Procedura : 2018/0058(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0183/2018

Teksty złożone :

A8-0183/2018

Debaty :

PV 12/06/2018 - 17
CRE 12/06/2018 - 17

Głosowanie :

PV 13/06/2018 - 8.7
CRE 13/06/2018 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0255

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 790kWORD 88k
23.5.2018
PE 619.285v02-00 A8-0183/2018

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie

(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK
 OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie

(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0127),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 212 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0108/2018),

––  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wspólną deklarację Parlamentu Europejskiego i Rady przyjętą wraz z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 778/2013/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0183/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli Komisja stwierdzi, że warunki określone w ust. 3 nie zostały spełnione, tymczasowo zawiesza lub anuluje wypłatę unijnej pomocy makrofinansowej. W takich przypadkach Komisja informuje Parlament Europejski i Radę o przyczynach zawieszenia lub anulowania.

4.  Jeżeli warunki, o których mowa w ust. 3 akapit pierwszy, nie są spełniane, Komisja tymczasowo zawiesza lub anuluje wypłatę unijnej pomocy makrofinansowej. W takich przypadkach Komisja informuje Parlament Europejski i Radę o przyczynach zawieszenia lub anulowania.

Uzasadnienie

W trosce o spójność powraca się do sformułowania z wcześniejszych decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących udzielenia pomocy makrofinansowej (w tym niedawnej decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/598 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji).

(1)

Dz.U. L 218 z 14.8.2013, s. 15.


UZASADNIENIE

Pomoc makrofinansowa UE jest nadzwyczajnym instrumentem stosowanym w sytuacjach wyjątkowych, aby zaradzić poważnym trudnościom w zrównoważeniu bilansu płatniczego w państwach trzecich. Od początku kryzysu w 2014 r. Komisja już po raz czwarty proponuje operację udzielenia pomocy makrofinansowej. Tym razem Komisja proponuje kwotę 1 mld EUR, która zostanie wypłacona w formie średnio- i długoterminowych pożyczek, aby wesprzeć Ukrainę w częściowym pokryciu jej potrzeb w zakresie finansowania zewnętrznego pod koniec 2018 r. i na początku 2019 r., a konkretnie w celu przezwyciężenia krótkookresowych słabości gospodarki w odniesieniu do bilansu płatniczego i budżetu. Pomoc ma zostać wypłacona w dwóch transzach pożyczki.

Pomoc UE ma również stanowić bodziec do przyspieszenia reform na Ukrainie, co ma się dokonać dzięki uzgodnieniu z władzami Ukrainy protokołu ustaleń, w którym zostanie określony odpowiedni pakiet politycznych działań wspierających. Od tych działań jest uzależniona wypłata środków pomocowych.

W kontekście pierwszych trzech operacji udzielenia pomocy makrofinansowej Ukraina zrealizowała większość środków politycznych, które zostały wspólnie uzgodnione między Komisją a władzami Ukrainy. Łącznie została wypłacona kwota 2,8 mld EUR. Jednak do czasu wygaśnięcia środków pomocowych cztery z 21 działań politycznych – w tym dwa działania antykorupcyjne – które zostały uzgodnione w ramach poprzedniego programu (pomoc makrofinansowa III), nie zostały wdrożone. W związku z tym w styczniu 2018 r. Komisja anulowała trzecią transzę pomocy makrofinansowej III o wartości 600 mln EUR. Niezrealizowane działania zostaną uwzględnione w określonych w protokole ustaleń warunkach obwarowujących obecną pomoc makrofinansową przy uwzględnieniu rozwoju sytuacji od stycznia 2018 r.

Mimo poprawy sytuacji gospodarczej od 2015 r. nadal istnieje szereg słabości ze względu na dużą zależność Ukrainy od wywozu towarów, wolniejsze niż przewidywano uzupełnianie rezerw walutowych i wysoki poziom zadłużenia zagranicznego. Zagrożenia, które mogą zaciążyć na wciąż niewielkim ożywieniu gospodarczym, to niestabilność wewnętrznej sytuacji politycznej i ciągłe ryzyko nasilenia się napięć we wschodniej części kraju.

W związku z tym dnia 29 listopada 2017 r. Ukraina złożyła oficjalny wniosek o pomoc makrofinansową.

Wniosek Komisji opiera się w dużym stopniu na wspólnej deklaracji Parlamentu Europejskiego i Rady przyjętej wraz z decyzją nr 778/2013/UE w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji, w której to deklaracji współprawodawcy określili główne zasady i założenia, jakimi należy się kierować, udzielając pomocy makrofinansowej.

Wniosek zawiera klauzulę wygaśnięcia. Pomoc makrofinansowa zostałaby udostępniona na okres dwóch i pół roku, rozpoczynający się pierwszego dnia po wejściu w życie protokołu ustaleń. Do wniosku Komisji dołączone jest oświadczenie w sprawie oceny ex ante.

Wniosek

W świetle powyższych uwag sprawozdawca jest zdania, że Parlament Europejski powinien wyrazić zgodę na wniosek Komisji dotyczący udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie.

Sprawozdawca podkreśla, że wypłata kolejnych transzy powinna być uzależniona od realizacji jasno określonych działań politycznych i od spełnienia wstępnych warunków politycznych obwarowujących unijną pomoc makrofinansową (skuteczne mechanizmy demokratyczne włącznie z wielopartyjnym systemem parlamentarnym i praworządność oraz zagwarantowanie poszanowania praw człowieka). Warunki te, włącznie z działaniami antykorupcyjnymi, które nie zostały zrealizowane w kontekście pomocy makrofinansowej III, powinny być jasno sformułowane w protokole ustaleń.

Sprawozdawca podkreśla również uprawnienia Parlamentu Europejskiego jako władzy budżetowej i przypomina, że aby zapewnić Parlamentowi możliwość sprawowania kontroli nad wdrażaniem pomocy, Komisja powinna regularnie informować Parlament o rozwoju sytuacji w tym zakresie i udostępniać mu odnośne dokumenty.


ZAŁĄCZNIK

Wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji

Parlament, Rada i Komisja przypominają, że warunkiem wstępnym przyznania pomocy makrofinansowej jest respektowanie przez kraj będący beneficjentem skutecznych mechanizmów demokratycznych – w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego – oraz praworządność i zagwarantowanie poszanowania praw człowieka.

Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinny monitorować spełnianie tego warunku wstępnego przez cały okres udzielania unijnej pomocy makrofinansowej.

W świetle niespełnionych warunków dotyczących zwalczania korupcji i związanego z tym anulowania na podstawie decyzji (UE) 2015/601 trzeciej raty poprzedniego programu pomocy makrofinansowej Parlament Europejski, Rada i Komisja podkreślają, że dalsza pomoc makrofinansowa będzie uzależniona od postępów w walce z korupcją na Ukrainie. W tym celu warunki dotyczące polityki gospodarczej i warunki finansowe zawarte w protokole ustaleń, który ma zostać uzgodniony między Unią Europejską a Ukrainą, powinny obejmować między innymi obowiązek skuteczniejszego sprawowania rządów oraz wzmocnienia zdolności administracyjnych i struktury instytucjonalnej, w szczególności w kontekście zwalczania korupcji na Ukrainie, a zwłaszcza stworzenia systemu weryfikacji deklaracji majątkowych, weryfikacji danych dotyczących własności rzeczywistej przedsiębiorstw oraz powstania dobrze funkcjonującego, wyspecjalizowanego sądu antykorupcyjnego zgodnie z zaleceniami Komisji Weneckiej. Należy również rozważyć warunki dotyczące zwalczania prania pieniędzy i unikania opodatkowania. Zgodnie z art. 4 ust. 4 jeżeli warunki określone w ust. 3 nie będą spełniane, Komisja tymczasowo zawiesi lub anuluje wypłatę pomocy makrofinansowej Unii.

Oprócz regularnego informowania Parlamentu Europejskiego i Rady o rozwoju sytuacji w zakresie udzielania pomocy oraz dostarczania im odpowiednich dokumentów, Komisja przy każdej wypłacie powinna informować opinię publiczną o fakcie spełnienia wszystkich warunków dotyczących polityki gospodarczej i warunków finansowych związanych z tą wypłatą, w szczególności dotyczących zwalczania korupcji.

Parlament Europejski, Rada i Komisja przypominają, że ta pomoc makrofinansowa dla Ukrainy powinna przyczyniać się do propagowania wspólnych wartości Unii Europejskiej, w tym zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju prowadzącego do tworzenia miejsc pracy i ograniczania ubóstwa, a także do realizacji zaangażowania na rzecz silnego społeczeństwa obywatelskiego. Do projektu decyzji wykonawczej Komisji zatwierdzającej protokół ustaleń Komisja powinna dołączyć analizę oczekiwanych skutków społecznych pomocy makrofinansowej. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 analiza ta zostanie przedłożona komitetowi złożonemu z przedstawicieli państw członkowskich oraz zostanie udostępniona Parlamentowi i Radzie za pośrednictwem rejestru prac komitetów.


OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (16.5.2018)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie

(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Michael Gahler

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Na podstawie wniosku złożonego przez rząd Ukrainy Komisja Europejska zaproponowała ustanowienie nowego programu pomocy makrofinansowej dla tego kraju w oparciu o art. 212 TFUE i na kwotę maksymalnie 1 mld EUR w formie pożyczek średnio- i długoterminowych wypłacanych w dwóch transzach.

Proponowana nowa operacja w zakresie pomocy makrofinansowej stanowiłaby uzupełnienie trzech wcześniejszych takich operacji o łącznej wartości 3,4 mld EUR, które zaoferowano Ukrainie od 2014 r. W ramach owych trzech operacji wypłacono ogółem 2,8 mld EUR, w tym 1,6 mld EUR w latach 2014–2015 (w ramach tzw. pomocy makrofinansowej I i II) oraz dwie transze w wysokości 600 mln EUR każda w lipcu 2015 r. i kwietniu 2017 r. (pomoc makrofinansowa III). Trzecia i ostatnia transza w wysokości 600 mln EUR w ramach pomocy makrofinansowej III, której warunkiem było wprowadzenie 21 środków z zakresu polityki, uzgodnionych wspólnie z władzami ukraińskimi, nie została wypłacona. Chociaż Ukraina spełniła liczne zobowiązania polityczne powiązane z tą transzą, czterech środków, w tym dwóch dotyczących walki z korupcją, nie wdrożono do stycznia 2018 r., tj. do zakończenia okresu, na jaki pomoc była udostępniona. W tych okolicznościach Komisja nie mogła wypłacić ostatniej transzy w ramach pomocy makrofinansowej III i w dniu 18 stycznia 2018 r. transzę tę oficjalnie anulowano.

Celem proponowanej pomocy makrofinansowej jest udzielenie Ukrainie wsparcia w celu częściowego pokrycia jej dodatkowych potrzeb w zakresie finansowania zewnętrznego w latach 2018–2019, co ograniczy zagrożenia dla gospodarki w odniesieniu do bilansu płatniczego i budżetu w perspektywie krótkoterminowej. Ponadto pomoc UE stanowiłaby bodziec do zintensyfikowania wysiłków na rzecz reform na Ukrainie, bowiem doprowadziłaby do uzgodnienia z władzami Ukrainy protokołu ustaleń określającego odpowiedni pakiet środków wspierających dostosowania gospodarcze oraz reformy strukturalne i służące przeciwdziałaniu korupcji. Trzy inne kraje spośród sześciu krajów należących do Partnerstwa Wschodniego – Armenia, Mołdawia i Ukraina – korzystają już z programów pomocy makrofinansowej, obok czterech krajów nienależących do Partnerstwa Wschodniego.

Ze względu na niepełne wdrożenie przez Ukrainę programu politycznego powiązanego z pomocą makrofinansową III w odniesieniu do każdej z dwóch transz obecnej pomocy należy sformułować konkretne warunki. W szczególności warunki te muszą również obejmować środki, których nie wdrożono w ramach poprzedniego programu, a to w następujący sposób:

•  W kwestii weryfikacji oświadczeń majątkowych urzędników publicznych Komisja musi nalegać na ustanowienie skutecznego systemu weryfikacji, polegającego m.in. na zastosowaniu oprogramowania do automatycznej weryfikacji z bezpośrednim i automatycznym dostępem do państwowych baz danych i rejestrów. W protokole, który ma być uzgodniony z Ukrainą w ramach proponowanej nowej operacji pomocy makrofinansowej, Komisja powinna zatem domagać się, by wyżej wymieniony automatyczny system weryfikacji istniał i funkcjonował podczas wypłacania drugiej transzy pomocy w ramach programu pomocy makrofinansowej IV, a przy jego pomocy weryfikowana była znaczna liczba oświadczeń, w pierwszym rzędzie oświadczeń urzędników wyższego szczebla.

•  W kwestii weryfikacji danych dostarczanych przez przedsiębiorstwa oraz dotyczących ich rzeczywistych właścicieli i egzekwowania obowiązku sprawozdawczego przedsiębiorstw, w tym również w UE, należy organizować wymiany między ekspertami z Ukrainy i UE, aby określić niezbędne kroki, jakie Ukraina powinna podjąć w celu wdrożenia mechanizmu weryfikacji. Na tej podstawie w protokole należy określić wymierne poziomy odniesienia dla mechanizmu weryfikacji jako jeden z warunków w ramach programu pomocy makrofinansowej IV.

•  Zakaz wywozu drewna, który jest niezgodny z zasadą powstrzymywania się od wprowadzania środków ograniczających wymianę handlową, pozostaje w mocy, a uchylająca go ustawa ma dopiero zostać rozpatrzona przez właściwą komisję parlamentarną na Ukrainie. Komisja powinna podjąć współpracę z władzami Ukrainy w celu znalezienia rozwiązania tego problemu dzięki wykorzystaniu specjalnych instrumentów handlowych, zwłaszcza dwustronnego mechanizmu rozstrzygania sporów.

Warunki związane z pomocą makrofinansową stanowią narzędzie nacisku w celu pobudzania reform, w szczególności w zakresie demokracji i praworządności. W tym kontekście rząd Ukrainy podejmuje obecnie próby przeprowadzenia dodatkowych reform konstytucyjnych. W ramach tej pomocy, ze względu na zobowiązanie rządu do dokonania dalszych zmian w konstytucji zgodnie z zaleceniami komisji weneckiej, odpowiednie byłoby również monitorowanie ze strony ESDZ i Komisji.

Z uwagi na to, że skuteczne przeciwdziałanie korupcji ma kluczowe znaczenie dla procesu reform, należy w tym kontekście podkreślić potrzebę dalszych wysiłków ze strony Ukrainy. Niezbędne są również działania w odpowiedzi na obawy UE dotyczące obowiązku składania przez działaczy społecznych oświadczeń drogą elektroniczną, a także w kontekście reformy sądownictwa na wszystkich szczeblach. Ważne jest, aby rząd Ukrainy spełnił warunki ustanowione w związku z wcześniejszą i obecną pomocą makrofinansową, zanim dojdzie do wypłacenia dalszej pomocy finansowej.

W związku z powyższym, zgodnie z porozumieniem zawartym między Komisją Spraw Zagranicznych i Komisją Handlu Międzynarodowego, dotyczącym ich ścisłej współpracy w ramach tej procedury, oraz w następstwie niedawno wydanego wspólnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, załączonego do decyzji z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii, Komisja Spraw Zagranicznych proponuje:

1.  potwierdzić wstępny warunek udzielenia pomocy makrofinansowej, dotyczący demokracji, praworządności, praw człowieka i w szczególności zwalczania korupcji, gdyż jest to kwestia, do której Komisja Spraw Zagranicznych przywiązuje dużą wagę;

2.  zadbać o to, aby Komisja i ESDZ monitorowały spełnianie tego warunku wstępnego przez cały okres udzielania pomocy makrofinansowej, aby środków finansowych nie wypłacano przed osiągnięciem celów;

3.  mimo to ograniczyć liczbę poprawek do decyzji do dwóch – jednej w sprawie motywu i jednej w sprawie artykułu – aby umożliwić szybkie osiągnięcie porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą.

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Biorąc pod uwagę fakt, że w bilansie płatniczym Ukrainy utrzymują się znaczne pozostające do pokrycia potrzeby w zakresie finansowania zewnętrznego, przekraczające zasoby udostępnione przez MFW i inne instytucje wielostronne, unijną pomoc makrofinansową, która ma zostać przyznana Ukrainie, uznaje się w obecnych nadzwyczajnych okolicznościach za właściwą odpowiedź na wniosek tego państwa o wsparcie stabilizacji gospodarczej, w powiązaniu z programem MFW. Unijna pomoc makrofinansowa może stanowić wsparcie dla stabilizacji gospodarczej i programu reform strukturalnych Ukrainy, ponieważ uzupełniałaby środki udostępnione w ramach porozumienia finansowego z MFW.

(11)  Biorąc pod uwagę fakt, że w bilansie płatniczym Ukrainy utrzymują się znaczne pozostające do pokrycia potrzeby w zakresie finansowania zewnętrznego, przekraczające zasoby udostępnione przez MFW i inne instytucje wielostronne, unijną pomoc makrofinansową, która ma zostać przyznana Ukrainie, uznaje się w obecnych nadzwyczajnych okolicznościach za właściwą odpowiedź na wniosek tego państwa o wsparcie stabilizacji gospodarczej, w powiązaniu z programem MFW. Unijna pomoc makrofinansowa może stanowić wsparcie dla stabilizacji gospodarczej i społecznie odpowiedzialnego programu reform strukturalnych Ukrainy, ponieważ uzupełniałaby środki udostępnione w ramach porozumienia finansowego z MFW.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Warunkiem wstępnym przyznania unijnej pomocy makrofinansowej powinno być respektowanie przez Ukrainę skutecznych mechanizmów demokratycznych w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego i praworządności oraz gwarantowanie poszanowania praw człowieka. Ponadto cele szczególne unijnej pomocy makrofinansowej powinny polegać na zwiększeniu efektywności, przejrzystości i rozliczalności systemów zarządzania finansami publicznymi na Ukrainie i wspieraniu reform strukturalnych mających na celu wsparcie trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy i konsolidację budżetową. Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinny regularnie monitorować zarówno spełnienie warunków wstępnych, jak i realizację tych celów.

(17)  Warunkiem wstępnym przyznania unijnej pomocy makrofinansowej powinno być spełnienie przez Ukrainę warunków wcześniejszych i przyszłych programów pomocy makrofinansowej, zwłaszcza warunków dotyczących przeciwdziałania korupcji, a także respektowanie skutecznych mechanizmów demokratycznych, w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego i praworządności, na straży których powinno stać niezależne sądownictwo zdolne do skutecznego zwalczania korupcji, oraz zagwarantowanie poszanowania praw człowieka. Warunki te należy uzgodnić z Ukrainą w szczegółowym protokole ustaleń. Ponadto cele szczególne unijnej pomocy makrofinansowej powinny polegać na zwiększeniu efektywności, przejrzystości i rozliczalności systemów zarządzania finansami publicznymi na Ukrainie i wspieraniu reform strukturalnych mających na celu wsparcie trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy i konsolidację budżetową. Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinny regularnie monitorować zarówno spełnienie warunków wstępnych, jak i realizację tych celów na wszystkich etapach udzielania pomocy makrofinansowej. Wypłata pierwszej transzy wsparcia finansowego powinna nastąpić dopiero po pełnym wdrożeniu niezrealizowanych środków politycznych, które były powiązane z ostatnią transzą wcześniejszego programu pomocy makrofinansowej. Komisja powinna przedstawić ogólnodostępną ocenę spełnienia owego warunku wstępnego, wyraźnie wskazującą zastosowane w niej poziomy odniesienia.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Unijna pomoc makrofinansowa powinna podlegać warunkom dotyczącym polityki gospodarczej, które mają zostać określone w protokole ustaleń. W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania i ze względu na efektywność Komisja powinna być uprawniona do negocjowania tych warunków z władzami Ukrainy pod nadzorem komitetu przedstawicieli państw członkowskich zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011. Na mocy tego rozporządzenia we wszystkich przypadkach innych niż te określone we wspomnianym rozporządzeniu powinna mieć zasadniczo zastosowanie procedura doradcza. Mając na uwadze potencjalnie duży wpływ pomocy w kwocie większej niż 90 mln EUR, w odniesieniu do operacji powyżej tej kwoty należy stosować procedurę sprawdzającą. Mając na uwadze kwotę pomocy makrofinansowej Unii dla Ukrainy, w odniesieniu do przyjęcia protokołu ustaleń oraz do każdego obniżenia, zawieszenia lub anulowania pomocy powinna mieć zastosowanie procedura sprawdzająca,

(23)  Unijna pomoc makrofinansowa powinna podlegać warunkom, które mają zostać określone w protokole ustaleń i powinny też obejmować odpowiednie kryteria pomiaru. Warunki te nie powinny zagrażać stabilności społeczno-gospodarczej kraju i powinny być ukierunkowane w wymierny sposób na zwalczanie ubóstwa oraz tworzenie miejsc pracy. W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania i ze względu na efektywność Komisja powinna być uprawniona do negocjowania tych warunków z władzami Ukrainy po skonsultowaniu się z odpowiednimi ukraińskimi zainteresowanymi stronami i partnerami społecznymi oraz pod nadzorem komitetu przedstawicieli państw członkowskich zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011. Na mocy tego rozporządzenia we wszystkich przypadkach innych niż te określone we wspomnianym rozporządzeniu powinna mieć zasadniczo zastosowanie procedura doradcza. Mając na uwadze potencjalnie duży wpływ pomocy w kwocie większej niż 90 mln EUR, w odniesieniu do operacji powyżej tej kwoty należy stosować procedurę sprawdzającą. Mając na uwadze kwotę pomocy makrofinansowej Unii dla Ukrainy, w odniesieniu do przyjęcia protokołu ustaleń oraz do każdego obniżenia, zawieszenia lub anulowania pomocy powinna mieć zastosowanie procedura sprawdzająca,

Poprawka    4

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Udostępnianiem unijnej pomocy makrofinansowej zarządza Komisja w sposób spójny z umowami lub ustaleniami między Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) a Ukrainą oraz z głównymi zasadami i celami reform gospodarczych określonymi w układzie o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą, obejmującym DCFTA, uzgodnionym w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS).

Udostępnianiem unijnej pomocy makrofinansowej zarządza Komisja w sposób spójny z umowami lub ustaleniami między Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) a Ukrainą oraz z zasadami i celami reform politycznych, instytucjonalnych, społeczno-gospodarczych i gospodarczych określonymi w układzie o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą, obejmującym DCFTA, uzgodnionym w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS).

Poprawka    5

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja regularnie informuje Parlament Europejski i Radę o rozwoju sytuacji w zakresie unijnej pomocy makrofinansowej, w tym o jej wypłatach, a także w stosownym terminie przekazuje tym instytucjom odpowiednie dokumenty.

Komisja regularnie informuje Parlament Europejski i Radę o rozwoju sytuacji w zakresie unijnej pomocy makrofinansowej, w tym o jej wypłatach i o zakresie wdrożenia przez Ukrainę przyjętych uzgodnień, a także w stosownym terminie przekazuje tym instytucjom odpowiednie dokumenty.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Warunkiem wstępnym przyznania unijnej pomocy makrofinansowej jest respektowanie przez Ukrainę skutecznych mechanizmów demokratycznych – w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego – i praworządności oraz gwarantowanie poszanowania praw człowieka.

1.  Warunkiem wstępnym przyznania unijnej pomocy makrofinansowej jest spełnienie przez Ukrainę warunków wynikających z wcześniejszych i przyszłych programów pomocy makrofinansowej, zwłaszcza warunków dotyczących przeciwdziałania korupcji, skutecznych mechanizmów demokratycznych – w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego – i praworządności oraz zagwarantowanie poszanowania praw człowieka, w tym praw mniejszości narodowych.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W protokole ustaleń między Unią Europejską a Ukrainą należy zatem sprecyzować, że wstępne warunki wypłaty transz pomocy w ramach programu pomocy makrofinansowej IV obejmują m.in.:

 

a)  przyjęcie przepisów dotyczących ustanowienia i funkcjonowania sądu antykorupcyjnego, zgodnych z zaleceniami Komisji Weneckiej w szczególności w zakresie właściwości sądu, kwalifikowalności i kompetencji kandydatów na stanowisko sędziego, procedury wyboru kandydatów, która powinna przewidywać udział międzynarodowych ekspertów, oraz statusu sędziów;

b) stworzenie systemu skutecznej weryfikacji oświadczeń majątkowych składanych przez urzędników publicznych;

 

c)  zwolnienie działaczy społeczeństwa obywatelskiego, zajmujących się przeciwdziałaniem korupcji, z obowiązku składania oświadczeń majątkowych drogą elektroniczną;

 

d)  obowiązek zadbania o to, aby skład Centralnej Komisji Wyborczej na Ukrainie odzwierciedlał równowagę polityczną między wszystkimi istotnymi siłami politycznymi, zwłaszcza ugrupowaniami reprezentowanymi w Radzie Najwyższej, oraz był równie reprezentatywny na szczeblu okręgowym i powiatowym.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 7 ust. 2, uzgadnia z władzami Ukrainy jasno określone warunki dotyczące polityki gospodarczej oraz warunki finansowe – koncentrując się na reformach strukturalnych i zdrowych finansach publicznych – którym to warunkom ma podlegać unijna pomoc makrofinansowa i które mają zostać określone w protokole ustaleń („protokół ustaleń”) zawierającym harmonogram spełnienia tych warunków. Warunki dotyczące polityki gospodarczej oraz warunki finansowe określone w protokole ustaleń muszą być zgodne z umowami lub ustaleniami, o których mowa w art. 1 ust. 3, w tym z programami w zakresie dostosowań makroekonomicznych i reform strukturalnych realizowanymi przez Ukrainę przy wsparciu MFW.

1.  Komisja, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 7 ust. 2, uzgadnia z władzami Ukrainy jasno określone warunki polityczne i finansowe – koncentrując się na społecznie odpowiedzialnych reformach strukturalnych i zdrowych finansach publicznych – którym to warunkom ma podlegać unijna pomoc makrofinansowa i które mają zostać określone w protokole ustaleń („protokół ustaleń”) zawierającym precyzyjny harmonogram i konkretne kryteria pomiaru spełnienia tych warunków. Warunki polityczne i finansowe określone w protokole ustaleń muszą być zgodne z umowami lub ustaleniami, o których mowa w art. 1 ust. 3, w tym z programami w zakresie dostosowań makroekonomicznych i reform strukturalnych realizowanymi przez Ukrainę przy wsparciu MFW.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Udzielenie dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie

Odsyłacze

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

15.3.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

15.3.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Michael Gahler

20.3.2018

Rozpatrzenie w komisji

24.4.2018

 

 

 

Data przyjęcia

16.5.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

58

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Doru-Claudian Frunzulică, Rebecca Harms, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

58

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Dobromir Sośnierz

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Udzielenie dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie

Odsyłacze

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Data przedstawienia w PE

9.3.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

15.3.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

15.3.2018

BUDG

15.3.2018

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

21.3.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Jarosław Wałęsa

21.3.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

24.4.2018

 

 

 

Data przyjęcia

17.5.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

5

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Data złożenia

23.5.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

28

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Artis Pabriks, Franck Proust, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

5

-

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Viviane Reding

3

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Emmanuel Maurel

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 4 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności