Procedure : 2017/0136(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0190/2018

Indgivne tekster :

A8-0190/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/04/2019 - 10.18

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0438

BETÆNKNING     ***I
PDF 765kWORD 135k
25.5.2018
PE 616.847v01-00 A8-0190/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er

(COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Danuta Maria Hübner

ERRATA/ADDENDA
ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er

(COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0331),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0191/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 4. oktober 2017(1),

–  der henviser til udtalelse af 20. september 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0190/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(3)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(4),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(5),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(6), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012(7) foreskriver, at standardiserede OTC-derivataftaler skal cleares gennem en central modpart (CCP) på linje med tilsvarende krav i andre G20-lande. Ved forordningen blev der også indført strenge tilsynskrav, organisatoriske krav og krav til god forretningsskik for CCP'er og indført ordninger for tilsynet med dem med henblik på at minimere risici for brugere af CCP'er og understøtte den finansielle stabilitet. G20-målene, der blev vedtaget i 2009 på topmødet i Pittsburgh, skal fortsat gennemføres fuldstændigt med henblik på fuldt ud at udnytte fordelene ved det finansielle systems stabilitet.

(2)  CCP-aktiviteten i Unionen og på verdensplan er vokset hastigt i omfang og rækkevidde siden vedtagelsen af forordning (EU) nr. 648/2012. Væksten i CCP-aktiviteten, særligt for så vidt angår OTC-aktie- og valutaderivater som aktivklasser inden for det oprindelige anvendelsesområde, ser ud til at ville fortsætte i de kommende år med indførelsen af yderligere clearingforpligtelser og stigningen i frivillig clearing blandt modparter, der ikke er underlagt en clearingforpligtelse. Kommissionens forslag af 4. maj 2017(8), som har til formål at ændre forordning (EU) nr. 648/2012 på en målrettet måde med henblik på at forbedre dens effektivitet og proportionalitet, vil skabe yderligere incitamenter for CCP'er til at tilbyde modparter central clearing af derivater og lette adgangen til clearing for små finansielle og ikke-finansielle modparter. Dette er væsentlige elementer, der vil sikre den fuldstændige gennemførelse af G20-målene med henblik på mere finansiel stabilitet på lang sigt. Dybere og mere integrerede kapitalmarkeder opstået som et resultat af kapitalmarkedsunionen (CMU) vil skabe et endnu større behov for grænseoverskridende clearing i Unionen og derved yderligere øge CCP'ernes betydning og indbyrdes forbindelser i det finansielle system.

(3)  Antallet af CCP'er, der p.t. er etableret i Unionen og godkendt i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, er — med 17 i juni 2017 — fortsat relativt begrænset. Der er anerkendt 28 tredjelands-CCP'er i henhold til nævnte forordnings ækvivalensbestemmelser, hvilket betyder, at disse CCP'er kan tilbyde deres tjenesteydelser til clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen(9). Clearingmarkederne er velintegrerede i hele Unionen, men er stærkt koncentreret i visse bestemte aktivklasser og i høj grad indbyrdes forbundne. Koncentrationen af risiko betyder, at det er meget lidt sandsynligt, at en CCP bliver nødlidende, men at konsekvenserne, hvis det alligevel sker, potentielt er ekstremt vidtrækkende. I overensstemmelse med, hvad man blev enig om i G20, vedtog Kommissionen i november 2016 et forslag til forordning om genopretning og afvikling af CCP'er(10) for at sikre, at myndighederne er ordentligt klædt på til at håndtere en nødlidende CCP, sikre den finansielle stabilitet og begrænse omkostningerne for skatteyderne.

(4)  Uanset nævnte lovforslag og i lyset af clearingsektorens voksende omfang, kompleksitet og grænseoverskridende dimension i Unionen og på verdensplan bør de tilsynsmæssige rammer for EU- og tredjeland-CCP'er tages op til fornyet overvejelse. Ved at adressere identificerede problemer på et tidligt stadium og ved at fastlægge klare og sammenhængende tilsynsrammer for både EU- og tredjelands-CCP'er ville man styrke stabiliteten i Unionens finansielle system som helhed, ligesom den potentielle risiko for, at en CCP bliver nødlidende, burde reduceres endnu mere.

(5)  I lyset af ovenstående vedtog Kommissionen den 4. maj 2017 en meddelelse om imødegåelse af udfordringer for vigtige finansielle markedsinfrastrukturer og videreudvikling af kapitalmarkedsunionen(11), hvoraf det fremgår, at det er nødvendigt med yderligere ændringer af forordning (EU) nr. 648/2012 for at forbedre den nuværende ramme, der sikrer finansiel stabilitet og understøtter yderligere udvikling og uddybning af kapitalmarkedsunionen.

(6)  De tilsynsmæssige rammer i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 er primært baseret på hjemlandets myndighed. Meddelelse af tilladelser til og tilsyn med CCP'er etableret i Unionen varetages i dag af kollegier sammensat af nationale tilsynsførende, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), de relevante medlemmer af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og andre relevante myndigheder. Kollegierne er afhængige af, at den nationale kompetente myndighed, som har ansvaret for at håndhæve bestemmelserne i forordning (EU) nr. 648/2012, koordinerer og forestår udveksling af oplysninger. En uensartet tilsynspraksis i Unionen i forhold til CCP'er kan skabe risiko for regel- og tilsynsarbitrage og bringe den finansielle stabilitet i fare og danne grobund for usund konkurrence. Kommissionen har gjort opmærksom på disse nye risici og behovet for større tilsynsmæssig konvergens i sin meddelelse om kapitalmarkedsunionen fra september 2016(12) samt under den offentlige høring om de europæiske tilsynsmyndigheders (ESA'ernes) aktiviteter(13).

(7)  De centrale opgaver, der skal varetages gennem ESCB, er blandt andet fastlæggelse og gennemførelse af Unionens pengepolitik og fremme af betalingssystemernes gnidningsløse funktion. Sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer, især clearingsystemer, er af afgørende betydning for udførelsen af disse centrale opgaver og for forfølgelsen af ESCB's primære målsætning om opretholdelse af prisstabilitet. De relevante medlemmer af ESCB — centralbanker, som udsteder de valutaer, hvori de finansielle instrumenter cleares af CCP'er — bør inddrages i CCP-tilsynet på grund af den potentielle risiko, som en dårligt fungerende CCP vil kunne udgøre for varetagelsen af de centrale opgaver og for forfølgelsen af den primære målsætning, med indvirkning på de instrumenter og modparter, der bruges til at gennemføre pengepolitikken. Som følge heraf bør de udstedende centralbanker inddrages i vurderingen af en CCP's risikostyring. Dertil kommer, at mens centralbankernes og tilsynsmyndighedernes beføjelser kan overlappe hinanden, vil der potentielt kunne være mangel på afstemning i tilfælde, hvor tilsynsvirksomhed påvirker centralbankernes centrale ansvarsområder vedrørende f.eks. prisstabilitet, pengepolitik og betalingssystemer. I krisesituationer kan en sådan manglende afstemning øge risiciene for den finansielle stabilitet, hvis fordelingen af ansvarsområder myndighederne imellem forbliver uklar.

(8)  Der er med traktaterne etableret en økonomisk og monetær union, der har euroen som valuta, ligesom Den Europæiske Centralbank (ECB) blev oprettet som en EU-institution. ECB og de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, udgør tilsammen Eurosystemet og definerer og gennemfører – ved hjælp af ESCB – Unionens monetære politik. Eurosystemets særlige rolle som den centralbank, der udsteder Unionens fælles valuta, bør derfor anerkendes. Der bør også rettes opmærksomhed mod de valutaer, der findes i EU, som ikke er euro, og de respektive centralbanker, der udsteder dem.

(9)  I lyset af de finansielle markeders globale karakter og behovet for at rette uoverensstemmelser i tilsynet med EU- og tredjelands-CCP'er bør ESMA's muligheder for at fremme konvergensen i tilsynet med CCP'er styrkes. Med henblik på at give ESMA nye roller og ansvarsområder bør der oprettes et nyt organ i ESMA's eksisterende organisationsstruktur.

(9a)  Eventuelle udvidede beføjelser til ESMA, som sætter den i stand til at opfylde disse målsætninger, vil også kræve både hensigtsmæssig ledelse og tilstrækkelig finansiering. Udvidede beføjelser alene vil ikke være nok til at opfylde ESMA's målsætninger, hvis de ikke har tilstrækkelig finansiering, eller hvis de ikke ledes mål- og omkostningseffektivt.

(10)  Der bør oprettes et særligt internt ESMA-udvalg (et "CCP-tilsynsudvalg") inden for ESMA med henblik på at udarbejde afgørelser og udføre opgaver vedrørende tilsyn med CCP'er, håndtere opgaver vedrørende CCP'er i almindelighed og mere specifikt føre tilsyn med EU- og tredjelands-CCP'er. CCP-tilsynsudvalget bør bestå af myndigheder, der har erfaring inden for tilsyn med CCP'er. For at sikre en gnidningsfri integration af CCP-tilsynsudvalget i ESMA's organisationsstruktur, samtidig med at der tages behørigt hensyn til de særlige behov ved CCP-tilsyn såvel som behovet for at bevare en hurtig beslutningsproces, bør CCP-tilsynsudvalget ledes af en uafhængig formand, som skal bistås af en uafhængig næstformand. CCP-tilsynsudvalgets afgørelser bør godkendes af ESMA's tilsynsråd, hvis de vedrører de vigtigste områder af CCP-tilsyn, og bør være underlagt tilsynsrådets erklæring om ikke at ville gøre indsigelse i alle andre tilfælde. Der bør fastsættes passende foranstaltninger, der sikrer CCP-tilsynsudvalgets uafhængighed inden for ESMA.

(11)  For at sikre en sammenhængende tilgang til tilsyn og for at inddrage alle relevante myndigheder, der er involveret i tilsynet med CCP'er, bør CCP-tilsynsudvalget være sammensat af en permanent formand, en permanent næstformand, fire permanente ledende medlemmer og CCP-specifikke medlemmer. CCP-tilsynsudvalgets formand, næstformand og ledende medlemmer bør handle uafhængigt og objektivt i hele Unionens interesse. Medlemmer af CCP-tilsynsudvalget, der er specifikke for de enkelte CCP'er, bør tælle en repræsentant for de kompetente nationale myndigheder i den medlemsstat, hvor CCP'en er etableret, udpeget i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, og en repræsentant for den eller de relevante centralbanker. Formanden for CCP-tilsynsudvalget bør kunne invitere medlemmer af tilsynskollegiet og repræsentanter for myndigheder for tredjelands-CCP'er anerkendt af ESMA som observatører for at sikre, at CCP-tilsynsudvalget tager hensyn til de øvrige relevante myndigheders synspunkter. Mens de permanente medlemmer bør deltage i alle CCP-tilsynsudvalgets møder, bør CCP-specifikke medlemmer og observatører kun deltage, i det omfang det er nødvendigt og hensigtsmæssigt for CCP'er omfattet af deres tilsyn. Tilstedeværelsen af både uafhængige medlemmer og CCP-specifikke medlemmer burde sikre, at de afgørelser, der træffes af CCP-tilsynsudvalget, er konsekvente, hensigtsmæssige og rimelige i hele Unionen, og at de relevante nationale kompetente myndigheder, udstedende centralbanker og observatører inddrages i beslutningstagningen for spørgsmål vedrørende en CCP, der er etableret i en medlemsstat.

(11a)  For at sikre en sammenhængende tilgang til tilsyn skal ESMA ud over de i denne forordning fastsatte stresstest tage resultaterne af de stresstest, der udføres af CCP'er som en del af deres genopretnings- og afviklingsordninger, til efterretning. Disse stresstest, hvor en CCP skal medtage sine ordninger i hele Unionen med hensyn til deres samlede virkning på Unionens finansielle stabilitet, bør inkluderes i øvelser, der simulerer kriser i forbindelse med potentielle stressbegivenheder, der påvirker hele systemet.

(12)  CCP-tilsynsudvalget bør, når den træffer afgørelse om spørgsmål vedrørende en CCP, der er etableret i en medlemsstat, træde sammen og sikre, at dens permanente medlemmer og det eller de relevante medlemmer, der repræsenterer de kompetente nationale myndigheder, som er udpeget af medlemsstaten i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, samt observatører udpeget af de relevante udstedende centralbanker inddrages i beslutningsprocessen. Når der træffes beslutning om en tredjelands-CCP, bør kun de permanente medlemmer, den eller de relevante udstedende centralbanker og eventuelle relevante observatører i CCP-tilsynsudvalget tage del i beslutningsprocessen.

(13)  For at sikre en hensigtsmæssig, effektiv og hurtig beslutningsproces bør CCP-tilsynsudvalgets formand, næstformand og ledende medlemmer samt repræsentanten for den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor CCP'en er etableret, have stemmeret. Repræsentanterne for ECB, Kommissionen og den eller de relevante centralbanker samt observatører bør ikke have stemmeret. CCP-tilsynsudvalget bør træffe sine afgørelser med et simpelt flertal af sine medlemmer, og formanden bør have den afgørende stemme i tilfælde af stemmelighed.

(14)  CCP-tilsynsudvalget bør have ansvaret for specifikke opgaver, som den tildeles i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, med det formål at sikre et velfungerende indre marked samt finansiel stabilitet i Unionen og dens medlemsstater.

(15)  For at sikre et effektivt tilsyn er det nødvendigt for CCP-tilsynsudvalget at have sit eget personale med tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring samt tilstrækkelige ressourcer med henblik på at sikre, at det er autonomt, uafhængigt og velfungerende, når det udfører sine opgaver. Det er nødvendigt at tage hensyn til de budgetmæssige virkninger af ESMA's nye tilsynsmæssige beføjelser over CCP'er i den erklæring, ESMA afgiver i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010.

(16)  Med henblik på at sikre en passende grad af ekspertise og ansvarlighed bør CCP-tilsynsudvalgets formand, næstformand og ledende medlemmer udpeges på grundlag af kvalifikationer, færdigheder, kendskab til clearing, efterhandel og finansielle anliggender samt erfaring med tilsyn med og regulering af CCP'er. De bør udvælges på grundlag af en åben udvælgelsesprocedure. Kommissionen bør i samråd med de nationale kompetente tilsynsmyndigheder forelægge Europa-Parlamentet et forslag til udpegelse af kandidater til godkendelse. Når Europa-Parlamentet har godkendt indstillingen, bør Rådet vedtage en gennemførelsesafgørelse.

(17)  For at sikre gennemsigtighed og demokratisk kontrol og for at beskytte EU-institutionernes rettigheder bør CCP-tilsynsudvalgets formand, næstformand og ledende medlemmer være ansvarlige over for Europa-Parlamentet og Rådet for alle afgørelser, der træffes på grundlag af denne forordning.

(18)  CCP-tilsynsudvalgets formand, næstformand og ledende medlemmer bør handle uafhængigt og objektivt i Unionens interesse. De bør sikre, at der tages behørigt hensyn til behovet for et velfungerende indre marked og finansiel stabilitet i de enkelte medlemsstater og i Unionen.

(19)  For at fremme konsekvens i tilsynet med EU- og tredjelands-CCP'er i hele Unionen bør CCP-tilsynsudvalgets formand lede og styre kollegier, og CCP-tilsynsudvalgets permanente medlemmer bør deltage i disse. ECB bør, i det omfang det er relevant og i overensstemmelse med Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013, også deltage i kollegierne med henblik på at kunne udøve sit mandat i henhold til artikel 127 i TEUF.

(20)  For at sikre en hensigtsmæssig og effektiv beslutningsproces bør CCP-tilsynsudvalgets formand have én stemme hver i kollegierne, mens CCP tilsynsudvalgets næstformand, de ledende medlemmer og Kommissionens repræsentant ikke bør have stemmeret. De nuværende medlemmer af kollegierne bør fortsætte med at udøve deres nuværende stemmeret.

(20a)  I henhold til nærværende ændringsforordning beholder de nationale kompetente myndigheder deres nuværende tilsynsopgaver i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. For at fremme konsekvensen i tilsynet med CCP'er i hele Unionen bør kompetencerne imidlertid opdeles afhængigt af de pågældende afgørelser.   Afgørelserne bør opdeles i tre kategorier: afgørelser, for hvilke de kompetente myndigheder skal indhente forudgående godkendelse fra ESMA, afgørelser, i forbindelse med hvilke de kompetente myndigheder bør høre ESMA, og afgørelser, for hvilke de kompetente myndigheder fortsat bør være eneansvarlige.

(20b)  Effektivt tilsyn med CCP afhænger af opbygningen af kompetencer, ekspertise og færdigheder samt af opbygningen af samarbejde og udveksling af erfaringer institutionerne imellem. Da alle disse er processer, der udvikles over tid og følger deres egen dynamik, skal der ved udformningen af et funktionelt og effektivt CCP-tilsynssystem tages hensyn til den potentielle udvikling på lang sigt. Derfor er kompetencefordelingen som fastsat i denne ændringsforordning forudbestemt til at udvikle sig, efterhånden som ESMA's rolle og færdigheder vil udvikle sig.

(21)  Eftersom der kan opstå tvister mellem ESMA og de nationale kompetente myndigheder for så vidt angår visse afgørelser, der skal træffes, indføres der en særlig ordning til brug i tilfælde af uenighed mellem ESMA og de nationale kompetente myndigheder. Hvis en kompetent myndighed er uenig i ESMA's foreslåede ændring eller indsigelse, bør den have ret til at forelægge tilsynsrådet en begrundet anmodning om vurdering af den pågældende indsigelse eller ændring. Tilsynsrådet kan enten godkende eller forkaste ESMA's indsigelser eller ændringer. Tilsvarende er der, på grund af de risici, som en dårligt fungerende CCP potentielt kunne udgøre for gennemførelsen af Unionens pengepolitik og fremme af betalingssystemernes gnidningsfrie funktion, behov for bedre at afspejle de udstedende centralbankers beføjelser for så vidt angår deres pengepolitiske ansvarsområder.

(21a)  ▌ De relevante udstedende centralbanker bør høres af ESMA eller den kompetente myndighed, alt efter hvad der er relevant, om visse afgørelser, navnlig når disse afgørelser vedrører CCP's betalings- og afviklingsordninger og relaterede procedurer for likviditetsrisikostyring i forbindelse med transaktioner i den pågældende udstedende centralbanks valuta. Efter udløbet af fristen for høring af de udstedende centralbanker skal ESMA eller den kompetente myndighed gøre alt for at imødekomme de af centralbankerne foreslåede ændringer. Hvis udkastet til afgørelse ikke indeholder den udstedende centralbanks foreslåede ændringer, bør ESMA eller den kompetente myndighed skriftligt underrette den pågældende udstedende centralbank og anføre sin fulde begrundelse herfor og forklare eventuelle væsentlige afvigelser fra disse ændringsforslag.

(22)  For at gøre det muligt for ESMA at udføre sine opgaver i forhold til CCP'er effektivt bør både EU- og tredjelands-CCP'er betale tilsynsgebyrer for ESMA's tilsyns- og administrationsopgaver. Disse gebyrer bør stå i forhold den pågældende CCP's omsætning og bør dække de ansøgninger om tilladelse til EU-CCP'er og ansøgninger om anerkendelse af tredjelands-CCP'er samt de årlige gebyrer, der er forbundet med de opgaver, der er omfattet af ESMA's ansvarsområder. Kommissionen bør ved en delegeret retsakt yderligere præcisere gebyrernes art, de tjenester, for hvilke de skal erlægges, gebyrernes størrelse og den måde, hvorpå de skal betales af EU-CCP'er, der er meddelt eller har ansøgt om tilladelse, og af anerkendte tredjelands-CCP'er.

(23)  Denne forordnings tilsynsmæssige rammer for tredjelands-CCP'er, der leverer clearingydelser i Unionen, vil også skulle revideres. Det er nødvendigt at forbedre adgangen til information, muligheden for at foretage kontrolbesøg på stedet og muligheden for udveksling af oplysninger om tredjelands-CCP'er mellem Unionens og medlemsstaternes myndigheder for at forhindre vidtrækkende konsekvenser for den finansielle stabilitet for EU-enhederne. Der er også en risiko for, at ændringer i reglerne for tredjelands-CCP'er eller i et tredjelands regelsæt ikke vil kunne tages i betragtning og vil kunne have en negativ indvirkning på resultaterne af regulering eller tilsyn og derved føre til ulige konkurrencevilkår EU- og tredjelands-CCP'erne imellem.

(24)  En betydelig del af de finansielle instrumenter i medlemsstaternes valutaer cleares af anerkendte tredjelands-CCP'er. Denne andel vil stige væsentligt, når Det Forenede Kongerige trækker sig ud af Unionen, og de CCP'er, der er etableret der, ikke længere vil være underlagt denne forordnings krav. Samarbejdsordninger, der aftales i tilsynskollegierne, vil ikke længere være omfattet af de ved denne forordning fastsatte garantier og procedurer, herunder Den Europæiske Unions Domstol. Dette indebærer betydelige udfordringer for Unionens og medlemsstaternes myndigheder i forhold til at sikre finansiel stabilitet.

(25)  Kommissionen bør som led i sine bestræbelser på at opnå integrerede finansielle markeder fortsætte med ved hjælp af afgørelser om ækvivalens at konstatere, at tredjelandes retlige og tilsynsmæssige rammer opfylder kravene i forordning (EU) nr. 648/2012. For at fremme gennemførelsen af den nuværende ækvivalensordning i relation til CCP'er bør Kommissionen om nødvendigt kunne præcisere kriterierne for vurdering af ækvivalensen af tredjelandes CCP-ordninger nærmere. Det er også nødvendigt at bemyndige ESMA til at overvåge den regulerings- og tilsynsmæssige udvikling i de CCP-ordninger i tredjelande, som Kommissionen har vurderet som værende ækvivalente. Formålet hermed er at sikre, at ækvivalenskriterierne og eventuelle særlige betingelser for anvendelse heraf fortsat opfyldes af tredjelande. ESMA bør rapportere sine resultater til Kommissionen på fortrolig basis.

(26)  Kommissionen kan i dag når som helst ændre, suspendere, revidere eller tilbagekalde en afgørelse om ækvivalens, navnlig hvis udviklingen i et tredjeland i væsentlig grad påvirker de elementer, der er vurderet i overensstemmelse med ækvivalenskravene i denne forordning. Hvis et tredjelands relevante myndigheder — i god tro — ikke længere samarbejder med ESMA eller andre EU-tilsynsmyndigheder eller vedvarende undlader at overholde de gældende ækvivalenskrav, kan Kommissionen også blandt andet sende en advarsel til en myndighed i det pågældende tredjeland eller offentliggøre en særlig henstilling. Hvis Kommissionen på et tidspunkt beslutter at tilbagekalde et tredjelands ækvivalensstatus, har den mulighed for at udsætte anvendelsesdatoen for den pågældende afgørelse for at imødegå risici for den finansielle stabilitet eller markedsforstyrrelser. Ud over de beføjelser, Kommissionen allerede har, bør den også kunne fastsætte særlige betingelser med henblik på at sikre, at ækvivalenskriterierne fortsat til stadighed opfyldes af det tredjeland, som en afgørelse om ækvivalens vedrører. Kommissionen bør også kunne fastsætte betingelser, der sikrer, at ESMA er i stand til effektivt at udøve sine beføjelser i forhold til tredjelands-CCP'er, der er anerkendt i henhold til denne forordning, eller med hensyn til overvågning af udvikling af relevans for vedtagne ækvivalensafgørelser på regulerings- og tilsynsområdet i tredjelande.

(27)  På baggrund af den stadig mere grænseoverskridende dimension af CCP'er og af de indbyrdes forbindelser i Unionens finansielle system er det nødvendigt at forbedre Unionens evne til at identificere, overvåge og begrænse de potentielle risici i tilknytning til tredjelands-CCP'er. ESMA bør derfor spille en større rolle for effektivt at kunne føre tilsyn med tredjelands-CCP'er, der ansøger om at blive anerkendt til at levere clearingydelser i Unionen. Inddragelsen af Unionens udstedende centralbanker i arbejdet med at anerkende og føre tilsyn med tredjelands-CCP'er, der er aktive i den valuta, de udsteder, bør også styrkes. De udstedende centralbanker i Unionen bør således høres om visse aspekter, som påvirker deres pengepolitiske ansvarsområder i relation til finansielle instrumenter i EU-valutaer, som i vid udstrækning cleares af CCP'er etableret uden for Unionen.

(28)  Når Kommissionen har konstateret, at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med EU-rammerne, bør der i processen med at anerkende CCP'er fra det pågældende tredjeland tages hensyn til de risici, som de pågældende CCP'er udgør for den finansielle stabilitet i Unionen eller den pågældende medlemsstat.

(29)  I forbindelse med behandling af en tredjelands-CCP's ansøgning om anerkendelse bør ESMA vurdere den systemiske risiko, CCP'en udgør for den finansielle stabilitet i Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater. I forbindelse med denne vurdering bør ESMA tage hensyn til den virksomhed, der udøves af CCP'en i Unionen, samt til CCP'ens anden virksomhed uden for Unionen, i det omfang det er sandsynligt, at denne virksomhed uden for Unionen vil påvirke CCP'ens samlede kompleksitet.

(29a)  ESMA bør vurdere den systemiske risiko, som en CCP, der ansøger om anerkendelse, udgør for den finansielle stabilitet i Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater, på grundlag af objektive og gennemsigtige kriterier fastsat ved denne forordning. Kommissionen bør fastsætte disse kriterier nærmere ved en delegeret retsakt. I denne delegerede retsakt bør der ved den nærmere fastsættelse af disse kriterier tages højde for: karakteren af de transaktioner, der er clearet af CCP'en, herunder deres kompleksitet, prisvolatiliteten og den gennemsnitlige løbetid, samt gennemsigtigheden og likviditeten på de pågældende markeder og i hvilken grad CCP'ens clearingaktiviteter angives i euro eller i en anden EU-valuta. I den forbindelse kan specifikke kendetegn vedrørende visse landbrugsderivataftaler, der opføres og udføres på regulerede markeder i tredjelande, og som vedrører markeder, der hovedsageligt yder tjenester til nationale, ikke-finansielle modparter i det pågældende tredjeland, hvor deres erhvervsrisici forvaltes gennem disse kontrakter, udgøre en ubetydelig risiko for clearingmedlemmer og handelspladser i Unionen, da de har en lav grad af systemisk indbyrdes afhængighed med resten af det finansielle system. Hvis der findes et gældende regelsæt for genopretning og afvikling af CCP'er i det tredjeland, hvor den CCP, der ansøger om anerkendelse, er etableret, bør ESMA også tage hensyn hertil i sin analyse af, hvor stor en systemisk risiko den pågældende CCP udgør for den finansielle stabilitet i Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater.

(30)  CCP'er, der ikke er systemisk vigtige for den finansielle stabilitet i Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater, bør betragtes som tier 1-CCP'er. CCP'er, der er eller vil kunne blive systemisk vigtige for den finansielle stabilitet i Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater, bør betragtes som tier 2-CCP'er. Konstaterer ESMA, at en tredjelands-CCP ikke er systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater, bør de eksisterende betingelser for anerkendelse i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 gælde for den pågældende CCP. Konstaterer ESMA, at en tredjelands-CCP er systemisk vigtig, bør der fastsættes supplerende krav, der står i rimeligt forhold til omfanget af den risiko, den pågældende CCP udgør. ESMA bør kun anerkende en sådan CCP, hvis den opfylder disse krav.

(31)  De supplerende krav bør omfatte visse tilsynskrav som fastsat i forordning (EU) nr. 648/2012, der har til formål at øge en CCP's sikkerhed og effektivitet. ESMA bør være direkte ansvarlig for at sikre, at en systemisk vigtig tredjelands-CCP opfylder disse krav. Relaterede krav bør desuden gøre det muligt for ESMA at gennemføre et fyldestgørende og effektivt tilsyn med den pågældende CCP.

(32)  For at sikre, at den eller de udstedende centralbanker inddrages på behørig vis, bør den systemisk vigtige tredjelands-CCP desuden opfylde alle relevante krav, som den eller de udstedende centralbanker finder nødvendige som fastsat i denne forordning. Den eller de udstedende centralbanker bør inden for 150 dage, efter at CCP'en har indgivet sin komplette ansøgning, over for ESMA bekræfte, hvorvidt CCP'en opfylder de yderligere krav.

(32a)  Når en udstedende centralbank beslutter at pålægge en systemisk vigtig tredjelands-CCP yderligere krav, bør den bestræbe sig på at træffe sin beslutning så gennemsigtigt som muligt og samtidig tage behørigt hensyn til behovet for at beskytte fortrolige eller følsomme oplysninger.

(32b)  De udstedende centralbanker bør vurdere de anerkendte tredjelands-CCP'ers modstandsdygtighed over for ugunstige markedsudviklinger under hensyntagen til den risiko, de udgør for stabiliteten af den udstedende centralbanks valuta, transmissionen af pengepolitikken og for, at betalingssystemerne fungerer gnidningsløst. I sådanne tilfælde bør samarbejdet og informationsudvekslingen mellem de udstedende centralbanker og ESMA sikres for at undgå dobbeltarbejde.

(32c)  Særlige situationer, der påvirker transmissionen af pengepolitikken eller hindrer, at betalingssystemerne fungerer gnidningsløst, kan i det omfang, det er tilladt i henhold til den udstedende centralbanks institutionelle rammer, gøre, at systemisk vigtige tredjelande-CCP'er pålægges krav vedrørende likviditetsrisici, afregningsordninger, margener, sikkerhedsstillelser eller interoperabilitetsordninger. I sådanne situationer bør centralbanker og ESMA samarbejde og udveksle oplysninger, navnlig deres vurdering af de risici, som situationen indebærer, og dens mulige varighed samt de forventede konsekvenser af de krav, der pålægges.

(32d)  Samarbejde og udveksling af oplysninger mellem Unionens og tredjelandes tilsynsmyndigheder er af afgørende betydning for at sikre et effektivt tilsyn med tredjelande-CCP'er og gøre det muligt for alle relevante myndigheder at reagere på nødsituationer på en koordineret og effektiv måde. Derfor bør ESMA oprette samarbejdsordninger med de relevante kompetente myndigheder i tredjelande, hvis retlige og tilsynsmæssige rammer er blevet anerkendt som værende tilsvarende til denne forordning, og disse samarbejdsordninger bør omfatte alle de elementer, som er nødvendige for at sikre bl.a. en gnidningsløs udveksling af oplysninger, koordinering af tilsynsaktiviteter, effektiv overvågning af den reguleringsmæssige og tilsynsmæssige udvikling i det pågældende tredjeland samt effektivt samarbejde i nødsituationer.

(33)  Omfanget af den risiko, en systemisk vigtig CCP udgør for det finansielle system og stabiliteten i Unionen, varierer. Kravene til systemisk vigtige CCP'er bør derfor anvendes på en måde, der står i rimeligt forhold til de risici, CCP'en kan udgøre for Unionen. Hvis ESMA efter aftale med den eller de relevante udstedende centralbanker konkluderer, at en tredjelands-CCP er af en sådan systemisk betydning, at dens overholdelse af de yderligere krav som fastsat ved denne forordning ikke tilstrækkeligt tager hånd om risikoen for den finansielle stabilitet i Unionen eller en eller flere af medlemsstaterne, bør ESMA have ret til at henstille til Kommissionen, at den pågældende CCP ikke anerkendes, og påpege konkrete clearingydelser eller -aktiviteter, som den mener kun bør tilbydes til clearingmedlemmer og handelspladser i Unionen af en CCP, der har fået tilladelse hertil i overensstemmelse med denne forordning. På grundlag af denne henstilling bør Kommissionen ▌kunne vedtage en delegeret retsakt om, at visse af eller alle de tjenester, som denne CCP yder, kun ydes til clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen af en CCP, der er etableret i Unionen og har tilladelse som sådan. Det bør være muligt, at der i denne delegerede retsakt angives en passende tilpasningsperiode for CCP'en, dens clearingmedlemmer og deres kunder, samt på hvilke betingelser denne CCP midlertidigt kan anerkendes i løbet af denne tilpasningsperiode, og eventuelle foranstaltninger, der bør træffes i denne periode for at begrænse eventuelle omkostninger for clearingmedlemmerne og deres kunder, navnlig dem, der er etableret i Unionen.

(34)  ESMA bør regelmæssigt revurdere anerkendelsen af tredjelands-CCP'er og deres klassificering som tier 1- eller tier 2-CCP. ESMA bør i den forbindelse bl.a. tage hensyn til blandt andet ændringer i arten, omfanget og kompleksiteten af tredjelands-CCP'ens virksomhed. Sådanne revurderinger bør foretages mindst hvert andet år eller hvert femte år afhængigt af, i hvilken udstrækning de finansielle instrumenter, der er clearet af CCP'en, er denomineret i EU-valutaer. Der bør også udarbejdes en vurdering, hver gang en anerkendt tredjelands-CCP har udvidet sit virkeområde og sine tjenester i Unionen. I forbindelse med disse vurderinger - og uden at dette berører ESMA's ret til at henstille til Kommissionen, at en CPP ikke bør anerkendes - bør ESMA kunne omklassificere en CCP fra tier 1 til tier 2 eller omvendt. Der bør tillades en tilpasningsperiode, hvis der sker en omklassificering fra tier 1 til tier 2.

(35)  ESMA bør også kunne tage hensyn til, i hvilket omfang en systemisk vigtig tredjelands-CCP's overholdelse af gældende krav i det pågældende tredjeland kan sammenlignes med den pågældende CCP's overholdelse af kravene i forordning (EU) nr. 648/2012. Når vurderingen udarbejdes, bør ESMA, hvor det er relevant, tage hensyn til, hvorvidt Kommissionen har vedtaget en gennemførelsesretsakt, der fastslår, at de retlige og tilsynsmæssige ordninger i det tredjeland, hvor CCP'en er etableret, svarer til dem i denne forordning, og den bør tage hensyn til eventuelle betingelser, som anvendelse af den gennemførelsesretsakt kan være underlagt. For at sikre proportionalitet bør ESMA i sin vurdering også tage hensyn til, hvorvidt de finansielle instrumenter, der er clearet af CCP'en, er denomineret i EU-valutaer. Kommissionen bør vedtage en delegeret retsakt om fastlæggelse af de nærmere regler og betingelser for vurdering af sådan sammenlignelig overholdelse.

(36)  ESMA bør have alle de nødvendige beføjelser til at føre tilsyn med anerkendte tredjelands-CCP'er for at sikre, at de til stadighed opfylder kravene i forordning (EU) nr. 648/2012. På visse områder bør ▌ den eller de udstedende centralbanker høres vedrørende de aspekter i udkastet til afgørelse, som vedrører den valuta, de udsteder. Efter udløbet af perioden for høring af de udstedende centralbanker bør CCP-tilsynsudvalget gøre alt for at imødekomme de ændringer, de har foreslået. Hvis CCP-tilsynsudvalget i sit udkast til afgørelse, der skal forelægges tilsynsrådet, ikke afspejler de ændringer, som en udstedende centralbank har foreslået, bør CCP-tilsynsudvalget skriftligt underrette den pågældende udstedende centralbank herom og anføre sin fulde begrundelse herfor og forklare eventuelle væsentlige afvigelser fra disse ændringer.

(36a)  For at lette udvekslingen af oplysninger om tredjelands-CCP'er bør der oprettes kollegier for tredjelands-CCP'er. Sådanne kollegier bør samle permanente medlemmer af CCP-tilsynsudvalget, medlemsstaternes kompetente myndigheder, udstedende centralbanker og tilsynsmyndigheder for enheder, der er etableret i Unionen, og som kan blive påvirket af tredjelands-CCP'ers aktiviteter, nemlig clearingmedlemmer, handelspladser og værdipapircentraler. Kollegier for tredjelands-CCP'er kan anmode CCP-tilsynsudvalgets formand om at drøfte konkrete spørgsmål vedrørende en CCP, der er etableret i et tredjeland.

(38)  ESMA bør kunne pålægge tvangsbøder for at tvinge tredjelands-CCP'er til at bringe en overtrædelse til ophør, til at afgive udtømmende og korrekte oplysninger, som ESMA har krævet, eller til at underkaste sig en undersøgelse eller et kontrolbesøg på stedet.

(39)  ESMA bør kunne pålægge både tier 1- og tier 2-CCP'er bøder, hvis ESMA finder, at de forsætligt eller uagtsomt har overtrådt bestemmelserne i denne forordning ved at give ESMA ukorrekte eller vildledende oplysninger. ESMA bør tillige kunne pålægge tier 2-CCP'er bøder, hvis ESMA finder, at de forsætligt eller uagtsomt har overtrådt de supplerende krav, som de er underlagt i henhold til denne forordning.

(40)  Bøderne bør stå i forhold til overtrædelsernes alvorlighed. Overtrædelser bør inddeles i forskellige grupper, for hvilke der fastsættes forskellige bøder. Til beregning af bøden for en bestemt overtrædelse bør ESMA anvende en totrinsmetode, der består i fastsættelse af et grundbeløb og justering, hvis det er nødvendigt, af dette grundbeløb ved hjælp af forskellige koefficienter. Grundbeløbet bør fastsættes under hensyntagen til den pågældende tredjelands-CCP's årlige omsætning, og justeringerne bør foretages ved at forhøje eller nedsætte grundbeløbet under anvendelse af de relevante koefficienter i overensstemmelse med denne forordning.

(41)  Der bør ved denne forordning fastsættes koefficienter i tilknytning til skærpende og formildende omstændigheder for at give ESMA de nødvendige redskaber til at træffe afgørelse om en bøde, der svarer til alvorligheden af den overtrædelse, en tredjelands-CCP har gjort sig skyldig i, ved at der tages hensyn til de omstændigheder, hvorunder overtrædelsen er begået.

(42)  Beslutningen om at pålægge bøder eller tvangsbøder bør baseres på en uafhængig undersøgelse.

(43)  Før der træffes afgørelse om pålæg af bøder eller tvangsbøder, bør ESMA give de personer, der er genstand for proceduren, lejlighed til at blive hørt, så deres ret til forsvar respekteres.

(44)  ESMA bør afholde sig fra at pålægge bøder eller tvangsbøder, hvis en allerede truffet afgørelse om frifindelse eller idømmelse af straf på grundlag af identiske forhold eller forhold, som i alt væsentligt er de samme, har antaget retskraft som følge af en straffesag i henhold til national ret.

(45)  Afgørelser truffet af ESMA vedrørende pålæg af bøder og tvangsbøder bør kunne tvangsfuldbyrdes, og deres tvangsfuldbyrdelse bør ske efter de regler i den civile retspleje, der gælder i den stat, på hvis område tvangsfuldbyrdelsen finder sted. Den civile retsplejes regler bør ikke omfatte strafferetlige procesregler, men bør kunne omfatte administrative procedureregler.

(46)  ESMA bør tillægges beføjelse til, hvis en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne, at træffe en række tilsynsforanstaltninger, herunder at kræve, at tier 2-CCP'en bringer overtrædelsen til ophør, og, som en sidste udvej, at trække anerkendelsen tilbage, hvis tier 2-CCP'en i alvorlig grad eller gentagne gange har overtrådt denne forordnings bestemmelser. ESMA bør anvende tilsynsforanstaltningerne under hensyntagen til overtrædelsens art og alvorlighed og under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Før ESMA træffer en afgørelse om tilsynsforanstaltninger, bør ESMA give de personer, der er genstand for procedurerne, lejlighed til at blive hørt, så deres ret til forsvar respekteres.

(47)  Validering af væsentlige ændringer i modeller og parametre indført til beregning af en CCP's marginkrav, bidrag til misligholdelsesfonde, krav til sikkerhedsstillelse og andre risikokontrolmekanismer bør bringes i overensstemmelse med det nye krav om forudgående samtykke fra ESMA for visse afgørelser truffet af den nationale kompetente myndighed med hensyn til CCP'er, der er etableret i Unionen. Med henblik på forenkling af modelvalideringen bør de to valideringer, som den nationale kompetente myndighed og ESMA har skullet foretage uafhængigt af hinanden, afløses af én enkelt validering foretaget af den kompetente nationale myndighed og betinget af ESMA's forudgående samtykke. Desuden bør samspillet mellem denne validering og kollegiets afgørelse præciseres. Det bør være muligt om nødvendigt at vedtage en væsentlig ændring i modellerne eller parametrene, især hvis hurtig ændring af dem er en forudsætning for at sikre, at CCP'ens risikostyring er forsvarlig.

(48)  Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør delegeres til Kommissionen for så vidt angår nærmere specificering af gebyrernes art, de tjenester, for hvilke de skal erlægges, gebyrernes størrelse og den måde, hvorpå de skal betales, præcisering af betingelserne for fastlæggelse af kriterierne for at afgøre, hvorvidt en tredjelands-CCP er eller vil kunne blive systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater samt præcisering af de kriterier, der skal opfyldes for, at en CPP betragtes som betragtelig systemisk vigtig, præcisering af supplerende krav, som den udstedende centralbank kan pålægge en tredjelands-CCP, der er systemisk vigtig, præcisering af, at de ydelser, der leveres af en tredjelands-CCP, kun må udbydes efter godkendelse i henhold til artikel 14, og præcisering af en eventuel dertilhørende tilpasningsperiode, nærmere specificering af de kriterier, der skal anvendes i dens ækvivalensvurderinger af tredjelande, nærmere angivelse af, hvordan og under hvilke betingelser tredjelands-CCP'er skal opfylde bestemte krav, yderligere procedureregler vedrørende pålæg af bøder eller tvangsbøder, herunder bestemmelser om retten til forsvar, tidsfrister, opkrævning af bøder eller tvangsbøder og forældelsesfrister for pålæg og tvangsfuldbyrdelse af tvangsbøder eller bøder, samt foranstaltninger til at ændre bilag IV for at tage hensyn til udviklingen på de finansielle markeder.

(49)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning, navnlig med hensyn til anerkendelse af tredjelands-CCP'er og ækvivalensen af tredjelandes retlige rammer, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser.

(50)  Målene for denne forordning, nemlig at gøre CCP'er mere sikre og effektive ved at fastsætte ensartede krav til deres aktiviteter, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde disse mål.

(51)  ESMA bør vente med at bruge sine beføjelser til at anerkende en tredjelands-CCP som tier 1- eller tier 2-CCP, indtil de kriterier, der gør det muligt at vurdere, hvorvidt en tredjelands-CCP er eller vil kunne blive systemisk vigtig for det finansielle system i Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater, er specificeret nærmere.

(52)  Forordning (EU) nr. 1095/2010 og forordning (EU) nr. 648/2012 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 2

Ændringer af forordning (EU) nr. 648/2012

I forordning (EU) nr. 648/2012 foretages følgende ændringer:

1.  Artikel 6, stk. 2, litra b), affattes således:

"b) de CCP'er, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 17 eller er anerkendt i henhold til artikel 25, og henholdsvis tilladelses- eller anerkendelsesdatoen, med angivelse af de CCP'er, der har tilladelse eller er anerkendt med henblik på clearingforpligtelsen".

1a.  I artikel 15 indsættes følgende stykker:

"1a. Med henblik på artikel 1 kræver tilføjelsen af nye forretningsaktiviteter eller tjenesteydelser en udvidelse af tilladelsen, hvor en af de følgende betingelser er opfyldt:

a) den nye tjenesteydelse eller aktivitet udsætter CCP'en for nye eller øgede risici

b) den nye tjenesteydelse leveres, eller den nye aktivitet finder sted, i forbindelse med en type finansielle instrumenter med en anderledes risikoprofil eller med væsentlige materielle forskelle fra de produkter, der allerede er clearet af CCP'en

c) den nye tjenesteydelse leveres, eller den nye aktivitet finder sted, i forbindelse med en type finansielle instrumenter, der ikke stod beskrevet i CCP'ens afgørelse om tilladelse.

1b. For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af dette stykke 1 skal ESMA i tæt samarbejde med ESCB udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der fastlægger en liste over indikatorer, der yderligere definerer de i stykke 1a nævnte betingelser.

ESMA fremsender senest... [12 months after the entry into force of this amending Regulation] udkastet til disse reguleringsmæssige tekniske standarder. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

2.  Artikel 17, stk. 3, affattes således:

"3. Senest 30 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgningen vurderer den kompetente myndighed, i samråd med ESMA, hvorvidt ansøgningen er fuldstændig. Er ansøgningen ikke fuldstændig, fastsætter den kompetente myndighed en frist, inden for hvilken den ansøgende CCP skal stille supplerende oplysninger til rådighed. Når den har modtaget sådanne supplerende yderligere oplysninger, fremsender den kompetente myndighed omgående disse til ESMA og det kollegium, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1. Når den kompetente myndighed, i samråd med ESMA, har vurderet, at ansøgningen er fuldstændig, underretter den ansøgende CCP og medlemmerne af kollegiet herom."

2a.  I artikel 17 erstattes stk. 4, fjerde afsnit, med følgende:

"Er der ikke opnået enighed om en fælles udtalelse ved gensidig aftale, jf. tredje afsnit, og har et simpelt flertal ▌af kollegiet afgivet en negativ udtalelse, kan enhver af de berørte kompetente myndigheder inden for 30 kalenderdage efter vedtagelsen af denne negative udtalelse ▌henvise sagen til ESMA i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

3.  I artikel 18 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:

"1. Senest 30 kalenderdage efter indgivelsen af en fuldstændig ansøgning i overensstemmelse med artikel 17 opretter CCP'ens kompetente myndighed et kollegium med henblik på at fremme udøvelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 15, 17, 49, 51 og 54.

CCP-tilsynsudvalgets formand som omhandlet i artikel 22a leder og styrer kollegiet."

b)  Stk. 2, litra a), affattes således:

"a) CCP-tilsynsudvalgets permanente medlemmer, jf. artikel 22a, stk. 2, litra a)"

c)  Stk. 2, litra c), affattes således:

"c) de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med CCP'ens tre clearingmedlemmer ▌ med de samlet set største bidrag til CCP'ens misligholdelsesfond, som omhandlet i artikel 42, over en etårig periode, herunder, hvis det er relevant, ECB inden for rammerne af de opgaver, den er blevet overdraget i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013(14), vedrørende tilsyn med kreditinstitutter i den fælles tilsynsmekanisme, hvis myndighederne udviser interesse i at deltage i dette kollegium.

ca)  i stk. 2 indsættes litra ca):

"ca) de kompetente myndigheder for clearingmedlemmer, bortset fra dem, der er omhandlet i litra c), hvis CCP'ens kompetente myndighed giver sin godkendelse. De kompetente myndigheder anmoder om godkendelse fra CCP'ens kompetente myndighed til at deltage i kollegiet og begrunder anmodningen på baggrund af sin vurdering af den indflydelse, som CCP'ens alvorlige finansielle vanskeligheder kan have på den finansielle stabilitet på det lokale marked for udstedelsesvalutaen. Hvis CCP'ens kompetente myndighed ikke imødekommer anmodningen, forelægger CCP'ens kompetente myndighed en fuldstændig og detaljeret årsag hertil på skrift."

cb)  i stk. 4 indsættes litra ca):

"ca)  udarbejdelse af en udtalelse til CCP-tilsynsudvalget, hvor udvalget skal give sit samtykke eller høres i overensstemmelse med artikel 21a."

cc)  Følgende indsættes som stk. 4a:

"Hvis et medlem af kollegiet på grundlag af oplysninger udvekslet i henhold til litra b) vurderer, at en CCP's risikostyringspraksisser ikke overholder alle kravene i denne forordning eller på anden måde medfører mangler i dens modstandsdygtighed, kan medlemmet underrette den kompetente myndighed og kollegiet om problemet og anmode om, at problemet drøftes i kollegiet. Formanden for kollegiet kan efterfølgende sætte en drøftelse af det problem, som medlemmet har gjort opmærksom på, på dagsordenen for det næste møde i kollegiet. I forlængelse af denne drøftelse anmoder formanden kollegiet om at udarbejde en henstilling, hvis mindst en tredjedel af kollegiets andre medlemmer end det medlem, der oprindeligt anmodede om en sådan drøftelse, støtter udarbejdelsen af en henstilling, der skal løse det afdækkede problem og forbedre CCP'ens modstandsdygtighed.

Kollegiet kan vedtage den i første afsnit nævnte henstilling på grundlag af et simpelt flertal blandt medlemmerne.

Senest 30 dage efter kollegiets vedtagelse af henstillingen, vurderer ESMA problemet og henstillingen og afgør, hvorvidt der skal anmodes om specifikke tilsynsforanstaltninger i henhold til artikel 21a, stk. 3.

ESMA informerer omgående den kompetente myndighed og kollegiet herom. Den kompetente myndighed holder kollegiet underrettet om enhver efterfølgende handling eller mangel på handling vedrørende henstillingen.

Hvis den kompetente myndighed ikke har handlet inden for 90 dage efter vedtagelsen af henstillingen, og hvis den manglende handling kan resultere i manglende overholdelse af betingelserne fastsat i denne forordning, kan ethvert medlem af kollegiet inden for 30 dage efter tidsfristen på de 90 dage forelægge sagen for ESMA i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

cd)  Stk. 6 affattes således:

"6. For at sikre, at kollegierne fungerer på en ensartet og sammenhængende måde i hele Unionen, udarbejder ESMA i tæt samarbejde med ESCB udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, under hvilke betingelser de i stk. 2, litra h), omhandlede EU-valutaer kan betragtes som de mest relevante, og detaljerne vedrørende de praktiske foranstaltninger, jf. stk. 5.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [one year after the date of entry into force of this amending Regulation].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

3a.  I artikel 19 indsættes som stk. 1a:

"1a. Efter anmodning fra et medlem af kollegiet og efter vedtagelse af et flertal i kollegiet kan udtalelsen indeholde henstillinger til forbedring af CCP'ens modstandsdygtighed.

4.  Artikel 19, stk. 3, affattes således:

"3. En flertalsudtalelse fra kollegiet vedtages med simpelt flertal af dets medlemmer.

For kollegier på op til og med 12 medlemmer har højst to kollegiemedlemmer fra samme medlemsstat stemmeret, og hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. For kollegier over denne størrelse har højst tre medlemmer fra samme medlemsstat stemmeret, og hvert stemmeberettiget medlem har én stemme.

Hvis ECB er medlem af kollegiet, jf. artikel 18, stk. 2, litra a), c) og h), har ECB følgende antal stemmer:

i) højst 2 stemmer i kollegier på op til og med 12 medlemmer

ii) højst 3 stemmer i kollegier på over 12 medlemmer.

Kommissionens repræsentant er medlem uden stemmeret. Formanden for CCP-tilsynsudvalget har én stemme. Næstformanden og de ledende medlemmer af CCP-tilsynsudvalget har ikke stemmeret i kollegierne.

5.  Artikel 20, stk. 6, affattes således:

"6. CCP'ens kompetente myndighed sender ESMA og medlemmerne af kollegiet sit udkast til fuldt begrundet afgørelse, der tager højde for forbehold fra medlemmerne af kollegiet."

6.  I artikel 21 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:

"1. Uden at det berører kollegiets rolle, foretager de i artikel 22 omhandlede kompetente myndigheder, i tæt samarbejde med ESMA, en revision af de ordninger, strategier, procedurer og mekanismer, som CCP'er har gennemført for at kunne opfylde denne forordning, og evaluerer de risici, som i det mindste omfatter finansielle, operationelle og cyberrelaterede risici, som CCP'er er eller kan være udsat for."

b)  Stk. 3 affattes således:

"3. ESMA fastlægger hyppigheden og omfanget af den revision og evaluering, der er omhandlet i stk. 1, under særlig hensyntagen til størrelsen, den systemiske betydning, arten, omfanget og kompleksiteten af aktiviteterne samt sammenhængen med de pågældende CCP'ers andre finansielle markedsinfrastrukturer. Revisionen og evalueringen foretages mindst én gang om året.

CCP'er er underlagt passende kontrolbesøg på stedet, hvis det er nødvendigt. ESMA's personale kan beslutte at deltage i disse kontrolbesøg på stedet.

Den kompetente myndighed videresender alle oplysninger, som den modtager fra CCP'er, til ESMA og anmoder den pågældende CCP om alle oplysninger, som ESMA ønsker indhentet, og som den ikke selv kan give."

ba)  Stk. 6, andet afsnit, litra a), affattes således:

a) foretage en fagfællesbedømmelse af alle de kompetente myndigheders tilsynsaktiviteter i forbindelse med tilladelsen af og tilsynet med CCP'er i overensstemmelse med artikel 30 i forordning (EU) nr. 1095/2010, og foretage en sammenlignende analyse af risikostyringspraksisserne for alle CCP'er, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 14 i denne forordning og"

7.  I afsnit III, kapitel 2, indsættes som artikel 21a, 21b og 21c:

"Artikel 21a

Procedurer for samarbejde og beslutningstagning med hensyn til godkendte CCP'er

1. Når de kompetente myndigheder udfører deres forpligtelser i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1:

a) udarbejder og forelægger de for ESMA udkast til afgørelser med henblik på godkendelse forud for vedtagelse af afgørelser, der er truffet i henhold til - eller i forbindelse med udførelsen af deres opgaver som følge af kravene i - artikel 14, 15, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 og 49 i denne forordning

b) udarbejder og forelægger de for ESMA udkast til afgørelser med henblik på høring forud for vedtagelse af afgørelser, der er truffet i henhold til - eller i forbindelse med udførelsen af deres opgaver som følge af kravene i - artikel 24 og 54 i denne forordning,

c) kan de uden forudgående forelæggelse for ESMA med henblik på godkendelse eller høring vedtage afgørelser, der er truffet i henhold til - eller i forbindelse med udførelsen af deres opgaver som følge af kravene i - denne forordnings artikel 7, 8, 16, 21, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 39, 40,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52 og 53 samt artikel 35 og 36 i forordning (EU) nr. 600/2014.

3. ESMA fremsender alle relevante oplysninger, som kan føre til vedtagelse af en afgørelse som omhandlet i stk. 1, til de kompetente myndigheder og kan anmode om specifikke tilsynsforanstaltninger, herunder tilbagetrækning af tilladelsen. De kompetente myndigheder holder ESMA underrettet om enhver efterfølgende handling eller undladelse heraf.

4. Hvis ESMA forelægges et udkast til afgørelse med henblik på godkendelse i medfør af stk. 1, litra a), anses ESMA for at have givet sit samtykke, medmindre den foreslår ændringer i eller gør indsigelse mod udkastet til afgørelse senest 15 kalenderdage efter at være blevet underrettet om det pågældende udkast til afgørelse. Hvis ESMA foreslår ændringer i eller gør indsigelse mod et udkast til afgørelse, skal ESMA begrunde dette skriftligt, fuldstændigt og udførligt.

5. Hvis ESMA forelægges et udkast til afgørelse med henblik på godkendelse i medfør af stk. 1, litra a), og ESMA foreslår ændringer, kan den kompetente myndighed kun vedtage afgørelsen som ændret af ESMA.

Hvis ESMA forelægges et udkast til afgørelse med henblik på godkendelse i medfør af stk. 1, litra a), og ESMA gør indsigelse mod det endelige udkast til afgørelse, vedtager den kompetente myndighed ikke den pågældende afgørelse

6. Hvis ESMA forelægges et udkast til afgørelse med henblik på godkendelse i medfør af stk. 1, litra a), og den kompetente myndighed er uenig i ESMA's foreslåede ændring eller indsigelse, kan den inden for 5 dage forelægge tilsynsrådet, jf. artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1095/2010, en begrundet anmodning med henblik på vurdering af den pågældende indsigelse eller ændring. Tilsynsrådet enten godkender eller forkaster ESMA's indsigelser eller ændringer senest 10 dage efter den pågældende anmodning, og stk. 5 finder tilsvarende anvendelse.

6a. Hvis ESMA forelægges et udkast til afgørelse med henblik på høring i medfør af stk. 1, litra b), afgiver ESMA svar om høringen inden for et maksimalt tidsrum på 15 kalenderdage efter forelæggelsen af udkastet til afgørelse.

6b. Hvis ESMA forelægges et udkast til afgørelse med henblik på høring i medfør af stk. 1, litra b), tager den kompetente myndighed behørigt hensyn til ESMA's forslag.

7. Uden at det berører Kommissionens beføjelser i henhold til artikel 258 i TEUF, kan ESMA vedtage en afgørelse rettet til en deltager på det finansielle marked med påbud om at træffe de nødvendige skridt til at efterkomme den pågældendes forpligtelser i henhold til EU-retten, herunder ophør med en bestemt praksis, i følgende tilfælde:

a) En kompetent myndighed efterlever ikke stk. 5 i tilfælde, hvor ESMA gør indsigelse mod eller foreslår ændringer i det endelige udkast til afgørelse.

b) En kompetent myndighed undlader, efter at ESMA har fremsat en anmodning i henhold til stk. 3, at træffe de angivne foranstaltninger inden for en rimelig frist, og denne undladelse er årsag til, at en deltager på det finansielle marked handler i strid med de gældende krav i denne forordnings afsnit IV og V.

Afgørelser vedtaget i henhold til første afsnit har forrang for tidligere afgørelser truffet af de kompetente myndigheder i samme sag.

Artikel 21aaHøring af den udstedende centralbank

Med hensyn til afgørelser truffet i henhold til artikel 14, 15, 20, 41, 44, 46, 50 og 54 hører den kompetente myndighed hver enkelt udstedende centralbank, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra h), om de aspekter af udkastet til afgørelse, som vedrører den valuta, den udsteder.

Hver udstedende centralbank reagerer på anmodninger om høring inden for 10 arbejdsdage fra fremsendelsen af udkastet til afgørelse.

Hvis CCP-tilsynsudvalget under hensyn til artikel 24 vurderer, at den opståede situation er en nødsituation, må den i det foregående afsnit omhandlede periode ikke overstige 24 timer.

Efter udløbet af fristen for høring af de udstedende centralbanker gør CCP-tilsynsudvalget eller den relevante kompetente myndighed alt for at imødekomme de ændringer, som de udstedende centralbanker har foreslået.

Hvis ESMA forelægges et udkast til afgørelse med henblik på godkendelse i medfør af artikel 21, stk. 1, litra a) eller med henblik på høring i medfør af artikel 21 stk. 1, litra b), og den kompetente myndighed i sit udkast til afgørelse, der forelægges CCP-tilsynsudvalget, ikke afspejler de ændringer, som en udstedende centralbank har foreslået, underretter CCP-tilsynsudvalget skriftligt den pågældende udstedende centralbank og anfører sin fulde begrundelse herfor og forklarer eventuelle væsentlige afvigelser fra disse ændringer.

Artikel 21cGebyrer

1. CCP'er betaler følgende gebyrer:

a) gebyrer, der er forbundet med ansøgninger om tilladelse som omhandlet i artikel 17 eller med ansøgninger om anerkendelse som omhandlet i artikel 25, og

c) årlige gebyrer, der er forbundet med ESMA's opgaver i overensstemmelse med denne forordning.

1a. De i stk. 1 omhandlede gebyrer skal stå i forhold til den berørte CCP's omsætning og fuldt ud dække ESMA's nødvendige udgifter til enten godkendelse eller anerkendelse af en CCP, alt efter hvad der er relevant, og for udførelsen af dens opgaver i henhold til denne forordning.

2. Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 82 for nærmere at præcisere følgende ▌:

a) gebyrernes art

b) de tjenester, for hvilke gebyrerne skal erlægges

c) gebyrernes størrelse

ca) den måde, hvorpå gebyrerne skal betales af følgende enheder:

i) CCP'er, der er etableret i Unionen og er meddelt tilladelse eller har ansøgt om tilladelse

ii) CCP'er, der er etableret i et tredjeland og er anerkendt i henhold til artikel 25, stk. 2".

7a.  Følgende artikler indsættes:

Artikel 22aESMA's CCP-tilsynsudvalg

1. ESMA nedsætter et permanent internt udvalg i overensstemmelse med artikel 41 i forordning (EU) nr. 1095/2010 med henblik på at udarbejde afgørelser og udføre opgaver vedrørende tilsyn med Unionens CCP'er og tredjelands-CCP'er (CCP-tilsynsudvalget).

CCP-tilsynsudvalget forelægger tilsynsrådet fuldstændige udkast til afgørelser med henblik på vedtagelse i overensstemmelse med artikel 22c.

2. CCP-tilsynsudvalget består af:

a) følgende permanente medlemmer:

i) formanden, der har stemmeret

ii) en næstformand, som varetager formandens opgaver, når denne er fraværende, og som har stemmeret

iii) fire ledende medlemmer, der har stemmeret

iv) en repræsentant for ECB, som ikke har stemmeret og

v) en repræsentant for Kommissionen, som ikke har stemmeret

b) følgende ikke-permanente medlemmer, der er specifikke for hver enkelt CCP, i forbindelse med hvilken der indkaldes til møde i CCP-tilsynsudvalget:

i) en repræsentant for den i artikel 22 omhandlede kompetente myndighed for hver enkelt CCP etableret i Unionen, i forbindelse med hvilken CCP'en afholder møde. Disse repræsentanter har stemmeret, men hvis en medlemsstat har udpeget flere kompetente myndigheder, har denne medlemsstat ikke mere end én stemme under dette punkt.

ii) en repræsentant for hver af de relevante udstedende centralbanker som omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra h), for hver enkelt CCP etableret i Unionen, i forbindelse med hvilken der indkaldes til møde i CCP-tilsynsudvalget. Den pågældende har ikke stemmeret.

iii) når der indkaldes til møde i tilknytning til afgørelser eller drøftelser vedrørende artikel 41, 44, 46, 50 og 54: repræsentanter for de centralbanker, der udsteder EU-valutaer, der er clearet eller skal cleares af den CCP, i forbindelse med hvilken der indkaldes til møde i CCP-tilsynsudvalget. De pågældende kan ikke være medlemmer i henhold til nr. ii) og har ikke stemmeret.

Formanden kan indbyde andre medlemmer af kollegiet for den relevante CCP, jf. artikel 18, stk. 2, som observatører til møderne i CCP-tilsynsudvalget, når og hvis det er hensigtsmæssigt og nødvendigt.

Når CCP-tilsynsudvalget udfører de opgaver, der er omhandlet i stk. 3, litra b), kan myndigheder for tredjelands-CCP'er, der er anerkendt af ESMA i henhold til artikel 25, blive indbudt som observatører, når og hvis det er hensigtsmæssigt.

Når der drøftes afgørelser vedrørende artikel 25, stk. 2a og 2c, samt artikel 25b, 41, 44 og 46, kan de centralbanker, der udsteder de finansielle instrumenter, der er clearet eller skal cleares af den tredjelands-CCP, i forbindelse med hvilken der indkaldes til møde i CCP-tilsynsudvalget, indbydes til at deltage i CCP-tilsynsudvalgets møder som observatører.

Møderne i CCP-tilsynsudvalget indkaldes af dets formand på eget initiativ eller efter anmodning fra et af dets medlemmer. CCP-tilsynsudvalget afholder møder mindst fem gange om året.

Hvis en opgave henhørende under CCP-tilsynsudvalget ikke vedrører en specifik CCP etableret i Unionen, består udvalget kun af de permanente medlemmer omhandlet i dette stykkes litra a), alle de myndigheder omhandlet i dette stykkes litra b), nr. i), og, hvis det er relevant, de udstedende centralbanker omhandlet i dette stykkes litra b), nr. ii).

3. CCP-tilsynsudvalget er ansvarligt for at udarbejde de udkast til afgørelser, der skal forelægges for tilsynsrådet:

a) hvis ESMA skal give sit samtykke eller høres i overensstemmelse med artikel 21a og

b) hvis ESMA anerkender og fører tilsyn med tredjelands-CCP'er i overensstemmelse med artikel 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25m og 25n.

4. CCP-tilsynsudvalgets formand og ledende medlemmer som omhandlet i artikel 22a, stk. 1, litra a), nr. i), er fuldtidsansatte, uafhængige fagkyndige. De udpeges på grundlag af kvalifikationer, færdigheder, kendskab til clearing, efterhandel og finansielle anliggender samt erfaring af relevans for tilsyn med og regulering af CCP'er. De udvælges på grundlag af en åben udvælgelsesprocedure, som tilrettelægges af Kommissionen i overensstemmelse med principperne om kønsmæssig balance, erfaring og kvalifikationer. Europa-Parlamentet og Rådet holdes behørigt og rettidigt underrettet om alle trin i denne procedure.

CCP-tilsynsudvalgets formand, næstformand og ledende medlemmer har en mandatperiode på fem år, som kan forlænges én gang. CCP-tilsynsudvalgets formand, næstformand og ledende medlemmer må ikke bestride andre jobs på EU-plan eller på nationalt eller internationalt plan.

Kommissionen forelægger i samråd med de nationale tilsynsmyndigheder en liste for Europa-Parlamentet over udvalgte kandidater til stillingen som formand, næstformand og ledende medlemmer og informerer Rådet om listen.

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet et forslag til udnævnelse af CCP-tilsynsudvalgets formand, næstformand og ledende medlemmer med henblik på godkendelse. Efter godkendelsen af dette forslag vedtager Rådet en gennemførelsesafgørelse om udnævnelse af CCP-tilsynsudvalgets formand, næstformand og ledende medlemmer. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Hvis CCP-tilsynsudvalgets formand, næstformand eller et af de ledende medlemmer ikke længere opfylder de nødvendige betingelser for at udøve sit hverv eller er fundet skyldig i alvorligt embedsmisbrug, kan Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen, som er godkendt af Europa-Parlamentet, vedtage en gennemførelsesafgørelse om afskedigelse af vedkommende. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Europa-Parlamentet eller Rådet kan meddele Kommissionen, at de anser betingelserne for afskedigelse af CCP-tilsynsudvalgets formand, næstformand eller et af de ledende medlemmer for at være opfyldt, hvilket Kommissionen skal reagere på.

5. CCP-tilsynsudvalget har sit eget personale med tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring og tildeles tilstrækkelige ressourcer af ESMA til at kunne udføre sine opgaver.

6. CCP-tilsynsudvalget underretter det relevante tilsynskollegium om de fuldstændige udkast til afgørelser, som det forelægger tilsynsrådet i overensstemmelse med stk. 1.

7. CCP-tilsynsudvalget sikrer, at medlemmerne af kollegiet som omhandlet i artikel 18, stk. 2, myndigheder som omhandlet i artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, og ESRB i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1092/2010 har adgang til alle oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver.

Artikel 22bUafhængighed

I forbindelse med de opgaver, som CCP-tilsynsudvalgets formand, næstformand og ledende medlemmer udfører, må de ikke søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller -organer, medlemsstaters regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ. Hverken medlemsstaterne, EU-institutionerne eller -organerne eller andre offentlige eller private organer må forsøge at påvirke CCP-tilsynsudvalgets formand, næstformand og ledende medlemmer som omhandlet i artikel 22a, stk. 1, litra a), nr. i), i udøvelsen af deres opgaver. I overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd, jf. artikel 68 i forordning (EU) nr. 1095/2010, er CCP-tilsynsudvalgets formand, næstformand og ledende medlemmer, jf. artikel 22a, stk. 1, litra a), nr. i), efter udtrædelsen af tjenesten fortsat bundet af pligten til at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til at acceptere visse hverv eller fordele.

CCP-tilsynsudvalgets formand, næstformand og ledende medlemmer er underlagt krav om en passende karantæneperiode før og efter mandatet.

Artikel 22cRapportering

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan opfordre formanden, næstformanden eller ethvert af de ledende medlemmer af CCP-tilsynsudvalget til, under fuld hensyntagen til deres uafhængighed, at afgive en erklæring. De afgiver en erklæring over for Europa-Parlamentet og besvarer ethvert spørgsmål fra dets medlemmer, når som helst der anmodes herom.

2. Formanden for CCP-tilsynsudvalget aflægger skriftlig rapport om CCP-tilsynsudvalgets vigtigste aktiviteter til Europa-Parlamentet, når der anmodes herom og mindst 15 dage før afgivelsen af den i stk. 1 omhandlede erklæring.

3. Formanden rapporterer alle relevante oplysninger, som Europa-Parlamentet anmoder om på ad hoc-basis.

4. Formanden for CCP-tilsynsudvalget fører efter anmodning fortrolige mundtlige drøftelser bag lukkede døre med formanden og næstformændene for Europa-Parlamentets kompetente udvalg, hvis sådanne drøftelser er nødvendige for udøvelsen af Europa-Parlamentets beføjelser i henhold til TEUF.

5. I forbindelse med Europa-Parlamentets undersøgelser samarbejder CCP-tilsynsudvalget med Europa-Parlamentet i overensstemmelse med TEUF og de forordninger, der er omhandlet i artikel 226 heri. Senest seks måneder efter udpegelsen af formanden, næstformanden og de ledende medlemmer af CCP-tilsynsudvalget indgår CCP-tilsynsudvalget sammen med Europa-Parlamentet passende ordninger om de praktiske betingelser for udøvelsen af demokratisk ansvarlighed og tilsyn i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som denne forordning tillægger CCP-tilsynsudvalget. Med forbehold af Europa-Parlamentets beføjelser i medfør af artikel 226 i TEUF omfatter disse ordninger bl.a. adgang til oplysninger, herunder reglerne for behandling og beskyttelse af klassificerede eller på anden måde fortrolige oplysninger, samarbejde i forbindelse med høringer, fortrolige mundtlige drøftelser, rapporter, besvarelse af spørgsmål, undersøgelser og oplysninger om proceduren for udvælgelse af formanden, næstformanden og de ledende medlemmer, der er omhandlet i artikel 22a, stk. 1, litra a), i denne forordning.

Artikel 22dBeslutningstagning i CCP-tilsynsudvalget

CCP-tilsynsudvalget træffer afgørelser med simpelt flertal af sine medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Artikel 22eTilsynsrådets beslutningsproces

Med hensyn til udkast til afgørelser, der forelægges i overensstemmelse med artikel 21a, stk. 1, og med hensyn til artikel 14, 15, 20, 41, 44, 46, 50 og 54 samt, for CCP'er, der betragtes som tier 2-CCP'er i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2a, udkast til afgørelser, der forelægges i forbindelse med artikel 25a, 25, stk. 2a, 25, stk. 2b, 25, stk. 2c, og 25, stk. 5, vedtages udkast til afgørelse, der forelægges af CCP-tilsynsudvalget, med et simpelt flertal af medlemmerne af tilsynsrådet.

I forbindelse med afgørelser i medfør af andre artikler end dem, der henvises til i første afsnit, anses de udkast til afgørelser, der forelægges af CCP-tilsynsudvalget, for at være vedtaget, hvis de hvis de godkendes med simpelt flertal, medmindre de forkastes af et antal medlemmer, der repræsenterer et blokerende mindretal, jf. artikel 16, stk. 4, i TEU og artikel 3 i protokol (nr. 36) om overgangsbestemmelser senest ti arbejdsdage efter deres fremsendelse.

I særligt akutte situationer skal et udkast til afgørelse behandles inden for 24 timer. Hvis tilsynsrådet forkaster et udkast til en afgørelse, skal det begrunde dette skriftligt.

8.  Artikel 24 affattes således:

"CCP'ens kompetente myndighed eller enhver anden relevant myndighed underretter uden unødigt ophold ESMA, kollegiet, de relevante medlemmer af ESCB og andre relevante myndigheder om enhver akut situation vedrørende en CCP, herunder udvikling i de finansielle markeder, der kan have en negativ indvirkning på markedets likviditet, transmissionen af pengepolitikken, betalingssystemernes gnidningsfrie funktion og det finansielle systems stabilitet i en af de medlemsstater, hvor CCP'en eller et af dens clearingmedlemmer er etableret."

9.  I artikel 25 foretages følgende ændringer:

-a)  Stk. 1 affattes således:

  "1. En CCP, der er etableret i et tredjeland, kan kun levere clearingydelser til clearingmedlemmer eller handelspladser, der er etableret i Unionen, hvis CCP'en er anerkendt af ESMA i henhold til proceduren i stk. 2 eller den procedure, der er fastsat i stk. 4."

a)  I stk. 2 tilføjes som litra e):

e) det ikke er fastslået, at CCP'en ▌er systemisk vigtig, eller at det kan formodes, at den vil blive systemisk vigtig, jf. stk. 2a, og at den derfor er en tier 1-CCP."

b)  Følgende indsættes som stk. 2a, 2b og 2c:

"2a. ESMA fastslår, efter høring af de centralbanker, der udsteder de mest relevante EU-valutaer for de finansielle instrumenter, der er clearet eller skal cleares af CCP'en, hvorvidt en CCP er eller vil kunne blive systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater (tier 2-CCP) ved at tage højde for samtlige af følgende kriterier:

a) arten, omfanget og kompleksiteten af CCP'ens virksomhed i Unionen, samt CCP'ens anden virksomhed uden for Unionen, i det omfang det er sandsynligt, at denne virksomhed vil påvirke den samlede kompleksitet af CCP'en, herunder:

i) den aggregerede værdi i hver enkelt af Unionens valutaer af transaktioner, der cleares af CCP'en, eller CPP'ens samlede eksponering ▌i forbindelse med clearingaktiviteter mod dens clearingmedlemmer, som er etableret i Unionen, og så vidt muligt deres kunder og direkte kunder, som er etableret i Unionen, herunder når nogen af disse medlemmer eller kunder er udpeget som globale systemisk vigtige institutter (G-SII'er) eller som andre systemisk vigtige institutter (O-SII'er) i henhold til artikel 131 i direktiv 2013/36/EU

ii) CCP'ens risikoprofil, bl.a. i form af juridiske og operationelle risici samt forretningsrisici, og idet der lægges særlig vægt på cyberrisici;

b) den indvirkning, som det, at en CCP blev nødlidende, eller at dens aktiviteter blev udsat for en forstyrrelse, ville have på finansielle markeder, finansieringsinstitutter eller det finansielle system som helhed eller på den finansielle stabilitet i Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater

c) strukturen af CCP'ens clearingmedlemskab samt strukturen af dens clearingmedlemmers netværk af kunder og indirekte kunder, hvis disse let kan identificeres, navnlig andelen af dens clearingmedlemmer og deres kunder og indirekte kunder, som er etableret i Unionen

d) CCP'ens forhold, indbyrdes afhængighedsforhold eller andre interaktioner med andre finansielle markedsinfrastrukturer, andre finansieringsinstitutter og det finansielle system som helhed, for så vidt disse interaktioner sandsynligvis vil påvirke det finansielle system i Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater

da) de umiddelbare indvirkninger og indvirkninger på mellemlang sigt, som en nødlidende CCP eller en CCP, der udsættes for forstyrrelser, ville have på likviditeten på de markeder, som betjenes, eller på gennemførelsen af pengepolitikken hos den udstedende centralbank.

Kommissionen vedtager senest den [12 months from the entry into force of this Regulation] en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 82 for nærmere at specificere de i første afsnit omhandlede kriterier.

2b. Konstaterer ESMA, at en CCP er eller vil kunne blive systemisk vigtig (tier 2-CCP), jf. stk. 2a, anerkender den kun den pågældende CCP, hvis følgende betingelser, foruden betingelserne i artikel 25, stk. 2, litra a), b) ▌og d), er opfyldt:

a) CCP'en opfylder på tidspunktet for anerkendelse og derefter til stadighed kravene i artikel 16 og i afsnit IV og V. ESMA tager i overensstemmelse med artikel 25a, stk. 2, hensyn til, i hvilket omfang en CCP opfylder disse krav gennem opfyldelse af tilsvarende krav, der gælder i det pågældende tredjeland.

b) CCP'en opfylder eller har fastsat passende foranstaltninger til løbende opfyldelse af alle de følgende krav, som de centralbanker, der udsteder de mest relevante EU-valutaer, der er clearet eller skal cleares af tredjelands-CCP'en, kan have fastsat i forbindelse med udførelsen af deres pengepolitiske opgaver:

i) kravet om at rapportere alle de oplysninger, der anmodes om, til den pågældende udstedende centralbank, såfremt ESMA ikke er kommet i besiddelse af disse oplysninger på anden vis

ii) CCP'ens forpligtelse til at samarbejde fuldstændigt og behørigt med den udstedende centralbank, når det gælder dens vurdering af CCP'ens modstandsdygtighed over for ugunstige markedsvilkår

iii) CCP'en har åbnet en dag-til-dag-indlånskonto hos den udstedende centralbank i overensstemmelse med den udstedende centralbanks relevante adgangskriterier og krav

iv) anvendelse i ekstraordinære situationer af krav i overensstemmelse med kravene i artikel 16 og i afsnit IV og V i denne forordning, inden for den udstedende centralbanks kompetencer og vedrørende likviditetsrisici, afregningsordninger, margener, sikkerhedsstillelser eller interoperabilitetsordninger, for at imødegå systemiske likviditetsrisiko, der påvirker transmissionen af pengepolitikken eller velfungerende betalingssystemer.

Senest 150 dage efter indgivelsen af en fuldstændig ansøgning skal de pågældende udstedende centralbanker give ESMA skriftlig bekræftelse på, at CCP'en opfylder eller har fastsat passende foranstaltninger til løbende opfyldelse af krav, der er omhandlet i første afsnit.

Har de pågældende udstedende centralbanker ikke svaret ESMA skriftligt vedrørende overensstemmelsen mellem CCP'en og et eller flere af de krav, der er anført i nr. i) til iv), kan ESMA betragte de tilsvarende krav som værende opfyldt.

Den udstedende centralbank giver en berettiget og behørigt begrundet forklaring på dens afgørelse om at pålægge et eller flere af kravene i første afsnit, baseret på afgørelsens relevans for pengepolitiske opgaver til CCP'en og ESMA.

Hvis nogen af de krav, der er omhandlet i første afsnit, indføres af den udstedende centralbank, efter at CCP'en er meddelt anerkendelse, skal CCP'en omgående efterkomme disse krav i overensstemmelse med artikel 25b, og den udstedende centralbank underretter straks ESMA.

Krav, som fastsættes af en centralbank i henhold til nr. iv) i første afsnit, fastsættes for en periode på højst seks måneder. Hvis centralbanken finder, at den ekstraordinære situation, der er omhandlet i nr. iv) i første afsnit, varer ved, kan den ved udgangen af den første periode, efter samråd med Kommissionen og ESMA, fortsat pålægge disse krav i en yderligere periode på højst seks måneder.

Enhver udstedende centralbank kan sende Kommissionen en behørigt begrundet anmodning om at tilføje et eller flere krav til listen i første afsnit.

Ud fra denne anmodning kan Kommissionen vedtage en delegeret retsakt, der tilføjer de pågældende krav til listen i dette stykkes første afsnit eller giver mulighed for at forlænge de krav, der pålægges i henhold til nr. iv) i det pågældende afsnit.

Såfremt Kommissionen efter en anmodning fremsendt af en centralbank beslutter ikke at tilføje et eller flere af de krav, som centralbanken bad om i sin anmodning, til listen i første afsnit, giver Kommissionen den pågældende centralbank en fuldstændig og detaljeret skriftlig begrundelse for sin beslutning.

c) CCP'en har over for ESMA givet en skriftlig erklæring, underskrevet af dens retlige repræsentant, om betingelsesløst og inden for 10 arbejdsdage efter fremsættelse af en anmodning fra ESMA ▌at fremlægge alle dokumenter, optegnelser, oplysninger og data i den pågældende CCP's besiddelse, så snart anmodningen forelægges, og ▌at give ESMA adgang til samtlige af CCP'ens forretningslokaliteter, samt en begrundet juridisk udtalelse fra en uafhængig juridisk ekspert, som bekræfter, at det udtrykte samtykke er gyldigt og retskraftigt i henhold til den relevante gældende lovgivning.

d) CCP'en har truffet og gennemført alle nødvendige foranstaltninger og indført alle nødvendige procedurer for at sikre faktisk opfyldelse af kravene i litra a) og c).

da) der er indgået samarbejdsordninger i henhold til stk. 7a

e) Kommissionen har ikke vedtaget en gennemførelsesretsakt i henhold til stk. 2c.

2c. ESMA kan, i samråd med de ▌centralbanker, der udsteder de mest relevante EU-valutaer, der er clearet eller skal cleares af tredjelands-CCP'en, konkludere, at en CCP er så systemisk vigtig, at opfyldelse af betingelserne i stk. 2b ikke er tilstrækkeligt til at sikre den finansielle stabilitet i Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater ▌. I så fald henstiller ESMA til Kommissionen at vedtage en delegeret retsakt, som forbyder, at den pågældende CCP ▌anerkendes i henhold til stk. 2 eller 2b.

ESMA kan i sin analyse påpege konkrete clearingydelser eller -aktiviteter, som den mener kun bør tilbydes clearingmedlemmer og handelspladser i Unionen af en CCP, der har fået tilladelse hertil i henhold til artikel 14.

Henstillingen ledsages af en analyse af samtlige følgende elementer:

a) de i artikel 25, stk. 2a, litra a)-da), nævnte elementer

b) arten af de clearingydelser, som CCP'en yder, navnlig de krav om likviditet og fysisk afvikling, der er forbundet med sådanne ydelser, og den dermed forbundne sandsynlighed for, at det i tilfælde af alvorlig stress kræves, at CCP'en anmoder om likviditetsstøtte fra en centralbank

c)  forekomsten af levedygtige potentielle alternativer som erstatning for leveringen af de pågældende clearingydelser i de pågældende valutaer til clearingmedlemmer, deres kunder og indirekte kunder, der er etableret i Unionen

d) eksistensen og arten af de likviditetsstøttemekanismer, der står til rådighed for CCP'en i dens hjemland, og eksistensen af eventuelle andre risikobegrænsende ordninger

e) de potentielle konsekvenser af at lade de udestående aftaler, som ihændehaves af CCP'en, være omfattet af den delegerede retsakt

f) de potentielle konsekvenser, med hensyn til omkostninger og fordele, af kravet om, at CCP'en skal anmode om tilladelse i Unionen, for følgende:

i) CCP'ens clearingmedlemmer og af deres kunder og indirekte kunder, som er etableret i Unionen

ii) CCP'ens tilknyttede og funktionsdygtige FMI'er

iii) den finansielle stabilitet i Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater, herunder om systemiske risici vil blive reduceret som følge af CCP'ens behov for at ansøge om tilladelse i Unionen.

På grundlag af en henstilling som omhandlet i første afsnit, og af dens ledsagende vurdering, kan Kommissionen vedtage den delegerede retsakt som omhandlet i første afsnit, som fastsætter, at visse eller alle ydelser udbudt af den pågældende CCP ▌kun skal tilbydes til clearingmedlemmer og handelspladser i Unionen af en CCP, der har fået tilladelse hertil i henhold til artikel 14, eventuelt efter en tilpasningsperiode. Denne delegerede retsakt kan præcisere ét af følgende:

a) en passende tilpasningsperiode for CCP'en, dens clearingmedlemmer og deres kunder

b) betingelserne for, at den pågældende CCP kan få midlertidig anerkendelse under tilpasningsperioden, jf. litra a), og

c) alle foranstaltninger, der iværksættes under tilpasningsperioden for at begrænse de potentielle omkostninger for clearingmedlemmer og deres kunder, navnlig dem der er etableret i Unionen"

ba)  I stk. 3 foretages følgende ændringer:

  i) Indledningen affattes således:

  "3.   I forbindelse med vurderingen af, om betingelserne i stk. 2 eller 2a, alt efter hvad der er relevant, er opfyldt, hører ESMA:"

  ii) litra f) affattes således:

  "f)   de centralbanker, der udsteder alle EU-valutaer for de finansielle instrumenter, der er clearet eller skal cleares af tredjelands-CCP'en."

(bb)  stk. 4, første afsnit, affattes således:

  "ESMA offentliggør på sit websted en liste over de CCP'er, der er anerkendt i henhold til denne forordning, sammen med en angivelse af deres klassificering som tier 1-CCP'er eller tier 2-CCP'er."

(c)  Stk. 5 affattes således:

“5. ESMA foretager efter høring af de i stk. 3 omhandlede myndigheder og enheder en revision af anerkendelsen af en CCP, der er etableret i et tredjeland, som følger:

a) hvor den pågældende CCP har udvidet omfanget af sine aktiviteter og tjenesteydelser i Unionen, og enten

b) mindst hvert andet år, hvor den pågældende CCP clearer et beløb af finansielle instrumenter angivet i EU-valutaer, der for de pågældende valutaer overstiger de tærskler, der er fastsat i de i femte afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder, eller

c) mindst hvert femte år i alle andre tilfælde.

Revisionen foretages i overensstemmelse med stk. 2, 3 og 4.

Efter denne revision kan ESMA, uden at dette berører stk. 2c og med behørig hensyntagen til kriterierne i stk. 1a, enten:

a) fastslå, i overensstemmelse med stk. 2a, at en tier 1-CCP har fået betydning for eller sandsynligvis får betydning for den finansielle stabilitet i Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater, og derfor skal omklassificeres som et tier 2-CCP;

b) fastslå, at en tier 2-CCP ikke længere har betydning for eller sandsynligvis får betydning for den finansielle stabilitet i Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater, og derfor skal omklassificeres som et tier 1-CCP, eller

c) fastslå, at betydningen af den pågældende CCP er forblevet uændret og lade klassificeringen af denne CCP være uændret.

Når ESMA, efter revisionen i henhold til første afsnit bestemmer, at en tredjelands-CCP, som ESMA tidligere har klassificeret som tier 1-CCP, skal omklassificeres som en tier 2-CCP, fastsætter ESMA en passende tilpasningsperiode, som ikke overstiger 12 måneder, inden udgangen af hvilken CCP'en skal opfylde kravene indeholdt i stk. 2b.

ESMA kan efter begrundet anmodning fra CCP'en eller enhver kompetent myndighed for en af CCP'ens clearingmedlemmer, der er etableret i Unionen, forlænge tilpasningsperioden med højst 6 måneder, hvis en sådan udvidelse er berettiget af ekstraordinære omstændigheder og de specifikke behov hos CCP'ens clearingmedlemmer, der er etableret i Unionen.

5a. ESMA udarbejder i samråd med medlemmerne af ESCB udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer tærsklen for hver af de EU-valutaer, der er omhandlet i litra b) i første afsnit i stk. 5.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 months after the entry into force of this amending regulation].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

d)  Stk. 6 affattes således:

"6. Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011, hvorved følgende konstateres:

a) at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer sikrer, at CCP'er, der er meddelt tilladelse i det pågældende tredjeland, til stadighed opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med de krav, der er fastsat i denne forordnings afsnit IV

b) at disse CCP'er til enhver tid er underlagt et effektivt tilsyns- og håndhævelsessystem i det pågældende tredjeland

c) at de retlige rammer i det pågældende tredjeland omfatter et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er, der er meddelt tilladelse i henhold til de retlige ordninger i tredjelande.

Kommissionen kan gøre anvendelsen af en gennemførelsesretsakt som omhandlet i første afsnit betinget af, at et tredjeland til stadighed effektivt opfylder alle krav deri, og af, at ESMA effektivt kan udøve sine beføjelser i forhold til tredjelands-CCP'er, der er anerkendt i henhold til stk. 2 og 2b, eller med hensyn til overvågning som omhandlet i stk. 6b, herunder via indgåelse og anvendelse af samarbejdsordninger som omhandlet i stk. 7."

e)  Følgende indsættes som stk. 6a og 6b:

“6a. Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 82 med henblik på nærmere at specificere de i stk. 6, litra a), b) og c), omhandlede kriterier.

6b. ESMA overvåger udviklingen på regulerings- og tilsynsområdet i tredjelande, for hvilke der er vedtaget gennemførelsesretsakter i henhold til stk. 6.

Bemærker ESMA udvikling på regulerings- eller tilsynsområdet i de pågældende tredjelande, som vil kunne påvirke den finansielle stabilitet i Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater, underretter ESMA uden ophold Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet i al fortrolighed.

ESMA forelægger hvert år Kommissionen en fortrolig rapport om udviklingen på regulerings- og tilsynsområdet i de tredjelande, der er omhandlet i første afsnit."

f)  Stk. 7, første punktum, affattes således:

"7. Hvis det på grundlag af en vurdering, der er foretaget i overensstemmelse med stk. 2a., fastslås, at en CCP er en tier 1-CCP, etablerer ESMA ▌ effektive samarbejdsordninger med de relevante kompetente myndigheder i tredjelande, hvis retlige og tilsynsmæssige rammer er blevet anerkendt som værende ækvivalente med denne forordning i henhold til stk. 6."

g)  I stk. 7 erstattes litra d) af følgende:

"d) procedurerne for koordination af tilsynsaktiviteterne, herunder tilladelse fra tredjelandes myndigheder til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet i henhold til henholdsvis artikel 25d og artikel 25e

e) de nødvendige procedurer for en effektiv overvågning af udviklingen på regulerings- og tilsynsområdet i det pågældende tredjeland."

ga)  I stk. 7 tilføjes følgende litra:

"f) procedurer for samarbejde i situationer, der er omhandlet i artikel 24, herunder følgende:

i) indvilgelse fra de relevante kompetente myndigheder i tredjelande i uden ophold at underrette ESMA og de centralbanker, der udsteder de mest relevante EU-valutaer, der er clearet eller skal cleares af tredjelands-CCP'en, om enhver situation vedrørende en CCP, som disse myndigheder fører tilsyn med, og

ii) indvilgelse fra de relevante kompetente myndigheder i tredjelande i på behørig vis at inddrage ESMA og de centralbanker, der udsteder de mest relevante EU-valutaer, der er clearet eller skal cleares af tredjelands-CCP'en, i beslutninger, der træffes i sådanne situationer."

gb)  I stk. 7 tilføjes følgende afsnit:

"ESMA konsulterer de centralbanker, der udsteder de mest relevante EU-valutaer, der er clearet eller skal cleares af tredjelands-CCP'en, ved udarbejdelsen af de bestemmelser i samarbejdsordningerne, der vedrører spørgsmål, som er omhandlet i litra f)."

gc)  i artikel 25 indsættes som stk. 7a og 7b:

"7a. Hvis det på grundlag af en vurdering, der er foretaget i overensstemmelse med stk. 2a., fastslås, at en CCP er en tier 2-CCP, etablerer ESMA effektive samarbejdsordninger med de relevante kompetente myndigheder i tredjelande, hvis retlige og tilsynsmæssige rammer er blevet anerkendt som værende ækvivalente med denne forordning i henhold til stk. 6. Ordningerne præciserer som et minimum:

a) mekanismen for udveksling af oplysninger mellem ESMA og de kompetente myndigheder i det berørte tredjeland, herunder adgang til alle oplysninger, som ESMA har anmodet om vedrørende CCP'er, der har tilladelse i disse tredjelande, og udveksling af oplysninger og indberetninger, der skal ske i tilfælde af væsentlige ændringer i risikomodeller og -parametre, udvidelse af omfanget af en CCP's aktiviteter og tjenester, ændringer i strukturen af kundekonti og i anvendelsen af betalingssystemer, som har væsentlige virkninger for Unionen

b) mekanismen for øjeblikkelig underretning af ESMA, når en kompetent myndighed i et tredjeland skønner, at en tredjelands-CCP, som den fører tilsyn med, overtræder betingelserne for dens tilladelse eller anden lovgivning, som den er underlagt

c) mekanismen for øjeblikkelig underretning af ESMA fra den kompetente myndighed i et tredjeland, når en CCP, som den fører tilsyn med, har fået tilladelse til at levere clearingydelser til clearingmedlemmer eller kunder, der er etableret i Unionen

d) procedurerne for koordination af tilsynsaktiviteterne, herunder tilladelse fra myndigheder i tredjelande til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet, jf. henholdsvis artikel 25d og artikel 25e

e) de nødvendige procedurer for en effektiv overvågning af udviklingen på regulerings- og tilsynsområdet i det pågældende tredjeland

f) udtrykkeligt samtykke fra tredjelandets kompetente myndigheder til deling af alle oplysninger, de giver under litra a)-d), med de i stk. 3 omhandlede myndigheder, som er underlagt kravene om tavshedspligt, der er fastlagt i artikel 83

g) hvor ESMA i henhold til artikel 25b indrømmes beslutningsretten, procedurer for effektiv håndhævelse af disse rettigheder

h) procedurer for samarbejde i situationer, der er omhandlet i artikel 24, herunder følgende:

i) indvilgelse fra de relevante kompetente myndigheder i tredjelande i uden ophold at underrette ESMA og de centralbanker, der udsteder de mest relevante EU-valutaer, der er clearet eller skal cleares af tredjelands-CCP'en, om enhver situation vedrørende en CCP, som disse myndigheder fører tilsyn med

ii) indvilgelse fra de relevante kompetente myndigheder i tredjelande om på behørig vis at inddrage ESMA og de centralbanker, der udsteder de mest relevante EU-valutaer, der er clearet eller skal cleares af tredjelands-CCP'en, i beslutninger, der træffes i sådanne situationer.

ESMA konsulterer de centralbanker, der udsteder de mest relevante EU-valutaer, der er clearet eller skal cleares af tredjelands-CCP'en, ved udarbejdelsen af de bestemmelser i samarbejdsordningerne, der vedrører spørgsmål, som er omhandlet i punkt (h).

7b. Hvis ESMA mener, at et tredjelands kompetente myndighed har undladt at anvende nogen af de bestemmelser, der er fastlagt i en samarbejdsordning, som er indgået i henhold til stk. 7 eller 7a, underretter ESMA uden ophold Kommissionen herom i al fortrolighed. I så fald kan Kommissionen beslutte at revidere den gennemførelsesretsakt, der er vedtaget i overensstemmelse med stk. 6."

10.  Følgende indsættes som artikel 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25k, 25l, 25m og 25m:

"Artikel 25aSammenlignelig overholdelse

1. En CCP som omhandlet i artikel 25, stk. 2b, litra a), kan indgive en begrundet anmodning om, at ESMA vurderer, hvorvidt den ved at overholde de gældende rammer for tredjelandet anses for at overholde de i artikel 25, stk. 2b, litra a), nævnte krav i artikel 16 og i afsnit IV og V.

På grundlag af den modtagne anmodning foretager ESMA den vurdering, som er omhandlet i første afsnit. I sin vurdering tager ESMA hensyn til bestemmelserne i den gennemførelsesretsakt, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 25, stk. 6.

Hvis ESMA som følge af denne vurdering konkluderer, at CCP'ens overholdelse af de krav, der er omhandlet i artikel 25, stk. 2b, litra a), og som er fastsat i artikel 16 og afsnit IV og V, er opfyldt ved CCP'ens overholdelse af de sammenlignelige krav, som finder anvendelse i tredjelandet, tager ESMA hensyn til denne konklusion i henhold til artikel 25, stk. 2b, litra a).

2. Den i stk. 1 omhandlede anmodning skal indeholde det faktuelle grundlag for at fastslå, at der er tale om sammenlignelighed, samt en beskrivelse af, hvorfor opfyldelse af gældende krav i tredjelandet er ensbetydende med opfyldelse af kravene i artikel 16 og i afsnit IV og V.

3. For at sikre, at den i stk. 1 omhandlede vurdering effektivt afspejler de reguleringsmæssige mål med kravene i artikel 16 og i afsnit IV og V og Unionens interesser som helhed, vedtager Kommissionen en delegeret retsakt med henblik på at præcisere følgende:

a) de elementer, der som minimum skal vurderes ved anvendelsen af stk. 1

b) de nærmere regler og betingelser for vurderingen.

Kommissionen vedtager den delegerede retsakt som omhandlet i første afsnit i overensstemmelse med artikel 82.

Artikel 25bVedvarende opfyldelse af betingelserne for anerkendelse

1. ESMA er ansvarligt for at udføre de opgaver, der følger af denne forordning, med hensyn til løbende at føre tilsyn med, at anerkendte tier 2-CCP'er opfylder de i artikel 25, stk. 2b, litra a), nævnte krav.

ESMA kræver hvert år en bekræftelse fra hver tier 2-CCP af, at kravene i artikel 25, stk. 2b, litra a), b), c), d) og e), fortsat er opfyldt.

Vurderer en udstedende centralbank som omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra h), at en tier 2-CCP ikke længere opfylder betingelsen i artikel 25, stk. 2b, litra b), underretter den omgående ESMA.

1a.  Hvis ESMA modtager en underretning i henhold til stk. 1, tredje afsnit, eller hvis en tier 2-CCP undlader at give ESMA den bekræftelse, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, anses CCP'en for ikke længere at opfylde betingelserne for anerkendelse i henhold til artikel 25, stk. 2b, og proceduren i artikel 25m, stk. 2-4, finder derfor anvendelse.

2. For så vidt angår afgørelser, der træffes i henhold til artikel 41, 44, 46, 50 og 54, hører CCP-tilsynsudvalget hver centralbank, der udsteder de mest relevante EU-valutaer, der er clearet eller skal cleares af tredjelands-CCP'en, om de aspekter ved udkastet til afgørelse, der vedrører den valuta, som den udsteder.

Hver udstedende centralbank reagerer på ESMA's anmodninger om høring inden for 10 hverdage fra fremsendelsen af udkastet til afgørelse.

Hvis CCP-tilsynsudvalget under hensyn til artikel 24 vurderer, at den opståede situation er en akut situation, må den i det foregående afsnit omhandlede periode ikke overstige 24 timer.

Efter udløbet af perioden for høring af de udstedende centralbanker imødekommer CCP-tilsynsudvalget så vidt muligt de ændringer, som de har foreslået.

Hvis CCP-tilsynsudvalget i sit udkast til afgørelse, der skal forelægges tilsynsrådet, ikke afspejler de ændringer, som en udstedende centralbank har foreslået, underretter CCP-tilsynsudvalget skriftligt den pågældende udstedende centralbank og anfører sin fulde begrundelse og redegørelse for eventuelle væsentlige afvigelser fra disse ændringer.

3. ESMA foretager i tæt samarbejde med tredjelandes myndigheder, udstedende centralbanker og ESRB vurderinger af anerkendte CCP'ers modstandsdygtighed over for ugunstige markedsudviklinger i overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1095/2010. Ved udførelsen af disse vurderinger medtager ESMA i det mindste finansielle og operationelle risici samt cyberrisici og sikrer overensstemmelse med de vurderinger af CCP'ers modstandsdygtighed, der foretages i henhold til artikel 21, stk. 6, litra b), i nærværende forordning.

Article 25baKollegium for tredjelandes CCP'er

1. ESMA etablerer et kollegium for tredjelandes CCP'er med henblik på at lette udveksling af oplysninger.

2. Kollegiet består af:

a) de permanente medlemmer af CCP-tilsynsudvalget

b) de kompetente myndigheder med ansvar for tilsynet med CCP'er, som er udpeget af medlemsstaterne i henhold til artikel 22

c) de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med clearingmedlemmer af en tredjelands-CCP, som er anerkendt i henhold til artikel 25 og etableret i Unionen.

d) de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med handelspladser, der er etableret i Unionen, og som serviceres eller skal serviceres af en tredjelands-CCP, som er anerkendt i henhold til artikel 25

e) de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med værdipapircentraler, som er etableret i Unionen, og som en tredjelands-CCP, som er anerkendt i henhold til artikel 25, er tilknyttet eller agter at blive tilknyttet, og

f) medlemmerne af ESCB.

3. Kollegiet kan anmode CCP-tilsynsudvalget om at behandle konkrete spørgsmål vedrørende en CCP, der er etableret i et tredjeland. CCP-tilsynsudvalget tager behørigt hensyn til disse anmodninger og afgiver et passende svar.

4. Formanden for CCP-tilsynsudvalget leder kollegiet. Kollegiet etableres og drives på grundlag af en skriftlig aftale mellem alle dets medlemmer.

Artikel 25bbUdøvelsen af de i artikel 25c-25e omhandlede beføjelser

De beføjelser, som i medfør af artikel 25c-25e er tillagt ESMA, en embedsmand derfra eller anden person bemyndiget af ESMA, må ikke anvendes til at kræve videregivelse af oplysninger eller dokumenter, som er underlagt retten til fortrolighed.

Artikel 25cAnmodning om oplysninger

1. ESMA kan på simpel anmodning eller ved en afgørelse kræve, at anerkendte CCP'er og tilknyttede tredjeparter, som de pågældende CCP'er har outsourcet operationelle funktioner eller aktiviteter til, udleverer alle oplysninger, der er nødvendige for, at ESMA kan varetage sine opgaver i henhold til denne forordning.

2. ESMA angiver, når det sender en simpel anmodning om oplysninger i henhold til stk. 1, samtlige af følgende oplysninger:

a) en henvisning til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen

b) formålet med anmodningen

c) hvilke oplysninger der kræves

d) fristen for tilvejebringelse af oplysningerne

e) meddelelse til den person, som anmodes om oplysningerne, om, at det ikke er obligatorisk at tilvejebringe oplysningerne, men at oplysningerne, såfremt vedkommende frivilligt fremlægger dem, ikke må være ukorrekte eller vildledende

f) bøden som fastsat i artikel 25g sammenholdt med bilag III, afsnit V, litra a), hvis svarene på de stillede spørgsmål er ukorrekte eller vildledende.

3. ESMA angiver, hvis det i henhold til stk. 1 ved en afgørelse kræver, at der stilles oplysninger til rådighed, samtlige af følgende oplysninger:

a) en henvisning til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen

b) formålet med anmodningen

c) hvilke oplysninger der kræves

d) fristen for tilvejebringelse af oplysningerne

e) de tvangsbøder, der er foreskrevet ved artikel 25h, og som finder anvendelse, hvis de ønskede oplysninger er ufuldstændige

f) bøden som fastsat i artikel 25g sammenholdt med bilag III, afsnit V, litra a), hvis svarene på de stillede spørgsmål er ukorrekte eller vildledende, og

g) retten til at påklage afgørelsen for ESMA's klagenævn og retten til at få afgørelsen prøvet ved Den Europæiske Unions Domstol (i det følgende benævnt "Domstolen") i overensstemmelse med artikel 60 og 61 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

4. De personer, der er omhandlet i stk. 1, eller deres repræsentanter og, for så vidt angår juridiske personer og foreninger uden status som juridisk person, de personer, der ifølge lov eller vedtægt har beføjelse til at repræsentere dem, giver de ønskede oplysninger. Behørigt befuldmægtigede advokater kan give de ønskede oplysninger på kundernes vegne. Sidstnævnte bærer det fulde ansvar, såfremt de fremlagte oplysninger er ufuldstændige, ukorrekte eller vildledende.

5. ESMA fremsender uden ophold et eksemplar af den simple anmodning eller af sin afgørelse til den relevante kompetente myndighed i det tredjeland, hvor de i stk. 1 omhandlede personer, som er berørt af anmodningen om oplysninger, er bosat eller etableret.

Artkel 25dGenerelle undersøgelser

1. ESMA kan med henblik på varetagelse af sine opgaver i henhold til denne forordning foretage nødvendige undersøgelser af tier 2-CCP'er. Med henblik herpå har de embedsmænd eller andre personer, som ESMA har bemyndiget, beføjelse til at:

a) undersøge optegnelser, data, procedurer og ethvert andet materiale, som har betydning for udførelsen af ESMA's opgaver, uanset det medium, hvorpå eller hvori de er lagret

b) tage eller tilvejebringe bekræftede genparter eller udskrifter af sådanne optegnelser, data, procedurer og andet materiale

c) indkalde og anmode tier 2-CCP'er eller deres repræsentanter eller personale om mundtlige eller skriftlige forklaringer på forhold eller dokumenter, der vedrører kontrolbesøgets genstand og formål. og optage svarene

d) udspørge enhver anden juridisk eller fysisk person, der samtykker heri, med det formål at indsamle oplysninger om undersøgelsens genstand

e) anmode om oplysninger om telefonsamtaler og datatrafik.

De centralbanker, der udsteder de mest relevante EU-valutaer, der er clearet eller skal cleares af CCP'en, kan forelægge ESMA en begrundet anmodning om at medvirke ved sådanne undersøgelser, hvis det er relevant for gennemførelsen af deres pengepolitiske opgaver som fastsat i artikel 25, stk. 2b, litra b).

2. De embedsmænd og andre personer, som af ESMA er bemyndiget til at udføre de i stk. 1 nævnte undersøgelser, udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse, som angiver genstanden for undersøgelsen og dennes formål. I tilladelsen oplyses også om de tvangsbøder, der er omhandlet i artikel 25h, som finder anvendelse, hvis de krævede optegnelser, data, procedurer og eventuelt andet materiale eller svarene på de spørgsmål, som stilles til tier 2-CCP'er, ikke gives eller er ufuldstændige, og om de bøder, der er omhandlet i artikel 25g sammenholdt med bilag III, afsnit IV, litra b), og som finder anvendelse, hvis svarene på de spørgsmål, som stilles til tier 2-CCP'er, er ukorrekte eller vildledende.

3. Tier 2-CCP'er er forpligtet til at underkaste sig undersøgelser, som iværksættes på grundlag af en afgørelse truffet af ESMA. I afgørelsen angives undersøgelsens genstand og formål, de tvangsbøder, der er omhandlet i artikel 25h, de retsmidler, der er tilgængelige i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010, og retten til at få afgørelsen prøvet ved Domstolen.

4. ESMA underretter, inden det orienterer en tier 2-CCP om en undersøgelse, den relevante kompetente myndighed i det tredjeland, hvor undersøgelsen skal finde sted, om undersøgelsen og de bemyndigede personers identitet. Embedsmænd fra den pågældende kompetente tredjelandsmyndighed kan, på ESMA's anmodning, bistå de bemyndigede personer med at udføre deres opgaver. Embedsmænd fra den pågældende kompetente tredjelandsmyndighed kan også deltage i undersøgelser. Undersøgelser i henhold til denne artikel gennemføres, under forudsætning af at den pågældende tredjelandsmyndighed ikke modsætter sig dem.

Artikel 25eKontrolbesøg på stedet

1. ESMA kan, hvis det er nødvendigt, med henblik på varetagelse af sine opgaver i henhold til denne forordning foretage ▌kontrolbesøg på stedet på en hvilket som helst forretningslokalitet eller ejendom tilhørende tier 2-CCP'er. De centralbanker, der udsteder de mest relevante EU-valutaer, der er clearet eller skal cleares af CCP'en, skal indbydes til at deltage i sådanne kontrolbesøg på stedet, hvis disse kontrolbesøg har relation til de pengepolitiske opgaver som fastsat i artikel 25, stk. 2b, litra b).

2. De embedsmænd og andre personer, som af ESMA er bemyndiget til at foretage kontrolbesøg på stedet, kan betræde enhver forretningslokalitet/ethvert areal, som tilhører de juridiske personer, der er genstand for ESMA's afgørelse om undersøgelse, og udøve alle de beføjelser, der fremgår af artikel 25d, stk. 1. De har også beføjelse til at forsegle alle forretningslokaliteter og bøger eller optegnelser i det for kontrolbesøget nødvendige tidsrum og omfang.

3. ESMA underretter i tilstrækkelig tid inden kontrolbesøget den relevante kompetente myndighed i det tredjeland, hvor besøget skal gennemføres, herom. ESMA kan, i det omfang det er nødvendigt for at udføre kontrollerne korrekt og effektivt og efter at have informeret den relevante kompetente tredjelandsmyndighed, foretage kontrolbesøget på stedet uden forudgående varsel til CCP'en. Kontrolbesøg i henhold til denne artikel gennemføres, under forudsætning af at den pågældende tredjelandsmyndighed har bekræftet, at den ikke modsætter sig kontrolbesøgene.

De embedsmænd og andre personer, som af ESMA er bemyndiget til at foretage kontrolbesøg på stedet, udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse, som angiver genstanden for og formålet med kontrolbesøget samt de tvangsbøder, der er omhandlet i artikel 25h, og som finder anvendelse, hvis de berørte personer ikke underkaster sig kontrolbesøget.

4. Tier 2-CCP'er skal underkaste sig kontrolbesøg på stedet, som ESMA har påbudt ved afgørelse. Afgørelsen angiver kontrolbesøgets genstand og formål, fastsætter tidspunktet for dets påbegyndelse og oplyser om de tvangsbøder, der er foreskrevet i artikel 25h, de retsmidler, der er tilgængelige i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010, og om retten til at få afgørelsen prøvet ved Domstolen.

5. Embedsmænd og de personer, der er bemyndiget eller udpeget af den kompetente myndighed i det tredjeland, hvor kontrolbesøget skal gennemføres, kan ▌aktivt bistå embedsmændene og andre personer, der er bemyndiget af ESMA. Embedsmænd fra den relevante kompetente tredjelandsmyndighed indbydes til at deltage i kontrolbesøg på stedet.

6. ESMA kan også anmode kompetente myndigheder i tredjelande om at udføre særlige undersøgelsesopgaver og kontrolbesøg på stedet, som foreskrevet i denne artikel og i artikel 25d, stk. 1, på ESMA's vegne.

7. Hvis embedsmænd og andre ledsagende personer, der er bemyndiget af ESMA, fastslår, at en person modsætter sig en undersøgelse, der er påbudt i henhold til denne artikel, kan den pågældende kompetente tredjelandsmyndighed yde dem den bistand, der er nødvendig for, at de kan gennemføre deres kontrolundersøgelse på stedet, og eventuelt anmode om politiets eller en tilsvarende retshåndhævende myndigheds bistand.

Artikel 25fProcedureregler for tilsynsforanstaltninger og pålæg af bøder

1. Finder ESMA i forbindelse med udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der udgør en eller flere af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III, udpeger ESMA en uafhængig efterforskningsembedsmand internt i ESMA til at undersøge sagen. Den udpegede embedsmand må ikke være eller have været direkte eller indirekte inddraget i anerkendelsen af eller tilsynet med den pågældende CCP, og vedkommende skal udføre sine opgaver uafhængigt af ESMA.

2. Efterforskningsembedsmanden undersøger de påståede overtrædelser under hensyntagen til eventuelle udtalelser fra de personer, der er genstand for undersøgelserne, og indsender et fuldstændigt dossier med sine resultater til ESMA.

Efterforskningsembedsmanden kan med henblik på udførelsen af sine arbejdsopgaver udøve beføjelsen til at anmode om oplysninger i henhold til artikel 25c og til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet i henhold til artikel 25d og 25e. I forbindelse med udøvelsen af disse beføjelser skal efterforskningsembedsmanden overholde artikel 25bb.

Under udførelsen af sine opgaver skal efterforskningsembedsmanden have adgang til alle de dokumenter og oplysninger, som ESMA har indsamlet i forbindelse med sine aktiviteter.

3. Efterforskningsembedsmanden giver, efter at have afsluttet sin undersøgelse, og inden han indsender dossieret med resultaterne til ESMA, de personer, der er genstand for undersøgelsen, lejlighed til at blive hørt om de forhold, der undersøges. Efterforskningsembedsmanden baserer kun sine resultater på forhold, som de berørte personer har haft lejlighed til at udtale sig om.

Retten til forsvar for de berørte personer skal respekteres fuldt ud i forbindelse med undersøgelser i henhold til denne artikel.

4. Efterforskningsembedsmanden underretter, når han indsender dossieret med resultaterne til ESMA, de personer, der er genstand for undersøgelserne, herom. De personer, der er genstand for undersøgelserne, har ret til aktindsigt i dossieret med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger eller ESMA's interne forberedende dokumenter.

5. ESMA afgør på baggrund af dossieret med efterforskningsembedsmandens resultater og, når de berørte personer anmoder herom, efter at have hørt de personer, der er genstand for undersøgelserne i henhold til artikel 25i, hvorvidt de personer, der har været genstand for undersøgelsen, har gjort sig skyldige i en eller flere af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III, og træffer i givet fald en tilsynsforanstaltning i henhold til artikel 25n og pålægger en bøde i henhold til artikel 25g.

6. Efterforskningsembedsmanden deltager ikke i ESMA's overvejelser om sagen og indgår ikke på nogen anden måde i ESMA's beslutningsproces.

7. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 82 for nærmere at specificere procedurereglerne for udøvelse af beføjelsen til at pålægge bøder eller tvangsbøder, herunder bestemmelser om retten til forsvar, midlertidige bestemmelser og opkrævning af bøder eller tvangsbøder samt forældelsesfrister for pålæg og tvangsfuldbyrdelse af sanktioner.

8. Finder ESMA i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der vides at kunne betragtes som en overtrædelse af straffeloven ifølge gældende lovgivning, henviser ESMA sagen til de relevante nationale myndigheder med henblik på efterforskning og eventuelt strafferetlig behandling. Endvidere afholder ESMA sig fra at pålægge bøder eller tvangsbøder, hvis den er bekendt med, at en allerede truffet afgørelse om frifindelse eller idømmelse af straf på grundlag af et eller flere identiske forhold eller forhold, som i alt væsentligt er de samme, allerede har antaget retskraft som følge af en straffesag i henhold til national ret.

Artikel 25gBøder

1. Finder ESMA i overensstemmelse med artikel 25f, stk. 5, at en CCP forsætligt eller uagtsomt har gjort sig skyldig i en af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III, træffer ESMA afgørelse om pålæg af en bøde i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 2.

En CCP anses for forsætligt at have gjort sig skyldig i en overtrædelse, hvis ESMA har konstateret objektive faktorer, der viser, at CCP'en eller dens øverste ledelse med overlæg gjorde sig skyldig i overtrædelsen.

2. Grundbeløbene for de bøder, der er omhandlet i stk. 1, skal svare til op til det dobbelte af den fortjeneste, der er opnået, eller det tab, der er lidt som følge af overtrædelsen, hvis det er muligt at beregne disse beløb, eller op til 10 % af en juridisk persons samlede årlige omsætning som defineret i relevant EU-ret i det foregående regnskabsår.

3. De i stk. 2 fastsatte grundbeløb justeres om nødvendigt under hensyntagen til skærpende eller formildende omstændigheder i overensstemmelse med de relevante koefficienter, der er fastsat i bilag IV.

De relevante skærpende koefficienter anvendes én for én på grundbeløbet. Hvis mere end én skærpende koefficient finder anvendelse, lægges forskellen mellem grundbeløbet og det beløb, der fremkommer ved anvendelse af hver enkelt skærpende koefficient, til grundbeløbet.

De relevante formildende koefficienter anvendes én for én på grundbeløbet. Hvis mere end én formildende koefficient finder anvendelse, trækkes forskellen mellem grundbeløbet og det beløb, der fremkommer ved anvendelse af hver enkelt formildende koefficient, fra grundbeløbet.

4. Uanset stk. 2 og 3 kan bøden højst udgøre 20 % af den berørte CCP's årlige omsætning i det foregående regnskabsår, men hvis CCP'en direkte eller indirekte har haft en fortjeneste på grund af overtrædelsen, skal bøden mindst svare til den pågældende økonomiske fortjeneste.

Udgør en handling eller undladelse fra en CCP's side mere end én af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III, anvendes kun den største bøde beregnet i overensstemmelse med stk. 2 og 3 i tilknytning til én af disse overtrædelser.

Artikel 25hTvangsbøder

1. ESMA træffer afgørelse om pålæg af tvangsbøder med henblik på at tvinge:

a) en tier 2-CCP til at bringe en overtrædelse til ophør i overensstemmelse med en afgørelse i henhold til artikel 25n, stk. 1, litra a)

b) en person som omhandlet i artikel 25c, stk. 1, til at afgive udtømmende oplysninger, som der er anmodet om ved en afgørelse i henhold til artikel 25c

c) en tier 2-CCP:

i) til at underkaste sig en undersøgelse og navnlig til at udlevere fuldstændige optegnelser, data, procedurer eller alt andet ønsket materiale og til at supplere og korrigere andre oplysninger, som er udleveret i forbindelse med en undersøgelse, der er iværksat ved en afgørelse i henhold til artikel 25d, eller

ii) til at underkaste sig et kontrolbesøg på stedet, der er påbudt ved en afgørelse i henhold til artikel 25e.

2. En tvangsbøde skal være effektiv og stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed. Tvangsbøden pålægges pr. dags forsinkelse.

3. Uanset stk. 2 skal beløbet for tvangsbøderne svare til 3 % af den gennemsnitlige daglige omsætning i det foregående regnskabsår eller, for så vidt angår fysiske personer, 2 % af den gennemsnitlige daglige indtægt i det foregående kalenderår. Det beregnes fra den dato, der er anført i afgørelsen om at pålægge tvangsbøden.

4. En tvangsbøde pålægges i maksimalt seks måneder efter meddelelsen af ESMA's afgørelse. ESMA tager efter periodens udløb foranstaltningen op til revision.

Artikel 25iHøring af de berørte personer

1. Før ESMA træffer afgørelse om en bøde eller tvangsbøde i henhold til artikel 25g og 25h, giver den de personer, der er genstand for proceduren, lejlighed til at blive hørt om ESMA's undersøgelsesresultater. ESMA lægger kun de resultater til grund for sine afgørelser, som de personer, der er genstand for proceduren, har haft lejlighed til at udtale sig om.

1a. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis der er behov for en hasteforanstaltning for at imødegå en overhængende fare for, at det finansielle system lider væsentlig skade. I så fald kan ESMA træffe en midlertidig afgørelse og give de berørte personer mulighed for at blive hørt, hurtigst muligt efter at den har truffet sin afgørelse.

2. Retten til forsvar for de personer, der er genstand for proceduren, skal respekteres fuldt ud i procedureforløbet. De har ret til aktindsigt i ESMA's sagsakter med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger eller ESMA's interne forberedende dokumenter.

Artikel 25jOffentliggørelse, art, tvangsfuldbyrdelse og overførsel af bøder og tvangsbøder

1. ESMA offentliggør, hvilke bøder og tvangsbøder der er pålagt i henhold til artikel 25g og 25h, medmindre en sådan offentliggørelse ville udgøre en alvorlig trussel mod de finansielle markeder eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssig stor skade. En sådan offentliggørelse må ikke indeholde personoplysninger som omhandlet i forordning (EF) nr. 45/2001.

2. Bøder og tvangsbøder pålagt i henhold til artikel 25g og 25h er af administrativ karakter.

3. Træffer ESMA afgørelse om ikke at pålægge bøder eller tvangsbøder, underretter ESMA Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og de relevante kompetente myndigheder i tredjelandet herom og redegør for grundene til denne afgørelse.

4. Bøder og tvangsbøder pålagt i henhold til artikel 25g og 25h kan tvangsfuldbyrdes.

Tvangsfuldbyrdelsen sker efter de civile retsplejeregler i den medlemsstat eller det tredjeland, på hvis område den finder sted.

5. Bøder og tvangsbøder overføres til Den Europæiske Unions almindelige budget.

Artikel 25kPrøvelse ved Domstolen

Domstolen har ▌prøvelsesret med hensyn til klager over afgørelser, hvorved ESMA pålægger en bøde eller en tvangsbøde. Domstolen kan ophæve, nedsætte eller forhøje den pågældende bøde eller tvangsbøde.

Artikel 25lÆndring af bilag IV

For at tage hensyn til udviklingen på de finansielle markeder tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 82 vedrørende foranstaltninger til ændring af bilag IV.

Artikel 25mTilbagetrækning af anerkendelse

1. Uden at det berører artikel 25n, og med forbehold af følgende stykker, trækker ESMA en afgørelse om anerkendelse, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 25, tilbage, hvis ▌:

a) den pågældende CCP ikke gør brug af anerkendelsen i en periode på 6 måneder, udtrykkeligt giver afkald herpå eller ikke har udøvet sin virksomhed i en periode på over seks måneder

b) den pågældende CCP har opnået anerkendelsen på grundlag af urigtige erklæringer eller på anden uretmæssig vis

c) den pågældende CCP ikke længere opfylder betingelserne for anerkendelse i henhold til artikel 25, stk. 2b, eller hvis

ca) ESMA ikke kan varetage sit ansvar effektivt over den pågældende CCP i overensstemmelse med nærværende forordning, fordi tredjelandets myndighed for CCP'en ikke kan forsyne ESMA med alle relevante oplysninger i overensstemmelse med artikel 25, stk. 7, eller artikel 25, stk. 7a, alt efter hvad der er relevant.

d) den i artikel 25, stk. 6, omhandlede gennemførelsesretsakt er trukket tilbage eller suspenderet, eller en eller flere af de dertil knyttede betingelser ikke længere er opfyldt.

ESMA kan begrænse tilbagetrækningen af anerkendelsen til en bestemt tjenesteydelse, aktivitet eller klasse af finansielle instrumenter.

Ved fastsættelse af ikrafttrædelsesdatoen for afgørelsen om at trække anerkendelsen tilbage bestræber ESMA sig på at begrænse markedsforstyrrelser til et minimum.

2. Vurderer ESMA, at det i stk. 1, litra c), omhandlede kriterium er opfyldt for en CCP eller en bestemt tjeneste, en bestemt aktivitet eller en bestemt klasse af finansielle instrumenter, underretter ESMA den pågældende CCP og de relevante tredjelandsmyndigheder, inden den trækker en afgørelse om anerkendelse tilbage, og anmoder om, at der inden udløbet af en frist på højst 3 måneder træffes passende foranstaltninger til at afhjælpe situationen.

Konstaterer ESMA, at der ikke er truffet afhjælpende foranstaltninger inden udløbet af den givne frist, eller at de trufne foranstaltninger ikke er hensigtsmæssige, trækker ESMA sin afgørelse om anerkendelse tilbage.

3. ESMA underretter uden unødigt ophold den relevante kompetente tredjelandsmyndighed om en afgørelse om tilbagetrækning af anerkendelsen af en anerkendt CCP.

4. Enhver af de i artikel 25, stk. 3, litra a)-e), omhandlede myndigheder og enhver centralbank, der udsteder de mest relevante EU-valutaer, der er clearet eller skal cleares af tredjelands-CCP'en, som finder, at en af betingelserne i stk. 1 er opfyldt, kan anmode ESMA om at undersøge, om betingelserne for tilbagetrækning af anerkendelsen af en anerkendt CCP eller en bestemt tjeneste, en bestemt aktivitet eller en bestemt klasse af finansielle instrumenter er opfyldt. Beslutter ESMA sig for ikke at trække registreringen af den pågældende anerkendte CCP tilbage, giver ESMA den anmodende myndighed en fuldstændig begrundelse herfor,

Artikel 25nTilsynsforanstaltninger

1. Finder ESMA i overensstemmelse med artikel 25f, stk. 5, at en tier 2-CCP har gjort sig skyldig i en af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III, træffer ESMA afgørelse om:

a) krav om, at CCP'en bringer overtrædelsen til ophør

b) pålæg af bøder, jf. artikel 25g

c) udstedelse af offentlige meddelelser og/eller

d) tilbagetrækning af anerkendelsen af en CCP eller en bestemt tjeneste, en bestemt aktivitet eller en bestemt klasse af finansielle instrumenter i henhold til artikel 25m.

2. ESMA tager i forbindelse med de i stk. 1 omhandlede afgørelser hensyn til overtrædelsens art og alvorlighed ud fra følgende kriterier:

a) overtrædelsens varighed og hyppighed

b) hvorvidt overtrædelsen har afsløret alvorlige eller systemiske svagheder i CCP'ens procedurer eller i dens styringssystemer eller interne kontrol

c) hvorvidt overtrædelsen har givet anledning til, fremmet eller på anden vis foranlediget økonomisk kriminalitet

d) hvorvidt overtrædelsen er begået forsætligt eller uagtsomt.

3. ESMA underretter uden unødigt ophold den berørte CCP om enhver afgørelse, der træffes i henhold til stk. 1, og meddeler den til de relevante kompetente myndigheder i tredjelandet og til Kommissionen. ESMA offentliggør den pågældende afgørelse på sit websted senest 10 arbejdsdage efter den dato, hvor den blev vedtaget.

Samtidig med offentliggørelsen af sin afgørelse, jf. første afsnit, offentliggør ESMA endvidere den pågældende CCP's ret til at påklage afgørelsen, det forhold, hvis det er relevant, at en sådan klage er indgivet, idet det præciseres, at klagen ikke har opsættende virkning, og det forhold, at ESMA's klagenævn kan suspendere anvendelsen af den påklagede afgørelse i henhold til artikel 60, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1095/2010."

11.  I artikel 49 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:

"1. En CCP reviderer regelmæssigt de modeller og parametre, den har indført med henblik på at beregne marginkrav, bidrag til misligholdelsesfonde, krav til sikkerhedsstillelse og andre risikokontrolmekanismer. Den udsætter hyppigt modellerne for strenge stresstests for at vurdere deres modstandsdygtighed under ekstreme, men plausible markedsvilkår og foretager back-tests for at vurdere den anvendte metodologis pålidelighed. CCP'en indhenter en uafhængig godkendelse, underretter sin kompetente myndighed og ESMA om testresultaterne og indhenter den kompetente myndigheds godkendelse, jf. stk. 1a og artikel 21a, inden modellerne og parametrene ændres væsentligt.

De vedtagne modeller og parametre, herunder enhver væsentlig ændring heraf, gøres til genstand for en udtalelse fra kollegiet, jf. nedenstående stykker.

ESMA drager omsorg for, at oplysninger om resultaterne af stresstest videregives til ESA'erne, ESCB og Den Fælles Afviklingsinstans, så disse sættes i stand til at vurdere finansielle virksomheders eksponering mod CCP'ers misligholdelse."

b)  Følgende indsættes som stk. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e og 1f:

"1a. Agter en CCP at ændre de i stk. 1 omhandlede modeller og parametre væsentligt, skal den ansøge den kompetente myndighed om godkendelse af ændringen. CCP'en skal vedlægge sin ansøgning en uafhængig godkendelse af de påtænkte ændringer.

1b. Senest 30 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgningen foretager den kompetente myndighed, i samråd med ESMA, en risikovurdering af CCP'en og fremlægger en rapport for det kollegium, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 18.

1c. Senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af den i stk. 1b omhandlede rapport vedtager kollegiet en flertalsudtalelse i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3.

1d. Senest 60 arbejdsdage efter modtagelsen af den i stk. 1a omhandlede ansøgning giver den kompetente myndighed CCP'en skriftlig meddelelse om, hvorvidt godkendelsen er meddelt eller nægtet, med en fuldstændig begrundelse herfor.

1e. CCP'en ændrer ikke de i stk. 1 omhandlede modeller og parametre væsentligt, før den har indhentet godkendelse som omhandlet i stk. 1d. CCP'ens kompetente myndighed kan, efter at have indhentet ESMA's samtykke, give tilladelse til en midlertidig væsentlig ændring af disse modeller eller parametre, hvis det er behørigt begrundet."

ba)  Følgende indsættes som stk. 4a:

"4a. Med henblik på at sikre ensartede anvendelsesbetingelser for denne artikel udvikler ESMA i tæt samarbejde med ESCB udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som fastlægger en liste over indikatorer, der skal tages i betragtning af CCP'er, ESMA og de nationale kompetente myndigheder ved vurderingen af, hvorvidt en ændring af de modeller og parametre, der er nævnt i stk. 1, er væsentlige og kræver godkendelse af ESMA og den kompetente myndighed.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 months following the entry into force of this amending Regulation]. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

11a.  I artikel 84 indsættes som stk. 3a:

"3a. De kompetente myndigheder og ESMA fremsender oplysninger til de udstedende centralbanker, hvis disse oplysninger er relevante for varetagelsen af deres opgaver, dog med forbehold af de krav om tavshedspligt, der er fastlagt i artikel 83."

12.  I artikel 89 indsættes følgende stykker:

"3a. ESMA udøver først sine beføjelser i henhold til artikel 25, stk. 2a, 2b og 2c, fra og med den [insert date of entry into force of the delegated act referred to in the second subparagraph of paragraph 2a of that Article].

3b. ESMA gennemgår de afgørelser om anerkendelse, der er vedtaget i henhold til artikel 25, stk. 1, inden den [entry into force of this amending Regulation] for at fastslå, om hver af de CCP'er, der er anerkendt i henhold til disse afgørelser, er en tier 1-CCP eller en tier 2-CCP. ESMA tildeler anerkendte CCP'er en kategori senest 18 måneder efter ikrafttrædelsen af den i artikel 25, stk. 2a, andet afsnit, omhandlede delegerede retsakt."

12a.  I artikel 89 indsættes som stk. 9a:

"Senest den ... [three years after the entry into force of this amending Regulation] gennemgår Kommissionen gennemførelsen af afsnit III, IV og V i nærværende forordning vedrørende tilladelse til, anerkendelse af og tilsyn med CCP'er. Kommissionen vurderer, om ESMA skal tildeles flere opgaver, navnlig i lyset af, hvor velfungerende og effektive ESMA og de i afsnit III, IV og V omhandlede tilsynskollegier er. Kommissionen forelægger en rapport herom for Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten ledsages om nødvendigt af et lovgivningsforslag."

12b.  Artikel 90 affattes således:

Artikel 90ESMA's personale og ressourcer

"Senest ... [two years after the date of entry into force of this amending Regulation] foretager ESMA et skøn over de personale- og ressourcebehov, der følger af dens overtagelse af sine beføjelser og pligter i overensstemmelse med denne forordning, og forelægger Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en rapport.

13.  Teksten i bilaget til nærværende forordning indsættes som bilag III og IV.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den.

For Europa-Parlamentet  For Rådet

Formanden  Formanden

BILAG

Følgende tilføjes som bilag III og IV til forordning (EU) nr. 648/2012.

"BILAG III

Liste over overtrædelser, der er omhandlet i artikel 25g, stk. 1

I.  Overtrædelser i forbindelse med kapitalkrav:

a) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 16, stk. 1, ved at undlade at have en permanent og separat startkapital på mindst 7,5 mio. EUR

b) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 16, stk. 2, ved at undlade at have kapital, herunder tilbageholdt overskud og reserver, som står i et rimeligt forhold til den risiko, der stammer fra dens aktiviteter, og til enhver tid er tilstrækkelig til at sikre en velordnet afvikling eller omstrukturering af disse aktiviteter over en passende periode og en passende beskyttelse af CCP'en mod kredit-, modparts- og markedsrisici, operationelle og juridiske risici samt forretningsrisici, der ikke allerede er omfattet af specifikke finansielle ressourcer, jf. artikel 41, 42, 43 og 44.

II.  Overtrædelser i forbindelse med organisatoriske krav eller interessekonflikter:

a)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 26, stk. 1, ved at undlade at have solide forvaltningsordninger, hvilket omfatter en klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling og effektive procedurer til at identificere, styre, overvåge og indberette de risici, som den er eller kan blive udsat for, samt hensigtsmæssige interne kontrolmekanismer, herunder solide administrative og regnskabsmæssige procedurer

b)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 26, stk. 2, ved at undlade at vedtage passende regler og procedurer, som er tilstrækkeligt effektive til at sikre overholdelse, herunder dets lederes og ansattes overholdelse, af samtlige denne forordnings bestemmelser

c)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 26, stk. 3, ved at undlade at opretholde eller anvende en organisatorisk struktur, som sikrer kontinuitet og regelmæssighed i leveringen af tjenesteydelser og udøvelsen af aktiviteter, eller ved at undlade at anvende hensigtsmæssige og forholdsmæssigt afpassede systemer, ressourcer og procedurer

d)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 26, stk. 4, ved at undlade at holde indberetningsvejene for risikostyring og for dens øvrige drift klart adskilt

e)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 26, stk. 5, ved at undlade at opstille, gennemføre eller opretholde en lønpolitik, der fremmer en sund og effektiv risikostyring, og som ikke skaber incitamenter til en lempelse af risikostandarderne

f)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 26, stk. 6, ved at undlade at opretholde passende informationsteknologiske systemer til at kunne håndtere kompleksiteten, forskelligartetheden og typen af tjenesteydelser, der leveres, og aktiviteter, der udføres, for at sikre et højt sikkerhedsniveau og beskytte opbevarede oplysningernes integritet og fortrolighed

g)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 26, stk. 7, ved at undlade at offentliggøre dens forvaltningsordning, forretningsbestemmelser samt dens adgangskriterier for clearingmedlemskab vederlagsfrit

h)  en tier 2 CCP overtræder bestemmelserne i artikel 26, stk. 8, ved at undlade at være underlagt hyppig og uafhængig revision eller ved at undlade at fremlægge resultaterne af disse revisioner for bestyrelsen eller ved at undlade af stille disse resultater til rådighed for ESMA

i)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 27, stk. 1, eller artikel 27, stk. 2, andet afsnit, ved at undlade at sikre, at dens øverste ledelse og bestyrelsesmedlemmer har et tilstrækkeligt godt omdømme og tilstrækkelige erfaringer til at sikre en sund og forsigtig ledelse af CCP'en

j)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 27, stk. 2, ved at undlade at sikre, at mindst en tredjedel, dog ikke mindre end to, af medlemmerne af bestyrelsen er uafhængige, eller ved at undlade at indbyde repræsentanter for clearingmedlemmernes kunder til bestyrelsesmøderne, når der behandles spørgsmål af relevans for artikel 38 og 39, eller ved at lade godtgørelsen til de uafhængige medlemmer og andre medlemmer af bestyrelsen, som ikke indgår i ledelsen, stå i forhold til CCP'ens driftsresultat

k)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 27, stk. 3, ved at undlade på entydig vis at fastlægge bestyrelsens opgaver og ansvarsområder eller ved at undlade at stille referatet af bestyrelsesmøderne til rådighed for ESMA eller revisorerne

l)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 28, stk. 1, ved at undlade at nedsætte et risikoudvalg eller ved at undlade at lade dette risikoudvalg bestå af repræsentanter for dens clearingmedlemmer og uafhængige bestyrelsesmedlemmer samt repræsentanter for dens kunder, ved at sammensætte risikoudvalget på en sådan måde, at én af disse repræsentantgrupper råder over et flertal i risikoudvalget, eller ved at undlade behørigt at orientere ESMA om risikoudvalgets aktiviteter og afgørelser, hvis ESMA har anmodet om at blive behørigt orienteret

m)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 28, stk. 2, ved at undlade på entydig vis at fastsætte mandatet, forvaltningsordningen til sikring af uafhængighed, arbejdsgangen eller adgangskravene for risikoudvalgets medlemmer, eller hvorledes de vælges, eller ved at undlade at gøre forvaltningsordningen offentligt tilgængelig eller ved at undlade at fastsætte, at risikoudvalgets formand skal være et uafhængigt bestyrelsesmedlem, og at det rapporterer direkte til bestyrelsen, og at det afholder regelmæssige møder

n)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 28, stk. 3, ved at undlade at give risikoudvalget mulighed for at give anbefaling til bestyrelsen om enhver ordning, der kan påvirke CCP'ens risikostyring, eller ved at undlade at gøre en rimelig indsats for at konsultere risikoudvalget om udviklinger, der påvirker risikostyringen i akutte situationer

o)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 28, stk. 5, ved at undlade straks at underrette ESMA om enhver afgørelse, hvor bestyrelsen beslutter ikke at følge risikoudvalgets anbefaling

p)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 29, stk. 1, ved at undlade at opbevare alle optegnelser om de tjenesteydelser, der leveres, og aktiviteter, der udføres, i en periode på mindst ti år, hvilket er nødvendigt for at give ESMA mulighed for at kontrollere, at CCP'en overholder denne forordning

q)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 29, stk. 2, ved at undlade at opbevare alle oplysninger om alle aftaler, som den har behandlet, i en periode på mindst ti år efter en aftales ophævelse på en måde, som gør det muligt at identificere en transaktions oprindelige vilkår, inden CCP'ens clearing

r)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 29, stk. 3, ved at undlade på anmodning at stille de i artikel 29, stk. 1 og 2, omhandlede optegnelser og oplysninger eller alle oplysninger om de clearede aftalers positioner, uanset på hvilken handelsplads transaktionerne blev gennemført, til rådighed for ESMA og de relevante medlemmer af ESCB

s)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 30, stk. 1, ved at undlade, eller ved urigtigt eller ufuldstændigt, at oplyse identiteten på sine kapitalejere eller deltagere, som, uanset om det er direkte eller indirekte, i form af nationale eller juridiske personer, har en kvalificeret andel, eller størrelsen heraf

t)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 30, stk. 4, ved at tillade, at de i artikel 30, stk. 1, omhandlede personer udøver deres indflydelse på en måde, der vil kunne hindre en sund og forsigtig ledelse af CCP'en

u)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 31, stk. 1, ved at undlade, eller ved forkert eller ufuldstændigt, at underrette ESMA om eventuelle ændringer i sin ledelse eller ved at undlade at forelægge ESMA alle oplysninger, der er nødvendige for at vurdere overholdelsen af artikel 27, stk. 1, eller artikel 27, stk. 2, andet afsnit

v)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 33, stk. 1, ved at undlade at opretholde eller anvende effektive og skriftlige organisatoriske og administrative retningslinjer med henblik på at identificere eller forvalte potentielle interessekonflikter mellem sig selv, herunder dens ledelse, personale eller enhver anden person med direkte eller indirekte kontrol eller snævre forbindelser, og dens clearingmedlemmer eller deres kunder, som CCP'en kender til, eller ved at undlade at opretholde eller gennemføre passende procedurer med sigte på at løse eventuelle interessekonflikter

w)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 33, stk. 2, ved at undlade klart at oplyse clearingmedlemmet eller dette clearingmedlems berørte kunde, som CCP'en har kendskab til, om interessekonflikters generelle karakter eller om kilderne til interessekonflikter, før den påtager sig nye transaktioner fra det pågældende clearingmedlem, hvis de organisatoriske eller administrative retningslinjer, der er indført af denne CCP for at håndtere interessekonflikter, ikke er tilstrækkelige til med rimelig sikkerhed at sikre, at risikoen for at skade clearingmedlemmers eller kunders interesser undgås

x)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 33, stk. 3, ved i sine skriftlige retningslinjer at undlade at tage hensyn til ethvert forhold, som CCP'en er eller burde være bekendt med, og som kan give anledning til en interessekonflikt som følge af strukturen og forretningsaktiviteter i andre selskaber, til hvem den har et moder- eller datterselskabsforhold

y)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 33, stk. 5, ved at undlade at træffe alle rimelige foranstaltninger for at forebygge misbrug af de oplysninger, den opbevarer i sine systemer, eller forhindre brug af nævnte oplysninger til andre forretningsaktiviteter, eller at en fysisk person, som har snævre forbindelser til en CCP eller en juridisk person, som har et moder- eller datterselskab til CCP'en, anvender fortrolige oplysninger, som er registreret i CCP'en, til forretningsmæssige formål, uden forudgående samtykke fra den kunde, som disse fortrolige oplysninger tilhører

z)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 36, stk. 1, ved at undlade at handle redeligt og professionelt i overensstemmelse med sine clearingmedlemmers og deres kunders bedste interesse

aa)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 36, stk. 2, ved at undlade at have tilgængelige, klare og fair regler for omgående behandling af klager

bb)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 37, stk. 1 eller 2, ved løbende at anvende diskriminerende, uigennemsigtige eller subjektive adgangskriterier eller ved på anden måde at undlade løbende at sikre fair og åben adgang til CCP'en eller ved at undlade løbende at sikre, at dens clearingmedlemmer har tilstrækkelige finansielle ressourcer og tilstrækkelig operationel kapacitet til at opfylde de forpligtelser, som følger af deltagelse i en CCP, eller ved at undlade at foretage en omfattende undersøgelse af, om dens clearingmedlemmer overholder bestemmelserne, én gang om året

cc)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 37, stk. 4, ved at undlade at have objektive og gennemsigtige procedurer for suspension og velordnet udtræden af clearingmedlemmer, som ikke længere opfylder kriterierne i artikel 37, stk. 1

dd)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 37, stk. 5, ved at nægte et clearingmedlem, som opfylder kriterierne i artikel 37, stk. 1, adgang, hvis der ikke foreligger en behørig skriftlig begrundelse for en sådan nægtelse af adgang, som er baseret på en omfattende risikoanalyse

ee)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 38, stk. 1, ved at undlade at give sine clearingmedlemmers kunder særskilt adgang til de specifikke tjenesteydelser, der leveres

ff)  en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 39, stk. 7, ved at undlade at tilbyde de forskellige adskillelsesniveauer, der er omhandlet i nævnte stykke, på rimelige forretningsmæssige vilkår.

III.  Overtrædelser i forbindelse med operationelle krav:

a) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 34, stk. 1, ved at undlade at udarbejde, gennemføre eller opretholde en hensigtsmæssig forretningskontinuitetsplan og en katastrofeberedskabsplan, som har til formål at sikre opretholdelsen af CCP'ens funktioner, sikre rettidig genopretning af alle transaktioner og opfyldelse af CCP'ens forpligtelser, og som mindst giver mulighed for at genoptage alle transaktioner fra det tidspunkt, hvor de blev afbrudt, for at give den pågældende CCP mulighed for at opretholde driftssikkerheden og gennemføre afvikling på den planlagte dato

b) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 34, stk. 2, ved at undlade at etablere, gennemføre eller opretholde en passende procedure, der har til formål at sikre rettidig og korrekt afvikling eller overførsel af kundernes og clearingmedlemmernes aktiver og positioner i tilfælde af tilbagetrækning af anerkendelsen i medfør af en afgørelse i henhold til artikel 25

c) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 35, stk. 1, andet afsnit, ved at outsource vigtige aktiviteter forbundet med risikostyring af den pågældende CCP

d) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 39, stk. 1, ved at undlade at føre særskilte fortegnelser og konti, som til enhver tid sætter den i stand til omgående på konti hos CCP'en at skelne aktiver og positioner, som opbevares på vegne af et givet clearingmedlem, fra aktiver og positioner, som opbevares på vegne af ethvert andet clearingmedlem, og fra dens egne aktiver

e) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 39, stk. 2, ved at undlade at tilbyde at føre og ved ikke at føre, hvor der anmodes herom, særskilte fortegnelser og konti, som gør det muligt for de enkelte clearingmedlemmer på konti hos CCP'en at skelne det pågældende clearingmedlems aktiver og positioner fra dem, som opbevares på vegne af clearingmedlemmets kunder

f) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 39, stk. 3, ved at undlade at tilbyde at føre og ved ikke at føre, hvor der anmodes herom, særskilte fortegnelser og konti, som gør det muligt for de enkelte clearingmedlemmer på konti hos CCP'en at skelne aktiver og positioner, som opbevares på vegne af en kunde, fra dem, som opbevares på vegne af andre kunder, eller ved at undlade at tilbyde clearingmedlemmerne mulighed for at åbne flere konti i deres eget navn på vegne af deres kunder, hvor der anmodes herom

g) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 40 ved at undlade at måle og vurdere så tæt på realtid som muligt dens likviditets- og krediteksponeringer over for de enkelte clearingmedlemmer og, hvis det er relevant, over for en anden CCP, som den har indgået en interoperabilitetsordning med, eller ved at undlade at have adgang til relevante prisfastsættelseskilder for at kunne måle eksponeringerne korrekt på et rimeligt omkostningsgrundlag

h) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 41, stk. 1, ved at undlade at pålægge, anmode om eller opkræve marginer for at begrænse sine krediteksponeringer fra sine clearingmedlemmer og, hvis det er relevant, CCP'er, med hvilke den har interoperabilitetsordninger, eller ved at pålægge, anmode om eller opkræve marginer, som ikke er tilstrækkelige til at dække eventuelle eksponeringer, som CCP'en skønner vil forekomme, indtil de relevante positioner realiseres, eller til at dække tab, som følger af mindst 99 % af eksponeringsbevægelserne inden for en passende tidshorisont, eller til at sikre, at CCP'en som et minimum dagligt stiller fuld sikkerhed for sine eksponeringer over for alle sine clearingmedlemmer og, hvis det er relevant, alle CCP'er, med hvilke den har interoperabilitetsordninger, eller om nødvendigt til at tage hensyn til eventuelle procykliske effekter

i) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 41, stk. 2, ved at undlade ved fastsættelse af marginkrav at indføre modeller og parametre, som tager højde for de clearede produkters risikoprofil og intervallet mellem marginopkrævninger, markedslikviditet og mulige ændringer under transaktionens forløb

j) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 41, stk. 3, ved at undlade at anmode om og opkræve marginer på intradagsbasis, i det mindste når forud fastsatte tærskler overskrides

k) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 42, stk. 3, ved at undlade at opretholde en misligholdelsesfond, der som minimum sætter den i stand til under ekstreme, men plausible markedsvilkår at modstå misligholdelse hos det clearingmedlem, over for hvilket CCP'en har de største eksponeringer, eller hos det andet- og det tredjestørste clearingmedlem, hvis summen af deres eksponeringer er større, eller ved at udvikle scenarier, som ikke omfatter de perioder, hvor de markeder, som CCP'en leverer tjenester til, oplevede de største udsving, og en række potentielle fremtidige scenarier, som tager højde for pludselige salg af finansielle ressourcer og hurtige reduktioner i markedslikviditeten.

l) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 43, stk. 2, hvis misligholdelsesfonden, som er omhandlet i artikel 42, og de andre finansielle ressourcer, som er omhandlet i artikel 43, stk. 1, ikke sætter den i stand til at modstå misligholdelse hos de to clearingmedlemmer, over for hvilke den har de største eksponeringer under ekstreme, men plausible markedsvilkår

m) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 44, stk. 1, ved at undlade til enhver tid at have adgang til passende likviditet for at kunne gennemføre sine tjenester og aktiviteter eller ved at undlade dagligt at måle sit potentielle likviditetsbehov

o) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 45, stk. 1, 2 og 3, ved at undlade at bruge de marginer, som et misligholdende clearingmedlem har indbetalt, forud for andre finansielle midler til dækning af tab

p) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 45, stk. 4, ved at undlade at anvende egne dedikerede ressourcer inden anvendelse af ikke-misligholdende clearingmedlemmers bidrag til misligholdelsesfonden

q) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 46, stk. 1, ved at acceptere andet end højlikvid sikkerhedsstillelse med minimal kredit- og markedsrisiko til dækning af sin indledende og løbende eksponering over for clearingmedlemmer, hvor anden sikkerhedsstillelse ikke er tilladt i henhold til den delegerede retsakt, der vedtages af Kommissionen i henhold til artikel 46, stk. 3

r) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 47, stk. 1, ved at investere sine finansielle midler i andet end kontantmidler eller højlikvide finansielle instrumenter med minimal markeds- og kreditrisiko, som skal kunne realiseres hurtigt med en minimal negativ indvirkning på prisen til følge

s) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 47, stk. 3, ved at undlade at deponere finansielle instrumenter, der indbetales som marginer eller som bidrag til misligholdelsesfonden, hos operatører af værdipapirafviklingssystemer, som sikrer fuld beskyttelse af disse finansielle instrumenter, i det omfang de er tilgængelige, eller ved at undlade at anvende andre meget sikre ordninger med autoriserede finansieringsinstitutter

t) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 47, stk. 4, ved at deponere kontantmidler på andre måder end via meget sikre ordninger hos autoriserede finansieringsinstitutter eller via anvendelse af centralbankernes stående indskudsfacilitet eller en tilsvarende ordning i centralbankregi

u) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 47, stk. 5, ved at deponere aktiver hos en tredjepart uden at sikre, at aktiver tilhørende clearingmedlemmer kan skelnes fra aktiver tilhørende CCP'en og aktiver tilhørende den pågældende tredjepart ved anvendelse af konti med forskellige navne i tredjepartens regnskab eller tilsvarende foranstaltninger, der resulterer i samme grad af beskyttelse, eller ved ikke at have øjeblikkelig adgang til de finansielle instrumenter i påkrævet tilfælde

v) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 47, stk. 6, ved at investere sin kapital eller beløb, som har oprindelse i de krav, der er fastsat i artikel 41, 42, 43 eller 44, i egne værdipapirer eller i dens moderselskabs eller datterselskabs værdipapirer

w) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 48, stk. 1, ved ikke at råde over detaljerede procedurer, som skal følges, hvis et clearingmedlem ikke opfylder CCP'ens deltagelseskrav som fastsat i artikel 37 inden for den tidsfrist og efter de procedurer, som CCP'en har fastsat, eller ved at undlade i detaljer at opstille de procedurer, som skal følges, hvis et clearingmedlems misligholdelse ikke anmeldes af CCP'en, eller ved at undlade at revidere disse procedurer årligt

x) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 48, stk. 2, ved at undlade at træffe omgående foranstaltninger med henblik på at begrænse tab og likviditetspres, som følger af clearingmedlemmers misligholdelser, og sikre, at lukning af clearingmedlemmers positioner ikke griber forstyrrende ind i dens transaktioner eller udsætter ikke-misligholdende clearingmedlemmer for tab, som de ikke kunne forudse eller kontrollere

y) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 48, stk. 3, ved at undlade straks at underrette ESMA, inden misligholdelsesproceduren meddeles eller udløses

z) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 48, stk. 4, ved at undlade at sikre, at dens misligholdelsesprocedurer kan håndhæves, og ved at undlade at træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at den har retlige beføjelser til at realisere det misligholdende clearingmedlems egne positioner og overføre eller realisere det misligholdende clearingmedlems kunders positioner

aa) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 49, stk. 1, ved at undlade regelmæssigt at revidere de modeller og parametre, den har indført med henblik på at beregne marginkrav, bidrag til misligholdelsesfonde, krav til sikkerhedsstillelse og andre risikokontrolmekanismer, og ved at undlade hyppigt at udsætte modellerne for strenge stresstest for at vurdere deres modstandsdygtighed under ekstreme, men plausible markedsvilkår eller foretage backtest for at vurdere den anvendte metodologis pålidelighed eller ved at undlade at indhente en uafhængig godkendelse eller ved at undlade at underrette ESMA om testresultaterne eller indhente ESMA's godkendelse, inden modellerne og parametrene ændres væsentligt

bb) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 49, stk. 2, ved at undlade regelmæssigt at teste de centrale aspekter ved sine misligholdelsesprocedurer eller ved at undlade at træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at alle clearingmedlemmer forstår dem og har indført passende foranstaltninger med henblik på at håndtere en misligholdelsessituation

cc) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 49, stk. 1a, ved at foretage væsentlige ændringer af de modeller og parametre, der er omhandlet i artikel 49, stk. 1, inden den har indhentet ESMA's godkendelse af disse ændringer

dd) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 50, stk. 1, ved at undlade at anvende, hvis det er praktisk og muligt, centralbankpenge til at afvikle sine transaktioner eller ved at undlade at tage skridt til nøje at afgrænse kontantafviklingsrisici, hvis der ikke anvendes centralbankpenge

ee) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 50, stk. 3, ved at undlade at fjerne hovedrisikoen ved i det omfang, det er muligt, at anvende princippet om levering mod betaling, hvis den pågældende CCP er forpligtet til at foretage eller modtage levering af finansielle instrumenter

ff) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 50a eller artikel 50b ved at undlade at beregne KCCP som anført i nævnte artikel eller ved at undlade at følge de regler for beregningen af KCCP, som er fastsat i artikel 50a, stk. 2, samt i artikel 50b og 50d

gg) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 50a, stk. 3, ved at undlade at beregne KCCP mindst én gang hvert kvartal eller ved at beregne den mindre hyppigt end krævet af ESMA i overensstemmelse med artikel 50a, stk. 3

hh) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 51, stk. 2, ved at undlade at have ikke-diskriminerende adgang både til de data, den har brug for til at varetage sine funktioner, fra en handelsplads i det omfang, CCP'en opfylder de driftsmæssige og tekniske krav fastsat af handelspladsen, og til det relevante afviklingssystem.

ii) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 52, stk. 1, ved at indgå en interoperabilitetsaftale uden at opfylde de krav, der er fastsat i litra a), b), c) og d) i nævnte stykke

jj) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 53, stk. 1, ved på konti at undlade at skelne mellem aktiver og positioner, der opbevares på vegne af en anden CCP, som den har indgået en interoperabilitetsordning med

kk) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 54, stk. 1, ved at indgå en interoperabilitetsaftale uden forhåndsgodkendelse fra ESMA.

IV.  Overtrædelser i forbindelse med gennemsigtighed og oplysningers tilgængelighed:

a) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 38, stk. 1, ved at undlade at offentliggøre priserne og gebyrerne for hver af de tjenesteydelser, som leveres, særskilt, herunder oplysninger om prisafslag og rabatter og betingelserne for at kunne drage fordel af nævnte reduktioner

b) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 38, stk. 1, ved at undlade at forelægge oplysninger om omkostninger og indtægter i forbindelse med de tjenesteydelser, der leveres, for ESMA

c) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 38, stk. 2, ved at undlade at underrette clearingmedlemmer og deres kunder om de risici, der er forbundet med tjenesteydelserne

d) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 38, stk. 3, ved at undlade at underrette dens clearingmedlemmer eller ESMA om de prisoplysninger, der anvendes til at beregne deres ultimo dagen-eksponering over for clearingmedlemmerne, eller ved at undlade at offentliggøre de clearede transaktioners volumen inden for hvert instrument, som cleares af CCP'en på et samlet grundlag

f) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 38, stk. 4, ved at undlade at offentliggøre de operationelle og tekniske krav, som er forbundet med kommunikationsprotokollerne, der omfatter indholdet og de meddelelsesformater, den anvender til at kommunikere med tredjemand, herunder de operationelle og tekniske krav, der er omhandlet i artikel 7

g) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 38, stk. 5, ved at undlade at offentliggøre alle overtrædelser begået af clearingmedlemmer af kriterierne i artikel 37, stk. 1, eller de krav, der er fastsat i artikel 38, stk. 5, undtagen hvis ESMA mente, at en sådan offentliggørelse ville udgøre en trussel mod den finansielle stabilitet eller tilliden til markedet eller ville være til alvorlig skade for de finansielle markeder eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssigt stor skade

h) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 39, stk. 7, ved at undlade at offentliggøre beskyttelsesniveauerne og de omkostninger, der er forbundet med de forskellige adskillelsesniveauer, den tilbyder

i) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 49, stk. 3, ved at undlade at offentliggøre centrale oplysninger om sin risikostyringsmodel og de forudsætninger, der er lagt til grund for de stresstest, der er omhandlet i artikel 49, stk. 1

j) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 50, stk. 2, ved at undlade tydeligt gøre rede for sine forpligtelser med hensyn til levering af finansielle instrumenter, herunder om den er forpligtet til at foretage eller modtage levering af et finansielt instrument, eller om den dækker deltageres tab i forbindelse med leveringsprocessen

k) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 50c, stk. 1, ved at undlade at oplyse de clearingmedlemmer, som er institutter, eller deres kompetente myndigheder om de oplysninger, der er omhandlet i artikel 50c, stk. 1, litra a), b), c), d) og e)

l) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 50c, stk. 2, ved at undlade at underrette de clearingmedlemmer, som er institutter, mindst én gang hvert kvartal eller ved at underrette dem mindre hyppigt end krævet af ESMA i overensstemmelse med artikel 50c, stk. 2.

V.  Overtrædelser i forbindelse med hindringer for tilsynsaktiviteterne:

a) en CCP overtræder bestemmelserne i artikel 25c ved at undlade at stille oplysninger til rådighed som svar på en afgørelse, der kræver oplysninger i henhold til artikel 25c, stk. 2, eller ved at fremlægge ukorrekte eller vildledende oplysninger som svar på en simpel anmodning om oplysninger fra ESMA i medfør af artikel 25c, stk. 2 eller 3, eller som svar på en af ESMA truffet afgørelse, der kræver oplysninger i medfør af artikel 25c, stk. 3

b) en CCP forelægger ukorrekte eller vildledende oplysninger som svar på forespørgsler fremsat i medfør af artikel 25d, stk. 1, litra c) eller d)

c) en tier 2-CCP efterkommer ikke rettidigt en tilsynsforanstaltning som krævet i henhold til en afgørelse vedtaget af ESMA i medfør af artikel 25n

d) en tier 2-CCP underkaster sig ikke et kontrolbesøg på stedet som krævet i henhold til en afgørelse om kontrolbesøg vedtaget af ESMA i medfør af artikel 25e."

1.  Som bilag IV indsættes:

"BILAG IV

Liste over koefficienter knyttet til skærpende og formildende faktorer i forbindelse med anvendelsen af artikel 25g, stk. 3

Følgende koefficienter finder kumulativt anvendelse på de grundbeløb, der er fastsat i artikel 25g, stk. 2:

I.  Justeringskoefficienter knyttet til skærpende omstændigheder:

a) hvis overtrædelsen er begået gentagne gange, anvendes en yderligere koefficient på 1,1 for hver gang, den er gentaget

b) hvis overtrædelsen er begået i mere end seks måneder, anvendes en koefficient på 1,5

c) hvis overtrædelsen har afsløret systemiske svagheder ved CCP'ens organisation, navnlig i dens procedurer, forvaltningssystemer eller interne kontroller, anvendes en koefficient på 2,2

d) hvis overtrædelsen har en negativ indvirkning på kvaliteten af CCP'ens tjenesteydelser og aktiviteter, anvendes en koefficient på 1,5

e) hvis overtrædelsen er begået forsætligt, anvendes en koefficient på 2

f) hvis der ikke er truffet afhjælpende foranstaltninger, efter at overtrædelsen er konstateret, anvendes en koefficient på 1,7

g) hvis CCP'ens øverste ledelse ikke har samarbejdet med ESMA om gennemførelsen af dennes undersøgelser, anvendes en koefficient på 1,5.

II.  Justeringskoefficienter knyttet til formildende omstændigheder:

a) hvis overtrædelsen er begået i mindre end ti arbejdsdage, anvendes en koefficient på 0,9

b) hvis CCP'ens øverste ledelse kan godtgøre, at den har truffet alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre overtrædelsen, anvendes en koefficient på 0,7

c) hvis CCP'en hurtigt, effektivt og i fuldt omfang har underrettet ESMA om overtrædelsen, anvendes en koefficient på 0,4

d) hvis CCP'en frivilligt har truffet foranstaltninger for at sikre, at en lignende overtrædelse ikke kan begås fremover, anvendes en koefficient på 0,6."

(1)

  EUT C 385 af 15.11 2017, s. 3.

(2)

  EUT C 434 af 15.12 2017, s. 63.

(3)

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv. udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(4)

  EUT C 385 af 15.11 2017, s. 3.

(5)

  EUT C 434 af 15.12 2017, s. 63.

(6)

  Europa-Parlamentets holdning af [...] (EUT [...]) og Rådets afgørelse af [...].

(7)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

(8)

  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre (COM(2017) 218 final).

(9)

  ESMA fremlægger i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 648/2012 en liste over de tredjelands-CCP'er, der er anerkendt som udbydere af tjenesteydelser og aktiviteter i Unionen. Tredjelands-CCP'erne er etableret i 15 lande, som er omfattet af CCP-ækvivalensafgørelser vedtaget af Kommissionen, nemlig Australien, Hongkong, Singapore, Japan, Canada, Schweiz, Sydkorea, Mexico, Sydafrika og CFTC i USA, Brasilien, De Forenede Arabiske Emirater, Dubai International Financial Centre (DIFC), Indien og New Zealand.

(10)

  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365. COM(2016)0856.

(11)

  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Centralbank om imødegåelse af udfordringer for vigtige finansielle markedsinfrastrukturer og videreudvikling af kapitalmarkedsunionen, Bruxelles, den 4. maj 2017 (COM(2017) 225 final).

(12)

  Meddelelse om "Unionens tilstand 2016: Gennemførelse af kapitalmarkedsunionen — Kommissionen fremskynder reformprocessen", 14. september 2016.

(13)

  "Public consultation on the operations of the European Supervisory Authorities" (21/03/2017 – 16/05/2017).

(14)

  Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).


BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

Følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen af udkastet til betænkning:

Enhed og/eller person

 

Det amerikanske handelskammer (American Chamber of Commerce): Medlemmer af udvalget for finansielle tjenesteydelser

Association Française de gestion: Virginie Buey, Virginie Gaborit, Pierre Garrault, Jean-Louis Laurens

 

Sammenslutningen af Finansielle Markeder i Europa (Association for Financial Markets in Europe) Stephen Burton, Michael Cole-Fontayn

Autorité des Marchés Financiers: Patrice Aguesse, Claire Guillaumot, Isabelle Massonat

Bank of England: David Bailey, Barry King, Zertasha Malik, Holly Snaith, Richard Spooner

Banque de France: Emmanuelle Assouan, Claudine Hurman, Ivan Odonnat, Francois Villeroy de Galhau,

Blackrock: Stephen Fisher, Carey Evans

Brunswick Group: Michael Feuerstein

CEPS: Karel Lannoo

Chicago Mercantile Exchange (CME): Sunil Cutinho, Sean Downey, Emily Hendrix, Simon Turek

City Bank: Slawomir Sikora

City UK: John Mac Farlane

City of London: Jeremy Browne

Commerzbank: Martin Zielke

Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC): Ann Schuman, Michalis Sotiropoulos, Mark Wetjen

Deutsche Bank: Jürgen Feil, Arthur Marquis, Nina Schindler, Katharina Wolf

Deutsche Börse: Niels Brab, Claire Bravard Alexandra Hachmeister

Eurex: Thomas Book, Niels Brab, Matthias Graulich, Erik Müller

Den europæiske sammenslutning af offentlige banker (European Association of Public Banks): Filip Chraska, Thorsten Guthke

Den europæiske sammenslutning af CCP-clearinginstitutter (European Association of CCP Clearing Houses): Chiara Bergamaschi, Rafael Plata

Den Europæiske Centralbank: Marguerite Connell, Benoit Coeure, Stephanie.Bergbauer, Corinna Freund, Jean-Francois Jamet, Pierre Marmara, Yves Mersch, Panagiotis Papapaschalis, Clement Rouveyrol

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed: Giampiero Carla , Steven Maijoor, Jakub Michalik, Maud Thimon

Sammenslutningen af Europæiske Børser (Federation of European Securities Exchange:): Richard Fenner

Sammenslutningen af franske banker: Taha Bousmaha, Philippe de Soumagnat, Benjamin Quatre

Den tyske sammenslutning af fondsforvaltere (BVI): Felix Ertl, Rudolf Siebel

Intercontinental Exchange (ICE): Nicolas Kügler, Finbarr Hutcheson

KPDW CCP: Slawomir Panasiuk, Marcin Truchanowicz, Karolina Ziolkowska

London Clearing House (LCH): Julien Jardelot, Daniel Maguire, Corentine Poilvet-Clediere, Nikhil Rathi

Association des banquiers luxembourgeois og Association luxembourgeoise des fonds d'investissement: Marc-André Bechet, Antoine Kremer, Gilles Pierre

 

FIA: Walt Lukken, Jackie Mesa, Corinna Schempp, Simon Puleston Jones

International Swaps and Derivatives Association (ISDA): Roger Cogan, Ulrich Karl

International Regulatory Strategy Group: Mark Hoban

Moody's Nigel Phipps

Japan Center for International Finance: Jutaro Kaneko

NASDAQ: Erica Brown, Julia Haglind, Hans-Ole Jochumsen,

Nomura Bank: Yuji Nakata

SIX-clear : Matthias Heer, Urs Wieland

Delstaten Hessen: Mark Weinmeister, Robert Möhrle

Union Investment: Andreas Illenseer

US Commodities Futures Trading Commission: John Behnam, Chris Giancarlo, Brian Quintenz, Eric Pan, Tracey Wingate

USA's finansministerium Corrado Camera, Lawrence Norton, Rebekah Goshorn-Jurata

USA's handelskammer (US Chamber of Commerce): Thomas Quaadman, Samantha DeZur, Sean Downey, Giovanni Campi

Følgende enheder har organiseret præsentationer, hvor Danuta Hübner deltog og redegjorde for sit arbejde om CCP-tilsyn:

APCO, Bundesverband deutscher Banken, Association for Financial Markets in Europe (AFME), Det britiske handelskammer, Eurofi, European Parliamentary Financial Services Forum (EPFSF), Financial Future, Fleishmann Hillard, Linklaters, QED


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP’er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP’er

Referencer

COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)

Dato for høring af EP

13.6.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

11.9.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

11.9.2017

ITRE

11.9.2017

JURI

11.9.2017

AFCO

11.9.2017

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

29.6.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

12.7.2017

AFCO

11.9.2017

Ordførere

       Dato for valg

Danuta Maria Hübner

6.7.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

10.10.2017

21.2.2018

24.4.2018

 

Dato for vedtagelse

16.5.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

4

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Andrea Cozzolino, Ramón Jáuregui Atondo, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Dato for indgivelse

25.5.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB

45

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

ECR

Kay Swinburne

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

5

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan

S&D

Neena Gill, Alex Mayer

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 8. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik