk a következőkre vonatkozóan: a kormányzás megerősítése, a korrupció elleni harc érdekében kialakított ukrán adminisztratív kapacitások és intézményi háttér, különös tekintettel a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésére szolgáló rendszerre, a vállalatok tényleges tulajdonosaira vonatkozó adatok ellenőrzésére és egy jól működő, szakosodott korrupcióellenes bíróságra, összhangban a Velencei Bizottság ajánlásaival. A pénzmosás és az adókikerülés elleni küzdelemre vonatkozó feltételek állítását is mérlegelni kell. A 4. cikk (4) bekezdésével összhangban, amennyiben a meghatározott feltételek nem teljesülnek, a Bizottság átmenetileg felfüggeszti vagy megszünteti az uniós makroszintű pénzügyi támogatás kifizetését.

A Bizottság, amellett, hogy rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a támogatással kapcsolatos fejleményekről és továbbítja számukra a vonatkozó dokumentumokat, minden részlet folyósításakor nyilvánosan beszámol a szóban forgó részletre vonatkozó gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételek teljesüléséről, különösen a korrupció elleni küzdelem terén.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság emlékeztet arra, hogy az Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásnak hozzá kell járulnia az Európai Unióval közösen vallott értékekhez, többek között a fenntartható és társadalmilag felelős fejlődéshez, ami a munkahelyteremtéshez és a szegénység csökkentéséhez vezet, továbbá egy erős civil társadalom iránti elkötelezettséghez. A Bizottság az egyetértési megállapodást jóváhagyó bizottsági végrehajtási határozat tervezetét kiegészíti a makroszintű pénzügyi támogatás várható társadalmi hatásának elemzésével. A 182/2011/EU rendelettel összhangban ezt az elemzést be kell nyújtani a tagállami bizottság számára és elérhetővé kell tenni a Parlament és a Tanács számára a bizottsági eljárásokról vezetett nyilvántartás révén.

VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (16.5.2018)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

az Ukrajnának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

A vélemény előadója: Michael Gahler

RÖVID INDOKOLÁS

Az ukrán kormány kérelmét követően az Európai Bizottság javaslatot nyújtott be egy Ukrajnának nyújtandó új makroszintű pénzügyi támogatási programra (MFA), amely az EUMSZ 212. cikkén alapul, és legfeljebb 1 milliárd EUR összegű közép- és hosszú lejáratú hitel formájában, két részletben nyújtandó támogatást irányoz elő.

A javasolt új makroszintű pénzügyi támogatási művelet kiegészítené az előző három MFA-műveletet, amelyek összesen 3,4 milliárd EUR-t tettek ki, és amelyeket 2014 óta ajánlottak fel Ukrajnának. E műveletek keretében összesen 2,8 milliárd EUR-t folyósítottak, ideértve a 2014–2015 között (az ún. MFA I. és MFA II. keretében) folyósított 1,6 milliárd EUR-t és a 2015 júliusában és 2017 áprilisában egyenként 600 millió EUR összegben, két részletben folyósított összegeket is. Az ukrán hatóságokkal közösen elfogadott 21 szakpolitikai intézkedés végrehajtásának függvényében az MFA III. keretében folyósítandó 600 millió EUR összegű harmadik és egyben utolsó részlet kifizetésére nem került sor. Jóllehet Ukrajna számos, e részlethez csatolt politikai kötelezettségvállalásnak eleget tett, négy – köztük a korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos két – intézkedést nem hajtottak végre a támogatás rendelkezésre állási idejének 2018. januári lejártáig. Ilyen körülmények között a Bizottságnak nem állt módjában kifizetni az MFA III. keretében folyósított utolsó részletet, amelyet 2018. január 18-án hivatalosan töröltek.

A javasolt makroszintű pénzügyi támogatás célja, hogy segítse Ukrajnát abban, hogy fedezni tudja további külső finanszírozási igényének egy részét 2018–2019-ben, csökkentve a gazdaság rövid távú fizetési mérleggel és költségvetéssel kapcsolatos sebezhetőségi pontjait. Emellett az uniós segítségnyújtás ösztönzőket biztosít Ukrajna reformtörekvéseinek fokozására az ukrán hatóságokkal kötött egyetértési megállapodás révén, amely a gazdasági kiigazítási, strukturális és korrupcióellenes reformokat támogató megfelelő intézkedéscsomagot határoz meg. A keleti partnerségben részt vevő hat államból három ország (Moldova, Örményország és Ukrajna) négy másik – keleti partnerségen kívüli – országgal együtt már makroszintű pénzügyi támogatási programok kedvezményezettje.

Tekintettel arra, hogy Ukrajna nem hajtotta végre maradéktalanul az MFA III-mal kapcsolatos szakpolitikai programot, indokolt e támogatás mindkét részletére külön feltételeket megállapítani. Konkrétabban, e feltételek között az alábbi módon szerepelniük kell azoknak az intézkedéseknek is, melyeket az előző program keretében nem hajtottak végre:

•  A köztisztviselők vagyonnyilatkozatának ellenőrzése kapcsán a Bizottság ragaszkodik egy hatékony, az állami adatbázisokhoz és nyilvántartásokhoz való közvetlen és automatikus hozzáférést biztosító ellenőrzési rendszer létrehozásához, többek között automatikus ellenőrző szoftver révén. A javasolt új MFA-művelet keretében Ukrajnával kötendő egyetértési megállapodás esetében a Bizottságnak ezért elő kell írnia, hogy az MFA IV. program második részlete folyósításának időpontjára a fent említett automatikus ellenőrzési rendszert be kell vezetni és működésbe kell hozni, az automatizált rendszeren keresztül jelentős számú nyilatkozatot kell ellenőrizni, prioritásként kezelve a magas beosztású tisztviselőket;

•  A társaságok által a tényleges tulajdonosaikról szolgáltatandó adatok ellenőrzéséről és a társaságok – többek között unióbeli – jelentéstételi kötelezettségének érvényesítéséről szakértői cseréket kell szervezni Ukrajna és az EU között annak érdekében, hogy meghatározzák Ukrajna számára a megvalósítandó lépéseket az ellenőrzési mechanizmus bevezetéséhez. Ennek alapján az egyetértési megállapodásnak a IV. makroszintű pénzügyi támogatási program feltételeként konkrét referenciaértékeket kell meghatároznia az ellenőrzési mechanizmusra vonatkozóan.

•  Továbbra is érvényben marad a fakiviteli tilalom, amely nem egyeztethető össze a kereskedelmet korlátozó intézkedésektől való tartózkodással, és Ukrajna illetékes parlamenti bizottságának még fontolóra kell vennie a fakiviteli tilalmat hatályon kívül helyező törvényt. A Bizottságnak együtt kell működnie az ukrán hatóságokkal annak érdekében, hogy célzott kereskedelmi eszközök – különösen kétoldalú vitarendezési mechanizmus – alkalmazása révén megoldást találjon erre a problémára.

A makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó feltételek – különösképpen a demokrácia és a jogállamiság tekintetében – hasznos lendületet adnak a reformtörekvéseknek. E reformok keretein belül az ukrán kormány jelenleg azon fáradozik, hogy kiegészítő alkotmányos reformokat hajtson végre. A Velencei Bizottság ajánlásainak megfelelően a kormány vállalta, hogy további alkotmánymódosításokat hajt végre, a Bizottság és az EKSZ általi nyomon követésre azonban – e támogatás részeként is – szükség lenne.

Mivel a korrupció elleni hatékony küzdelem kulcsfontosságú a reformfolyamathoz, hangsúlyozni kell, hogy Ukrajnának további erőfeszítéseket kell tennie ezzel összefüggésben. Válaszolni kell az EU azon aggodalmára is, hogy a polgári aktivistáknak elektronikus nyilatkozatokat kell benyújtaniuk, valamint az igazságügyi ágazat valamennyi szinten zajló reformjával kapcsolatosakra. Fontos, hogy a további pénzügyi támogatás folyósítása előtt az ukrán kormány teljesítse a korábbi és az aktuális makroszintű pénzügyi támogatásokban foglalt feltételeket.

Ezért a Külügyi Bizottság és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság közötti, az eljárás során folytatandó szoros együttműködésükről szóló megállapodással összhangban, valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság Moldovai Köztársaságnak juttatandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, a 2017. július 4-i határozathoz csatolt közös nyilatkozata alapján nemrég szerzett tapasztalatok tükrében a Külügyi Bizottság javasolja

1.  annak megerősítését, hogy a makroszintű pénzügyi támogatás folyósítása a demokráciára, a jogállamiságra, az emberi jogokra és különösen a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó előfeltételektől függ, mivel ez kiemelt szerepet játszik a Külügyi Bizottság számára;

2.  annak biztosítását, hogy a Bizottság és az EKSZ a makroszintű pénzügyi támogatás egész időszaka alatt nyomon kövesse az említett előfeltételek teljesítését, hogy a célkitűzések elérése előtt ne kerüljön sor folyósításra;

3.  azonban a módosítások számának kettőre való korlátozását, azaz a határozat egy preambulumbekezdésének és egy cikkének módosítását az Európai Parlament és a Tanács közötti gyors megállapodás biztosítása érdekében.

MÓDOSÍTÁS:

A Külügyi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Határozatra irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Tekintettel arra, hogy Ukrajnában az IMF és más multilaterális intézmények által biztosított forrásokat beszámítva is továbbra is jelentős külső finanszírozási rés marad fenn, az Ukrajnának nyújtandó uniós makroszintű pénzügyi támogatás a jelenlegi kivételes körülmények között megfelelő válasznak tekinthető Ukrajna azon kérésére, hogy az IMF-programhoz kapcsolódva az Unió is támogassa a gazdasági stabilizációt. Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás Ukrajna gazdasági stabilizációját és strukturálisreform-programját támogatja, és kiegészíti az IMF-hitelmegállapodás keretében rendelkezésre bocsátott forrásokat.

(11)  Tekintettel arra, hogy Ukrajnában az IMF és más multilaterális intézmények által biztosított forrásokat beszámítva is továbbra is jelentős külső finanszírozási rés marad fenn, az Ukrajnának nyújtandó uniós makroszintű pénzügyi támogatás a jelenlegi kivételes körülmények között megfelelő válasznak tekinthető Ukrajna azon kérésére, hogy az IMF-programhoz kapcsolódva az Unió is támogassa a gazdasági stabilizációt. Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás Ukrajna gazdasági stabilizációját és társadalmilag felelős strukturálisreform-programját támogatja, és kiegészíti az IMF-fel kötött pénzügyi megállapodás keretében rendelkezésre bocsátott forrásokat.

Módosítás    2

Határozatra irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy Ukrajna tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat – beleértve a többpárti parlamentáris rendszert – és a jogállamiságot, valamint garantálja az emberi jogok tiszteletben tartását. Emellett az uniós makroszintű pénzügyi támogatás sajátos célja az ukrajnai államháztartás-irányítási rendszerek hatékonyságának, átláthatóságának és elszámoltathatóságának fokozása, valamint a fenntartható és inkluzív növekedés, a munkahelyteremtés és az államháztartási konszolidáció előmozdítását célzó strukturális reformok elősegítése. A Bizottságnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak rendszeresen nyomon kell követnie az előfeltételek teljesülését és az említett célkitűzések megvalósulását.

(17)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás (MFA) nyújtásának előfeltétele, hogy Ukrajna teljesítse a korábbi és az elkövetkező makroszintű pénzügyi támogatási programokhoz kapcsolódó, nevezetesen a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó feltételeket, és tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat – beleértve a többpárti parlamentáris rendszert – és a jogállamiságot, melyet a korrupció elleni hatékony küzdelemre képes, független igazságszolgáltatási rendszer támogat, valamint garantálja az emberi jogok tiszteletben tartását. Ezeket a feltételeket Ukrajnának egy részletes egyetértési megállapodás keretében el kell fogadnia. Emellett az uniós makroszintű pénzügyi támogatás sajátos célja az ukrajnai államháztartás-irányítási rendszerek hatékonyságának, átláthatóságának és elszámoltathatóságának fokozása, valamint a fenntartható és inkluzív növekedés, a munkahelyteremtés és az államháztartási konszolidáció előmozdítását célzó strukturális reformok elősegítése. A Bizottságnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak rendszeresen nyomon kell követnie az előfeltételek teljesülését és az említett célkitűzések megvalósulását a makroszintű pénzügyi támogatás teljes életciklusa során. A pénzügyi támogatás első részletének folyósítását csak azután lehet megkezdeni, hogy az előző makroszintű pénzügyi támogatási program utolsó részletének feltételeként előírt szakpolitikai intézkedéseket maradéktalanul végrehajtották. A Bizottságnak – az értékelésében alkalmazott és alapul szolgáló referenciaértékeket egyértelműen feltüntetve – nyilvános értékelést kell készítenie a fenti előfeltétel teljesüléséről.

Módosítás    3

Határozatra irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatást az egyetértési megállapodásba foglalandó gazdaságpolitikai feltételekhez kell kötni. A végrehajtás egységes feltételeinek biztosítása és a hatékonyság érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy e feltételeket a 182/2011/EU rendelettel összhangban a tagállamok képviselőiből álló bizottság felügyelete alatt tárgyalja meg az ukrán hatóságokkal. Az említett rendelet értelmében általános szabályként a tanácsadó-bizottsági eljárást kell alkalmazni a rendeletben meghatározottaktól eltérő esetekben. Tekintettel a 90 millió EUR összeghatárnál nagyobb mértékű támogatás potenciálisan jelentős hatásaira, az említett összeghatár feletti műveletekre helyénvaló a vizsgálóbizottsági eljárást alkalmazni. Figyelemmel az Ukrajnának nyújtandó uniós makroszintű pénzügyi támogatás összegére, vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni az egyetértési megállapodás elfogadására, valamint a támogatás csökkentésére, felfüggesztésére és megszüntetésére,

(23)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatást az egyetértési megállapodásba foglalandó feltételekhez kell kötni, és a megállapodásba bele kell foglalni megfelelő mérési kritériumokat is.. E feltételek nem veszélyeztethetik az ország társadalmi-gazdasági stabilitását és mérhető módon kapcsolódnak a szegénység elleni küzdelemhez és a munkahelyteremtéshez. A végrehajtás egységes feltételeinek biztosítása és a hatékonyság érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy e feltételeket a megfelelő ukrán érdekelt felekkel és szociális partnerekkel folytatott konzultációkat követően és a 182/2011/EU rendelettel összhangban a tagállamok képviselőiből álló bizottság felügyelete alatt tárgyalja meg az ukrán hatóságokkal. Az említett rendelet értelmében általános szabályként a tanácsadó-bizottsági eljárást kell alkalmazni a rendeletben meghatározottaktól eltérő esetekben. Tekintettel a 90 millió EUR összeghatárnál nagyobb mértékű támogatás potenciálisan jelentős hatásaira, az említett összeghatár feletti műveletekre helyénvaló a vizsgálóbizottsági eljárást alkalmazni. Figyelemmel az Ukrajnának nyújtandó uniós makroszintű pénzügyi támogatás összegére, vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni az egyetértési megállapodás elfogadására, valamint a támogatás csökkentésére, felfüggesztésére és megszüntetésére,

Módosítás    4

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás rendelkezésre bocsátását a Bizottság oly módon irányítja, hogy az összeegyeztethető legyen a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és Ukrajna közötti megállapodásokkal és egyetértési megállapodásokkal, illetve az európai szomszédságpolitika keretében az EU és Ukrajna között létrejött, egy mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térséget is magában foglaló társulási megállapodásban a gazdasági reformok tekintetében meghatározott legfontosabb elvekkel és célkitűzésekkel.

Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás rendelkezésre bocsátását a Bizottság oly módon irányítja, hogy az összeegyeztethető legyen a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és Ukrajna közötti megállapodásokkal és egyetértési megállapodásokkal, illetve az európai szomszédságpolitika keretében az EU és Ukrajna között létrejött, egy mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térséget is magában foglaló társulási megállapodásban a politikai, intézményi, társadalmi-gazdasági és gazdasági reformok tekintetében meghatározott elvekkel és célkitűzésekkel.

Módosítás    5

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az uniós makroszintű pénzügyi támogatással kapcsolatos fejleményekről, ideértve annak folyósításait is, valamint kellő időben ezen intézmények rendelkezésére bocsátja a vonatkozó dokumentumokat.

A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az uniós makroszintű pénzügyi támogatással kapcsolatos fejleményekről, ideértve az abból teljesített kifizetéseket és az Ukrajna által elfogadott vállalások teljesítésének mértékét is, valamint kellő időben ezen intézmények rendelkezésére bocsátja a vonatkozó dokumentumokat.

Módosítás    6

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy Ukrajna tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat – többek között a többpárti parlamentáris rendszert – és a jogállamiságot, valamint garantálja az emberi jogok tiszteletben tartását.

(1)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy Ukrajna teljesítse a korábbi és az elkövetkező makroszintű pénzügyi támogatási programokhoz kapcsolódó, nevezetesen a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó feltételeket, és tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat – beleértve a többpárti parlamentáris rendszert – és a jogállamiságot, valamint garantálja az emberi jogok, köztük a nemzeti kisebbségek tiszteletben tartását.

Módosítás    7

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az Európai Unió és Ukrajna közötti egyetértési megállapodásnak ezért a IV. makroszintű pénzügyi támogatási program részletei folyósításának előfeltételeként kell megjelölnie többek között azt, hogy

 

a)  a Velencei Bizottság ajánlásaival – nevezetesen a bíróság hatásköre, a bírói álláshelyek jelöltjeinek megválaszthatósága és hatáskörei, a nemzetközi szakértők bevonásával járó jelöltkiválasztási folyamat és a bírák jogállása tekintetében – összhangban álló jogszabályt fogadjanak el a korrupcióellenes bíróság létrehozásáról és működéséről;

b) a tisztviselők által tett vagyonnyilatkozatok hatékony ellenőrzésére szolgáló rendszert hozzanak létre;

 

c)  a korrupcióellenes küzdelem területén tevékenykedő civil társadalmi aktivisták mentesüljenek az elektronikus vagyonnyilatkozat alól;

 

d)  az ukrán központi választási bizottság összetétele politikailag kiegyensúlyozott legyen, minden releváns politikai erőt képviseljen, nevezetesen a Verhovna Radában képviselteket, és valamennyi kerületi és körzeti választási bizottság összetételében is tükröződjön;

Módosítás    8

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság az e határozat 7. cikkének (2) bekezdésében megállapított vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően megállapodik az ukrajnai hatóságokkal az uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó, a strukturális reformokra és a rendezett államháztartásra összpontosító, pontosan meghatározott gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételekről, amelyeket az e feltételek teljesítésére vonatkozó időkeretet is tartalmazó egyetértési megállapodásba kell foglalni (a továbbiakban: az egyetértési megállapodás). Az egyetértési megállapodásban meghatározott gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételeknek összhangban kell állniuk az 1. cikk (3) bekezdésében említett megállapodásokkal és egyetértési megállapodásokkal, köztük a Ukrajna által az IMF támogatásával végrehajtott makrogazdasági kiigazítási és strukturálisreform-programokkal.

(1)  A Bizottság az e határozat 7. cikkének (2) bekezdésében megállapított vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően megállapodik az ukrán hatóságokkal az uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó, a szociálisan felelős strukturális reformokra és a rendezett államháztartásra összpontosító, pontosan meghatározott politikai és pénzügyi feltételekről, amelyeket az e feltételek teljesítésére vonatkozó pontos időkeretet és konkrét mérési kritériumokat is tartalmazó egyetértési megállapodásba kell foglalni (a továbbiakban: egyetértési megállapodás). Az egyetértési megállapodásban meghatározott politikai és pénzügyi feltételeknek összhangban kell állniuk az 1. cikk (3) bekezdésében említett megállapodásokkal és egyetértési megállapodásokkal, köztük a Ukrajna által az IMF támogatásával végrehajtott makrogazdasági kiigazítási és strukturálisreform-programokkal.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Az Ukrajnának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatás

Hivatkozások

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

15.3.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

15.3.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Michael Gahler

20.3.2018

Vizsgálat a bizottságban

24.4.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

16.5.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

58

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Doru-Claudian Frunzulică, Rebecca Harms, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

58

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Dobromir Sośnierz

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Az Ukrajnának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatás

Hivatkozások

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

9.3.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

15.3.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

15.3.2018

BUDG

15.3.2018

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

21.3.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Jarosław Wałęsa

21.3.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

24.4.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

17.5.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

5

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

A benyújtás dátuma

23.5.2018

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

28

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Artis Pabriks, Franck Proust, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

5

-

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Viviane Reding

3

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Emmanuel Maurel

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. június 4.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat