Διαδικασία : 2017/2276(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0188/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0188/2018

Συζήτηση :

PV 12/06/2018 - 16
CRE 12/06/2018 - 16

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2018 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0257

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 720kWORD 69k
25.5.2018
PE 615.554v02-00 A8-0188/2018

για τις σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ

(2017/2276(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Ioan Mircea Paşcu

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

για τις σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ

(2017/2276(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2013, της 26ης Ιουνίου 2015, της 28ης Ιουνίου και της 15ης Δεκεμβρίου 2016, και της 9ης Μαρτίου, της 22ας Ιουνίου και της 15ης Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 2015 και της 14ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, της 6ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ, της 6ης Μαρτίου, της 18ης Μαΐου και της 17ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τη Συνολική Στρατηγική της ΕΕ, και της 19ης Ιουνίου και της 5ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της κοινής δέσμης προτάσεων που εγκρίθηκε από τα Συμβούλια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στις 6 Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Κοινό όραμα, κοινές δράσεις: Μία ισχυρότερη Ευρώπη – Μια συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας» που παρουσίασε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) στις 28 Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, της 8ης Ιουλίου 2016, την κοινή δέσμη 42 προτάσεων που ενέκριναν τα Συμβούλια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στις 6 Δεκεμβρίου 2017 και τις εκθέσεις προόδου της 14ης Ιουνίου και της 5ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή των προτάσεων αυτών, καθώς και τη νέα δέσμη 32 προτάσεων που ενέκριναν αμφότερα τα Συμβούλια στις 5 Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκβαση των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (περιλαμβανομένης της άμυνας) που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Νοεμβρίου 2017 και στις 6 Μαρτίου 2018 και αφορούσαν ειδικά τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2016 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα» (COM(2016)0950),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της ΑΠ/ΥΕ, της 10ης Νοεμβρίου 2017, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ενίσχυση της στρατιωτικής κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (JOIN(2017)0041) και το συνδεδεμένο Σχέδιο δράσης που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων στον τομέα της άμυνας που παρουσίασε η Επιτροπή στις 7 Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ για το 2017, που εκδόθηκε στις 15 Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το υπ’ αριθ. 439 ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ (ΚΣ ΝΑΤΟ), της 9ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τη στενότερη συνεργασία ΝΑΤΟ-ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το υπ’ αριθ. 440 ψήφισμα της ΚΣ ΝΑΤΟ, της 9ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας της ΚΣ ΝΑΤΟ, της 8ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τη συνεργασία ΝΑΤΟ-ΕΕ μετά τη σύνοδο της Βαρσοβίας, περιλαμβανομένου του παραρτήματος που αποτελεί τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Απριλίου 2016, σχετικά με την ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον – ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση(2),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 23ης Νοεμβρίου 2016 και της 13ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)(3),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2016 και της 13ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τις συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις μιας κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0188/2018),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε μια εποχή γεωπολιτικής αναταραχής και ταχείας υποβάθμισης του στρατηγικού περιβάλλοντος, δοκιμάζονται όχι μόνο οι αξίες μας, όπως η φιλελεύθερη δημοκρατία, η πολυμέρεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ειρήνη, η ανάπτυξη και το κράτος δικαίου, που αποτελούν θεμέλια της ΕΕ και του διατλαντικού δεσμού, αλλά και το βασιζόμενο σε κανόνες διεθνές σύστημα και η ευρωπαϊκή ενότητα και συνοχή·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο μείζονες οργανισμοί της Δύσης, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, σημειώνουν πρόοδο ως προς την ενίσχυση της συνεργασίας τους για την αντιμετώπιση πολύπλοκων προκλήσεων, κινδύνων και απειλών, τόσο συμβατικών όσο και υβριδικών, που προέρχονται από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες κυρίως από την Ανατολή και τον Νότο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συσσώρευση των κρίσεων που αποσταθεροποιούν την ευρωπαϊκή γειτονία δημιουργεί τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές απειλές ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας από τους δύο οργανισμούς δεν διαθέτει το πλήρες φάσμα των απαραίτητων μέσων για να αντιμετωπίσει μόνος του αυτές τις προκλήσεις ασφάλειας και ότι καθένας εξ αυτών θα μπορούσε να τις αντιμετωπίσει καλύτερα σε συνεργασία με τον άλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ είναι απολύτως απαραίτητα για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών τους·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ δεν θα έπρεπε να είναι αυτοσκοπός αλλά τρόπος επίτευξης κοινών προτεραιοτήτων και στόχων στον τομέα της ασφάλειας μέσω της συμπληρωματικότητας των αποστολών και των διαθέσιμων μέσων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν ένα ενιαίο σύνολο δυνάμεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από κοινού, έχουν τη δυνατότητα αποδοτικής χρήσης των πόρων και αποτελεσματικότερης κινητοποίησης ενός ευρέος φάσματος υφιστάμενων μέσων για να ανταποκριθούν σε προκλήσεις ασφάλειας·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ είναι στρατιωτική συμμαχία, ενώ η ΕΕ δεν είναι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι παγκόσμιος στρατηγικός παράγοντας και χορηγός ασφάλειας που διαθέτει ένα μοναδικό και ευρύ φάσμα μέσων και εργαλείων για να αντιμετωπίζει τις τρέχουσες προκλήσεις με ολοκληρωμένο τρόπο μέσω των διαφόρων πολιτικών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνέχεια της Συνολικής Στρατηγικής και σύμφωνα με τους στόχους της, η ΕΕ αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια και την άμυνά της, και ενισχύει τον ρόλο της ως εταίρου με στόχο τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και την ικανότητά της να δρα αυτόνομα, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεισφορά της στο ΝΑΤΟ και καλλιεργώντας στενότερες σχέσεις συνεργασίας·

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ είναι πρωτίστως υπεύθυνο για τη συλλογική άμυνα των μελών του· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώνει την κατευθυντήρια γραμμή του ΝΑΤΟ προς τους συμμάχους του να φτάσουν σε αμυντικές δαπάνες ίσες με το 2 % του ΑΕΠ τους εντός μίας δεκαετίας, προκειμένου να διατηρούν κατάλληλες αμυντικές ικανότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ, ως ο κύριος εταίρος της ΕΕ σε θέματα ασφάλειας, εξακολουθεί να αποτελεί ουσιαστική εγγύηση της διαλειτουργικότητας των ικανοτήτων των συμμαχικών δυνάμεων και της συνοχής των προσπαθειών τους στον τομέα των προμηθειών·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές στο πεδίο της ασφάλειας, ώστε να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι νέες, πρωτοφανείς και πολύπλευρες προκλήσεις ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς κοινού ενδιαφέροντος ανάμεσα στους δύο οργανισμούς επιτάσσουν στενότερη και πιο αποτελεσματική συνεργασία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, αμφότεροι οργανισμοί δραστηριοποιούμενοι στη διαχείριση κρίσεων, θα ήταν πιο αποτελεσματικοί στον εν λόγω τομέα αν ενεργούσαν με πραγματικά συντονισμένο τρόπο και αξιοποιούσαν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εμπειρογνωσία και τους πόρους τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνέχεια της Συνολικής Στρατηγικής της ΕΕ, η ΕΕ ενισχύει την ολοκληρωμένη προσέγγισή της σε εξωτερικές συγκρούσεις και κρίσεις, ενώ παράλληλα αντιδρά σε απειλές και προκλήσεις σε όλο το πλέγμα εσωτερικής/εξωτερικής ασφάλειας με τη χρήση στρατιωτικών και μη στρατιωτικών μέσων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία το 2016, η Συμμαχία και η ΕΕ ανέφεραν υποψήφιους τομείς για ενισχυμένη συνεργασία ενόψει των κοινών απειλών στην ανατολή και τον νότο, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης υβριδικών απειλών, της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας, της ανάπτυξης αμυντικής ικανότητας, της κυβερνοάμυνας, της ασφάλειας στη θάλασσα και των θαλάσσιων ασκήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2016, οι υπουργοί εξωτερικών του ΝΑΤΟ ενέκριναν 42 μέτρα για την προώθηση της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και ότι τον Δεκέμβριο του 2017 συμφωνήθηκε η συνεργασία σε περαιτέρω τομείς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση ΕΕ-ΝΑΤΟ είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της σκόπιμης και μη παραπληροφόρησης και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται σαφής διάκριση των αρμοδιοτήτων και των πολιτικών στρατηγικών των δύο θεσμών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώνεται σημαντική αύξηση των δραστηριοτήτων της Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος να αποδυναμωθεί η διατλαντική σχέση και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, θα πρέπει να ενισχυθεί η κοινή στρατηγική τους προσέγγιση έναντι της Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η ΕΕ όσο και το ΝΑΤΟ θεωρούν ανησυχητική την αυξημένη επιθετικότητα στη στρατιωτική συμπεριφορά της Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ανησυχία προκαλούν επίσης η πολιτική χειραγώγηση και οι κυβερνοεπιθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αντιδράσει στη ρωσική παρέμβαση στις ευρωπαϊκές εσωτερικές υποθέσεις, η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς κανόνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθεκτικότητα είναι και θα συνεχίσει να είναι σημαντικό στοιχείο της συλλογικής άμυνας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νότια γειτονία αντιμετωπίζει πρωτοφανή αστάθεια και συνιστά στρατηγικής σημασίας πρόκληση τόσο για τα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και για τα μέλη του ΝΑΤΟ, ιδίως αυτά που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνοεπιθέσεις γίνονται ολοένα πιο συνήθεις και σύνθετες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, το ΝΑΤΟ συμπεριέλαβε την κυβερνοάμυνα στα βασικά συμμαχικά καθήκοντα συλλογικής άμυνας και ότι, το 2016, αναγνώρισε ότι ο κυβερνοχώρος αποτελεί κι αυτός επιχειρησιακό πεδίο, όπως η ξηρά, ο αέρας και η θάλασσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ μπορούν να είναι συμπληρωματικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να προαχθεί η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και ότι, στον εν λόγω τομέα, θα πρέπει η προσέγγιση όλων των κρατών μελών να είναι συντονισμένη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2017, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ αποφάσισαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, καταρχάς ενισχύοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και βελτιώνοντας την εθνική ανθεκτικότητα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η ΕΕ όσο και το ΝΑΤΟ χρησιμοποιούν στην Ευρώπη την ίδια υποδομή μεταφορών, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα ταχείας στρατιωτικής ανάπτυξης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική κινητικότητα χαρακτηρίστηκε πρόσφατα τομέας προτεραιότητας όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις του κέντρου ερευνών Pew, η στήριξη της κοινής γνώμης στο ΝΑΤΟ είναι δυνατή, με αυξητικές τάσεις στα περισσότερα κράτη μέλη του·

Πιο ουσιαστική εταιρική σχέση

1.  είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ συμμερίζονται τις ίδιες αξίες κατά την κοινή τους επιδίωξη διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, ότι αντιμετωπίζουν παρόμοιες στρατηγικές προκλήσεις και, δεδομένου ότι έχουν 22 κοινά μέλη, ότι έχουν συγκλίνοντα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των πολιτών τους έναντι κάθε απειλής· θεωρεί ότι η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ είναι θεμελιώδης για την αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων ασφάλειας· υπογραμμίζει ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ θα πρέπει να συμπληρώνει και να σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τους ρόλους των δύο οργανισμών·

2.  υπογραμμίζει ότι ο ανοικτός χαρακτήρας και η διαφάνεια, με πλήρη σεβασμό των διαδικασιών και της αυτονομίας της λήψης αποφάσεων και των δύο οργανισμών, καθώς και η αποφυγή των αποκλεισμών και η αμοιβαιότητα, με την επιφύλαξη του ειδικού χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας οποιουδήποτε κράτους μέλους, αποτελούν σημαντικές αρχές της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΝΑΤΟ· τονίζει ότι η συνεργασία με κράτη μέλη της ΕΕ που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ και με τρίτες χώρες που είναι μέλη του ΝΑΤΟ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ·

3.  είναι πεπεισμένο ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί για τα μέλη του τον ακρογωνιαίο λίθο της συλλογικής άμυνας και αποτροπής στην Ευρώπη· είναι επίσης πεπεισμένο ότι μια ισχυρότερη ΕΕ με πιο αποτελεσματική ΚΠΑΑ, μέσω πολλαπλών έργων στα οποία συμμετέχουν τα κράτη μέλη και ικανή να τιμήσει τις διατάξεις του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), μέσω της οποίας τα κράτη μέλη δύνανται να ζητήσουν συνδρομή, συμβάλλει στην ενίσχυση του ΝΑΤΟ· υπογραμμίζει ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη την πολιτική ασφάλειας και άμυνας των έξι κρατών μελών της ΕΕ που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ και των επτά μελών του ΝΑΤΟ που δεν είναι μέλη της ΕΕ·

4.  πιστεύει ακράδαντα ότι, για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πλήρες φάσμα των προκλήσεων ασφαλείας, απαιτείται στρατηγικό όραμα, περαιτέρω διαρθρωτική προσαρμογή και ένας συνδυασμός μέσων σκληρής και ήπιας ισχύος τόσο για την ΕΕ όσο και για το ΝΑΤΟ· υπογραμμίζει ότι είναι καθοριστικής σημασίας η ταχεία ενίσχυση της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΝΑΤΟ, κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη οι διαφορές μεταξύ των δύο οργανισμών·

5.  σημειώνει ότι, ενώ θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική κουλτούρα, η διαμόρφωση κοινής αντίληψης για τις απειλές θα έχει θετικό αντίκτυπο· είναι της άποψης ότι η Ένωση πρέπει να καταβάλει προσπάθειες ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της· ενθαρρύνει, συνεπώς, τα κράτη μέλη της ΕΕ να διαμορφώσουν, σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, μια κοινή αντίληψη του εξελισσόμενου περιβάλλοντος απειλών και να συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες, όπως κοινές ενημερωτικές συναντήσεις, κατάρτιση στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών με μη στρατιωτικά μέσα και κοινές αξιολογήσεις απειλών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που έχουν γίνει πρόσφατα προς αυτή την κατεύθυνση·

6.  τονίζει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες, αναγνωρίζοντας ότι δεν επαρκούν οι εθνικές προσπάθειες αντίδρασης στην τρομοκρατία και την ανασφάλεια, περιμένουν από την ΕΕ να τους προστατεύσει από αυτές τις απειλές, και ότι η στενή συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να δρουν περισσότερο συμπληρωματικά και αποτελεσματικά·

7.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ για αποστολές και επιχειρήσεις, τόσο σε επίπεδο στρατηγικής όσο και σε επίπεδο τακτικής·

8.  τονίζει ότι η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-ΝΑΤΟ έχει επίσης θεμελιώδη σημασία για την εξελισσόμενη ΚΠΑΑ της ΕΕ και για το μέλλον της Συμμαχίας, καθώς και για τις σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Μπρέξιτ·

9.  θεωρεί ότι μπορούν να αξιοποιηθούν περισσότερο οι δυνατότητες των σχέσεων ΕΕ-ΝΑΤΟ και ότι η περαιτέρω ανάπτυξη και εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης δεν θα πρέπει να περιοριστεί στην κοινή αντιμετώπιση κρίσεων εκτός Ευρώπης, ιδίως στη γειτονία, αλλά και κρίσεων που πλήττουν την Ευρώπη·

10.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η συνεργασία στους τομείς της πρόληψης, της ανάλυσης και της έγκαιρης προειδοποίησης μέσω της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών, με στόχο την αντιμετώπιση αναδυόμενων απειλών με την ανάληψη κοινών δράσεων·

11.  θεωρεί ότι η κοινή δήλωση ΕΕ-ΝΑΤΟ και οι επακόλουθες δράσεις εφαρμογής σηματοδοτούν μια νέα και ουσιαστική φάση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα απτά αποτελέσματα της εφαρμογής της κοινής δήλωσης, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, τις στρατηγικές επικοινωνίες, τη συνοχή του παραγόμενου έργου στις αντίστοιχες διαδικασίες αμυντικού σχεδιασμού και τη ναυτική συνεργασία· παροτρύνει για την επίτευξη περαιτέρω προόδου και επικροτεί το νέο σύνολο δράσεων που προστέθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2017, ιδίως δε εκείνων που αφορούν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη στρατιωτική κινητικότητα και τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά την ενεργό συμμετοχή και για την ομαλή λειτουργία της συνεργασίας σε επίπεδο προσωπικού όσον αφορά την υλοποίηση κάθε δράσης· επαναλαμβάνει ότι, μολονότι αυτή καθαυτή η διαδικασία διευθύνεται από θεσμικά όργανα, η επιτυχία της υλοποίησης των συμφωνημένων κοινών στόχων και δράσεων εξαρτάται από τη σταθερή πολιτική βούληση όλων των κρατών μελών· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για την ενεργό συμμετοχή μελών τόσο της ΕΕ όσο και του NATO και υπογραμμίζει ότι η επιτυχημένη εφαρμογή της κοινής δήλωσης εξαρτάται από την πολιτική βούληση όλων των κρατών μελών και των δύο οργανισμών· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί και να βελτιωθεί η συνεργασία και ο διάλογος μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και να εξασφαλιστούν η πολιτική βούληση και οι αναγκαίοι πόροι για τη συνεχή εφαρμογή και περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας· προσβλέπει στην έγκριση μιας νέας δήλωσης ΕΕ-ΝΑΤΟ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, στις 11 και 12 Ιουλίου 2018·

12.  σημειώνει τις τακτικές κοινές ενημερώσεις στις οποίες προβαίνουν η ΑΠ/ΥΕ και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC), αντιστοίχως, και τις συνεχιζόμενες τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας της ΕΕ με το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο του ΝΑΤΟ·

13.  χαιρετίζει την εκ νέου επιβεβαίωση της δέσμευσης των ΗΠΑ απέναντι στο ΝΑΤΟ και την ασφάλεια της Ευρώπης· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σημαντικοί διεθνείς εταίροι και ότι η εν λόγω εταιρική σχέση υποστηρίζεται και μέσω του ΝΑΤΟ· τονίζει την αξία των διμερών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, αφενός, και των ΗΠΑ, αφετέρου· πιστεύει ακράδαντα ότι η ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ ισχυροποιεί τον διατλαντικό δεσμό και ότι η δυνατότητα του ΝΑΤΟ να φέρνει εις πέρας τις αποστολές του συνδέεται με τη διατλαντική σχέση· σημειώνει, κατά συνέπεια, ότι οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στη δύναμη της διατλαντικής σχέσης· σημειώνει ότι οι ΗΠΑ, οι οποίες ενθάρρυναν και επικρότησαν, σε γενικές γραμμές, τις ουσιαστικές εξελίξεις στην άμυνα της ΕΕ, θα πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες καλύτερης κατανόησης των ευρωπαϊκών στρατηγικών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ευρωπαϊκών αμυντικών ικανοτήτων· τονίζει ότι οι προσπάθειες της ΕΕ που στοχεύουν στη στρατηγική αυτονόμησή της ενισχύουν το περιβάλλον ασφάλειας της Συμμαχίας·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την Ενισχυμένη Προωθημένη Παρουσία (Enhanced Forward Presence) του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ· επιδοκιμάζει την ανάπτυξη τεσσάρων πολυεθνικών μάχιμων μονάδων του ΝΑΤΟ στην Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία, υπό τη διοίκηση του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Γερμανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, αντίστοιχα· θεωρεί ότι, για την ασφάλεια και των δύο οργανισμών, θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ στην ανατολική και τη νότια πτέρυγα, και ότι θα πρέπει να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί κατάλληλα η ρωσική διείσδυση, με υβριδικά ή συμβατικά μέσα, επίσης στις χώρες της ανατολικής πτέρυγας· υπογραμμίζει ότι η υφιστάμενη υποδομή στην Ευρώπη, η οποία προσανατολίζεται κυρίως στην κατεύθυνση Δύσης-Ανατολής, θα πρέπει να συμπληρωθεί από την ανάπτυξη μιας διάστασης με κατεύθυνση Βορρά-Νότου, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις για στρατιωτική κινητικότητα· υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες για στρατιωτική κινητικότητα θα πρέπει να συνεισφέρουν στην αποτελεσματική υλοποίηση των αποστολών και των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ, καθώς και στη στάση άμυνας της Συμμαχίας· θεωρεί ότι απαιτείται αναβάθμιση των οδών, των γεφυρών και των σιδηροδρομικών γραμμών, προκειμένου να είναι δυνατή η ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικού προσωπικού και εξοπλισμού·

15.  υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι ικανότητες ταχείας ενίσχυσης του ΝΑΤΟ με τη βελτίωση της ενωσιακής και της εθνικής υποδομής, την άρση της γραφειοκρατίας και των φραγμών στην υποδομή, που εμποδίζουν τη γρήγορη μετακίνηση δυνάμεων, και με την προεγκατάσταση στρατιωτικού εξοπλισμού και προμηθειών, καθώς με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η συλλογική μας ασφάλεια·

16.  χαιρετίζει τη δρομολόγηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)· τονίζει τη δυνατότητά της να ενισχύσει την ευρωπαϊκή συνεισφορά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ· πιστεύει ότι μπορεί να αυξήσει τις συνέργειες και την αποτελεσματικότητα, και ότι αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη βελτίωση των ικανοτήτων ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ, καθώς και της δυνητικής απόδοσης των ευρωπαϊκών μελών του ΝΑΤΟ, και είναι πεπεισμένο ότι μια πιο ισχυρή ΕΕ και ένα πιο ισχυρό ΝΑΤΟ αλληλοενισχύονται·

17.   επισημαίνει ότι η PESCO είναι συμπληρωματική προς το ΝΑΤΟ και ότι θα πρέπει να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων, καθώς έχει στόχο να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες της ΕΕ και, εν γένει, να καταστήσει την ΚΠΑΑ πιο αποτελεσματική και προετοιμασμένη να ανταποκριθεί στις σημερινές στρατιωτικές προκλήσεις ασφάλειας· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η διαφάνεια και η επικοινωνία σχετικά με την PESCO για τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα μέλη του ΝΑΤΟ προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν παρανοήσεις·

18.   υπογραμμίζει ότι η επόμενη κοινή δήλωση ΕΕ-ΝΑΤΟ θα πρέπει να εμμείνει στην απαίτηση να είναι διαθέσιμες για επιχειρήσεις τόσο της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ οι ικανότητες που αναπτύσσονται σε πολυεθνική βάση από τα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της PESCO, και από τα μέλη του ΝΑΤΟ· επισημαίνει ότι οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕ [συντονισμένη ετήσια επανεξέταση στον τομέα της άμυνας (CARD), PESCO, Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF)], που είχαν ως στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι Ευρωπαίοι θα αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά τους, θα συνεισφέρουν στην ενίσχυση του ΝΑΤΟ και θα εξασφαλίσουν δίκαια διατλαντική κατανομή των βαρών διατηρώντας παράλληλα τον στόχο της από κοινού αντιμετώπισης των κοινών προκλήσεων ασφάλειας, της αποφυγής περιττών επικαλύψεων και της ανάπτυξης συνεκτικών, συμπληρωματικών και διαλειτουργικών αμυντικών ικανοτήτων· θεωρεί ότι η ανάπτυξη κοινών προτύπων, διαδικασιών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ασκήσεων θα πρέπει να θεωρείται σημαντικός παράγοντας διευκόλυνσης μιας πιο αποτελεσματικής συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ·

19.   επισημαίνει ότι, μετά το Μπρέξιτ, το 80% των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προέρχεται από χώρες εκτός της ΕΕ και τα τρία από τα τέσσερα τάγματα στα ανατολικά θα διοικούνται από τρίτες χώρες·

20.  καλεί την ΕΕ και το ΝΑΤΟ να διοργανώνουν τακτικά ασκήσεις σε στρατηγικό επίπεδο με τη συμμετοχή της ανώτερης πολιτικής ηγεσίας και των δύο οργανισμών· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την εσθονική άσκηση EU CYBRID 2017, όπου, για πρώτη φορά, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ συμμετείχε σε άσκηση της ΕΕ·

Κύριοι τομείς συνεργασίας

21.  σημειώνει ότι οι απειλές ασφάλειας είναι πλέον περισσότερο υβριδικές παρά συμβατικές και ότι απαιτείται διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπισή τους· καλεί την ΕΕ και το ΝΑΤΟ να αναπτύξουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και κοινή επίγνωση της κατάστασης ως προς τις υβριδικές απειλές· ενθαρρύνει την ΕΕ και το ΝΑΤΟ να συντονίσουν τους μηχανισμούς αντιμετώπισης κρίσεων που διαθέτουν προκειμένου να παρέχουν συνεκτικές απαντήσεις σε υβριδικές απειλές· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι εγκαινιάστηκε πρόσφατα, από κοινού από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και την ΑΠ/ΥΕ, το Κέντρο Αριστείας για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, με έδρα το Ελσίνκι· εκφράζει την ικανοποίησή του, στο πλαίσιο αυτό, για τις χωριστές αλλά παράλληλες ασκήσεις PACE17 και CMX17 που διεξήχθησαν το 2017 και μέσω των οποίων τα επιτελεία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αντίστοιχα, δοκίμασαν τις διαδικασίες επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών που εφαρμόζουν στο πλαίσιο μιας υποθετικής, εν εξελίξει υβριδικής απειλής· επικροτεί τη συντονισμένη δράση των δυτικών συμμάχων σε απάντηση της εικαζόμενης ρωσικής επίθεσης με χημικά στο Ηνωμένο Βασίλειο·

22.   θεωρεί ότι, με την προσεχή κοινή δήλωση ΕΕ-ΝΑΤΟ, θα πρέπει να εκφραστεί ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί και να ζητηθεί η πρακτική εφαρμογή του συνόλου των προτάσεων που έχουν εγκριθεί και από τους δύο οργανισμούς· πιστεύει ότι χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά την υλοποίηση του πλήθους των δεσμεύσεων που έχουν ήδη αναληφθεί·

23.   θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι πρωτοβουλίες ενίσχυσης της Ευρώπης της Άμυνας θα πρέπει να ωφελούν και τους δύο οργανισμούς, δίνοντας τη δυνατότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ να ενισχύσουν τη στρατηγική αυτονομία τους και να είναι σε θέση να παρεμβαίνουν στρατιωτικά από κοινού, με τρόπο αξιόπιστο· υπενθυμίζει ότι αυτές οι πρωτοβουλίες συμπληρώνουν τις πρωτοβουλίες του ΝΑΤΟ·

24.   θεωρεί σημαντικό επίσης να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των αρχών της αποφυγής των αποκλεισμών, της αμοιβαιότητας και του πλήρους σεβασμού της αυτονομίας λήψης αποφάσεων των δύο οργανισμών, όπως προβλέπεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχή παράλληλη και συντονισμένη άσκηση διαχείρισης κρίσεων του 2017, η οποία πρόσφερε μια σημαντική πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· προσβλέπει στην εξέταση των διδαγμάτων που αντλήθηκαν, καθώς και στη συνεχιζόμενη συνεργασία ΕΕ και ΝΑΤΟ επί κοινών ασκήσεων, συμπεριλαμβανομένης της υπό ενωσιακής διοίκησης άσκησης που έχει προγραμματιστεί για το 2018·

26.  σημειώνει ότι οι τρέχουσες διαδικασίες ανταλλαγής διαβαθμισμένων πληροφοριών ανάμεσα στους δύο οργανισμούς παραμένουν πολύπλοκες και αναποτελεσματικές· θεωρεί ότι και οι δύο οργανισμοί αντιμετωπίζουν παρόμοιες στρατηγικές προκλήσεις και, κατά συνέπεια, θα αντιμετωπίσουν από κοινού τις επιπτώσεις τους· πιστεύει ότι πρέπει, με την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, να βελτιωθεί η συνεργασία στους τομείς της ανταλλαγής διαβαθμισμένων πληροφοριών και της ανάλυσης πληροφοριών ασφάλειας, μεταξύ άλλων στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει τις ικανότητές της παρέχοντας σε περισσότερους υπαλλήλους της ΕΕ διαπίστευση ασφαλείας και ειδική εκπαίδευση για εργασία με διαβαθμισμένες πληροφορίες, και επενδύοντας σε ασφαλείς επικοινωνίες· είναι της γνώμης ότι η προώθηση μιας προσέγγισης που βασίζεται στην αμοιβαιότητα και την «ανάγκη για ανταλλαγή» κατάλληλων πληροφοριών θα ωφελήσει επίσης τις αποστολές και τις επιχειρήσεις αμφότερων των οργανισμών· είναι της άποψης ότι η Παράλληλη και Συντονισμένη Αξιολόγηση Πληροφοριών Ασφάλειας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την από κοινού αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών με πιο αποτελεσματικό τρόπο·

27.  καλεί την ΕΕ και το ΝΑΤΟ να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της στρατηγικής επικοινωνίας, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης ανάμεσα στο Κέντρο Αριστείας Στρατηγικών Επικοινωνιών του ΝΑΤΟ και στη μονάδα StratCom της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)·

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συγκρότηση της Μονάδας Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών της ΕΕ και την αλληλεπίδρασή της με τη Μονάδα Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών του ΝΑΤΟ όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών που συνδέονται με την επίγνωση καταστάσεων, καθώς και αναλύσεων για πιθανές υβριδικές απειλές·

29.  είναι πεπεισμένο ότι η συνεργασία, καθώς και η ανταλλαγή και από κοινού χρήση πληροφοριών, είναι κρίσιμης σημασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, και αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον εν λόγω τομέα· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η πρόληψη, η ανίχνευση και η αντιμετώπιση συμβάντων στον κυβερνοχώρο· καλεί και τους δύο οργανισμούς να συντονίσουν τις δραστηριότητες παρακολούθησης που ασκούν και να ανταλλάσσουν, όποτε κρίνεται σκόπιμο, δεδομένα σχετικά με την κυβερνοάμυνα, ώστε να διευκολύνουν τις προσπάθειες αμφοτέρων ως προς τη συλλογή πληροφοριών ασφάλειας· ενθαρρύνει την ΕΕ και το ΝΑΤΟ να ενισχύσουν την επιχειρησιακή συνεργασία και τον συντονισμό τους και να προωθήσουν τη διαλειτουργικότητα ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τα μέσα, τις μεθόδους και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον εντοπισμό κυβερνοεπιθέσεων· θεωρεί ότι η ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αποτελεί προτεραιότητα ώστε να διευκολυνθεί ο εντοπισμός όλων των πηγών που ευθύνονται για κυβερνοεπιθέσεις και να πραγματοποιηθούν οι επακόλουθες νομικές ενέργειες· θεωρεί επίσης σημαντικό να εναρμονιστούν οι δραστηριότητες κατάρτισης και η συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας όσον αφορά τον κυβερνοχώρο· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία ανάμεσα στην ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών της ΕΕ και την ομάδα του ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση συμβάντων στο σύστημα πληροφορικής· πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της νέας εντολής του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), οι νέες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συνεργασία στον τομέα της κυβερνοάμυνας μπορούν να είναι ενδιαφέρουσες για το ΝΑΤΟ·

30.  θεωρεί σημαντικό να εξασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα των προσπαθειών ανάπτυξης ναυτικών δυνατοτήτων και να αποφευχθούν οι περιττές επικαλύψεις προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια στη θάλασσα με πιο αποδοτικό τρόπο· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά την επίγνωση καταστάσεων με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε στη Μεσόγειο και στο Κέρας της Αφρικής, και ζητεί να επιδιωχθούν περαιτέρω ευκαιρίες αμοιβαίας υλικοτεχνικής υποστήριξης και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του προσωπικού των δύο οργανισμών σχετικά με επιχειρησιακές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων για την παράνομη μετανάστευση·

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση της τακτικής και επιχειρησιακής συνεργασίας, μεταξύ άλλων με την άμεση σύνδεση μεταξύ της συμμαχικής ναυτικής διοίκησης του ΝΑΤΟ, αφενός, και του Frontex, αφετέρου, καθώς και μεταξύ των επιχειρήσεων Sea Guardian, αφενός, και Sophia της EUNAVFOR MED, αφετέρου, που βοηθούν την ΕΕ και τις αποστολές της να ανασχέσουν την παράτυπη μετανάστευση και να αντιμετωπίσουν τα δίκτυα παράνομης διακίνησης, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων παράνομης διακίνησης όπλων· σημειώνει ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να παρέχει, κατόπιν αίτησης, υλικοτεχνική υποστήριξη και άλλες ικανότητες, όπως ανεφοδιασμό με καύσιμο στη θάλασσα και ιατρική υποστήριξη· σημειώνει ότι αυτό αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ της επιχείρησης Ocean Shield του ΝΑΤΟ και της επιχείρησης Atalanta της EUNAVFOR για την καταπολέμηση της πειρατείας στα ανοιχτά του Κέρατος της Αφρικής·

32.  ενθαρρύνει περισσότερες συνέργειες μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στο πεδίο και περαιτέρω βελτιώσεις, ειδικότερα όσον αφορά τον συντονισμό των προσπαθειών συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR)·

33.  επαναλαμβάνει ότι οι πρωτοβουλίες της ΕΕ που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ που είναι μέλη του ΝΑΤΟ τηρούν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ· θεωρεί ότι η διπλή ιδιότητα του μέλους της ΕΕ και του NATO δεν πρέπει να είναι επιζήμια για κανένα κράτος· υπογραμμίζει, επίσης, ότι το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ δεν είναι μέλη του NATO θα πρέπει να συνεπάγεται διαφορετικές υποχρεώσεις για τα μέλη αυτά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης· τονίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να διαθέτουν την ικανότητα ανάπτυξης αυτόνομων στρατιωτικών αποστολών, μεταξύ άλλων στις περιπτώσεις όπου το ΝΑΤΟ δεν είναι διατεθειμένο να αναλάβει δράση ή στις περιπτώσεις όπου ενδείκνυται περισσότερο δράση της ΕΕ·

34.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη τάση αύξησης των αμυντικών δαπανών μεταξύ των μελών του ΝΑΤΟ· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που είναι επίσης μέλη του ΝΑΤΟ να σημειώσουν ουσιαστική πρόοδο προς τον στόχο της αμυντικής δαπάνης 2 % του ΑΕΠ τους, εκ των οποίων το 20 % θα προορίζεται για σημαντικό νέο εξοπλισμό· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν δεσμευτεί να τηρούν τις κατευθυντήριες γραμμές του ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο διάθεσης συγκεκριμένου ποσού, στο πλαίσιο της οδηγίας περί ποσοστού 20 % σε προμήθειες, στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ελάχιστη δαπάνη για την καινοτομία, η οποία μπορεί να έχει δευτερογενείς συνέπειες σε επίπεδο τεχνολογιών στον μη στρατιωτικό τομέα·

35.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, μέσω της κοινής δήλωσης της Βαρσοβίας, απηύθυναν έκκληση στα μέλη τους να «διευκολύνουν τη ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και της έρευνας στον τομέα της άμυνας»· πιστεύει ακράδαντα ότι τα μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ πρέπει να συνεργάζονται και να επιδιώκουν συνέργειες για την ενίσχυση και την ανάπτυξη της τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προτεραιότητες από πλευράς ικανοτήτων, κυρίως μέσω της συντονισμένης ετήσιας επανεξέτασης στον τομέα της άμυνας και της διαδικασίας αμυντικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ· θεωρεί ότι η αποτελεσματική και ισόρροπη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και τεχνολογίας θα πρέπει να αποτελέσει στρατηγική προτεραιότητα και για τους δύο οργανισμούς· υποστηρίζει τα μέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF) για τη στήριξη της κοινής έρευνας και της ανάπτυξης ευρωπαϊκών ικανοτήτων· θεωρεί ότι μεγαλύτερες δεσμεύσεις στον τομέα της έρευνας και του σχεδιασμού ικανοτήτων μπορεί να αποφέρουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα·

36.  επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η συνοχή του παραγόμενου έργου και των χρονοδιαγραμμάτων ανάμεσα στη συντονισμένη ετήσια επανεξέταση της ΕΕ στον τομέα της άμυνας, στο σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων και στις αντίστοιχες διαδικασίες του ΝΑΤΟ, όπως η διαδικασία αμυντικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ· επισημαίνει ην ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι πολυεθνικές πρωτοβουλίες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για την ανάπτυξη ικανοτήτων είναι συμπληρωματικές και αλληλοενισχυόμενες· υπογραμμίζει ότι οι ικανότητες που χρησιμοποιούνται στην ΚΠΑΑ και αναπτύσσονται στο πλαίσιο της PESCO παραμένουν στην κυριότητα των κρατών μελών, τα οποία μπορούν επίσης να τις διαθέσουν σε άλλα πλαίσια·

37.   τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν, μέσω στενής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ, τα φυσικά και νομικά εμπόδια στην ταχεία μετακίνηση στρατιωτικού προσωπικού και πόρων εντός και εκτός της ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλίζεται, όποτε κρίνεται αναγκαίο, η απρόσκοπτη μετακίνηση εξοπλισμού και δυνάμεων σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας χρήσης κρίσιμης υποδομής, όπως οδών, γεφυρών και σιδηροδρομικών γραμμών, συγκεκριμένα μέσω της εφαρμογής του σχεδίου δράσης που παρουσίασαν η ΑΠ/ΥΕ και η Επιτροπή βάσει του χάρτη πορείας που εκπόνησαν τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας· καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη της ΕΕ να δώσουν άμεση συνέχεια και να αξιοποιήσουν τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί μέχρι στιγμής· τονίζει την ανάγκη για συμβατές αμυντικές δυνατότητες που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη δυνάμεων και τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ και ΝΑΤΟ· συνιστά στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ να θέσουν επίσης επί τάπητος την κινητικότητα δυνάμεων του ΝΑΤΟ που δεν ανήκουν στην ΕΕ σε ευρωπαϊκό έδαφος·

38.  θεωρεί ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταβάλουν περισσότερες κοινές προσπάθειες για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα, η άμυνα και η ασφάλεια των γειτόνων και των εταίρων αμφότερων των οργανισμών· επικροτεί το γεγονός ότι η συνδρομή προς τις γείτονες χώρες και τις χώρες εταίρους για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, μεταξύ άλλων όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη στρατηγική επικοινωνία, την κυβερνοάμυνα, την αποθήκευση πυρομαχικών και τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ασφάλειας, αποτελεί κοινό στόχο, ειδικότερα σε τρεις πιλοτικές χώρες (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μολδαβία και Τυνησία)·

39.   υπενθυμίζει ότι η αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλείας τόσο στα Δυτικά Βαλκάνια όσο και στη γειτονία της ΕΕ, καθώς και η συνεργασία σε ορισμένους επιμέρους τομείς, είναι προς το κοινό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για παροχή πολιτικής και πρακτικής στήριξης σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και του Νοτίου Καυκάσου· προτείνει στα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεχίσουν τις προσπάθειες αυτές, ώστε να εξασφαλιστεί διαρκής δημοκρατική ανάπτυξη και η μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας· υπογραμμίζει ότι η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων είναι κεντρικής σημασίας για την αντιμετώπιση των απειλών ασφάλειας σε ολόκληρη την ήπειρο·

40.  υπογραμμίζει τη σημασία των αρχών που κατοχυρώνονται στο Έγγραφο της Βιέννης, ιδίως της αρχής του ανοικτού χαρακτήρα και της διαφάνειας· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι οι στρατιωτικές ασκήσεις και οι κοινές ασκήσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ είναι ανοικτές σε διεθνείς παρατηρητές·

41.  επαναλαμβάνει τη σημασία του ρόλου των γυναικών στις αποστολές της ΚΠΑΑ και του ΝΑΤΟ, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση γυναικών και παιδιών σε περιοχές συγκρούσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τόσο η ΕΕ όσο και το ΝΑΤΟ έχουν αναγνωρίσει τη σημασία του εν λόγω ρόλου· συνιστά στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ να προαγάγουν ενεργά την εκπροσώπηση και των δύο φύλων στις δομές και τις επιχειρήσεις τους·

42.  υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλίσει η ΕΕ, μετά το Μπρέξιτ, στενή σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, αναγνωρίζοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να έχει κορυφαία συμβολή στην ευρωπαϊκή άμυνα τόσο ως μέλος του ΝΑΤΟ όσο και ως ευρωπαϊκό έθνος, παρότι δεν θα είναι πλέον κράτος μέλος της ΕΕ·

°

°  °

43.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΑΠ/ΥΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στους οργανισμούς της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, στις κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0120.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0435.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0440 και P8_TA(2017)0492.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0503 και P8_TA(2017)0493.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0092.


ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

σχετικά με το σχέδιο έκθεσης για τις σχέσεις ΕΕ-NATO (2017/2276(INI)) AFET/8/11771)

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Εισηγήτρια: Ioan Mircea Paşcu

Άποψη της μειοψηφίας που κατατέθηκε από τον βουλευτή της Ομάδας GUE/NGL Javier Couso Permuy,

Η έκθεση ακολουθεί τη γραμμή της ΕΕ περί ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΝΑΤΟ. Συνεχίζει τη μιλιταριστική και επιθετική πολιτική αύξησης και ενίσχυσης των στρατιωτικών ικανοτήτων της ΕΕ στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, υπεραμυνόμενη επίσης της αύξησης της χρηματοδότησής της, πάντα σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ.

Είμαστε αντίθετοι στην έκθεση, διότι:

- υποστηρίζει ότι η εταιρική σχέση ΕΕ-ΝΑΤΟ είναι θεμελιώδους σημασίας για την εξέλιξη της ΚΠΑΑ της ΕΕ·

- υποστηρίζει τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO) ως κινητήρια δύναμη περαιτέρω συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ στον τομέα της ανάπτυξης ικανοτήτων και για την ενίσχυση του πυλώνα της ΕΕ στο ΝΑΤΟ·

- υποστηρίζει τα μέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)·

- θεωρεί ότι η αποτελεσματική διατλαντική συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και για τους δύο οργανισμούς·

- εξακολουθεί να υποστηρίζει την πολιτική στρατιωτικοποίησης της Μεσογείου, και συγκεκριμένα την επιχείρηση Sea Guardian και την επιχείρηση Sophia της EUNAVFOR MED·

Απαιτούμε:

- τη διάλυση του ΝΑΤΟ·

- μηδενική χρηματοδότηση για στρατιωτικούς σκοπούς από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και αυστηρή ερμηνεία του άρθρου 41 παράγραφος 2 ΣΕΕ·

- το τέλος των μιλιταριστικών πολιτικών της ΕΕ: της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF), του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP).

- δημόσια κονδύλια για την υποστήριξη των ποιοτικών θέσεων εργασίας, της αναβιομηχάνισης και των ΜΜΕ·

- αυστηρή τήρηση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου για όλες τις δραστηριότητες.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16,5/2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

11

8

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Δημήτρης Παπαδάκης, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

David Coburn, Marek Jurek, Norica Nicolai, Urmas Paet, Soraya Post, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

36

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Janusz Zemke

11

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, David Coburn

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Σοφία Σακοράφα, Marie-Christine Vergiat

S&D

Soraya Post

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero

8

0

ECR

Marek Jurek, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

NI

Dobromir Sośnierz

S&D

Δημήτρης Παπαδάκης

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Alyn Smith

•  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου