Процедура : 2017/0136(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0190/2018

Внесени текстове :

A8-0190/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/04/2019 - 10.18

Приети текстове :

P8_TA(2019)0438

ДОКЛАД     ***I
PDF 1045kWORD 138k
25.5.2018
PE 616.847v02-00 A8-0190/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави.

(COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Данута Мария Хюбнер

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави.

(COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017)0331),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0191/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 4 октомври 2017°г.(1),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 септември 2017 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0190/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.   приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(3)*,

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(4),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(5),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(6),

като имат предвид, че:

(1)  В съответствие със сходни изисквания в други държави от Г-20, с Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7) се изисква стандартизираните договори за извънборсови деривати да преминават през клиринг чрез централен контрагент (ЦК). С посочения регламент също така се въвеждат строги пруденциални, организационни и етични изисквания за ЦК, като е уреден и техният надзор, така че да се сведат до минимум рисковете за ползвателите на ЦК и да се поддържа финансовата стабилност. Цялостното изпълнение на целите на Г-20, договорени на срещата на върха в Питсбърг през 2009 г., следва да продължи, за да се извлекат възможните максимални ползи за стабилността на финансовата система.

(2)  След приемането на Регламент (ЕС) № 648/2012 обемът на дейността на ЦК в Съюза и в световен мащаб нарасна бързо като мащаб и обхват. Разширяването на дейността на ЦК, особено във връзка с извънборсовите капиталови деривати и валутните деривати като класове активи в първоначалния обхват, се очаква да продължи през следващите години с въвеждането на допълнителни задължения за клиринг, и увеличаването на доброволния клиринг от страна на контрагентите, които не подлежат на задължение за клиринг. Предложението на Комисията от 4 май 2017 г.(8) за целево изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 с цел подобряване на ефективността и пропорционалността му допълнително ще стимулира ЦК да предлагат на контрагентите централен клиринг на деривати и да улеснят достъпа до клиринг за малките финансови и нефинансови контрагенти. Това са основните елементи, които ще гарантират цялостно изпълнение на целите на Г-20 с оглед постигане на по-голяма финансова стабилност в дългосрочна перспектива. Съюзът на капиталовите пазари (СКП) ще доведе до по-развити и по-интегрирани капиталови пазари, които ще се нуждаят във все по-голяма степен от трансграничен клиринг в Съюза, което от своя страна допълнително ще засили значението и взаимосвързаността на ЦК във финансовата система.

(3)  Понастоящем броят на ЦК, установени в Съюза и лицензирани по силата на Регламент (ЕС) № 648/2012, е относително ограничен: през юни 2017 г. те са 17. По силата на разпоредбите за еквивалентност на посочения регламент са признати 28 ЦК от трети държави, което им позволява да предлагат своите услуги на клиринговите членове и местата на търговия, установени в Съюза(9). Клиринговите пазари са добре интегрирани в целия Съюз, но са силно концентрирани в определени класове активи и тясно взаимосвързани. Поради концентрацията на риска вероятността от неизпълнение на ЦК е малка, но отново поради тази причина такова събитие може да има изключително силно въздействие. В съответствие с постигнатия от Г-20 консенсус през ноември 2016 г. Комисията прие предложение за регламент относно възстановяването и преструктурирането на ЦК(10) с цел органите да бъдат подходящо подготвени за справяне с неплатежоспособните ЦК при запазване на финансовата стабилност и ограничаване на разходите за данъкоплатците.

(4)  Независимо от това законодателно предложение и в светлината на нарастващия обем и сложност и на трансграничното измерение на клиринга в Съюза и извън него, механизмите за надзор на ЦК от Съюза и от трети държави следва да бъдат преразгледани. Преодоляването на ранен етап на установените проблеми и залагането на ясни и последователни механизми за надзор на ЦК от Съюза и от трети държави ще повиши цялостната стабилност на финансовата система на Съюза и ще ограничи още повече потенциалния риск от неизпълнение на ЦК.

(5)  В светлината на тези съображения на 4 май 2017 г. Комисията прие съобщение относно предизвикателствата пред пазарната инфраструктура от критично значение и по-нататъшното развитие на съюза на капиталовите пазари(11), в което се посочва, че за усъвършенстването на действащата уредба, с която се гарантира финансовата стабилност и се подкрепя развитието и задълбочаването на СКП, са необходими допълнителни промени в Регламент (ЕС) № 648/2012.

(6)  Надзорните механизми на Регламент (ЕС) № 648/2012 разчитат основно на органите от държавата по произход. Понастоящем установените в Съюза ЦК се лицензират и надзирават от колегии от национални надзорни органи, от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), от съответните членове на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), както и от други съответни органи. Колегиите биват координирани и получават информация от националния компетентен орган, който е натоварен с прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 648/2012. Различаващите се надзорни практики за ЦК в Съюза могат да създадат риск от регулаторен и надзорен арбитраж, застрашавайки финансовата стабилност и позволявайки нелоялна конкуренция. В съобщението си относно СКП от септември 2016 г.(12) и в публичната консултация относно работата на европейските надзорни органи (ЕНО)(13) Комисията обърна внимание на тези възникващи рискове и на необходимостта от по-тясно сближаване на надзорните практики.

(7)  Основните задачи, осъществявани чрез ЕСЦБ, са определянето и провеждането на паричната политика на Съюза и насърчаването на гладкото функциониране на платежните системи. Сигурните и ефикасни инфраструктури на финансовия пазар, в частност системите за клиринг, са от ключово значение за изпълнението на тези основни задачи и за постигането на основната цел на ЕСЦБ за поддържане на ценовата стабилност. Съответните членове на ЕСЦБ като централните банки, емитиращи паричните единици на финансовите инструменти, преминали клиринг чрез ЦК, следва да бъдат привлечени към надзора на ЦК поради потенциалния риск, който неправилното функциониране на ЦК може да породи за изпълнението на тези основни задачи и за основната цел, отразявайки се на инструментите и контрагентите, използвани за провеждането на паричната политика. Следователно емитиращите централни банки следва да участват в оценката на управлението на риска от страна на ЦК. Освен това, въпреки че мандатите на централните банки и надзорните органи биха могли да се припокриват, съществува възможност за разминаване, когато надзорните действия имат отражение върху основните задължения на централните банки в области като ценовата стабилност, паричната политика и платежните системи. В кризисни ситуации, ако разпределението на отговорностите между органите остане неясно, такова разминаване може да увеличи рисковете за финансовата стабилност.

(8)  С Договорите бе установен Икономически и паричен съюз, чиято парична единица е еврото, и за тази цел бе създадена Европейската централна банка (ЕЦБ) като институция на Съюза. ЕЦБ и националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, съставляват Евросистемата и определят и посредством ЕСЦБ провеждат паричната политика на Съюза. Поради това следва да бъде отчетена специфичната роля на Евросистемата в качеството ѝ на централната банка, която емитира единната валута на Съюза. Следва да се обърне също така внимание на съществуващите в Съюза парични единици, различни от евро, и на съответните централни банки, които ги емитират.

(9)  С оглед на глобалния характер на финансовите пазари и на необходимостта от преодоляване на несъответствията в надзора на ЦК от Съюза и от трети държави, капацитетът на ЕОЦКП за насърчаване на сближаването на надзора на ЦК следва да бъде засилен. С цел да се предоставят нови роли и отговорности на ЕОЦКП, следва да се създаде нов надзорен орган в рамките на съществуващата организационна структура на ЕОЦКП.

(9а)  Всяко увеличаване на правомощията на ЕОЦКП с цел да му се позволи да постигне своите цели ще изисква както подходящо управление, така и достатъчно финансиране. Увеличените правомощия сами по себе си няма да бъдат достатъчни ЕОЦКП да постигне целите си, ако не разполага с достатъчно ресурси и не се управлява ефективно и ефикасно.

(10)  В рамките на▐ ЕОЦКП следва да бъде създаден вътрешен комитет на ЕОЦКП („надзорен комитет на ЦК“) с цел да подготвя решения и да изпълнява задачи, свързани с надзора на ЦК, да изпълнява задачи, свързани с ЦК като цяло и в частност – с надзора на ЦК от Съюза и от трети държави. Надзорният комитет на ЦК следва да бъде съставен от органи с опит в надзора на ЦК. С оглед да се осигури безпроблемното интегриране на надзорния комитет на ЦК в организационната структура на ЕОЦКП, като се отчитат надлежно специфичните нужди на надзора на ЦК, както и необходимостта да се запази бързият процес на вземане на решения, надзорният комитет на ЦК следва да има независим председател, който следва да бъде подпомаган от независим заместник-председател. Решенията на надзорния комитет на ЦК следва да бъдат одобрявани от Съвета на надзорниците на ЕОЦКП, когато се отнасят до най-важните сфери на надзора на ЦК, а във всички останали случаи – да бъдат приемани само ако срещу тях няма възражения от Съвета на надзорниците. Следва да бъдат установени подходящи правила, за да се гарантира независимостта на надзорния комитет на ЦК в рамките на ЕОЦКП.

(11)  С цел да се осигури съгласуван надзорен подход и да се включат всички съответни органи, участващи в надзора на ЦК, надзорният комитет на ЦК следва да се състои от един постоянен председател, един постоянен заместник-председател, четирима постоянни директори членове за всеки ЦК. Председателят, заместник-председателят и директорите на надзорния комитет на ЦК следва да действат независимо и обективно в интерес на Съюза като цяло. Членовете на надзорния комитет на ЦК, които са конкретни за всеки ЦК, следва да включват посочен в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012 представител на компетентните национални органи на държавата членка, в която ЦК е установен, и представител на съответната емитираща централна банка. Председателят на надзорния комитет на ЦК може да покани членовете на колегията от надзорни органи, както и представители на органи от трети държави на признати от ЕОЦКП ЦК от тези трети държави, в качеството на наблюдатели, така че надзорният комитет на ЦК да може да отчете и становищата на другите съответни органи. Въпреки че постоянните членове следва да участват във всички заседания на надзорния комитет на ЦК, членовете за даден ЦК и наблюдателите следва да участват само когато е необходимо и целесъобразно за техния поднадзорен ЦК. Присъствието както на независими, така и на конкретни членове за всеки ЦК следва да гарантира, че решенията, взети в рамките на надзорния комитет на ЦК, са съгласувани, подходящи и пропорционални в целия Съюз, както и че съответните компетентни национални органи, емитиращи централни банки и наблюдатели са участвали във взимането на решения по въпросите, свързани с даден ЦК, установен в държава членка.

(11a)  С цел да се осигури съгласуван надзорен подход, ЕОЦКП, в допълнение към стрес тестовете, посочени в настоящия регламент, взема предвид стрес тестовете, проведени от ЦК като част от мерките за тяхното възстановяване и преструктуриране. Тези стрес тестове, по време на които даден ЦК следва да разгледа своите мерки в целия Съюз по отношение на съвкупния им ефект върху финансовата стабилност на Съюза, следва да бъдат включени в симулациите на кризи във връзка с потенциалните сътресения, обхващащи цялата система.

(12)  При взимането на решение по въпроси, свързани с установен в държава членка ЦК, се свиква надзорният комитет на ЦК, като се следи постоянните му членове и съответните членове, които представляват компетентните национални органи, определени от държавата членка в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012, да участват в процеса на взимане на решение, както и наблюдателите, определени от съответните емитиращи централни банки. В процеса на взимането на решение за ЦК от трета държава следва да участват единствено постоянните членове, съответната емитираща централна банка и евентуалните съответни наблюдатели на надзорния комитет на ЦК.

(13)  С цел да се осигури подходящ, ефективен и бърз процес на взимане на решения, право на глас следва да имат председателят, заместник-председателят и директорите на надзорния комитет на ЦК и представителят на компетентния орган на държавата членка, в която е установен ЦК. Представителите на ЕЦБ, на Комисията и на съответната централна банка, както и наблюдателите, следва да нямат право на глас. Надзорният комитет на ЦК следва да взима решенията си с обикновено мнозинство на своите членове, като при равен брой гласове решаващ глас следва да има председателят.

(14)  Надзорният комитет на ЦК следва да изпълнява определени задачи, възложени му по силата на Регламент (ЕС) № 648/2012 с оглед на подходящото функциониране на вътрешния пазар и на финансовата стабилност на Съюза и неговите държави членки.

(15)  С цел да се осигури ефективен надзор е необходимо надзорният комитет на ЦК да разполага със собствен персонал, притежаващ достатъчно познания, умения и опит, както и с достатъчно ресурси с оглед на неговата автономност, независимост и адекватно функциониране във връзка с неговите задачи. Бюджетното въздействие на новите надзорни правомощия на ЕОЦКП над ЦК трябва да бъде разгледано в изявление, направено от ЕОЦКП в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(16)  С цел да се осигури подходяща степен на експертни познания и отчетност председателят, заместник-председателите и директорите на надзорния комитет на ЦК следва да бъдат назначавани въз основа на техните качества, умения, познания в областта на клиринга, операциите след сключване на сделка и финансовите аспекти, както и на опита им в надзора и регламентирането на ЦК. Те се избират по открита процедура за подбор. Комисията, след консултации с компетентните национални органи, следва да представи на Европейския парламент за одобрение предложение за назначаването на кандидатите. След като Европейският парламент одобри това предложение, Съветът следва да приеме решение за изпълнение.

(17)  С цел да се осигури прозрачност и демократичен контрол, както и запазване правата на институциите на ЕС, председателят, заместник-председателят и директорите на надзорния комитет на ЦК следва да носят отговорност пред Европейския парламент и пред Съвета за всяко решение, взето въз основа на настоящия регламент.

(18)  Председателят, заместник-председателят и директорите на надзорния комитет на ЦК следва да действат независимо и обективно в интерес на Съюза. Те следва да се уверяват, че се отделя необходимото внимание на подходящото функциониране на вътрешния пазар, както и на финансовата стабилност във всяка отделна държава членка и в Съюза.

(19)  С цел да се насърчи съгласуваността в Съюза при надзора на ЦК от ЕС и от трети държави, председателят на надзорния комитет на ЦК следва да председателства и да ръководи колегиите, а постоянните членове на надзорния комитет на ЦК следва да участват в тях. ЕЦБ следва, по целесъобразност и в съответствие с Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета, също да участва в колегиите с оглед на изпълнението на мандата си по член 127 от ДФЕС.

(20)  С цел да се осигури подходящ и ефективен процес на взимане на решение, председателят на надзорния комитет на ЦК следва да разполага в колегиите с един глас, а заместник-председателят, директорите на надзорния комитет на ЦК и представителят на Комисията следва да нямат право на глас. Настоящите членове на колегиите следва да продължават да упражняват настоящите си права на глас.

(20а)  Съгласно настоящия регламент за изменение националните компетентни органи продължават да упражняват своите текущи надзорни отговорности по Регламент (ЕС) № 648/2012. Въпреки това, с цел насърчаване на съгласуваността при надзора на ЦК в целия Съюз, следва да бъде установено разделение на компетентностите в зависимост от решенията. Следва да се разграничават три категории решения: онези, за които компетентните органи следва да получат предварително одобрение от ЕОЦКП, онези, за които компетентните органи следва да се консултират с ЕОЦКП, и онези, за които компетентните органи следва да запазят изключителната си отговорност.

(20б)  Ефективният надзор на ЦК се основава на изграждането на компетентности, експертен опит и способности, както и на изграждането на отношения на сътрудничество и на обмена между институциите. Тъй като всичко това са процеси, които се развиват във времето и следват собствена динамика, при проектирането на функционална, ефектива и ефикасна система за надзор за ЦК следва да вземе предвид нейното потенциално развитие в дългосрочен план. Поради това е предвидено разпределението на областите на компетентност, установено в настоящия регламент за изменение, да се развива успоредно с развитието на ролята и капацитета на ЕОЦКП.

(21)  С оглед на това, че между ЕОЦКП и националните компетентни органи може да възникнат спорове по отношение на някои решения, които трябва да се вземат, за случаите на несъгласие между ЕОЦКП и националните компетентни органи се въвежда специален механизъм. Ако компетентният орган не е съгласен с предложеното изменение или с възражението на ЕОЦКП, той следва да има правото да представи на Съвета на надзорниците обосновано искане за оценка на това изменение или възражение. Съветът на надзорниците на ЕОЦКП може да приеме или да отхвърли възраженията или измененията на ЕОЦКП. В тази връзка, с оглед на потенциалния риск, който нарушеното функциониране на даден ЦК може да представлява за провеждането на паричната политика на Съюза, и насърчаването на нормалното функциониране на платежните системи, е необходимо да се отразят по-добре мандатите на емитиращите централни банки по отношение на отговорностите им в областта на паричната политика.

(21а)  ЕОЦКП или компетентният орган – в зависимост от това кое е приложимо – следва да се консултира със съответните емитиращи централни банки за определени решения▐, в частност когато тези решения се отнасят до механизмите на ЦК за разплащане и сетълмент и свързаните с това процедури за управление на ликвидния риск▐ за трансакциите в паричната единица на съответната централна банка, която я емитира▐. След като периодът на консултации с емитиращите централни банки завърши, компетентният орган следва да положи всички усилия, за да постигне съответствие с измененията, предложени от централните банки. В случай че проектът на решение не съдържа измененията, предложени от дадена емитираща централна банка, ЕОЦКП или компетентният орган следва да уведоми тази емитираща централна банка писмено, като изложи пълните си мотиви и пояснение за всяко значително отклонение от тези изменения.

(22)  С цел да се позволи на ЕОЦКП ефективно да изпълнява задачите си, свързани с ЦК, както установените в ЕС ЦК, така и ЦК от трети държави следва да плащат на ЕОЦКП надзорни такси за извършваните от него надзорни и административни функции. Тези такси следва да бъдат пропорционални на оборота на съответния ЦК и следва да покриват▐ заявленията за лицензиране на ЦК от Съюза, по заявленията за признаване на ЦК от трети държави и годишните такси, свързани със задачите, с които ЕОЦКП е натоварен. Комисията следва да доуточни в делегиран акт вида на таксите, услугите, за които се дължат такси, размера на таксите и начина на тяхното плащане от ЦК от Съюза, кандидатстващи за лицензиране и лицензирани, и от ЦК от трети държави, кандидатстващи за признаване и признати.

(23)  Необходимо е да се преразгледат и надзорните механизми по този регламент за ЦК от трети държави, които предлагат клирингови услуги в Съюза. Следва да бъдат подобрени достъпът до информация, способността за извършване на проверки на място и възможността за съответните органи на Съюза и на държавите членки да обменят информация за ЦК от трети държави, така че да се избегнат съществени последици за финансовата стабилност на субектите от Съюза. Съществува също така опасност промените в правилата на ЦК от трета държава или в нормативната му уредба там да не могат да бъдат взети предвид, което би могло да има отрицателни последици в регулаторен или надзорен аспект и да доведе до неравнопоставени условия на конкуренция между ЦК от ЕС и ЦК от трети държави.

(24)  Признатите ЦК от трети държави извършват клиринг на значително количество финансови инструменти, които са в паричните единици на държавите членки. Този размер ще нарасне значително, когато Обединеното кралство излезе от Съюза и изискванията на настоящия регламент вече не се прилагат за установените там ЦК. Договорените в надзорните колегии споразумения за сътрудничество вече няма да бъдат обхванати от предпазните мерки и процедурите на настоящия регламент, нито подчинени на Съда на Европейския съюз. Това поставя значителни предизвикателства пред органите на Съюза и на държавите членки при осигуряването на финансовата стабилност.

(25)  Като част от ангажимента си за постигане на интеграция на финансовите пазари, Комисията следва да продължи да определя, чрез решения за еквивалентност, че правната и надзорната уредба на третите държави е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012. С цел да се подобри прилагането на действащия режим на еквивалентност по отношение на ЦК, Комисията следва да може, при необходимост, да доуточни критериите за оценка на еквивалентността на уредбата на ЦК от трети държави. Необходимо е също ЕОЦКП да се оправомощи да наблюдава нормативната и надзорната уредба на ЦК от трети държави, която Комисията е приела за еквивалентна. Това е с цел да се гарантира, че третите държави неотклонно спазват критериите за еквивалентност и всички условия за прилагането им. ЕОЦКП следва да докладва поверително на Комисията за констатациите си.

(26)  Към момента Комисията може по всяко време да измени, спре, преразгледа или отмени решение за еквивалентност, по-специално в случаите, когато събития в трета държава имат съществено отражение върху елементите, оценени в светлината на изискванията за еквивалентност по настоящия регламент. Ако компетентните органи в дадена трета държава престанат да сътрудничат добросъвестно с ЕОЦКП или с останалите надзорни органи от Съюза или да спазват неотклонно приложимите изисквания за еквивалентност, Комисията също така може да предупреди даден орган на третата държава или да публикува специална препоръка. В случай че Комисията в произволен момент реши да отмени еквивалентността на трета държава, тя може да отложи датата на прилагане на решението си с оглед на рисковете за финансовата стабилност или за дестабилизиране на пазара. В допълнение към тези действащи правомощия Комисията следва да може да поставя определени условия, за да се гарантира, че третата държава, за която се отнася решението за еквивалентност, неотклонно спазва критериите за еквивалентност. Комисията следва също така да може да определя условията, с които се гарантира, че ЕОЦКП е в състояние да изпълнява ефективно своите отговорности по отношение на признатите по настоящия регламент ЦК от трети държави или във връзка с наблюдаването на промените в нормативната и надзорната уредба в трети държави, които промени са от значение за приетите решения за еквивалентност.

(27)  С оглед на нарастващото трансгранично измерение на ЦК и на взаимовръзките във финансовата система на Съюза е необходимо да се подобри способността на Съюза да установява, наблюдава и ограничава потенциалните рискове, които ЦК от трети държави пораждат. Ролята на ЕОЦКП следва да бъде засилена с оглед на ефективния надзор на ЦК от трети държави, подали заявление за признаване с цел предоставяне на клирингови услуги в Съюза. Следва да се подобри и участието на емитиращите централни банки от Съюза в признаването и надзора на ЦК от трети държави, които извършват дейност в емитираната от тези банки парична единица. Следователно с емитиращите централни банки от Съюза следва да бъдат провеждани консултации по определени аспекти, които засягат отговорностите им в областта на паричната политика по отношение на финансовите инструменти в парични единици на Съюза, чийто клиринг се извършва в значителна степен от ЦК, установени извън Съюза.

(28)  Когато Комисията определи правната и надзорна уредба на трета държава за еквивалентна на уредбата в Съюза, при процеса на признаване на ЦК от трета държава следва да се вземат предвид рисковете, които този ЦК поражда за финансовата стабилност на Съюза или на съответната държава членка.

(29)  При разглеждането на заявление за признаване на ЦК от трета държава, ЕОЦКП следва▐ да направи оценка на степента на системен риск, който ЦК представлява за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки. При извършването на тази оценка ЕОЦКП следва да взема предвид стопанската дейност, извършвана от ЦК в Съюза, както и други стопански дейности на ЦК извън Съюза, до степента, до която тази дейност извън Съюза е вероятно да засегне цялостната сложност на ЦК.

(29а)  ЕОЦКП следва да направи оценка на степента на системен риск, който ЦК, подал заявление за признаване, представлява за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки, въз основа на определените в настоящия регламент обективни и прозрачни критерии. Тези критерии следва да бъдат доуточнени в делегиран акт на Комисията. При определянето на посочените критерии делегираният акт следва да взема предвид естеството на сделки, чийто клиринг се извършва от ЦК, включително тяхната сложност, нестабилността на цените и средния срок до падежа, както и прозрачността и ликвидността на съответните пазари и степента, до която клиринговите дейности на ЦК са деноминирани в евро или друга валута на Съюза. Във връзка с това специфичните особености по отношение на определени договори за селскостопански деривати, регистрирани и изпълнявани на регулирани пазари в трети държави, които се отнасят до пазари, обслужващи до голяма степен национални нефинансови контрагенти в тези трети държави, които управляват търговските си рискове чрез тези договори, може да създадат незначителен риск за клиринговите членове и местата на търговия в Съюза, тъй като притежават ниска степен на взаимосвързаност с останалата част от финансовата система. Когато в третата държава на установяване на ЦК, подал заявление за признаване, е в сила рамка за възстановяване и преструктуриране на ЦК, това също следва да се отчита от ЕОЦКП в неговия анализ на степента на системния риск за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки от страна на този ЦК.

(30)  ЦК, които не са от системно значение за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки, следва да се считат за ЦК от „ниво 1“. ЦК, които имат или е вероятно да придобият системно значение за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки, следва да се считат за ЦК от „ниво 2“. Ако ЕОЦКП прецени, че даден ЦК от трета държава не е от системно значение за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки, за този ЦК следва да се прилагат действащите условия за признаване по Регламент (ЕС) № 648/2012. Ако ЕОЦКП прецени, че даден ЦК от трета държава е от системно значение, следва да бъдат определени допълнителни изисквания за този ЦК в зависимост от степента на риска, който той поражда. ЕОЦКП следва да признава такъв ЦК само когато последният удовлетворява тези изисквания.

(31)  Допълнителните изисквания следва да включват определени пруденциални изисквания, посочени в Регламент (ЕС) № 648/2012, с които се цели да се повиши степента на сигурност и ефикасност на ЦК. ЕОЦКП следва да бъде пряко отговорен за това системно значимият ЦК от трета държава да удовлетворява тези изисквания. Тези свързани изисквания следва също така да позволят на ЕОЦКП да извърши цялостен и ефективен надзор на този ЦК.

(32)  С цел да се осигури подходящо участие на емитиращите централни банки, ЦК от трети държави, които са от системно значение, следва да удовлетворяват и съответните допълнителни изисквания, които съответната емитираща централна банка смята за необходими, както е посочено в настоящия регламент. Емитиращата централна банка следва да представи на ЕОЦКП становище дали ЦК отговаря на тези допълнителни изисквания в срок от 150 дни от подаването на пълното заявление от ЦК.

(32а)  Когато дадена емитираща централна банка реши да наложи допълнително изискване за системно значими ЦК от трета държава, тя следва да се стреми да вземе решението си по възможно най-прозрачен начин, като същевременно надлежно зачете необходимостта от защита на поверителна или чувствителна информация.

(32б)  Емитиращите централни банки следва да извършват оценка на устойчивостта на признатите ЦК от трети държави спрямо неблагоприятни пазарни развития, като вземат предвид риска, който те представляват за стабилността на валутата на централната емитираща банка, провеждането на паричната политика и безпроблемното функциониране на платежните системи. В такива случаи следва да се гарантира сътрудничеството и обменът на информация между централните банки и ЕОЦКП, за да се избегне дублиране на усилията.

(32в)  Извънредни ситуации, които засягат провеждането на паричната политика или безпроблемното функциониране на платежните системи, могат, до степента, разрешена съгласно институционалната рамка на емитиращата централна банка, да доведат до това на системно значими ЦК от трети държави да бъдат наложени изисквания, свързани с ликвидните рискове, механизмите за сетълмент, маржовете, споразуменията за обезпечение или споразуменията за оперативна съвместимост. В такива ситуации централните банки и ЕОЦКП следва да си сътрудничат и да обменят информация, по-специално своята оценка на рисковете, които поражда ситуацията, и евентуалната ѝ продължителност, както и предвидените последици от изискванията, които ще бъдат наложени.

(32г)  Сътрудничеството и споделянето на информация между Съюза и надзорните органи на трети страни са от ключово значение за осигуряване на ефективен надзор на ЦК от трети държави и за да се даде възможност на съответните органи да реагират в извънредни ситуации по координиран, ефективен и ефикасен начин. Поради това ЕОЦКП следва да въведе споразумения за сътрудничество със съответните компетентни органи на трети държави, чиято правна и надзорна уредба е призната за еквивалентна на настоящия регламент, обхващащи всички елементи, необходими, за да се гарантира, наред с другото, безпроблемен обмен на информация, координиране на надзорните дейности, ефективно наблюдение на промените в регулаторната и надзорната уредба в третата държава и ефективно сътрудничество при извънредни ситуации.

(33)  Степента на риск, който даден ЦК от системно значение поражда за финансовата система и стабилността на Съюза, варира. Изискванията за системно значимите ЦК следва да бъдат прилагани според рисковете, които те могат да представляват за Съюза. Когато ЕОЦКП, в съгласие със съответната емитираща централна банка, заключи, че ЦК от трета държава е от такова системно значение, че изпълнението от негова страна на допълнителните изисквания, посочени в настоящия регламент, няма да бъде достатъчно за преодоляване на риска за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки, ЕОЦКП следва да има правото да препоръча на Комисията да не признае този ЦК и да определи конкретни клирингови услуги или дейности, за които счита, че следва да бъдат предоставяни на клирингови членове и места за търговия, установени в Съюза, само от ЦК, лицензирани в съответствие с настоящия регламент. Въз основа на тази препоръка Комисията следва да може да приеме делегиран акт, с който да обяви, че някои или всички услуги, предоставяни от тозиЦК, могат да бъдат предоставяни на клирингови членове и места за търговия само от ЦК, установен в Съюза и лицензиран като такъв. Следва да съществува възможност този делегиран акт да определи подходящ период за адаптация за ЦК, неговите клирингови членове и техните клиенти, заедно с условията, при които ЦК може да бъде временно признат през този период за адаптация, и мерките, които следва да бъдат предприети през този период, с цел да се ограничат евентуалните разходи за клиринговите членове и техните клиенти, по-специално онези, които са установени в Съюза.

(34)  ЕОЦКП следва редовно да преразглежда признаването на ЦК от трети държави, както и тяхната класификация като ЦК от ниво 1 или ЦК от ниво 2. В тази връзка ЕОЦКП следва да отчита, наред с другото, промените в естеството, размера и сложността на стопанската дейност на ЦК от трети държави. Такива прегледи следва да се извършват най-малко веднъж на всеки две години или на всеки пет години в зависимост от степента, в която финансовите инструменти, чийто клиринг се извършва от ЦК, са деноминирани във валутите на Съюза. Прегледи следва да се извършват всеки път, щом признат ЦК от трета държава е разширил обхвата на дейностите и услугите си в Съюза. В допълнение към тези прегледи, без да се засяга правото му да препоръчва на Комисията да не признава даден ЦК, ЕОЦКП следва да може да промени класификацията на ЦК от ниво 1 на ниво 2 или обратно. Следва да бъде разрешен период на адаптация, ако настъпи промяна на класификацията от ниво 1 на ниво 2.

(35)  ЕОЦКП следва също да може да вземе предвид степента, в която съблюдаването от ЦК от трета държава, който има системно значение, на изискванията, приложими в тази трета държава, може да бъде сравнено със съблюдаването от този ЦК на изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012. При извършването на тази оценка ЕОЦКП следва да взема под внимание, когато е целесъобразно, дали Комисията е приела актове за изпълнение, с които да определя, че правната и надзорната уредба на третата държава, в която е установен ЦК, са равностойни на посочените в настоящия регламент, както и всички условия, на които трябва да отговаря прилагането на тези актове за изпълнение. За да гарантира пропорционалност, при извършването на тази оценка ЕОЦКП следва също така да взема под внимание степента, до която финансовите инструменти, чийто клиринг се извършва от този ЦК, са деноминирани в паричните единици на Съюза. Комисията следва да приеме делегиран акт за доуточняване на реда и условията за оценка в съпоставителен аспект на съблюдаването на изискванията.

(36)  ЕОЦКП следва да разполага с необходимите правомощия, за да упражнява надзор на признатите ЦК от трети държави, за да се гарантира непрекъснатото съблюдаване от тяхна страна на изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012. В някои области следва да се провеждат консултации с емитиращата централна банка по онези аспекти на проекторешението, които се отнасят до валутата, която тя емитира. След приключването на периода за консултации с емитиращите централни банки надзорният комитет на ЦК следва да положи всички усилия да постигне съответствие с предложените от тях изменения. Ако надзорният комитет на ЦК не отрази предложените от дадена емитираща централна банка изменения в своя проект за решение, който ще бъде представен на Съвета на надзорните органи, надзорният комитет на ЦК следва да информира за това съответната емитираща централна банка в писмена форма, като изложи изцяло своите мотиви и даде пояснение за всяко значително отклонение от предложените изменения.

(36a)  За да се улесни обменът на информация по отношение на ЦК от трети държави, следва да бъдат установени колегии за ЦК от трети държави. Тези колегии следва да обединяват постоянните членове на надзорния комитета на ЦК, компетентните органи на държавите членки, емитиращите централни банки и надзорните органи на образуванията, установени в Съюза, върху които дейността на ЦК от трети държави биха могли да окажат въздействие, а именно клиринговите членове, местата за търговия и централните депозитари на ценни книжа. Колегиите за ЦК от трети държави може да изискат от надзорния комитет на ЦК обсъждане на определени въпроси във връзка с ЦК, установен в трета държава.

(38)  ЕОЦКП следва да може да налага периодични имуществени санкции с цел да принуди ЦК от трети държави да прекратят установеното нарушение, да предоставят пълната и вярна информация, изискана от ЕОЦКП, или да допуснат провеждането на разследване или проверка на място.

(39)  ЕОЦКП следва да може да налага глоби на ЦК от ниво 1 и на ЦК от ниво 2, ако установи, че умишлено или поради небрежност са нарушили настоящия регламент, като са предоставили на ЕОЦКП неточна или подвеждаща информация. Освен това ЕОЦКП следва да може да налага глоби на ЦК от ниво 2, ако установи, че умишлено или поради небрежност са нарушили приложимите към тях допълнителни изисквания на настоящия регламент.

(40)  Глобите следва да се налагат в зависимост от тежестта на нарушенията. Нарушенията следва да бъдат разделени в различни групи, за които да бъдат определени съответни глоби. За определяне на глобата за конкретно нарушение ЕОЦКП следва да прилага двуетапна методика, състояща се от определянето на базов размер, който при необходимост се коригира с определени коефициенти. Основният размер на глобата следва да се определя при отчитане на годишния оборот на съответния ЦК от трета държава, а корекциите следва да се правят чрез увеличаване или намаляване на основния размер посредством прилагането на съответните коефициенти по настоящия регламент.

(41)  Настоящият регламент следва да определи коефициенти във връзка с утежняващите или смекчаващите обстоятелства, за да може ЕОЦКП да разполага с необходимите инструменти за определяне на глоба, която е пропорционална на тежестта на извършеното от ЦК от трета държава нарушение, като се отчитат обстоятелствата, при които то е било извършено.

(42)  Решението за налагане на глоби или периодични финансови санкции следва да се основава на независимо разследване.

(43)  Преди да реши да наложи глоба или периодични финансови санкции, ЕОЦКП следва да даде на лицата, по отношение на които е започнало съответно производство, възможност да бъдат изслушани, за да се спази тяхното право на защита.

(44)  ЕОЦКП следва да се въздържа от налагане на глоби или периодични финансови санкции, когато в резултат от наказателно производство съгласно националното право има влязла в сила предишна оправдателна или осъдителна присъда, основана на същите или на еднакви по същество факти.

(45)  Решенията на ЕОЦКП за налагане на глоби и периодични финансови санкции следва да могат да бъдат изпълнявани принудително и принудителното им изпълнение следва да се урежда от гражданскопроцесуалните норми, които са в сила в държавата, на чиято територия се развива производството. Гражданскопроцесуалните норми следва да не включват наказателнопроцесуални норми, но биха могли да включват административнопроцесуални норми.

(46)  В случай на нарушение, извършено от ЦК от ниво 2, ЕОЦКП следва да бъде оправомощен да предприема надзорни мерки, включително мерки, които налагат на този ЦК от ниво 2 да прекрати нарушението, и като крайна мярка — да отнеме признаването, ако ЦК от ниво 2 е нарушил тежко или нееднократно разпоредбите на настоящия регламент. Надзорните мерки следва да се прилагат от ЕОЦКП, като се отчитат естеството и тежестта на нарушението, и следва да са съобразени с принципа на пропорционалност. Преди да вземе решение за надзорни мерки, ЕОЦКП следва да даде възможност на лицата, срещу които има открито производство, да бъдат изслушани, за да се спази тяхното право на защита.

(47)  Утвърждаването на съществените промени в приетите модели и параметри за изчисляване на изискванията за допълнително обезпечение на ЦК, на вноските му в гаранционния фонд, на изискванията към него за обезпечение и на другите му механизми за контрол на риска, следва да бъде приведено в съответствие с новото изискване за предварително одобрение от ЕОЦКП за някои решения на националния компетентен орган по отношение на ЦК, установени в Съюза. За опростяване на процедурата за утвърждаване на моделите, едно утвърждаване от страна на националния компетентен орган, подлежащо на предварително одобрение от ЕОЦКП, следва да замени двете утвърждавания — на националния компетентен орган и на ЕОЦКП, които е трябвало да бъдат направени самостоятелно. Освен това следва да бъде изяснена взаимовръзката на това утвърждаване с решението на колегията. Предварителното приемане на съществена промяна в моделите или параметрите следва да бъде възможно при нужда, особено в случаите, когато тяхната бърза промяна е необходима, за да се осигури стабилността на управлението на риска от страна на ЦК.

(48)  В съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз Комисията следва да бъде оправомощена да приема актове за доуточняване на вида на таксите, услугите, за които се дължат такси, размера на таксите и начина на плащането им; за уточняване на условията, при които се установяват критерии за определяне дали ЦК от трета държава има или е вероятно да придобие системно значение за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки, както и за определяне на критериите, според които даден ЦК да се счита за системно значим в значителна степен; за уточняване на допълнителните изисквания, които емитиращите централни банки могат да наложат на установен в трета държава ЦК от системно значение; за уточняване, че услугите, предоставяни от ЦК от трета държава, се предоставят само след получаване на разрешение в съответствие с член 14 и евентуален свързан с това период на приспособяване; за доуточняване на приложимите критерии при оценяването от нейна страна на еквивалентността на трети държави; за определяне на реда и начина на спазване на някои изисквания от ЦК от трети държави; за доуточняване на процедурата за налагане на глоби или на периодични финансови санкции, в т.ч. разпоредби относно правото на защита, сроковете, събирането на глобите или периодичните финансови санкции и давностните срокове за налагането и принудителното изпълнение на санкциите или глобите; относно мерки за изменение на приложение IV с цел отчитане на настъпили тенденции на финансовите пазари.

(49)  С цел осигуряването на еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, по-специално във връзка с признаването на ЦК от трети държави и с еквивалентността на правната уредба на трети държави, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия.

(50)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно повишаване на сигурността и ефикасността на ЦК чрез определянето на еднообразни изисквания за извършването на техните дейности, не може да бъде постигната в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки и следователно може, поради мащаба и въздействието, да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(51)  Упражняването от ЕОЦКП на правомощието да признае ЦК от трета държава като ЦК от ниво 1 или от ниво 2 следва да бъде отложено, докато не бъдат доуточнени критериите за определяне дали ЦК от трета държава има или е вероятно да придобие системно значение за финансовата система на ЕС или на една или повече от неговите държави членки.

(52)  Поради това Регламент (ЕС) № 1095/2010 и Регламент (ЕС) № 648/2012 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 2

Изменения на Регламент (ЕС) № 648/2012

Регламент (ЕС) № 648/2012 се изменя, както следва:

1.  В член 6 параграф 2, буква б) се заменя със следния текст:

„б) ЦК, лицензирани в съответствие с член 17 или признати в съответствие с член 25, и датата съответно на лиценза или признаването с бележка, че ЦК са лицензирани или признати за целите на задължението за клиринг“.

1а.  В член 15 се вмъкват следните параграфи:

1a. За целите на параграф 1 за разширяването на обхвата на дейност чрез включване на нови дейности или услуги се изисква разширяване на обхвата на разрешението, ако е изпълнено едно от следните условия:

а) новата услуга или дейност излага ЦК на нови или увеличени рискове;

б) новата услуга се предоставя или новата дейност се извършва във връзка с клас финансови инструменти, които имат различен рисков профил или се различават съществено от продуктите, за които ЦК вече извършва клиринг;

в) новата услуга се предоставя или новата дейност се извършва във връзка с клас финансови инструменти, които не са посочени в решението за разрешение на ЦК.

1б. За да бъдат осигурени еднакви условия за прилагането на параграф 1, ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с ЕСЦБ, разработва проект на регулаторни технически стандарти, въвеждащ списък от показатели, които определят допълнително условията, указани в параграф 1а.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до ... [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“

2.  В член 17 параграф 3 се заменя със следния текст:

„3. В срок от 30 работни дни след получаване на заявлението компетентният орган, като се консултира с ЕОЦКП, преценява дали заявлението е пълно. Ако заявлението е непълно, компетентният орган определя срок, в рамките на който подалият заявление ЦК трябва да предостави допълнителна информация. След получаването на тази допълнителна информация, компетентният орган незабавно го предава на ЕОЦКП и на създадената по силата на член 18, параграф 1 колегия. След като прецени, като се консултира с ЕОЦКП, че дадено заявление е пълно, компетентният орган уведомява за това съответно подалия заявлението ЦК и членовете на колегията.

2а.  В член 17 четвъртата алинея от параграф 4 се заменя със следното:

„Когато не се стигне до съвместно становище по взаимно съгласие, както се посочва в третата алинея, и ако ▌колегията е изразила отрицателно становище с обикновено мнозинство, който и да е от заинтересованите компетентни органи може да отнесе въпроса до ЕОЦКП в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 в рамките на 30 календарни дни ▌.

3.  Член 18 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следния текст:

„1. За да бъде улеснено изпълнението на посочените в членове 15, 17, 49, 51 и 54 задачи, в срок от 30 календарни дни от предоставянето на пълно заявление в съответствие с член 17 компетентният орган за ЦК създава колегия.

Председателят на надзорния комитет на ЦК, посочен в член 22а, председателства и ръководи колегията.“

б)  в параграф 2 буква а) се заменя със следния текст:

„а) постоянните членове на надзорния комитет на ЦК по член 22а, параграф 2, буква а);“

в)  в параграф 2 буква в) се заменя със следния текст:

„в) компетентните органи, натоварени с надзора на трима клирингови членове на ЦК▌, чиито съвкупни вноски в посочения в член 42 гаранционен фонд на ЦК са най-големи за даден едногодишен период, включително, когато е приложимо – ЕЦБ при изпълнение на задачите, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции в рамките на единния надзорен механизъм, възложени ѝ с Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета(14), ако въпросните органи изразят интерес за участие в тази колегия;

ва)  в параграф 2 се вмъква буква ва):

ва) компетентните органи на клиринговите членове, различни от посочените в буква в), при условие че е получено съгласието на компетентния орган за ЦК. Тези компетентни органи отправят искане за съгласие от компетентния орган за ЦК да участват в колегията, като обосновават искането си на базата на своята оценка на въздействието, което финансовите затруднения на ЦК могат да окажат върху финансовата стабилност на местния пазар, на който се емитира неговата валута. В случай че компетентният орган за ЦК не уважи искането, компетентният орган за ЦК предоставя пълни и изчерпателни мотиви в писмена форма.“

вб)  в параграф 4 се вмъква буква ва):

„вa)  подготовката на становище до надзорния комитет на ЦК, когато от този комитет се изисква за предостави съгласието си или с него се провеждат консултации съгласно член 21а.“

вв)  Вмъква се следният параграф 4а:

„Когато който и да е от членовете на колегията направи оценка въз основа на информацията, обменена съгласно буква б), че практиките за управление на риска на ЦК не отговарят на всички изисквания, посочени в настоящия регламент, или по друг начин водят до нарушаване на неговата устойчивост, този член на колегията може да информира компетентния орган и колегията за въпросния проблема и да поиска обсъждането му в колегията. Председателят на колегията може впоследствие да включи и обсъждане на въпроса, посочен от члена на колегията, в дневния ред на следващото заседание на колегията. Вследствие на това обсъждане, ако най-малко една трета от членовете на колегията, различни от члена, който първоначално е поискал такова обсъждане, подкрепят изготвянето на препоръка за преодоляване на установените проблеми и подобряване на устойчивостта на ЦК, председателят може да поиска от колегията да изготви такава препоръка.

Колегията може да приеме препоръката, посочена в първата алинея, с обикновено мнозинство от своите членове.

В срок от 30 дни след приемането на препоръката от колегията ЕОЦКП извършва оценка на проблема и на препоръката и решава дали да изиска конкретно надзорно действие съгласно член 21а, параграф 3.

Той уведомява незабавно компетентния орган и колегията. Компетентният орган предоставя информация на колегията относно всяко последващо действие във връзка с препоръката или липсата на такова действие.

Ако компетентният орган не е предприел действие в рамките на 90 дни след приемането на препоръката и ако това може да доведе до неспазване на изискванията, посочени в настоящия регламент, всеки член на колегията може в срок от 30 дни след изтичане на 90-дневния период, да отнесе въпроса до ЕОЦКП в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“

вг)  параграф 6 се заменя със следното:

6. За да се осигури последователно и съгласувано функциониране на колегиите в Съюза, ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с ЕСЦБ, изготвя проекти на регулаторни технически стандарти за уточняване на условията, при които валутите на Съюза, посочени в параграф 2, буква з), се считат за най-подходящи, и техническите детайли на практическите договорености, посочени в параграф 5.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

3a.  В член 19 се вмъква следният параграф 1а:

„1a. По искане на който и да е от членовете на колегията и след приемането му с мнозинство от колегията становището може да включва препоръки за подобряване на устойчивостта на ЦК.“

4.  В член 19 параграф 3 се заменя със следния текст:

„3. Колегията приема становище с мнозинство въз основа на обикновено мнозинство от своите членове.

За колегии, съставени от 12 членове или по-малко, с глас разполагат най-много двама членове на колегията от една и съща държава членка, като всеки гласуващ член разполага с един глас. За колегии, съставени от повече от 12 членове, с глас разполагат най-много трима членове от една и съща държава членка, като всеки гласуващ член разполага с един глас.

Когато ЕЦБ е член на колегията по силата на букви а), в) и з) от член 18, параграф 2, тя разполага със следния брой гласове:

i) максимум 2 гласа в колегиите с не повече от 12 членове;

ii) максимум 3 гласа в колегиите с повече от 12 членове.

Представителят на Комисията е член без право на глас. Председателят на надзорния комитет на ЦК има един глас, а заместник-председателят и директорите на надзорния комитет на ЦК са членове без право на глас в колегиите.“

5.  В член 20 параграф 6 се заменя със следния текст:

6. Компетентният орган за ЦК изпраща на ЕОЦКП и на членовете на колегията своето напълно обосновано проекторешение, в което са взети предвид възраженията на членовете на колегията.

6.  Член 21 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следния текст:

„1. Без да се засяга ролята на колегията, компетентните органи по член 22 правят в тясно сътрудничество с ЕОЦКП преглед на мерките, стратегиите, процедурите и механизмите, прилагани от ЦК с цел спазване на настоящия регламент, и оценяват рисковете, включващи най-малко финансовите, оперативните и кибернетичните рискове, на които ЦК са или могат да бъдат изложени.“

б)  параграф 3 се заменя със следния текст:

„3. ЕОЦКП определя честотата и обхвата на прегледа и оценката по параграф 1, като отчита по-специално размера, системното значение, характера, мащаба, сложността на дейността и взаимосвързаността с други инфраструктури на финансовия пазар на съответния ЦК. Прегледът и оценката се актуализират най-малко веднъж годишно.

ЦК подлежи на подходящи проверки на място, когато е необходимо. Персоналът на ЕОЦКП може да реши да участва в тези проверки на място.

Компетентният орган изпраща на ЕОЦКП цялата информация, получена от ЦК, и иска от съответните ЦК всяка информация, необходима на ЕОЦКП, която не може да предостави.“

ба)  в параграф 6, втора алинея, буква а) се заменя със следното:

a) провежда сравнителен анализ на надзорните дейности на всички компетентни органи във връзка с разрешението и надзора на ЦК съгласно член 30 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, както и сравнителен анализ на практиките за управление на риска на всички ЦК, лицензирани в съответствие с член 14 от настоящия регламент; и“

7.  В дял III, глава 2 се добавят следните членове 21а, 21б и 21в:

„Член 21а

Процедури за сътрудничество и вземане на решения по отношение на лицензираните ЦК

1. При изпълнение на своите задължения в съответствие с член 22, параграф 1 компетентните органи:

а) изготвят проекторешения, които предоставят на ЕОЦКП за одобрение, преди да приемат някое от решенията, приети по силата на или в изпълнение на задълженията им, произтичащи от изискванията, определени в членове 14, 15, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 49 от настоящия регламент.

б) изготвят проекторешения, които предоставят на ЕОЦКП за консултация, преди да приемат някое от решенията, приети по силата на или в изпълнение на задълженията им, произтичащи от изискванията, определени в членове 24 и 54 от настоящия регламент.

в) могат да приемат решения, без да ги изпращат на ЕОЦКП за одобрение или консултация, по силата на или в изпълнение на задълженията им, произтичащи от изискванията, определени в членове 7, 8, 16, 21, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 39, 40,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53 от настоящия регламент и членове 35 и 36 от Регламент (ЕС) № 600/2014.

3. ЕОЦКП предава на компетентните органи цялата съответна информация във връзка с приемането на някое от решенията по параграф 1 и може да изиска конкретна надзорна мярка, в т.ч. отнемане на лиценз. Компетентните органи уведомяват ЕОЦКП за всяко последващо действие или бездействие по тази мярка.

4. Когато проекторешение се изпраща на ЕОЦКП за одобрение по силата на параграф 1, буква а), се счита, че ЕОЦКП е одобрил проекторешението, ако до 15 календарни дни, след като е бил уведомен за това проекторешение, не е предложил изменения, нито е възразил срещу него. Ако ЕОЦКП предложи изменения или отправи възражения към дадено проекторешение, той представя пълна и подробна писмена обосновка.

5. Когато дадено проекторешение е изпратено на ЕОЦКП за одобрение по силата на параграф 1, буква а) и ЕОЦКП е предложил изменения, компетентният орган може да приеме единствено измененото от ЕОЦКП решение.

Когато дадено проекторешение е изпратено на ЕОЦКП за одобрение по силата на параграф 1, буква а) и ЕОЦКП възрази срещу окончателното проекторешение, компетентният орган не го приема.

6. Когато дадено проекторешение е изпратено на ЕОЦКП за одобрение по силата на параграф 1, буква а) и компетентният орган не е съгласен с предложеното изменение или възражението на ЕОЦКП, той може в срок от 5 дни да представи на Съвета на надзорниците по член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 обосновано искане за оценката на това изменение или възражение. В срок от 10 дни от датата на искането Съветът на надзорниците приема или отхвърля възраженията или измененията на ЕОЦКП, като параграф 5 се прилага, както е уместно.

6a. Когато дадено проекторешение е изпратено на ЕОЦКП за консултация по силата на параграф 1, буква б), ЕОЦКП дава отговор на консултацията в срок от не повече от 15 календарни дни, след като е бил уведомен за това проекторешение.

6б. Когато дадено проекторешение е изпратено на ЕОЦКП за консултация по силата на параграф 1, буква б), компетентният орган взема надлежно предвид предложенията на ЕОЦКП.

7. Без да се засягат правомощията на Комисията по член 258 от ДФЕС, ЕОЦКП може да приеме решение по отношение на даден участник на финансовите пазари, с което от него се изисква да предприеме необходимото действие за спазване на задълженията си съгласно правото на Съюза, в т.ч. преустановяване на дейността в следните случаи:

а) ако даден компетентен орган не спази параграф 5 при възражение или изменение на проекторешението от ЕОЦКП;

б) ако даден компетентен орган, по искане на ЕОЦКП в съответствие с параграф 3, не предприеме поисканите действия в разумен срок и това бездействие води до нарушаването от даден участник на финансовия пазар на приложимите изисквания, посочени в дялове IV и V от настоящия регламент.

Решенията, приети по силата на първа алинея, имат предимство пред всички предишни приети от компетентните органи решения по същия въпрос.

Член 21ааКонсултация с емитиращата централна банка

По отношение на решенията, приети по силата на членове 14, 15, 20, 41, 44, 46, 50 и 54, надзорният комитет на ЦК провежда консултация с всяка една емитираща централна банка, посочена в член 18, параграф 2, буква з), по онези аспекти на проекторешението, които се отнасят до емитираната от нея валута.

Всяка емитираща централна банка отговаря на искането за консултация в срок от 10 работни дни след предаването на проекторешението.

В случай че, като вземе предвид член 24, надзорният комитет на ЦК прецени, че става дума за извънредна ситуация, срокът, посочен в предходната алинея, не превишава 24 часа.

След изтичане на периода на консултации с емитиращите централни банки надзорният комитет на ЦК или съответният компетентен орган полага всички усилия, за да постигне съответствие с измененията, предложени от централните банки.

Когато дадено проекторешение е изпратено на ЕОЦКП за одобрение по силата на член 21, параграф 1, буква а) или за консултация по силата на член 21, параграф 1, буква б) и компетентният орган не е отразил предложените от дадена емитираща централна банка изменения в своето проекторешение, който ще бъде представен на надзорния комитет на ЦК, надзорният комитет на ЦК информира в писмена форма съответната емитираща централна банка, като излага изцяло своите мотиви и дава пояснение за всяко значително отклонение от тези изменения.

Член 21вТакси

1. ЦК плаща следните такси:

а) таксите за заявленията за посоченото в член 17 лицензиране или за заявленията за признаване в съответствие с член 25, и

в) годишните такси, свързани със задачите на ЕОЦКП по силата на настоящия регламент.

1а. Таксите, посочени в параграф 1, са пропорционални на оборота на съответния ЦК и изцяло покриват необходимите разходи на ЕОЦКП, свързани с лицензирането или признаването на ЦК, според случая, и с изпълнението на неговите задачи в съответствие с настоящия регламент.

2. Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 82, с цел да доуточни ▌следното:

а) вида на таксите;

б) услугите, за които се дължат такси;

в) размера на таксите;

ва) начина, по който таксите следва да бъдат платени от следните субекти:

i) лицензираните или кандидатстващите за лицензиране ЦК, установени в Съюза;

ii) ЦК, установени в трета държава, признати съгласно член 25, параграф 2;

7a.  Вмъкват се следните членове:

Член 22аНадзорен комитет на ЕОЦКП за ЦК

1. ЕОЦКП създава постоянен вътрешен комитет съгласно член 41 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 за целите на изготвянето на решения и изпълнението на задачите, свързани с надзора на ЦК от Съюза и от трети държави (надзорен комитет на ЦК).

Надзорният комитет на ЦК представя на Съвета на надзорниците цялостни проекторешения за приемане съгласно член 22в;

2. Надзорният комитет на ЦК се състои от:

а) следните постоянни членове:

i) председател с право на глас;

ii) заместник-председател, който изпълнява задачите на председателя в негово отсъствие и има право на глас;

iii) четирима директори с право на глас;

iv) един представител на ЕЦБ без право на глас; и

v) един представител на Комисията без право на глас;

б) следните временни членове отделно за всеки ЦК, във връзка с който се свиква надзорният комитет на ЦК:

i) представител на компетентния орган, посочен в член 22, за всеки ЦК, установен в Съюза, във връзка с който се свиква надзорният комитет на ЦК; Тези представители имат право на глас, но когато дадена държава членка е посочила няколко компетентни органа, тази държава членка има право само на един глас по тази точка.

ii) по един представител на всяка от съответните емитиращи централни банки, посочени в член 18, параграф 2, буква з) за всеки ЦК, установен в Съюза, във връзка с който се свиква надзорният комитет на ЦК, без право на глас.

iii) когато надзорният комитет на ЦК се свиква във връзка с решения или обсъждания по членове 41, 44, 46, 50 и 54, представители на централните банки, емитиращи парични единици на Съюза, чийто клиринг се извършва или ще се извършва от ЦК, във връзка с които се свиква надзорният комитет на ЦК, като те не са членове по смисъла на подточка ii) и нямат право на глас.

Председателят може да покани като наблюдатели на заседанията на надзорния комитет на ЦК, когато това е целесъобразно и необходимо, други членове на колегията на съответния ЦК, посочени в член 18, параграф 2.

Когато надзорният комитет на ЦК изпълняват някоя от задачите, посочени в параграф 3, буква б), като наблюдатели могат да бъдат поканени, когато и доколкото е целесъобразно и необходимо, органи на ЦК от трети държави, признати от ЕОЦКП съгласно член 25.

При обсъждането на решения, отнасящи се до член 25, параграфи 2а и 2в и членове 25б, 41, 44 и 46, за участие като наблюдатели в надзорния комитет на ЦК могат да бъдат поканени централните банки, емитиращи финансови инструменти, чийто клиринг се извършва или ще се извършва от ЦК на трети държави, във връзка с които се свиква надзорният комитет на ЦК.

Заседанията на надзорния комитет на ЦК се свикват от неговия председател по негова собствена инициатива или по искане на някой от членовете на комитета. Надзорният комитет на ЦК заседава най-малко пет пъти годишно.

Когато дадена задача на надзорния комитет на ЦК не е свързана с конкретен ЦК, установен в Съюза, надзорният комитет се състои само от постоянните членове по буква а) от настоящия параграф, всички органи, посочени в буква б), подточка i), и по целесъобразност – емитиращите централни банки, посочени в буква б), подточка ii) от настоящия параграф.

3. Надзорният комитет на ЦК отговаря за изготвянето на проекторешенията, внасяни в Съвета на надзорниците:

а) когато от ЕОЦКП се изисква за предостави съгласието си или с него се провеждат консултации съгласно член 21а. и

б) когато ЕОЦКП признава и упражнява надзор над ЦК от трета държава в съответствие с членове 25, 25а, 25б, 25в, 25г, 25д, 25е, 25ж, 25з, 25и, 25й, 25м и 25н.

4. Председателят на надзорния комитет за ЦК и директорите по член 22а, параграф 1, буква а), подточка i) са независими специалисти на пълно работно време. Те се назначават въз основа на своите качества, умения, познания в областта на клиринга, операциите след сключване на сделка и финансовите аспекти, както и на опита им, имащ отношение към надзора и регламентирането на ЦК. Те се избират чрез открита процедура за подбор, организирана от Комисията, при която се зачитат принципите на баланса между половете, опитът и квалификацията. Европейският парламент и Съветът биват надлежно и своевременно информирани на всеки етап от тази процедура.

Продължителността на мандата на председателя, на заместник-председателя и на директорите на надзорния комитет на ЦК е пет години и той може да бъде подновен веднъж. Председателят, заместник-председателят и директорите на Надзорния съвет на ЦК не заемат никакви други длъжности на равнището на Съюза, на национално или на международно равнище.

Комисията, след консултация с националните надзорни органи, представя на Европейския парламент списък на подбраните кандидати за длъжностите председател, заместник-председател и директори и уведомява Съвета за този списък.

Комисията представя на Европейския парламент за одобрение предложение за назначаването на председателя, заместник-председателя и директорите. След като предложението бъде одобрено, Съветът приема решение за изпълнение, с което назначава председателя, заместник-председателя и директорите. Съветът приема решението с квалифицирано мнозинство.

Ако председателят, заместник-председателят или някой от директорите вече не отговаря на условията, изисквани за изпълнението на неговите задължения, или бъде признат за виновен за извършването на сериозно нарушение, Съветът може, по предложение на Комисията, одобрено от Европейския парламент, да приеме решение за изпълнение за отстраняването на това лице от длъжност. Съветът приема решението с квалифицирано мнозинство.

Европейският парламент или Съветът може да уведомят Комисията, че считат, че са налице условия за отстраняване от длъжност на председателя на надзорния комитет на ЦК, на заместник-председателя или на някой от директорите, на което уведомление Комисията отговаря.

5. Надзорният комитет на ЦК се подпомага от специализиран персонал, притежаващ достатъчно знания, умения и опит, и получава подходящи ресурси от ЕОЦКП за изпълнение на задачите си.

6. Надзорният комитет на ЦК информира съответната колегия от надзорни органи за всички проекторешения, които внася в Съвета на надзорните органи съгласно параграф 1.

7. Надзорният комитет на ЦК гарантира, че членовете на колегията, посочена в член 18, параграф 2, органите, посочени в член 25, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, и ЕССР – в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1092/2010, имат достъп до цялата информация, необходима за изпълнението на техните задачи.

Член 22бНезависимост

Председателят, заместник-председателят и директорите на надзорния комитет на ЦК не искат и не приемат указания от институции или органи на Съюза, от правителства на държави членки или от друг публичен или частен орган по отношение на задачите си. Нито държавите членки, институциите или органите на Съюза, нито друг публичен или частен орган се опитват да въздействат върху председателя, заместник-председателя и директорите на надзорния комитет на ЦК по член 22а, параграф 1, буква а), подточка i) при изпълнението на задачите им. В съответствие с Правилника за длъжностните лица, посочен в член 68 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, след като напуснат заеманите длъжности, председателят, заместник-председателят и директорите на надзорния комитет на ЦК по член 22а, параграф 1, буква а), подточка i), продължават да бъдат обвързани от задължението да действат почтено и предпазливо по отношение на приемането на определени назначения или придобивки.

Председателят, заместник-председателят и директорите на надзорния комитет на ЦК подлежат на подходящ преходен период преди встъпването им в длъжност и след приключването на изпълнението на тази длъжност.

Член 22вДоклад

1. Европейският парламент и Съветът могат да приканят председателя, заместник-председателя или някой от директорите на надзорния комитет на ЦК да направят изявление, като изцяло зачитат независимостта им. Те правят изявления пред Европейския парламент и отговорят на всички въпроси, зададени от неговите членове, винаги, когато бъдат приканени за това.

2. При поискване и най-малко 15 дни преди да направи изявлението, посочено в параграф 1, председателят на надзорния комитет на ЦК представя на Европейския парламент писмен доклад за основните дейности на надзорния комитет на ЦК.

3. Председателят докладва цялата съответна информация, поискана от Европейския парламент в конкретни случаи.

4. При поискване председателят на надзорния комитет на ЦК провежда поверителни устни обсъждания при закрити врата с председателя и заместник-председателите на компетентната комисия на Европейския парламент, когато подобни обсъждания се изискват с оглед на упражняването на правомощията на Европейския парламент съгласно ДФЕС.

5. По време на разследвания, провеждани от Европейския парламент, надзорният комитет на ЦК си сътрудничи с Европейския парламент при спазване на ДФЕС и регламентите, посочени в член 226 от него. В срок от шест месеца след назначаването на председателя, заместник-председателя и директорите на надзорния комитет на ЦК надзорният комитет на ЦК и Европейският парламент сключват подходящи договорености за практическите условия на упражняване на демократичен контрол и наблюдение върху изпълнението на задачите, които са възложени на надзорния комитет на ЦК с настоящия регламент. При зачитане на правомощията на Европейския парламент съгласно член 226 ДФЕС, тези договорености уреждат, наред с другото, достъпа до информация, включително правилата за обработване и защита на класифицирана или друг вид поверителна информация, сътрудничество при изслушванията, поверителни устни обсъждания, доклади, отговори на въпроси, разследвания и информация за процедурата за избор на председателя, заместник-председателя и директорите, посочени в член 22а, параграф 1, буква а) от настоящия регламент.

Член 22гВземане на решения от надзорния комитет на ЦК

Надзорният комитет на ЦК приема решенията си с обикновено мнозинство от членовете си. При равен брой гласове решаващ глас има председателят.

Член 22дВземане на решения от Съвета на надзорниците

По отношение на проекторешения, представени в съответствие с член 21а, параграф 1, и по отношение на членове 14, 15, 20, 41, 44, 46, 50, 54, както и за ЦК, класифицирани в ниво 2 съгласно член 25, параграф 2а, проекторешенията, представен във връзка с член 25a, член 25, параграфи 2a, 2б, 2в и 5, проекторешенията, представени от надзорния съвет на ЦК, се приемат с обикновено мнозинство от членовете на Съвета на надзорниците.

По отношение на решения по членове, различни от посочените в първата алинея, проекторешенията, представени от надзорния комитет на ЦК, се считат за приети,ако са одобрени с обикновено мнозинство, освен ако бъдат отхвърлени от членове, представляващи блокиращо малцинство от гласовете по смисъла на член 16, параграф 4 от ДЕС и на член 3 от Протокол (№ 36) относно преходните разпоредби, в срок от десет работни дни от тяхното предаване.

В особено спешни ситуации срокът за проучване на дадено проекторешение не надхвърля 24 часа. Ако Съветът на надзорниците отхвърли дадено проекторешение, той представя писмено мотивите, на които се основава.

8.  Член 24 се заменя със следния текст:

„Компетентният орган за ЦК или всеки друг съответен орган информира своевременно ЕОЦКП, колегията, съответните членове на ЕСЦБ и другите заинтересовани органи за възникването на свързани с ЦК извънредни ситуации, включително събития на финансовите пазари, които биха могли да повлияят отрицателно върху пазарната ликвидност, провеждането на паричната политика, гладкото функциониране на платежните системи и стабилността на финансовата система в някоя държава членка, в която е установен ЦК или някой от неговите клирингови членове.“

9.  Член 25 се изменя, както следва:

-a)  параграф 1 се заменя със следното:

  „1. ЦК, който е установен в трета държава, може да предоставя клирингови услуги само на клирингови членове или места за търговия, установени в Съюза, ▌ когато този ЦК е признат от ЕОЦКП съгласно процедурата, посочена в параграф 2, или съгласно процедурата, посочена в параграф 4.“

а)  в параграф 2 се добавя следната буква д):

д) не се счита, че ЦК има или има вероятност да придобие системно значение в съответствие с параграф 2а и следователно е ЦК от ниво 1.“

б)  вмъкват се следните параграфи 2а, 2б и 2в:

„2а. ЕОЦКП, след консултация с централните банки, емитиращи най-.значимите валути на Съюза, в които са деноминирани финансовите инструменти, които са или ще подлежат на клиринг чрез този ЦК, определя дали даден ЦК има или е вероятно да придобие системно значение за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки (ЦК от ниво 2), като взима предвид всеки от следните критерии:

а) естеството, размера и сложността на стопанската дейност на ЦК в Съюза, както и други стопански дейности на ЦК извън Съюза до степента, до която тази дейност е вероятно да засегне цялостната сложност на ЦК, в т.ч.:

i) стойността на преминалите през клиринг при съответния ЦК сделки – като общо изражение и във всяка валута на Съюза, или съвкупната експозиция на извършващия клиринг ЦК към неговите клирингови членове в Съюза и, доколкото е възможно, техните клиенти и непреки клиенти, установени в Съюза, в т.ч. когато някой от тези членове или клиенти е определен като принадлежащ към категорията на глобалните системно значими институции (Г-СЗИ) или на другите системно значими институции (Д-СЗИ) съгласно член 131 от Директива 2013/36/ЕС;

ii) рисковия профил на ЦК по отношение на, наред с другото, правните, оперативните и бизнес рисковете, и като се обръща специално внимание на киберриска.;

б) въздействието, което изпадането на ЦК в неплатежоспособност или в сериозно затруднение би оказало върху финансовите пазари, финансовите институции или финансовата система като цяло, или върху финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки;

в) структурата на участието на клиринговите членове на ЦК, както и структурата на мрежата от клиенти и непреки клиенти на неговите клирингови членове, когато те могат да бъдат лесно установени, и по-специално делът на неговите клирингови членове и на техните клиенти и непреки клиенти, установени в Съюза;

г) отношенията, взаимната обвързаност или други взаимодействия на ЦК с други инфраструктури на финансовите пазари, други финансови институции и финансовата система като цяло, доколкото е вероятно тези взаимодействия да засегнат финансовата система на Съюза или на една или повече от неговите държави членки.;

га) непосредственото и средносрочното въздействие, което неплатежоспособност или сериозно затруднение на ЦК би оказало върху ликвидността на пазарите, които обслужва, или върху провеждането на парична политика от страна емитиращите централни банки.

В срок от [12 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 82 за доуточняване на критериите по първа алинея.

2б. Когато в съответствие с параграф 2а ЕОЦКП определи, че даден ЦК има или е вероятно да придобие системно значение (ЦК от ниво 2), той признава дадения ЦК само ако, в допълнение към условията по член 25, параграф 2, букви а), б)▌ и г), са изпълнени следните условия:

а) към момента на признаване и непрекъснато след това ЦК спазва изискванията в член 16 и в дялове IV и V. В съответствие с член 25а, параграф 2 ЕОЦКП взима под внимание доколко съблюдаването от ЦК на тези изисквания е налице, ако ЦК съблюдава съпоставими изисквания, приложими в третата държава;

б) ЦК съблюдава или е въвел подходящи мерки, за да съблюдава непрекъснато всяко от следните изисквания, които централните емитиращи банки на най-значимите валути от Съюза, които са обект на клиринг или следва да бъдат обект на клиринг от съответния ЦК от трета държава, може да са наложили при изпълнението на техните задачи в областта на паричната политика:

i) докладването на исканата информация на съответната емитираща централна банка, когато тази информация не е получена по друг начин от ЕОЦКП;

ii) ангажимента на ЦК надлежно и изцяло да си сътрудничи с емитиращата централна банка в контекста на нейната оценка на устойчивостта на ЦК на неблагоприятно развитие на пазара;

iii) ЦК е открил овърнайт депозитна сметка в емитиращата централна банка в съответствие със съответните критерии за достъп и изисквания на емитиращата централна банка;

iv) прилагането, в извънредни случаи, на изисквания в съответствие с изискванията, посочени в член 16 в глави IV и V от настоящия регламент, в рамките на компетентността на емитиращата централна банка и свързани с контрол на ликвидния риск, договорености за сетълмент, маржове, договорености за обезпечение или за оперативна съвместимост, с цел преодоляване на системния ликвиден риск, засягащ провеждането на парична политика или гладкото функциониране на платежните системи.

В срок от 150 дни след подаването на пълно заявление, засегнатите емитиращи централни банки представят на ЕОЦКП писмено потвърждение, че ЦК съблюдава или е въвел подходящи мерки, за да съблюдава постоянно всички изисквания, посочени в първата алинея.

Когато емитиращите централни банки не отговарят писмено на ЕОЦКП относно съблюдаването от страна на ЦК на едно или повече от изискванията, посочени в подточки от i) – iv), ЕОЦКП може да счете, че съответните изисквания са изпълнени.

Емитиращата централна банка предоставя надлежно обосновано и мотивирано разяснение за решението си да наложи някое от изискванията, посочени в първата алинея, въз основа на значението на решението за задачите в областта на паричната политика на ЦК и на ЕОЦКП.

Ако някое от изискванията, посочени в първата алинея, е наложено от емитиращата централна банка след признаването на ЦК, ЦК незабавно изпълнява тези изисквания в съответствие с член 25б и емитиращата централна банка незабавно уведомява ЕОЦКП.

Изискванията, наложени от централна банка по подточка iv) от първата алинея, се налагат за срок, не по-дълъг от шест месеца. Ако централната банка счита, че извънредната ситуация, посочена в подточка iv) от първата алинея, продължава да бъде налице, тя може, в края на първоначалния срок, след консултация с Комисията и ЕОЦКП, да продължи да прилагат съответните изисквания за допълнителен срок, който не надвишава шест месеца.

Всяка емитираща централна банка може да представи на Комисията надлежно обосновано искане за добавяне на едно или повече изисквания към списъка, определен в първата алинея.

Въз основа на това искане Комисията може да приеме делегиран акт за добавяне на въпросните изисквания към списъка, определен в първата алинея, или за предоставяне на разрешение за удължаване на срока на изискванията, наложени в съответствие с подточка iv) от посочената алинея.

Ако в допълнение към искането, представено от дадена централна банка, Комисията взема решение да не добави към списъка, определен в първата алинея, едно или повече от изискванията, които централната банка е поискала в своето искане, тя предоставя в писмена форма пълните и подробни основания за своето решение на съответната централна банка;

в) ЦК е предоставил на ЕОЦКП писмена декларация, подписана от юридическия му представител, в която заявява безусловното си съгласие в срок от 10 работни дни след връчването на искане от ЕОЦКП да предостави цялата съхранявана от съответния ЦК към момента на връчването на искането документация, информация и данни и се разрешава на ЕОЦКП достъп до служебните му помещения, заедно с мотивирано правно становище от независим правен експерт, в която се потвърждава, че изразеното съгласие е валидно и изпълнимо съгласно съответното приложимо законодателство;

г) ЦК е предприел и приложил всички необходими мерки и е въвел всички необходими процедури за осигуряване на ефективното съблюдаване на изискванията по букви а) и в);

га) сключени са споразумения за сътрудничество съгласно параграф 7а;

д) Комисията не е приела акт за изпълнение по силата на параграф 2в.

2в. ЕОЦКП, в съгласие с емитиращите централни банки на най-важните валути в Съюза, които са обект на клиринг или следва да бъдат обект на клиринг от съответния ЦК от трета държава, може да определи, че ЦК е от такова системно значение, че съблюдаването на изискванията по параграф 2б не гарантира в достатъчна степен финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки▐. В такъв случай ЕОЦКП препоръчва на Комисията да приеме делегиран акт ▐, с който се забранява съответният ЦК ▐ да бъде признат съгласно параграф 2 или параграф 2б.

ЕОЦКП може да посочи в своя анализ конкретните клирингови услуги или дейности, които според него се предоставят единствено на клиринговите членове и местата за търговия, установени в Съюза, от ЦК, който е получил разрешение в съответствие с член 14.

Препоръката се придружава от анализ на всеки от следните елементи:

а) елементите по член 25, параграф 2а, букви а) – га);

б) характеристиките на клиринговите услуги, предоставяни от ЦК, и по-специално изискванията по отношение на ликвидността и физическия сетълмент, свързани с предоставянето на тези услуги, както и свързаната с тях вероятност, в случай на сериозни сътресения, да възникне необходимост ЦК да кандидатства за помощ за осигуряване на ликвидност от централната банка;

в)  наличието на жизнеспособни потенциални заместители за предоставянето на съответните клирингови услуги в съответните валути за клиринговите членове, техните клиенти и непреки клиенти, установени в Съюза;

г) съществуването и естеството на механизмите за подкрепа за ликвидността, които са на разположение на ЦК в неговата държава на произход, и наличието на всякакви други мерки за смекчаване на риска;

д) евентуалните последици от включването на действащите договори, държани от ЦК , в обхвата на делегирания акт;

е) евентуалните последици, по отношение на разходите и ползите, от необходимостта ЦК да кандидатства за разрешение в Съюза по отношение на следното:

i) намиращите се в Съюза клирингови членове на ЦК и техните клиенти и непреки клиенти, установени в Съюза;

ii) свързаните и оперативно съвместими ИФП на ЦК;

iii) финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки, включително дали системният риск ще бъде намален в резултат от необходимостта ЦК да кандидатства за разрешение в Съюза.

Въз основа на препоръката по първа алинея и придружаващата я оценка Комисията може да приеме делегирания акт, посочен в първата алинея, в който се посочва, че някои от услугите или всички услуги, предоставяни от ЦК, се предоставят само на клирингови членове и места за търговия, установени в Съюза, само от ЦК, който е лицензиран в съответствие с член 14, ако е приложимо след адаптационен период. Съответният делегиран акт може да посочва всяко от следните действия:

а) подходящ период на адаптация за ЦК, неговите клирингови членове и техните клиенти;

б) условията, при които ЦК може да бъде временно признат по време на периода на адаптация, посочен в буква а); както и

в) всички мерки, които се предприемат през периода на адаптация, за да се ограничат евентуалните разходи на клиринговите членове и техните клиенти, в частност на тези от тях, които са установени в Съюза.

ба)  параграф 3 се изменя, както следва:

  i) уводната част се заменя със следното:

  „3.  При оценяване на това дали посочените в параграфи 2 или 2а – според случая – условия са изпълнени, ЕОЦКП се консултира с:“

  ii) буква е) се заменя със следното:

  „е)   централните банки, които емитират всички валути на Съюза, в които са деноминирани финансовите инструменти, които подлежат или ще подлежат на клиринг от съответния ЦК от трета държава.“

бб)  в параграф 4, алинея 6 се заменя със следното:

  „ЕОЦКП публикува на своя уебсайт списък с ЦК, признати в съответствие с настоящия регламент, заедно с посочване на тяхната категоризация като ЦК от ниво 1 или от ниво 2.

в)  параграф 5 се заменя със следното:

„5. След консултация с органите и субектите по параграф 3, ЕОЦКП прави преглед на признаването на ЦК, установен в трета държава, както следва:

а) дали съответният ЦК е разширил обхвата на дейността и услугите си в Съюза;  и по един следните два критерия:

б) поне веднъж на всеки две години, ако съответният ЦК извършва клиринг на обем от финансови инструменти, деноминирани във валути на Съюза, който надвишава, за съответните валути, праговете, определени в регулаторните технически стандарти, посочени в пета алинея; или

в) поне веднъж на всеки пет години във всички останали случаи.

Преразглеждането се извършва в съответствие с параграфи 2, 3 и 4.

В допълнение към посочения преглед, без да се засягат разпоредбите на параграф 2в и при надлежно спазване на критериите, посочени в параграф 1а, ЕОЦКП може:

а) да определи, в съответствие с параграф 2а, че даден ЦК от ниво 1 вече е значим или е вероятно да стане значим за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки, и следователно трябва да се прекласифицира като ЦК от ниво 2;

б) да определи, че даден ЦК от ниво 2 вече не е значим или не е вероятно да стане значим за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки, и следователно трябва да се прекласифицира като ЦК от ниво 1; или

в) да определи, че значимостта на съответния ЦК е останала непроменена и класификацията на съответния ЦК остава непроменена.

Ако след прегледа по първа алинея ЕОЦКП определи, че ЦК от трета държава, който преди е бил класифициран от ЕОЦКП като ЦК от ниво 1, се прекласифицира като ЦК от ниво 2, ЕОЦКП определя подходящ период на адаптация, който не надвишава 12 месеца, в рамките на който ЦК трябва да изпълни изискванията, посочени в параграф 2б.

Въз основа на мотивирано искане от страна на ЦК или на компетентен орган на някой от клиринговите членове на ЦК, установени в Съюза, ЕОЦКП може да удължи този период на адаптация допълнително с не повече от шест месеца, когато това удължаване е оправдано поради изключителни обстоятелства и специфичните потребности на клиринговите членове на ЦК, установени в Съюза.

5a. След консултация с членовете на ЕСЦБ, ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, в които се посочва прагът за всяка валута от Съюза, посочена в параграф 5, първа алинея, буква б).

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок до... [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

г)  параграф 6 се заменя със следното:

„6. По силата на член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011 Комисията приема акт за изпълнение, с който да определи, че:

а) правната и надзорната уредба на дадена трета държава налагат непрекъснатото съблюдаване от лицензираните в тази трета държава ЦК на правно обвързващи изисквания, които са еквивалентни на изискванията, установени в дял IV от настоящия регламент;

б) в тази трета държава тези ЦК са непрекъснато обект на ефективен надзор и правоприлагане;

в) правната уредба на тази трета държава предвижда ефективна еквивалентна система за признаването на ЦК, лицензирани по правния режим на трета държава;

Комисията може да обвърже прилагането на акта за изпълнение по първа алинея с ефективното и непрекъснато спазване от третата държава на всички посочени в него изисквания, както и с възможността ЕОЦКП да упражнява ефективно своите отговорности във връзка с признатите съгласно параграфи 2 и 2б ЦК от трети държави или във връзка с наблюдаването по параграф 6б, в т.ч. чрез договаряне и прилагане на споразуменията за сътрудничество по параграф 7.“

д)  вмъкват се следните параграфи 6а и 6б:

„6а. По силата на член 82 Комисията приема делегиран акт, с който да уточни критериите по параграф 6, букви а), б) и в).

6б. ЕОЦКП следи промените в нормативната и надзорната уредба в третите държави, за които по силата на параграф 6 са били приети актове за изпълнение.

Ако ЕОЦКП установи, че дадена промяна в нормативната или надзорната уредба в тези трети държави може да окаже въздействие върху финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки, той незабавно и поверително уведомява Комисията, Европейския парламент и Съвета за това.

ЕОЦКП годишно предоставя на Комисията поверителен доклад за посочените в първа алинея промени в нормативната и надзорната уредба в третите държави.“

е)  първото изречение на параграф 7 се заменя със следния текст:

„7. Ако вследствие на оценката, извършена в съответствие с параграф 2а, даден ЦК бъде определен като ЦК от ниво 1, ЕОЦКП сключва ефективни споразумения за сътрудничество със съответните компетентни органи на третите държави, чиято правна и надзорна уредба е била призната по параграф 6 за еквивалентна на установената с настоящия регламент.“

ж)  в параграф 7 се добавя следната буква д):

„ д) процедурите за координиране на надзорните дейности, в т.ч. съгласието на органите на трети държави за провеждането на разследвания и проверки на място в съответствие съответно с членове 25г и 25д;

д) процедурите за ефективно следене на промените в нормативната и надзорната уредба в съответната трета държава.“

жа)  в параграф 7 се добавя следната буква:

е) процедурите за сътрудничество в ситуациите, посочени в член 24, включително следното:

i) съгласието на съответните компетентни органи на трети държави да се уведомят ЕОЦКП и централните банки, емитиращи най-значимите валути на Съюза, които са или ще бъдат обект на клиринг от съответния ЦК от трета държава, без ненужно забавяне на всяка такава ситуация, свързана с ЦК, който е обект на надзор от страна на посочените органи; както и

ii) съгласието на съответните компетентни органи на трети държави да се осигури необходимото участие на ЕОЦКП и на централните банки, емитиращи най-значимите валути на Съюза, които са или ще бъдат обект на клиринг от съответния ЦК от трета държава, при вземането на решения в такива ситуации.“

жб)  в параграф 7 се добавя следната алинея:

„ЕОЦКП се консултира с централните банки, емитиращи най-значимите валути на Съюза, които са или ще бъдат обект на клиринг от съответния ЦК от трета държава, при разработването на тези разпоредби на споразуменията за сътрудничество, които се отнасят до въпросите, посочени в буква е).“

жв)  В член 25 се вмъкват параграфи 7а и 7б:

„7а. Ако вследствие на оценката, извършена в съответствие с параграф 2а, даден ЦК бъде определен като ЦК от ниво 2, ЕОЦКП сключва ефективни споразумения за сътрудничество със съответните компетентни органи на третите държави, чиято правна и надзорна уредба е била призната а еквивалентна на установената с настоящия регламент в съответствие с параграф 6. С тези споразумения се посочва най-малко следното:

а) механизмите за обмена на информация между ЕОЦКП и компетентните органи на съответните трети държави, включително достъп до всяка информация, изисквана от ЕОЦКП по отношение на ЦК, лицензирани в съответните трети държави, и обмена на информация и докладването, което трябва да се извърши в случай на значителни промени на моделите и параметрите на рисковете, разширяване на дейността и услугите на ЦК, промени в структурата на сметките на клиентите и при използването на платежни системи, които значително засягат Съюза;

б) механизмът за бързо уведомяване на ЕОЦКП, когато компетентният орган на трета държава счете, че ЦК от трета държава, над който той упражнява надзор, нарушава изискванията на своя лиценз или на друг правен акт, който е длъжен да спазва;

в) механизмът за бързо уведомяване на ЕОЦКП от компетентен орган на трета държава, когато на ЦК, който той надзирава, е дадено правото да предоставя клирингови услуги на клирингови членове или клиенти, установени в Съюза;

г) процедурите за координиране на надзорните дейности, включително съгласието на органите на трети държави за провеждането на разследвания и проверки на място в съответствие съответно с членове 25г и 25д;

д) необходимите процедури за ефективно следене на промените в нормативната и надзорната уредба в съответната трета държава;

е) изричното съгласие на компетентните органи на третата държава за обмен на всяка информация, която те предоставят съгласно букви а) – г), с органите, посочени в параграф 3, при спазване на изискванията за професионална тайна, посочени в член 83.

ж) когато на ЕОЦКП се предоставят права за вземане на решения в съответствие с член 25б, процедурите относно ефективното прилагане на тези права;

з) е) процедурите за сътрудничество в ситуациите, посочени в член 24, включително следното:

i) съгласието на съответните компетентни органи на трети държави да се уведомят ЕОЦКП и централните банки, емитиращи най-значимите валути на Съюза, които са или ще бъдат обект на клиринг от съответния ЦК от трета държава, без ненужно забавяне за всяка такава ситуация, свързана с ЦК, който е обект на надзор от страна на посочените органи;

ii) съгласието на съответните компетентни органи на трети държави да се осигури необходимото участие на ЕОЦКП и на централните банки, емитиращи най-значимите валути на Съюза, които са или ще бъдат обект на клиринг от съответния ЦК от трета държава, при вземането на решения в такива ситуации.

ЕОЦКП се консултира с централните банки, емитиращи най-значимите валути на Съюза, които са или ще бъдат обект на клиринг от съответния ЦК от трета държава, при разработването на тези разпоредби на споразуменията за сътрудничество, които се отнасят до въпросите, посочени в буква з).

7б. Ако ЕОЦКП счита, че компетентният орган на третата държава не прилага някоя от разпоредбите, предвидени в споразумение за сътрудничество, сключено в съответствие с параграф 7 или параграф 7а, той незабавно и поверително уведомява Комисията за това. В такъв случай Комисията може са реши да преразгледа акта за изпълнение, приет в съответствие с параграф 6.

10.  Вмъкват се следните членове 25а, 25б, 25в, 25г, 25д, 25е, 25ж, 25з, 25и, 25й, 25к, 25л, 25м и 25н:

„Член 25аСъпоставка на съблюдаването на изискванията

1. ЦК по член 25, параграф 2б, буква а) може, като се обоснове, да поиска от ЕОЦКП да оцени дали в рамките на съблюдаването на изискванията с приложимата правна уредба на третата държава от негова страна може да се счита, че съответният ЦК съблюдава изискванията, посочени в член 25, параграф 2б, буква а), член 16 и дялове IV и V.

Въз основа на полученото искане ЕОЦКП извършва оценката, посочена в първа алинея. При извършването на посочената оценка ЕОЦКП взема предвид разпоредбите на акта за изпълнение, приет в съответствие с член 25, параграф 6.

Ако ЕОЦКП в резултат на посочената оценка установи, че съблюдаването от страна на ЦК на изискванията, посочени в член 25, параграф 2б, буква а), член 16 и дялове IV и V е удовлетворено чрез съблюдаването от страна на ЦК на сравнимите изисквания, приложими в съответната трета държава, ЕОЦКП взема предвид тази констатация за целите на член 25, параграф 2б, буква а).

2. Искането по параграф 1 е фактическото основание за съпоставителния анализ и за заключенията защо съблюдаването на приложимите в третата държава изисквания удовлетворява изискванията в член 16 и в дялове IV и V.

3. С цел да се гарантира, че оценката по параграф 1 ефективно отразява нормативните цели на изискванията в член 16 и дялове IV и V, както и интересите на Съюза като цяло, Комисията приема делегиран акт за определяне на следното:

а) минималните елементи, обект на оценката за целите на параграф 1;

б) условията и реда за извършването на оценката.

Комисията приема делегирания акт по първа алинея в съответствие с член 82.

Член 25бНепрекъснато спазване на условията за признаване

1. ЕОЦКП изпълнява произтичащите от настоящия регламент задължения за текущ надзор на спазването от признатите ЦК от ниво 2 на изискванията по член 25, параграф 2б, буква а).

Поне веднъж годишно ЕОЦКП изисква от всеки ЦК от ниво 2 потвърждение, че изискванията по член 25, параграф 2б, букви а), б), в), г) и д) продължават да се спазват.

Ако емитираща централна банка по член 18, параграф 2, буква з) прецени, че едно даден ЦК от ниво 2 вече не спазва условието по член 25, параграф 2б, буква б), тя незабавно уведомява ЕОЦКП.

1а.  Ако ЕОЦКП получи уведомление съгласно параграф 1, трета алинея или в случаите, когато даден ЦК от ниво 2 не представи на ЕОЦКП потвърждението, посочено в параграф 1, втора алинея, за съответния ЦК се счита, че вече не отговаря на условията за признаване съгласно член 25, параграф 2б и следователно се прилагат процедурата, установена в член 25м, параграфи 2 – 4.

2. По отношение на решенията по силата на членове 41, 44, 46, 50 и 54 надзорният комитет на ЦК се консултира с всяка от централните банки, емитиращи най-значимите валути на Съюза, които са или ще бъдат обект на клиринг от съответния ЦК от трета държава, относно онези аспекти на проекта за решение, които са свързани с емитираната от нея валута.

Всяка емитираща централна банка отговаря на искането на ЕОЦКП за консултация в срок от 10 работни дни след предаването на проекта за решение.

В случай че, като вземе предвид член 24, надзорният комитет на ЦК прецени, че става дума за извънредна ситуация, срокът, посочен в предходната алинея, не превишава 24 часа.

След приключването на периода за консултации с емитиращите централни банки надзорният комитет на ЦК полага всички усилия да спази предложените от тях изменения.

Ако надзорният комитет на ЦК не отрази предложените от дадена емитираща централна банка изменения в своя проект за решение, който ще бъде представен на Съвета на надзорните органи, надзорният комитет на ЦК информира в писмена форма съответната емитираща централна банка, като излага изцяло своите мотиви и обяснение за всяко значително отклонение от тези изменения.

3. В съответствие с член 32, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 ЕОЦКП, в тясно сътрудничество в органите на трети държави, емитиращите централни банки и ЕССР, оценява устойчивостта на признатите ЦК на неблагоприятна пазарна конюнктура. При извършването на тези оценки ЕОЦКП включва най-малко финансовите, оперативните и кибернетичните рискове и гарантира съгласуваност с оценките на устойчивостта на ЦК от Съюза, извършени съгласно член 21, параграф 6, буква б) от настоящия регламент.

Член 25баКолегия за ЦК от трети държави

1. ОЕЦКП учредява колегия за ЦК от трети държави, за да се улесни обмена на информация.

2. Колегията се състои от:

а) постоянните членове на надзорния комитет на ЦК;

б) компетентните органи, отговорни за надзора над ЦК, определени от държавите членки по силата на член 22;

в) компетентните органи, отговорни за надзора над клиринговите членове на ЦК от трета държава, признати в съответствие с член 25 и установени в Съюза;

г) компетентните органи, отговорни за надзора на установените в Съюза места за търговия, които се обслужват или предстои да се обслужват от ЦК от трета държава, признат в съответствие с член 25;

д) компетентните органи, осъществяващи надзор над установените в Съюза централни депозитари на ценни книжа, с които е свързан или възнамерява да се свърже ЦК от трета държава, признат в съответствие с член 25; както и

е) членовете на ЕСЦБ.

3. Колегията може да изиска от надзорния комитет на ЦК да обсъди определени въпроси във връзка с установен в трета държава ЦК. Надзорният комитет на ЦК надлежно разглежда подобни искания и предоставя подходящ отговор.

4. Председателят на надзорния комитет на ЦК председателства колегията. Учредяването и функционирането на колегията се основава на писмено споразумение между всички нейни членове.

Член 25ббУпражняване на правомощията, посочени в членове 25в – 25д

Правомощията, предоставени по силата на членове 25в – 25д на ЕОЦКП или на длъжностно лице или на друго оправомощено от него лице, не се използват, за да се изисква разкриването на информация или на документи, които са предмет на правно призната привилегия.

Член 25вИскане за информация

1. ЕОЦКП може чрез обикновено искане или с решение да поиска от признатите ЦК и от свързаните трети страни, на които тези ЦК са възложили оперативни функции или дейности, да предоставят цялата информация, която е необходима на ЕОЦКП, за да изпълнява произтичащите от настоящия регламент задължения.

2. Когато по силата на параграф 1 ЕОЦКП изпраща обикновено искане за информация, органът посочва следното:

а) справка с настоящия член като правно основание за искането;

б) целта на искането;

в) исканата информация;

г) срока за предоставяне на информацията;

д) уведомява лицето, от което се изисква информацията, че не е задължено да я предостави, но че при доброволен отговор от негова страна предоставената информация не трябва да е неточна или подвеждаща;

е) глобата, предвидена в член 25ж във връзка с приложение III, раздел V, буква а), в случай че отговорите на поставените въпроси са неточни или подвеждащи.

3. Когато по силата на параграф 1 ЕОЦКП изисква предоставянето на информация с решение, органът посочва следното:

а) справка с настоящия член като правно основание за искането;

б) целта на искането;

в) исканата информация;

г) срока за предоставяне на информацията;

д) периодичните имуществени санкции, предвидени в член 25з, в случай че предоставената информация е непълна;

е) глобата, предвидена в член 25ж във връзка с приложение III, раздел V, буква а), в случай че отговорите на поставените въпроси са неточни или подвеждащи; както и

ж) посочва правото по силата на членове 60 и 61 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 решението да бъде обжалвано пред Апелативния съвет на ЕОЦКП, както и правото то да бъде преразгледано от Съда на Европейския съюз („Съда“).

4. Посочените в параграф 1 лица или техните представители, а при юридическите лица или лицата без правосубектност — лицата, оправомощени да ги представляват по закон или по силата на учредителни актове, предоставят изискваната информация. Надлежно упълномощените адвокати могат да предоставят информацията от името на своите упълномощители. Последните носят пълна отговорност за предоставена непълна, неточна или подвеждаща информация.

5. ЕОЦКП незабавно изпраща копие от обикновеното искане или от решението си до съответния компетентен орган на третата държава, в която са установени или в която живеят посочените в параграф 1 лица, до които се отнася искането за информация.

Член 25гОбщи разследвания

1. За да изпълни задълженията си съгласно настоящия регламент, ЕОЦКП може да извършва необходимите разследвания по отношение на ЦК от ниво 2. За целта служителите и другите упълномощени от ЕОЦКП лица са оправомощени:

а) да проверяват всички документи, данни, процедури и други материали, отнасящи се до изпълнението на техните задачи, независимо от носителя, на който се съхраняват;

б) да взимат или получават заверени копия или извлечения от такива документи, данни, процедури и други материали;

в) да призовават и да искат от ЦК от ниво 2 или от неговия представител или негови служители да дадат устно или писмено обяснение на факти или документи, свързани с предмета и целта на проверката, и да запишат отговорите;

г) да отправят въпроси до всяко друго юридическо или физическо лице, което даде съгласие за това, с цел да съберат информация, свързана с предмета на разследването;

д) да изискват съхраняваната информация за телефонни разговори и пренос на данни.

Емитиращите централни банки на най-значимите валути на Съюза, които са или ще бъдат обект на клиринг от съответния ЦК, може да подадат обосновано искане до ЕОЦКП, за да участват в такива разследвания, когато разследванията са от значение за изпълнението на задачите в областта на паричната политика, посочени в член 25, параграф 2б, буква б).

2. Служителите и другите оправомощени от ЕОЦКП лица за целите на разследванията по параграф 1 упражняват своите правомощия след представянето на писмено разрешение, в което са посочени предметът и целта на разследването. В разрешението се посочват и периодичните финансови санкции, предвидени в член 25з, в случай че изискваните документи, данни, процедури или други материали, или отговорите на въпросите, поставени на ЦК от ниво 2, не са представени или са непълни, както и глобите, предвидени в член 25ж във връзка с приложение III, раздел V, буква б), в случай че отговорите на въпросите, поставени на ЦК от ниво 2, са неточни или подвеждащи.

3. От ЦК от ниво 2 се изисква да допуснат разследванията, водени по решение на ЕОЦКП. В решението се посочват предметът и целта на разследването, периодичните имуществени санкции, предвидени в член 25з, средствата за правна защита, предвидени в Регламент (ЕС) № 1095/2010, както и правото на обжалване на решението пред Съда.

4. Преди да уведоми ЦК от ниво 2 за дадено разследване ЕОЦКП уведомява за него и за самоличността на оправомощените лица компетентния орган на съответната трета държава, където то ще се проведе. По искане на ЕОЦКП служителите на съответния компетентен орган от трета държава могат да подпомогнат оправомощените лица при изпълнението на техните задължения. Служителите на съответния компетентен орган от трета държава могат да присъстват при разследванията. Разследванията по настоящия член се извършват при условие, че съответният орган от трета държава не възрази срещу тях.

Член 25дПроверки на място

1. В изпълнение на задълженията си по силата на настоящия регламент ЕОЦКП може да извършва, ако е необходимо, проверки на място по отношение на ЦК от ниво 2 във всички техни служебни помещения или собственост. В тези проверки на място се поканват да участват емитиращите централни банки на най-значимите валути на Съюза, които са или ще бъдат обект на клиринг от съответния ЦК, когато проверките от значение за изпълнението на задачите в областта на паричната политика, посочени в член 25, параграф 2б, буква б).

2. Длъжностните лица и другите лица, упълномощени от ЕОЦКП да извършват проверки на място, могат да влизат в служебните помещения или площи на юридическите лица, за които се отнася приетото от ЕОЦКП решение за разследване, и разполагат с всички правомощия, предвидени в член 25г, параграф 1. Те могат и да запечатват всички служебни помещения, счетоводни книги или документи за срока и в степента, необходими за проверката.

3. В достатъчен срок преди извършване на проверката ЕОЦКП уведомява за проверката съответния компетентен орган от трета държава, на чиято територия ще се проведе тя. Когато това е необходимо за целите на правилното извършване и ефикасността на проверката, ЕОЦКП, след като уведоми съответния компетентен орган от трета държава, може да извършва проверки на място, без да предизвестява ЦК. Проверките по настоящия член се извършват след като съответният орган от трета държава потвърди, че не възразява срещу тях.

Длъжностните лица и другите лица, упълномощени от ЕОЦКП да извършват проверки на място, упражняват правомощията си, след като представят писмено разрешение, посочващо предмета, целта на проверката и предвидените в член 25з периодични финансови санкции за съответните лица, които се противопоставят на проверката.

4. ЦК от ниво 2 допускат проверките на място, наредени с решение на ЕОЦКП. В решението се уточняват предметът и целта на проверката, определя се датата, на която ще започне, и се посочват периодичните финансови санкции, предвидени в член 25з, средствата за правна защита, предвидени в Регламент (ЕС) № 1095/2010, както и правото на обжалване на решението пред Съда.

5. ▐ Длъжностните лица на компетентния орган от третата държава, където ще се извърши проверката, както и упълномощените или назначените от този компетентен орган лица могат активно да подпомогнат длъжностните лица на ЕОЦКП и другите упълномощени от ЕОЦКП лица. Служителите на съответния компетентен орган от трета държава биват поканени да присъстват при проверките на място.

6. ЕОЦКП може също така да поиска от компетентните органи от трета държава да изпълняват от негово име конкретни задачи по разследване и проверки на място, както е предвидено в настоящия член и в член 23г, параграф 1.

7. Когато длъжностните лица и другите придружаващи лица, упълномощени от ЕОЦКП, установят, че дадено лице се противопоставя на проверка на място, разпоредена по силата на настоящия член, съответният орган от трета държава им оказва необходимото съдействие за извършването ѝ, като иска при необходимост съдействие от полицията или от равностоен правоохранителен орган.

Член 25еПроцедурни правила за предприемане на надзорни мерки и налагане на глоби

1. Когато при изпълнение на задълженията си съгласно настоящия регламент ЕОЦКП установи, че има сериозни признаци за евентуално наличие на факти, които могат да представляват едно или повече от нарушенията, изброени в приложение III, ЕОЦКП назначава свой независим разследващ служител, който да разследва случая. Назначеният служител не може да участва, нито да е участвал пряко или косвено в процеса по признаване или надзор на съответния ЦК и изпълнява функциите си независимо от ЕОЦКП.

2. Разследващият служител разследва предполагаемите нарушения, като взема предвид коментарите, представени от лицата, които са предмет на разследването, и представя на ЕОЦКП пълното досие с констатациите си.

За да изпълнява задълженията си, разследващият служител може да упражнява правомощията си да изисква информация по силата на член 25в и да провежда разследвания и проверки на място по силата на членове 25г и 25д. Когато упражнява тези правомощия, разследващият служител спазва член 25бб.

При изпълнение на задълженията си разследващият служител има достъп до всички документи и до цялата информация, събрана от ЕОЦКП в хода на осъществяваната от него надзорна дейност.

3. След приключване на разследването и преди да представи на ЕОЦКП досието с констатациите, разследващият служител дава на лицата, които са обект на разследването, възможност да бъдат изслушани във връзка с разследвания случай. Разследващият служител базира констатациите си само на онези факти, по които засегнатите лица са имали възможност да изразят становище.

Правото на защита на засегнатите от разследването лица се зачита напълно в хода на разследванията по настоящия член.

4. Когато представя на ЕОЦКП досието с констатациите си, разследващият служител уведомява за това лицата, които са обект на разследването. Лицата, които са обект на разследването, имат право на достъп до досието, като се зачита законният интерес на други лица за опазване на техните търговски тайни. Правото на достъп до документацията не включва поверителна информация или вътрешните подготвителни документи на ЕОЦКП.

5. Въз основа на досието, съдържащо констатациите на разследващия служител, и след като по искане на засегнатите лица изслуша лицата, които са обект на разследването в съответствие с член 25и, ЕОЦКП решава дали едно или повече от нарушенията, изброени в приложение III, са били извършени от лицата, които са обект на разследването, и съответно предприема надзорни мерки в съответствие с член 25н и налага глоба в съответствие с член 25ж.

6. Разследващият служител не участва в разискванията на ЕОЦКП, нито се намесва по друг начин в процеса на взимане на решение от ЕОЦКП.

7. По силата на член 82 Комисията приема делегирани актове за доуточняване на процедурата за упражняване на правомощията за налагане на глоби или на периодични финансови санкции, в т.ч. разпоредби относно правото на защита, сроковете, събирането на глобите или периодичните финансови санкции и давностните срокове за налагането и принудителното изпълнение на санкциите.

8. Ако в изпълнение на задълженията си по силата на настоящия регламент ЕОЦКП установи, че има сериозни признаци за евентуално наличие на факти, за които той знае, че могат да представляват престъпления, той сезира съответните органи с цел започване на разследване и на евентуално наказателно преследване съгласно приложимото право. Освен това ЕОЦКП се въздържа от налагането на глоби или периодични финансови санкции в случаите, при които знае, че предишна оправдателна или осъдителна присъда, произтичаща от идентичен факт или факти, които са до голяма степен подобни, вече е влязла в сила като резултат от наказателно производство съгласно националното право.

Член 25жГлоби

1. Ако в съответствие с член 25е, параграф 5 ЕОЦКП установи, че ЦК, умишлено или поради небрежност, е извършил едно от нарушенията, изброени в приложение III, той приема решение за налагане на глоба в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

Нарушение от страна на ЦК се счита за извършено умишлено, ако ЕОЦКП открие обективни фактори, които показват, че ЦК или неговото висше ръководство са действали умишлено.

2. Основният размер на посочените в параграф 1 глоби е до удвоения размер на реализираната печалба или нереализираната загуба вследствие на нарушението — когато тези стойности могат да бъдат определени, или до 10 % от общия годишен оборот, както е определен в приложимото законодателство на Съюза, на юридическото лице за предходната финансова година.

3. При необходимост в резултат на отчитането на утежняващи или смекчаващи обстоятелства основният размер по параграф 2 се коригира в съответствие с приложимите коригиращи коефициенти, предвидени в приложение IV.

Съответните утежняващи коефициенти се прилагат последователно към основния размер на глобата. Ако е приложим повече от един утежняващ коефициент, разликата между основния размер и размера, получен след прилагането на всеки отделен утежняващ коефициент, се добавя към основния размер.

Съответните смекчаващи коефициенти се прилагат последователно към основния размер на глобата. Ако е приложим повече от един смекчаващ коефициент, разликата между основния размер и размера, получен след прилагането на всеки отделен смекчаващ коефициент, се изважда от основния размер.

4. Независимо от предвиденото в параграфи 2 и 3 размерът на глобата не превишава 20 % от годишния оборот на съответния ЦК за предходната финансова година, но ако ЦК пряко или непряко е получил финансова полза от нарушението, размерът на глобата е равен най-малко на размера на ползата.

Ако дадено действие или пропуск на ЦК представляват повече от едно от изброените в приложение III нарушения се прилага само по-голямата глоба, изчислена в съответствие с параграфи 2 и 3 и свързана с едно от тези нарушения.

Член 25зПериодични финансови санкции

1. ЕОЦКП налага с решение периодични финансови санкции с цел да принуди:

а) ЦК от ниво 2 да прекрати нарушението в съответствие с решение, взето по силата на член 25н, параграф 1, буква а);

б) лице по член 25в, параграф 1 да предостави цялата информация, поискана с решение по силата на член 25в;

в) ЦК от ниво 2:

i) да се подчини на разследване, и по-специално да предостави пълна документация, записи, данни, процедури или други изискани материали и да допълни и коригира друга информация, предоставена в хода на разследването, започнато по силата на решение, взето по силата на член 25г; или

ii) да се подчини на проверка на място, наредена с решение, взето по силата на член 25д.

2. Периодичната парична санкция следва да бъде ефективна и пропорционална. Периодичната финансова санкции се налага за всеки ден от забавянето.

3. Независимо от предвиденото в параграф 2, размерът на периодичните финансови санкции е 3 % от средния дневен оборот през предходната финансова година, а при физическите лица — 2 % от средния дневен доход през предходната календарна година. Той се изчислява от датата, посочена в решението за налагане на периодична финансова санкция.

4. Периодична финансова санкция се налага за максимален срок от шест месеца след уведомяването за взетото от ЕОЦКП решение. След края на този срок ЕОЦКП преразглежда тази мярка.

Член 25иИзслушване на заинтересованите лица

1. Преди да вземе решение за налагане на глоба или периодична финансова санкция съгласно членове 25ж и25з, ЕОЦКП дава възможност на засегнатите от производството лица да бъдат изслушани във връзка с неговите констатации. ЕОЦКП основава своите решения само на констатации, по които засегнатите от производството лица са имали възможност да изразят становище.

1а. Параграф 1 не се прилага, ако са необходими спешни действия с цел да се предотврати значителна и непосредствено предстояща вреда за финансовата система. В такъв случай ЕОЦКП може да приеме временно решение и да предостави на засегнатите лица възможността да бъдат изслушани възможно най-бързо, след като той приеме решението.

2. Правото на защита на засегнатите от производството лица се съблюдава строго в хода на производството. Те имат право на достъп до документите на ЕОЦКП при зачитане на законния интерес на други лица във връзка с опазване на търговските им тайни. Правото на достъп до документацията не включва поверителна информация и вътрешни подготвителни документи на ЕОЦКП.

Член 25йОповестяване, естество, принудително изпълнение и разпределение на глоби и периодични финансови санкции

1. ЕОЦКП оповестява публично информация за всяка глоба и периодична имуществена санкция, наложени съгласно членове 25ж и 25з, освен ако такова оповестяване би застрашило сериозно финансовите пазари или би причинило несъразмерно голяма вреда на засегнатите лица. Подобно оповестяване не съдържа лични данни по смисъла на Регламент (ЕО) № 45/2001.

2. Глобите или периодичните финансови санкции, наложени по силата на членове 25ж и 25з, са с административен характер.

3. Когато ЕОЦКП реши да не налага глоби или финансови санкции, той уведомява съответно Европейския парламент, Съвета, Комисията и съответните компетентни органи от трета държава, като посочва основанията за решението си.

4. Глобите и периодичните финансови санкции, наложени по силата на членове 25ж и 25з, могат да се изпълняват принудително.

Принудителното изпълнение се урежда от гражданскопроцесуалните норми, които са в сила в държавата членка или в третата държава, на чиято територия то се прилага.

5. Глобите и периодичните финансови санкции се разпределят в общия бюджет на Европейския съюз.

Член 25кОбжалване пред Съда на Европейския съюз

Съдът разполага с ▐ компетентност да осъществява контрол върху решения, с които ЕОЦКП е наложил глоба или периодична финансова санкция. Той може да отмени, намали или увеличи размера на наложената глоба или на периодичната финансова санкция.

Член 25лИзменения на приложение IV

С цел да се отразява конюнктурата на финансовите пазари, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 82 във връзка с мерки за изменение на приложение IV.

Член 25м

Отмяна на признаването

1. Без да се засягат разпоредбите на член 25н и при спазване на разпоредбите на следващите параграфи, ЕОЦКП отменя решение за признаване, прието в съответствие с член 25, когато ▌:

а) съответният ЦК не използва признаването в рамките на 6 месеца, изрично се отказва от него или през предходните шест месеца не е упражнявал дейност;

б) съответният ЦК е получил признаването, като е представил невярна информация или чрез друго нарушение;

в) съответният ЦК вече не удовлетворява условията за признаване по член 25, параграф 2б;

ва) ЕОЦКП не е състояние да изпълнява ефективно отговорностите си съгласно настоящия регламент спрямо съответния ЦК поради факта, че надзорният орган от трета държава да му е предоставил цялата необходима информация в съответствие с член 25, параграф 7 или член 25, параграф 7а, в зависимост от случая.

г) актът за изпълнение по член 25, параграф 6 е бил отменен или прекратен, или някое от свързаните с него условия вече не се изпълнява.

ЕОЦКП може да ограничи отнемането на признаване до определена услуга, дейност или клас финансов инструмент.

При определянето на датата, от която решението за отнемане на признаването започва да поражда правни последици, ЕОЦКП се стреми да избегне в максимална степен пазарни сътресения.

2. Когато ЕОЦКП сметне, че за даден ЦК или за определена услуга, дейност или клас финансови инструменти на съответния ЦК е изпълнен критерият по параграф 1, буква в), преди да отмени решението за признаване той уведомява този ЦК и съответните компетентни органи от трета държава и изисква предприемането до 3 месеца на подходящи корективни действия.

Ако ЕОЦКП прецени, че в рамките на определените срокове не са предприети корективни действия или че предприетите действия не са подходящи, той отменя решението за признаване.

3. ЕОЦКП своевременно уведомява съответния компетентен орган от трета държава за решението си за отнемане на признаването на признати ЦК.

4. Всеки от посочените в член 25, параграф 3, букви а) – д) органи, както и всяка от централните банки, емитиращи най-значимите валути в Съюза, които са или ще бъдат обект на клиринг от съответния ЦК от трета държава, може, ако сметне, че е изпълнено някое от условията по параграф 1, да поиска от ЕОЦКП да проучи дали са налице условията за отмяна на признаването на даден ЦК или на определена услуга, дейност или клас финансови инструменти на съответния ЦК. Ако ЕОЦКП реши да не отнеме признаването на съответния признат ЦК, той обосновава надлежно решението си пред поискалия отнемането орган.

Член 25нНадзорни мерки

1. Когато ЕОЦКП в съответствие с член 25е, параграф 5 установи, че ЦК е извършил някое от изброените в приложение III нарушения, той приема едно или повече от следните решения:

а) изисква от ЦК да прекрати нарушението;

б) налага глоби по силата на член 25ж;

в) публикува официални съобщения;

г) отменя признаването на ЦК или на определена услуга, дейност или клас финансови инструменти на съответния ЦК, по силата на член 25м.

2. При приемането на решенията по параграф 1 ЕОЦКП отчита естеството и тежестта на нарушението, като взима под внимание следните критерии:

а) продължителността и честотата на нарушението;

б) дали нарушението е разкрило сериозни или системни недостатъци в процедурите на ЦК или в неговите системи за управление и вътрешен контрол;

в) дали нарушението е предизвикало, спомогнало или по друг начин довело до финансово престъпление;

г) дали нарушението е извършено умишлено или поради небрежност.

3. ЕОЦКП незабавно уведомява за всяко решение, прието по силата на параграф 1, съответния ЦК, съответните компетентни органи от трета държава и Комисията. Той обявява публично това решение на уебсайта си в рамките на 10 работни дни от датата на приемането му.

Когато обявява решението си по първа алинея ЕОЦКП оповестява и правото на съответния ЦК да го обжалва, факта, ако е приложимо, че е подадена такава жалба, като посочва, че жалбата не спира изпълнението на решението, както и че апелативният съвет на ЕОЦКП може да спре изпълнението на обжалваното решение в съответствие с член 60, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“

11.  Член 49 се изменя, както следва:

а)  Параграф 1 се заменя със следното:

„1. ЦК преразглежда редовно моделите и параметрите, възприети за изчисляване на неговите изисквания за допълнителни обезпечения, вноски в гаранционния фонд, изисквания за обезпечения и други механизми за контрол на риска. Той подлага тези модели на задълбочени и чести тестове за устойчивост, за да оцени тяхната устойчивост при екстремни, но реалистични пазарни условия, и извършва бектестове, за да оцени надеждността на прилаганата методика. Преди да пристъпи към съществени промени в моделите и параметрите ЦК получава независимо утвърждение, уведомява компетентния си орган и ЕОЦКП за резултатите от извършените тестове и получава утвърждението им на компетентния орган в съответствие с параграф 1а и член 21а.

За приетите модели и параметри, в т.ч. за всички съществени промени по тях, се изготвя становище на колегията в съответствие със следващите параграфи.

ЕОЦКП се уверява, че информацията за резултатите от тестовете за устойчивост (стрес тестове) се предоставя на ЕНО, ЕСЦБ и Единния съвет за преструктуриране, така че те да могат да оценят експозицията на финансовите дружества към неизпълнение от страна на ЦК.“

б)  Добавят се следните параграфи 1а, 1б, 1в, 1г, 1д и 1е:

„1a. Ако ЦК възнамерява да пристъпи към съществени промени в моделите и параметрите по параграф 1, той подава заявление до компетентния орган за утвърждаване на тази промяна. ЦК прилага към заявлението си независимо утвърждение на желаната промяна.

1б. В срок от 30 работни дни от получаването на заявлението, компетентният орган, след консултация с ЕОЦКП, провежда оценка на риска на ЦК и докладва на създадената по силата на член 18 колегия.

1в. В срок от 15 работни дни от получаването на доклада по параграф 1б колегията приема становище с обикновено мнозинство по силата на член 19, параграф 3.

1г. В срок от 60 работни дни от получаването на заявлението по параграф 1а компетентният орган писмено уведомява ЦК дали утвърждението му е предоставено или е отказано, като излага подробно обяснение за основанията си.

1д. ЦК не приема съществени промени в моделите и параметрите по параграф 1, преди да получи утвърждаването по параграф . Компетентният орган за ЦК, след като получи одобрението на ЕОЦКП, може да позволи временно приемане на съществена промяна на тези модели или параметри преди утвърждаването на тази промяна, когато това е надлежно обосновано.

ба)  вмъква се следният параграф 4а:

„4a. С цел гарантиране на еднакви условия по отношение на прилагането на настоящия член, ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с ЕСЦБ, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, като утвърждава списък от показатели, които да бъдат вземани под внимание от ЦК, ЕОЦКП и националните компетентни органи при извършването на оценката по въпроса дали дадена промяна в моделите и параметрите, посочени в параграф 1, е значителна и налага валидиране от страна на ЕОЦКП и на компетентния орган.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок до... [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“

11a.  В член 84 се вмъква параграф 3a:

„3a. Компетентните органи и ЕОЦКП предават информация на емитиращите централни банки, когато тази информация е от значение за изпълнението на техните задължения и подлежи на изискванията за професионална тайна, предвидени в член 83.”

12.  В член 89 се добавят следните параграфи:

„3а. ЕОЦКП не упражнява правомощията си по силата на член 25, параграфи 2а, 2б и 2в до [да се впише датата на влизане в сила на делегирания акт, посочен в параграф , втора алинея от посочения член].

3б. ▌ЕОЦКП проучва решенията за признаване, които са приети по силата на член 25, параграф 1 преди [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение], за да определи дали всеки от признатите съгласно тези решения ЦК е ЦК от ниво 1 или ЦК от ниво 2. ЕОЦКП преминава към причисляването на признатите ЦК към дадена категория в срок от 18 месеца след влизането в сила на делегирания акт, посочен в член 25, параграф 2а, втора алинея.

12a.  В член 89 се добавя параграф 9а:

„В срок до [три години след влизането в сила на настоящия регламент за изменение] Комисията извършва преглед на изпълнението на дялове III, IV и V oт настоящия регламент, които се отнасят до лицензирането, признаването и надзора на ЦК. Тя оценява прехвърлянето на още задачи към ЕОЦКП и по-специално на функционирането и ефикасността на ролята, възложена на ЕОЦКП и на колегиите от надзорни органи в дялове III, IV и V. Комисията представя доклад по този въпрос на Европейския парламент и на Съвета. Когато е целесъобразно, докладът се придружава от законодателно предложение.“

12б.  Член 90 се заменя със следното:

Член 90Персонал и ресурси на ЕОЦКП

В срок до ...[две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] ЕОЦКП извършва оценка на потребностите от персонал и ресурси, свързани с изпълнението на неговите правомощия и задължения в съответствие с настоящия регламент, и представя доклад до Европейския парламент, Съвета и Комисията.“

13.  Текстът на приложението към настоящия регламент се прибавя като приложения III и IV.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Следното се добавя като приложения III и IV към Регламент (ЕС) № 648/2012.

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на нарушенията, посочени в член 25ж, параграф 1

I.  Нарушения, свързани с капиталовите изисквания:

а) ЦК от ниво 2 нарушава член 16, параграф 1, ако не разполага с постоянен и наличен първоначален капитал в размер най-малко на 7,5 милиона евро;

б) ЦК от ниво 2 нарушава член 16, параграф 2, ако не разполага с капитал, включително неразпределената печалба и резервите, пропорционален на рисковете, произтичащи от дейностите му, и достатъчен във всеки един момент за организирано преустановяване или реорганизиране на дейността в разумен срок, както и за подходяща защита на ЦК срещу кредитен риск, риск от контрагента, пазарен, операционен, правен и бизнес рискове, които не са покрити от специфичните финансови ресурси по членове 41, 42, 43 и 44.

II.  Нарушения, свързани с организационните изисквания или конфликтите на интереси:

а)  ЦК от ниво 2 нарушава член 26, параграф 1, ако не разполага с надеждни правила за управление, включващи ясна организационна структура с добре определена, прозрачна и последователна йерархия на отговорностите, ефективни процеси за определяне, управление, наблюдение и отчитане на рисковете, на които ЦК е изложен или може да бъде изложен, и адекватни механизми за вътрешен контрол, в т.ч. надеждни административни и счетоводни процедури;

б)  ЦК от ниво 2 нарушава член 26, параграф 2, ако не въведе подходящи политики и процедури, с които достатъчно ефективно се осигурява спазването, включително от неговите управители и служители, на всички разпоредби на настоящия регламент;

в)  ЦК от ниво 2 нарушава член 26, параграф 3, ако не поддържа или не прилага организационна структура, която осигурява непрекъснатост и нормално функциониране при изпълнението на неговите услуги и дейности, или ако не използва подходящи и пропорционални системи, ресурси или процедури;

г)  ЦК от ниво 2 нарушава член 26, параграф 4, ако не разграничи ясно в отчетността си управлението на риска и другите свои дейности;

д)  ЦК от ниво 2 нарушава член 26, параграф 5, ако не приеме, приложи и поддържа политика за възнагражденията, която насърчава надеждното и ефективно управление на риска и не създава предпоставки за отслабване на стандартите за управление на риска;

е)  ЦК от ниво 2 нарушава член 26, параграф 6, ако не осигури високи стандарти на сигурност, както и надеждност и поверителност на съхраняваната информация, чрез въвеждането на системи за информационните технологии, съответстващи на сложността, разнообразието и вида на осъществяваните услуги и дейности;

ж)  ЦК от ниво 2 нарушава член 26, параграф7, ако не направи безвъзмездно публично достояние правилата си за управление и правилата, регулиращи дейността му, както и критериите си за допустимост за клиринговите членове;

з)  ЦК от ниво 2 нарушава член 26, параграф 8, ако не приеме извършването на чести и независими одити или ако не съобщава резултатите от тези проверки на ръководния съвет или не ги прави достъпни за ЕОЦКП;

и)  ЦК от ниво 2 нарушава член 27, параграф 1 или член 27, параграф 2, втора алинея, ако не гарантира, че висшият ръководен състав и членовете на ръководния съвет имат достатъчно добра репутация и опит, за да се осигури неговото стабилно и благоразумно управление;

й)  ЦК от ниво 2 нарушава член 27, параграф 2, ако не гарантира, че най-малко една трета, но не по-малко от двама, от членовете на ръководния съвет са независими, ако не покани представители на клиентите на клиринговите членове на заседание на ръководния съвет, на което се обсъждат въпроси, свързани с членове 38 и 39, или ако обвърже възнаграждението на независимите членове и на другите неизпълнителни членове на ръководния съвет с резултатите от дейността на ЦК;

к)  ЦК от ниво 2 нарушава член 27, параграф 3, ако не определи ясно ролите и отговорностите на ръководния съвет и не предостави на ЕОЦКП или на одиторите протоколите от неговите заседания;

л)  ЦК от ниво 2 нарушава член 28, параграф 1, ако не създаде комитет за управление на риска или ако не допусне в състава му представители на клиринговите членове, независимите членове на ръководния съвет и представители на своите клиенти; ако състави този комитет така, че една от тези групи на представители да има мнозинство в него; ако не информира надлежно ЕОЦКП за дейността и решенията на комитета в отговор на искане от ЕОЦКП за такова надлежно информиране;

м)  ЦК от ниво 2 нарушава член 28, параграф 2, ако не определи ясно мандата на комитета за управление на риска, правилата за управление, с които се осигурява независимостта му, работните процедури и критериите за прием или избор на неговите членове; ако не ги направи публично достъпни или чрез правила за управление не определи, че комитетът за управление на риска заседава редовно и се председателства от независим член на ръководния съвет, който докладва пряко на ръководния съвет;

н)  ЦК от ниво 2 нарушава член 28, параграф 3, ако не позволи на комитета за управление на риска да съветва ръководния съвет по въпросите с отношение към управлението на риска на ЦК или ако при извънредни ситуации не положи добросъвестни усилия да се консултира с комитета за управление на риска относно промените, които оказват влияние върху управлението на риска;

о)  ЦК от ниво 2 нарушава член 28, параграф 5, ако не уведоми своевременно ЕОЦКП за всяко решение, при което ръководният съвет не е спазил препоръката на комитета за управление на риска;

п)  ЦК от ниво 2 нарушава член 29, параграф 1, ако не съхранява за срок от най-малко десет години всички данни за извършваните от него услуги и дейности, за да може ЕОЦКП да контролира спазването на настоящия регламент от ЦК;

р)  ЦК от ниво 2 нарушава член 29, параграф 2, ако не съхранява цялата информация за всеки обработен от него договор за срок от най-малко десет години от прекратяването на съответния договор, така че да е възможно да се установят най-малко първоначалните условия по дадена трансакция преди клиринга от този ЦК;

с)  ЦК от ниво 2 нарушава член 29, параграф 3, ако при поискване не предостави на ЕОЦКП и на съответните членове на ЕСЦБ данните и информацията по член 29, параграфи 1 и 2 или цялата информация за позициите по преминалите клиринг договори, независимо от мястото на търговия, на което трансакциите са били извършени;

т)  ЦК от ниво 2 нарушава член 30, параграф 1, ако не уведоми или уведоми невярно или непълно ЕОЦКП за самоличността или наименованието на акционерите или съдружниците — преки или непреки, физически или юридически лица, които имат квалифицирано дялово участие, или за размера на това участие;

у)  ЦК от ниво 2 нарушава член 30, параграф 4, ако позволи на посочените в член 30, параграф 1 лица да упражняват влияние, което може да бъде във вреда на стабилното му и благоразумно управление;

ф)  ЦК от ниво 2 нарушава член 31, параграф 1, ако не уведоми или уведоми невярно или непълно уведоми ЕОЦКП за промяна в своето управление или не предостави на ЕОЦКП цялата необходима информация, за да се прецени спазването на член 27, параграф 1 или на член 27, параграф 2, втора алинея;

х)  ЦК от ниво 2 нарушава член 33, параграф 1, ако не поддържа и прилага ефективни, писмено регламентирани организационни и административни мерки за разкриване и преодоляване на потенциалните конфликти на интереси между него, включително неговите управители, служители или всяко лице с пряк или непряк контрол или с тесни връзки с тях, и неговите клирингови членове или техните клиенти, известни на ЦК, или ако не поддържа и прилага подходящи процедури за преодоляване на потенциалните конфликти на интереси;

ц)  ЦК от ниво 2 нарушава член 33, параграф 2, ако, в случай че организационните или административните му механизми за управление на конфликти на интереси не предотвратяват в достатъчна степен риска от нанасяне на вреда на интересите на клирингов член или на клиент, той, преди да приеме нова трансакция от такъв клирингов член, не разкрие по ясен начин пред него или пред заинтересован негов клиент, който му е известен, естеството или източниците на конфликт на интереси;

ч)  ЦК от ниво 2 нарушава член 33, параграф 3, ако не отчете в писмените си правила всички обстоятелства, с които е — или следва да бъде — запознат, които, поради структурата и дейността на другите предприятия, с които ЦК има взаимоотношения в качеството си на предприятие майка или дъщерно предприятие, могат да доведат до конфликт на интереси;

ш)  ЦК от ниво 2 нарушава член 33, параграф 5, ако не предприеме всички целесъобразни мерки за предотвратяване на злоупотреби с информацията, съхранявана в неговите системи, или ако не предотврати използването на тази информация за други стопански дейности или възможността физическо лице, което има тесни връзки с ЦК, или юридическо лице, което има взаимоотношения с ЦК в качеството си на предприятие майка или дъщерно предприятие, да използва поверителна информация, регистрирана в същия ЦК, за всякакви търговски цели без предварителното съгласие на клиента, на когото принадлежи тази поверителна информация;

щ)  ЦК от ниво 2 нарушава член 36, параграф 1, ако не действа коректно и професионално във възможно най-добрия интерес на своите клирингови членове и техните клиенти;

аа)  ЦК от ниво 2 нарушава член 36, параграф 2, ако не разполага с достъпни, прозрачни и справедливи правила за бързо разглеждане на жалби;

бб)  ЦК от ниво 2 нарушава член 37, параграфи 1 или 2, ако непрекъснато прилага дискриминационни, непрозрачни или субективни критерии за прием на клирингови членове, ако по друг начин не осигурява непрекъснато справедлив и открит достъп до себе си или не гарантира непрекъснато, че неговите клирингови членове разполагат с достатъчно финансови ресурси и оперативен капацитет, за да изпълняват задълженията си, произтичащи от участието им в него, или ако не извършва най-малко веднъж годишно обстоен преглед на спазването на нормативните изисквания от своите клирингови членове;

вв)  ЦК от ниво 2 нарушава член 37, параграф 4, ако не разполага с обективни и прозрачни процедури за прекратяването на достъпа и организираното напускане на тези клирингови членове, които вече не покриват посочените в член 37, параграф 1 критерии;

гг)  ЦК от ниво 2 нарушава член 37, параграф 5, ако откаже достъп на клирингов член, който покрива посочените в член 37, параграф 1 критерии, и този отказ не е надлежно обоснован писмено и не се основава на цялостен анализ на риска;

дд)  ЦК от ниво 2 нарушава член 38, параграф 1, ако не позволи на клиентите на своите клирингови членове отделен достъп до конкретните предоставяни услуги;

ее)  ЦК от ниво 2 нарушава член 39, параграф 7, ако не предложи различните нива на отделяне, посочени в същия параграф, при разумни търговски условия.

III.  Нарушения, свързани с оперативните изисквания:

а) ЦК от ниво 2 нарушава член 34, параграф 1, ако не установи, приложи и поддържа адекватна политика за непрекъснатост на стопанската дейност и план за възстановяване при катастрофично събитие, които имат за цел да осигурят поддържане на неговите функции, своевременно възстановяване на дейността и изпълнение на задълженията му, както и позволяват възстановяването минимум на всички трансакции към момента на смущението, за да може ЦК да продължи по надежден начин дейността си и да приключи сетълмента към определената дата;

б) ЦК от ниво 2 нарушава член 34, параграф 2, ако не създаде, приложи и поддържа подходяща процедура за гарантиране на своевременния и организиран сетълмент или прехвърляне на активи и позиции на клиенти и клирингови членове в случай на оттегляне на признаване в изпълнение на решение, взето по силата на член 25;

в) ЦК от ниво 2 нарушава член 35, параграф 1, втора алинея, ако възложи на външни подизпълнители основни дейности, свързани с управлението му на риска;

г) ЦК от ниво 2 нарушава член 39, параграф 1, ако не води отделни записи и отчетност, които във всеки един момент му позволяват незабавно да разграничи по откритите при него сметки активите и позициите, държани за сметка на даден клирингов член, от активите и позициите, държани за сметка на всеки друг клирингов член, и от собствените си активи;

д) ЦК от ниво 2 нарушава член 39, параграф 2, ако не предложи да води отделни записи и отчетност, които позволяват на всеки клирингов член да разграничи по откритите при него сметки своите активи и позиции от тези, поддържани за сметка на неговите клирингови членове;

е) ЦК от ниво 2 нарушава член 39, параграф 3, ако не предложи да води — или, при поискване, да не води — отделни записи и отчетност, които позволяват на всеки клирингов член да разграничи по откритите при него сметки активите и позициите, поддържани за сметка на даден клиент, от тези, поддържани за сметка на други клиенти, или ако при поискване не предложи на своите клирингови членове възможността да откриват повече сметки на тяхно име за сметка на техните клиенти;

ж) ЦК от ниво 2 нарушава член 40, ако не измерва и оценява в близък до реално време режим своята ликвидност и кредитна експозиция към всеки клирингов член и когато е приложимо — към друг ЦК, с който той е сключил споразумение за оперативна съвместимост, или ако няма достъп на разумна цена до съответните ценови източници, необходими за ефективната оценка на неговите експозиции;

з) ЦК от ниво 2 нарушава член 41, параграф 1, ако не наложи, изиска или събере допълнителни обезпечения за ограничаване на кредитните си експозиции към клиринговите членове или когато е приложимо — към други ЦК, с които той е сключил споразумения за оперативна съвместимост; ако наложи, изиска или събере допълнителни обезпечения, които не са достатъчни, за да покрият потенциалните експозиции, които по негова оценка ще възникнат до ликвидацията на съответните позиции, нито загубите вследствие на най-малко 99 % от промяната на експозициите в рамките на подходящ времеви хоризонт, нито са достатъчни, за да се гарантира, че ЦК обезпечава напълно своите експозиции към всички свои клирингови членове, а когато е приложимо — към други ЦК, с които той е сключил споразумения за оперативна съвместимост, поне веднъж дневно, или, ако е необходимо, с оглед на всяко потенциално проциклично въздействие;

и) ЦК от ниво 2 нарушава член 41, параграф 2, ако при определянето на изискванията си за допълнително обезпечение не приложи модели и параметри, които отразяват характеристиките на риска на продуктите, които подлежат на клиринг, и отчитат времевия интервал между събиранията на допълнителните обезпечения, пазарната ликвидност и възможните промени по време на трансакцията;

й) ЦК от ниво 2 нарушава член 41, параграф 3, ако не изиска и събере допълнителни обезпечения в рамките на деня, най-малкото когато предварително определените прагове бъдат надхвърлени;

к) ЦК от ниво 2 нарушава член 42, параграф 3, ако не поддържа гаранционен фонд, който най-малкото му позволява да преодолее, при екстремни, но реалистични пазарни условия, неизпълнение от страна на клиринговия член, към който има най-голямата експозиция, или от страна на клиринговите членове, към които има втората и третата по големина експозиция, ако сборът на тези две експозиции е по-голям; ако не разработи сценарии, които отчитат периодите на най-голяма нестабилност, наблюдавани на пазарите, на които той предоставя своите услуги, както и редица възможни бъдещи сценарии, които отчитат внезапни продажби на финансови ресурси и бързо намаляване на пазарната ликвидност;

л) ЦК от ниво 2 нарушава член 43, параграф 2, ако неговият гаранционен фонд по член 42 и другите финансови ресурси по член 43, параграф 1 не му позволяват да преодолее неизпълнение от страна на двамата клирингови членове, към които има най-големите експозиции, при екстремни, но реалистични пазарни условия;

м) ЦК от ниво 2 нарушава член 44, параграф 1, ако не разполага по всяко време с достъп до подходяща ликвидност, за да извършва дейността си и да предоставя услуги, или ако не измерва ежедневно потенциалните си потребности от ликвидност;

о) ЦК от ниво 2 нарушава член 45, параграфи 1, 2 и 3, ако за покриване на загубите не използва допълнителните обезпечения, предоставени от клирингов член в неизпълнение, преди да прибегне към други финансови ресурси;

п) ЦК от ниво 2 нарушава член 45, параграф 4, ако не използва предназначени за целта собствени ресурси, преди да използва вноските в гаранционния фонд на клиринговите членове, които не са в неизпълнение;

р) ЦК от ниво 2 нарушава член 46, параграф 1, ако приеме друго освен високоликвидни обезпечения с минимален кредитен и пазарен риск, за да покрие първоначалната и текущата си експозиция към своите клирингови членове, когато друго обезпечение не е позволено по силата на делегиран акт, приет от Комисията по член 46, параграф 3;

с) ЦК от ниво 2 нарушава член 47, параграф 1, ако инвестира своите финансови ресурси в друго освен в парични средства или различни от високоликвидни финансови инструменти с минимален пазарен и кредитен риск, както и ако инвестициите му не могат да бъдат ликвидирани бързо с минимален отрицателен ценови ефект;

т) ЦК от ниво 2 нарушава член 47, параграф 3, ако не депозира финансовите инструменти, предоставени като допълнително обезпечение или като вноски в гаранционен фонд, при оператори на системи за сетълмент на ценни книжа, които осигуряват цялостната защита на тези финансови инструменти, когато такива оператори са налице, или ако не използва други споразумения с висока степен на сигурност с одобрени финансови институции;

у) ЦК от ниво 2 нарушава член 47, параграф 4, ако не депозира паричните си средства посредством споразумения с висока степен на сигурност с одобрени финансови институции или не използва наличните депозитни улеснения на централните банки или други съпоставими механизми, предоставени от централните банки;

ф) ЦК от ниво 2 нарушава член 47, параграф 5, ако депозира активи при трета страна, без да се увери, че активите, принадлежащи на клиринговите членове, са разграничими от активите, принадлежащи на ЦК, и от активите, принадлежащи на тази трета страна, посредством отделно номерирани сметки в регистрите на третата страна или други еквивалентни мерки, които предоставят същото ниво на защита, както и ако при нужда няма бърз достъп до финансовите инструменти;

х) ЦК от ниво 2 нарушава член 47, параграф 6, ако инвестира своя капитал или средствата, получени вследствие на изискванията по членове 41, 42, 43 или 44, в собствените си ценни книжа или в ценни книжа на своето предприятие майка или дъщерно предприятие;

ц) ЦК от ниво 2 нарушава член 48, параграф 1, ако не разполага с подробни процедури, които се прилагат, когато клирингов член не изпълнява посочените в член 37 изисквания за участие в рамките на срока и в съответствие с процедурите, установени от този ЦК, ако не изложи подробно процедурите, които се спазват, в случай че неизпълнението на клирингов член не е обявено от ЦК, или ако не преразглежда ежегодно тези процедури;

ч) ЦК от ниво 2 нарушава член 48, параграф 2, ако не вземе незабавни мерки за ограничаване на причинените от неизпълнението на клирингов член загуби и ликвидни затруднения и за гарантиране, че ликвидирането на позициите на който и да е клирингов член няма да наруши неговите операции или да изложи клиринговите членове, които не са в неизпълнение, на непредвидени или неконтролирани загуби;

ш) ЦК от ниво 2 нарушава член 48, параграф 3, ако не уведоми своевременно ЕОЦКП преди да бъде обявена или започната процедурата по неизпълнение;

щ) ЦК от ниво 2 нарушава член 48, параграф 4, ако не провери, че всичките му процедури за случай на неизпълнение подлежат на правоприлагане и ако не предприеме всички разумни мерки, осигуряващи му законовите правомощия да ликвидира собствените позиции на клиринговия член, който е в неизпълнение, и да прехвърли или ликвидира позициите на клиентите на клиринговия член, който изпада в неизпълнение.

аа) ЦК от ниво 2 нарушава член 49, параграф 1, ако не преразглежда редовно своите модели и параметри за изчисляване на приложимите към него изисквания за допълнителни обезпечения, вноски в гаранционния фонд, изисквания за обезпечения и други механизми за контрол на риска; ако не подлага тези модели на задълбочени и чести тестове за устойчивост (стрес тестове), за да оцени тяхната устойчивост при екстремни, но реалистични пазарни условия или не извършва бектестове, за да оцени надеждността на прилаганата методика; ако преди да извърши съществени промени в моделите и параметрите не получи независимо утвърждение и не информира ЕОЦКП за резултатите от извършените тестове или не получи утвърждение от ЕОЦКП;

бб) ЦК от ниво 2 нарушава член 49, параграф 2, ако не тества редовно ключовите елементи на своите процедури при неизпълнение или ако не предприеме всички разумни мерки, за да гарантира, че всички клирингови членове ги разбират и разполагат с подходящи процедури за реакция в случай на неизпълнение;

вв) ЦК от ниво 2 нарушава член 49, параграф 1а, ако приеме съществена промяна в моделите и параметрите по член 49, параграф 1, преди да получи утвърждение на тази промяна от ЕОЦКП;

гг) ЦК от ниво 2 нарушава член 50, параграф 1, ако, когато това е уместно и възможно, не осъществява сетълмент на сделките си по сметки при централната банка или, когато сетълментът не се осъществява чрез сметки при централната банка, не взима мерки за стриктното ограничаване на рисковете, свързани с паричния сетълмент;

дд) ЦК от ниво 2 нарушава член 50, параграф 3, ако когато има задължение да извърши или получи доставки на финансови инструменти не премахва основния риск чрез използването на механизми за доставка срещу плащане, доколкото е възможно;

ее) ЦК от ниво 2 нарушава член 50а или член 50б, ако не изчисли KCCP съгласно посоченото в същия член или ако не спази правилата за изчисляване на KCCP, определени в член 50а, параграф 2, член 50б и член 50г;

жж) ЦК от ниво 2 нарушава член 50а, параграф 3, ако изчислява KCCP по-рядко от веднъж на всеки три месеца или по-рядко, отколкото е изискал ЕОЦКП по силата на член 50а, параграф 3;

зз) ЦК от ниво 2 нарушава член 51, параграф 2, ако не разполага с недискриминационен достъп до данните, които са необходими за изпълнение на неговите функции във връзка с място на търговия — доколкото спазва определените от това място операционни и технически изисквания, както и до съответната система за сетълмент;

ии) ии) ЦК от ниво 2 нарушава член 52, параграф 1, ако сключи споразумение за оперативна съвместимост, без да е изпълнено някое от изискванията, посочени в букви а), б), в) и г) от същия параграф;

йй) ЦК от ниво 2 нарушава член 53, параграф 1, ако не разграничи по сметките активите и позициите, държани за сметка на друг ЦК, с които е сключил споразумение за оперативна съвместимост;

кк) ЦК от ниво 2 нарушава член 54, параграф 1, ако сключи споразумение за оперативна съвместимост без предварителното одобрение от ЕОЦКП.

IV.  Нарушения, свързани с прозрачността и наличието на информация:

а) ЦК от ниво 2 нарушава член 38, параграф 1, ако не оповести публично цените и таксите на всяка поотделно предоставяна услуга, включително отстъпките и рабатите, и условията за ползване на тези намаления;

б) ЦК от ниво 2 нарушава член 38, параграф 1, ако не предостави на ЕОЦКП информация за разходите и приходите от своите услуги;

в) ЦК от ниво 2 нарушава член 38, параграф 2, ако не информира клиринговите членове и техните клиенти за рисковете, свързани с предоставяните услуги;

г) ЦК от ниво 2 нарушава член 38, параграф 3, ако не предостави на своите клирингови членове или на ЕОЦКП ценовата информация, използвана в края на деня за изчисляване на експозициите му към неговите клирингови членове, или като не оповестява публично обемите на преминалите през клиринг трансакции за всеки инструмент, на който ЦК е извършил клиринг, на агрегирана основа;

е) ЦК от ниво 2 нарушава член 38, параграф 4, ако не оповести публично оперативните и техническите изисквания, свързани с протоколите за комуникация, които обхващат форматите за съдържание и съобщение, които използва за взаимодействие с трети страни, включително оперативните и техническите изисквания, посочени в член 7;

ж) ЦК от ниво 2 нарушава член 38, параграф 5, ако не оповести публично всяко нарушение от страна на клиринговите членове на критериите по член 37, параграф 1 или на изискванията по член 38, параграф 5, освен ако ЕОЦКП не прецени, че такова оповестяване би представлявало заплаха за финансовата стабилност или за доверието в пазара или би застрашило сериозно финансовите пазари, или би причинило несъразмерно голяма вреда на засегнатите страни;

з) ЦК от ниво 2 нарушава член 39, параграф 7, ако не оповести публично равнищата на защита и разходите, свързани с различните нива на отделяне, които предлага;

и) ЦК от ниво 2 нарушава член 49, параграф 3, ако не оповести публично ключовата информация относно своя модел за управление на риска и допусканията, използвани при извършване на тестовете за устойчивост (стрес тестове) по член 49, параграф 1;

й) ЦК от ниво 2 нарушава член 50, параграф 2, ако не посочи ясно своите задължения във връзка с доставката на финансови инструменти, включително дали той има задължение да извърши или получи доставки на финансови инструменти или дали обезщетява участниците за загуби, възникнали в рамките на процеса на доставка;

к) ЦК от ниво 2 нарушава член 50в, параграф 1, ако не предостави на клиринговите си членове, които са институции, или на техните компетентни органи информацията, посочена в член 50в, параграф 1, букви а), б), в), г) и д);

л) ЦК от ниво 2 нарушава член 50в, параграф 2, ако уведомява своите клирингови членове, които са институции, по-рядко от веднъж на всеки три месеца или по-рядко, отколкото е изискал ЕОЦКП по силата на член 50в, параграф 2.

V.  Нарушения, свързани с възпрепятстване на дейностите по надзора:

а) ЦК нарушава член 25в, като не предоставя информация в отговор на решение, с което се изисква информация по силата на член 25в, параграф 2, или като предоставя неточна или подвеждаща информация в отговор на обикновено искане за информация от страна на ЕОЦКП по силата на член 25в, параграф 2 или 3, или в отговор на решение на ЕОЦКП по силата на член 25в, параграф 3, с което се изисква информация;

б) ЦК предоставя неточни или подвеждащи отговори на въпросите, поставени по силата на член 25г, параграф 1, буква в) или г);

в) ЦК от ниво 2 не изпълнява своевременно надзорна мярка, изисквана с решение, прието от ЕОЦКП по силата на член 25н;

г) ЦК от ниво 2 не допуска проверка на място, изискана от решение за проверка, прието от ЕОЦКП по силата на член 25д.“

1.  Добавя се следното приложение IV:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на коефициентите, свързани с утежняващите и смекчаващите фактори за прилагането на член 25ж, параграф 3

Към основния размер на глобите, посочени в член 25ж, параграф 2, се прилагат кумулативно следните коефициенти:

I.  I. Коригиращи коефициенти, свързани с утежняващи фактори:

а) ако нарушението е извършено повече от веднъж, за всяко следващо извършване се прилага допълнителен коефициент 1,1;

б) ако нарушението е извършвано в продължение на повече от шест месеца, се прилага коефициент 1,5;

в) ако нарушението е разкрило системни слабости в организацията на ЦК, по-специално в неговите процедури, системи на управление или вътрешен контрол, се прилага коефициент 2,2;

г) ако нарушението има негативно въздействие върху дейностите и услугите на ЦК, се прилага коефициент 1,5;

д) ако нарушението е извършено умишлено, се прилага коефициент 2;

е) ако след установяване на нарушението не са предприети коригиращи мерки, се прилага коефициент 1,7;

ж) ако висшето ръководство на ЦК не е оказало съдействие на ЕОЦКП при извършването на разследванията, се прилага коефициент 1,5.

II.  Коригиращи коефициенти, свързани със смекчаващи фактори:

а) ако нарушението продължава по-малко от 10 работни дни, се прилага коефициент 0,9;

б) ако висшето ръководство на ЦК може да докаже, че е взело всички необходими мерки за предотвратяване на нарушението, се прилага коефициент 0,7;

в) ако ЦК е уведомил ЕОЦКП за нарушението по бърз, ефективен и изчерпателен начин, се прилага коефициент 0,4;

г) ако ЦК доброволно е предприел мерки, за да гарантира, че подобно нарушение не може да се извърши в бъдеще, се прилага коефициент 0,6.“

(1)

ОВ C 385 15.11.2017 г., стр. 3.

(2)

  ОВ C 434, 15.12.2017 г., стр. 63.

(3)

* Amendments: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(4)

  ОВ C 385 15.11.2017 г., стр. 3.

(5)

  ОВ C 434, 15.12.2017 г., стр. 63.

(6)

  Позиция на Европейския парламент от ... (ОВ ...) и решение на Съвета от ...

(7)

  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

(8)

  Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез ЦК, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции, COM/2017/0208 final.

(9)

  В съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012 ЕОЦКП предоставя списък с признатите ЦК от трети държави, които могат да предлагат услуги и да извършват дейност в Съюза. ЦК от трети държави са установени в 15 държави, обхванати от приетите от Комисията решения за еквивалентност по отношение на ЦК: Австралия, Хонконг, Сингапур, Япония, Канада, Швейцария, Южна Корея, Мексико, Южна Африка и САЩ (КТСФ), Бразилия, ОАЕ, Международният финансов център на Дубай, Индия и Нова Зеландия.

(10)

  Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012 и (ЕС) 2015/2365. COM(2016) 856 final.

(11)

  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейската централна банка „В отговор на предизвикателствата пред пазарната инфраструктура от критично значение и по-нататъшно развитие на съюза на капиталовите пазари“, Брюксел, 4.5.2017 г., COM(2017) 225 final.

(12)

  Съобщение относно „Състоянието на Съюза през 2016 г.: Завършване на съюза на капиталовите пазари — Комисията ускорява реформата“; 14 септември 2016 г.

(13)

  Обществена консултация относно работата на европейските надзорни органи“; 21.3.2017 г. – 16.5.2017 г.

(14)

  Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции, ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА

Списъкът по-долу е изготвен на абсолютно доброволна основа, като изключителна отговорност за него носи докладчикът. В хода на изготвянето на проектодоклада следните образувания или лица са предоставили информация на докладчика:

Субект и/или лице

 

American Chamber of Commerce : Financial services committee members

Association Française de gestion: Virginie Buey, Virginie Gaborit, Pierre Garrault, Jean-Louis Laurens

 

Association for Financial Markets in Europe : Stephen Burton, Michael Cole-Fontayn

Autorité des Marchés Financiers : Patrice Aguesse, Claire Guillaumot, Isabelle Massonat

Bank of England: David Bailey, Barry King, Zertasha Malik, Holly Snaith, Richard Spooner

Banque de France: Emmanuelle Assouan, Claudine Hurman, Ivan Odonnat, Francois Villeroy de Galhau,

Blackrock : Stephen Fisher, Carey Evans

Brunswick Group: Michael Feuerstein

CEPS: Karel Lannoo

Chicago Mercantile Exchange (CME) : Sunil Cutinho, Sean Downey, Emily Hendrix, Simon Turek

City Bank: Slawomir Sikora

City UK: John Mac Farlane

City of London: Jeremy Browne

Commerzbank: Martin Zielke

The Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC): Ann Schuman, Michalis Sotiropoulos, Mark Wetjen

Deutsche Bank: Jürgen Feil, Arthur Marquis, Nina Schindler, Katharina Wolf

Deutsche Börse: Niels Brab, Claire Bravard Alexandra Hachmeister

Eurex: Thomas Book, Niels Brab, Matthias Graulich, Erik Müller

European Association of Public Banks: Filip Chraska, Thorsten Guthke

European Association of CCP Clearing Houses: Chiara Bergamaschi, Rafael Plata

European Central Bank: Marguerite Connell, Benoit Coeure, Stephanie.Bergbauer, Corinna Freund, Jean-Francois Jamet, Pierre Marmara, Yves Mersch, Panagiotis Papapaschalis, Clement Rouveyrol

European Securities Markets Authority: Giampiero Carla , Steven Maijoor, Jakub Michalik, Maud Thimon

Federation of European Securities Exchange: Richard Fenner

French Banking Federation: Taha Bousmaha, Philippe de Soumagnat, Benjamin Quatre

German fund managers association (BVI) : Felix Ertl, Rudolf Siebel

Intercontinental Exchange (ICE) : Nicolas Kügler, Finbarr Hutcheson

KPDW CCP: Slawomir Panasiuk, Marcin Truchanowicz, Karolina Ziolkowska

London Clearing House (LCH): Julien Jardelot, Daniel Maguire, Corentine Poilvet-Clediere, Nikhil Rathi

Luxembourg Bankers’ association and Luxembourg Fund industry association: Marc-André Bechet, Antoine Kremer, Gilles Pierre

 

FIA: Walt Lukken, Jackie Mesa, Corinna Schempp, Simon Puleston Jones

International Swaps and Derivatives Association (ISDA): Roger Cogan, Ulrich Karl

International Regulatory Strategy Group: Mark Hoban

Moody’s: Nigel Phipps

Japan Center for International Finance: Jutaro Kaneko

NASDAQ: Erica Brown, Julia Haglind, Hans-Ole Jochumsen,

Nomura Bank: Yuji Nakata

SIX-clear : Matthias Heer, Urs Wieland

State of Hessen: Mark Weinmeister, Robert Möhrle

Union Investment: Andreas Illenseer

US Commodities Futures Trading Commission: John Behnam, Chris Giancarlo, Brian Quintenz, Eric Pan, Tracey Wingate

US treasury: Corrado Camera, Lawrence Norton, Rebekah Goshorn-Jurata

US Chamber of Commerce: Thomas Quaadman, Samantha DeZur, Sean Downey, Giovanni Campi

Следните образувания организираха конференции, в които участва г-жа Хюбнер. Тя представи своята работа в областта на надзора на ЦК:

APCO, Association of German Banks, Association for Financial Markets in Europe (AFME), British Chamber of Commerce, Eurofi, European Parliamentary Financial Services Forum (EPFSF), Financial Future, Fleishmann Hillard, Linklaters, QED


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави

Позовавания

COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)

Дата на представяне на ЕП

13.6.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

11.9.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

11.9.2017

ITRE

11.9.2017

JURI

11.9.2017

AFCO

11.9.2017

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

29.6.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

12.7.2017

AFCO

11.9.2017

Докладчици

       Дата на назначаване

Danuta Maria Hübner

6.7.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

10.10.2017

21.2.2018

24.4.2018

 

Дата на приемане

16.5.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

4

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrea Cozzolino, Ramón Jáuregui Atondo, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Дата на внасяне

25.5.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

45

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

ECR

Kay Swinburne

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

5

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan

S&D

Neena Gill, Alex Mayer

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 8 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност