SPRÁVA k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Ukrajine

23.5.2018 - (COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)) - ***I

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: Jarosław Wałęsa


Postup : 2018/0058(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0183/2018

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Ukrajine

(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0127),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 212 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0108/2018),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady prijaté spoločne s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 778/2013/EÚ z 12. augusta 2013 o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku[1],

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0183/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V prípade, že Komisia zistí, že podmienky stanovené v odseku 3 nie sú splnené, dočasne pozastaví alebo zruší vyplácanie makrofinančnej pomoci Únie. V takýchto prípadoch oznámi Európskemu parlamentu a Rade dôvody tohto pozastavenia alebo zrušenia.

4.  V prípade, že podmienky uvedené v odseku 3 prvom pododseku nie sú splnené, Komisia dočasne pozastaví alebo zruší vyplácanie makrofinančnej pomoci Únie. V takýchto prípadoch oznámi Európskemu parlamentu a Rade dôvody tohto pozastavenia alebo zrušenia.

Odôvodnenie

V záujme konzistentnosti sa znenie mení späť na znenie predchádzajúceho rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci (vrátane nedávnych rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/598 z 18. apríla 2018 o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku).

  • [1]  Ú. v. EÚ L 218, 14.8.2013, s. 15.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Makrofinančná pomoc EÚ (MFP) je mimoriadny núdzový nástroj zameraný na riešenie závažných ťažkostí s platobnou bilanciou v tretích krajinách. Je to štvrtýkrát, čo Komisia navrhuje poskytnutie MFP od začiatku krízy v roku 2014. Komisia tentokrát navrhuje 1 miliardu EUR, ktorá bude vyplatená vo forme strednodobých až dlhodobých úverov, s cieľom pomôcť tejto krajine pokryť jej potreby vonkajšieho financovania na konci roka 2018 a začiatku roka 2019, a to znížením jej problémov týkajúcich sa krátkodobej platobnej bilancie a rozpočtu. Pomoc sa má vyplatiť vo forme úveru v dvoch splátkach.

Pomoc EÚ má tiež poskytnúť stimuly s cieľom zintenzívniť reformné úsilie Ukrajiny, ktoré sa vykonáva na základe memoranda o porozumení uzavretom s ukrajinskými orgánmi, v ktorom sa stanovujú podporné opatrenia politík. Tieto opatrenia sú podmienkou vyplatenia finančných prostriedkov.

V rámci prvých troch operácií MFP Ukrajina splnila väčšinu politických opatrení, ktoré boli spoločne dohodnuté medzi Komisiou a ukrajinskými orgánmi. Celkom bolo vyplatených 2,8 miliardy EUR. Avšak štyri z 21 politických opatrení vrátane dvoch protikorupčných opatrení, ktoré boli odsúhlasené v rámci predchádzajúcich programov (MFA III), neboli splnené v čase, keď dostupnosť prostriedkov uplynula. Preto Komisia v januári 2018 zrušila tretiu tranžu MFP III vo výške 600 miliónov EUR. Tieto opatrenia budú zohľadnené v podmienkach súčasnej MFP stanovených v memorande o porozumení, pričom sa zohľadní vývoj, ku ktorému došlo od januára 2018.

Napriek tomu, že od roku 2015 sa hospodárska situácia zlepšila, krajina má stále viacero problémov v dôsledku vysokej závislosti od vývozu komodít, nečakane pomalšieho dopĺňania medzinárodných rezerv a zvýšenej zahraničnej zadlženosti. Okrem toho môžu mať na zatiaľ ešte stále mierne oživenie vplyv aj riziká poklesu, ktoré vyplývajú z nestabilného vnútropolitického prostredia a neustálej hrozby vyostrenia napätia vo východnej časti krajiny.

V tejto súvislosti Ukrajina predložila oficiálnu žiadosť o MFP 29. novembra 2017.

Návrh Komisie úzko nadväzuje na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady prijaté spoločne s rozhodnutím 778/2013/EÚ o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku, v ktorom spoluzákonodarcovia stanovili hlavné zásady a kritériá, ktorými by sa mal riadiť proces poskytovania makrofinančnej pomoci.

Návrh obsahuje doložku o ukončení platnosti. Navrhovaná MFP bude k dispozícii na obdobie dva a pol roka od prvého dňa po nadobudnutí platnosti memoranda o porozumení. K návrhu Komisie je priložené vyhlásenie o hodnotení ex ante.

Záver

Vzhľadom na uvedené skutočnosti spravodajca zastáva názor, že Európsky parlament by mal súhlasiť s návrhom Komisie na poskytnutie makrofinančnej pomoci Ukrajine.

Spravodajca zdôrazňuje, že vyplatenie každej splátky by malo byť založené na plnení jasne vymedzených politických opatrení a politických podmienok MFP EÚ (rešpektovanie účinných demokratických mechanizmov vrátane pluralitného parlamentného systému a zásad právneho štátu a záruky dodržiavania ľudských práv). Tieto podmienky by mali byť formulované jasne v memorande o porozumení vrátane protikorupčných opatrení, ktoré neboli splnené v rámci MFP III.

Spravodajca taktiež zdôrazňuje právomoci Európskeho parlamentu ako rozpočtového orgánu, a pripomína, že na to, aby mohol monitorovať vykonávanie pomoci, Komisia by ho mala pravidelne informovať o vývoji a poskytovať mu príslušné dokumenty.

PRÍLOHA

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Európsky parlament, Rada a Komisia pripomínajú, že podmienkou udelenia makrofinančnej pomoci je, že prijímajúca krajina rešpektuje skutočné demokratické mechanizmy vrátane pluralitného parlamentného systému a zásad právneho štátu a zaručuje dodržiavanie ľudských práv.

Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť monitorujú plnenie tejto podmienky počas celého obdobia trvania makrofinančnej pomoci Únie.

Vzhľadom na nesplnené podmienky týkajúce sa boja proti korupcii a súvisiace zrušenie tretej splátky v predchádzajúcom programe makrofinančnej pomoci podľa rozhodnutia (EÚ) 2015/601, Európsky parlament, Rada a Komisia zdôrazňujú, že ďalšia makrofinančná pomoc bude podmienená pokrokom v boji proti korupcii na Ukrajine. Na tento účel by mali podmienky hospodárskej politiky a finančné podmienky memoranda o porozumení, ktoré sa dohodnú medzi Európskou úniou a Ukrajinou, zahŕňať okrem iného aj záväzky na posilnenie správy vecí verejných, administratívnych kapacít a inštitucionálnej štruktúry, najmä pokiaľ ide o boj proti korupcii na Ukrajine a systém overovania majetkových priznaní, overovanie skutočného vlastníctva spoločností a dobre fungujúci špecializovaný protikorupčný súd v súlade s odporúčaniami Benátskej komisie. Posúdiť by sa mali aj podmienky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Ak tieto podmienky nie sú splnené, Komisia v súlade s článkom 4 ods. 4 dočasne pozastaví alebo zruší vyplácanie makrofinančnej pomoci.

Okrem toho, že Komisia pravidelne informuje Európsky parlament a Radu o vývoji v súvislosti s pomocou a poskytuje im príslušné dokumenty, pri každom vyplatení sumy verejne informuje o splnení všetkých podmienok v oblasti hospodárskej politiky a financií spojené s týmto vyplatením, najmä podmienok, ktoré sa týkajú boja proti korupcii.

Európsky parlament, Rada a Komisia pripomínajú, že táto makrofinančná pomoc Ukrajine prispieva k hodnotám, ktoré vyznáva spoločne s Úniou, vrátane udržateľného a sociálne zodpovedného rozvoja zameraného na tvorbu pracovných miest a znižovanie chudoby a záväzok k silnej občianskej spoločnosti. Komisia v prípade potreby pripojí k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa schvaľuje memorandum o porozumení, analýzu očakávaného sociálneho vplyvu makrofinančnej pomoci. V súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011 sa táto analýza predloží výboru členských štátov a sprístupní sa Európskemu parlamentu a Rade prostredníctvom registra činností výboru.

STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (16.5.2018)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Ukrajine
(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Michael Gahler

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Vzhľadom na žiadosť ukrajinskej vlády Európska komisia predložila Európskemu parlamentu a Rade návrh na poskytnutie ďalšej makrofinančnej pomoci (MFP) Ukrajine na základe článku 212 ZFEÚ, a to vo výške maximálne 1 miliardy EUR, ktorá sa má poskytnúť vo forme strednodobých až dlhodobých úverov v dvoch tranžiach.

Novou navrhovanou operáciou makrofinančnej pomoci by sa doplnili tri predchádzajúce operácie makrofinančnej pomoci, ktoré boli Ukrajine ponúknuté od roku 2014, v celkovej výške 3,4 miliardy EUR. V rámci týchto operácií sa vyplatilo celkom 2,8 miliardy EUR, z toho 1,6 miliardy EUR v rokoch 2014 až 2015 (takzvané MFP I a MFP II) a dve tranže po 600 miliónov EUR v júli 2015 a apríli 2017 (v rámci MFP III). Tretia a posledná tranža vo výške 600 miliónov EUR v rámci MFP III, ktorá bola podmienená prijatím 21 politických opatrení dohodnutých spoločne s ukrajinskými orgánmi, vyplatená nebola. Hoci Ukrajina splnila veľké množstvo politických záväzkov súvisiacich s touto splátkou, štyri opatrenia, z ktorých dve sa týkali boja proti korupcii, neboli do uplynutia obdobia dostupnosti pomoci v januári 2018 realizované. Za týchto okolností Komisia nemohla vyplatiť poslednú splátku v rámci MFP III, ktorá bola oficiálne zrušená 18. januára 2018.

Cieľom navrhovanej makrofinančnej pomoci je pomôcť Ukrajine zabezpečiť časť dodatočných potrieb vonkajšieho financovania na roky 2018 až 2019, a zmierniť tak zraniteľnosť hospodárstva z hľadiska platobnej bilancie a nestability rozpočtu v krátkodobom horizonte. Okrem toho by sa pomocou EÚ zabezpečili stimuly na zintenzívnenie reformného úsilia Ukrajiny, a to po dohodnutí memoranda o porozumení s ukrajinskými orgánmi, v ktorom by sa stanovil príslušný balík opatrení na podporu ekonomických úprav a štrukturálnych a protikorupčných reforiem. Ďalšie tri zo šiestich krajín Východného partnerstva – Arménsko, Moldavsko a Ukrajina – už profitujú z programov MFP popri štyroch ďalších krajinách mimo Východného partnerstva.

Vzhľadom na to, že Ukrajina úplne nerealizovala politický program súvisiaci s MFP III, je vhodné stanoviť pri oboch tranžiach tejto pomoci osobitné podmienky. V prvom rade musia tieto podmienky zahŕňať aj opatrenia, ktoré neboli realizované v rámci predchádzajúceho programu, a to takto:

•  Pokiaľ ide o overovanie majetkových priznaní verejných činiteľov, Komisia musí trvať na zavedení účinného systému overovania, ktorého súčasťou bude automatický overovací softvér s priamym a automatickým prístupom do štátnych databáz a registrov. V memorande, ktoré má byť uzatvorené s Ukrajinou v rámci novej navrhovanej operácie makrofinančnej pomoci, by teda Komisia mala žiadať zavedenie uvedeného automatizovaného systému overovania, v ktorom sa overí veľké množstvo majetkových priznaní, prioritne majetkových priznaní vysokopostavených verejných činiteľov, a to v čase úhrady druhej tranže programu MFP IV.

•  Pokiaľ ide o overovanie údajov poskytovaných spoločnosťami o konečných užívateľoch výhod a presadzovanie ohlasovacej povinnosti spoločností, a to aj v EÚ, mali by sa organizovať výmeny odborníkov medzi Ukrajinou a EÚ, aby mohla Ukrajina prijať potrebné opatrenia na zavedenie mechanizmu overovania. V tomto kontexte by sa mali v memorande konkretizovať skutočné referenčné hodnoty pre mechanizmus overovania, ktoré by tvorili podmienku v rámci programu MFP IV.

•  Zákaz vývozu dreva, ktorý nie je zlučiteľný so záväzkom neprijímať opatrenia na obmedzenie obchodu, zostáva v platnosti, pričom zákon, ktorým sa zrušuje, musí ešte prerokovať príslušný parlamentný výbor na Ukrajine. Komisia by mala spolu s ukrajinskými orgánmi hľadať riešenie tohto problému prostredníctvom špecializovaných nástrojov v oblasti obchodu, najmä mechanizmu na dvojstranné riešenie sporov.

Podmienenosť, na základe ktorej sa makrofinančná pomoc poskytuje, je užitočným nástrojom na stimulovanie reforiem, najmä tých, ktoré sa týkajú demokracie a právneho štátu. Ukrajinská vláda sa v súčasnosti v rámci týchto reforiem snaží presadiť ďalšie ústavné reformy. Vláda sa zaviazala k ďalšej zmene ústavy v súlade s odporúčaniami Benátskej komisie, avšak ako súčasť tejto pomoci by bolo vhodné aj monitorovanie Komisie a ESVČ.

Vzhľadom na to, že účinný boj proti korupcii má kľúčový význam pre reformný proces, v tejto súvislosti treba zdôrazniť potrebu ďalšieho úsilia Ukrajiny. Treba tiež reagovať na obavy EÚ v súvislosti s povinnosťou občianskych aktivistov predkladať elektronické majetkové priznania, ako aj na reformy v oblasti súdnictva na všetkých úrovniach. Je dôležité, aby ukrajinská vláda pred ďalšou úhradou finančnej pomoci splnila podmienky stanovené v predchádzajúcom a súčasnom programe makrofinančnej pomoci.

V dôsledku toho a v súlade s dohodou medzi Výborom pre zahraničné veci a Výborom pre medzinárodný obchod o ich úzkej spolupráci počas tohto postupu a v nadväznosti na nedávne spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie priložené k rozhodnutiu zo 4. júla 2017 o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike Výbor pre zahraničné veci navrhuje:

1.  opätovne potvrdiť podmienku na poskytnutie makrofinančnej pomoci v súvislosti s demokraciou, právnym štátom, ľudskými právami, a najmä bojom proti korupcii, pretože to má pre Výbor pre zahraničné veci veľký význam;

2.  zaistiť, aby Komisia a ESVČ monitorovali plnenie tejto podmienky počas celého obdobia poskytovania makrofinančnej pomoci, aby sa vyplatenie nevykonalo skôr, ako budú splnené ciele;

3.  obmedziť však počet pozmeňujúcich návrhov na dva – jeden v prípade odôvodnenia a jeden v prípade článku rozhodnutia – s cieľom zabezpečiť rýchlu dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Keďže v platobnej bilancii Ukrajiny naďalej existuje zostatkový rozdiel vo vonkajšom financovaní presahujúci zdroje poskytnuté MMF a ďalšími viacstrannými inštitúciami, makrofinančná pomoc Únie, ktorá sa má poskytnúť Ukrajine, sa v súčasnej výnimočnej situácii považuje za primeranú reakciu na žiadosť Ukrajiny o podporu stabilizácie hospodárstva v spojení s programom MMF. Prostredníctvom makrofinančnej pomoci Únie, ktorou sa dopĺňajú zdroje dostupné v rámci finančného mechanizmu MMF, by sa podporila stabilizácia hospodárstva Ukrajiny a jej program štrukturálnych reforiem.

(11)  Keďže v platobnej bilancii Ukrajiny naďalej existuje zostatkový rozdiel vo vonkajšom financovaní presahujúci zdroje poskytnuté MMF a ďalšími viacstrannými inštitúciami, makrofinančná pomoc Únie, ktorá sa má poskytnúť Ukrajine, sa v súčasnej výnimočnej situácii považuje za primeranú reakciu na žiadosť Ukrajiny o podporu stabilizácie hospodárstva v spojení s programom MMF. Prostredníctvom makrofinančnej pomoci Únie, ktorou sa dopĺňajú zdroje dostupné v rámci finančného mechanizmu MMF, by sa podporila stabilizácia hospodárstva Ukrajiny a jej sociálne zodpovedný program štrukturálnych reforiem.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Podmienkou poskytnutia makrofinančnej pomoci Únie by malo byť rešpektovanie účinných demokratických mechanizmov – vrátane pluralitného parlamentného systému – a zásad právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv zo strany Ukrajiny. Špecifickými cieľmi makrofinančnej pomoci Únie by okrem toho malo byť zvýšenie efektívnosti, transparentnosti a zodpovednosti systémov riadenia verejných financií na Ukrajine a presadzovanie štrukturálnych reforiem zameraných na podporu udržateľného a inkluzívneho rastu, vytvárania pracovných miest a rozpočtovej konsolidácie. Plnenie podmienok, ako aj dosahovanie uvedených cieľov by mali pravidelne monitorovať Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

(17)  Podmienkou poskytnutia makrofinančnej pomoci Únie by malo byť plnenie podmienok spojených s minulým a budúcim programom makrofinančnej pomoci, najmä podmienok spojených s bojom proti korupcii, zo strany Ukrajiny a rešpektovanie účinných demokratických mechanizmov – vrátane pluralitného parlamentného systému – a zásad právneho štátu, čo by malo byť podporené nezávislým súdnictvom schopným účinného boja proti korupcii, a dodržiavanie ľudských práv. Tieto podmienky by sa mali s Ukrajinou dohodnúť v podrobnom memorande o porozumení. Špecifickými cieľmi makrofinančnej pomoci Únie by okrem toho malo byť zvýšenie účinnosti, transparentnosti a zodpovednosti systémov riadenia verejných financií na Ukrajine a presadzovanie štrukturálnych reforiem zameraných na podporu udržateľného a inkluzívneho rastu, vytvárania pracovných miest a rozpočtovej konsolidácie. Plnenie podmienok, ako aj dosahovanie uvedených cieľov by mali pravidelne monitorovať Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť počas celého životného cyklu makrofinančnej pomoci. Vyplatenie prvej splátky finančnej podpory by sa malo sprístupniť až po plnom zavedení zostávajúcich politických opatrení, ktoré boli spojené s poslednou splátkou predchádzajúceho programu makrofinančnej pomoci . Komisia by mala zabezpečiť verejné posúdenie splnenia tejto podmienky vrátane jednoznačného uvedenia referenčných kritérií, ktoré v posúdení použila.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Makrofinančná pomoc Únie by mala podliehať podmienkam hospodárskej politiky, ktoré sa stanovia v memorande o porozumení. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania a z dôvodu efektívnosti by mala byť Komisia splnomocnená rokovať o týchto podmienkach s ukrajinskými orgánmi pod dohľadom výboru zloženého zo zástupcov členských štátov v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011. Podľa uvedeného nariadenia by sa mal konzultačný postup vo všeobecnosti uplatňovať vo všetkých prípadoch okrem tých, ktoré sú stanovené v uvedenom nariadení. Vzhľadom na potenciálne významný vplyv pomoci presahujúcej hodnotu 90 miliónov EUR je vhodné, aby sa na operácie presahujúce túto prahovú hodnotu uplatnil postup preskúmania. Vzhľadom na výšku makrofinančnej pomoci Únie poskytnutej Ukrajine by sa mal na prijatie memoranda o porozumení a na zníženie, pozastavenie alebo zrušenie pomoci uplatniť postup preskúmania,

(23)  Na makrofinančnú pomoc Únie by sa mali vzťahovať podmienky, ktoré sa majú stanoviť v memorande o porozumení, v ktorom by mali byť uvedené aj vhodné kritériá merania. Tieto podmienky by nemali ohroziť sociálno-ekonomickú stabilitu krajiny a mali by spojené s bojom proti chudobe a vytváraním pracovných miest tak, že výsledky bude možné merať. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania a z dôvodu účinnosti by mala byť Komisia splnomocnená rokovať o týchto podmienkach s ukrajinskými orgánmi po konzultácii s príslušnými ukrajinskými zainteresovanými stranami a sociálnymi partnermi a pod dohľadom výboru zloženého zo zástupcov členských štátov v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011. Podľa uvedeného nariadenia by sa mal konzultačný postup vo všeobecnosti uplatňovať vo všetkých prípadoch okrem tých, ktoré sú stanovené v uvedenom nariadení. Vzhľadom na potenciálne významný vplyv pomoci presahujúcej hodnotu 90 miliónov EUR je vhodné, aby sa na operácie presahujúce túto prahovú hodnotu uplatnil postup preskúmania. Vzhľadom na výšku makrofinančnej pomoci Únie poskytnutej Ukrajine by sa mal na prijatie memoranda o porozumení a na zníženie, pozastavenie alebo zrušenie pomoci uplatniť postup preskúmania,

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vyplatenie makrofinančnej pomoci Únie riadi Komisia spôsobom, ktorý je v súlade s dohodami alebo dohovormi dosiahnutými medzi Medzinárodným menovým fondom (MMF) a Ukrajinou a s kľúčovými zásadami a cieľmi hospodárskych reforiem stanovenými v dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou vrátane DCFTA, ako boli dohodnuté v rámci ESP.

Vyplatenie makrofinančnej pomoci Únie riadi Komisia spôsobom, ktorý je v súlade s dohodami alebo dohovormi dosiahnutými medzi Medzinárodným menovým fondom (MMF) a Ukrajinou a s kľúčovými zásadami a cieľmi politických, inštitučných, sociálno-ekonomických a hospodárskych reforiem stanovenými v dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou vrátane DCFTA, ako boli dohodnuté v rámci ESP.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia pravidelne informuje Európsky parlament a Radu o vývoji v súvislosti s poskytovaním makrofinančnej pomoci Únie vrátane jej vyplácania a týmto inštitúciám včas poskytuje príslušné dokumenty.

Komisia pravidelne informuje Európsky parlament a Radu o vývoji v súvislosti s poskytovaním makrofinančnej pomoci Únie vrátane jej vyplácania a s mierou plnenia uzatvorených dohôd zo strany Ukrajiny, a týmto inštitúciám včas poskytuje príslušné dokumenty.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Podmienkou poskytnutia makrofinančnej pomoci Únie je rešpektovanie účinných demokratických mechanizmov vrátane pluralitného parlamentného systému a zásad právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv zo strany Ukrajiny.

1.  Poskytnutie makrofinančnej pomoci Únie je podmienené tým, že Ukrajina splní podmienky spojené s minulými a budúcimi programami makrofinančnej pomoci, najmä podmienky, ktoré sa týkajú boja proti korupcii, účinných demokratických mechanizmov vrátane pluralitného parlamentného systému a zásad právneho štátu a že zaručí dodržiavanie ľudských práv vrátane rešpektovania národnostných menšín.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V memorande o porozumení medzi Európskou úniou a Ukrajinou sa preto uvedú podmienky pre vyplatenie splátok v rámci programu MFP IV, ktoré okrem iného zahŕňajú:

 

a)  prijatie právnych predpisov o zriadení a fungovaní protikorupčného súdu, čo je v súlade s odporúčaniami Benátskej komisie, najmä pokiaľ ide o právomoci súdu, spôsobilosti a právomoci kandidátov na funkciu sudcu, proces výberu uchádzačov, ktorý zahŕňa účasť medzinárodných odborníkov, a postavenie sudcov;

b) zavedenie systému účinného overovania majetkových priznaní, ktoré predkladajú verejní činitelia;

 

c)  oslobodenie aktivistov občianskej spoločnosti pôsobiacich v oblasti boja proti korupcii od elektronických majetkových priznaní;

 

d)  zloženie ústrednej volebnej komisie Ukrajiny odráža politickú rovnováhu so zastúpením všetkých relevantných politických síl, najmä tých, ktoré sú zastúpené v Najvyššej rade (Verchovna Rada), a prenáša sa aj do zloženia všetkých okresných volebných komisií, ako aj všetkých okrskových volebných komisií.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia sa v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2 dohodne s ukrajinskými orgánmi na jasne vymedzených podmienkach v oblasti hospodárskej politiky a finančných podmienkach zameraných na štrukturálne reformy a zdravé verejné financie, ktorým makrofinančná pomoc Únie musí podliehať a ktoré sa stanovia v memorande o porozumení (ďalej len „memorandum o porozumení“) zahŕňajúcom časový rámec plnenia týchto podmienok. Podmienky v oblasti hospodárskej politiky a finančné podmienky stanovené v memorande o porozumení musia byť v súlade s dohodami alebo dohovormi uvedenými v článku 1 ods. 3 vrátane programov makroekonomických úprav a štrukturálnych reforiem, ktoré Ukrajina vykonáva s podporou MMF.

1.  Komisia sa v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2 dohodne s ukrajinskými orgánmi na jasne vymedzených politických a finančných podmienkach zameraných na sociálne zodpovedné štrukturálne reformy a zdravé verejné financie, ktorým makrofinančná pomoc Únie musí podliehať a ktoré sa stanovia v memorande o porozumení (ďalej len „memorandum o porozumení“) zahŕňajúcom presný časový rámec a konkrétne kritéria merania plnenia týchto podmienok. Politické a finančné podmienky stanovené v memorande o porozumení musia byť v súlade s dohodami alebo dohovormi uvedenými v článku 1 ods. 3 vrátane programov makroekonomických úprav a štrukturálnych reforiem, ktoré Ukrajina vykonáva s podporou MMF.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Ďalšia makrofinančná pomoc Ukrajine

Referenčné čísla

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

15.3.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

15.3.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Michael Gahler

20.3.2018

Prerokovanie vo výbore

24.4.2018

 

 

 

Dátum prijatia

16.5.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

58

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Doru-Claudian Frunzulică, Rebecca Harms, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

58

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Dobromir Sośnierz

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Ďalšia makrofinančná pomoc Ukrajine

Referenčné čísla

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)

Dátum predloženia v EP

9.3.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

15.3.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

15.3.2018

BUDG

15.3.2018

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

21.3.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Jarosław Wałęsa

21.3.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.4.2018

 

 

 

Dátum prijatia

17.5.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

5

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Dátum predloženia

23.5.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

28

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Artis Pabriks, Franck Proust, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

5

-

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Viviane Reding

3

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Emmanuel Maurel

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 4. júna 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia