RAPORT referitor la strategia externă a UE împotriva căsătoriilor forțate și timpurii - etapele următoare

24.5.2018 - (2017/2275(INI))

Comisia pentru afaceri externe
Raportor: Charles Goerens

Procedură : 2017/2275(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0187/2018

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la strategia externă a UE împotriva căsătoriilor forțate și timpurii - etapele următoare

(2017/2275(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 octombrie 2017 referitoare la eradicarea practicii de căsătorie a copiilor[1],

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului, în special articolul 16, și toate celelalte tratate și instrumente ale ONU privind drepturile omului,

–  având în vedere articolul 23 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–  având în vedere articolul 10 alineatul (1) din Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale,

–  având în vedere Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 20 noiembrie 1989, și cele patru principii fundamentale ale sale privind nediscriminarea (articolul 2), interesul superior al copilului (articolul 3), supraviețuirea, dezvoltarea și protecția (articolul 6) și participarea (articolul 12), precum și Rezoluția sa din 27 noiembrie 2014 referitoare la cea de a 25-a aniversare a Convenției ONU privind drepturile copilului[2],

–  având în vedere articolul 16 din Convenția Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei,

–  având în vedere Convenția Națiunilor Unite privind consimțământul pentru căsătorie, vârsta minimă pentru căsătorie și înregistrarea căsătoriilor,

–  având în vedere rezoluțiile Adunării Generale a ONU din 18 decembrie 2014 și 19 decembrie 2016 privind căsătoriile între copii, timpurii și forțate,

–  având în vedere Rezoluția nr. 29/8 a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU din 2 iulie 2015 privind consolidarea eforturilor de prevenire și combatere a căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate, Rezoluția nr. 24/23 din 9 octombrie 2013 privind consolidarea eforturilor de prevenire și combatere a căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate: provocări, realizări, bune practici și lacune în punerea în aplicare, și Rezoluția nr. 35/16 din 22 iulie 2017 privind căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate în contexte umanitare,

–  având în vedere poziția adoptată în iunie 2015 la Johannesburg (Africa de Sud) de Conferința șefilor de stat și de guvern ai Uniunii Africane privind căsătoria între copii,

–  având în vedere Observația generală comună a Comisiei africane pentru drepturile omului și ale popoarelor (ACHPR) și a Comitetului african de experți privind drepturile și binele copilului (ACERWC) privind eradicarea căsătoriilor între copii,

–  având în vedere articolele 32, 37 și 59 alineatul (4) din Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul),

–  având în vedere Raportul Fondului ONU pentru Populație (UNFPA) din 2012 intitulat „Căsătoriți prea devreme - eradicarea practicii de căsătorie a copiilor”,

–  având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 9,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 26 octombrie 2015 privind Planul de acțiune pentru egalitatea de gen 2016-2020,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 3 aprilie 2017 privind promovarea și protecția drepturilor copiilor,

–  având în vedere principiile fundamentale consacrate în Comunicarea Serviciului European de Acțiune Externă din 2016 privind o strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene,

–  având în vedere Cadrul strategic și Planul de acțiune ale UE privind drepturile omului și democrația, adoptate de Consiliu la 25 iunie 2012[3], Planul de acțiune privind drepturile omului și democrația pentru perioada 2015-2019, adoptat de Consiliu la 20 iulie 2015[4], și documentul de lucru comun al serviciilor Comisiei și al Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 27 iunie 2017 intitulat „Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația (2015-2019): evaluare la jumătatea perioadei, iunie 2017” (SWD(2017)0254),

–  având în vedere Orientările revizuite ale UE pentru promovarea și protecția drepturilor copilului din 6 martie 2017 intitulate „Să nu lăsăm niciun copil în urmă”,

–  având în vedere Consensul european privind dezvoltarea din 7 iunie 2017, care subliniază angajamentul Uniunii Europene față de integrarea drepturilor omului și a egalității de gen, în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă,

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0187/2018),

A.  întrucât căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate constituie o încălcare gravă a drepturilor omului, în special a drepturilor femeilor, inclusiv a dreptului la egalitate, autonomie și integritate corporală, la acces la educație și la nediscriminare și neexploatare și reprezintă o problemă care există nu doar în țările terțe, ci poate apărea și în anumite state membre; întrucât eradicarea acestor practici reprezintă una dintre prioritățile acțiunii externe a UE în domeniul promovării drepturilor femeilor și a drepturilor omului; întrucât diferite carte și legi internaționale interzic căsătoria între minori, cum ar fi Convenția ONU cu privire la drepturile copilului și protocoalele opționale la aceasta; întrucât căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate au efecte extrem de negative asupra sănătății fizice și mentale și asupra dezvoltării personale a celor implicați și a copiilor rezultați din aceste căsătorii și, prin urmare, asupra societății în ansamblu; întrucât căsătoria între copii este o formă de căsătorie forțată, deoarece copiii nu sunt, prin natura lor, în măsură să își dea pe deplin, în mod liber și în cunoștință de cauză consimțământul cu privire la căsătoria lor sau la momentul când aceasta are loc; întrucât copiii reprezintă o parte a unui grup deosebit de vulnerabil;

B.  întrucât UE s-a angajat să promoveze drepturile copilului și întrucât căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate reprezintă încălcări ale acestor drepturi; întrucât UE își exprimă angajamentul față de protejarea și promovarea deplină a drepturilor copilului în cadrul politicii sale externe;

C.  întrucât căsătoria nu este legal încheiată fără consimțământul deplin și liber al ambelor părți și nici dacă este încheiată de o persoană care nu are vârsta minimă pentru căsătorie;

D.  întrucât căsătoriile între copii constituie o problemă la nivel mondial, care transcende țări, culturi și religii; întrucât se pot întâlni fete foarte tinere căsătorite în toate regiunile lumii, din Orientul Mijlociu până în America Latină, din Asia până în Europa și din Africa până în America de Nord; întrucât căsătoriile între copii îi afectează, de asemenea, pe băieți, însă într-o măsură mult mai mică decât pe fete;

E.  întrucât, până în prezent, peste 750 de milioane de femei s-au căsătorit înainte de a împlini vârsta de 18 ani, iar dintre acestea, 250 de milioane s-au căsătorit înainte de a împlini 15 ani; întrucât, în prezent, există aproximativ 40 de milioane de fete cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani care sunt căsătorite sau care trăiesc în concubinaj; întrucât în fiecare an se mai căsătoresc încă aproximativ 15 milioane de fete înainte de a împlini 18 ani, dintre care 4 milioane se căsătoresc înainte de vârsta de 15 ani; întrucât 156 de milioane de băieți s-au căsătorit înainte de a împlini vârsta de 18 ani, iar dintre aceștia, 25 de milioane s-au căsătorit înainte de a împlini 15 ani; întrucât căsătoriile între copii, timpurii și forțate sunt mai des întâlnite în regiunile sărace și slab dezvoltate; întrucât numărul căsătoriilor între copii, timpurii și forțate crește odată cu creșterea populației mondiale; întrucât un raport recent al UNICEF estimează că, în 2050, circa 1,2 miliarde de fete se vor fi căsătorit înainte de a împlini 18 ani; întrucât nouă din 10 țări cu cele mai ridicate rate de căsătorii între copii sunt clasificate drept state fragile;

F.  întrucât cauzele principale ale căsătoriilor între copii sunt, în general, sărăcia, lipsa educației, inegalitatea de gen și stereotipurile adânc înrădăcinate, percepția potrivit căreia căsătoria le va oferi „protecție”, onoarea familiei și lipsa unei protecții efective a drepturilor băieților și fetelor, precum și practicile, percepțiile și obiceiurile dăunătoare și normele discriminatorii; întrucât acești factori sunt adesea agravați de accesul limitat la o educație de calitate și la oportunități de angajare, precum și de anumite norme sociale înrădăcinate privind căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate;

G.  întrucât căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate prezintă un risc ridicat de sarcini precoce și nedorite, generează rate crescute ale mortalității materne și infantile, sunt asociate unui recurs rar la planificarea familială, unor sarcini nedorite cu riscuri ridicate și unui acces insuficient sau inexistent la informații privind sănătatea sexuală și reproductivă și echivalează, în general, cu renunțarea la studii în cazul fetelor; întrucât unele țări le interzic fetelor însărcinate și tinerelor mame să revină în sala de clasă; întrucât căsătoriile între copii pot implica, de asemenea, munca forțată, sclavia și prostituția;

H.  întrucât, deși Convenția ONU cu privire la drepturile copilului subliniază importanța măsurilor care încurajează frecventarea regulată a școlii, numeroase fete nu se află în nicio formă de învățământ din cauza unui număr mare de factori, de exemplu, deoarece școlile sunt inaccesibile sau costisitoare; întrucât căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate au un impact devastator disproporționat și consecințe asupra întregii vieți pentru victime și le privează adeseori pe persoanele vizate de posibilitatea de a-și continua studiile deoarece fetele tind să abandoneze școala în timpul perioadei de pregătire care precedă căsătoria sau la scurt timp după aceasta; întrucât educația, inclusiv educația sexuală, reprezintă un mijloc eficace de prevenire a căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate, deoarece accesul la educație și formare contribuie la emancipare, la oportunități de angajare și promovează libertatea de a alege, dreptul la autodeterminare și participarea activă la societate, permițându-le persoanelor să se elibereze de orice formă de control care le-ar aduce atingere drepturilor de care beneficiază, fără de care situația economică, juridică, sanitară și socială a femeilor și a fetelor, precum și dezvoltarea societății în ansamblul său continuă să fie afectate;

I.  întrucât, în fiecare an, 17 milioane de minori au un copil, fapt care îi obligă să-și asume responsabilități specifice adulților și care le pune în pericol sănătatea, educația și perspectivele economice; întrucât căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate expun fetele la maternități timpurii, care implică riscuri și dificultăți considerabile în timpul sarcinii și la naștere, în special din cauza accesului extrem de insuficient sau inexistent la îngrijire medicală, inclusiv la centre medicale de calitate, cauzând adeseori mortalitate și morbiditate maternă; întrucât riscul contractării unor infecții transmisibile, inclusiv HIV, este mai ridicat; întrucât complicațiile în timpul sarcinii și la naștere sunt cauza principală a deceselor înregistrate în rândul fetelor cu vârsta între 15 și 19 ani din țările cu venituri reduse și medii; întrucât rata mortalității copiilor născuți de mame adolescente este cu aproximativ 50 % mai mare, iar acești copii prezintă un risc mai ridicat de a avea probleme de dezvoltare fizică și cognitivă; întrucât sarcinile timpurii și frecvente pot cauza o serie de complicații medicale pe termen lung și chiar decesul;

J.  întrucât căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate reprezintă o încălcare a drepturilor copilului și o formă de violență împotriva fetelor și băieților și, din această perspectivă, statele au obligația de a investiga acuzațiile, de a îi pedepsi pe cei vinovați și de a oferi despăgubiri victimelor, care sunt, cu precădere, femei și fete; întrucât aceste căsătorii trebuie condamnate și nu pot fi justificate de niciun motiv cultural sau religios; întrucât căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate cresc riscul de violență bazată pe gen și se află deseori la originea violenței domestice, a violenței în cuplu și a abuzurilor sexuale, fizice, psihologice, emoționale și financiare, precum și a altor practici dăunătoare pentru fete și femei, cum ar fi mutilarea genitală a femeilor și așa-numitele „crime de onoare”, mărind totodată riscul ca femeile și fetele să fie expuse discriminării și violenței bazate pe gen pe parcursul vieții;

K.  întrucât numărul căsătoriilor între copii, al căsătoriilor timpurii și al căsătoriilor forțate crește considerabil în situațiile de instabilitate, conflict armat și catastrofe naturale și umanitare, în timpul cărora accesul la îngrijiri medicale și psihologice sau la educație, precum și posibilitățile de subzistență lipsesc adesea, iar rețelele și rutinele sociale sunt perturbate; întrucât, în cursul crizelor migratorii recente, unii părinți, preocupați să își protejeze copiii, în special fiicele, de agresiuni sexuale sau deoarece ele sunt considerate o povară financiară pentru familiile lor, ajung la concluzia că nu au nicio altă opțiune decât să le mărite înainte să fi împlinit 18 ani, considerând că aceasta ar putea fi o cale de a scăpa de sărăcie;

L.  întrucât căsătoria forțată constituie una dintre cele mai frecvente cauze ale persecuției pe criterii de gen, invocată de un număr semnificativ de femei atunci când solicită azil; întrucât există încă o serie de obstacole în calea recunoașterii căsătoriei forțate ca motiv de acordare a protecției internaționale, în pofida faptului că aceasta constituie o formă de persecuție pe criterii de gen și o încălcare gravă și sistematică a drepturilor fundamentale, care implică tratamente inumane și degradante, care pot fi calificate drept tortură;

M.  întrucât Convenția de la Istanbul clasifică căsătoriile forțate drept o formă de violență împotriva femeilor și solicită ca actul de a forța un copil să încheie o căsătorie și practica prin care copiii sunt ademeniți în străinătate pentru a fi constrânși să încheie o căsătorie să fie incriminate; întrucât lipsa accesului victimelor la asistență juridică, medicală și socială poate exacerba această problemă; întrucât 11 state membre ale UE nu au ratificat încă această convenție;

N.  întrucât natura căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii sau a căsătoriilor forțate implică faptul că multe cazuri rămân adesea neraportate, cazurile de abuz depășind frontierele internaționale și barierele culturale, și pot reprezenta chiar o formă de trafic de ființe umane, conducând la sclavie, exploatare și/sau control;

O.  întrucât, în iulie 2014, a avut loc la Londra primul Summit al fetelor, care a urmărit mobilizarea eforturilor naționale și internaționale de a pune capăt mutilării genitale feminine, căsătoriilor între copii, căsătoriilor timpurii și căsătoriilor forțate în decurs de o generație;

P.  întrucât unul dintre obiectivele Planului de acțiune al UE pentru egalitatea de gen 2016-2020 este prevenirea și luarea de măsuri în legătură cu toate formele de violență împotriva fetelor și femeilor, inclusiv căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate;

Q.  întrucât căsătoria între copii va implica costuri de mii de miliarde de dolari pentru țările în curs de dezvoltare până în 2030[5];

R.  întrucât fenomenul căsătoriilor între copii și al căsătoriilor timpurii reprezintă în continuare un subiect tabu și trebuie abordat în mod public pentru a pune capăt suferinței zilnice a fetelor și adolescentelor și încălcării continue a drepturilor omului; întrucât acest lucru se poate face prin sprijinirea și diseminarea activității jurnaliștilor, artiștilor, fotografilor și activiștilor care se ocupă de problema căsătoriilor timpurii,

1.  constată că anumite state membre ale UE permit căsătoria la 16 ani, cu consimțământul părinților; face apel la legiuitori, atât la cei din statele membre ale UE, cât și la cei din țările terțe, să stabilească vârsta minimă universală pentru căsătorie la 18 ani și să adopte măsurile administrative, juridice și financiare necesare pentru a asigura punerea efectivă în aplicare a acestei cerințe, de exemplu prin promovarea înregistrării căsătoriilor și a nașterilor, și să se asigure că fetele au acces la mecanisme de sprijin instituțional, inclusiv la consiliere psihosocială, mecanisme de protecție și oportunități pentru emanciparea economică; reiterează faptul că căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate trebuie considerate o încălcare gravă a drepturilor omului și un atac grav asupra drepturilor fundamentale ale minorilor implicați, în special asupra dreptului de a-și exprima în mod liber consimțământul și asupra dreptului la integritate fizică și sănătate mentală, dar indirect și asupra dreptului la educație și la exercitarea pe deplin a drepturilor civile și politice; condamnă căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate și consideră că orice încălcare a legislației ar trebui abordată într-o manieră proporțională și eficace;

2.  consideră că este important să se abordeze cauzele multiple ale căsătoriilor între copii, ale căsătoriilor timpurii și ale căsătoriilor forțate, printre care se numără tradițiile dăunătoare, sărăcia endemică, conflictele, obiceiurile, consecințele dezastrelor naturale, stereotipurile, lipsa de respect pentru egalitatea de gen și drepturile fetelor și ale femeilor, lipsa de sănătate și stare de bine, lipsa de educație și de oferte educaționale adecvate, nivelul redus de răspunsuri juridice și politice, acordând o atenție specială copiilor care provin din comunități dezavantajate; solicită, în acest sens, UE și statelor membre să lucreze împreună cu organismele relevante ale ONU și cu alți parteneri pentru a atrage atenția cu privire la problema căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate; solicită UE și statelor membre să îndeplinească obiectivele Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă în ceea ce privește combaterea practicilor nocive, cum ar fi mutilarea genitală feminină, într-un mod mai eficace și să-i tragă la răspundere pe cei responsabili; sprijină creșterea finanțării din partea UE și a statelor sale membre prin mecanismele de ajutor pentru dezvoltare care promovează egalitatea de gen și educația, pentru a îmbunătăți accesul la educație pentru fete și femei și a consolida posibilitățile acestora de a participa la programele comunitare de dezvoltare și la conducerea economică și politică, în vederea eliminării cauzelor căsătoriilor între copii, ale căsătoriilor timpurii și ale căsătoriilor forțate;

3.  recunoaște faptul că simpla interzicere prin lege a căsătoriilor copiilor, a căsătoriilor timpurii și a celor forțate nu garantează încetarea acestor practici; solicită Uniunii Europene și statelor sale membre să își coordoneze mai bine și să își consolideze măsurile de asigurare a respectării tratatelor internaționale, a legislației și a programelor, precum și să își utilizeze relațiile diplomatice cu guvernele și organizațiile din țări terțe pentru a aborda problemele legate de căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate; solicită să se depună toate eforturile pentru a asigura respectarea interdicțiilor și pentru a le completa cu un set mai larg de legi și politici; recunoaște faptul că acest lucru impune adoptarea și punerea în aplicare a unor politici, strategii și programe cuprinzătoare și holistice, inclusiv abrogarea dispozițiilor legislative discriminatorii privind căsătoria și adoptarea de măsuri pozitive de capacitare a fetelor;

4.  constată că inegalitatea de gen, lipsa de respect față de femei și de fete, în general, și adeziunea la tradițiile culturale și sociale care perpetuează discriminarea față de fete și femei reprezintă cele mai mari obstacole în calea eliminării căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii și a celor forțate; recunoaște, în plus, legătura dintre căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate și violența bazată pe onoare și solicită ca aceste infracțiuni să fie investigate în mod corespunzător, iar cei acuzați să fie urmăriți penal; indică faptul că și băieții și bărbații tineri pot fi victime ale acestei violențe; solicită ca aceste aspecte să fie abordate în cadrul tuturor programelor relevante ale Uniunii Europene și în dialogurile politice ale UE cu țările partenere, precum și prin educație și eforturi de sensibilizare în țările partenere;

5.  este de părere că, pentru a combate fenomenul căsătoriilor între copii, al căsătoriilor timpurii și al căsătoriilor forțate în integralitatea lui, Uniunea Europeană, în calitatea sa de principal actor în domeniul dezvoltării și al drepturilor omului la nivel mondial, trebuie să joace un rol de prim-plan, în cooperare cu organizațiile regionale și cu comunitățile locale; invită Uniunea Europeană și statele membre să coopereze cu autoritățile de aplicare a legii și cu sistemele judiciare din țările terțe și să ofere formare și asistență tehnică pentru a ajuta la adoptarea și asigurarea respectării legislației care interzice căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate și la eliminarea legislației, a standardelor sociale și a tradițiilor culturale care acționează ca o frână asupra drepturilor și libertăților fetelor tinere și ale femeilor; invită statele membre să contribuie la inițiative precum Inițiativa Spotlight UE-ONU axată pe eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor;

6.  invită, în acest sens, statele membre ale Uniunii Europene care nu au făcut încă acest lucru să introducă în legislațiile lor interne dispoziții prin care să interzică toate căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate, să asigure respectarea legislației penale și să ratifice Convenția de la Istanbul; solicită, de asemenea, statelor membre să coopereze cu societatea civilă pentru a-și coordona acțiunile cu privire la această chestiune; subliniază importanța de a se acorda un sprijin suficient și pe termen lung pentru adăposturile pentru femei, refugiați și copiii neînsoțiți și strămutați, astfel încât nimănui să nu i se refuze protecția din cauza lipsei resurselor; invită toate statele membre să asigure respectarea vârstei minime legale pentru căsătorie și să monitorizeze situația, prin colectarea de date defalcate pe sexe și de dovezi privind elemente conexe, pentru a fi în măsură să evalueze mai bine amploarea problemei; solicită Comisiei să creeze o bază de date europeană, care să includă și informații din țări terțe, pentru a monitoriza fenomenul căsătoriilor forțate;

7.  recomandă statelor membre să își alinieze legislația privind tratamentul aplicat cetățenilor din țări terțe prezenți pe teritoriul UE, inclusiv migranților care s-au căsătorit înainte de a împlini vârsta de 18 ani și să introducă un sistem de gestionare a dosarelor referitoare la copii pentru a determina interesul superior al copilului, pe baza căruia poate fi luată decizia privind recunoașterea legală a căsătoriei, și să asigure, în același timp, un tratament umanitar pentru persoanele căsătorite înainte de 18 ani sau în mod forțat, garantând protecția acestora în cazul în care femeia sau fata solicită desfacerea căsătoriei forțate; solicită să fie puse în aplicare proceduri speciale în centrele de primire a refugiaților și a solicitanților de azil;

8.  încurajează Uniunea Europeană ca, în cadrul politicii sale externe și al politicii de cooperare pentru dezvoltare, să prezinte un pact strategic partenerilor săi și să solicite în acest scop:

a. interzicerea căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate de către toate țările partenere, care trebuie să elimine toate lacunele juridice și să asigure respectarea legislației în conformitate cu normele internaționale din domeniul drepturilor omului, inclusiv eliminarea oricărei dispoziții care poate permite, justifica sau conduce la căsătoriile între copii, la căsătoriile timpurii sau căsătoriile forțate, inclusiv a dispozițiilor care permit autorilor violurilor, ai abuzurilor sexuale, ai exploatării sexuale, ai răpirilor, ai traficului de persoane sau ai unor forme contemporane de sclavie să se sustragă urmăririi penale și pedepsei prin căsătorie cu victimele, în special abrogând sau modificând aceste legi;

b. respectarea în practică a acestei interdicții, după intrarea în vigoare a legii, și punerea în aplicare a unor strategii și programe cuprinzătoare și holistice, care să includă obiective măsurabile și progresive și care să prevină și să elimine căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate, precum și finanțarea și evaluarea lor adecvată, în special prin garantarea accesului la justiție, la mecanisme de responsabilizare și la măsuri reparatorii;

c. demonstrarea unui leadership și a unei voinței politice puternice ale guvernelor partenere pentru a pune capăt căsătoriei între copii și a dezvolta cadre juridice cuprinzătoare și planuri de acțiune cu etape și termene clare, care să integreze măsurile de prevenire a căsătoriilor între copii în diferite sectoare, și asigurarea unor medii politice, economice, sociale, culturale și civile care să garanteze protecția și capacitarea femeilor și a fetelor, precum și egalitatea de gen;

d. mobilizarea resurselor necesare pentru realizarea acestui obiectiv, asigurând că această cooperare este deschisă tuturor actorilor instituționali, cum ar fi profesioniștii din domeniul judiciar, din domeniul educației și cel al sănătății, organele de conducere din cadrul instituțiilor de aplicare a legii, liderii comunităților și liderii religioși, precum și societatea civilă activă în domeniul combaterii căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate;

e. corelarea nivelului de ajutor public pentru dezvoltare acordat autorităților guvernamentale cu angajamentul țării beneficiare de a respecta cerințele legate, în special, de drepturile omului, în special de combaterea căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate;

f. angajarea Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) și a Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) într-o cooperare triunghiulară, care să implice aceste două organizații, Uniunea Europeană, statele sale membre și organizațiile societății lor civile care acționează în acest domeniu și țările partenere, în lupta împotriva căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate, prin punerea în aplicare a unor planuri de acțiune naționale prevăzute în buget, acordând prioritate, în special, programelor și metodelor care ar putea trece dincolo de practicile așa-zis culturale, religioase sau tribale care constituie, în realitate, cele mai grave atingeri la adresa drepturilor și a demnității copiilor; solicită ca această cooperare să abordeze și aspectele conexe legate de violența bazată pe onoare;

g. asigurarea faptului că transpunerea în practică a acestor programe se bazează pe convențiile și pe textele relevante, precum și pe țintele și obiectivele specifice adoptate prin Rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din 25 septembrie 2015, în cadrul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și al obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), îndeosebi în cadrul obiectivului nr. 3 („Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la toate vârstele”), al obiectivului nr. 4 („Asigurarea unui învățământ de calitate, favorabil incluziunii și echitabil și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți”) și al obiectivului nr. 16 („Promovarea unei societăți pacifiste și favorabile incluziunii pentru o dezvoltare durabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficace, responsabile și favorabile incluziunii, la toate nivelurile”), în special în ceea ce privește „încetarea abuzului, a exploatării, a traficului și a tuturor formelor de violență și de tortură împotriva copiilor”;

h. ca aceste programe să aibă la bază și obiectivul nr. 5 din ODD („Realizarea egalității de gen și emanciparea tuturor femeilor și fetelor”), inclusiv accesul la planificarea familială și accesul public și universal la toate drepturile de sănătate sexuală și a reproducerii, îndeosebi la mijloacele de contracepție moderne și la avortul legal și în condiții de siguranță pentru fete; invită, în acest context, Comisia Europeană și statele membre să sprijine mișcarea SheDecides și să garanteze fonduri suplimentare pentru ajutorul internațional pentru servicii de sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv pentru avorturi în condiții de siguranță și informații despre avorturi, contracarând „regula călușului mondial” (Global Gag Rule), care a fost reinstaurată de către guvernul Statelor Unite la începutul anului 2017;

i. abordarea aspectelor legate de căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate în dialogul în curs dintre Reprezentantul Special al UE pentru drepturile omului, Stavros Lambrinidis, și țările terțe; încurajează Comisia și statele membre să integreze o perspectivă de gen în programele de consolidare a păcii și de reconstrucție post-conflict, să dezvolte programe de subzistență economică și de educație pentru fetele și femeile care sunt victime ale căsătoriilor între copii, ale căsătoriilor timpurii și ale căsătoriilor forțate și să faciliteze accesul acestora la servicii medicale și de sănătate reproductivă în zonele afectate de conflict;

9.  consideră că este deosebit de important să se creeze un spațiu de dialog respectuos cu liderii comunităților și să se sensibilizeze opinia publică, în general, și persoanele vulnerabile, în special, prin intermediul campaniilor de educație și de sensibilizare, al rețelelor sociale și al noilor canale media, în cadrul luptei împotriva căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate; solicită, prin urmare, dezvoltarea de acțiuni guvernamentale, juridice, sociale și diplomatice transversale menite să prevină astfel de practici; consideră că este esențială implicarea în cadrul comunităților locale a principalelor părți interesate, cum ar fi elevii adolescenți de sex feminin și masculin, profesorii, părinții, liderii religioși și de la nivelul comunității, prin programe bazate pe comunitate sau programe specifice de sensibilizare pentru a atrage atenția cu privire la impactul negativ al căsătoriilor între copii asupra copiilor, familiilor și comunităților, la legislația existentă privind căsătoriile între copii și la inegalitatea de gen și modul de obținere a accesului la finanțare pentru remedierea acestei situații;

10.  consideră că capacitarea femeilor și a fetelor prin educație, asistență socială și oportunități economice este un instrument esențial pentru combaterea acestor practici; recomandă ca UE să promoveze și să protejeze drepturile egale ale femeilor și ale fetelor în ceea ce privește accesul la educație, acordând o atenție deosebită unei educații gratuite și de calitate în învățământul primar și secundar, integrând cursuri privind sănătatea sexuală și reproductivă în programa școlară și acordând stimulente financiare și/sau asistență financiară familiilor fetelor pentru înscrierea la școală și finalizarea studiilor; subliniază că este necesar să se garanteze accesul deplin al copiilor refugiați la educație și să se promoveze integrarea și includerea acestora în sistemele naționale de educație; recunoaște nevoia de sprijin și protecție pentru persoanele care sunt expuse riscului de căsătorie între copii, căsătorie timpurie și căsătorie forțată sau a celor care se află deja într-o astfel de căsătorie, din perspectiva educației, a unui sprijin psihologic și social, a accesului la o locuință și la alte servicii sociale de înaltă calitate, precum și a îngrijirii și a serviciilor de sănătate mintală, sexuală și reproductivă;

11.  invită Uniunea Europeană să se asigure că funcționarii guvernamentali, inclusiv personalul diplomatic, lucrătorii sociali, liderii religioși și de la nivelul comunității, toate autoritățile de aplicare a legii, sistemele judiciare din țările terțe, toți profesorii și pedagogii și alte persoane care lucrează cu potențiale victime să beneficieze de instruire pentru a fi mai în măsură să reacționeze în cazurile de căsătorii între copii și de violență bazată pe gen și să identifice și să sprijine fetele și băieții expuși la căsătoriile între copii, la căsătoriile timpurii și la căsătoriile forțate, la violența în cuplu, la riscul de violență sexuală și la orice altă practică care subminează drepturile omului și demnitatea umană, precum și pentru ca aceștia să fie în măsură să ia măsuri eficace pentru a impune respectarea drepturilor și a demnității acestor persoane;

12.  invită Uniunea Europeană să se asigure că autoritățile de aplicare a legii beneficiază de instruire pentru a fi mai în măsură să impună respectarea drepturilor fetelor expuse la căsătoriile timpurii și la căsătoriile forțate, la violența în cuplu, la riscul de viol, precum și la orice altă practică care subminează demnitatea umană;

13.  invită statele membre să le garanteze femeilor și fetelor migrante un permis de ședere autonom, care să nu depindă de statutul soțului sau al partenerului, în special în cazul victimelor violenței fizice și psihologice, inclusiv al căsătoriilor forțate sau aranjate, și să garanteze că se iau toate măsurile administrative pentru a le proteja, inclusiv asigurând accesul efectiv la mecanisme de asistență și de protecție;

14.  invită Uniunea Europeană și statele sale membre să aibă în vedere sprijinirea și consolidarea măsurilor de protecție în țările terțe, cum ar fi asigurarea de adăposturi sigure și accesul la asistență medicală și juridică și, în cazul în care este necesar, acordarea de asistență consulară victimelor căsătoriilor între copii, căsătoriilor timpurii și căsătoriilor forțate;

15.  recunoaște că Uniunea Europeană, atașată respectării drepturilor omului și a valorilor fundamentale, printre care respectarea demnității umane, trebuie să fie absolut ireproșabilă la nivelul statelor sale membre și invită Comisia să inițieze o vastă campanie de sensibilizare și să consacre un an european luptei împotriva căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate;

16.  sprijină cu fermitate activitatea parteneriatului global Girls Not Brides pentru a eradica căsătoriile între copii și a le permite fetelor să își atingă potențialul;

17.  salută campania în curs a Uniunii Africane pentru eradicarea căsătoriei între copii și activitățile unor organizații precum Royal Commonwealth Society, care pledează pentru intensificarea măsurilor de eradicare a căsătoriilor între copii și abordarea inegalităților de gen;

18.  subliniază necesitatea ca bărbații și băieții să fie informați și educați în mod urgent, mobilizându-i în favoarea măsurilor de apărare a drepturilor omului, inclusiv a drepturilor copiilor și femeilor;

19.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre și Organizației Națiunilor Unite.

 • [1]  Texte adoptate, P8_TA(2017)0379.
 • [2]  JO C 289, 9.8.2016, p. 57.
 • [3]  https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
 • [4]  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_en_2.pdf
 • [5]  Wodon, Quentin T.; Male, Chata; Nayihouba, Kolobadia Ada; Onagoruwa, Adenike Opeoluwa; Savadogo, Aboudrahyme; Yedan, Ali; Edmeades, Jeff; Kes, Aslihan; John, Neetu; Murithi, Lydia; Steinhaus, Mara; Petroni, Suzanne, Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report, („Impactul economic al căsătoriilor copiilor: raport de sinteză global”), Economic Impacts of Child Marriage, Washington, D.C., Grupul Băncii Mondiale, 2017.

AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (18.4.2018)

destinat Comisiei pentru afaceri externe

referitor la strategia externă a UE împotriva căsătoriilor forțate și timpurii - etapele următoare

2017/2275(INI)

Raportoare: Daniela Aiuto

SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru afaceri externe, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A.  întrucât căsătoria infantilă, timpurie și forțată[1] constituie o încălcare a drepturilor omului consacrate în standarde internaționale, precum Declarația și Platforma de acțiune de la Beijing, Programul de acțiune al Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare, Convenția Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului privind consimțământul pentru căsătorie, vârsta minimă pentru căsătorie și înregistrarea căsătoriilor, și sunt principii fondatoare ale Uniunii Europene ca spațiu de securitate, libertate, justiție și drepturi ale omului, inclusiv drepturi ale femeilor și fetelor; întrucât căsătoriile infantile, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate perpetuează alte încălcări ale drepturilor omului care afectează în mod disproporționat femeile și fetele și constituie un obstacol în calea dezvoltării socioeconomice;

B.  întrucât, în pofida angajamentelor la nivel internațional, național și regional, căsătoriile infantile, forțate și timpurii rămân răspândite în lume, afectând, potrivit estimărilor ONU, aproape 700 de milioane de femei și 150 de milioane de bărbați aflați în căsătorii forțate încheiate înainte ca ei să atingă vârsta majoratului; întrucât căsătoriile timpurii sunt în continuare o problemă care afectează disproporționat minorele și fetele tinere; întrucât eradicarea practicii căsătoriilor infantile este o formă strategică de promovare a drepturilor și a capacitării femeilor;

C.  întrucât s-a demonstrat în repetate rânduri faptul că căsătoriile copiilor sau căsătoriile timpurii au consecințe negative asupra tinerelor fete, copiilor acestora și comunităților lor și le cauzează daune; întrucât căsătoriile copiilor, căsătoriile timpurii și forțate rezultă adeseori în abandon școlar, lipsindu-le pe fete și femei de drepturile lor fundamentale și crescând probabilitatea ca ele să devină victime ale sărăciei persistente bazate pe gen și întrucât lipsirea de educație și de un viitor loc de muncă plătit le face pe tinerele mirese să se confrunte cu un risc mai mare de sărăcie din care să nu poată ieși;

D.  întrucât, în fiecare an, în întreaga lume, 16 milioane de fete cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani dau naștere unui copil și cel puțin un milion de fete devin mame înainte de a împlini vârsta 15 de ani; întrucât 95 % dintre nașterile din lume în rândul adolescentelor au loc în țările în curs de dezvoltare, nouă din zece astfel de nașteri au loc în cadrul unei căsnicii sau al unei uniuni și circa 70 000 de adolescente din țările în curs de dezvoltare mor anual din cauze legate de sarcină și de naștere[2];

E.  întrucât studiile arată că există o legătură strânsă între căsătoriile copiilor și nașterile premature; întrucât căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate au consecințe grave asupra sănătății sexuale și a sănătății reproducerii și asupra drepturilor femeilor și fetelor, inclusiv prin sarcini nedorite, din cauza nivelurilor scăzute de planificare familială și de educație sexuală, și amenință grav sănătatea fizică și mentală a femeilor și fetelor, crescând semnificativ riscul unor sarcini timpurii, frecvente și/sau nedorite, riscul mortalității și morbidității materne și neonatale, riscul apariției fistulei și a infecțiilor cu transmitere sexuală, inclusiv HIV, în timp ce complicațiile în timpul sarcinii și la naștere sunt principala cauză a deceselor în rândul fetelor cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani, iar copiii născuți din mame adolescente prezintă un risc cu 50 % mai ridicat de deces în primele zile de după naștere;

F.  întrucât, în lume, la fiecare șapte secunde, o fată cu vârsta sub 15 ani se mărită, adeseori cu un bărbat mult mai în vârstă; întrucât, dacă numărul fetelor minore care se mărită continuă să crească în ritmul actual, se estimează că, în 2030, se vor înregistra 950 de milioane de femei căsătorite foarte tinere, iar, în 2050, numărul acestora va fi de 1,2 de miliarde[3];

G.  întrucât căsătoria înainte de împlinirea vârstei de 18 ani crește probabilitatea violenței domestice; întrucât miresele-copii sunt adeseori victime ale violenței, deoarece diferențele mari de vârstă agravează dezechilibrul de putere dintre fete și soții lor mult mai bătrâni;

H.  întrucât inegalitățile de gen și stereotipurile adânc înrădăcinate, practicile, percepțiile și obiceiurile dăunătoare și normele discriminatorii sunt cauze profunde ale căsătoriilor copiilor, căsătoriilor timpurii și căsătoriilor forțate; întrucât acest lucru mărește riscul ca femeile și fetele să fie expuse discriminării și violenței bazate pe gen pe parcursul vieții;

I.  întrucât educația reprezintă unul dintre cele mai eficiente mijloace pentru a preveni căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate și a ajuta femeile și fetele să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la viața lor; întrucât educația pregătește fetele pentru viața profesională și asigurarea mijloacelor de subzistență, le crește stima de sine și statutul în gospodăriile și comunitățile lor și le oferă șansa de a avea un cuvânt de spus în deciziile care le afectează viața[4], reducând astfel probabilitatea încheierii de căsătorii ale copiilor și întârziind maternitatea;

J.  întrucât există o îngrijorare tot mai mare cu privire la căsătoriile timpurii și forțate în zonele afectate de conflicte; întrucât această practică tinde să fie justificată de anumite grupuri beligerante și extremiste și are un impact profund asupra sănătății și bunăstării femeilor și fetelor;

K.  întrucât căsătoria copiilor este înrădăcinată în anumite tradiții și culturi, dar nicio cultură sau tradiție nu poate justifica o astfel de practică, în special atunci când este vorba despre drepturile omului și drepturile copiilor; întrucât, în multe comunități unde încă se întâlnește căsătoria timpurie, băieții se bucură de privilegii, iar fetele sunt, deseori, considerate poveri din punct de vedere economic, având în general un nivel redus al stimei de sine,

L.  întrucât toate fetele au dreptul să își poată trăi din plin copilăria, jucându-se, bucurându-se de dreptul la educație, fiind protejate împotriva violenței, daunelor și abuzurilor fizice și psihice și exploatării de toate tipurile;

M.  întrucât fetele, atât cele de vârstă mică, cât și cele mai mari, au dreptul să își dezvolte întregul potențial în calitate de cetățeni, astfel cum se prevede în Convenția ONU cu privire la drepturile copilului;

N.  întrucât căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate constituie în sine un obstacol în calea dezvoltării și întrucât persistența acestei practici a avut efecte negative asupra realizării obiectivelor de la 1 la 6 din obiectivele de dezvoltare ale mileniului pentru dezvoltare, și anume în domeniul egalității între sexe și al capacitării femeilor și fetelor, al reducerii sărăciei, al educației, al mortalității materne și a copiilor și al sănătății, inclusiv al sănătății sexuale și reproductive[5];

O.  întrucât unul dintre obiectivele Planului de acțiune al UE pentru egalitatea de gen 2016-2020 este prevenirea și luarea de măsuri în legătură cu toate formele de violență împotriva fetelor și femeilor, inclusiv căsătoriile timpurii și forțate;

P.  întrucât, deși căsătoriile forțate constituie o încălcare a legii pe întreg teritoriul UE, definiția lor exactă variază; întrucât lipsa unei definiții general acceptate a împiedicat eforturile de a culege date privind numărul de căsătorii forțate din UE;

Q.  întrucât căsătoriile forțate rămân un motiv de preocupare în UE; întrucât acestea nu constituie o infracțiune specifică în majoritatea statelor membre, protecția fiind asigurată, în schimb, printr-o combinație de dispoziții penale cu caracter mai general, cum ar fi violul sau răpirea;

R.  întrucât, în măsura în care o minoră cu vârsta de sub 18 ani nu are capacitatea de a-și da consimțământul valabil cu privire la căsătoria sa, căsătoriile copiilor trebuie să fie considerate căsătorii forțate; întrucât este regretabil, prin urmare, faptul că în 144 de țări din 193 nu există nicio lege care să interzică căsătoria copiilor;

S.  întrucât numeroase cazuri de căsătorii forțate nu sunt raportate sau sunt raportate către organizații private și ONG-uri, mai degrabă decât către autoritățile publice; întrucât, atunci când cazurile sunt raportate autorităților naționale, nu există un sistem coerent de colectare a datelor la nivelul statelor membre, deși acest lucru este necesar de urgență;

T.  întrucât căsătoria copiilor va implica costuri de mii de miliarde de dolari pentru țările în curs de dezvoltare până în 2030[6];

U.  întrucât guvernele trebuie să recunoască importanța combaterii practicii căsătoriilor copiilor și căsătoriilor timpurii în cadrul îndeplinirii obiectivelor Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă; întrucât, dacă fetele sunt ajutate să evite căsătoria când sunt copii, întârziind o eventuală sarcină și dându-li-se posibilitatea de a frecventa școala, li se acordă șansa de a-și îmbunătăți competențele și veniturile pe viitor, contribuind la eradicarea sărăciei pentru generațiile viitoare; întrucât promovarea egalității de gen și capacitării femeilor garantează faptul că fetele au putere de decizie în ceea ce privește viața lor de familie, sexuală și reproductivă; întrucât eradicarea practicii căsătoriilor copiilor și căsătoriilor timpurii va reduce mortalitatea infantilă și diversele probleme de sănătate asociate sarcinilor și nașterilor timpurii;

V.  întrucât, în majoritatea comunităților în care se practică căsătoriile copiilor și căsătoriile timpurii, deseori femeile nu sunt implicate în procesul de luare a deciziilor și întrucât implicarea și educarea liderilor și femeilor din aceste comunități sunt esențiale pentru schimbarea atitudinilor și comportamentelor în ceea ce privește căsătoriile copiilor; întrucât, în plus, este necesar să existe legislație care să interzică căsătoriile timpurii/forțate;

W.  întrucât sărăcia intergenerațională e unul dintre motivele cel mai des invocate pentru a forța fetele să se căsătorească când sunt încă copii, întrucât lipsa cunoștințelor referitoare la sănătate și drepturi sexuale și reproductive are ca efect faptul că părinții nu sunt conștienți de pericolele asociate cu sarcinile timpurii;

X.  întrucât, în cazul căsătoriilor copiilor, ca în toate domeniile de acțiune împotriva violenței contra femeilor, mobilizarea bărbaților și a băieților este esențială pentru a contesta discriminarea bazată pe gen și a schimba practicile tradiționale dăunătoare adânc înrădăcinate în cultura unei anumite comunități;

Y.  întrucât fenomenul căsătoriilor copiilor și al căsătoriilor timpurii reprezintă în continuare un subiect tabu și trebuie abordat public pentru a pune capăt suferinței zilnice a fetelor și adolescentelor și încălcării continue a drepturilor omului; întrucât o metodă de a face acest lucru este prin sprijinirea și diseminarea activității jurnaliștilor, artiștilor, fotografilor și activiștilor care se ocupă de problema căsătoriilor timpurii;

Z.  întrucât campaniile care vizează eliminarea practicii căsătoriilor timpurii ale fetelor și tinerelor nu vor avea succes fără acceptarea sexualității adolescentelor și a dreptului de a lua propriile decizii cu privire la corpul lor, relațiile și activitatea lor sexuală; întrucât, pentru ca aceste decizii să fie luate în cunoștință de cauză, trebuie să fie puse la dispoziție, atât pentru adolescente, cât și pentru părinții acestora, informații referitoare la sexualitate și metode contraceptive,

1.  condamnă căsătoriile copiilor, căsătoriile timpurii și forțate și alte practici coercitive dăunătoare impuse femeilor și fetelor, inclusiv adolescentelor și fetelor din Europa și din restul lumii, deoarece practicile de acest fel constituie o încălcare gravă a drepturilor omului și, în special, un abuz asupra unui minor, victima având sub 18 ani;

2.  subliniază că căsătoriile copiilor, cele timpurii și cele forțate reprezintă o încălcare gravă a dreptului de a își exprima în mod liber consimțământul;

3.  recunoaște că căsătoriile copiilor și căsătoriile forțate au devenit, de asemenea, o problemă reală în UE, necesitând acțiuni comune, decisive și coordonate din partea tuturor statelor membre;

4.  invită statele membre să refuze în mod activ să recunoască căsătoriile forțate și să ofere sprijin independent de familiile lor victimelor;

5.  ia act de faptul că numeroși părinți care trăiesc în condiții dificile și de sărăcie extremă în taberele de refugiați simt nevoia să își protejeze fiicele de amenințarea violenței sexuale căsătorindu-le cu bărbați mai în vârstă; subliniază, cu toate acestea, că UE și statele sale membre trebuie să fie unite și consecvente în respingerea cererilor refugiaților de recunoaștere legală a căsătoriilor în care unul dintre așa-zișii soți este un copil sau un adolescent; subliniază că statutul de refugiat nu poate fi utilizat ca subterfugiu legal pentru recunoașterea căsătoriilor copiilor în Europa;

6.  recomandă adoptarea unei abordări holistice și cuprinzătoare a căsătoriilor copiilor, căsătoriilor timpurii și forțate, ceea ce înseamnă abordarea cauzelor profunde ale căsătoriilor copiilor, inclusiv inegalitatea de gen, sărăcia și lipsa unor oportunități sociale și economice; subliniază, evidențiind în același timp importanța educației ca instrument puternic de prevenire a căsătoriilor copiilor, căsătoriilor timpurii și forțate, că integrarea perspectivei de gen ar trebui prelungită dincolo de sectoarele tradiționale cum sunt educația și sănătatea și ar trebui să vizeze toate celelalte domenii de politică;

7.  solicită UE să joace un rol major în combaterea acestei încălcări a drepturilor omului la nivel național, european și internațional și solicită Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) și Comisiei să utilizeze toate instrumentele existente disponibile, prezentând în același timp o strategie specifică pentru a stabili ce măsuri trebuie adoptate pentru a combate căsătoriile copiilor, căsătoriile forțate și timpurii și alte practici dăunătoare pentru fete și femei, cum sunt mutilarea genitală a femeilor, așa-numitele crime de onoare, traficul de persoane și sclavia sexuală, și stabilind obiectivele de atins și finanțarea alocată special în acest scop, în vederea realizării obiectivului general de eliminare până în 2030 a formelor de căsătorie menționate mai sus, conform obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU (obiectivul 5.3); invită, prin urmare, Comisia și SEAE să includă în strategie necesitatea de a combate stereotipurile de gen și normele sociale discriminatorii care contribuie la acceptarea și continuarea practicilor dăunătoare menționate anterior;

8.  reamintește că eradicarea practicii căsătoriilor copiilor, căsătoriilor timpurii și căsătoriilor forțate este una dintre prioritățile acțiunii externe a UE în domeniul promovării drepturilor femeilor și drepturilor omului;

9.  solicită Comisiei și SEAE să întocmească un plan de acțiune care să promoveze combaterea căsătoriilor copiilor, a celor timpurii și a celor forțate în cadrul relațiilor UE cu țările terțe și cu țările partenere, în special în domeniul dezvoltării, și să acorde atenție specială respectării drepturilor femeilor și fetelor în toate acordurile comerciale și de parteneriat, recurgând, printre altele, la „clauza privind drepturile omului”; invită Comisia și SEAE să acorde prioritate acestor chestiuni în dialogul politic cu țările partenere și să stabilească măsuri concrete în colaborare cu toți actorii principali, pentru a elimina practicile dăunătoare; solicită, de asemenea, statelor membre să încurajeze eforturile de combatere a căsătoriilor copiilor, timpurii și forțate în cadrul relațiilor lor cu țările terțe;

10.  salută lansarea inițiativei globale comune UE-ONU pe probleme de gen, denumită Inițiativă Spotlight, pentru a aborda violența sexuală și bazată pe gen și practicile dăunătoare precum căsătoriile forțate timpurii, mutilarea genitală a femeilor sau traficul de ființe umane; constată, cu toate acestea, că Inițiativa Spotlight abordează în principal elemente ale agendei care reprezintă deja o preocupare comună la nivel mondial; subliniază, prin urmare, necesitatea de a promova egalitatea de gen într-un mod mai cuprinzător, prin intermediul unei combinații adecvate de programe și modalități; invită Comisia să utilizeze evaluarea la jumătatea perioadei a programelor sale de cooperare internațională pentru a majora fondurile pachetului de resurse privind dimensiunea de gen, în vederea integrării dimensiunii de gen în cooperarea bilaterală și prin intermediul programelor tematice;

11.  solicită UE și statelor membre să coopereze cu UN Women, UNICEF, UNFPA și alți parteneri, inclusiv organizații ale societății civile, asociații ale diasporei și ale migranților, pentru a îndrepta atenția asupra căsătoriilor copiilor, căsătoriilor timpurii și căsătoriilor forțate, prin concentrarea asupra capacitării femeilor, inclusiv prin educație, capacitare economică și participare crescută la procesul decizional, precum și asupra protecției și promovării drepturilor omului în cazul tuturor femeilor și fetelor, inclusiv a sănătății sexuale și reproductive;

12.  subliniază că este necesar ca fondurile europene pentru acțiune externă să depindă de punerea eficace în aplicare a măsurilor vizând eradicarea practicii căsătoriilor timpurii și forțate;

13.  încurajează Comisia și statele membre să integreze o perspectivă de gen în programele de consolidare a păcii și de reconstrucție post-conflict, să dezvolte programe de subzistență economică și de educație pentru fete și femei victime ale căsătoriilor timpurii și forțate și să faciliteze accesul acestora la servicii de sănătate și de sănătate reproductivă în zonele afectate de conflict;

14.  subliniază necesitatea alocării unei finanțări pentru programele de prevenire a căsătoriilor copiilor, care au scopul de a crea un mediu în care fetele să își poată atinge întregul potențial, inclusiv prin educație, programe sociale și economice pentru fetele neșcolarizate, sisteme de protecție a copiilor, adăposturi, consiliere juridică și asistență psihologică; invită Comisia și statele membre să se asigure că sunt alocate resurse suficiente acestor categorii de programe și activități în cadrul acțiunilor lor externe; îndeamnă, de asemenea, Comisia să realizeze o evaluare sistematică a eficacității programelor sale existente dedicate prevenirii căsătoriilor timpurii și a utilizării fondurilor disponibile, pentru a asigura că programele sunt puse în aplicare în regiunile și țările unde căsătoria copiilor este mai răspândită; încurajează delegațiile UE să îndeplinească angajamentul UE privind Planul de acțiune pentru egalitatea de gen 2016-2020, să monitorizeze îndeaproape situația și să elaboreze programe corespunzătoare pentru a sprijini acțiunile legislative locale;

15.  subliniază că este necesar să se dezvolte programe de capacitare a fetelor și tinerelor ca mijloc fundamental de prevenire și combatere a căsătoriilor timpurii, crescându-le atât nivelul stimei de sine, cât și nivelul de cunoaștere a propriilor drepturi, inclusiv dreptul legal de a refuza căsătoria;

16.  subliniază că eradicarea practicii căsătoriilor copiilor, căsătoriilor timpurii și căsătoriilor forțate ar avea un impact pozitiv semnificativ asupra nivelului de educație al fetelor și copiilor lor, ar face ca femeile să facă mai puțini copii și ar putea duce la creșterea veniturilor și bunăstării în gospodăriile lor;

17.  reamintește că este esențial să se acționeze la nivel local, alături de comunități, pentru a contribui la combaterea viziunilor tradiționale și discriminatorii privind accesul fetelor la educație și a îmbunătăți, astfel, posibilitățile de angajare ale femeilor și a contribui la asigurarea mijloacelor de subzistență pentru ele și familiile lor;

18.  încurajează dezvoltarea unor programe de sensibilizare care să-i implice pe toți liderii comunităților, educându-i cu privire la efectele dăunătoare ale tradițiilor precum căsătoriile timpurii, pentru ca, ulterior, aceștia să devină agenți activi de sensibilizare a comunității;

19.  subliniază că este urgent necesar să fie informați și educați bărbații și băieții, mobilizându-i pentru a apăra drepturile omului, inclusiv drepturile copiilor și femeilor;

20.  invită Comisia și statele membre să adopte măsuri integrate, cuprinzătoare și coordonate pentru a preveni și a combate toate formele de violență împotriva femeilor și fetelor, inclusiv căsătoriile copiilor, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate, în special prin facilitarea accesului victimelor la justiție și prin consolidarea mecanismelor de protecție a copiilor, oferind totodată un sprijin mai bun și acces sporit și îmbunătățit la finanțare pentru organizațiile neguvernamentale care acționează pentru eliminarea acestor practici;

21.  invită toate statele membre să transpună pe deplin în practică legile care interzic căsătoriile copiilor, căsătoriile forțate și căsătoriile timpurii, asigurând accesul la justiție, inclusiv căi de atac, și stabilind structuri și programe pentru a sprijini, a asista și a proteja victimele căsătoriilor copiilor, ale căsătoriilor forțate și timpurii, inclusiv centre de primire sigure și asistența unui personal calificat de sex feminin, cum sunt moașele, medicii ginecologi, psihologii și asistenții sociali; invită, în acest sens, Comisia și statele membre să asigure punerea efectivă în aplicare a Directivei UE privind victimele, în special prin îmbunătățirea accesului victimelor violenței împotriva femeilor la sprijin general și specializat pentru victime și prin instituirea unor mecanisme de raportare eficace care să respecte anonimatul și confidențialitatea victimelor, în scopul de a încuraja victimele căsătoriilor forțate să raporteze abuzurile fără a se teme că vor fi stigmatizate;

22.  invită UE și statele membre să asigure structuri și cursuri de formare pentru lucrătorii din domeniul sănătății, pentru ca aceștia să furnizeze servicii, informații și materiale confidențiale și nemoralizatoare adaptate tinerilor, care să îndeplinească standardele OMS în materie de echitabilitate, accesibilitate, acceptabilitate, adecvare și eficacitate;

23.  încurajează Comisia și statele membre să lanseze campanii de sensibilizare cu privire la acest fenomen, la consecințele sale și la căile de atac legale disponibile în întreaga UE, inclusiv în taberele de refugiați și în țările candidate;

24.  salută introducerea unei noi alerte în cadrul Sistemului de informații Schengen, care permite protejarea copiilor aflați în situație de risc de căsătorie forțată;

25.  reamintește că articolul 37 din Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) prevede că statele părți au datoria de a incrimina „conduita de forțare a unui adult sau a unui copil de a încheia o căsătorie”; regretă, prin urmare, că doar 12 state membre au transferat căsătoriile forțate în domeniul penal și reamintește că, în conformitate cu cerințele din această convenție, victimelor care sunt aduse în altă țară în care își pierd dreptul de ședere în UE ca urmare a căsătoriei forțate ar trebui să li se acorde o cale de atac eficace pentru a-și recâștiga statutul de rezident; invită acele state membre care nu au făcut încă acest lucru să ratifice fără întârziere Convenția de la Istanbul[7];

26.  invită statele membre să le garanteze femeilor și fetelor migrante un permis de ședere autonom, care să nu depindă de statutul soțului sau al partenerului, în special în cazul victimelor violenței fizice și psihologice, inclusiv al căsătoriilor forțate sau aranjate, și să garanteze că se iau toate măsurile administrative pentru a le proteja, inclusiv asigurând accesul efectiv la mecanisme de asistență și de protecție;

27.  invită Comisia și statele membre să adopte măsuri care să descurajeze părinții, fie că sunt cetățeni ai UE sau nu, să-și ofere fiicele minore ca mirese, fie călătorind în țările lor de origine, fie, chiar mai rău, în interiorul granițelor UE și, atunci când este necesar, să pedepsească acești părinți;

28.  recunoaște că majoritatea țărilor din lume au legi care stabilesc o vârstă minimă pentru căsătorie, dar, cu toate acestea, subliniază că multe țări prevăd excepții de la această vârstă minimă, în general atunci când există acordul părinților sau o autorizație din partea unei instanțe, fapt care ar trebui abordat de către Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate; îndeamnă statele membre și țările terțe să interzică și să incrimineze căsătoriile timpurii și forțate, revizuind, printre altele, vârsta minimă legală, indiferent de acordul părinților, impunând existența consimțământului deplin al ambilor soți și stabilind sancțiuni pentru cei care obligă o altă persoană să se căsătorească;

29.  propune includerea în mod expres a căsătoriilor forțate ca o formă de trafic de ființe umane la articolul 2 din Directiva 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia și elaborarea unei politici comune și a unei definiții comune a căsătoriilor forțate, care ar trebui să fie utilizată în mod consecvent la nivel național și european în cadrul politicilor și al dispozițiilor dreptului civil și penal privind căsătoriile forțate;

30.  invită Comisia și statele membre să monitorizeze cazurile de căsătorii ale copiilor, căsătorii timpurii și căsătorii forțate pe teritoriul UE și să aibă în vedere stabilirea unor standarde juridice unitare în ceea ce privește procedura de tratare a cazurilor de căsătorii ale copiilor și căsătorii timpurii;

31.  încurajează luarea în considerare a posibilității înregistrării obligatorii a nașterilor în țările în care predomină căsătoriile copiilor, căsătoriile timpurii și cele forțate, întrucât lipsa înregistrării poate duce la creșterea riscului de căsătorii ale copiilor și căsătorii timpurii;

32.  solicită Comisiei să creeze o bază de date europeană, pentru a monitoriza și raporta căsătoriile forțate și alte forme de încălcări ale drepturilor omului pe criterii de gen, inclusiv exploatarea sexuală;

33.  invită Comisia și statele membre să instituie un sistem coerent de colectare de datelor privind căsătoriile copiilor, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate, inclusiv date dezagregate în funcție de sex, întrucât datele solide și fiabile sunt esențiale pentru un proces de elaborare a politicilor bazat pe date concrete și pentru intervenții mai bine direcționate;

34.  invită Comisia și statele membre să elaboreze studii specifice pe baza datelor colectate, pentru a avea o imagine clară a acestui fenomen la nivelul UE, cu informații specifice pentru fiecare stat membru în parte;

35.  subliniază impactul negativ al crizelor umanitare, conflictelor și dezastrelor naturale asupra proliferării căsătoriilor copiilor și căsătoriilor forțate și timpurii; subliniază, prin urmare, că este necesar se combine eforturile de dezvoltare și eforturile umanitare;

36.  reafirmă necesitatea de a promova și de a proteja drepturile fundamentale ale tuturor femeilor și fetelor, în special dreptul de a avea controlul asupra propriei sexualități și de a decide liber și în mod responsabil cu privire la aceasta, în special în ceea ce privește sănătatea lor sexuală și reproductivă, fără a fi victimele constrângerii, discriminării și violenței;

37.  subliniază că respectarea sănătății și drepturilor sexuale și reproductive și accesul universal la acestea contribuie la realizarea tuturor obiectivelor de dezvoltare durabilă legate de sănătate, cum ar fi asistența medicală prenatală și măsuri pentru a evita nașterile cu risc ridicat și a reduce mortalitatea infantilă și a copiilor; subliniază că accesul la planificarea familială, la servicii de sănătate maternă și la servicii sigure și legale de avort reprezintă elemente importante pentru salvarea vieților femeilor și fetelor; este preocupat de faptul că nicio delegație a UE în Orientul Mijlociu și Africa de Nord și în regiunile din Europa și Asia Centrală nu a ales indicatori privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive, în pofida nevoilor semnificative legate de acestea din aceste regiuni; solicită delegațiilor UE în aceste regiuni să reevalueze aceste cifre îngrijorătoare pentru a stabili dacă pot avea legătură cu raportări eronate sau dacă este nevoie să se completeze programele actuale cu acțiuni specifice în domeniul sănătății și drepturilor sexuale și reproductive;

38.  reamintește că, fără a uita că accentul trebuie pus pe prevenirea căsătoriilor timpurii, UE, statele membre și țările terțe trebuie, de asemenea, să sprijine tinerele care sunt deja căsătorite, ajutându-le să își cunoască drepturile, inclusiv în domeniul drepturilor sexuale și reproductive și al contracepției;

39.  condamnă reinstituirea și extinderea „regulii călușului mondial” („Global Gag Rule”) și impactul acesteia asupra sănătății femeilor și fetelor; reamintește că populațiile aflate în situații de vulnerabilitate, inclusiv cele care în mod normal nu ar putea să aibă acces la servicii „din cauza stigmatizării, a sărăciei, a poziției geografice, a violenței sau a statutului de persoană infectată cu HIV” sunt cel mai puternic afectate;

40.  își reia apelul adresat UE și statelor sale membre de a sprijini activ drepturile femeilor și fetelor din întreaga lume și de a majora semnificativ, atât la nivel național, cât și la nivelul UE, finanțarea pentru dezvoltare în ceea ce privește sănătatea și drepturile sexuale și reproductive, în special pentru accesul la metode contraceptive și la avort legal și în condiții de siguranță, pentru a reduce deficitul de finanțare produs de Statele Unite ale Americii în acest domeniu;

41.  sprijină ferm inițiativa „She Decides” („Ea decide”) și invită UE și statele membre să își intensifice sprijinul pentru această inițiativă și alte eforturi privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive;

42.  consideră că un număr mai mare de femei aflate în funcții de decizie politică și economică poate contribui la aplicarea legislației necesare și la îmbunătățirea sprijinului pentru instituțiile și organizațiile societății civile care activează în domeniul prevenirii căsătoriilor timpurii și forțate.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

12.4.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

1

3

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Lívia Járóka, Urszula Krupa, Kostadinka Kuneva, Nosheena Mobarik, Jordi Solé, Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Margrete Auken

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

19

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

ECR

Nosheena Mobarik

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes

PPE

Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marc Tarabella, Julie Ward

VERTS/ALE

Margrete Auken, Florent Marcellesi, Jordi Solé

1

-

PPE

Marijana Petir

3

0

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Mylène Troszczynski

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 • [1]  Definite drept „căsătoria încheiată fără consimțământul liber și valabil al unuia sau al ambilor soți sau înainte de 18 ani” conform Convenției Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului privind consimțământul pentru căsătorie, vârsta minimă pentru căsătorie și înregistrarea căsătoriilor din 7 noiembrie 1962 și Rezoluției 1468 (2005) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind căsătoriile forțate și căsătoriile infantile.
 • [2]  Motherhood in Childhood. Facing the challenge of adolescent pregnancy („Mamele-copii. Cum facem față problemei sarcinilor în rândul adolescentelor”), raport al UNFPA, 2013.
 • [3]  Raportul intitulat Every Last Girl. Free to live, free to learn, free form harm (Până la ultima fată. Libere să trăiască, libere să învețe, protejate de abuzuri), publicat la 11 octombrie 2016 de organizația Salvați copiii.
 • [4]  Motherhood in Childhood. Facing the challenge of adolescent pregnancy („Mamele-copii. Cum facem față problemei sarcinilor în rândul adolescentelor”), raport al UNFPA, 2013.
 • [5]  Rezoluția Adunării Generale a ONU 69/156 din 18 decembrie 2014 privind căsătoriile copiilor, căsătoriile timpurii și forțate.
 • [6]  Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report 2017 („Impactul economic al căsătoriilor copiilor: raport de sinteză global pe 2017”).
 • [7]  „Forced marriage from a gender perspective” (Căsătoria forțată din perspectiva genului”), Direcția Generală Politici Interne, Parlamentul European (2016).
  2Lista ratificărilor convenției: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?desktop=true

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

16.5.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

2

2

Membri titulari prezenţi la votul final

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl

Membri supleanți prezenți la votul final

David Coburn, Marek Jurek, Norica Nicolai, Urmas Paet, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Charles Goerens, Heidi Hautala, Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Jaromír Štětina

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

45

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Charles Goerens, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Joachim Zeller, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Soraya Post

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith

2

EFDD

David Coburn

PPE

Francis Zammit Dimech

2

0

ECR

Marek Jurek, Charles Tannock

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 22 iunie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate