Postup : 2018/2004(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0189/2018

Předložené texty :

A8-0189/2018

Rozpravy :

PV 12/06/2018 - 18
CRE 12/06/2018 - 18

Hlasování :

PV 13/06/2018 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0258

ZPRÁVA     
PDF 638kWORD 77k
25.5.2018
PE 618.310v02-00 A8-0189/2018

o kybernetické obraně

(2018/2004(INI))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: Urmas Paet

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 MENŠINOVÉ STANOVISKO
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o kybernetické obraně

(2018/2004(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU) a Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na dokument nazvaný „Sdílená vize, společný postup: silnější Evropa – globální strategie pro zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie“, který dne 28. června 2016 představila místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 20. prosince 2013, 26. června 2015, 15. prosince 2016, 9. března 2017, 22. června 2017, 20. listopadu 2017 a 15. prosince 2017,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. června 2017 nazvané „Diskusní dokument o budoucnosti evropské obrany“ (COM(2017)0315),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. června 2017 nazvané „Vznik Evropského obranného fondu“ (COM(2017)0295),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. listopadu 2016 o Evropském obranném akčním plánu (COM(2016)0950),

–  s ohledem na společné sdělení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 7. února 2013 nazvané „Strategie kybernetické bezpečnosti Evropské unie: Otevřený, bezpečný a chráněný kyberprostor“ (JOIN(2013)0001), které bylo předloženo Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů,

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 13. září 2017 s názvem „Posouzení strategie EU v oblasti kybernetické bezpečnosti za rok 2013“ (SWD(2017)0295),

–  s ohledem na politický rámec EU pro kybernetickou obranu ze dne 18. listopadu 2014,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 10. února 2015 o diplomacii v oblasti kybernetiky,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 19. června 2017 o rámci pro společnou diplomatickou reakci EU na nepřátelskou činnost v kyberprostoru („soubor nástrojů pro diplomacii v oblasti kybernetiky“),

–  s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady s názvem „Odolnost, odrazující opatření a obrana: budování silné kybernetické bezpečnosti pro EU“ (JOIN(2017)0450),

–  s ohledem na „Tallinnskou příručku 2.0 o mezinárodním právu platném pro kybernetické operace“ (Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations)(1),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii,

–  s ohledem na činnost Globální komise pro stabilitu kybernetického prostoru,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. dubna 2015 nazvané „Evropský program pro bezpečnost“ (COM(2015)0185),

–  s ohledem na společné sdělení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 6. dubna 2016 s názvem „Společný rámec pro boj proti hybridním hrozbám – Reakce Evropské unie“ (JOIN(2016)0018) adresované Evropskému parlamentu a Radě,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 3. října 2017 o boji proti kyberkriminalitě(2),

–  s ohledem na společné prohlášení předsedy Evropské rady, předsedy Evropské komise a generálního tajemníka Severoatlantické aliance (NATO) ze dne 8. července 2016, na společné soubory návrhů na uplatňování společného prohlášení schválené Radou EU a Severoatlantickou radou dne 6. prosince 2016 a 5. prosince 2017 a na zprávy o pokroku při jejich provádění přijaté dne 14. června, resp. 5. prosince 2017,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o kybernetické bezpečnosti a ochraně(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 22. listopadu 2016 o evropské obranné unii(4),

–  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. září 2017 o agentuře ENISA, Agentuře EU pro kybernetickou bezpečnost, zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií („akt o kybernetické bezpečnosti“), který předložila Komise,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2017 o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP)(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2017 o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP)(6),

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0189/2018),

A.  vzhledem k tomu, že kybernetické a hybridní výzvy, hrozby a útoky představují největší hrozbu pro bezpečnost, obranu, stabilitu a konkurenceschopnost EU, její členské státy a občany; vzhledem k tomu, že je jasné, že součástí kybernetické obrany je jak vojenský, tak civilní rozměr;

B.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy čelí dříve neznámé hrozbě v podobě politicky motivovaných a státem financovaných kybernetických útoků, jakož i kybernetické trestné činnosti a terorismu;

C.  vzhledem k tomu, že armáda všeobecně uznává kybernetický prostor jako pátý operační okruh, který umožňuje rozvoj schopností v oblasti kybernetické bezpečnosti; vzhledem k tomu, že se diskutuje o tom, zda kybernetický prostor uznat jako pátý válečný okruh;

D.  vzhledem k tomu, že v ustanovení o vzájemné obraně v čl. 42 odst. 7 SEU je stanoveno, že v případě, že dojde k ozbrojenému napadení na území určitého členského státu, mají členské státy EU vzájemnou povinnost poskytnout pomoc a podporu všemi prostředky, které jsou v jejich moci; vzhledem k tomu, že tím není dotčena zvláštní povaha bezpečnostní a obranné politiky některých členských států; vzhledem k tomu, že doložka o solidaritě v článku 222 SFEU doplňuje ustanovení o vzájemné obraně tím, že je v ní stanoveno, že členské státy EU jsou povinny jednat společně, pokud je některý členský stát EU cílem teroristického útoku nebo obětí přírodní nebo člověkem způsobené pohromy; vzhledem k tomu, že doložka o solidaritě znamená využití jak civilních, tak vojenských struktur;

E.  vzhledem k tomu, že zatímco kybernetická obrana je i nadále především v kompetenci členských států, hraje EU zásadní úlohu při poskytování platformy pro evropskou spolupráci a zajišťování úzké koordinace těchto nových snah na mezinárodní úrovni i v rámci transatlantického bezpečnostního uskupení od samého počátku, aby se zabránilo neefektivnosti, kterou se vyznačuje celá řada tradičních opatření v oblasti obrany; vzhledem k tomu, že musíme učinit více, než jen prohloubit naši spolupráci a koordinaci; vzhledem k tomu, že musíme zajistit účinnou prevenci tím, že rozšíříme schopnosti EU odhalovat kybernetické útoky, bránit se jim a odrazovat od nich; vzhledem k tomu, že aby bylo v EU dosaženo účinné kybernetické bezpečnosti a zajištěno, aby byly členské státy vybaveny alespoň k tomu, aby se nestaly snadným cílem kybernetických útoků, je nutné vytvořit důvěryhodnou kybernetickou obranu a systém odrazování, a dále vzhledem k tomu, že nezbytnou součástí společné bezpečnostní a obranné politiky a vytvoření evropské obranné unie by měly být rozsáhlé kapacity v oblasti kybernetické obrany; vzhledem k tomu, že čelíme stálému nedostatku vysoce kvalifikovaných odborníků na kybernetickou obranu; vzhledem k tomu, že nezbytnou součástí vytvoření účinné SBOP je úzká koordinace v souvislosti s ochranou ozbrojených sil vůči kybernetickým útokům;

F.  vzhledem k tomu, že členské státy EU jsou často předmětem kybernetických útoků ze strany nepřátelských a nebezpečných státních i nestátních subjektů na civilní nebo vojenské cíle; vzhledem k tomu, že stávající ohrožení je především výsledkem roztříštěné strategie a kapacit EU v oblasti obrany, což cizím zpravodajským agenturám opakovaně umožňuje využívat bezpečnostních slabin systémů a sítí IT, které mají pro evropskou bezpečnost zásadní význam; vzhledem k tomu, že se vládám členských států se často nedaří informovat příslušné zúčastněné strany včas, aby jim umožnily odstranit slabé stránky jejich výrobků a služeb; vzhledem k tomu, že tyto útoky vyžadují urychlené posílení obrany a rozvoj evropských ofenzivních i defenzivních kapacit v civilní a vojenské oblasti, aby bylo možné zabránit případnému přeshraničnímu dopadu kybernetických incidentů na hospodářství a společnost;

G.  vzhledem k tomu, že se hranice mezi civilním a vojenským vměšováním v kybernetickém prostoru rozostřují;

H.  vzhledem k tomu, že k řadě kybernetických útoků dochází z důvodu nedostatečné odolnosti a robustnosti soukromé a veřejné síťové infrastruktury, nedostatečně chráněných či zabezpečených databází a dalších nedostatků v důležité informační infrastruktuře; vzhledem k tomu, že pouze malý počet členských států považuje ochranu své sítě a informačních systémů a souvisejících údajů za součást své povinnosti náležité péče, což vysvětluje nedostatek investic do odborné přípravy, nejmodernějších zabezpečovacích technologií a vydávání vhodných pokynů;

I.  vzhledem k tomu, že právo na soukromí a ochranu údajů je stanoveno v Listině základních práv EU a článku 16 SFEU a upraveno obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v platnost 25. května 2018;

J.  vzhledem k tomu, že o aktivní a účinné kybernetické politice lze hovořit, pokud umožňuje odrazovat nepřátele a narušovat kapacity, přičemž předchází útoku a snižuje schopnost zaútočit;

K.  vzhledem k tomu, že řada teroristických skupin a organizací využívá kybernetický prostor jako levný nástroj sloužící k náboru členů, radikalizaci a šíření teroristické propagandy; vzhledem k tomu, že teroristické skupiny, nestátní subjekty a nadnárodní zločinecké sítě využívají kybernetické operace k anonymnímu získávání finančních prostředků, shromažďování informací a vývoji kybernetických zbraní za účelem vedení kybernetických teroristických kampaní, k narušování, poškozování nebo ničení důležité infrastruktury, k útokům na finanční systémy a k provozování další nelegální činnosti, což má významný dopad na bezpečnost evropských občanů;

L.  vzhledem k tomu, že v rámci diskuzí o modernizaci obrany, společných evropských obranných snahách, budoucím rozvoji ozbrojených sil a jejich operací a o zlepšení strategické autonomie Evropské unie je jednou ze zásadních otázek odrazování a kybernetická obrana evropských ozbrojených sil a životně důležité infrastruktury;

M.  vzhledem k tomu, že zatímco některé členské státy investovaly značné prostředky do vytvoření řádně personálně zajištěných velitelství pro kybernetickou obranu, která mají řešit tyto nové výzvy a zlepšit svou kybernetickou odolnost, zbývá ještě mnoho práce, neboť je stále obtížnější čelit kybernetickým útokům na úrovni členských států; vzhledem k tomu, že velitelství členských států pro kybernetickou obranu se od sebe liší, pokud jde o ofenzivní a defenzivní mandát; vzhledem k tomu, že struktura kybernetické obrany je stále roztříštěná a v jednotlivých členských státech se značně liší; vzhledem k tomu, že odrazování a kybernetická obrana představuje činnost, kterou lze nejlépe vyvíjet ve spolupráci na evropské úrovni a s našimi partnery a spojenci, jelikož její operační okruh nezná ani státní, ani organizační hranice; vzhledem k tomu, že vojenská a civilní kybernetická bezpečnost je úzce propojena, a že je proto nutné zajistit větší součinnost mezi civilními a vojenskými odborníky; vzhledem k tomu, že soukromé společnosti mají v dané oblasti velké množství odborných zkušeností, což vede ke vzniku základních otázek ohledně správy a bezpečnosti a schopnosti států bránit své občany;

N.  vzhledem k tomu, že z důvodu nedostatečné včasné reakce na měnící se prostředí kybernetické bezpečnosti je naléhavě nutné rozšířit schopnosti v oblasti kybernetické obrany; vzhledem k tomu, že klíčovými prvky při zajišťování bezpečnosti v této oblasti je rychlá reakce a odpovídající připravenost;

O.  vzhledem k tomu, že stálá strukturovaná spolupráce (PESCO) a Evropský obranný fond (EDF) jsou nové iniciativy, jejichž prostřednictvím by bylo možné podpořit ekosystém, který může zajistit příležitosti pro malé a střední podniky a začínající podniky, podporovat společné projekty v oblasti kybernetické obrany a přispět k vytváření regulačního a institucionálního rámce;

P.  vzhledem k tomu, že se členské státy účastnící se stálé strukturované spolupráce zavázaly k tomu, že zajistí, aby došlo k rozšíření spolupráce v oblasti kybernetické obrany, jako je výměna informací, odborná příprava a operační podpora;

Q.  vzhledem k tomu, že ze sedmnácti projektů vybraných jako projekty stálé strukturované spolupráce se dva týkají oblasti kybernetické obrany;

R.  vzhledem k tomu, že Evropský obranný fond musí podpořit globální konkurenceschopnost a inovativnost evropského obranného průmyslu tím, že bude investovat do digitálních a kybernetických technologií a nabídne malým a středním podnikům a začínajícím podnikům příležitost se také zapojit s cílem usnadnit rozvoj inteligentních řešení;

S.  vzhledem k tomu, že s cílem zajistit potřeby členských států týkající se rozšiřování jejich kapacit v oblasti kybernetické obrany zahájila Evropská obranná agentura řadu projektů, mj. v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, jako je platforma pro koordinaci odborné přípravy a výcviku v oblasti kybernetické obrany (CD TEXP), sdružvání žádostí o podporu odborné přípravy a výcviku v oblasti kybernetické obrany ze strany soukromého sektoru (DePoCyTE) a projekt v oblasti kybernetických polygonů;

T.  vzhledem k tomu, že probíhají další projekty EU v oblasti informovanosti o dané situaci, odhalování škodlivého softwaru a výměny informací (platforma Malware Information Sharing Platform (MISP) a systém Multi-Agent System For Advanced persistent threat Detection (MASFAD));

U.  vzhledem ke značné potřebě budování kapacit a odborné přípravy v oblasti kybernetické obrany, která dále roste, a vzhledem k tomu, že ji lze neúčinněji zajistit ve spolupráci v rámci EU a NATO;

V.  vzhledem k tomu, že mise a operace SBOP jsou stejně jako všechny moderní organizace velmi závislé na fungujících systémech IT; vzhledem k tomu, že kybernetické hrozby ohrožující mise a operace SBOP mohou existovat na různých rovinách, které sahají od taktické roviny (mise a operace SBOP) přes provozní rovinu (sítě EU) až k obecnější globální rovině, jejíž součástí je infrastruktura IT;

W.  vzhledem k tomu, že velitelské a kontrolní systémy, výměna informací a logistika spoléhají na utajovanou i neutajovanou infrastrukturu v oblasti IT, zejména pokud jde o taktickou a operační úroveň; vzhledem k tomu, že tyto systémy představují přitažlivý cíl pro nepřátelské subjekty, které se snaží útočit na mise; vzhledem k tomu, že kybernetické útoky mohou mít citelný dopad na infrastrukturu v Evropské unii; vzhledem k tomu, že kybernetické útoky zejména na energetickou infrastrukturu Evropské unie by mohly mít závažné důsledky, a proto je nutné ji obzvláště chránit;

X.  vzhledem k tomu, že kybernetická obrana je samozřejmě důležitým faktorem ve všech fázích plánování mísí a operací SBOP a je třeba ji neustále sledovat, a vzhledem k tomu, že aby ji bylo možné plně začlenit do plánování misí a zajistit jí nepřetržitou životně důležitou podporu, je nutné vytvořit příslušné kapacity;

Y.  vzhledem k tomu, že síť Evropské bezpečnostní a obranné školy (EBOŠ) je jediným evropským zařízením, které zajišťuje odborné vzdělávání pro struktury, mise a operace SBOP; vzhledem k tomu, že v současné době se v kybernetické oblasti plánuje podstatné rozšíření její úlohy při sjednocování evropských vzdělávacích kapacit;

Z.  vzhledem k tomu, že Varšavská deklarace ze summitu NATO konaného v roce 2016 uznala kyberprostor jako operační okruh, ve kterém se musí NATO bránit tak účinně, jako se brání ve vzduchu, na zemi a na moři;

AA.  vzhledem k tomu, že EU a NATO přispívají k rozšíření kapacit členských států v oblasti kybernetické obrany, a to prostřednictvím výzkumu v oblasti technologií dvojího užití a projektů koordinovaných Evropskou obrannou agenturou (EDA) a NATO, a ke zlepšení kybernetické odolnosti členských států pomocí podpory poskytované Agenturou Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA);

AB.  vzhledem k tomu, že NATO v roce 2014 učinila kybernetickou bezpečnost součástí své kolektivní obrany a v roce 2016 uznala kybernetický prostor za operační oblast vedle země, vzduchu a moře; vzhledem k tomu, že EU a NATO jsou partnery, kteří se při budování své kybernetické odolnosti doplňují; vzhledem k tomu, že kybernetická bezpečnost a obrana je již jedním z nejsilnějších pilířů spolupráce mezi těmito dvěma subjekty a rozhodující oblastí, ve které mají oba jedinečné kapacity; vzhledem k tomu, že se EU a NATO ve svém společném prohlášení ze dne 8. července 2016 dohodly na širokém programu spolupráce; vzhledem k tomu, že čtyři ze čtyřiceti dvou návrhů užší spolupráce se týkají kybernetické bezpečnosti a obrany, přičemž další návrhy se zaměřují obecněji na hybridní hrozby; vzhledem k tomu, že tyto návrhy doplňuje další návrh týkající se kybernetické bezpečnosti a obrany, který byl předložen dne 5. prosince 2017;

AC.  vzhledem k tomu, že skupina vládních odborníků na oblast informační bezpečnosti fungující při OSN (UNGGE) uzavřela poslední kolo jednání; vzhledem k tomu, že ačkoli tentokrát nebyla schopna dospět ke konsenzu ohledně zprávy, zůstávají v platnosti dohody z roku 2017, 2015 a 2013, včetně toho, že pro oblast zachování míru a stability a prosazování otevřeného, bezpečného, mírumilovného a přístupného prostředí IKT platí stávající mezinárodní právo, zejména Charta OSN, která má v tomto ohledu zásadní význam;

AD.  vzhledem k tomu, že nedávno vytvořený rámec pro společnou diplomatickou reakci EU na nepřátelskou kybernetickou činnost – soubor nástrojů pro diplomacii v oblasti kybernetiky –, jehož cílem je vybudovat kapacity EU a členských států, tak aby bylo možné ovlivňovat chování potenciálních agresorů, předpokládá používání přiměřených opatření v rámci SZBP, včetně restriktivních opatření;

AE.  vzhledem k tomu, že do nepřátelské činnosti za účelem dosažení politických, ekonomických nebo bezpečnostních cílů, mezi něž patří útoky na životně důležitou infrastrukturu, kybernetická špionáž, hromadné sledování občanů EU, dezinformační kampaně, šíření škodlivého softwaru (Wanncry a NotPetya apod.) a omezování přístupu k internetu a fungování systémů IT, jsou zapojeny nejrůznější státy – Rusko, Čína a Severní Korea, ale také nestátní aktéři (včetně organizovaných zločineckých skupin), které ponoukají k činnosti, najímají nebo sponzorují státy, bezpečnostní agentury či soukromé společnosti; vzhledem k tomu, že tato činnost představuje nedodržování a porušování mezinárodního práva, lidských práv a základních práv EU a ohrožuje demokracii, bezpečnost, veřejný pořádek a strategickou autonomii, a měla by proto vést ke společné reakci EU, jako je uplatňování rámce pro společnou diplomatickou reakci EU, včetně restriktivních opatření, které jsou součástí souboru nástrojů pro diplomacii v oblasti kybernetiky, jako jsou např. pokuty a omezení přístupu na vnitřní trh v případě soukromých společností;

AF.  vzhledem k tomu, že k takovým rozsáhlým útokům proti IKT došlo v minulosti několikrát, mimo jiné vůči Estonsku v roce 2007, Gruzii v roce 2008 a v současnosti se používají téměř denně vůči Ukrajině; vzhledem k tomu, že ofenzivní kapacity v kybernetické oblasti se v nebývalé míře používají také vůči členským státům EU a NATO;

AG.  vzhledem k tomu, že v případě technologií pro kybernetickou bezpečnost, které jsou důležité jak pro vojenskou, tak i civilní oblast, se jedná o tzv. technologie dvojího užití, které nabízejí mnoho příležitostí k vytvoření součinnosti mezi civilními a vojenskými subjekty v řadě oblastí, jako jsou nástroje v oblasti šifrování, bezpečnosti a řízení zranitelnosti a systémy detekce případů narušování a jejich prevence;

AH.  vzhledem k tomu, že vývoj kybernetických technologií během příštích let bude mít dopad na nové oblasti, jako je umělá inteligence, internet věcí, robotika a mobilní zařízení, a všechny tyto prvky by mohly mít také různé důsledky z hlediska bezpečnosti v oblasti obrany;

AI.  vzhledem k tomu, že velení v oblasti kybernetické obrany zřízené některými členskými státy může významně přispět k ochraně životně důležité civilní infrastruktury, a dále vzhledem k tomu, že znalosti týkající se kybernetické obrany jsou často stejně užitečné v civilní oblasti;

Budování kapacit k zajištění kybernetické obrany a odrazování

1.  zdůrazňuje, že jedním ze základních prvků rozvoje evropské obranné unie by měla být společná politika a rozsáhlé kapacity v oblasti kybernetické obrany;

2.  vítá iniciativu Evropské komise týkající se balíčku opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti na podporu kybernetické odolnosti, odrazování a obrany EU;

3.  připomíná, že kybernetická obrana má vojenský i civilní rozměr, a vyžaduje proto vytvoření integrovaného politického přístupu a úzkou spolupráci mezi vojenskými a civilními zúčastněnými stranami;

4.  vyzývá k důslednému rozvoji kybernetických kapacit ve všech orgánech a institucích EU a také v členských státech a k vytvoření nezbytných politických a praktických řešení k překonání zbývajících politických, legislativních a organizačních překážek, které brání spolupráci v oblasti kybernetické obrany; považuje pravidelnou širší výměnu informací a prohloubenou spolupráci mezi příslušnými veřejnými subjekty v oblasti kybernetické obrany na úrovni EU i členských států za zásadní;

5.  důrazně poukazuje na to, že k zajištění maximální účinnosti je od samého počátku nutné zapojit do nově vznikající evropské obranné unie v co nejširším rozsahu kapacity členských států v oblasti kybernetické obrany; proto členské státy naléhavě vybízí, aby v zájmu většího zefektivnění struktur v oblasti kybernetické obrany ve všech členských státech, neodkladného uplatňování dostupných krátkodobých opatření a prosazování výměny odborných zkušeností zajistily na základě jasného plánu úzkou spolupráci při budování svých příslušných velitelství pro oblast kybernetické obrany, čímž by přispěly k procesu koordinovanému Komisí, Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) a Evropskou obrannou agenturou; domnívá se, že bychom měli vytvořit evropskou bezpečnou síť pro důležité informace a infrastrukturu; je si vědom toho, že jedním ze základních prvků účinné kybernetické obrany a odrazování je rozsáhlá schopnost připisovat kybernetické útoky jejich původci a že má-li být dosaženo účinné prevence, je nutné získat další významné technické zkušenosti; naléhavě vyzývá členské státy, aby s cílem zlepšit připisování kybernetických útoků pachatelům navýšily finanční a lidské zdroje, zejména odborníky z oblasti počítačové forenzní vědy; zdůrazňuje, že taková spolupráce by měla být zavedena také na základě rozšíření činnosti Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA);

6.  je si vědom toho, že řada členských států se domnívá, že hlavní součástí jejich státní bezpečnostní strategie a nezbytnou součástí jejich státní suverenity je existence jejich vlastních kapacit v oblasti kybernetické obrany; zdůrazňuje však, že vzhledem k přeshraniční povaze kybernetického prostoru je rozsah a znalosti nutné k zajištění skutečně komplexních a účinných sil zaručujících dosažení strategické autonomie EU v kybernetickém prostoru mimo možnosti kteréhokoli členského státu jednajícího samostatně, a že je proto nutné ze strany všech členských států zajistit intenzivní koordinovanou reakci na úrovni EU; konstatuje v této souvislosti, že EU a její členské státy se nacházejí pod časovým tlakem, pokud jde o vytvoření takových sil, a musejí jednat okamžitě; podotýká, že z důvodu iniciativ EU, jako je jednotný digitální trh, má EU vhodné postavení pro to, aby se ujala vedoucí úlohy při rozvoji evropských strategií v oblasti kybernetické obrany; připomíná, že při rozvoji kybernetické obrany na evropské úrovni musí být podporována schopnost Unie bránit se; vítá v tomto ohledu navrhovaný trvalý mandát a posílenou úlohu agentury ENISA;

7.  v této souvislosti naléhavě vybízí členské státy, aby při navrhování projektů spolupráce co nejlépe využily rámec, který jim poskytuje stálá strukturovaná spolupráce a Evropský obranný fond;

8.  bere na vědomí intenzivní práci EU a jejích členských států v oblasti kybernetické obrany; bere na vědomí zejména projekty Evropské obranné agentury v oblasti kybernetických polygonů, program strategického výzkumu v oblasti kybernetické obrany a vypracovávání balíčků v oblasti informovanosti o dané kybernetické situaci, které by mohlo využívat velení;

9.  vítá oba kybernetické projekty, které mají být zahájeny v rámci stálé strukturované spolupráce, totiž platformu pro výměnu informací v případě kybernetických incidentů a týmy rychlé kybernetické reakce a vzájemné pomoci v oblasti kybernetické bezpečnosti; zdůrazňuje, že tyto dva projekty se zaměřují na defenzivní kybernetickou politiku, jejímž cílem je vyměňovat si informace o kybernetických hrozbách pomocí propojené platformy členských států a týmů rychlé kybernetické reakce, které členským státům umožní navzájem si pomáhat, a zajistit tak vyšší úroveň kybernetické odolnosti a společně odhalovat, rozpoznávat a zmírňovat kybernetické hrozby; vyzývá Komisi a členské státy, aby navázaly na projekt PESCO pro vnitrostátní týmy rychlé kybernetické reakce a vzájemné pomoci v oblasti kybernetické bezpečnosti tím, že zřídí evropský tým rychlé kybernetické reakce, který by koordinoval a odhaloval společné kybernetické hrozby a bojovat proti nim a podpořil tak snahy zúčastněných členských států;

10.  konstatuje, že schopnosti Unie v oblasti rozvoje projektů kybernetické obrany závisejí na dovedném ovládání technologií, zařízení, služeb a údajů i na zpracování údajů a že tyto schopnosti vyžadují možnost opřít se o vzájemnou důvěru průmyslových subjektů;

11.  připomíná, že jedním z cílů v rámci úsilí vynaloženého na zajištění větší jednotnosti systémů velení je zajistit prostředky velení, které by byly interoperabilní se zeměmi Severoatlantické aliance, které nejsou členy EU, a s příležitostnými partnery, zajistit plynulou výměnu informací vedoucí k urychlení rozhodovacího procesu a zachovat kontrolu nad informacemi v souvislosti s kybernetickými riziky;

12.  doporučuje, aby se našel způsob, jak doplnit projekty NATO v oblasti inteligentní obrany (např. nadnárodní budování kapacit v oblasti kybernetické obrany, platformu Malware Information Sharing Platform (MISP) a nadnárodního vzdělávání a odborné přípravy v oblasti kybernetické obrany (MNCDE&T));

13.  uznává nový vývoj v oblastech, jako jsou nanotechnologie, umělá inteligence, data velkého objemu, odpadní elektrická a elektronická zařízení a vyspělá robotika; naléhavě žádá členské státy a EU, aby věnovaly zvláštní pozornost možnému zneužití těchto oblastí ze strany nepřátelských států a organizovaných zločineckých skupin; vyzývá k vytvoření odborné přípravy a rozvoji kapacit za účelem ochrany před vznikem sofistikovaných systémů trestné činnosti, jako jsou složité podvody založené na zneužití totožnosti a případy padělání zboží;

14.  zdůrazňuje, že s cílem bojovat proti kybernetickým a hybridním hrozbám, odhalovat a odstraňovat extremistické a zločinecké ráje na internetu pomocí rozšíření a větší výměny informací mezi EU a jejími agenturami, jako jsou Europol, Eurojust, EDA a ENISA, je nezbytné upřesnit terminologii týkající se bezpečnosti v kybernetickém prostoru, zaujmout všeobecný jednotný přístup a vyvinout společné úsilí;

15.  poukazuje na rostoucí úlohu umělé inteligence v oblasti kybernetické ofenzivy i defenzivy; naléhavě vyzývá EU a členské státy, aby této oblasti věnovaly zvláštní pozornost jak v rámci výzkumu, tak při praktickém rozvoji svých kapacit v oblasti kybernetické obrany;

16.  klade zvláštní důraz na to, že se zavedením bezpilotních vzdušných prostředků, ať už ozbrojených nebo ne, by měla být přijata dodatečná opatření za účelem omezení jejich možných slabých stránek v kybernetické oblasti;

Kybernetická obrana misí a operací v rámci SBOP

17.  zdůrazňuje, že kybernetická obrana by se měla považovat za operační úkol v rámci misí a operací SBOP a že by měla být začleněna do veškerého plánování v rámci této politiky, aby bylo zajištěno neustálé zohledňování kybernetické bezpečnosti během plánování, čímž by se omezily nedostatky v kybernetické oblasti;

18.  je si vědom toho, že plánování úspěšné mise nebo operace v oblasti SBOP vyžaduje značné odborné zkušenosti v oblasti kybernetické obrany a zabezpečenou infrastrukturu a sítě IT, a to jak na úrovni operačního velení, tak i v rámci samotné mise, aby bylo možné hrozbu důkladně posoudit a poskytnout příslušnou ochranu v terénu; vyzývá ESVČ a členské státy zajišťující velení operací v rámci SBOP, aby prohloubily své odborné zkušenosti v oblasti kybernetické obrany pro mise a operace EU; konstatuje, že možnost správné přípravy mise SBOP za účelem ochrany před kybernetickými útoky má své omezení;

19.  zdůrazňuje, že plánování veškerých misí a operací SBOP musí doprovázet důkladné posouzení situace, pokud jde o kybernetické hrozby; konstatuje, že taxonomie hrozeb, kterou vypracovala Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací poskytuje pro toto posouzení vhodnou šablonu; doporučuje vytvořit kapacity pro posuzování kybernetické odolnosti při velitelství SBOP;

20.  je si vědom zejména toho, že je důležité omezit kybernetickou stopu a prostor k útoku na mise a operace v rámci SBOP na nezbytné minimum; naléhavě vyzývá osoby, které se zabývají příslušným plánováním, aby k tomu přihlížely od začátku procesu plánování;

21.   uznává analýzu potřeb agentury EDA týkajících se odborné přípravy, která poukázala na hlavní nedostatky v oblasti dovedností a schopností v oblasti kybernetické obrany mezi osobami s rozhodovací pravomocí nejen v členských státech, a vítá iniciativy této agentury v oblasti kurzů pro vedoucí osoby s rozhodovací pravomocí v členských státech na podporu plánování misí a operací SBOP;

Vzdělávání a odborná příprava v oblasti kybernetické obrany

22.  konstatuje, že zefektivněné prostředí vzdělávání a odborné přípravy EU v oblasti kybernetické obrany by významně zmírnilo hrozby, a vyzývá EU a členské státy, aby posílily svou spolupráci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a výcviku;

23.  jednoznačně podporuje program vojenský Erasmus a další společné iniciativy v oblasti odborné přípravy a vzdělávání mezi členskými státy, které jsou zaměřeny na zvýšení interoperability ozbrojených sil členských států a rozvoj společné strategické kultury na základě častějších výměnných pobytů mladého vojenského personálu, přičemž je třeba mít na paměti, že tato interoperabilita je mezi všemi členskými státy a spojenci NATO nezbytná; domnívá se však, že výměny týkající se odborné přípravy a vzdělávání v oblasti kybernetické obrany by měly přesahovat tuto iniciativu a měly by zahrnovat vojenský personál všech věkových kategorií a všech hodností a rovněž studenty ze všech akademických středisek se vzdělávacími programy v oblasti kybernetické bezpečnosti;

24.  zdůrazňuje, že v oblasti kybernetické obrany jsou zapotřebí další odborníci; vyzývá členské státy, aby usnadnily spolupráci mezi civilními a vojenskými akademiemi s cílem odstranit tento nesoulad a vytvořit více možností v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v oblasti kybernetické obrany, a aby vyčlenily více prostředků na specializovanou odbornou přípravu v oblasti kybernetických operací; vyzývá vojenské akademie, aby začlenily vzdělávání v oblasti kybernetické obrany do svých osnov a pomohly tak rozšířit skupinu talentů v kybernetické oblasti, která je k dispozici pro potřeby misí SBOP;

25.  vyzývá všechny členské státy, aby dostatečně a aktivně informovaly podniky, školy a občany o kybernetické bezpečnosti a hlavních digitálních hrozbách a zvyšovaly jejich povědomí o těchto skutečnostech; vítá v tomto ohledu kybernetické příručky jako nástroj sloužící ke směrování občanů a organizací k lepší strategii v oblasti kybernetické bezpečnosti, ke zvýšení znalostí o kybernetické bezpečnosti a k celkovému zlepšení kybernetické odolnosti;

26.  konstatuje, že vzhledem k tomu, že jsou zapotřebí více specializovaní zaměstnanci, měly by se členské státy zaměřit nejen na nábor schopných zaměstnanců ozbrojených sil, ale také na udržení potřebných specialistů;

27.  vítá, že 11 členských států (Belgie, Estonsko, Finsko, Irsko, Lotyšsko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko a Švédsko) projektu „Cyber Ranges Federation“ zahájilo realizaci prvního ze čtyř projektů v oblasti kybernetické obrany, které probíhají v rámci programu Evropské obranné agentury v oblasti sdružování a společného využívání kapacit; vyzývá ostatní členské státy, aby se k této iniciativě připojily; vyzývá členské státy, aby prosazovaly větší vzájemnou dostupnost virtuálního vzdělávání v oblasti kybernetické obrany a kybernetických polygonů; konstatuje v této souvislosti, že je třeba zvážit také úlohu agentury ENISA a její odborné znalosti;

28.  domnívá se, že tyto iniciativy přispívají ke zlepšování kvality vzdělávání v oblasti kybernetické obrany na úrovni EU, zejména tím, že vytvářejí rozsáhlé technické platformy a dávají vzniknout komunitě odborníků EU; domnívá se, že evropské ozbrojené síly mohou zvýšit svou atraktivitu tím, že zajistí komplexní odbornou přípravu týkající se kybernetické obrany s cílem přilákat a udržet talenty v oblasti kybernetiky; zdůrazňuje, že je třeba určit slabá místa v počítačových systémech členských států i orgánů EU; uznává, že k nejčastěji zjištěným slabým místům v systémech kybernetické bezpečnosti patří lidská chyba, a proto vyzývá k pravidelné odborné přípravě vojenského i civilního personálu pracujícího v orgánech EU;

29.  vyzývá Evropskou obrannou agenturu, aby co nejdříve zavedla platformu pro koordinaci vzdělávání, odborné přípravy a výcviku v oblasti kybernetické bezpečnosti (CD TEXP), která by měla podpořit program „Cyber Ranges Federation“, se zaměřením na posílení spolupráce v oblasti harmonizovaných požadavků, podporu výzkumu a technologických inovací v oblasti kybernetické obrany a společnou pomoc třetím zemím při budování jejich kapacit za účelem vytvoření odolnosti, pokud jde o kybernetickou bezpečnost; vyzývá Komisi a členské státy, aby tyto iniciativy doplnily specializovaným evropským střediskem pro odbornou přípravu v oblasti kybernetické obrany s cílem zajistit odbornou přípravu pro nejnadějnější nové zaměstnance, která by podpořila odbornou přípravu zapojených členských států v kybernetické oblasti;

30.  vítá skutečnost, že s cílem zvýšení úrovně vzdělávacích a výcvikových příležitostí v členských státech byla v rámci EBOP vytvořena platforma pro vzdělávání, odbornou přípravu, výcvik a hodnocení v oblasti kybernetické bezpečnosti (ETEE);

31.  podporuje více výměn informací o dané situaci pomocí předložení nejlepšího kybernetického výcviku a koordinace příslušných snah o rozvoj kapacit za účelem dosažení větší interoperability a lepší prevence a reakce na budoucí útoky; vyzývá, aby tyto projekty byly prováděny se spojenci NATO, ozbrojenými silami členských států EU a dalšími partnery s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti boje proti kybernetickým útokům s cílem vypracovat operační připravenost, společné postupy a normy, aby bylo možné komplexně čelit různým kybernetickým hrozbám; vítá v tomto ohledu zapojení EU do kybernetického výcviku, jako je CODE (Kybernetický ofenzivní a defenzivní výcvik);

32.  připomíná, že odolný kybernetický prostor vyžaduje bezchybnou kybernetickou hygienu; vyzývá všechny veřejné a soukromé zúčastněné strany, aby prováděly pravidelná školení v oblasti kybernetické hygieny pro všechny své zaměstnance;

33.  doporučuje zvýšit výměnu odborných znalostí a získaných poznatků mezi ozbrojenými silami, policejními silami a dalšími státními orgány členských států aktivně zapojenými do boje proti kybernetickým hrozbám;

Spolupráce mezi EU a NATO v oblasti kybernetické obrany

34.  opakovaně zdůrazňuje, že EU a NATO mají na základě svých společných hodnot a strategických zájmů zvláštní odpovědnost a způsobilost řešit narůstající problémy v oblasti kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany účinněji a v úzké spolupráci, a to hledáním možné doplňkovosti, předcházením zdvojování úsilí a uznáváním svých příslušných povinností;

35.  vyzývá Radu, aby ve spolupráci s dalšími příslušnými orgány a strukturami EU zvážila způsoby, jak co nejdříve, harmonizovaně a v úzké spolupráci s NATO zajistit podporu na úrovni Unie pro začlenění kybernetické oblasti do vojenských doktrín členských států;

36.  vyzývá k provádění uvedených opatření, která již byla dohodnuta; vyzývá ke zvážení možnosti nových iniciativ na podporu spolupráce mezi EU a NATO, mj. s přihlédnutím k možnostem spolupráce v rámci specializovaného střediska NATO v oblasti kybernetické obrany (Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, CCD COE) a Akademie NATO pro komunikační a informační systémy, jejichž cílem je rozšířit kapacity týkající se odborné přípravy v oblasti IT a kybernetických systémů z hlediska softwaru i hardwaru, pokud jde o kybernetickou obranu; konstatuje, že by to mohlo zahrnovat dialog s NATO týkající se možnosti EU připojit se k CCD COE s cílem zvýšit doplňkovost a spolupráci; vítá nedávné vytvoření specializovaného Evropského střediska pro boj proti hybridním hrozbám; naléhavě vyzývá všechny příslušné orgány a spojence, aby pravidelně projednávali své činnosti s cílem zabránit překrývání a podpořit koordinovaný přístup ke kybernetické obraně; domnívá se, že je zásadní podnítit výměnu zpravodajských informací o kybernetických hrozbách mezi členskými státy a s NATO, a sice na základě vzájemné důvěry;

37.  je přesvědčen, že rozšíření spolupráce mezi EU a NATO je v oblasti kybernetické obrany zásadní a užitečné, neboť je prostředkem k tomu, jak předcházet kybernetickým útokům, odhalovat je a odrazovat od nich; vyzývá proto obě tyto organizace, aby rozšířily svou operační spolupráci a koordinaci a zintenzivnily společnou snahu o vybudování kapacit, zejména v podobě společného cvičení a vzdělávání civilních a vojenských zaměstnanců v oblasti kybernetické obrany a díky účasti členských států na projektech NATO v oblasti inteligentní obrany; považuje za zásadní, aby EU a NATO zesílily výměnu informací s cílem umožnit oficiálně určovat pachatele kybernetických útoků a následně umožnit ukládat omezující sankce těm, kteří za tyto útoky odpovídají; naléhavě vyzývá obě organizace k užší spolupráci také ohledně kybernetických aspektů řešení krizí;

38.  vítá výměnu koncepcí s cílem začlenit požadavky a normy týkající se kybernetické obrany do plánování a vedení misí a operací za účelem podpory interoperability a vyjadřuje naději, že na tuto výměnu naváže intenzivnější operační spolupráce ohledně zajištění kybernetické obrany příslušných misí a synchronizace operačních přístupů;

39.  vítá dohodu mezi skupinou EU pro reakci na počítačové hrozby (CERT-EU) a skupinou NATO pro reakci na počítačové incidenty (NCIRC), která má usnadnit výměnu informací, logistickou podporu, sdílené posuzování hrozeb, získávání zaměstnanců a výměnu osvědčené praxe s cílem zajistit schopnost reagovat na hrozby v reálném čase; zdůrazňuje, že je důležité podporovat výměnu informací mezi týmy v rámci skupin CERT-EU a NCIRC a snažit se o vybudování větší důvěry; má za to, že existuje domněnka, že informace, které má k dispozici skupina CERT-EU, by mohl využít výzkum v oblasti kybernetické obrany a NATO a že tyto informace by se proto měly sdílet, pokud bude zajištěn plný soulad s právními předpisy EU v oblasti ochrany údajů;

40.  vítá spolupráci mezi těmito dvěma organizacemi na cvičení v oblasti kybernetické obrany; bere na vědomí účast zástupců EU na každoročním koaličním cvičení v oblasti kybernetické obrany; je si vědom pokroku, který představuje účast EU na cvičení NATO v oblasti krizového řízení 17 prostřednictvím paralelních a koordinovaných cvičení (PACE), a vítá zejména to, že do tohoto cvičení byla začleněna také oblast kybernetické obrany; vyzývá obě organizace k zintenzivnění tohoto úsilí;

41.  naléhavě vyzývá EU a NATO, aby organizovaly pravidelná cvičení na strategické úrovni s účastí nejvyšších politických představitelů z obou organizací; vítá v této souvislosti estonské cvičení EU CYBRID 2017, během něhož se generální tajemník NATO poprvé zúčastnil cvičení EU;

42.  podotýká, že existuje značný prostor pro ještě náročnější a konkrétnější program v oblasti kybernetické obrany, který by v rámci konkrétních operací přesahoval koncepční rámec spolupráce; naléhavě vyzývá obě organizace, aby zavedly již existující agendu do praxe a účinně ji provedly a aby předložily ambicióznější návrhy týkající se příštího přehodnocení uplatňování společného prohlášení;

43.  vítá průmyslové kybernetické partnerství NATO (NATO Industry Cyber Partnership, NICP) uzavřené v roce 2014 a vyzývá k zapojení EU do společných snah NICP s cílem propojit úsilí v oblasti spolupráce mezi NATO a EU s úsilím vedoucích průmyslových subjektů specializovaných na kybernetické technologie s cílem pokročit v oblasti kybernetické bezpečnosti pomocí trvalé spolupráce zaměřené zejména na: odbornou přípravu, výcvik a vzdělávání zástupců NATO, EU a průmyslu; začlenění EU a průmyslu do projektů NATO v oblasti inteligentní obrany; společné sdílení informací a osvědčených postupů v zájmu připravenosti a obnovy mezi NATO, EU a průmyslem; úsilí o společně budované kapacity pro kybernetickou obranu; a ve vhodných případech zajištění společné reakce na kybernetické incidenty;

44.  bere na vědomí pokračující práci na návrhu nařízení, kterým se mění nařízení o agentuře ENISA (č. 526/2013) a kterým se stanoví evropský rámec pro certifikaci a označování bezpečnosti IKT; vyzývá agenturu ENISA, aby podepsala dohodu s NATO s cílem zvýšit jejich praktickou spolupráci, včetně výměny informací a účasti na výcviku v oblasti kybernetické obrany;

Mezinárodní normy platné pro oblast kybernetického prostoru

45.  vyzývá k  začlenění kapacity v oblasti kybernetické obrany do SZBP a začlenění vnější činnosti EU a jejích členských států jako průřezového úkolu a vyzývá k užší spolupráci mezi členskými státy, orgány EU, NATO, OSN, Spojenými státy a dalšími strategickými partnery, zejména pokud jde o pravidla, normy a  opatření pro jejich vymáhání v kyberprostoru;

46.  s politováním konstatuje, že skupina vládních odborníků OSN (UNGGE) pro období 2016-2017 nebyla ani po několika měsících jednání schopna dosáhnout nové společné dohody ohledně příslušné zprávy; připomíná, že jak uvádí zpráva z roku 2013 je v kyberprostoru uplatňováno a mělo by být prosazováno zejména platné mezinárodní právo a Charta Organizace spojených národů, která zakazuje hrozbu silou nebo použití síly vůči politické nezávislosti jakéhokoli státu, včetně škodlivých kybernetických operací určených k narušení technické infrastruktury nezbytné pro provádění oficiálních participativních postupů v jiném státě, včetně voleb; připomíná, že zpráva vládních odborníků na oblast informační bezpečnosti fungující při OSN z roku 2015 uvádí soubor norem odpovědného chování států, který zahrnuje zákaz toho, aby státy prováděly kybernetickou činnost v rozporu se svými závazky podle mezinárodních předpisů nebo aby tuto činnost vědomě podporovaly; vyzývá EU, aby zaujala vedoucí postavení v probíhajících a budoucích diskusích o mezinárodních normách v kybernetickém prostoru a jejich provádění;

47.  poukazuje na význam Tallinské příručky 2.0, která představuje základ pro diskuzi a analýzu toho, jak lze stávající mezinárodní právo uplatnit na kybernetický prostor; vyzývá členské státy, aby zahájily analýzu zjištění, která odborníci v Tallinské příručce uvedli, a začaly je uplatňovat a aby se dohodly na dalších dobrovolných normách pro mezinárodní chování; konstatuje zejména, že veškeré ofenzivní využití kybernetických kapacit by mělo být založeno na mezinárodním právu;

48.  potvrzuje, že je zcela oddán myšlence otevřeného, svobodného, stabilního a bezpečného kybernetického prostoru, v jehož rámci by se dodržovaly základní hodnoty demokracie, lidská práva a zásady právního státu a kde by se mezinárodní spory řešily mírovými prostředky na základě Charty OSN a zásad mezinárodního práva; vyzývá členské státy, aby podporovaly další uplatňování společného komplexního postoje EU k diplomacii a stávajícím normám v kybernetické oblasti a aby spolu s NATO vypracovaly kritéria a definice na úrovni EU týkající se toho, co představuje kybernetický útok, aby se zlepšila schopnost EU rychle se dohodnout na společném postoji v případě mezinárodně nesprávného jednání v podobě kybernetického útoku; plně podporuje provádění dobrovolných, nezávislých norem odpovědného chování států v kybernetickém prostoru, které by zahrnovaly respektování soukromí a dodržování základních práv občanů, vyplývajících ze zprávy vládních odborníků na oblast informační bezpečnosti fungující při OSN z roku 2015, a vytvoření regionálních opatření na budování důvěry; podporuje v této souvislosti činnost Globální komise pro stabilitu kybernetického prostoru za účelem vypracování návrhů norem a politik, které zlepší mezinárodní bezpečnost a stabilitu a poskytnou návod pro odpovědné chování států a nestátních subjektů v kybernetickém prostoru; podporuje návrh, že by státní a nestátní subjekty neměly provádět nebo vědomě umožňovat činnost, která úmyslně a podstatně poškozuje obecnou dostupnost nebo integritu veřejné podstaty internetu a tím i stabilitu kybernetického prostoru;

49.  uznává, že většinu technologické infrastruktury vlastní nebo provozuje soukromý sektor, a že jsou tedy úzká spolupráce, konzultace a začlenění soukromého sektoru a skupin občanské společnosti pomocí dialogu s mnoha zúčastněnými stranami nezbytné k zajištění otevřeného, svobodného, stabilního a bezpečného kybernetického prostoru;

50.  je si vědom toho, že vzhledem ke svému obtížnému prosazování nepřinášejí dvoustranné dohody mezi státy vždy očekávané výsledky; domnívá se proto, že účinným způsobem, jak by bylo možné doplnit snahy více zúčastněných stran, je vytváření koalic v rámci podobně smýšlejících skupin zemí, které se chtějí dohodnout na konsenzu; zdůrazňuje významnou úlohu místních orgánů v procesu technologických inovací a sdílení údajů, pokud jde o posílení boje proti trestné činnosti a teroristickým činnostem;

51.  vítá skutečnost, že Rada přijala rámec pro společnou diplomatickou reakci EU na nepřátelské činnosti v kyberprostoru, tzv. soubor nástrojů EU pro diplomacii v oblasti kybernetiky; podporuje možnost, aby EU přijala restriktivní opatření vůči nepřátelům napadajícím její členské státy v kybernetickém prostoru, včetně ukládání sankcí;

52.  požaduje rovněž jasný aktivní přístup ke kybernetické bezpečnosti a kybernetické obraně a vyzývá k posílení diplomacie EU v kybernetické oblasti coby průřezového úkolu v zahraniční politice EU a její kapacity a všech nástrojů, tak aby mohly účinně posílit normy a hodnoty EU a vést k dosažení konsenzu o pravidlech, normách a opatřeních pro jejich prosazování v kybernetickém prostoru na celém světě; konstatuje, že budování kybernetické odolnosti ve třetích zemích přispívá k mezinárodnímu míru a bezpečnosti, což nakonec zvyšuje bezpečnost evropských občanů;

53.  domnívá se, že kybernetické útoky, jako je NotPetya a WannaCry, jsou buď řízené státem, nebo k nim dochází s vědomím státu a jeho souhlasem; konstatuje, že tyto kybernetické útoky, které způsobují závažnou a trvalou hospodářskou škodu a ohrožují život, jsou jasným porušením mezinárodního práva a právních norem; domnívá se tedy, že NotPetya a WannaCry představují porušení mezinárodního práva, jimiž se provinily Ruská federace a Severní Korea, a že tyto dva státy by měly čelit úměrné a náležité reakci ze strany EU a NATO;

54.  vyzývá Evropské centrum Europolu pro boj proti kyberkriminalitě, aby se stal ústředním místem pro divizi pro prosazování práva a vládní agentury věnované kyberkriminalitě, jejichž hlavní odpovědností by bylo řídit obranu jak domény eu, tak důležité infrastruktury sítí EU během útoku; zdůrazňuje, že toto ústřední místo by rovněž mělo být pověřeno výměnou informací a mělo by poskytovat pomoc členským státům;

55.  zdůrazňuje, že je důležité vypracovat normy ohledně soukromí a bezpečnosti, šifrování, nenávistných výroků, dezinformací a teroristických hrozeb;

56.  doporučuje, aby každý členský stát EU přijal povinnost pomáhat ostatním členským státům napadeným kybernetickým útokem a zajistit vnitrostátní odpovědnost v kybernetické oblasti v úzké spolupráci s NATO;

Civilně-vojenská spolupráce

57.  vyzývá všechny zúčastněné strany, aby rozšířily partnerství v oblasti předávání poznatků, uplatňovaly vhodné obchodní modely a budovaly důvěru mezi podniky a koncovými uživateli z oblasti obrany a civilními uživateli a dále aby zlepšily transformaci akademických poznatků v praktická řešení, tak aby bylo možné zajistit jejich synergické působení a převádění řešení mezi civilním a vojenským trhem, který z hlediska kybernetické bezpečnosti a produktů kybernetické bezpečnosti v podstatě tvoří jeden trh, a to na základě transparentních postupů a za dodržování práva EU a mezinárodního práva s cílem zachovat a posílit strategickou autonomii EU; bere na vědomí ústřední úlohu, kterou soukromé firmy v oblasti kybernetické bezpečnosti hrají při včasném varování a připisování kybernetických útoků;

58.  klade důraz na zásadní význam výzkumu a vývoje, zejména vzhledem k vysokým požadavkům na bezpečnost na obranném trhu; naléhavě vyzývá EU a členské státy, aby evropským podnikům v oblasti kybernetické bezpečnosti a dalším příslušným hospodářským subjektům, zejména malým a středním podnikům a začínajícím podnikům (které jsou hlavním zdrojem inovativních řešení v oblasti kybernetické obrany) poskytovaly větší praktickou podporu a snížily byrokratickou zátěž a aby prosazovaly užší spolupráci s vysokoškolskými výzkumnými organizacemi a významnými aktéry, tak aby došlo k omezení závislosti na produktech v oblasti kybernetické bezpečnosti z vnějších zdrojů a k vytvoření strategického dodavatelského řetězce v rámci EU s cílem posílit její strategickou nezávislost; v této souvislosti poukazuje na cenný příspěvek, který by mohl zajistit Evropský obranný fond a další nástroje v rámci víceletého finančního rámce (VFR);

59.  vybízí Komisi, aby začlenila prvky kybernetické obrany do sítě Evropských výzkumných a odborných středisek pro kybernetickou bezpečnost mimo jiné s cílem zajistit v příštím VFR dostatečné zdroje pro kybernetické kapacity a technologie v oblasti dvojího užití;

60.  konstatuje, že ochrana životně důležité veřejné a jiné civilní infrastruktury, zejména informačních systémů a souvisejících údajů, je jedním z významných úkolů pro členské státy, zejména pro orgány pověřené ochranou informačních systémů, a že by měla spadat buď do působnosti vnitrostátních struktur kybernetické obrany nebo do působnosti těchto orgánů; zdůrazňuje, že to si vyžádá určitou míru důvěry a co nejužší spolupráci mezi vojenskými složkami, agenturami pro kybernetickou obranu a  jinými příslušnými orgány v této oblasti a příslušnými průmyslovými odvětvími, které lze dosáhnout pouze pomocí jasného vymezení úkolů, rolí a povinností civilních a vojenských subjektů, a naléhavě vyzývá všechny zúčastněné strany, aby k tomu v rámci svého plánování přihlédly; naléhavě vyzývá k větší přeshraniční spolupráci, pokud jde o prosazování práva v souvislosti s odstraňováním nepřátelské činnosti v kybernetické oblasti za současného dodržování právních předpisů EU v oblasti ochrany údajů;

61.  vyzývá všechny členské státy, aby soustředily své vnitrostátní strategie kybernetické bezpečnosti na ochranu informačních systémů a souvisejících údajů a považovaly ochranu této kritické infrastruktury za součást svých vlastních povinností náležité péče; naléhavě vyzývá členské státy, aby přijaly a provedly strategie, pokyny a nástroje, které zajistí přiměřenou úroveň ochrany proti hrozbám na identifikovatelné úrovni a jejichž náklady a zátěž na ochranu budou úměrné pravděpodobnému poškození, které hrozí dotčeným stranám; žádá členské státy, aby přijaly náležitá opatření, která uloží právnickým osobám spadajícím do jejich pravomoci povinnost chránit osobní údaje, jež mají na starosti;

62.  uznává, že kvůli měnícímu se prostředí kybernetických hrozeb by mohla být vhodná silnější a strukturovanější spolupráce s příslušníky policie, zejména v některých kritických oblastech, např. při sledování hrozeb v oblastech jako je kybernetický džihád, kybernetický terorismus, on-line radikalizace a financování extremistických či radikálních organizací;

63.  vybízí k úzké spolupráci mezi agenturami EU, jako je EDA, ENISA, Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě, v rámci přístupu jdoucího napříč odvětvími s cílem prosazovat synergické působení a zabránit překrývání;

64.  vyzývá Komisi, aby vypracovala plán pro koordinovaný přístup k evropské kybernetické obraně, který by zahrnoval aktualizaci politického rámce EU v oblasti kybernetické obrany, aby bylo zajištěno, že tento rámec jakožto příslušný politický mechanismus pro dosahování cílů EU v této oblasti stále plní svůj účel, a to v úzké spolupráci s členskými státy, agenturou EDA, Parlamentem a ESVČ; konstatuje, že tento proces musí být součástí širšího strategického přístupu k SZBP;

65.  vzhledem k tomu, že v nadcházejících letech se zejména v rozvojových zemích objeví miliony nových uživatelů Internetu, vyzývá k budování kapacit v oblasti kybernetické bezpečnosti na základě rozvojové spolupráce a k trvalému vzdělávání a odborné přípravě v oblasti kybernetické informovanosti, čímž dojde k posílení odolnosti zemí a společností vůči kybernetickým a hybridním hrozbám;

66.  požaduje mezinárodní spolupráci a vícestranné iniciativy s cílem vybudovat přísné rámce v oblasti kybernetické obrany a kybernetické bezpečnosti za účelem boje proti zmocňování se státu pomocí korupce, finančních podvodů, praní peněz, financování terorismu a řešit výzvy, které představuje kybernetický terorismus a kryptoměny a další alternativní platební metody;

67.  konstatuje, že kybernetické útoky, jako je NotPetya, se rychle šíří, čímž způsobují nahodilou škodu, neexistuje-li všeobecná odolnost na celém světě; domnívá se, že odborná příprava a vzdělání v oblasti kybernetické obrany by měly být součástí vnější činnosti EU a že budování kybernetické odolnosti ve třetích zemích přispívá k mezinárodnímu míru a bezpečnosti, což nakonec zvyšuje bezpečnost evropských občanů;

Institucionální posílení

68.  vyzývá členské státy k ambicióznější spolupráci v kybernetické oblasti v rámci stálé strukturované spolupráce; navrhuje, aby členské státy v rámci stálé strukturované spolupráce zahájily nový program spolupráce v kybernetické oblasti s cílem podpořit rychlé a efektivní plánování, velení a kontrolu současných a budoucích operací a misí EU; konstatuje, že by to mělo vést k lepší koordinaci operačních kapacit v kybernetickém prostoru a může to vést ke vzniku společného velení v oblasti kybernetické obrany, pokud tak rozhodne Evropská rada;

69.  připomíná svou výzvu členským státům a vysoké představitelce, místopředsedkyni, aby předložily bílou knihu EU o bezpečnosti a obraně; vyzývá členské státy a vysokou představitelku, místopředsedkyni, aby z obrany a odrazování učinily základní prvek bílé knihy týkající se jak ochrany kybernetické oblasti pro operace stanovené v článku 43, tak společné obrany stanovené v čl. 42 odst. 7 SEU;

70.  konstatuje, že nový program spolupráce v kybernetické oblasti v rámci stálé strukturované spolupráce by měli střídavě vést vysoce postavení vojenští i civilní zaměstnanci ze všech členských států, kteří by odpovídali ministrům obrany EU v rámci stálé strukturované spolupráce a vysoké představitelce, místopředsedkyni, aby se podpořily zásady důvěry mezi členskými státy a orgány a agenturami EU při výměně informací a zpravodajských informací;

71.  opakuje svou výzvu ohledně vytvoření Rady pro obranu EU, která by vycházela ze stávajícího ministerského řídícího výboru agentury EDA a formátu stálé strukturované spolupráce ministrů obrany EU, s cílem zaručit stanovování priorit, operacionalizaci zdrojů a účinnou spolupráci a integraci mezi členskými státy;

72.  připomíná, že je třeba zajistit, aby Evropský obranný fond pokračoval nebo byl dokonce v příštím VFR navýšen a měl dostatečný rozpočet na kybernetickou obranu;

73.  požaduje vyšší zdroje na modernizaci a zefektivnění kybernetické bezpečnosti a šíření zpravodajských informací mezi ESVČ / Zpravodajským a informačním centrem EU (INTCEN), Radou a Komisí;

Partnerství veřejného a soukromého sektoru

74.  uznává, že soukromé společnosti hrají hlavní úlohu při předcházení a odhalování incidentů v oblasti kybernetické bezpečnosti, při zabraňování jejich šíření a reakci na ně, a to nikoli jen jako poskytovatelé technologie, ale také jako poskytovatelé jiných služeb, než jsou služby v oblasti IT;

75.  uznává úlohu soukromého sektoru při předcházení a odhalování incidentů v oblasti kybernetické bezpečnosti, při zabraňování jejich šíření a reakci na ně spolu s jeho úlohou při podněcování inovací v oblasti kybernetické obrany, a požaduje proto posílenou spolupráci se soukromým sektorem s cílem zajistit společné chápání požadavků EU a NATO a podporu při hledání společných řešení;

76.  vyzývá EU, aby provedla komplexní přezkum softwaru, vybavení v oblasti IT a komunikací a infrastruktury používané v orgánech s cílem vyloučit programy a zařízení, která by mohla být nebezpečná, a zakázat ta, jejichž škodlivost se prokázala, jako je Kaspersky Lab;

77.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie, agenturám EU v oblasti obrany a kybernetické bezpečnosti, generálnímu tajemníkovi NATO a vnitrostátním parlamentům členských států EU.

(1)

Cambridge University Press, únor 2017, ISBN 9781316822524, https://doi.org/10.1017/9781316822524.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0366.

(3)

Úř. věst. C 419, 16.12.2015, s. 145.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0435.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0493.

(6)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0492.


MENŠINOVÉ STANOVISKO

k návrhu zprávy o obraně

(2018/2004(INI))

Výbor pro zahraniční věci, zpravodaj: Urmas Paet

Menšinové stanovisko, které předložil poslanec EP ze skupiny GUE/NGL Javier Couso Permuy

Zpráva se řídí cílem EU, kterým je posílit kapacity EU v oblasti kybernetické obrany. Představuje další příklad militaristické a agresivní politiky EU zaměřené na zvyšování a posilování vojenských kapacit EU v oblasti bezpečnosti a obrany a obhajuje rovněž navýšení prostředků na tuto politiku, a to vždy ve spolupráci s NATO.

Vznášíme proti této zprávě námitky, protože:

– podporuje jednotný trh v oblasti kybernetické bezpečnosti, čímž prosazuje součinnost a převádění řešení mezi civilním a vojenským trhem;

– naléhavě žádá členské státy, aby pro návrh projektů spolupráce v oblasti kybernetické obrany použily rámec poskytnutý stálou strukturovanou spoluprací (PESCO) a Evropským obranným fondem (EDF);

– podporuje spolupráci mezi EU a NATO v oblasti obrany;

– podporuje zabezpečovací a restriktivní politiku EU vůči právům a svobodám občanů členských států EU;

– hájí využívání některých nástrojů v rámci víceletého finančního rámce (VFR) pro kybernetickou obranu;

Požadujeme:

– rozpuštění NATO;

– zastavení jakýchkoli výdajů z rozpočtu EU na vojenské účely a striktní výklad čl. 41 odst. 2 SEU;

– ukončení militaristických politik EU: stálé strukturované spolupráce (PESCO), Evropského obranného fondu (EDF), Evropského programu rozvoje obranného průmyslu (EDIDP);

– vynakládání veřejných prostředků na podporu tvorby kvalitních pracovních míst a na podporu reindustrializace a malých a středních podniků;

– přísnou obranu a ochranu občanských práv a svobod všech občanů členských států EU;

– provádění všech činností výlučně pod vedením OSN, v souladu s Chartou OSN a mezinárodním právem;


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

16.5.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

8

8

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

David Coburn, Marek Jurek, Norica Nicolai, Urmas Paet, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

45

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

8

-

ECR

Geoffrey Van Orden

EFDD

David Coburn

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat

NI

Dobromir Sośnierz

8

0

ECR

Marek Jurek, Charles Tannock

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 6. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí