Pranešimas - A8-0183/2018Pranešimas
A8-0183/2018

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau teikti makrofinansinę paramą Ukrainai

23.5.2018 - (COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)) - ***I

Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėjas: Jarosław Wałęsa


Procedūra : 2018/0058(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0183/2018

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau teikti makrofinansinę paramą Ukrainai

(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0127),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 212 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0108/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos bendrą pareiškimą, priimą kartu su 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 778/2013/ES, kuriuo Gruzijai suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba[1],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A8-0183/2018),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  patvirtina bendrą Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei Komisija nustato, kad 3 dalyje nustatytos sąlygos neįvykdomos, ji laikinai sustabdo arba nutraukia Sąjungos makrofinansinės paramos išmokėjimą. Tokiais atvejais Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie laikino sustabdymo ar nutraukimo priežastis.

4.  Jei 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos sąlygos neįvykdomos, Komisija laikinai sustabdo arba nutraukia Sąjungos makrofinansinės paramos išmokėjimą. Tokiais atvejais Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie laikino sustabdymo ar nutraukimo priežastis.

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo, tekstas pakeistas grąžinant ankstesnių Europos Parlamento ir Tarybos sprendimų suteikti makrofinansinę paramą (įskaitant naujausią 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo (ES) 2018/598 dėl tolesnio makrofinansinės paramos teikimo Gruzijai) formuluotę.

  • [1]  OL L 218, 2013 8 14, p. 15.

AIŠKINAMOJI DALIS

ES makrofinansinė parama (MFP) yra išskirtinė skubi priemonė, skirta dideliems mokėjimų balanso sunkumams trečiosiose šalyse įveikti. Tai yra ketvirtas kartas nuo krizės pradžios 2014 m. kai Komisija siūlo MFP operaciją. Šį kartą Komisija siūlo 1 mlrd. EUR išmokėti kaip vidutinio laikotarpio arba ilgalaikes paskolas siekiant padėti Ukrainai patenkinti dalį išorės finansavimo poreikių 2018 m. pabaigoje ir 2019 m. pradžioje, t. y. sumažinti ekonomikos trumpalaikes mokėjimų balanso ir fiskalines grėsmes. Paramos lėšas planuojama išmokėti dviem paskolos dalimis.

ES parama taip pat skirta paskatinti Ukrainą sustiprinti pastangas vykdyti reformas, kurios įgyvendinamos su Ukrainos valdžios institucijomis susitariant dėl susitarimo memorandumo, kuriuo būtų nustatytas paramos priemonių paketas. Nuo šių priemonių įgyvendinimo priklauso lėšų išmokėjimas.

Atsižvelgiant į pirmąsias tris MFP operacijas, Ukraina įgyvendino daugelį politikos priemonių, dėl kurių bendrai susitarė Komisija ir Ukrainos valdžios institucijos. Iš viso išmokėta 2,8 mlrd. EUR. Tačiau keturios politikos priemonės iš 21 priemonės, įskaitant kovos su korupcija priemones, dėl kurių buvo susitarta pagal ankstesnę programą (MFP III) nebuvo įgyvendintos iki paramos lėšų teikimo termino pabaigos. Todėl 2018 m. sausio mėn. Komisija panaikino trečiąją 600 mln. EUR vertės MFP III dalį. Šios priemonės bus įtrauktos į susitarimo memorandume nustatytas dabartinės MFP teikimo sąlygas ir bus atsižvelgta į pokyčius, įvykusius nuo 2018 m. sausio mėn.

Nepaisant to, kad nuo 2015 m. ekonominė padėtis pagerėjo, išlieka keletas grėsmių – jas lemia didelė šalies priklausomybė nuo biržos prekių eksporto, lėtesnis, nei tikėtasi, tarptautinių atsargų papildymas ir padidėjęs išorės įsiskolinimas. Nestabili politinė aplinka ir tebesitęsianti įtampos augimo grėsmė rytinėje šalies dalyje kelia ekonomikos vystymosi sulėtėjimo riziką, kuri gali stabdyti vis dar lėtą ekonomikos atsigavimo procesą.

Šiomis aplinkybėmis 2017 m. lapkričio 29 d. Ukraina pateikė oficialų prašymą dėl MFP teikimo.

Komisijos pasiūlyme atidžiai atsižvelgiama į bendrą Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimą, priimtą kartu su Sprendimu Nr. 778/2013/ES, kuriuo Gruzijai suteikiama papildoma makrofinansinė parama, kuriame teisės aktų leidėjai bendrai nustatė pagrindinius principus ir aplinkybes, kuriais turėtų būti vadovaujamasi teikiant makrofinansinę paramą.

Į pasiūlymą įtraukta laikino galiojimo sąlyga. MFP būtų teikiama dvejus su puse metų nuo pirmosios dienos po susitarimo memorandumo įsigaliojimo. Kartu su Komisijos pasiūlymu pateikta ex ante vertinimo ataskaita.

Išvada

Pranešėjas, atsižvelgdamas į visa tai, mano, kad Europos Parlamentas turėtų pritarti Komisijos pasiūlymui teikti makrofinansinę paramą Ukrainai.

Pranešėjas pabrėžia, kad kiekvienas paramos dalies išmokėjimas turėtų būti grindžiamas aiškiai apibrėžtų politikos priemonių įgyvendinimu ir išankstinių ES MFP teikimui nustatytų politinių sąlygų laikymusi (veiksmingi demokratiniai mechanizmai, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą ir teisinę valstybę, bei pagarbos žmogaus teisėms užtikrinimas). Šios sąlygos turėtų būti aiškiai apibrėžtos susitarimo memorandume, įskaitant kovos su korupcija priemones, kurios nebuvo įvykdytos pagal MFP III.

Pranešėjas taip pat atkreipia dėmesį į Europos Parlamento kaip biudžeto valdymo institucijos įgaliojimus ir primena, kad Komisija, siekdama užtikrinti, kad Parlamentas galėtų stebėti, kaip įgyvendinama parama, turėtų reguliariai informuoti Parlamentą apie su parama susijusius pokyčius ir jam pateikti atitinkamus dokumentus.

PRIEDAS

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendras pareiškimas

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija primena, jog išankstinė makrofinansinės paramos teikimo sąlyga yra ta, kad paramą gaunanti šalis turi paisyti veiksmingų demokratinių mechanizmų, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą, ir teisinės valstybės principo ir užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms.

Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba stebi, kaip šios išankstinės sąlygos laikomasi visu Sąjungos makrofinansinės paramos teikimo laikotarpiu.

Atsižvelgdami į tai, kad sąlygos dėl kovos su korupcija neįvykdytos ir dėl to nutrauktas ankstesnės makrofinansinės paramos programos, numatytos Sprendime (ES) 2015/601, trečiosios dalies išmokėjimas, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pabrėžia, kad tolesnė makrofinansinė parama bus teikiama tik tuomet, jei Ukrainoje bus padaryta pažanga kovojant su korupcija. Šiuo tikslu susitarimo memorandumo, dėl kurio turi susitarti Europos Sąjunga ir Ukraina, ekonomikos politikos ir finansinės sąlygos turi apimti, be kita ko, įsipareigojimus sustiprinti valdymą, administracinius gebėjimus ir institucinę struktūrą, ypač siekiant kovoti su korupcija Ukrainoje, visų pirma dėl turto deklaracijų tikrinimo sistemos, įmonių tikrųjų savininkų duomenų tikrinimo ir gerai veikiančio specializuoto kovos su korupcija teismo, laikantis Venecijos komisijos rekomendacijų. Taip pat reikia apsvarstyti, ar turėtų būti numatytos sąlygos dėl kovos su pinigų plovimu ir mokesčių vengimu. Laikantis 4 straipsnio 4 dalies, jei sąlygos neįvykdytos, Komisija laikinai sustabdo arba nutraukia makrofinansinės paramos išmokėjimą.

Komisija ne tik reguliariai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie paramos teikimo eigą ir teikia jiems atitinkamus dokumentus, bet ir, išmokėdama kiekvieną dalį, tiekia viešą ataskaitą apie visų ekonomikos politikos ir finansinių sąlygų, susietų su tuo išmokėjimu, ypač dėl kovos su korupcija, įvykdymą.

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija primena, kad šia makrofinansine parama Ukrainai bus prisidedama puoselėjant bendras Europos Sąjungos ir Ukrainos vertybes, įskaitant darnų ir socialiniu požiūriu atsakingą vystymąsi, kuris lemtų darbo vietų kūrimą ir skurdo mažinimą, ir įsipareigojimą sudaryti sąlygas tvirtai pilietinei visuomenei. Komisija savo įgyvendinimo sprendimo, kuriuo patvirtinamas susitarimo memorandumas, projektą papildo numatomo makrofinansinės paramos socialinio poveikio analize. Laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011, ši analizė pateikiama Valstybių narių komitetui ir Parlamentas bei Taryba galės su ja susipažinti komitetų procedūrų registre.

Užsienio reikalų komitetoNUOMONĖ (16.5.2018)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau teikti makrofinansinę paramą Ukrainai
(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

Nuomonės referentas: Michael Gahler

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Gavusi Ukrainos vyriausybės prašymą, Europos Komisija pasiūlė priimti naują Ukrainai skirtą makrofinansinės paramos (MFP) programą pagal SESV 212 straipsnį – tai būtų iki 1 mlrd. EUR suma, teikiama dviem dalimis kaip vidutinės trukmės ir ilgalaikė paskola.

Siūloma nauja MFP operacija papildytų tris ankstesnes MFP operacijas, kurių bendra suma yra 3,4 mlrd. EUR – ši suma pasiūlyta Ukrainai nuo 2014 m. Pagal šias operacijas iš viso išmokėta 2,8 mlrd. EUR, įskaitant 1,6 mlrd. EUR 2014–2015 m. (pagal MFP I ir II) ir dvi dalis po 600 mln. EUR 2015 m. liepos mėn. ir 2017 m. balandžio mėn. (pagal MFP III). Trečioji ir paskutinė MFP III 600 mln. EUR dalis, kuri turėjo būti išmokėta įgyvendinus 21 politikos priemonę, dėl kurios susitarta su Ukrainos valdžios institucijomis, nebuvo išmokėta. Nors Ukraina įvykdė nemažai su šia dalimi susijusių politikos įsipareigojimų, keturios priemonės, tarp jų – dvi priemonės, susijusios su kova su korupcija, nebuvo įgyvendintos iki paramos teikimo laikotarpio pabaigos 2018 m. sausio mėn. Tokiomis aplinkybėmis Komisija negalėjo išmokėti paskutinės dalies pagal MFP III ir ji buvo oficialiai panaikinta 2018 m. sausio 18 d.

Siūlomos MFP tikslas – padėti Ukrainai patenkinti dalį papildomų išorės finansavimo poreikių 2018–2019 m., sumažinant ekonomikos trumpalaikes mokėjimų balanso ir fiskalines grėsmes. Be to, ES parama paskatintų Ukrainą dėti daugiau pastangų vykdant reformas: su Ukrainos valdžios institucijomis būtų susitarta dėl susitarimo memorandumo, kuriuo būtų nustatytas tinkamas ekonominį koregavimą bei struktūrines ir kovos su korupcija reformas remiančių priemonių paketas. Iš šešių Rytų partnerystės šalių dar trims (Armėnijai, Moldovai ir Ukrainai) jau taikomos MFP programos (jos taikomos ir keturiose ne Rytų partnerystės šalyse).

Atsižvelgiant į tai, kad Ukraina nevisiškai įgyvendino su MFP III susietą politikos programą, tikslinga nustatyti kiekvienai iš dviejų šios paramos dalių skirtas specialias sąlygas. Pirmiausiai šiomis sąlygomis turi būti numatytos ir tos priemonės, kurios nebuvo įgyvendintos pagal ankstesnę programą, kaip nurodyta toliau.

•  Valstybės pareigūnų turto deklaracijų tikrinimo atžvilgiu Komisija privalo reikalauti, kad būtų sukurta veiksminga tikrinimo sistema, be kita ko, įdiegiant automatinio tikrinimo programinę įrangą, kuria naudojantis būtų galima tiesiogiai ir automatiškai patekti į valstybės duomenų bazes ir registrus. Todėl memorandume, dėl kurio bus susitarta su Ukraina pagal siūlomą naują MFP operaciją, Komisija turėtų reikalauti, kad tuo metu, kai bus išmokama antra MFP IV programos mokėjimų dalis, minėta automatinio tikrinimo sistema būtų įdiegta ir veiktų ir kad ją naudojant būtų patikrinta nemažai deklaracijų, pirmiausiai skiriant dėmesį aukšto lygio pareigūnams.

•  Kalbant apie bendrovių teiktinų duomenų apie tikruosius savininkus tikrinimą ir bendrovių pareigos teikti ataskaitas vykdymo užtikrinimą (be kita ko, ES), turėtų būti organizuojami Ukrainos ir ES ekspertų mainai siekiant nustatyti būtinus etapus, kuriais Ukraina turėtų įgyvendinti tikrinimo mechanizmą. Remiantis tuo, memorandume, kaip MFP IV programos sąlyga, turėtų būti nustatyti konkrečiai įvertinami tikrinimo mechanizmo įgyvendinimo kriterijai.

•  Medienos eksporto draudimas, kuris yra nesuderinamas su atsisakymu įvesti prekybą ribojančias priemones, lieka galioti ir įstatymas dėl jo panaikinimo dar turi būti svarstomas už šią sritį atsakingame Ukrainos parlamento komitete. Komisija turėtų bendradarbiauti su Ukrainos valdžios institucijomis, siekdama rasti sprendimą šiai kliūčiai įveikti specialiomis prekybos priemonėmis, ypač dvišalio ginčų sprendimo mechanizmu.

Su MFP siejamos sąlygos yra naudingas reformų skatinimo svertas, visų pirma demokratijos ir teisinės valstybės srityse. Vykdydama šias reformas Ukrainos vyriausybė šiuo metu bando įvykdyti papildomas konstitucines reformas. Vyriausybė įsipareigojo toliau iš dalies keisti konstituciją vadovaudamasi Venecijos komisijos rekomendacijomis, tačiau teikiant šią paramą būtų tinkama taip pat vykdyti Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) stebėseną.

Kadangi veiksminga kova su korupcija yra būtina reformos proceso dalis, turėtų būti pabrėžta, kad Ukrainai būtina dėti daugiau pastangų šioje srityje. Taip pat būtina reaguoti į ES susirūpinimą dėl pilietinių teisių aktyvistų prievolės teikti e. deklaracijas ir teisminių institucijų reformos visais lygmenimis. Prieš išmokant tolesnę finansinę paramą svarbu, kad Ukrainos vyriausybė laikytųsi ankstesnės ir esamos MFP sąlygų.

Todėl, vadovaujantis Užsienio reikalų komiteto ir Tarptautinės prekybos komiteto susitarimu dėl glaudaus bendradarbiavimo šios procedūros metu ir atsižvelgiant į pastarojo meto patirtį, susijusią su bendru Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimu, pridėtu prie 2017 m. liepos 4 d. sprendimo suteikti Moldovos Respublikai makrofinansinę paramą, Užsienio reikalų komitetas siūlo:

1.  dar kartą patvirtinti išankstinę makrofinansinės paramos teikimo sąlygą, susijusią su demokratija, teisine valstybe, žmogaus teisėmis ir ypač kova su korupcija, kadangi Užsienio reikalų komitetui tai yra ypatingai svarbu;

2.  užtikrinti, kad Komisija ir EIVT stebėtų šios išankstinės sąlygos laikymąsi visu MFP teikimo laikotarpiu, kad nepasiekus tikslų nebūtų skiriama lėšų;

3.  vis dėlto apsiriboti tik dviem (vienos konstatuojamosios dalies ir vieno straipsnio) sprendimo pakeitimais, siekiant greito Europos Parlamento ir Tarybos susitarimo.

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  kadangi nepaisant TVF ir kitų daugiašalių įstaigų suteiktų lėšų tebėra likęs Ukrainos mokėjimų balanso išorės finansavimo trūkumas, Sąjungos makrofinansinė parama, kuri turi būti teikiama šaliai šiomis išskirtinėmis aplinkybėmis, laikoma tinkamu atsaku į jos prašymą padėti stabilizuoti ekonomiką, kartu įgyvendinant TVF programą. Sąjungos makrofinansinė parama padėtų Ukrainai stabilizuoti ekonomiką ir vykdyti struktūrinių reformų darbotvarkę, taip papildant išteklius, gaunamus pagal finansinį susitarimą su TVF;

(11)  kadangi nepaisant TVF ir kitų daugiašalių įstaigų suteiktų lėšų tebėra likęs Ukrainos mokėjimų balanso išorės finansavimo trūkumas, Sąjungos makrofinansinė parama, kuri turi būti teikiama šaliai šiomis išskirtinėmis aplinkybėmis, laikoma tinkamu atsaku į jos prašymą padėti stabilizuoti ekonomiką, kartu įgyvendinant TVF programą. Sąjungos makrofinansinė parama padėtų Ukrainai stabilizuoti ekonomiką ir vykdyti socialiniu požiūriu atsakingų struktūrinių reformų darbotvarkę, taip papildant išteklius, gaunamus pagal finansinį susitarimą su TVF;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl sprendimo

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  išankstinė Sąjungos makrofinansinės paramos teikimo sąlyga turėtų būti ta, kad Ukraina paisytų veiksmingų demokratinių mechanizmų, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą, užtikrintų teisinę valstybę ir gerbtų žmogaus teises. Be to, konkretūs Sąjungos makrofinansinės paramos tikslai turėtų būti: didinti Ukrainos viešųjų finansų valdymo sistemų veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę ir skatinti struktūrines reformas, skirtas tvariam ir integraciniam augimui, darbo vietų kūrimui ir fiskaliniam konsolidavimui remti. Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų nuolat stebėti, kaip vykdomos išankstinės sąlygos ir kaip siekiama tų tikslų;

(17)  išankstinė Sąjungos makrofinansinės paramos (MFP) teikimo sąlyga turėtų būti ta, kad Ukraina įvykdytų ankstesnių ir būsimų MFP programų sąlygas, visų pirma, susijusias su kova su korupcija, paisytų veiksmingų demokratinių mechanizmų (įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą ir teisinę valstybę, kurią turėtų paremti nepriklausomos ir veiksmingai kovoti su korupcija galinčios teisminės institucijos) ir gerbtų žmogaus teises. Šios sąlygos turėtų būti suderintos su Ukraina ir pateiktos išsamiame susitarimo memorandume. Be to, konkretūs Sąjungos makrofinansinės paramos tikslai turėtų būti: didinti Ukrainos viešųjų finansų valdymo sistemų veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę ir skatinti struktūrines reformas, skirtas tvariam ir integraciniam augimui, darbo vietų kūrimui ir fiskaliniam konsolidavimui remti. Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų nuolat stebėti, kaip vykdomos išankstinės sąlygos ir kaip siekiama tų tikslų per visą MFP teikimo laikotarpį. Pirmoji finansinės paramos dalis turėtų būti suteikta tik tada, kai bus iki galo įgyvendintos dar neįvykdytos politinės priemonės, susijusios su galutine paramos dalimi pagal ankstesnę MFP programą. Komisija turėtų viešai skelbti šios išankstinės sąlygos įvykdymo vertinimą ir aiškiai nurodyti savo vertinime naudotus vertinimo kriterijus;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  Sąjungos makrofinansinė parama turėtų būti teikiama atsižvelgiant į ekonominės politikos sąlygas, kurios turi būti nustatytos susitarimo memorandume. Siekiant užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas ir veiksmingumą, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai dėl tokių sąlygų derėtis su Ukrainos valdžios institucijomis, prižiūrint valstybių narių atstovų komitetui, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011. Pagal tą reglamentą patariamoji procedūra paprastai turėtų būti taikoma visais atvejais, išskyrus tuos, kurie numatyti tame reglamente. Atsižvelgiant į galimą didelį paramos, kurios suma didesnė nei 90 mln. EUR, poveikį tikslinga, kad tą ribą viršijančioms operacijoms būtų taikoma nagrinėjimo procedūra. Atsižvelgiant į Sąjungos makrofinansinės paramos Ukrainai sumą, nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma priimant susitarimo memorandumą, mažinant paramą ir laikinai sustabdant ar nutraukiant jos teikimą,

(23)  Sąjungos MFA turėtų būti teikiama atsižvelgiant į sąlygas, kurios turi būti nustatytos susitarimo memorandume ir kurios taip pat turi apimti atitinkamus vertinimo kriterijus. Šios sąlygos neturėtų kenkti šalies socialiniam ir ekonominiam stabilumui ir jos įvertinamu būdu turėtų būti susijusios su skurdo mažinimu ir darbo vietų kūrimu. Siekiant užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas ir veiksmingumą, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai dėl tokių sąlygų derėtis su Ukrainos valdžios institucijomis pasikonsultavus su atitinkamais Ukrainos suinteresuotaisiais subjektais ir socialiniais partneriais, prižiūrint valstybių narių atstovų komitetui, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011. Pagal tą reglamentą patariamoji procedūra paprastai turėtų būti taikoma visais atvejais, išskyrus tuos, kurie numatyti tame reglamente. Atsižvelgiant į galimą didelį paramos, kurios suma didesnė nei 90 mln. EUR, poveikį tikslinga, kad tą ribą viršijančioms operacijoms būtų taikoma nagrinėjimo procedūra. Atsižvelgiant į Sąjungos MFA Ukrainai sumą, nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma priimant susitarimo memorandumą, mažinant paramą ir laikinai sustabdant ar nutraukiant jos teikimą,

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sąjungos makrofinansinės paramos teikimą administruoja Komisija, laikydamasi Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ir Ukrainos sudarytų susitarimų ar susitarimų memorandumų ir svarbiausių ekonominių reformų principų ir tikslų, išdėstytų ES ir Ukrainos asociacijos susitarime (įskaitant IVLPE), dėl kurio susitarta pagal Europos kaimynystės politiką (EKP).

Sąjungos makrofinansinės paramos teikimą administruoja Komisija, laikydamasi Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ir Ukrainos sudarytų susitarimų ar susitarimų memorandumų ir politinių, institucinių, socioekonominių ir ekonominių reformų principų ir tikslų, išdėstytų ES ir Ukrainos asociacijos susitarime (įskaitant IVLPE), dėl kurio susitarta pagal Europos kaimynystės politiką (EKP).

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija reguliariai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie pokyčius, susijusius su Sąjungos makrofinansine parama, įskaitant jos išmokas, ir tinkamu metu pateikia toms institucijoms atitinkamus dokumentus.

Komisija reguliariai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie pokyčius, susijusius su Sąjungos makrofinansine parama, įskaitant jos išmokas, ir apie su Ukraina pasiektų susitarimų įgyvendinimo laipsnį, ir tinkamu metu pateikia toms institucijoms atitinkamus dokumentus.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Išankstinė Sąjungos makrofinansinės paramos teikimo sąlyga yra ta, kad Ukraina turi paisyti veiksmingų demokratinių mechanizmų, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą, užtikrinti teisinę valstybę ir gerbti žmogaus teises.

1.  Išankstinė Sąjungos MFP teikimo sąlyga yra ta, kad Ukraina turi įvykdyti ankstesnių ir būsimų MFP programų sąlygas, visų pirma, susijusias su kova su korupcija, paisyti veiksmingų demokratinių mechanizmų, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą, užtikrinti teisinę valstybę ir gerbti žmogaus teises, įskaitant pagarbą tautinėms mažumoms.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimo memorandume pateikiamose išankstinėse paramos dalių pagal IV MFP programą suteikimo sąlygose, be kita ko, nurodoma, kad:

 

a)  turi būti priimti teisės aktai dėl kovos su korupcija teismo įsteigimo ir veiklos, atsižvelgiant į Venecijos komisijos rekomendacijas, visų pirma, dėl teismo kompetencijos sričių, kandidatų teisėjo pareigoms užimti tinkamumo ir kompetencijos, kandidatų atrankos proceso, kuriame turi dalyvauti tarptautiniai ekspertai, ir teisėjų statuso;

b) turi būti nustatyta veiksmingo valstybės pareigūnų turto deklaracijų tikrinimo sistema;

 

c)  pilietinės visuomenės veikėjams, dirbantiems kovos su korupcija srityje, turto e. deklaravimo reikalavimas turi būti netaikomas;

 

d)  Ukrainos centrinės rinkimų komisijos sudėtis turi atspindėti politinę pusiausvyrą, kad būtų atstovaujama visoms svarbioms politinėms jėgoms, visų pirma, toms, kurių narių yra Aukščiausioje Radoje, ir kad šio principo būtų laikomasi nustatant visų apygardų rinkimų komisijų ir visų apylinkių rinkimų komisijų sudėtį.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Laikydamasi 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, Komisija susitaria su Ukrainos valdžios institucijomis dėl Sąjungos makrofinansinei paramai taikytinų aiškiai apibrėžtų ekonominės politikos ir finansinių sąlygų, daugiausia dėmesio skirdama struktūrinėms reformoms ir patikimiems viešiesiems finansams, kurios turi būti išdėstytos susitarimo memorandume (toliau – susitarimo memorandumas), į kurį įtraukiamas tų sąlygų įgyvendinimo tvarkaraštis. Susitarimo memorandume nustatytos ekonominės politikos ir finansinės sąlygos derinamos su 1 straipsnio 3 dalyje nurodytais susitarimais ar susitarimų memorandumais, įskaitant makroekonominio koregavimo ir struktūrinių reformų programas, kurias TVF remiant įgyvendina Ukraina.

1.  Laikydamasi 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, Komisija susitaria su Ukrainos valdžios institucijomis dėl Sąjungos makrofinansinei paramai taikytinų aiškiai apibrėžtų politinių ir finansinių sąlygų, daugiausia dėmesio skirdama socialiniu požiūriu atsakingoms struktūrinėms reformoms ir patikimiems viešiesiems finansams, kurios turi būti išdėstytos susitarimo memorandume (toliau – susitarimo memorandumas), į kurį įtraukiamas detalus tų sąlygų įgyvendinimo tvarkaraštis ir konkretūs tų sąlygų įgyvendinimo vertinimo kriterijai. Susitarimo memorandume nustatytos politinės ir finansinės sąlygos derinamos su 1 straipsnio 3 dalyje nurodytais susitarimais ar susitarimų memorandumais, įskaitant makroekonominio koregavimo ir struktūrinių reformų programas, kurias TVF remiant įgyvendina Ukraina.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tolesnė makrofinansinė parama Ukrainai

Nuorodos

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

15.3.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

15.3.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Michael Gahler

20.3.2018

Svarstymas komitete

24.4.2018

 

 

 

Priėmimo data

16.5.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

58

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Doru-Claudian Frunzulică, Rebecca Harms, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

58

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Dobromir Sośnierz

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tolesnė makrofinansinė parama Ukrainai

Nuorodos

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

9.3.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

15.3.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

15.3.2018

BUDG

15.3.2018

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

21.3.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Jarosław Wałęsa

21.3.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

24.4.2018

 

 

 

Priėmimo data

17.5.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

5

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Pateikimo data

23.5.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

28

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Artis Pabriks, Franck Proust, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

5

-

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Viviane Reding

3

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Emmanuel Maurel

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. birželio 4 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika