Procedūra : 2018/0058(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0183/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0183/2018

Debates :

PV 12/06/2018 - 17
CRE 12/06/2018 - 17

Balsojumi :

PV 13/06/2018 - 8.7
CRE 13/06/2018 - 8.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0255

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 782kWORD 68k
23.5.2018
PE 619.285v02-00 A8-0183/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Ukrainai

(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: Jarosław Wałęsa

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS
 Ārlietu komitejAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Ukrainai

(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0127),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 212. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0108/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgo deklarāciju, kas pieņemta kopā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. augusta Lēmumu Nr. 778/2013/ES, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas atzinumu (A8-0183/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  apstiprina Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Lēmuma priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja Komisija konstatē, ka nav izpildīti nosacījumi, kas paredzēti 3. punktā, uz laiku pārtrauc vai atceļ Savienības makrofinansiālās palīdzības izmaksāšanu. Šādos gadījumos tā informē Eiropas Parlamentu un Padomi par minētās apturēšanas vai atcelšanas iemesliem.

4.  Ja 3. punkta pirmajā daļā minētie nosacījumi nav izpildīti, Komisija uz laiku pārtrauc vai atceļ Savienības makrofinansiālās palīdzības izmaksāšanu. Šādos gadījumos tā informē Eiropas Parlamentu un Padomi par minētās apturēšanas vai atcelšanas iemesliem.

Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekvenci, teksta formulējumu pielāgo iepriekšējiem Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumiem par makrofinansiālās palīdzības sniegšanu (tostarp nesenajam Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. aprīļa Lēmumam (ES) 2018/598, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai).

(1)

OV L 218, 14.8.2013., 15. lpp.


PASKAIDROJUMS

ES makrofinansiālā palīdzība (MFP) ir finanšu instruments, kas izmantojams ārkārtas gadījumos ar mērķi sniegt atbalstu nopietnu maksājumu bilances problēmu novēršanai trešās valstīs. Šī ir ceturtā reize, kad Komisija ierosina MFP operāciju kopš krīzes sākuma 2014. gadā. Šoreiz Komisija ierosina izmaksāt EUR 1 miljardu kā vidēja termiņa un ilgtermiņa aizdevumus, lai palīdzētu valstij daļēji segt ārējā finansējuma vajadzības 2018. gada beigās un 2019. gada sākumā, proti, mazinot ekonomikas īstermiņa maksājumu bilances problēmas un fiskālo nelīdzsvarotību. Palīdzību plānots izmaksāt divās aizdevuma daļās.

ES atbalsts ir paredzēts arī tam, lai tiktu nodrošināti stimuli palielināt Ukrainas centienus veikt reformas, kas tiek darīts, vienojoties ar Ukrainas iestādēm par saprašanās memorandu, kurā tiek izklāstīti politikas pasākumi. Līdzekļi tiks izmaksāti ar nosacījumu, ka ir veikti attiecīgie pasākumi.

Saistībā ar pirmajām trijām MFP operācijām, Ukraina ir īstenojusi lielāko daļu politikas pasākumu, par kuriem kopīgi vienojās Komisija un Ukrainas iestādes. Kopā ir izmaksāti EUR 2,8 miljardi. Tomēr četri no 21 politikas pasākuma, tostarp divi korupcijas apkarošanas pasākumi, par kuriem tika panākta vienošanās iepriekšējā programmā (MFP III), nav tikuši īstenoti līdz brīdim, kad beidzās finansējuma pieejamība. Tādēļ 2018. gada janvārī Komisija atcēla MFP III trešo daļu EUR 600 miljonu vērtībā. Šie pasākumi tiks atspoguļoti pašreizējās MFP nosacījumos, kas izklāstīti saprašanās memorandā, ņemot vērā notikumu attīstību kopš 2018. gada janvāra.

Neskatoties uz ekonomiskās situācijas uzlabošanos kopš 2015. gada, joprojām pastāv neaizsargātība, kuras iemesls ir valsts ievērojamā atkarība no preču eksporta, starptautisko rezervju neparedzēti lēna papildināšana un paaugstinātas ārējās parādsaistības. Vēl aizvien gauso atlabšanu varētu ietekmēt tādi negatīvie riski kā nestabilā politiskā vide un joprojām pastāvošie draudi par spriedzes pastiprināšanos valsts austrumu daļā.

Šajā kontekstā Ukraina 2017. gada 29. novembrī iesniedza oficiālu pieprasījumu piešķirt MFP.

Komisijas priekšlikumā ir cieši ņemta vērā Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgā deklarācija, kura pieņemta kopā ar Lēmumu Nr. 778/2013/ES, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai, un kurā likumdevēji ir noteikuši galvenos principus un apsvērumus, kas būtu jāievēro makrofinansiālās palīdzības piešķiršanā.

Priekšlikumā ir iekļauta turpināmības klauzula. MFP būs pieejama divarpus gadus, sākot no pirmās dienas pēc saprašanās memoranda stāšanās spēkā. Komisijas priekšlikumam ir pievienots ex ante novērtējuma paziņojums.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, referents uzskata, ka Eiropas Parlamentam būtu jāsniedz piekrišana attiecībā uz Komisijas priekšlikumu sniegt makrofinansiālo palīdzību Ukrainai.

Referents uzsver, ka katras daļas izmaksa būtu jābalsta uz skaidri noteiktu politikas pasākumu izpildi un politisko priekšnosacījumu ievērošanu par ES MFP (efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma un tiesiskums, kā arī garantija par cilvēktiesību ievērošanu). Saprašanās memorandā būtu skaidri jāformulē šie nosacījumi, tostarp pretkorupcijas pasākumi, kas netika sasniegti MFP III laikā.

Referents arī uzsver Eiropas Parlamenta kā budžeta lēmējinstitūcijas pilnvaras un atgādina, ka, lai Parlaments varētu sekot līdzi palīdzības īstenošanai, Komisijai būtu regulāri jāinformē Parlaments par notikumu attīstību saistībā ar to un jāiesniedz attiecīgie dokumenti


PIELIKUMS

Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgais paziņojums

Parlaments, Padome un Komisija atgādina, ka makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas priekšnoteikums ir tas, ka saņēmējvalstī tiek respektēti efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma, un tiesiskums, kā arī tiek garantēta cilvēktiesību ievērošana.

Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests uzrauga šā priekšnoteikuma ievērošanu visā Savienības makrofinansiālās palīdzības sniegšanas laikā.

Ņemot vērā to, ka nav izpildīti nosacījumi par cīņu pret korupciju un tāpēc ir atcelts saskaņā ar Lēmumu (ES) 2015/601 paredzētais iepriekšējās makrofinansiālās palīdzības programmas trešais maksājums, Eiropas Parlaments, Padome un Komisija uzsver, ka turpmākas makrofinansiālās palīdzības piešķiršana būs atkarīga no sasniegumiem cīņā pret korupciju Ukrainā. Šim nolūkam saprašanās memorandā, par kuru Eiropas Savienība un Ukraina vienosies, ekonomikas politikas un finanšu nosacījumos cita starpā jāparedz pienākumi stiprināt pārvaldību, administratīvās spējas un institucionālo struktūru, jo īpaši cīņai pret korupciju Ukrainā, konkrētāk, saistībā ar aktīvu deklarāciju pārbaudes sistēmu, uzņēmumu faktisko īpašumtiesību datu pārbaudi un labi funkcionējošu specializētu korupcijas apkarošanas tiesu saskaņā ar Venēcijas komisijas ieteikumiem. Jāizskata iespēja paredzēt arī nosacījumus par cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un nodokļu apiešanu. Saskaņā ar 4. panta 4. punktu, ja nosacījumi nav izpildīti, Komisija uz laiku pārtrauc vai atceļ makrofinansiālās palīdzības izmaksāšanu.

Komisija regulāri informē Eiropas Parlamentu un Padomi par norisēm saistībā ar palīdzību un sniedz tiem attiecīgos dokumentus, kā arī pēc katras izmaksas publiski ziņo par visu to ekonomikas politikas un finanšu nosacījumu izpildi, kas ir saistīti ar attiecīgo izmaksu, jo īpaši par nosacījumiem, kuri attiecas uz cīņu pret korupciju.

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija atgādina, ka ar šo makrofinansiālo palīdzību jāsekmē vērtības, kuras Ukrainai kopīgas ar Eiropas Savienību, tostarp ilgtspējīga un sociāli atbildīga attīstība, kas palīdz radīt darbvietas un samazināt nabadzību, un stingra apņemšanās veidot spēcīgu pilsonisko sabiedrību. Komisija kopā ar projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina saprašanās memorandu, iesniedz analīzi par makrofinansiālās palīdzības paredzamo sociālo ietekmi. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011 šo analīzi iesniedz dalībvalstu komitejai un dara pieejamu Parlamentam un Padomei, izmantojot komitejas darbību reģistru.


Ārlietu komitejAS ATZINUMS (16.5.2018)

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Ukrainai

(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Michael Gahler

ĪSS PAMATOJUMS

Pamatojoties uz Ukrainas valdības lūgumu, Eiropas Komisija, balstoties uz LESD 212. pantu, ir ierosinājusi izveidot jaunu makrofinansiālās palīdzības (MFP) programmu Ukrainai par summu līdz EUR 1 miljardam, kas sniedzama kā vidēja termiņa un ilgtermiņa aizdevumi divās daļās.

Ierosinātā jaunā MFP darbība papildinātu iepriekšējās trīs MFP darbības, kuru kopējā vērtība ir EUR 3,4 miljardi un kuras ir piedāvātas Ukrainai kopš 2014. gada. Šo darbību ietvaros kopā ir izmaksāti EUR 2,8 miljardi, tostarp EUR 1,6 miljardi 2014. un 2015. gadā (tā sauktās MFP I un II ietvaros) un divas daļas katra EUR 600 miljonu apmērā 2015. gada jūlijā un 2017. gada aprīlī (MFP III ietvaros). Trešā un pēdējā daļa EUR 600 miljonu apmērā MFP III ietvaros netika izmaksāta, jo tā bija saistīta ar 21 politikas pasākuma īstenošanu, par ko bija panākta kopīga vienošanās ar Ukrainas iestādēm. Kaut arī Ukraina bija izpildījusi daudzas politikas saistības, no kā bija atkarīgs šis maksājums, četri pasākumi, ieskaitot divus, kas saistīti ar korupcijas apkarošanu, nebija īstenoti laikposmā, kurā bija pieejama attiecīgā palīdzība (līdz 2018. gada janvārim). Ņemot vērā šos apstākļus, Komisija nevarēja izmaksāt pēdējo maksājumu MFP III ietvaros, un tas tika oficiāli atcelts 2018. gada 18. janvārī.

Ierosinātās MFP mērķis ir palīdzēt Ukrainai segt daļu no tās papildu ārējā finansējuma vajadzībām 2018. un 2019. gadam, lai mazinātu ekonomikas īstermiņa maksājumu bilances problēmas un fiskālo neaizsargātību. Turklāt ES palīdzība radītu stimulu pastiprināt Ukrainas centienus veikt reformas, vienojoties ar Ukrainas iestādēm par saprašanās memorandu, kurā ietverta pienācīga pasākumu pakete, kuru mērķis ir atbalstīt ekonomikas korekcijas un strukturālas un korupcijas apkarošanas reformas. MFP programmas jau izmanto vēl trīs no sešām Austrumu partnerības valstīm (Armēnija, Moldova un Ukraina) un četras valstis, kas nav iesaistītas Austrumu partnerībā.

Ņemot vērā to, ka Ukraina nepilnīgi īstenoja ar MFP III saistīto politikas programmu, ir lietderīgi iekļaut īpašus nosacījumus attiecībā uz katru no šīs palīdzības abām daļām. Konkrētāk ar šiem nosacījumiem ir cita starpā jāparedz arī šādi pasākumi, kuri netika īstenoti iepriekšējā programmā.

•  Attiecībā uz valsts ierēdņu aktīvu deklarāciju pārbaudi Komisijai ir jāpieprasa izveidot efektīvu pārbaudes sistēmu, tostarp izmantojot automātiskās pārbaudes programmatūru, kam ir tieša un automātiska piekļuve valsts datubāzēm un reģistriem. Attiecībā uz saprašanās memorandu, par ko jāvienojas ar Ukrainu saskaņā ar jauno ierosināto MFP darbību, Komisijai MFP IV programmas otrā maksājuma izmaksas brīdī būtu jāpieprasa, lai būtu ieviesta un darbotos minētā automātiskās pārbaudes sistēma un, izmantojot šo sistēmu, tiktu pārbaudīts ievērojams skaits deklarāciju, prioritārā kārtībā pārbaudot augsta līmeņa amatpersonu deklarācijas.

•  Attiecībā uz tādu datu pārbaudi, ko uzņēmumi sniedz par saviem faktiskajiem īpašniekiem un uzņēmumu ziņošanas pienākumu, cita starpā Eiropas Savienībā, starp Ukrainu un ES būtu jāorganizē ekspertu apmaiņa, lai noteiktu, kādi posmi Ukrainai jāveic, lai īstenotu pārbaudes mehānismu. Pamatojoties uz to, saprašanās memorandā kā nosacījums MFP IV programmas ietvaros būtu jānosaka konkrēti pārbaudes mehānisma kritēriji.

•  Joprojām ir spēkā koksnes eksporta aizliegums, kas nav saderīgs ar tirdzniecību ierobežojušu pasākumu nepiemērošanu, un tiesību akts par šā aizlieguma atcelšanu joprojām ir jāizskata atbildīgajā parlamentārajā komitejā Ukrainā. Komisijai būtu jāsadarbojas ar Ukrainas iestādēm, lai rastu risinājumu šim ierobežojumam, izmantojot īpašus tirdzniecības instrumentus, jo īpaši divpusēju domstarpību izšķiršanas mehānismu.

Nosacījumi, ar kādiem tiek piešķirta MFP, ir lietderīgs instruments, lai stimulētu reformas, jo īpaši tās, kas saistītas ar demokrātiju un tiesiskumu. Papildus šīm reformām Ukrainas valdība šobrīd cenšas panākt arī konstitucionālas reformas. Valdība ir apņēmusies turpināt grozījumu izdarīšanu konstitūcijā saskaņā ar Venēcijas komisijas ieteikumiem, tomēr būtu atbilstīgi — arī kā daļu no MFP — paredzēt, ka Komisija un EĀDD veic pārraudzību šajā jomā.

Tā kā efektīva cīņa pret korupciju ir galvenais reformas procesa elements, ir jāuzsver, ka Ukrainai šajā sakarībā ir jāīsteno turpmāki centieni. Ir jāpievēršas arī ES bažām saistībā ar pilsoniskās sabiedrības aktīvistu pienākumu iesniegt e-deklarācijas, kā arī tieslietu nozares reformai visos līmeņos. Ir svarīgi, lai pirms turpmāka finansiāla atbalsta izmaksas Ukrainas valdība īstenotu nosacījumus, kas norādīti iepriekšējās un pašreizējā MFP.

Tādējādi saskaņā ar Ārlietu komitejas un Starptautiskās tirdzniecības komitejas vienošanos par ciešu sadarbību šīs procedūras laikā un ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas neseno kopīgo paziņojumu, kas pievienots 2017. gada 4. jūlija lēmumam par makrofinansiālās palīdzības piešķiršanu Moldovas Republikai, Ārlietu komiteja ierosina:

1.  atkārtoti apstiprināt, ka priekšnoteikums makrofinansiālās palīdzības piešķiršanai ir saistīts ar demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesībām un jo īpaši cīņu pret korupciju, jo šie aspekti Ārlietu komitejai ir ārkārtīgi svarīgi;

2.  nodrošināt, ka Komisija un EĀDD uzrauga šā priekšnoteikuma ievērošanu visā MFP ciklā, lai izmaksa netiktu veikta, kamēr nav sasniegti mērķi;

3.  tomēr ierobežot grozījumu skaitu līdz diviem grozījumiem, vienu atļaujot veikt lēmuma apsvērumos un otru — lēmuma pantos, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes ātru vienošanos.

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Lēmuma priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Ņemot vērā to, ka Ukrainas maksājumu bilancē saglabājas būtisks ārējā finansējuma iztrūkums, kas pārsniedz SVF un citu daudzpusēju iestāžu piešķirtos resursus, pašreizējos ārkārtas apstākļos Savienības makrofinansiālā palīdzība, kuru paredzēts sniegt Ukrainai, ir uzskatāma par piemērotu atbildi uz Ukrainas lūgumu atbalstīt ekonomikas stabilizāciju saistībā ar SVF programmu. Savienības makrofinansiālā palīdzība atbalstītu Ukrainas ekonomikas stabilizācijas un strukturālo reformu programmu, papildinot resursus, kas pieejami saskaņā ar SVF atbalsta vienošanos.

(11)  Ņemot vērā to, ka Ukrainas maksājumu bilancē saglabājas būtisks ārējā finansējuma iztrūkums, kas pārsniedz SVF un citu daudzpusēju iestāžu piešķirtos resursus, pašreizējos ārkārtas apstākļos Savienības makrofinansiālā palīdzība, kuru paredzēts sniegt Ukrainai, ir uzskatāma par piemērotu atbildi uz Ukrainas lūgumu atbalstīt ekonomikas stabilizāciju saistībā ar SVF programmu. Savienības makrofinansiālā palīdzība atbalstītu Ukrainas ekonomikas stabilizācijas un sociāli atbildīgu strukturālo reformu programmu, papildinot resursus, kas pieejami saskaņā ar SVF atbalsta vienošanos.

Grozījums Nr.    2

Lēmuma priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Savienības makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas priekšnoteikumam vajadzētu būt tādam, ka Ukrainā tiek ievēroti efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma un tiesiskums, un tiek garantēta cilvēktiesību ievērošana. Turklāt ar Savienības makrofinansiālās palīdzības konkrētajiem mērķiem būtu jāuzlabo publiskā sektora finanšu pārvaldības sistēmu efektivitāte, pārredzamība un pārskatatbildība Ukrainā un būtu jāveicina strukturālās reformas, kuru mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, darbvietu izveidi un fiskālo konsolidāciju. Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam būtu regulāri jāuzrauga gan priekšnoteikumu izpilde, gan minēto mērķu sasniegšana.

(17)  Savienības makrofinansiālās palīdzības (MFP) piešķiršanas priekšnoteikumam vajadzētu būt tādam, ka Ukrainā tiek ievēroti nosacījumi, kas saistīti ar iepriekšējām un turpmākajām MFP programmām, jo īpaši tie, kas attiecas uz cīņu pret korupciju, un efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma un tiesiskums, kas būtu jāatbalsta, izmantojot neatkarīgu tiesu sistēmu, kura spēj efektīvi cīnīties pret korupciju, un tiek garantēta cilvēktiesību ievērošana. Par šiem nosacījumiem būtu jāvienojas ar Ukrainu detalizēti izstrādātā saprašanās memorandā. Turklāt ar Savienības makrofinansiālās palīdzības konkrētajiem mērķiem būtu jāuzlabo publiskā sektora finanšu pārvaldības sistēmu efektivitāte, pārredzamība un pārskatatbildība Ukrainā un būtu jāveicina strukturālās reformas, kuru mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, darbvietu izveidi un fiskālo konsolidāciju. Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam visā makrofinansiālās palīdzības sniegšanas laikā būtu regulāri jāuzrauga gan šo priekšnoteikumu izpildīšana, gan minēto mērķu sasniegšana. Iespēja izmaksāt finansiālās palīdzības pirmo maksājumu būtu jānodrošina tikai pēc tam, kad ir pilnībā īstenoti neizpildītie politikas pasākumi, kas bija saistīti ar iepriekšējās MFP programmas galīgo maksājumu. Komisijai savā novērtējumā būtu jāsniedz publisks novērtējums par šī priekšnoteikuma izpildi, tostarp skaidri norādot novērtēšanā izmantotos kritērijus.

Grozījums Nr.    3

Lēmuma priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Uz Savienības makrofinansiālo palīdzību būtu jāattiecina ekonomikas politikas nosacījumi, kas jāparedz saprašanās memorandā. Lai nodrošinātu vienotus īstenošanas nosacījumus un panāktu efektivitāti, Komisija būtu jāpilnvaro risināt sarunas par šādiem nosacījumiem ar Ukrainas iestādēm dalībvalstu pārstāvju komitejas uzraudzībā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011. Saskaņā ar minēto regulu parasti būtu jāpiemēro konsultēšanās procedūra visos gadījumos, izņemot tos, kas paredzēti minētajā regulā. Ņemot vērā to, cik liela ietekme var būt palīdzībai, kas pārsniedz EUR 90 miljonus, ir lietderīgi paredzēt, ka attiecībā uz darbībām, kuras pārsniedz minēto robežvērtību, ir jāizmanto pārbaudes procedūra. Ņemot vērā Savienības makrofinansiālās palīdzības summu, kas paredzēta Ukrainai, saprašanās memoranda pieņemšanai, kā arī palīdzības samazināšanai, apturēšanai vai atcelšanai būtu jāpiemēro pārbaudes procedūra,

(23)  Uz Savienības MFP būtu jāattiecina nosacījumi, kuri jāparedz saprašanās memorandā un kuros būtu jāietver arī atbilstīgi mērīšanas kritēriji. Minētie nosacījumi nedrīkst apdraudēt valsts sociālekonomisko stabilitāti, un tiem vajadzētu būt samērīgi saistītiem ar nabadzības izskaušanu un jaunu darbvietu veidošanu. Lai nodrošinātu vienotus īstenošanas nosacījumus un panāktu efektivitāti, Komisija pēc apspriešanās ar attiecīgajām ieinteresētajām personām un sociālajiem partneriem Ukrainā būtu jāpilnvaro risināt sarunas par šādiem nosacījumiem ar Ukrainas iestādēm dalībvalstu pārstāvju komitejas uzraudzībā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011. Saskaņā ar minēto regulu parasti būtu jāpiemēro konsultēšanās procedūra visos gadījumos, izņemot tos, kas paredzēti minētajā regulā. Ņemot vērā to, cik liela ietekme var būt palīdzībai, kas pārsniedz EUR 90 miljonus, ir lietderīgi paredzēt, ka attiecībā uz darbībām, kuras pārsniedz minēto robežvērtību, ir jāizmanto pārbaudes procedūra. Ņemot vērā Savienības MFP summu, kas paredzēta Ukrainai, saprašanās memoranda pieņemšanai, kā arī palīdzības samazināšanai, apturēšanai vai atcelšanai būtu jāpiemēro pārbaudes procedūra,

Grozījums Nr.    4

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Savienības makrofinansiālās palīdzības izmaksāšanu pārvalda Komisija saskaņā ar nolīgumiem vai vienošanos, kas panākta starp Starptautisko Valūtas fondu (SVF) un Ukrainu, un atbilstīgi ekonomikas reformu pamatprincipiem un mērķiem, kas izklāstīti saskaņā ar Eiropas kaimiņattiecību politiku (EKP) noslēgtajā ES un Ukrainas asociācijas nolīgumā, kas paredz arī padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas izveidi.

Savienības makrofinansiālās palīdzības izmaksāšanu pārvalda Komisija saskaņā ar nolīgumiem vai vienošanos, kas panākta starp Starptautisko Valūtas fondu (SVF) un Ukrainu, un atbilstīgi politisku, institucionālu, sociālekonomisku un ekonomikas reformu principiem un mērķiem, kas izklāstīti saskaņā ar Eiropas kaimiņattiecību politiku (EKP) noslēgtajā ES un Ukrainas asociācijas nolīgumā, kas paredz arī padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas izveidi.

Grozījums Nr.    5

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija regulāri informē Eiropas Parlamentu un Padomi par norisēm saistībā ar Savienības makrofinansiālo palīdzību, tostarp par tās izmaksāšanu, un laikus iesniedz minētajām iestādēm attiecīgos dokumentus.

Komisija regulāri informē Eiropas Parlamentu un Padomi par norisēm saistībā ar Savienības makrofinansiālo palīdzību, cita starpā par tās izmaksāšanu, un to, cik lielā mērā Ukraina ir īstenojusi savu apņemšanos, un laikus iesniedz minētajām iestādēm attiecīgos dokumentus.

Grozījums Nr.    6

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Priekšnoteikums Savienības makrofinansiālās palīdzības piešķiršanai ir tas, ka Ukrainā tiek ievēroti efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma un tiesiskums, un tiek garantēta cilvēktiesību ievērošana.

1.  Priekšnoteikums Savienības MFP piešķiršanai ir tas, ka Ukrainā tiek ievēroti nosacījumi, kas saistīti ar iepriekšējām un turpmākajām MFP programmām, jo īpaši tie, kas attiecas uz korupcijas apkarošanu, efektīviem demokrātiskiem mehānismiem, tostarp daudzpartiju parlamentāro sistēmu un tiesiskumu, un tiek garantēta cilvēktiesību ievērošana, tostarp mazākumtautību tiesību ievērošana.

Grozījums Nr.    7

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Tādēļ Eiropas Savienības un Ukrainas saprašanās memorandā norāda, ka priekšnoteikumi ar MFP IV programmas saistīto maksājumu veikšanai cita starpā ir šādi:

 

(a)  tiek pieņemti tiesību akti par korupcijas apkarošanas tiesas izveidi un darbību, kas atbilst Venēcijas komisijas ieteikumiem, jo īpaši attiecībā uz tiesas kompetenci, kandidātu atbilstību tiesneša amatam un viņu kompetenci, kandidātu atlases procesu, kurā piedalās starptautiski eksperti, un tiesnešu statusu;

(b) ir ieviesta sistēma valsts ierēdņu sniegto aktīvu deklarāciju efektīvai pārbaudei;

 

(c)  pilsoniskās sabiedrības aktīvisti, kas darbojas korupcijas apkarošanas jomā, ir atbrīvoti no pienākuma sniegt e-deklarācijas par aktīviem;

 

(d)  Ukrainas Centrālās vēlēšanu komisijas sastāvs ir politiski līdzsvarots, un tajā ir pārstāvēti visi nozīmīgie politiskie spēki, jo īpaši tie, kas ir pārstāvēti Augstākajā Radā, un pēc tā piemēra tiek veidots visu apgabala vēlēšanu komisiju, kā arī visu vēlēšanu iecirkņu komisiju sastāvs;

Grozījums Nr.    8

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru vienojas ar Ukrainas iestādēm par skaidri definētiem ekonomikas politikas un finanšu nosacījumiem, kuriem jāattiecas uz Savienības makrofinansiālo palīdzību un kuros galvenā uzmanība ir pievērsta strukturālām reformām un stabilām publiskajām finansēm, un kuri jāizklāsta saprašanās memorandā (“saprašanās memorands”), iekļaujot tajā arī minēto nosacījumu izpildes grafiku. Saprašanās memorandā izklāstītie ekonomikas politikas un finanšu nosacījumi atbilst 1. panta 3. punktā minētajiem nolīgumiem vai kārtībai, tostarp makroekonomikas korekciju un strukturālo reformu programmām, ko Ukraina īsteno ar SVF atbalstu.

1.  Komisija saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru vienojas ar Ukrainas iestādēm par skaidri definētiem politiskiem un finanšu nosacījumiem, kuriem jāattiecas uz Savienības makrofinansiālo palīdzību un kuros galvenā uzmanība ir pievērsta sociāli atbildīgām strukturālām reformām un stabilām valsts finansēm, un kuri jāizklāsta saprašanās memorandā (“saprašanās memorands”), kurā attiecībā uz minēto nosacījumu izpildi iekļauj arī precīzu grafiku un īpašus mērīšanas kritērijus. Saprašanās memorandā izklāstītie politikas un finanšu nosacījumi atbilst 1. panta 3. punktā minētajiem nolīgumiem vai kārtībai, tostarp makroekonomikas korekciju un strukturālo reformu programmām, ko Ukraina īsteno ar SVF atbalstu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Turpmāka makrofinansiālā palīdzība Ukrainai

Atsauces

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

15.3.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

15.3.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Michael Gahler

20.3.2018

Izskatīšana komitejā

24.4.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

16.5.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

58

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Doru-Claudian Frunzulică, Rebecca Harms, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

58

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Dobromir Sośnierz

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Turpmāka makrofinansiālā palīdzība Ukrainai

Atsauces

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

9.3.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

15.3.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

15.3.2018

BUDG

15.3.2018

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

21.3.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Jarosław Wałęsa

21.3.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

24.4.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

17.5.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

5

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Iesniegšanas datums

23.5.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

28

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Artis Pabriks, Franck Proust, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

5

-

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Viviane Reding

3

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Emmanuel Maurel

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 4. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika