Procedură : 2018/0058(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0183/2018

Texte depuse :

A8-0183/2018

Dezbateri :

PV 12/06/2018 - 17
CRE 12/06/2018 - 17

Voturi :

PV 13/06/2018 - 8.7
CRE 13/06/2018 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0255

RAPORT     ***I
PDF 778kWORD 84k
23.5.2018
PE 619.285v02-00 A8-0183/2018

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei

(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: Jarosław Wałęsa

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei

(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0127),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0108/2018),

––  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului adoptată împreună cu Decizia nr. 778/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0183/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care Comisia constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (3), aceasta suspendă temporar sau anulează plata asistenței macrofinanciare din partea Uniunii. În astfel de cazuri, Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la motivele respectivei suspendări sau anulări.

4.  În cazul în care condițiile menționate la alineatul (3) primul paragraf nu sunt îndeplinite, Comisia suspendă temporar sau anulează plata asistenței macrofinanciare din partea Uniunii. În astfel de cazuri, Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la motivele respectivei suspendări sau anulări.

Justificare

Pentru asigurarea coerenței, textul se modifică pentru a reflecta formularea din deciziile precedente ale Parlamentului European și ale Consiliului privind acordarea de asistență macrofinanciară (inclusiv recenta Decizia (UE) 2018/598 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 aprilie 2018 privind acordarea de asistență macrofinanciară suplimentară Georgiei).

(1)

JO L 218, 14.8.2013, p. 15


EXPUNERE DE MOTIVE

Asistența macrofinanciară oferită de UE este un instrument de urgență cu caracter excepțional care vizează remedierea unor dificultăți grave cu care se confruntă țările terțe la nivelul balanței de plăți. Aceasta este a patra oară când Comisia propune o operațiune de asistență macrofinanciară, de la începutul crizei, în 2014. De această dată, Comisia propune vărsarea unei sume de 1 miliard EUR sub formă de împrumuturi pe termen mediu și lung, pentru a ajuta Ucraina să își acopere o parte din nevoile de finanțare externă pentru sfârșitul anului 2018 și începutul anului 2019, și anume în ceea ce privește reducerea pe termen scurt a vulnerabilităților balanței de plăți și fiscale ale țării. Asistența este planificată să fie plătită în două tranșe de împrumut.

Asistența oferită de UE este destinată să ofere și stimulente pentru a intensifica eforturile de reformă întreprinse de Ucraina, prin ajungerea la un acord cu autoritățile ucrainene privind un memorandum de înțelegere care stabilește măsurile de politică de sprijin. Acordarea finanțării este condiționată de întreprinderea acestor măsuri.

În cadrul primelor trei operațiuni de asistență macrofinanciară, Ucraina a îndeplinit cea mai mare parte a măsurilor de politică care au fost convenite între Comisie și autoritățile ucrainene. A fost vărsată o sumă totală de 2,8 miliarde EUR. Cu toate acestea, patru dintre cele 21 de măsuri de politică, inclusiv două măsuri de combatere a corupției care au fost convenite în cadrul programului anterior de asistență macrofinanciară (AMF III), nu au fost puse în aplicare până în momentul în care disponibilitatea fondurilor a expirat. Prin urmare, în ianuarie 2018, Comisia a anulat cea de a treia tranșă a AMF III, în valoare de 600 milioane EUR. Aceste măsuri vor fi reflectate în condițiile viitorului acord AMF stabilit prin Memorandumul de înțelegere, ținând seama de evoluțiile care au avut loc începând din ianuarie 2018.

În pofida îmbunătățirii situației economice începând din 2015, continuă să persiste o serie de vulnerabilități datorate dependenței ridicate a acestei țări de exporturile de produse de bază, refacerii mai lente decât se anticipase a rezervelor sale de valută și gradului său ridicat de îndatorare externă. Mediul politic intern instabil și amenințarea continuă a intensificării tensiunilor din regiunea estică a Ucrainei reprezintă riscuri de evoluție negativă care ar putea îngreuna redresarea încă timidă a țării.

În acest context, Ucraina a făcut o cerere oficială de AMF la 29 noiembrie 2017.

Propunerea Comisiei urmează îndeaproape declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului, adoptată împreună cu Decizia nr. 778/2013/UE din 12 august 2013 de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei, în care colegiuitorii au stabilit principalele principii și considerații care ar trebui să ghideze procesul de acordare a asistenței macrofinanciare.

Propunerea include o clauză de încetare a efectelor. Asistența macrofinanciară urmează să fie pusă la dispoziție pentru o perioadă de doi ani și jumătate, începând din prima zi după intrarea în vigoare a memorandumului de înțelegere. Propunerea Comisiei este însoțită de o evaluare ex ante.

Concluzie

Având în vedere considerațiile de mai sus, raportorul consideră că Parlamentul European ar trebui să aprobe propunerea Comisiei de acordare a unei asistențe macrofinanciare pentru Ucraina.

Raportorul subliniază că eliberarea fiecărei tranșe ar trebui să se bazeze pe respectarea măsurilor politice clar definite și a respectării condițiilor prealabile de ordin politic pentru asistența macrofinanciară acordată de UE (mecanisme democratice veritabile, printre care un sistem parlamentar pluripartit și statul de drept, respectarea drepturilor omului). Aceste condiții ar trebui să fie clar definite în memorandumul de înțelegere, inclusiv măsurile de combatere a corupției care nu au fost respectate în cadrul AMF III.

Raportorul evidențiază și competențele Parlamentului European ca autoritate bugetară și reamintește că, pentru ca Parlamentul să urmărească punerea în aplicare a asistenței, Comisia ar trebui să-l informeze periodic cu privire la evoluțiile legate de aceasta și să furnizeze documentele relevante.


ANEXĂ

Declarație comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei

Parlamentul, Consiliul și Comisia reamintesc că o condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare este ca țara beneficiară să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit, și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor omului.

Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă monitorizează îndeplinirea acestei condiții prealabile pe parcursul întregului ciclu de viață al asistenței macrofinanciare din partea Uniunii.

Având în vedere neîndeplinirea condițiilor privind lupta împotriva corupției și anularea celei de a treia tranșe a programului anterior de asistență macrofinanciară în temeiul Deciziei (UE) 2015/601, Parlamentul European, Consiliul și Comisia subliniază faptul că asistența macrofinanciară va fi condiționată și în viitor de progresele realizate în Ucraina în lupta împotriva corupției. În acest sens, printre condițiile financiare și de politică economică ce figurează în memorandumul de înțelegere ce urmează a fi convenit între Uniunea Europeană și Ucraina se vor număra și obligații în materie de consolidare a guvernanței și a capacităților administrative și instituționale, în special în ceea ce privește lupta împotriva corupției în Ucraina, cu accent special pe un sistem de verificare a declarațiilor de avere, pe verificarea datelor privind proprietarii reali ai societăților și pe asigurarea bunei funcționări a unui parchet anticorupție în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția. Vor fi luate în considerare și condiții privind combaterea spălării de bani și a evitării sarcinilor fiscale. În conformitate cu articolul 4 alineatul (4), dacă nu sunt întrunite condițiile stabilite, Comisia suspendă temporar sau anulează plata asistenței macrofinanciare din partea Uniunii.

Pe lângă faptul că informează periodic Parlamentul European și Consiliul cu privire la evoluțiile legate de asistență și le transmite documentele relevante, Comisia, la fiecare plată, publică un raport cu privire la îndeplinirea tuturor condițiilor de politică economică și financiare legate de această plată, în special în ceea ce privește lupta împotriva corupției.

Parlamentul European, Consiliul și Comisia reamintesc că această asistență macrofinanciară acordată Ucrainei contribuie la promovarea valorilor comune cu Uniunea Europeană, printre care dezvoltarea durabilă și responsabilă din punct de vedere social care atrage crearea de locuri de muncă și reducerea sărăciei, precum și angajamentul pentru o societate civilă puternică. Comisia prezintă, pe lângă proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de aprobare a memorandumului de înțelegere, și o analiză a impactului social preconizat al asistenței macrofinanciare. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011, această analiză va fi transmisă Comitetului statelor membre și este accesibilă Parlamentului European și Consiliului prin intermediul registrului de lucrări al comitetelor.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (16.5.2018)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei

(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

Raportor pentru aviz: Michael Gahler

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În urma unei solicitări din partea guvernului ucrainean, Comisia Europeană a propus acordarea unui nou program de asistență macrofinanciară (AMF) pentru Ucraina, în temeiul articolului 212 din TFUE, pentru o sumă de până la 1 miliard EUR sub formă de împrumuturi pe termen mediu și lung, acordate în două tranșe.

Noua operațiune AMF propusă ar urma să completeze cele trei operațiuni AMF anterioare, totalizând 3,4 miliarde EUR, care au fost acordate Ucrainei începând din 2014. În cadrul acestor operațiuni s-a plătit o sumă totală de 2,8 miliarde EUR, compusă din 1,6 miliarde EUR în 2014-2015 (în cadrul așa-numitelor AMF I și AMF II) și din două tranșe de 600 de milioane EUR fiecare, în iulie 2015 și aprilie 2017 (în cadrul AMF III). Cea de-a treia și ultima tranșă din cadrul AMF III, în valoare de 600 de milioane EUR, care urma să fie acordată sub rezerva implementării celor 21 de măsuri de politică convenite împreună cu autoritățile ucrainene, nu a fost plătită. Deși Ucraina a îndeplinit o parte importantă a angajamentelor politice asociate acestei tranșe, patru măsuri, printre care două legate de combaterea corupției, nu fuseseră puse în aplicare până la momentul expirării perioadei de disponibilitate a asistenței, în ianuarie 2018. În aceste condiții, Comisia nu a fost în măsură să plătească ultima tranșă în cadrul AMF III, care a fost anulată oficial la 18 ianuarie 2018.

Obiectivul AMF propuse este să ajute Ucraina să-și acopere o parte din nevoile de finanțare externă suplimentare în perioada 2018-2019, reducând vulnerabilitățile pe termen scurt ale economiei la nivel bugetar și la nivelul balanței de plăți. În plus, asistența din partea UE ar oferi stimulente pentru a intensifica eforturile de reformă ale Ucrainei convenindu-se cu autoritățile ucrainene în privința unui memorandum de înțelegere care să stabilească un pachet adecvat de măsuri în sprijinul ajustării economice și al reformelor structurale și anti-corupție. Alte trei țări din cele șase state membre ale Parteneriatului estic - Armenia, Moldova și Ucraina - beneficiază deja de programe de asistență macrofinanciară, pe lângă alte patru țări care nu sunt membre ale acestui parteneriat.

Deoarece Ucraina nu a implementat integral programul de politică asociat AMF III, este oportun să se prevadă condiții specifice pentru fiecare dintre cele două tranșe ale acestei asistențe. Aceste condiții trebuie să includă în special măsurile care nu au fost implementate în cadrul programului anterior, în modul următor:

•  În ceea ce privește verificarea declarațiilor de avere ale funcționarilor publici, Comisia trebuie să insiste asupra instituirii unui sistem de verificare eficace, inclusiv prin utilizarea unui software de verificare automată, cu acces direct și automat la bazele de date și la registrele statului. În memorandumul care urmează să fie convenit cu Ucraina în contextul noii operațiuni AMF propuse, Comisia trebui deci să solicite ca, la momentul efectuării plății celei de-a doua tranșe din programul AMF IV, sistemul de verificare automatizată menționat anterior să fie instituit și să fie operațional și ca acesta să fie utilizat pentru verificarea unui număr semnificativ de declarații, acordându-se prioritate funcționarilor de rang înalt.

•  În ceea ce privește verificarea datelor ce urmează să fie furnizate de societăți cu privire la beneficiarii lor reali și asigurarea respectării obligației de raportare a societăților, inclusiv în UE, ar trebui organizate schimburi de experți între Ucraina și UE în vederea stabilirii pașilor necesari care să permită Ucrainei să implementeze un mecanism de verificare. Pe această bază, memorandumul ar trebui să specifice criterii de referință concrete pentru mecanismul de verificare, ca o condiție în contextul programului AMF IV.

•  Interdicția privind exportul de lemn, care nu este compatibilă cu abținerea de la măsuri de restricționare a comerțului, rămâne în vigoare, iar legea care ar urma să abroge această interdicție nu a fost încă luată în considerare de către comisia parlamentară competentă din Ucraina. Comisia ar trebui să se angajeze într-un dialog cu autoritățile ucrainene în vederea găsirii unei soluții pentru eliminarea acestui obstacol, prin folosirea unor instrumente comerciale specifice, în special mecanismul bilateral de soluționare a litigiilor.

Condiționalitatea legată de AMF oferă o pârghie utilă pentru stimularea reformelor, în special a celor referitoare la democrație și la statul de drept. Printre aceste reforme, guvernul Ucrainei încearcă în prezent să întreprindă reforme constituționale suplimentare. Guvernul s-a angajat să continue modificarea constituției, în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția, dar ar fi de dorit să existe și o monitorizare din partea Comisiei și SEAE ca parte a acestei asistențe.

Întrucât lupta eficientă împotriva corupției este esențială pentru procesul de reformă, trebuie subliniată necesitatea ca Ucraina să își intensifice eforturile în acest domeniu. Trebuie să se aibă în vedere și preocupările UE cu privire la obligația activiștilor civici de a prezenta declarații electronice și la reforma sectorului judiciar la toate nivelurile. Este important ca guvernul ucrainean să îndeplinească condițiile specificate în cadrul programelor AMF precedente și al celui actual înainte de a se efectua alte plăți din cadrul asistenței financiare.

Prin urmare, în conformitate cu acordul dintre Comisia pentru afaceri externe și Comisia pentru comerț internațional cu privire la cooperarea strânsă dintre ele pe parcursul procedurii și în urma declarației comune adoptată recent de Parlamentul European, Consiliu și Comisie, anexată la decizia din 4 iulie 2017 de acordare a unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova, Comisia pentru afaceri externe propune:

1.  să se reafirme condiția prealabilă pentru acordarea de asistență macrofinanciară referitoare la democrație, statul de drept, drepturile omului și, în special, combaterea corupției, deoarece acest aspect este de interes major pentru Comisia pentru afaceri externe;

2.  să se garanteze că Comisia și SEAE monitorizează îndeplinirea acestei condiții prealabile pe parcursul întregii perioade în care se acordă asistența macrofinanciară, astfel încât să nu se realizeze nicio plată până când nu vor fi atinse obiectivele;

3.  să se limiteze totuși numărul amendamentelor la două, un amendament referitor la un considerent și altul referitor la un articol din decizie, pentru a se asigura un acord rapid între Parlamentul European și Consiliu.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru comerț internațional, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de decizie

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Având în vedere că balanța de plăți a Ucrainei continuă să prezinte un deficit rezidual de finanțare externă care depășește resursele furnizate de FMI și de alte instituții multilaterale, se consideră că, în actualele circumstanțe excepționale, asistența macrofinanciară pe care Uniunea urmează să o furnizeze Ucrainei, alături de programul FMI, este un răspuns adecvat la cererea de sprijin pentru stabilizare economică făcută de această țară. Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar sprijini stabilizarea economică și agenda de reforme structurale a Ucrainei, completând resursele puse la dispoziție în cadrul acordului financiar cu FMI.

(11)  Având în vedere că balanța de plăți a Ucrainei continuă să prezinte un deficit rezidual de finanțare externă care depășește resursele furnizate de FMI și de alte instituții multilaterale, se consideră că, în actualele circumstanțe excepționale, asistența macrofinanciară pe care Uniunea urmează să o furnizeze Ucrainei, alături de programul FMI, este un răspuns adecvat la cererea de sprijin pentru stabilizare economică făcută de această țară. Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar sprijini stabilizarea economică și o agendă de reforme structurale a Ucrainei responsabilă din punct de vedere social, completând resursele puse la dispoziție în cadrul acordului financiar cu FMI.

Amendamentul    2

Propunere de decizie

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  O condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii ar trebui să fie ca Ucraina să respecte atât mecanisme democratice efective – inclusiv un sistem parlamentar pluripartit – cât și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor omului. În plus, obiectivele specifice ale asistenței macrofinanciare din partea Uniunii ar trebui să consolideze eficiența, transparența și responsabilitatea sistemelor de gestionare a finanțelor publice din Ucraina și să promoveze reformele structurale care au ca scop sprijinirea creșterii durabile și incluzive, crearea de locuri de muncă și consolidarea bugetară. Atât îndeplinirea condițiilor prealabile, cât și realizarea obiectivelor respective ar trebui monitorizate periodic de către Comisie și Serviciul European de Acțiune Externă.

(17)  O condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii (AMF) ar trebui să fie ca Ucraina să îndeplinească condițiile aferente programelor de asistență macrofinanciară anterioare și viitoare, în special cele privind combaterea corupției, și să respecte mecanismele democratice eficace, inclusiv un sistem parlamentar pluripartit și statul de drept, care ar trebui să fie susținut de un sistem judiciar independent capabil să lupte în mod eficace împotriva corupției, și să garanteze respectarea drepturilor omului. Aceste condiții politice ar trebui să fie stabilite de comun acord cu Ucraina într-un memorandum de înțelegere detaliat. În plus, obiectivele specifice ale asistenței macrofinanciare din partea Uniunii ar trebui să consolideze eficiența, transparența și responsabilitatea sistemelor de gestionare a finanțelor publice din Ucraina și să promoveze reformele structurale care au ca scop sprijinirea creșterii durabile și incluzive, crearea de locuri de muncă și consolidarea bugetară. Atât îndeplinirea condițiilor prealabile, cât și realizarea obiectivelor respective ar trebui monitorizate periodic de către Comisie și de Serviciul European de Acțiune Externă pe parcursul întregului ciclu de viață al AMF. Plata primei tranșe din sprijinul financiar ar trebui să fie pusă la dispoziție doar după ce măsurile politice asociate cu ultima tranșă a programului AMF anterior și încă nerealizate vor fi implementate integral. Comisia ar trebui să furnizeze o evaluare publică privind îndeplinirea respectivei condiții prealabile, indicând în mod clar criteriile utilizate.

Amendamentul    3

Propunere de decizie

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să facă obiectul unor condiții de politică economică, care urmează a fi consemnate într-un memorandum de înțelegere. Pentru a se asigura condiții de punere în aplicare uniforme și din motive de eficiență, Comisia ar trebui să fie abilitată să negocieze aceste condiții cu autoritățile ucrainene, sub supravegherea comitetului reprezentanților statelor membre, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În temeiul acestui regulament, procedura de consultare ar trebui să se aplice, ca regulă generală, tuturor cazurilor care nu sunt prevăzute în regulamentul respectiv. Având în vedere impactul potențial important al asistenței, de peste 90 de milioane EUR, este adecvat ca pentru operațiunile care depășesc acest prag să se utilizeze procedura de examinare. Luând în considerare cuantumul asistenței macrofinanciare puse la dispoziția Ucrainei de către Uniune, procedura de examinare ar trebui să se aplice adoptării memorandumului de înțelegere și oricărei reduceri, suspendări sau anulări a asistenței,

(23)  AMF acordat de către Uniune ar trebui să facă obiectul unor condiții ce urmează a fi consemnate într-un memorandum de înțelegere, care ar trebuie să includă și criterii de măsurare adecvate. Aceste condiții nu ar trebui să pună în pericol stabilitatea socioeconomică a țării și ar trebui să fie legată de lupta împotriva sărăciei și de crearea de locuri de muncă într-un mod măsurabil. Pentru a se asigura condiții de punere în aplicare uniforme și din motive de eficiență, Comisia ar trebui să fie abilitată să negocieze aceste condiții cu autoritățile ucrainene, după consultarea părților interesate pertinente și a partenerilor sociali din Ucraina, sub supravegherea comitetului reprezentanților statelor membre, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În temeiul acestui regulament, procedura de consultare ar trebui să se aplice, ca regulă generală, tuturor cazurilor care nu sunt prevăzute în regulamentul respectiv. Având în vedere impactul potențial important al asistenței, de peste 90 de milioane EUR, este adecvat ca pentru operațiunile care depășesc acest prag să se utilizeze procedura de examinare. Luând în considerare cuantumul AMF acordat Ucrainei de către Uniune, procedura de examinare ar trebui să se aplice adoptării memorandumului de înțelegere și oricărei reduceri, suspendări sau anulări a asistenței,

Amendamentul    4

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Punerea la dispoziție a asistenței macrofinanciare din partea Uniunii este gestionată de Comisie, în conformitate cu acordurile sau cu înțelegerile încheiate între Fondul Monetar Internațional (FMI) și Ucraina și cu principiile și obiectivele-cheie ale reformelor economice stabilite în Acordul de asociere UE-Ucraina, inclusiv zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare, convenit în cadrul politicii europene de vecinătate (PEV).

Punerea la dispoziție a asistenței macrofinanciare din partea Uniunii este gestionată de Comisie, în conformitate cu acordurile sau cu înțelegerile încheiate între Fondul Monetar Internațional (FMI) și Ucraina și cu principiile și obiectivele reformelor politice, instituționale, socioeconomice și economice stabilite în Acordul de asociere UE-Ucraina, inclusiv zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare, convenit în cadrul politicii europene de vecinătate (PEV).

Amendamentul    5

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia informează periodic Parlamentul European și Consiliul cu privire la evoluția asistenței macrofinanciare a Uniunii, inclusiv în legătură cu tragerile din aceasta, și furnizează acestor instituții documentele relevante în timp util.

Comisia informează periodic Parlamentul European și Consiliul în legătură cu evoluția asistenței macrofinanciare acordate de Uniune, inclusiv în legătură cu plățile efectuate din aceasta, cu gradul de punere în aplicare de către Ucraine a ceea ce a fost convenit legat de aceasta, și pune la dispoziția instituțiilor respective documentele pertinente în timp util.

Amendamentul    6

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  O condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii este ca Ucraina să respecte atât mecanisme democratice efective – inclusiv un sistem parlamentar pluripartit – cât și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor omului.

1.  O condiție prealabilă pentru acordarea AMF de către Uniune este ca Ucraina să îndeplinească condițiile aferente programelor de AMF anterioare și viitoare, în special cele privind combaterea corupției, mecanismele democratice eficace, inclusiv un sistem parlamentar pluripartit și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor omului, inclusiv respectarea minorităților naționale.

Amendamentul    7

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Memorandumul de înțelegere între Uniunea Europeană și Ucraina indică așadar, printre altele, următoarele condiții prealabile pentru plata tranșelor din cadrul programului AMF IV:

 

(a)  adoptarea legislației privind instituirea și funcționarea instanței anticorupție, care să fie în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția, mai ales privind competențele instanței, eligibilitatea și competențele candidaților pentru postul de judecător, procesul de selecție a candidaților, care va presupune participarea experților internaționali și statutul judecătorilor;

(b) instituirea unui sistem eficace pentru a verifica declarațiile de avere ale funcționarilor publici;

 

(c)  organizațiile societății civile care activează în domeniul combaterii corupției trebuie să fie scutite de declararea electronică a averilor;

 

(d)  componența Comisiei electorale centrale a Ucrainei trebuie să reflecte echilibrul politic al tuturor forțelor politice importante, în special cele reprezentate în cadrul Radei Supreme a Ucrainei; acest echilibru trebuie să fie reprodus în componența tuturor comisiilor electorale districtuale și a tuturor comisiilor electorale locale.

Amendamentul    8

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 7 alineatul (2), Comisia convine cu autoritățile ucrainene asupra unor condiții financiare și de politică economică clar definite, axate pe reforme structurale și pe finanțe publice solide, în funcție de care urmează să fie acordată asistența macrofinanciară din partea Uniunii și care urmează să fie stabilite într-un memorandum de înțelegere (denumit în continuare „memorandumul de înțelegere”) care cuprinde un calendar pentru îndeplinirea condițiilor respective. Condițiile financiare și de politică economică prevăzute în memorandumul de înțelegere sunt coerente cu acordurile sau înțelegerile menționate la articolul 1 alineatul (3), inclusiv cu programele de reformă structurală și de ajustare macroeconomică implementate de Ucraina cu sprijinul FMI.

1.  În conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 7 alineatul (2), Comisia convine cu autoritățile ucrainene asupra unor condiții financiare și politice clar definite, axate pe reforme structurale și pe finanțe publice solide, responsabile din punct de vedere social, în funcție de care urmează să fie acordată asistența macrofinanciară din partea Uniunii și care urmează să fie stabilite într-un memorandum de înțelegere (denumit în continuare „memorandumul de înțelegere”). care cuprinde un calendar precis și criterii de măsurare specifice pentru îndeplinirea condițiilor respective. Condițiile financiare și politice prevăzute în memorandumul de înțelegere sunt coerente cu acordurile sau înțelegerile menționate la articolul 1 alineatul (3), inclusiv cu programele de reformă structurală și de ajustare macroeconomică implementate de Ucraina cu sprijinul FMI.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei

Referințe

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

INTA

15.3.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AFET

15.3.2018

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Michael Gahler

20.3.2018

Examinare în comisie

24.4.2018

 

 

 

Data adoptării

16.5.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

58

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Membri supleanți prezenți la votul final

Doru-Claudian Frunzulică, Rebecca Harms, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

58

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Dobromir Sośnierz

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei

Referințe

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Data prezentării la PE

9.3.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

INTA

15.3.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

15.3.2018

BUDG

15.3.2018

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

21.3.2018

 

 

 

Raportor

Data numirii

Jarosław Wałęsa

21.3.2018

 

 

 

Examinare în comisie

24.4.2018

 

 

 

Data adoptării

17.5.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

5

3

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Membri supleanți prezenți la votul final

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Data depunerii

23.5.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

28

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Artis Pabriks, Franck Proust, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

5

-

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Viviane Reding

3

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Emmanuel Maurel

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 4 iunie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate