VERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne

23.5.2018 - (COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)) - ***I

Commissie internationale handel
Rapporteur: Jarosław Wałęsa


Procedure : 2018/0058(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0183/2018
Ingediende teksten :
A8-0183/2018
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne

(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0127),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 212, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0108/2018),

––  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad die is aangenomen samen met Besluit nr. 778/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 augustus 2013 tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Georgië[1],

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel en het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0183/2018),

1.   stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring van het Parlement, de Raad en de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een besluit

Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Indien de Commissie vaststelt dat de in lid 3 genoemde voorwaarden niet zijn vervuld, schorst zij de uitbetaling van de macrofinanciële bijstand van de Unie tijdelijk op of annuleert zij die. In die gevallen licht zij het Europees Parlement en de Raad in over de redenen voor die opschorting of annulering.

4.  Indien de in lid 3, eerste alinea, bedoelde voorwaarden niet zijn vervuld, wordt de uitbetaling van de macrofinanciële bijstand van de Unie door de Commissie tijdelijk geschorst of geannuleerd. In die gevallen licht zij het Europees Parlement en de Raad in over de redenen voor die opschorting of annulering.

Motivering

Omwille van de consistentie wordt de tekst terug veranderd naar de formulering van de eerste besluiten van het Europees Parlement en de Raad over het verlenen van macrofinanciële bijstand (waaronder het recente Besluit (EU) 2018/598 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Georgië).

  • [1]  PB L 218 van 14.8.2013, blz. 15

TOELICHTING

De macrofinanciële bijstand (MFB) van de EU is een uitzonderlijk noodinstrument om ernstige betalingsbalansmoeilijkheden in derde landen aan te pakken. Dit is de vierde keer dat de Commissie een MFB-operatie voorstelt sinds het begin van de crisis in 2014. Deze keer stelt de Commissie voor 1 miljard EUR beschikbaar te stellen in de vorm van leningen op middellange tot lange termijn, om het land te helpen om een deel van zijn externe financieringsbehoeften aan het eind van 2018 en in het begin van 2019 te dekken, wat de economie op korte termijn minder kwetsbaar zou maken op het gebied van de betalingsbalans en de begroting. Het is de bedoeling dat de bijstand in twee leningtranches wordt uitbetaald.

De bijstand van de EU is eveneens bedoeld om stimulansen te bieden om de hervormingsinspanningen van Oekraïne op te voeren door met de Oekraïense autoriteiten een memorandum van overeenstemming te sluiten, waarin de ondersteunende beleidsmaatregelen worden beschreven. De uitbetaling van de middelen is afhankelijk van deze maatregelen.

In het kader van de eerste drie MFB-operaties heeft Oekraïne de meeste tussen de Commissie en de Oekraïense autoriteiten overeengekomen beleidsmaatregelen uitgevoerd. Er is een totaalbedrag van 2,8 miljard EUR uitbetaald. Vier van de 21 beleidsmaatregelen, waaronder twee corruptiebestrijdingsmaatregelen waarover overeenstemming was bereikt op grond van het voorafgaande programma (MFB III), waren niet ten uitvoer gelegd tegen het einde van de beschikbaarheidsperiode van de middelen. Om deze reden heeft de Commissie in januari 2018 de derde tranche van MFB III ter waarde van 600 miljoen EUR geannuleerd. Deze maatregelen zullen worden opgenomen in de voorwaarden op grond van de huidige MFB zoals vastgelegd in het memorandum van overeenstemming, waarbij rekening zal worden gehouden met de ontwikkelingen sinds januari 2018.

Hoewel de economische situatie sinds 2015 is verbeterd, blijven er nog een aantal zwakke punten bestaan omdat het land sterk afhankelijk is van grondstoffenuitvoer, de internationale reserves trager dan verwacht aanvult en een hoge externe schuldenlast heeft. Het instabiele binnenlandse politieke klimaat en de voortdurende dreiging van toenemende spanningen in het oostelijke deel van het land vormen neerwaartse risico’s die het nog steeds bescheiden herstel kunnen aantasten.

In deze context deed Oekraïne op 29 november 2017 zijn officiële MFB -verzoek.

Het voorstel van de Commissie sluit nauw aan bij de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad die is aangenomen samen met Besluit nr. 778/2013/EU tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Georgië, waarin de medewetgevers de voornaamste beginselen en overwegingen hebben vastgelegd waarmee rekening moet worden gehouden tijdens de toekenning van macrofinanciële bijstand.

Het voorstel bevat een vervalbepaling. De MFB zou beschikbaar worden gesteld gedurende tweeënhalf jaar vanaf de eerste dag na de inwerkingtreding van het memorandum van overeenstemming. Bij het voorstel van de Commissie is een verklaring betreffende de evaluatie vooraf gevoegd.

Conclusie

Gezien bovenstaande overwegingen is de rapporteur van mening dat het Europees Parlement moet instemmen met het voorstel van de Commissie om Oekraïne macrofinanciële bijstand te verstrekken.

De rapporteur benadrukt dat de uitkering van elke tranche afhankelijk moet worden gesteld van de uitvoering van duidelijk omschreven beleidsmaatregelen en de eerbiediging van de politieke randvoorwaarden voor de MFB van de EU (doeltreffende democratische mechanismen, waaronder een parlementair stelsel met meerdere partijen en de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten). Deze voorwaarden moeten duidelijk worden omschreven in het memorandum van overeenstemming, met inbegrip van de corruptiebestrijdingsmaatregelen die niet zijn uitgevoerd in het kader van MFB III.

De rapporteur benadrukt eveneens de bevoegdheden van het Europees Parlement als begrotingsautoriteit en herinnert eraan dat het Parlement uitsluitend de tenuitvoerlegging van de bijstand kan volgen indien de Commissie het regelmatig op de hoogte brengt van de ontwikkelingen op dit gebied en het de betrokken documenten doet toekomen.

BIJLAGE

Gezamenlijke verklaring van het Parlement, de Raad en de Commissie

Het Parlement, de Raad en de Commissie herinneren eraan dat als randvoorwaarde voor de toekenning van macrofinanciële bijstand geldt dat het begunstigde land doeltreffende democratische mechanismen eerbiedigt, waaronder een parlementair meerpartijenstelsel en de rechtsstaat, en de eerbiediging van de mensenrechten waarborgt.

De Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden zien tijdens de volledige duur van de macrofinanciële bijstand van de Unie erop toe dat aan die randvoorwaarde is voldaan.

Gezien het feit dat niet aan de voorwaarden betreffende corruptiebestrijding is voldaan en dat hierdoor de derde tranche van het vorige programma van macrofinanciële bijstand op grond van Besluit (EU) 2015/601 niet is uitbetaald, onderstrepen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie dat verdere macrofinanciële bijstand afhankelijk zal zijn van vooruitgang op het gebied van corruptiebestrijding in Oekraïne. Daarvoor moeten in het memorandum van overeenstemming tussen de Europese Unie en Oekraïne voorwaarden op het gebied van economisch beleid en financiële voorwaarden worden opgenomen, die onder andere de verplichting omvatten het bestuur, de administratieve capaciteiten en de institutionele structuur in het bijzonder met het oog op de bestrijding van corruptie in Oekraïne, te versterken. Het gaat hier in het bijzonder om een systeem voor de verificatie van vermogensaangiften, de controle van de gegevens van ondernemingen over hun uiteindelijke begunstigden en een goed werkende gespecialiseerde corruptiebestrijdingsrechtbank overeenkomstig de aanbevelingen van de Commissie van Venetië. Voorwaarden over de bestrijding van witwaspraktijken en belastingontduiking moeten eveneens worden overwogen. Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, zal de Commissie de uitbetaling van de macrofinanciële bijstand van de Unie tijdelijk opschorten of die annuleren overeenkomstig artikel 4, lid 4.

De Commissie zal niet alleen het Europees Parlement en de Raad regelmatig informeren over ontwikkelingen betreffende de bijstand en hun relevante documenten verschaffen, maar ook zal zij bij elke uitbetaling openbaar verslag doen over de naleving van alle voorwaarden op het gebied van economisch beleid en alle financiële voorwaarden voor de betreffende uitbetaling, in het bijzonder de voorwaarden op het gebied van corruptiebestrijding.

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie brengen in herinnering dat deze macrofinanciële bijstand aan Oekraïne moet bijdragen aan met de Europese Unie gedeelde waarden, met inbegrip van duurzame en maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling die leidt tot nieuwe banen en minder armoede, en de inzet voor een sterk maatschappelijk middenveld. De Commissie zal het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie ter goedkeuring van het memorandum van overeenstemming vergezeld doen gaan van een beoordeling van de verwachte maatschappelijke impact van de macrofinanciële bijstand. In overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 zal deze beoordeling worden ingediend bij het Comité lidstaten en beschikbaar worden gesteld aan het Parlement en de Raad via het register van de werkzaamheden van het comité.

ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken (16.5.2018)

aan de Commissie internationale handel

inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne
(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

Rapporteur voor advies: Michael Gahler

BEKNOPTE MOTIVERING

Op verzoek van Oekraïne heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend tot toekenning van een nieuw programma voor macrofinanciële bijstand (MFB) aan Oekraïne op grond van artikel 212 VWEU, voor een bedrag van ten hoogste 1 miljard EUR in de vorm van leningen op middellange tot lange termijn in twee tranches.

De voorgestelde nieuwe MFB-operatie zou een aanvulling vormen op de voorgaande drie MFB-operaties, goed voor in totaal 3,4 miljard EUR, die aan Oekraïne zijn aangeboden sinds 2014. In het kader van deze operaties is in totaal 2,8 miljard EUR uitbetaald, waarvan 1,6 miljard EUR in 2014 en 2015 (zogenoemde MFB I en II) en twee tranches van elk 600 miljoen EUR in juli 2015 en april 2017 (MFB III). Een derde en laatste tranche van 600 miljoen EUR in het kader van MFB III, die gekoppeld was aan de uitvoering van 21 met de Oekraïense autoriteiten overeengekomen beleidsmaatregelen, is niet uitbetaald. Hoewel Oekraïne een groot aantal van de aan deze tranche gekoppelde beleidstoezeggingen had vervuld, waren vier maatregelen, waaronder twee met betrekking tot corruptiebestrijding, niet uitgevoerd tegen het einde van de beschikbaarheidsperiode van de bijstand in januari 2018. Gezien deze omstandigheden kon de Commissie niet overgaan tot de uitbetaling van de laatste tranche in het kader van MFB III, die officieel is geannuleerd op 18 januari 2018.

De voorgestelde macrofinanciële bijstand moet Oekraïne helpen om een deel van zijn aanvullende externe financieringsbehoeften in 2018 en 2019 te dekken, wat de economie op korte termijn minder kwetsbaar zou maken op het gebied van de betalingsbalans en de begroting. Daarnaast zou de bijstand van de EU stimulansen bieden voor het opvoeren van de hervormingsinspanningen van Oekraïne door het sluiten van een memorandum van overeenstemming met de Oekraïense autoriteiten, met een passend pakket maatregelen ter ondersteuning van economische aanpassingen en structurele en corruptiebestrijdende hervormingen. Drie andere van de zes landen van het Oostelijk Partnerschap – Armenië, Moldavië en Oekraïne – profiteren reeds van MFB-programma's, naast vier niet tot het Oostelijk Partnerschap behorende landen.

Aangezien Oekraïne het aan MFB III gekoppelde beleidsprogramma niet volledig heeft uitgevoerd, is het passend om specifieke voorwaarden te verbinden aan elk van de twee tranches van deze bijstand. In het bijzonder moeten deze voorwaarden ook de maatregelen omvatten die niet in het kader van het vorige programma zijn uitgevoerd, en dit op de volgende wijze:

•  Wat de controle van aangiften van activa van ambtenaren betreft, moet de Commissie erop aandringen dat een doeltreffend controlesysteem wordt ingevoerd, mede door gebruik te maken van software voor geautomatiseerde controle die rechtstreeks en automatisch toegang heeft tot officiële databanken en registers. In het memorandum met Oekraïne in het kader van de voorgestelde nieuwe MFB-operatie, moet de Commissie daarom de vereiste opnemen dat het voornoemde systeem voor geautomatiseerde controle is ingevoerd en in gebruik is genomen, en dat een aanzienlijk aantal aangiften door middel van het geautomatiseerde systeem wordt gecontroleerd, waarbij voorrang wordt gegeven aan hooggeplaatste ambtenaren, op het moment dat de tweede tranche van het MFB IV-programma wordt uitbetaald.

•  Wat betreft de controle van de gegevens die ondernemingen moeten verstrekken over hun uiteindelijke begunstigden, en de handhaving van de rapportageverplichting voor ondernemingen, ook in de EU, moeten uitwisselingen van deskundigen tussen Oekraïne en de EU georganiseerd worden om te bepalen welke noodzakelijke stappen Oekraïne moet nemen om een controlemechanisme in te voeren. Op basis hiervan moet het memorandum concrete maatstaven voor een controlemechanisme omvatten als voorwaarde in het kader van het MFB IV-programma.

•  Het uitvoerverbod op hout, dat niet verenigbaar is met de verbintenis om geen handelsbeperkende maatregelen vast te stellen, is nog steeds van kracht en de bevoegde parlementaire commissie in Oekraïne heeft zich nog niet over een wet tot intrekking van dit verbod gebogen. De Commissie moet een dialoog met de Oekraïense autoriteiten aangaan om een oplossing voor dit struikelblok te vinden via specifieke handelsinstrumenten, met name het mechanisme voor bilaterale geschillenbeslechting.

De conditionaliteit die aan de macrofinanciële bijstand is gekoppeld vervult een nuttige hefboomfunctie bij het aanmoedigen van hervormingen, met name wat democratie en de rechtsstaat betreft. Tot deze hervormingen behoort het streven van de Oekraïense regering om bijkomende grondwetshervormingen in te voeren. De regering heeft zich ertoe verplicht de grondwet nog verder te wijzigen overeenkomstig de aanbevelingen van de Commissie van Venetië, maar toezicht door de Commissie en de EDEO, als onderdeel van deze bijstand, zou passend zijn.

Aangezien een effectieve bestrijding van corruptie cruciaal is voor het hervormingsproces, moet de behoefte aan verdere inspanningen van Oekraïne in dit verband benadrukt worden. Daarnaast moeten de bezorgdheden van de EU in verband met de verplichting voor maatschappelijke activisten om e-aangiftes te doen worden aangepakt, alsook de hervorming van het gerechtelijk apparaat op alle niveaus. Het is belangrijk dat de Oekraïense regering de voorwaarden zoals bepaald in de vorige en huidige MFB naleeft voordat verdere financiële steun wordt uitgekeerd.

Dientengevolge, overeenkomstig het akkoord tussen de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie internationale handel over nauwe samenwerking in deze procedure en ten gevolge van de recentelijk overeengekomen gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, gehecht aan het Besluit van 4 juli 2017 betreffende de toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië, stelt de Commissie buitenlandse zaken voor:

1.  de randvoorwaarde voor de toekenning van macrofinanciële bijstand in verband met democratie, de rechtsstaat, mensenrechten en in het bijzonder corruptiebestrijding te bekrachtigen daar dit de Commissie buitenlandse zaken nauw aan het hart ligt;

2.  te waarborgen dat de Europese Commissie en de EDEO toezicht houden op de naleving van deze randvoorwaarde tijdens de volledige duur van de macrofinanciële bijstand, zodat geen middelen worden uitgekeerd voordat de doelstellingen zijn bereikt;

3.  het aantal amendementen evenwel te beperken tot twee, betreffende een overweging en een artikel van het besluit, zodat er een snelle overeenkomst tussen het Europees Parlement en de Raad tot stand komt.

AMENDEMENTEN

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie internationale handel onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een besluit

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Aangezien er nog steeds sprake is van een resterend extern financieringstekort op de betalingsbalans van Oekraïne dat de door het IMF en andere multilaterale instellingen verstrekte middelen te boven gaat, wordt de door de Unie aan Oekraïne toe te kennen macrofinanciële bijstand, onder de huidige uitzonderlijke omstandigheden, aangemerkt als een passende reactie op het verzoek van Oekraïne om in samenhang met het IMF-programma de economische stabilisatie te ondersteunen. De macrofinanciële bijstand van de Unie zal de economische stabilisatie en de structurele hervormingsagenda van Oekraïne ondersteunen en een aanvulling vormen op de middelen die in het kader van de financiële regeling met het IMF beschikbaar worden gesteld.

(11)  Aangezien er nog steeds sprake is van een resterend extern financieringstekort op de betalingsbalans van Oekraïne dat de door het IMF en andere multilaterale instellingen verstrekte middelen te boven gaat, wordt de door de Unie aan Oekraïne toe te kennen macrofinanciële bijstand, onder de huidige uitzonderlijke omstandigheden, aangemerkt als een passende reactie op het verzoek van Oekraïne om in samenhang met het IMF-programma de economische stabilisatie te ondersteunen. De macrofinanciële bijstand van de Unie zal de economische stabilisatie en de maatschappelijk verantwoord in te vullen agenda voor structurele hervorming van Oekraïne ondersteunen en een aanvulling vormen op de middelen die in het kader van de financiële regeling met het IMF beschikbaar worden gesteld.

Amendement    2

Voorstel voor een besluit

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Eerbiediging door Oekraïne van doeltreffende democratische mechanismen, waaronder een parlementair stelsel met meerdere partijen en de rechtsstaat, alsook de mensenrechten moet een randvoorwaarde zijn voor de toekenning van de macrofinanciële bijstand van de Unie. Daarnaast moeten de specifieke doelstellingen van de macrofinanciële bijstand van de Unie de doelmatigheid, transparantie en verantwoording van de beheerssystemen voor de overheidsfinanciën in Oekraïne bevorderen en bijdragen aan structurele hervormingen die gericht zijn op de bevordering van duurzame en inclusieve groei, het scheppen van werkgelegenheid en begrotingsconsolidatie. De Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden moeten er regelmatig op toezien dat aan de randvoorwaarden is voldaan en die doelstellingen worden verwezenlijkt.

(17)  Naleving door Oekraïne van de voorwaarden die verbonden zijn aan vorige en toekomstige MFB-programma's, met name voorwaarden met betrekking tot de bestrijding van corruptie, en eerbiediging van doeltreffende democratische mechanismen, waaronder een parlementair stelsel met meerdere partijen en de rechtsstaat, dat ondersteund moet worden door een onafhankelijke rechterlijke macht die corruptie doeltreffend kan bestrijden, alsook waarborging van de mensenrechten, moeten randvoorwaarden zijn voor de toekenning van de macrofinanciële bijstand (MFB) van de Unie. Deze voorwaarden moeten met Oekraïne worden overeengekomen in een gedetailleerd memorandum van overeenstemming. Daarnaast moeten de specifieke doelstellingen van de macrofinanciële bijstand van de Unie de doelmatigheid, transparantie en verantwoording van de beheerssystemen voor de overheidsfinanciën in Oekraïne bevorderen en bijdragen aan structurele hervormingen die gericht zijn op de bevordering van duurzame en inclusieve groei, het scheppen van werkgelegenheid en begrotingsconsolidatie. De Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden moeten er tijdens de volledige duur van de MFB regelmatig op toezien dat aan de randvoorwaarden is voldaan en dat deze doelstellingen worden verwezenlijkt. De uitbetaling van de eerste tranche van de financiële steun mag pas gebeuren wanneer ook de laatste beleidsmaatregelen die nog verbonden zijn aan de laatste tranche van het vorige MFB-programma volledig geïmplementeerd zijn. De Commissie moet zorgen voor een openbare beoordeling van de naleving van deze randvoorwaarde, waarin duidelijk wordt aangegeven welke maatstaven voor deze beoordeling zijn gebruikt.

Amendement    3

Voorstel voor een besluit

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  De macrofinanciële bijstand van de Unie moet onderworpen zijn aan economische beleidsvoorwaarden, die in een memorandum van overeenstemming moeten worden vastgelegd. Ter wille van de efficiëntie en om eenvormige voorwaarden voor de tenuitvoerlegging te waarborgen, moet de Commissie bevoegd zijn om met de Oekraïense overheid onderhandelingen over die voorwaarden te voeren, onder toezicht van het comité van vertegenwoordigers van de lidstaten waarin Verordening (EU) nr. 182/2011 voorziet. Krachtens die verordening moet in alle andere gevallen dan die waarin die verordening voorziet, in de regel de raadplegingsprocedure worden gebruikt. Gezien de mogelijk belangrijke gevolgen van bijstand van meer dan 90 miljoen EUR, is het passend dat de onderzoeksprocedure wordt gebruikt voor verrichtingen boven die drempel. Gezien het bedrag van de macrofinanciële bijstand van de Unie aan Oekraïne moet op de goedkeuring van het memorandum van overeenstemming en voor het verlagen, opschorten of annuleren van de bijstand de onderzoeksprocedure worden toegepast,

(23)  De MFB van de Unie moet onderworpen zijn aan voorwaarden die in een memorandum van overeenstemming, waarin eveneens passende meetcriteria zijn opgenomen, moeten worden vastgesteld. Deze voorwaarden mogen de sociaal-economische stabiliteit van het land niet in gevaar brengen en moeten op meetbare wijze verband houden met armoedebestrijding en het creëren van banen. Ter wille van de efficiëntie en om eenvormige voorwaarden voor de tenuitvoerlegging te waarborgen, moet de Commissie bevoegd zijn om met de Oekraïense overheid onderhandelingen over die voorwaarden te voeren, dit na overleg met de relevante Oekraïense belanghebbenden en sociale partners en onder toezicht van het comité van vertegenwoordigers van de lidstaten waarin Verordening (EU) nr. 182/2011 voorziet. Krachtens die verordening moet in alle andere gevallen dan die waarin die verordening voorziet, in de regel de raadplegingsprocedure worden gebruikt. Gezien de mogelijk belangrijke gevolgen van bijstand van meer dan 90 miljoen EUR, is het passend dat de onderzoeksprocedure wordt gebruikt voor verrichtingen boven die drempel. Gezien het bedrag van de MFB van de Unie aan Oekraïne moet op de goedkeuring van het memorandum van overeenstemming en voor het verlagen, opschorten of annuleren van de bijstand de onderzoeksprocedure worden toegepast,

Amendement    4

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De uitkering van de macrofinanciële bijstand van de Unie wordt door de Commissie beheerd op een wijze die strookt met de overeenkomsten of afspraken tussen het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Oekraïne, en met de hoofdbeginselen en -doelstellingen van de economische hervormingen zoals die in de in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) gesloten associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne, met inbegrip van de diepe en brede vrijhandelsruimte, zijn uiteengezet.

De uitkering van de macrofinanciële bijstand van de Unie wordt door de Commissie beheerd op een wijze die strookt met de overeenkomsten of afspraken tussen het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Oekraïne, en met de beginselen en doelstellingen van de politieke, institutionele, sociaal-economische en economische hervormingen zoals die in de in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) gesloten associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne, met inbegrip van de diepe en brede vrijhandelsruimte, zijn uiteengezet.

Amendement    5

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie licht het Europees Parlement en de Raad regelmatig in over de ontwikkelingen met betrekking tot de macrofinanciële bijstand van de Unie, onder meer de uitbetalingen daarvan, en verstrekt die instellingen tijdig de relevante documenten.

De Commissie licht het Europees Parlement en de Raad regelmatig in over de ontwikkelingen met betrekking tot de macrofinanciële bijstand van de Unie, onder meer de uitbetalingen daarvan en de mate waarin Oekraïne uitvoering geeft aan de gemaakte afspraken, en verstrekt die instellingen tijdig de relevante documenten.

Amendement    6

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Eerbiediging door Oekraïne van doeltreffende democratische mechanismen, waaronder een parlementair stelsel met meerdere partijen en de rechtsstaat, alsook de mensenrechten moet een randvoorwaarde zijn voor de toekenning van de macrofinanciële bijstand van de Unie.

1.  Naleving door Oekraïne van de voorwaarden die verbonden zijn aan vorige en toekomstige MFB-programma's, met name met betrekking tot de bestrijding van corruptie, doeltreffende democratische mechanismen, waaronder een parlementair stelsel met meerdere partijen en de rechtsstaat, alsook waarborging door het land van de eerbiediging van de mensenrechten, met inbegrip van de eerbiediging van nationale minderheden, moeten randvoorwaarden zijn voor de toekenning van de MFB van de Unie.

Amendement    7

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Het memorandum van overeenstemming tussen de Europese Unie en Oekraïne moet dus als randvoorwaarden voor de toekenning van tranches in het kader van het MFB IV-programma onder meer omvatten dat:

 

a)  wetgeving over de oprichting en werking van de corruptiebestrijdingsrechtbank wordt aangenomen, overeenkomstig de aanbevelingen van de Commissie van Venetië, met name over de bevoegdheden van de rechtbank, de geschiktheid en vaardigheden van kandidaten voor het ambt van rechter, de selectieprocedure voor kandidaten, waarbij internationale deskundigen betrokken moeten worden, en de status van de rechters;

b) een systeem voor de doeltreffende verificatie van vermogensaangiften van ambtenaren wordt ingevoerd;

 

c)  maatschappelijke activisten die werkzaam zijn op het gebied van corruptiebestrijding worden vrijgesteld van e-aangiftes van vermogen;

 

d)  de samenstelling van de centrale kiescommissie van Oekraïne een politiek evenwicht weerspiegelt waarin alle relevante politieke krachten vertegenwoordigd zijn, met name degene die in de Verkhovna Rada vertegenwoordigd zijn, en terugkomt in de samenstelling van alle kiescommissies van de districten en alle kiescommissies van de kiesdistricten;

Amendement    8

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie bereikt, overeenkomstig de in artikel 7, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure, met de Oekraïense autoriteiten overeenstemming over duidelijke voorwaarden inzake economisch beleid en financiële voorwaarden, gericht op structurele hervormingen en gezonde overheidsfinanciën, waaraan de macrofinanciële bijstand van de Unie onderworpen is en die worden vastgelegd in een memorandum van overeenstemming (hierna "het memorandum van overeenstemming" genoemd), dat een tijdschema bevat voor het voldoen van die voorwaarden. De in het memorandum van overeenstemming vastgelegde voorwaarden inzake economisch beleid en financiële voorwaarden stroken met de in artikel 1, lid 3, bedoelde overeenkomsten of afspraken, met inbegrip van de programma's voor macro-economische aanpassing en structurele hervorming die door Oekraïne met steun van het IMF worden uitgevoerd.

1.  De Commissie bereikt, overeenkomstig de in artikel 7, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure, met de Oekraïense autoriteiten overeenstemming over duidelijke politieke en financiële voorwaarden, gericht op maatschappelijk verantwoorde structurele hervormingen en gezonde overheidsfinanciën, waaraan de macrofinanciële bijstand van de Unie onderworpen is en die worden vastgelegd in een memorandum van overeenstemming (hierna "het memorandum van overeenstemming" genoemd) dat een nauwkeurig tijdschema en specifieke meetcriteria bevat voor het voldoen van die voorwaarden. De in het memorandum van overeenstemming vastgelegde politieke en financiële voorwaarden stroken met de in artikel 1, lid 3, bedoelde overeenkomsten of afspraken, met inbegrip van de programma's voor macro-economische aanpassing en structurele hervorming die door Oekraïne met steun van het IMF worden uitgevoerd.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne

Document- en procedurenummers

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

INTA

15.3.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

AFET

15.3.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Michael Gahler

20.3.2018

Behandeling in de commissie

24.4.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

16.5.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

58

3

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Doru-Claudian Frunzulică, Rebecca Harms, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

58

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Dobromir Sośnierz

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne

Document- en procedurenummers

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Datum indiening bij EP

9.3.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

INTA

15.3.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

15.3.2018

BUDG

15.3.2018

 

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

21.3.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Jarosław Wałęsa

21.3.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

24.4.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

17.5.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

28

5

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Datum indiening

23.5.2018

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

28

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Artis Pabriks, Franck Proust, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

5

-

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Viviane Reding

3

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Emmanuel Maurel

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 4 juni 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid