Procedura : 2017/0136(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0190/2018

Teksty złożone :

A8-0190/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/04/2019 - 10.18

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0438

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1045kWORD 128k
25.5.2018
PE 616.847v02-00 A8-0190/2018

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich

(COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner

ERRATY/ADDENDA
POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich

(COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0331),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0191/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 października 2017 r.(1),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 20 września 2017 r.(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0190/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka    1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO(3)*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego(4),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(5),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(6),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012(7) zawiera wymóg, by standaryzowane kontrakty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym były rozliczane przez kontrahenta centralnego (CCP), zgodnie z podobnymi wymogami obowiązującymi w innych krajach grupy G-20. W rozporządzeniu tym nałożono również na CCP rygorystyczne wymogi ostrożnościowe, organizacyjne i wymogi w zakresie prowadzenia działalności oraz wprowadzono rozwiązania w zakresie nadzoru ostrożnościowego nad CCP w celu ograniczenia ryzyka dla użytkowników CCP i wspierania stabilności finansowej. Całkowita realizacja celów grupy G-20, które zostały uzgodnione w 2009 r. podczas szczytu w Pittsburghu, powinna być kontynuowana, aby jak najpełniej wykorzystać zalety stabilności finansowej.

(2)  Od czasu przyjęcia rozporządzenia (UE) nr 648/2012 wolumen działalności CCP zarówno w UE, jak i na całym świecie dynamicznie wzrósł tak pod względem skali, jak i zakresu. W nadchodzących latach CCP będą w dalszym ciągu rozszerzać działalność w związku z wprowadzaniem dodatkowych obowiązków rozliczania, zwłaszcza w odniesieniu do będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym instrumentów pochodnych opartych na akcjach i walutowych instrumentów pochodnych jako klas aktywów objętych pierwotnym zakresem stosowania, i z przyrostem dobrowolnych rozliczeń dokonywanych przez kontrahentów nieobjętych tymi obowiązkami. Wniosek Komisji z dnia 4 maja 2017 r.(8) dotyczący ukierunkowanej zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 w celu poprawy jego skuteczności i proporcjonalności stworzy kolejne zachęty, które skłonią CCP do oferowania kontrahentom centralnego rozliczania instrumentów pochodnych oraz do ułatwienia dostępu do usług rozliczeniowych mniejszym kontrahentom finansowym i kontrahentom niefinansowym. Wymienione elementy stanowią podstawę pełnej realizacji celów grupy G-20 zmierzających do trwałej poprawy stabilności finansowej. Pogłębienie i lepsza integracja rynków kapitałowych wskutek wprowadzenia unii rynków kapitałowych dodatkowo zwiększą zapotrzebowanie na transgraniczne usługi rozliczeniowe w Unii, dzięki czemu wzrośnie również znaczenie CCP w systemie finansowym oraz zacieśnią się wzajemne powiązania między nimi oraz ich powiązania z innymi podmiotami.

(3)  Liczba CCP, którzy obecnie mają siedzibę w Unii i uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności na mocy rozporządzenia (UE) nr 648/2012, jest stosunkowo niewielka – w czerwcu 2017 r. było ich 17. 28 CCP z państw trzecich zostało uznanych na mocy przepisów tego rozporządzenia dotyczących równoważności, co umożliwiło im również oferowanie usług członkom rozliczającym i systemom obrotu mającym siedzibę w Unii(9). Rynki usług rozliczeniowych są wysoce zintegrowane w obrębie Unii, ale charakteryzują się przy tym dużą koncentracją w niektórych klasach aktywów i silnymi wzajemnymi powiązaniami. Koncentracja ryzyka sprawia, że upadłość CCP jest zdarzeniem mało prawdopodobnym, ale o potencjalnie niezwykle silnym oddziaływaniu. Zgodnie ze wspólnym stanowiskiem grupy G-20 Komisja przyjęła w listopadzie 2016 r. wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP(10) w celu zadbania o to, by właściwe organy były odpowiednio przygotowane na podjęcie działań wobec CCP będącego na progu upadłości, dzięki czemu utrzymałyby stabilność finansową i ograniczyłyby koszty ponoszone przez podatników.

(4)  Niezależnie od tego wniosku ustawodawczego oraz ze względu na rosnące wolumeny, złożoność i wymiar transgraniczny usług rozliczeniowych w Unii i na całym świecie należy zweryfikować ramy nadzorcze dotyczące CCP z Unii i z państw trzecich. Gdyby stwierdzone problemy zostały rozwiązane na wczesnym etapie oraz ustalone zostały jasne i spójne ramy nadzorcze dotyczące CCP z Unii i z państw trzecich, zwiększyłaby się ogólna stabilność unijnego systemu finansowego, a ewentualne ryzyko upadłości CCP zostałoby jeszcze bardziej ograniczone.

(5)  W świetle powyższych ustaleń Komisja przyjęła w dniu 4 maja 2017 r. komunikat w sprawie reagowania na wyzwania stojące przed krytycznymi infrastrukturami rynku finansowego i dalszym rozwojem unii rynków kapitałowych(11), stwierdzając, że istnieje konieczność wprowadzenia dalszych zmian w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012 w celu udoskonalenia obecnych ram zapewniających stabilność finansową i wspierających dalszy rozwój oraz pogłębianie unii rynków kapitałowych.

(6)  Rozwiązania nadzorcze zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012 opierają się głównie na organach państwa macierzystego. CCP mający siedzibę w Unii prowadzą obecnie działalność na podstawie zezwoleń uzyskanych od kolegiów krajowych organów nadzoru, Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), właściwych członków Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i innych właściwych organów oraz pod ich nadzorem. Kolegia funkcjonują w oparciu o koordynację i wymianę informacji prowadzone przez właściwy organ krajowy, który jest odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Zróżnicowanie praktyk nadzorczych w odniesieniu do CCP w całej Unii może stwarzać ryzyko arbitrażu regulacyjnego i nadzorczego, zagrażając stabilności finansowej i umożliwiając nieuczciwą konkurencję. Komisja zwróciła uwagę na te nowe zagrożenia oraz na potrzebę zwiększenia konwergencji praktyk nadzorczych w komunikacie w sprawie unii rynków kapitałowych z września 2016 r.(12) i w ramach konsultacji publicznych dotyczących działalności Europejskich Urzędów Nadzoru(13).

(7)  Do głównych zadań, które ma realizować ESBC, należą wyznaczanie i realizacja unijnej polityki pieniężnej oraz wspieranie sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych. Do wypełniania tych głównych zadań oraz do realizacji podstawowego celu ESBC, jakim jest utrzymanie stabilności cen, niezbędna jest bezpieczna i efektywna infrastruktura rynku finansowego, w szczególności systemów rozliczeniowych. Właściwi członkowie ESBC, jako banki centralne emitujące waluty, w których denominowane są instrumenty finansowe rozliczane przez CCP, powinni uczestniczyć w nadzorze nad CCP ze względu na możliwe zagrożenia, jakie nieprawidłowe funkcjonowanie CCP może stwarzać dla realizacji tych głównych zadań i tego podstawowego celu, wywierając niekorzystny wpływ na instrumenty służące realizacji polityki pieniężnej i kontrahentów służących realizacji tej polityki. Dlatego też emisyjne banki centralne powinny uczestniczyć w ocenie zarządzania ryzykiem przez CCP. Ponadto, ponieważ uprawnienia banków centralnych i organów nadzoru mogą się ze sobą pokrywać, istnieje możliwość wystąpienia niezgodności w sytuacji, gdy działania nadzorcze mają wpływ na kluczowe obowiązki banków centralnych w takich obszarach jak stabilność cen, polityka pieniężna czy systemy płatnicze. W sytuacjach kryzysowych, jeżeli podział odpowiedzialności między poszczególnymi organami będzie nadal niejasny, takie niezgodności mogą potęgować ryzyko dla stabilności finansowej.

(8)  Na mocy traktatów ustanowiona została unia gospodarcza i walutowa, której walutą jest euro, a także Europejski Bank Centralny (EBC), będący instytucją Unii. ▌EBC i krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, tworzą Eurosystem oraz wyznaczają i za pośrednictwem ESBC realizują politykę pieniężną Unii. Należy wobec tego uznać szczególną rolę Eurosystemu jako banku centralnego emitującego wspólną walutę unijną. Należy również poświęcić uwagę obowiązującym w Unii walutom innym niż euro oraz poszczególnym emitującym je bankom centralnym.

(9)  Ze względu na globalny charakter rynków finansowych oraz potrzebę wyeliminowania niespójności w nadzorze nad CCP z Unii i z państw trzecich należy zwiększyć możliwości ESMA w zakresie wspierania konwergencji nadzoru nad CCP. W celu powierzenia ESMA nowych ról i obowiązków w obrębie istniejącej struktury ESMA należy ustanowić nowy organ.

(9a)  Wszelkie rozszerzone uprawnienia przekazane ESMA, aby umożliwić mu osiągnięcie jego celów, wymagałyby również zarówno właściwego zarządzania, jak i wystarczającego finansowania. Samo rozszerzenie uprawnień nie będzie wystarczające do osiągnięcia celów ESMA, jeżeli nie będzie on dysponował wystarczającymi środkami finansowymi lub nie będzie zarządzany w sposób skuteczny i efektywny.

(10)  W ramach ▌ESMA powinien zostać ustanowiony specjalny wewnętrzny komitet („Komitet Nadzoru nad CCP”), który zajmie się przygotowywaniem decyzji i wypełnianiem zadań związanych z nadzorem nad CCP, zadaniami związanymi z CCP w ogólnym ujęciu, a szczególnie nadzorem nad CCP z Unii i z państw trzecich. W skład Komitetu Nadzoru nad CCP powinny wchodzić organy mające doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad CCP. Aby zapewnić bezproblemowe włączenie Komitetu Nadzoru nad CCP w strukturę organizacyjną ESMA przy uwzględnieniu szczególnych potrzeb związanych z nadzorem nad CCP oraz potrzeby utrzymania sprawności procesu decyzyjnego, Komitetem Nadzoru nad CCP powinien kierować niezależny Przewodniczący, którego powinien wspomagać niezależny Wiceprzewodniczący. Decyzje Komitetu Nadzoru nad CCP powinny być, w przypadku, gdy będą odnosić się do najważniejszych obszarów nadzoru nad CCP, zatwierdzane przez Radę Organów Nadzoru ESMA, a we wszystkich pozostałych przypadkach powinny być uzależnione od braku sprzeciwu Rady Organów Nadzoru. Należy wprowadzić odpowiednie rozwiązania w celu zagwarantowania niezależności Komitetu Nadzoru nad CCP w obrębie ESMA.

(11)  W celu zapewnienia spójnego podejścia nadzorczego oraz w celu zaangażowania wszystkich organów sprawujących nadzór nad CCP, w skład Komitetu Nadzoru nad CCP powinni wchodzić stały Przewodniczący, stały Wiceprzewodniczący, czterech stałych Dyrektorów oraz członkowie właściwi dla poszczególnych CCP. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Dyrektorzy Komitetu Nadzoru nad CCP ▌powinni działać niezależnie i obiektywnie w interesie całej Unii. ▌Wśród członków Komitetu Nadzoru nad CCP właściwych dla poszczególnych CCP powinien się znaleźć przedstawiciel właściwych organów krajowych państwa członkowskiego, w którym dany CCP ma siedzibę, wyznaczonych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012, a także przedstawiciel właściwego emisyjnego banku centralnego. Przewodniczący Komitetu Nadzoru nad CCP powinien mieć prawo zapraszać członków kolegium organów nadzoru oraz przedstawicieli organów właściwych dla CCP z państw trzecich uznanych przez ESMA w charakterze obserwatorów, aby zapewnić w ten sposób branie pod uwagę przez Komitet Nadzoru nad CCP opinii innych odpowiednich organów. Członkowie stali powinni brać udział we wszystkich posiedzeniach Komitetu Nadzoru nad CCP, natomiast członkowie właściwi dla poszczególnych CCP i obserwatorzy powinni w nich uczestniczyć tylko wówczas, gdy jest to konieczne i celowe dla nadzorowanych przez nich CCP. Obecność zarówno niezależnych członków, jak i członków właściwych dla poszczególnych CCP powinna zagwarantować, że decyzje podejmowane przez Komitet Nadzoru nad CCP będą konsekwentne, właściwe i proporcjonalne w całej Unii oraz że odpowiednie właściwe organy krajowe, emisyjne banki centralne i obserwatorzy będą współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących CCP mającego siedzibę w danym państwie członkowskim.

(11a)  W celu zapewnienia spójnego podejścia nadzorczego, oprócz testów warunków skrajnych, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, ESMA uwzględnia testy warunków skrajnych przeprowadzane przez CCP w ramach ich rozwiązań dotyczących naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Te testy warunków skrajnych, w ramach których CCP powinien rozważyć ustanowione przez siebie rozwiązania obowiązujące w całej Unii pod względem ich skumulowanego wpływu na stabilność finansową Unii, powinny stanowić jeden z elementów symulacji sytuacji kryzysowych w odniesieniu do ewentualnych ogólnosystemowych zdarzeń powodujących zaistnienie warunków skrajnych.

(12)  Podejmując decyzje w sprawach dotyczących CCP mającego siedzibę w danym państwie członkowskim, należy zwołać Komitet Nadzoru nad CCP oraz dopilnować, aby jego członkowie stali i właściwy członek lub właściwi członkowie reprezentujący właściwe organy krajowe wyznaczone przez państwo członkowskie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012 współuczestniczyli w procesie decyzyjnym, wraz z obserwatorami wyznaczonymi przez odpowiednie emisyjne banki centralne. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie CCP z państwa trzeciego w procesie decyzyjnym powinni uczestniczyć wyłącznie członkowie stali, właściwy emisyjny bank centralny (lub właściwe emisyjne banki centralne) oraz wszelcy stosowni obserwatorzy Komitetu Nadzoru nad CCP.

(13)  Aby zapewnić odpowiedni, skuteczny i sprawny proces decyzyjny, Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Dyrektorzy Komitetu Nadzoru nad CCP oraz przedstawiciel właściwego organu państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba CCP, powinni dysponować prawem głosu. Przedstawiciele EBC, Komisji oraz właściwego banku centralnego lub właściwych banków centralnych, a także obserwatorzy nie powinni mieć prawa głosu. Komitet Nadzoru nad CCP powinien podejmować decyzje zwykłą większością głosów swych członków, a w razie równej liczby głosów głos Przewodniczącego powinien być decydujący.

(14)  Komitet Nadzoru nad CCP powinien odpowiadać za konkretne zadania powierzone mu zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012, aby zapewnić należyte funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz stabilność finansową Unii i jej państw członkowskich.

(15)  W trosce o skuteczność nadzoru Komitet Nadzoru nad CCP musi dysponować specjalnym personelem posiadającym dostateczną wiedzę, umiejętności i doświadczenie oraz zasobami wystarczającymi do zapewnienia jego autonomii, niezależności i odpowiedniego funkcjonowania w związku z powierzonymi mu zadaniami. W oświadczeniu składanym przez ESMA zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1095/2010 należy uwzględnić wpływ nowych uprawnień ESMA do nadzoru nad CCP na budżet.

(16)  Aby zapewnić odpowiedni poziom wiedzy fachowej i odpowiedzialności, Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Dyrektorzy Komitetu Nadzoru nad CCP powinni być powoływani w oparciu o osiągnięcia, umiejętności, znajomość zagadnień rozliczeniowych i finansowych, rynku rozliczeń i rozrachunku transakcji finansowych oraz doświadczenie w dziedzinie nadzoru nad CCP i regulacji CCP. Powinni oni być wyłaniani w drodze otwartej procedury naboru. Komisja w porozumieniu z właściwymi organami krajowymi powinna przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia wnioski w sprawie mianowania kandydatów. Po zatwierdzeniu takiego wniosku przez Parlament Europejski Rada powinna przyjąć decyzję wykonawczą.

(17)  W celu zapewnienia przejrzystości i kontroli demokratycznej, a także ochrony praw instytucji unijnych Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Dyrektorzy Komitetu Nadzoru nad CCP powinni odpowiadać przed Parlamentem Europejskim i Radą za wszystkie decyzje podejmowane na mocy niniejszego rozporządzenia.

(18)  Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Dyrektorzy Komitetu Nadzoru nad CCP powinni działać niezależnie i obiektywnie w interesie Unii. Powinni oni dbać o to, aby były odpowiednio uwzględniane należyte funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz stabilność finansowa poszczególnych państw członkowskich i całej Unii.

(19)  W celu wspierania spójności nadzoru nad CCP z Unii i z państw trzecich w całej Unii Przewodniczący Komitetu Nadzoru nad CCP powinien przewodniczyć kolegiom i zarządzać nimi, natomiast członkowie stali Komitetu Nadzoru nad CCP powinni w nich uczestniczyć. Również EBC, w stosownych przypadkach, zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1024/2013, powinien dołączać do kolegiów, by móc wykonywać swoje uprawnienia zgodnie z art. 127 TFUE.

(20)  W trosce o zapewnienie odpowiedniego i skutecznego procesu decyzyjnego, Przewodniczący Komitetu Nadzoru nad CCP powinien dysponować jednym głosem w kolegium, natomiast Wiceprzewodniczący, Dyrektorzy Komitetu Nadzoru nad CCP i przedstawiciel Komisji ▌nie powinni mieć prawa głosu. Dotychczasowi członkowie kolegiów powinni zachować obecne prawa głosu.

(20a)  Na mocy niniejszego rozporządzenia zmieniającego właściwe organy krajowe nadal wykonują dotychczasowe obowiązki w zakresie nadzoru zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012. Jednakże, w celu przyczynienia się do spójności nadzoru nad CCP w całej Unii należy ustanowić podział kompetencji w zależności od rodzaju decyzji. Należy wyszczególnić trzy kategorie decyzji: takie, w związku z którymi właściwe organy powinny uzyskać uprzednią zgodę ESMA, takie, w związku z którymi właściwe organy powinny zasięgać opinii ESMA, i takie, za które właściwe organy powinny nadal ponosić wyłączną odpowiedzialność.

(20b)  Skuteczny nadzór nad CCP opiera się na poszerzaniu kompetencji, wiedzy, zdolności, a także na rozwoju współpracy i wymiany z innymi instytucjami. Ponieważ wszystkie te procesy postępują w swoim tempie i mają własną dynamikę, projekt funkcjonalnego, skutecznego i wydajnego systemu nadzoru nad CCP powinien uwzględniać jego potencjalną ewolucję w perspektywie długoterminowej. W związku z tym podział kompetencji ustanowiony w niniejszym rozporządzeniu zmieniającym będzie ulegał zmianom, w miarę jak będą się zmieniać zdolności i rola ESMA.

(21)  Ponieważ między ESMA i właściwymi organami krajowymi mogą wyniknąć spory co do niektórych decyzji, które będzie należało podjąć, ustanawia się specjalny mechanizm na wypadek różnicy zdań między ESMA a właściwymi organami krajowymi. Jeżeli właściwy organ nie zgadza się z poprawką lub zastrzeżeniem zgłoszonym przez ESMA, musi być uprawniony do przedstawienia Radzie Organów Nadzoru uzasadnionego wniosku o ocenę tego zastrzeżenia lub poprawki. Rada Organów Nadzoru może zatwierdzić lub odrzucić zastrzeżenia lub poprawki ESMA. Podobnie istnieje potrzeba lepszego odzwierciedlenia uprawnień emisyjnych banków centralnych dotyczących ich obowiązków w zakresie polityki pieniężnej ze względu na potencjalne ryzyko, jakie nieprawidłowe funkcjonowanie CCP może stwarzać dla realizacji polityki pieniężnej Unii oraz wspierania sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych.

(21a)  W związku z tym ESMA lub właściwy organ, w zależności od przypadku, powinien zasięgać opinii właściwych emisyjnych banków centralnych co do niektórych decyzji▌, zwłaszcza gdy decyzje te będą dotyczyć rozwiązań przyjętych przez CCP w zakresie płatności i rozliczeń oraz związanych z tym procedur zarządzania ryzykiem utraty płynności dla transakcji denominowanych w walucie emitowanej przez dany bank centralny. Po zakończeniu okresu przewidzianego na konsultacje z emisyjnymi bankami centralnymi ESMA lub właściwy organ powinien podjąć wszelkie starania, aby zastosować się do zaproponowanych przez nie poprawek. W razie gdy projekt decyzji nie uwzględnia poprawek zaproponowanych przez emisyjny bank centralny, ESMA lub właściwy organ powinien przekazać na piśmie danemu emisyjnemu bankowi centralnemu pełne wyjaśnienie i uzasadnienie każdego istotnego odstępstwa od proponowanych poprawek.

(22)  Aby umożliwić ESMA skuteczne wywiązywanie się z powierzonych mu zadań dotyczących CCP, zarówno CCP z Unii, jak i z państw trzecich powinni uiszczać opłaty z tytułu nadzoru w związku z zadaniami nadzorczymi i administracyjnymi wykonywanymi przez ESMA. Opłaty te powinny być proporcjonalne do obrotów danego CCP i dotyczyć wniosków o udzielenie zezwolenia na działalność unijnych CCP, wniosków o uznanie CCP z państw trzecich oraz opłat rocznych związanych z zadaniami powierzonymi ESMA. Komisja powinna uściślić w drodze aktu delegowanego rodzaje opłat, czynności, za które są one pobierane, wysokość opłat oraz sposób ich uiszczania przez posiadające i ubiegające się o zezwolenie CCP z Unii oraz uznane CCP z państw trzecich.

(23)  Zmiany wymagają również ramy nadzorcze przewidziane w niniejszym rozporządzeniu dla CCP z państw trzecich oferujących usługi rozliczeniowe w Unii. Istnieje potrzeba poprawy dostępu do informacji oraz zwiększenia możliwości przeprowadzania kontroli w miejscu prowadzenia działalności i wymiany informacji o CCP z państw trzecich między odpowiednimi organami unijnymi i organami państw członkowskich, co pozwoli uniknąć poważnych skutków dla stabilności finansowej podmiotów unijnych. Istnieje również ryzyko, że nie będą mogły zostać uwzględnione zmiany przepisów dotyczących CCP z państw trzecich lub ram regulacyjnych państw trzecich, co mogłoby mieć negatywny wpływ na wyniki regulacyjne lub wyniki nadzoru, prowadząc do powstania nierównych warunków działalności dla CCP z Unii i z państw trzecich.

(24)  Duża część instrumentów finansowych denominowanych w walutach państw członkowskich jest rozliczana przez uznanych CCP z państw trzecich. Proporcja ta znacznie się zwiększy, kiedy Zjednoczone Królestwo wystąpi z Unii, a mające tam siedzibę CCP nie będą już podlegały wymogom niniejszego rozporządzenia. Uzgodnienia o współpracy podjęte w kolegiach organów nadzoru przestaną podlegać środkom ochronnym i procedurom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, w tym również orzecznictwu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oznacza to, że ochrona stabilności finansowej będzie stanowiła poważne wyzwanie dla władz Unii i państw członkowskich.

(25)  Dbając o integrację rynków finansowych, Komisja powinna nadal ustalać w drodze decyzji w kwestii równoważności, czy ramy prawne i nadzorcze państw trzecich spełniają wymogi rozporządzenia (UE) nr 648/2012. W trosce o lepsze wdrożenie obecnego systemu równoważności dotyczącego CCP Komisja powinna w razie konieczności mieć możliwość określenia dodatkowych kryteriów na potrzeby oceny równoważności systemów dotyczących CCP z państw trzecich. Ponadto konieczne jest przyznanie ESMA uprawnień w zakresie nadzoru nad zmianami regulacyjnymi i nadzorczymi w tych systemach dotyczących CCP z państw trzecich, które to systemy Komisja uznała za równoważne. Ma to na celu zadbanie o to, by kryteria równoważności oraz wszelkie szczegółowe warunki ich stosowania były nadal spełniane przez państwa trzecie. ESMA powinien przekazywać swoje ustalenia Komisji, zachowując poufność.

(26)  Obecnie Komisja może w dowolnej chwili zmienić decyzję w kwestii równoważności, zawiesić ją, dokonać jej przeglądu lub ją cofnąć, szczególnie w przypadku wystąpienia w państwie trzecim zmian mających istotny wpływ na elementy oceniane zgodnie z wymogami w zakresie równoważności wynikającymi z niniejszego rozporządzenia. Jeżeli odpowiednie organy państwa trzeciego przestaną współpracować z ESMA bądź z innymi unijnymi organami nadzoru w dobrej wierze lub spełniać w sposób ciągły obowiązujące wymogi w zakresie równoważności, Komisja może również między innymi wystosować ostrzeżenie do organu państwa trzeciego lub opublikować szczegółowe zalecenie. Jeżeli Komisja postanowi w dowolnym momencie cofnąć decyzję o równoważności wydaną w odniesieniu do państwa trzeciego, może odroczyć datę rozpoczęcia stosowania tej decyzji, aby wyeliminować ryzyko dla stabilności finansowej lub ryzyko zakłóceń rynku. Oprócz swoich dotychczasowych uprawnień Komisja powinna również mieć możliwość ustalania szczegółowych warunków mających na celu zapewnienie ciągłego, bieżącego wypełniania kryteriów równoważności przez państwo trzecie, którego dotyczy decyzja w kwestii równoważności. Komisja powinna również mieć możliwość ustalania warunków umożliwiających ESMA skuteczne wykonywanie obowiązków dotyczących CCP z państw trzecich uznanych na mocy niniejszego rozporządzenia lub dotyczących monitorowania zmian regulacyjnych i nadzorczych w państwach trzecich, których dotyczą wydane decyzje w kwestii równoważności.

(27)  W związku z rosnącym znaczeniem transgranicznego wymiaru CCP oraz wzajemnych powiązań w obrębie unijnego systemu finansowego, konieczne jest zwiększenie możliwości Unii w zakresie identyfikowania, monitorowania i zmniejszania potencjalnych zagrożeń związanych z CCP z państw trzecich. Dlatego też należy zwiększyć rolę ESMA, umożliwiając jej skuteczny nadzór nad CCP z państw trzecich, które występują o uznanie w celu świadczenia usług rozliczeniowych w Unii. Należy również zwiększyć udział emisyjnych banków centralnych z Unii w uznawaniu CCP z państw trzecich posługujących się walutami emitowanymi przez te banki oraz w ich nadzorowaniu. W związku z tym należy zasięgać opinii emisyjnych banków centralnych z Unii co do niektórych aspektów mających wpływ na ich obowiązki w zakresie polityki pieniężnej w odniesieniu do instrumentów finansowych denominowanych w walutach Unii, które są w znaczącej części rozliczane przez CCP znajdujących się poza Unią.

(28)  Po ustaleniu przez Komisję, że ramy prawne i nadzorcze państwa trzeciego są równoważne z ramami unijnymi, w procesie uznawania CCP z tego państwa trzeciego należy uwzględnić stwarzane przez takie CCP zagrożenia dla stabilności finansowej Unii lub dla państwa członkowskiego.

(29)  Rozpatrując wniosek o uznanie CCP z państwa trzeciego, ESMA powinien ocenić stopień ryzyka systemowego, jakie ten CCP niesie dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich. Przeprowadzając tę ocenę, ESMA powinien rozważyć działalność prowadzoną przez CCP w Unii, a także inną działalność prowadzoną przez CCP poza Unią w zakresie, w jakim ta działalność może mieć wpływ na ogólną złożoność danego CCP.

(29a)  ESMA powinien ocenić stopień ryzyka systemowego, jakie dany CCP ubiegający się o uznanie niesie dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich, w oparciu o obiektywne i przejrzyste kryteria określone w niniejszym rozporządzeniu. Kryteria te powinny zostać uściślone w akcie delegowanym Komisji. Ten akt delegowany powinien uwzględniać w ramach określania tych kryteriów charakter transakcji rozliczanych przez tego CCP, w tym ich złożoność, zmienność cen i średni okres wymagalności, a także przejrzystość i płynność odnośnych rynków oraz zakres, w jakim działalność rozliczeniowa CCP jest denominowana w euro lub w innej walucie Unii. W tym względzie szczególne cechy dotyczące niektórych rolniczych kontraktów pochodnych notowanych i zawieranych na rynkach regulowanych w państwach trzecich, odnoszących się do rynków w dużej mierze służących krajowym kontrahentom niefinansowym w danym państwie trzecim, którzy zarządzają poprzez te kontrakty ryzykiem handlowym, mogą stwarzać nieznaczne ryzyko dla członków rozliczających i systemów obrotu w Unii, ponieważ mają niski stopień powiązań systemowych z resztą systemu finansowego. W razie gdy w państwie trzecim, w którym CCP ubiegające się o uznanie ma siedzibę, obowiązują ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP, fakt ten również powinien zostać wzięty pod uwagę przez ESMA w jego analizie stopnia stwarzanego przez CCP ryzyka systemowego dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich.

(30)  CCP niemający znaczenia systemowego dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich powinni być zaliczani do CCP Tier I. CCP mający lub mogący mieć znaczenie systemowe dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich powinni być zaliczani do CCP Tier II. W przypadku ustalenia przez ESMA, że dany CCP z państwa trzeciego nie ma znaczenia systemowego dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich, w stosunku do tego CCP powinny obowiązywać dotychczasowe warunki uznania zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012. W przypadku ustalenia przez ESMA, że dany CCP z państwa trzeciego ma znaczenie systemowe, powinny zostać nałożone dodatkowe wymogi proporcjonalne do stopnia ryzyka stwarzanego przez tego CCP. ESMA powinien uznać takiego CCP jedynie w przypadku spełnienia przez niego tych wymogów.

(31)  Wśród tych dodatkowych wymogów należy uwzględnić określone wymogi ostrożnościowe przewidziane w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności CCP. ESMA powinien bezpośrednio odpowiadać za zapewnienie spełniania tych wymogów przez CCP z państwa trzeciego mającego znaczenie systemowe. Powiązane wymogi powinny również umożliwiać ESMA sprawowanie pełnego i skutecznego nadzoru nad tym CCP.

(32)  W celu zapewnienia odpowiedniego zaangażowania emisyjnego banku centralnego lub emisyjnych banków centralnych, CCP z państwa trzeciego o znaczeniu systemowym powinien również spełniać wszelkie stosowne wymogi uznane za niezbędne przez ten bank lub banki zgodnie z tym, co przewidziano w niniejszym rozporządzeniu. Emisyjny bank centralny lub emisyjne banki centralne powinny przekazać ESMA potwierdzenie, że CCP spełnia te dodatkowe wymogi, lub informację, że ich nie spełnia, w ciągu 150 dni od dnia złożenia przez CCP kompletnego wniosku ▌.

(32a)  W przypadku gdy emisyjny bank centralny postanowi nałożyć dodatkowy wymóg na CCP z państwa trzeciego o znaczeniu systemowym, powinien on dążyć do tego, by jego decyzja była jak najbardziej przejrzysta, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady ochrony informacji poufnych lub szczególnie chronionych.

(32b)  Emisyjne banki centralne powinny oceniać odporność uznanych CCP z państw trzecich na niekorzystne zmiany warunków rynkowych, z uwzględnieniem ryzyka, jakie te CCP niosą dla stabilności waluty emisyjnego banku centralnego, dla transmisji polityki pieniężnej i dla sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych. W takich przypadkach należy zadbać o współpracę i wymianę informacji między emisyjnymi bankami centralnymi oraz ESMA, aby uniknąć powielania działań.

(32c)  W nadzwyczajnych sytuacjach zagrażających transmisji polityki pieniężnej lub sprawnemu funkcjonowaniu systemów płatności może okazać się konieczne – w zakresie dozwolonym na mocy ram instytucjonalnych emisyjnego banku centralnego – nałożenie na CCP z państw trzecich o znaczeniu systemowym wymogów dotyczących ryzyka utraty płynności, zasad rozliczeń, marż, uzgodnień w zakresie zabezpieczeń lub w zakresie interoperacyjności. W takich sytuacjach emisyjne banki centralne i ESMA powinny współpracować i wymieniać się informacjami, w szczególności dotyczącymi oceny ryzyka, jakie stwarza taka sytuacja, i jej ewentualnego czasu trwania, a także przewidywanych skutków wymogów, jakie miałyby zostać nałożone.

(32d)  Współpraca i wymiana informacji między unijnymi organami nadzoru a organami nadzoru państw trzecich mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia skutecznego nadzoru nad CCP z państw trzecich oraz dla umożliwienia wszystkim właściwym organom reagowania na sytuacje nadzwyczajne w skoordynowany, wydajny i skuteczny sposób. W związku z tym ESMA powinien wprowadzić zasady współpracy z odnośnymi właściwymi organami państw trzecich, których ramy prawne i nadzorcze zostały uznane za równoważne z niniejszym rozporządzeniem. Zasady te powinny obejmować wszystkie elementy niezbędne do zapewnienia, między innymi, sprawnej wymiany informacji, koordynacji działań nadzorczych, skutecznego monitorowania zmian warunków regulacyjnych i nadzorczych w państwach trzecich i skutecznej współpracy w sytuacjach nadzwyczajnych.

(33)  Stopień ryzyka stwarzanego przez CCP o znaczeniu systemowym dla systemu finansowego i stabilności finansowej Unii może być różny. Dlatego wymogi dla CCP o znaczeniu systemowym powinny być nakładane proporcjonalnie do ryzyka, jakie dany CCP może stwarzać dla Unii. Jeżeli ESMA – w porozumieniu z odpowiednim emisyjnym bankiem centralnym lub odpowiednimi emisyjnymi bankami centralnymi – stwierdzi, że dany CCP z państwa trzeciego ma tak duże znaczenie systemowe, że spełnienie dodatkowych wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu nie eliminuje w wystarczającym stopniu ryzyka dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich, ESMA powinien być uprawniony do zalecenia Komisji, aby ten CCP nie został uznany, oraz do wskazania określonych usług rozliczeniowych lub rodzajów działalności świadczonych przez tego CCP, które według ESMA powinny być świadczone na rzecz członków rozliczających i systemów obrotu mających siedzibę w Unii wyłącznie przez CCP posiadającego zezwolenie na mocy niniejszego rozporządzenia. Na podstawie tego zalecenia Komisja powinna móc przyjąć akt delegowany stanowiący, że niektóre lub wszystkie usługi świadczone przez takiego CCP mogą być świadczone na rzecz członków rozliczających i systemów obrotu mających siedzibę w Unii wyłącznie przez CCP, który ma siedzibę w Unii i uzyskał stosowne zezwolenie. Powinna istnieć możliwość ustalenia w tym akcie delegowanym odpowiedniego okresu dostosowawczego dla danego CCP, jego członków rozliczających i ich klientów wraz z warunkami, na jakich CCP mógłby zostać tymczasowo uznany w takim okresie dostosowawczym, oraz z uwzględnieniem wszelkich środków, jakie miałyby zostać podjęte w takim okresie dostosowawczym w celu ograniczenia potencjalnych kosztów, jakie ponieśliby członkowie rozliczający i ich klienci, w szczególności mający siedzibę w Unii.

(34)  ESMA powinien dokonywać regularnych przeglądów decyzji o uznaniu CCP z państw trzecich oraz ich klasyfikacji jako CCP Tier I lub Tier II. W tym celu ESMA powinien uwzględniać między innymi zmiany charakteru, wielkości i złożoności działalności CCP z państwa trzeciego. Przeglądy powinny się odbywać co najmniej raz na dwa lata lub raz na pięć lat w zależności od zakresu, w jakim instrumenty finansowe rozliczane przez CCP są denominowane w walutach Unii. Przeglądy powinny się również odbywać za każdym razem, gdy uznany CCP z państwa trzeciego rozszerzy zakres swojej działalności i usług świadczonych w Unii. W następstwie takich przeglądów, bez uszczerbku dla prawa do zalecenia Komisji, by dany CCP nie został uznany, ESMA powinien mieć możliwość zmiany klasyfikacji danego CCP z Tier I na Tier II lub odwrotnie. W przypadku zmiany klasyfikacji z Tier I na Tier II należy dopuścić możliwość zastosowania okresu dostosowawczego.

(35)  ESMA powinien również móc uwzględniać stopień, w jakim spełnianie przez CCP z państwa trzeciego o znaczeniu systemowym wymogów obowiązujących w tym państwie trzecim można porównać ze spełnianiem przez tego CCP wymogów rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Podczas przeprowadzania tej oceny ESMA powinien wziąć pod uwagę w stosownych przypadkach, czy Komisja przyjęła akt wykonawczy stwierdzający, że ramy prawne i nadzorcze państwa trzeciego, w którym CCP ma siedzibę, są równoważne z przepisami niniejszego rozporządzenia i wszelkimi warunkami, którym może podlegać stosowanie tego aktu wykonawczego. Aby zapewnić proporcjonalność, podczas przeprowadzania tej oceny ESMA powinien również wziąć pod uwagę zakres, w jakim instrumenty finansowe rozliczane przez CCP są denominowane w walutach Unii. Komisja powinna przyjąć akt delegowany, w którym doprecyzuje sposoby i warunki oceny spełnienia takich porównywalnych wymogów.

(36)  ESMA powinien posiadać wszelkie uprawnienia niezbędne do nadzorowania uznanych CCP z państw trzecich w celu zapewnienia ciągłego spełniania przez te CCP wymogów rozporządzenia (UE) nr 648/2012. W niektórych obszarach zasięga się opinii emisyjnego banku centralnego lub emisyjnych banków centralnych co do tych aspektów projektu decyzji, które odnoszą się do emitowanej przez nie waluty. Po upływie terminu konsultacji z emisyjnymi bankami centralnymi Komitet Nadzoru nad CCP powinien dołożyć wszelkich starań, aby zastosować się do zaproponowanych przez te banki poprawek. Jeżeli Komitet Nadzoru nad CCP nie uwzględni w swoim projekcie decyzji, który ma być przedłożony Radzie Organów Nadzoru, poprawek zaproponowanych przez emisyjny bank centralny, Komitet Nadzoru nad CCP powinien przekazać na piśmie danemu emisyjnemu bankowi centralnemu pełne wyjaśnienie i uzasadnienie każdego istotnego odstępstwa od proponowanych poprawek.

(36a)  W celu ułatwienia wymiany informacji dotyczących CCP z państw trzecich, powinny zostać ustanowione kolegia ds. CCP z państw trzecich. Kolegia takie powinny gromadzić stałych członków Komitetu Nadzoru nad CCP, właściwe organy państw członkowskich, emisyjne banki centralne i organy nadzorujące podmioty z siedzibą w Unii, na które działalność CCP z państw trzecich mogłaby mieć wpływ, mianowicie członków rozliczających, systemy obrotu i centralne depozyty papierów wartościowych. Kolegia ds. CCP z państw trzecich mogą zwracać się do Komitetu Nadzoru nad CCP o przedyskutowanie szczegółowych kwestii dotyczących danego CCP z siedzibą w państwie trzecim.

(38)  ESMA powinien mieć możliwość nakładania okresowych kar pieniężnych, aby nakłonić CCP z państw trzecich do usunięcia naruszenia, do dostarczenia pełnych i prawidłowych informacji, o które wystąpił, lub do poddania się dochodzeniu lub kontroli w miejscu prowadzenia działalności.

(39)  ESMA powinien mieć również możliwość nakładania grzywien na CCP Tier I i Tier II w przypadku gdy stwierdzi, że dopuścili się oni, celowo lub w wyniku zaniedbania, naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia poprzez udzielenie ESMA nieprawidłowych lub mylących informacji. Ponadto ESMA powinien mieć możliwość nakładania grzywien na CCP Tier II w przypadku gdy stwierdzi, że dopuścili się oni, celowo lub w wyniku zaniedbania, naruszenia dodatkowych, odnoszących się do nich wymogów niniejszego rozporządzenia.

(40)  Grzywny powinny być nakładane odpowiednio do wagi naruszenia. Naruszenia powinny zostać podzielone na różne kategorie, do których należy przyporządkować konkretne grzywny. Aby obliczyć grzywnę za konkretne naruszenie, ESMA powinien skorzystać z dwuetapowej metody polegającej na określeniu kwoty podstawowej oraz dostosowaniu tej kwoty, w razie konieczności, za pomocą określonych współczynników. Kwotę podstawową należy ustalić, biorąc pod uwagę roczne obroty danych CCP z państw trzecich, a korekty należy dokonać, podwyższając lub obniżając kwotę podstawową poprzez zastosowanie odnośnych współczynników zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

(41)  Niniejsze rozporządzenie powinno określać współczynniki związane z okolicznościami obciążającymi lub łagodzącymi, tak aby zapewnić ESMA niezbędne narzędzia do orzeczenia grzywny, która będzie proporcjonalna do wagi naruszenia popełnionego przez CCP z państwa trzeciego, z uwzględnieniem okoliczności, w których doszło do naruszenia.

(42)  Decyzja o nałożeniu grzywien lub okresowych kar pieniężnych powinna opierać się na wynikach niezależnego dochodzenia.

(43)  Przed podjęciem decyzji o nałożeniu grzywny lub okresowej kary pieniężnej ESMA powinien zapewnić podmiotom będącym przedmiotem tego postępowania możliwość przedstawienia swojego stanowiska, zgodnie z ich prawem do obrony.

(44)  ESMA powinien odstąpić od nałożenia grzywny lub okresowej kary pieniężnej w przypadku, gdy – wskutek postępowania karnego prowadzonego na mocy prawa krajowego – wyrok uniewinniający lub skazujący wynikający z identycznych faktów lub z faktów, które są zasadniczo takie same, uprawomocnił się.

(45)  Decyzje ESMA nakładające grzywny i okresowe kary pieniężne powinny być możliwe do wyegzekwowania, a ich egzekucję powinny regulować przepisy z zakresu postępowania cywilnego obowiązujące w państwie, na którego terytorium postępowanie takie jest prowadzone. Przepisy z zakresu postępowania cywilnego nie powinny obejmować przepisów postępowania karnego, mogą jednak zawierać przepisy z zakresu postępowania administracyjnego.

(46)  W przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia przez CCP Tier II ESMA powinien posiadać uprawnienia do zastosowania szeregu środków nadzorczych, takich jak m.in. zobowiązanie CCP Tier II do usunięcia naruszenia, a także – w ostateczności – cofnięcie decyzji o uznaniu, w przypadku gdy CCP Tier II poważnie lub wielokrotnie naruszył przepisy niniejszego rozporządzenia. ESMA powinien stosować środki nadzorcze z uwzględnieniem charakteru i wagi naruszenia, szanując przy tym zasadę proporcjonalności. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu środków nadzorczych ESMA powinien zapewnić możliwość przedstawienia swojego stanowiska osobom, wobec których prowadzone jest postępowanie, zgodnie z przysługującym tym osobom prawem do obrony.

(47)  Zatwierdzanie istotnych zmian w modelach i parametrach przyjętych do obliczania wymogów dla CCP dotyczących depozytów zabezpieczających, składek na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania, wymogów dotyczących zabezpieczenia lub innych mechanizmów kontroli ryzyka powinno być skoordynowane z nowym wymogiem uzyskania uprzedniej zgody ESMA na niektóre decyzje właściwego organu krajowego dotyczące CCP posiadających siedzibę w Unii. W celu uproszczenia postępowania związanego z zatwierdzaniem modeli jedno zatwierdzenie przez właściwy organ krajowy wymagające uprzedniej zgody ESMA powinno zastąpić dwa zatwierdzenia, których właściwy organ krajowy i ESMA musiały udzielać niezależnie od siebie. Ponadto należy wyjaśnić kwestię wzajemnych zależności między takim zatwierdzeniem a decyzją kolegium. W razie potrzeby powinno być możliwe wstępne przyjęcie istotnej zmiany w takich modelach lub parametrach, szczególnie w przypadku, gdy szybkie wprowadzenie zmiany jest konieczne dla zapewnienia odpowiedniego zarządzania ryzykiem w CCP.

(48)  Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do dodatkowego uściślenia rodzaju opłat, czynności, za które są one pobierane, wysokości opłat oraz sposobu ich uiszczania; wyszczególnienia warunków, na jakich określane są kryteria służące do ustalenia, czy CCP z państwa trzeciego ma lub może mieć znaczenie systemowe dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego jej państwa członkowskiego, a także uściślenia kryteriów uznania, że dany CCP ma istotne znaczenie systemowe; wyszczególnienia dodatkowych wymogów, jakie emisyjny bank centralny może nałożyć na CCP z państwa trzeciego o znaczeniu systemowym; uściślenia, że usługi świadczone przez danego CCP z państwa trzeciego mogą być świadczone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia zgodnie z art. 14 oraz po upływie odnośnego okresu dostosowawczego; dalszego uściślenia kryteriów stosowanych w przeprowadzanych przez nią ocenach równoważności dla państw trzecich; wskazania sposobów i warunków spełniania określonych wymogów przez CCP z państw trzecich; dalszych przepisów proceduralnych dotyczących nakładania grzywien lub okresowych kar pieniężnych, w tym przepisów dotyczących prawa do obrony, terminów, poboru grzywien lub okresowych kar pieniężnych oraz okresów przedawnienia odnoszących się do nakładania i egzekwowania kar pieniężnych lub grzywien; działań mających na celu zmianę załącznika IV, aby uwzględnić zmiany sytuacji na rynkach finansowych.

(49)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia, w szczególności w zakresie uznawania CCP z państw trzecich i równoważności ram prawnych państw trzecich, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze.

(50)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, mianowicie zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności CCP poprzez ustanowienie jednolitych wymogów w odniesieniu do ich działalności, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, mogą natomiast zostać lepiej osiągnięte na poziomie Unii, biorąc pod uwagę ich skalę i skutki, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym samym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(51)  Wykonywanie przez ESMA uprawnienia do uznawania CCP z państw trzecich za CCP Tier I lub CCP Tier II powinno zostać odroczone do czasu doprecyzowania kryteriów umożliwiających ocenę, czy dany CCP z państwa trzeciego ma lub może mieć znaczenie systemowe dla systemu finansowego UE bądź jej państwa członkowskiego lub państw członkowskich.

(52)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 oraz rozporządzenie (UE) nr 648/2012,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012

W rozporządzeniu (UE) nr 648/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1.  art. 6 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) CCP, którzy posiadają zezwolenie zgodnie z art. 17 lub zostali uznani zgodnie z art. 25, daty otrzymania odpowiednio zezwolenia albo uznania, oraz wskazanie, że CCP posiadają zezwolenie lub zostali uznani do celów obowiązku rozliczania”;

1a.  w art. 15 dodaje się ustępy w brzmieniu:

„1a. Do celów ust. 1 rozszerzenie działalności gospodarczej o nowe rodzaje działalności lub usługi wymaga rozszerzenia zezwolenia, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

a) nowa usługa lub działalność naraża CCP na nowe lub większe ryzyko;

b) oferowana jest nowa usługa lub prowadzona jest nowa działalność związana z klasą instrumentów finansowych o innym profilu ryzyka lub cechujących się istotnymi różnicami względem produktów już rozliczanych przez CCP;

c) oferowana jest nowa usługa lub prowadzona jest nowa działalność związana z klasą instrumentów finansowych, które nie zostały określone w decyzji o wydaniu CCP zezwolenia.

1b. W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania ust. 1 ESMA w ścisłej współpracy z ESBC opracuje projekt regulacyjnych standardów technicznych ustanawiających wykaz wskaźników definiujących bardziej szczegółowo warunki, o których mowa w ust. 1a.

ESMA przedłoży Komisji te projekty regulacyjnych standardów technicznych do dnia ... [12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisji przekazuje się uprawnienia do przyjmowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”;

2.  art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W terminie 30 dni roboczych od otrzymania wniosku właściwy organ, w porozumieniu z ESMA, sprawdza wniosek pod kątem jego kompletności. Jeżeli wniosek jest niekompletny, właściwy organ wyznacza termin, w którym CCP składający wniosek ma przedłożyć dodatkowe informacje. Po otrzymaniu tych dodatkowych informacji właściwy organ bezzwłocznie przekazuje je ESMA i kolegium powołanemu zgodnie z art. 18 ust. 1. Po stwierdzeniu, w porozumieniu z ESMA, kompletności wniosku właściwy organ powiadamia o tym występującego z wnioskiem CCP i członków kolegium.”;

2a.  art. 17 ust. 4 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„W przypadku nieosiągnięcia wspólnego porozumienia zgodnie z akapitem trzecim oraz gdy zwykła większość kolegium wyrazi opinię negatywną, którykolwiek z odnośnych właściwych organów ▌może przekazać sprawę do ESMA zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 w terminie 30 dni kalendarzowych od przyjęcia opinii negatywnej.”;

3.  w art. 18 wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W terminie 30 dni kalendarzowych od złożenia kompletnego wniosku zgodnie z art. 17 właściwy organ właściwy dla CCP powołuje kolegium w celu usprawnienia wykonywania zadań, o których mowa w art. 15, 17, 49, 51 i 54.

Przewodniczący Komitetu Nadzoru nad CCP, o którym mowa w art. 22a, przewodniczy i zarządza kolegium.”;

b)  ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) członkowie stali Komitetu Nadzoru nad CCP, o których mowa w art. 22a ust. 2 lit. a);”;

c)  ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) właściwe organy odpowiedzialne za nadzór nad trzema członkami rozliczającymi CCP▌, którzy przekazują łącznie w okresie jednego roku największe składki do prowadzonego przez CCP funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 42, w tym, w stosownych przypadkach, Europejski Bank Centralny w ramach zadań związanych z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego, powierzonych mu na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013(14), w przypadku gdy organy te wyrażają zainteresowanie udziałem w tym kolegium.

ca)  w ust. 2 dodaje się lit. ca) w brzmieniu:

„ca) właściwe organy członków rozliczających inne niż te, o których mowa w lit. c), z zastrzeżeniem zgody właściwego organu CCP. Te właściwe organy zwracają się do właściwego organu CCP o zgodę na ich uczestnictwo w kolegium, uzasadniając wniosek swoją oceną skutków, jakie może mieć trudna sytuacja finansowa CCP dla stabilności finansowej lokalnego rynku waluty emisji. W przypadku gdy wniosek do właściwego organu CCP zostanie rozpatrzony odmownie, właściwy organ CCP przekazuje na piśmie pełne i szczegółowe uzasadnienie.”;

cb)  w ust. 4 dodaje się lit. ca) w brzmieniu:

„ca)  przygotowanie opinii dla Komitetu Nadzoru nad CCP w przypadku, gdy Komitet jest zobowiązany do wyrażenia zgody lub zasięga się jego opinii zgodnie z art. 21a.”;

cc)  dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„Jeżeli którykolwiek z członków kolegium stwierdzi, na podstawie informacji wymienianych na mocy lit. b), że praktyki zarządzania ryzykiem w danym CCP nie spełniają wszystkich wymogów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu lub w inny sposób osłabiają jego odporność, członek ten może poinformować właściwy organ i kolegium o tej sprawie oraz zwrócić się o przedyskutowanie jej przez kolegium. Przewodniczący kolegium może wówczas umieścić dyskusję na temat kwestii wskazanej przez członka w porządku dziennym następnego posiedzenia kolegium. Jeżeli w następstwie tej dyskusji co najmniej jedna trzecia członków kolegium innych niż członek, który jako pierwszy zwrócił się o przeprowadzenie takiej dyskusji, poprze sporządzenie zalecenia w celu rozwiązania tego problemu i zwiększenia odporności CCP, Przewodniczący zwraca się do kolegium o opracowanie takiego zalecenia.

Kolegium może przyjąć zalecenie, o którym mowa w akapicie pierwszym, zwykłą większością głosów jego członków.

W ciągu 30 dni od przyjęcia zalecenia przez kolegium ESMA bada kwestię i zalecenie, a następnie decyduje, czy wnioskować o konkretne działania nadzorcze zgodnie z art. 21a ust. 3.

ESMA niezwłocznie informuje o swojej decyzji właściwy organ i kolegium. Właściwy organ informuje na bieżąco kolegium o wszelkich dalszych działaniach lub ich braku w związku z zaleceniem.

W przypadku gdy właściwy organ nie podejmie działań w ciągu 90 dni od przyjęcia zalecenia, a niepodjęcie działań może skutkować niespełnieniem wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu, każdy członek kolegium może w terminie 30 dni po upływie okresu 90 dni przekazać sprawę ESMA zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”;

cd)  ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Aby zapewnić konsekwentne i spójne funkcjonowanie kolegiów w całej Unii, ESMA opracowuje w ścisłej współpracy z ESBC projekt regulacyjnych standardów technicznych określających warunki, na jakich waluty unijne, o których mowa w ust. 2 lit. h), są uznawane za waluty o największym znaczeniu, oraz szczegóły praktycznych rozwiązań, o których mowa w ust. 5.

ESMA przedłoży Komisji projekt tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia [jeden rok od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego].

Komisji przekazuje się uprawnienia do przyjmowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”;

3a.  w art. 19 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Na wniosek któregokolwiek z członków kolegium i po przyjęciu go przez większość kolegium opinia może uwzględnić zalecenia dotyczące poprawy odporności CCP.”

4.  art. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Większościowa opinia kolegium przyjmowana jest zwykłą większością głosów jego członków.

W przypadku kolegiów mających do 12 członków prawo głosu przysługuje maksymalnie dwóm członkom kolegium z tego samego państwa członkowskiego; każdy członek posiadający prawo głosu dysponuje jednym głosem. W przypadku kolegiów mających więcej niż 12 członków prawo głosu przysługuje maksymalnie trzem członkom z tego samego państwa członkowskiego; każdy członek posiadający prawo głosu dysponuje jednym głosem.

W przypadku gdy Europejski Bank Centralny jest członkiem kolegium na mocy art. 18 ust. 2 lit. a), c) i h), dysponuje on następującą liczbą głosów:

(i) maksymalnie 2 głosy w kolegiach liczących do 12 członków;

(ii) maksymalnie 3 głosy w kolegiach liczących więcej niż 12 członków.

Przedstawicielowi Komisji nie przysługuje prawo głosu. Przewodniczącemu Komitetu Nadzoru nad CCP przysługuje jeden głos, Wiceprzewodniczący i Dyrektorzy Komitetu Nadzoru nad CCP są członkami kolegium bez prawa głosu.

5.  art. 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Organ właściwy dla CCP przekazuje ESMA i członkom kolegium projekt swojej decyzji wraz z pełnym uzasadnieniem, w którym bierze pod uwagę zastrzeżenia członków kolegium.”;

6.  w art. 21 wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nie naruszając roli kolegium właściwe organy, o których mowa w art. 22, dokonują w ścisłej współpracy z ESMA przeglądu uzgodnień, strategii, procesów i mechanizmów wdrożonych przez CCP w celu przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia i dokonują oceny ryzyka, które obejmuje co najmniej ryzyko finansowe, operacyjne i ryzyko w cyberprzestrzeni, na jakie dani CCP są lub mogą być narażeni.”;

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. ESMA ustala częstotliwość i szczegółowość przeglądu i oceny, o których mowa w ust. 1, przy szczególnym uwzględnieniu wielkości, systemowego znaczenia, charakteru, skali, złożoności działalności i powiązań danych CCP z innymi elementami infrastruktury rynku finansowego. Przegląd i ocena podlegają aktualizacji przynajmniej raz w roku.

CCP podlegają w razie konieczności właściwym kontrolom w miejscu prowadzenia działalności. Personel ESMA może wziąć udział w takich kontrolach w miejscu prowadzenia działalności.

Właściwy organ przekazuje ESMA wszelkie informacje otrzymane od CCP i występuje do właściwego CCP o wszelkie informacje wymagane przez ESMA, których nie jest w stanie dostarczyć.”;

ba)  w ust. 6 akapit drugi lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) przeprowadza wzajemną ocenę działań w zakresie nadzoru prowadzonych przez wszystkie właściwe organy w związku z udzielaniem zezwoleń CCP i sprawowaniem nad nimi nadzoru zgodnie z art. 30 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, a także analizę porównawczą praktyk zarządzania ryzykiem wszystkich CCP, którym udzielono zezwolenia zgodnie z art. 14 rozporządzenia; oraz”

7.  w tytule III rozdział 2 dodaje się art. 21a, 21b i 21c w brzmieniu:

„Artykuł 21a

Procedury współpracy i podejmowania decyzji w odniesieniu do CCP posiadających zezwolenie

1. Właściwe organy, wypełniając swoje obowiązki podstawie art. 22 ust. 1:

a) przygotowują projekty decyzji i przedkładają je ESMA w celu uzyskania zgody przed przyjęciem jakichkolwiek decyzji przyjętych na podstawie art. 14, 15, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 i 49 niniejszego rozporządzenia lub w trakcie realizacji swoich obowiązków wynikających z wymogów w nich określonych;

b) przygotowują projekty decyzji i przedkładają je ESMA do konsultacji przed przyjęciem jakichkolwiek decyzji przyjętych na podstawie art. 24 i 54 niniejszego rozporządzenia lub w trakcie realizacji swoich obowiązków wynikających z wymogów w nich określonych;

c) mogą przyjmować, bez konieczności przedkładania ESMA w celu uzyskania zgody lub zasięgnięcia opinii, decyzje na podstawie art. 7, 8, 16, 21, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 39, 40,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53 niniejszego rozporządzenia oraz art. 35 i 36 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 lub w trakcie realizacji swoich obowiązków wynikających z wymogów w nich określonych.

3. ESMA przekazuje do właściwych organów wszelkie istotne informacje, które mogą skutkować przyjęciem decyzji, o której mowa w ust. 1, oraz może złożyć wniosek o przeprowadzenie określonych działań nadzorczych, w tym cofnięcie zezwolenia. Właściwe organy informują ESMA o wszelkich podjętych w związku z tym działaniach lub powstrzymaniu się od działania.

4. Jeżeli ESMA otrzymuje projekt decyzji w celu uzyskania zgody na podstawie ust. 1 lit. a) uznaje się, że zgoda na decyzję została udzielona, jeżeli ESMA nie zgłosił poprawek lub zastrzeżeń do projektu decyzji w terminie maksymalnie 15 dni kalendarzowych od otrzymania powiadomienia o projekcie decyzji. Jeżeli ESMA zgłosi poprawki lub zastrzeżenia do projektu decyzji, przedstawia także szczegółowe pisemne uzasadnienie.

5. Jeżeli ESMA otrzymuje projekt decyzji w celu uzyskania zgody na podstawie ust. 1 lit. a) i zgłasza poprawki, właściwy organ może przyjąć decyzję wyłącznie w formie uwzględniającej te poprawki.

Jeżeli ESMA otrzymuje projekt decyzji w celu uzyskania zgody na podstawie ust. 1 lit. a) i zgłasza zastrzeżenia do ostatecznego projektu decyzji, właściwy organ nie przyjmuje takiej decyzji.

6. Jeżeli ESMA otrzymuje projekt decyzji w celu uzyskania zgody na podstawie ust. 1 lit. a) i gdy właściwy organ nie zgadza się z poprawką lub zastrzeżeniem zgłoszonym przez ESMA, może w ciągu 5 dni złożyć uzasadniony wniosek do Rady Organów Nadzoru, o której mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, o ocenę zastrzeżenia lub poprawki. Rada Organów Nadzoru zatwierdza albo odrzuca zastrzeżenia lub poprawki zgłoszone przez ESMA w terminie 10 dni od otrzymania takiego wniosku oraz stosuje się odpowiednio ust. 5.

6a. Jeżeli ESMA otrzymuje projekt decyzji w celu zaopiniowania na podstawie ust. 1 lit. b), udziela odpowiedzi w terminie maksymalnie 15 dni kalendarzowych od otrzymania powiadomienia o projekcie decyzji.

6b. Jeżeli ESMA otrzymuje projekt decyzji w celu zaopiniowania na podstawie ust. 1 lit. b), właściwy organ należycie uwzględnia sugestie ESMA.

7. Nie naruszając uprawnień Komisji na mocy art. 258 TFUE ESMA może wydać skierowaną do uczestnika rynku finansowego decyzję, zobowiązującą tego uczestnika rynku finansowego do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jego obowiązków wynikających z prawa Unii, w tym do zaprzestania określonych praktyk, w następujących przypadkach:

a) jeżeli właściwy organ nie stosuje się do ust. 5 w przypadku zgłoszenia przez ESMA zastrzeżenia lub poprawek do ostatecznego projektu decyzji;

b) jeżeli po otrzymaniu wniosku od ESMA zgodnie z ust. 3 właściwy organ nie podjął działania, którego dotyczył wniosek, w rozsądnym terminie, a zaniechanie działania doprowadziło do naruszenia przez uczestnika rynku finansowego wymogów mających zastosowanie na mocy tytułu IV i V niniejszego rozporządzenia.

Decyzje przyjęte na mocy akapitu pierwszego mają pierwszeństwo wobec wszelkich decyzji przyjętych wcześniej przez właściwe organy w tej samej sprawie.

Artykuł 21aa

Konsultacja z emisyjnym bankiem centralnym

W odniesieniu do decyzji podjętych na podstawie art. 14, 15, 20, 41, 44, 46, 50 i 54 Komitet Nadzoru nad CCP konsultuje się z każdym emisyjnym bankiem centralnym, o którym mowa w art. 18 ust. 2 lit. h), w sprawie tych aspektów projektu decyzji, które odnoszą się do emitowanej przez niego waluty.

Każdy emisyjny bank centralny odpowiada na wniosek o konsultację w ciągu 10 dni roboczych od przekazania projektu decyzji.

Jeżeli, uwzględniając art. 24, Komitet Nadzoru nad CCP uzna, że dana sytuacja jest sytuacją nadzwyczajną, okres, o którym mowa w poprzednim akapicie, nie przekracza 24 godzin.

Po upływie terminu konsultacji z emisyjnymi bankami centralnymi Komitet Nadzoru nad CCP lub odpowiedni właściwy organ dokłada wszelkich starań, aby zastosować się do zaproponowanych przez te banki poprawek.

Jeżeli ESMA otrzymuje projekt decyzji w celu uzyskania zgody na podstawie art. 21 ust. 1 lit. a) lub zaopiniowania na podstawie art. 21 ust. 1 lit. b) a właściwy organ w projekcie decyzji przedkładanym Komitetowi Nadzoru nad CCP nie uwzględni poprawek zaproponowanych przez emisyjny bank centralny, Komitet Nadzoru nad CCP przekazuje na piśmie danemu emisyjnemu bankowi centralnemu pełne wyjaśnienie i uzasadnienie każdego istotnego odstępstwa od proponowanych poprawek.

Artykuł 21c                                   Opłaty

1. CCP uiszczają następujące opłaty:

a) opłaty związane z wnioskami o udzielenie zezwolenia, o których mowa w art. 17, lub wnioskami o uznanie na podstawie art. 25 oraz

c) opłaty roczne związane z wykonywaniem przez ESMA zadań na mocy niniejszego rozporządzenia.

1a. Opłaty, o których mowa w ust. 1, są proporcjonalne do obrotów danego CCP i w pełni pokrywają niezbędne wydatki ESMA związane z udzielaniem zezwoleń CCP lub uznawaniem CCP, stosownie do przypadku, oraz z realizacją zadań ESMA na mocy rozporządzenia.

2. Komisja przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 82 w celu uściślenia▌:

a) rodzajów opłat;

b) czynności, za które są one pobierane;

c) wysokości opłat;

ca) sposobu ich uiszczania przez następujące podmioty:

(i) CCP mający siedzibę w Unii, którzy posiadają zezwolenie albo złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia;

(ii) CCP mający siedzibę w państwie trzecim, którzy zostali uznani zgodnie z art. 25 ust. 2;”

7a.  dodaje się artykuły w brzmieniu:

Artykuł 22aKomitet Nadzoru nad CCP w ESMA

1. ESMA powołuje stały komitet wewnętrzny zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 na potrzeby przygotowywania decyzji i realizacji zadań związanych z nadzorem nad CCP z Unii i CCP z państw trzecich (Komitet Nadzoru nad CCP).

Komitet Nadzoru nad CCP przedkłada Radzie Organów Nadzoru gotowe projekty decyzji przyjmowanych zgodnie z art. 22c.

2. W skład Komitetu Nadzoru nad CCP wchodzą:

a) następujący członkowie stali:

(i) Przewodniczący z prawem głosu;

(ii) Wiceprzewodniczący wykonujący zadania Przewodniczącego pod jego lub jej nieobecność lub w przypadku wystąpienia uzasadnionej przeszkody, z prawem głosu;

(iii) czterech dyrektorów z prawem głosu;

(iv) jeden przedstawiciel EBC, bez prawa głosu; oraz

(v) jeden przedstawiciel Komisji, bez prawa głosu;

b) następujący członkowie tymczasowi właściwi dla każdego CCP, w związku z którym zwołany został Komitet Nadzoru nad CCP:

(i) po jednej osobie reprezentującej organy, o których mowa w art. 22, właściwe dla każdego CCP z siedzibą w Unii, w związku z którym zwołany został CCP. Osoby te mają prawo głosu, ale jeżeli państwo członkowskie wyznaczyło więcej niż jeden właściwy organ, to przysługuje mu tylko jeden głos na mocy niniejszego podpunktu;

(ii) po jednej osobie reprezentującej każdy z odpowiednich emisyjnych banków centralnych, o których mowa w art. 18 ust. 2 lit. h), właściwych dla każdego CCP z siedzibą w Unii, w związku z którym zwołany został Komitet Nadzoru nad CCP, bez prawa głosu;

(iii) w przypadku zwołania posiedzenia Komitetu Nadzoru nad CCP w związku z decyzjami lub dyskusjami nad decyzjami odnoszącymi się do art. 41, 44, 46, 50 i 54 przedstawiciele banków centralnych emitujących waluty UE, które są lub mają być rozliczane przez CCP, w związku z którym zwołany został Komitet Nadzoru nad CCP, niebędący członkami na mocy ppkt (ii), bez prawa głosu.

Przewodniczący może zapraszać w charakterze obserwatorów na posiedzenia Komitetu Nadzoru nad CCP, w stosownych przypadkach i w razie konieczności, innych członków kolegium właściwego dla danego CCP, o których mowa w art. 18 ust. 2.

Jeżeli Komitet Nadzoru nad CCP realizuje którekolwiek z zadań, o których mowa w ust. 3 lit. b), na posiedzenia mogą być zapraszane w charakterze obserwatorów, w stosownych przypadkach, organy odpowiedzialne za CCP z państw trzecich uznane przez ESMA zgodnie z art. 25.

W przypadku dyskusji nad decyzjami odnoszącymi się do art. 25 ust. 2a i 2c, art. 25b, 41, 44 i 46, do udziału w Komitecie Nadzoru nad CCP mogą być zapraszane, w charakterze obserwatorów, banki centralne emitujące instrumenty finansowe, które są lub mają być rozliczane przez CCP z państwa trzeciego, w związku z którym zwołany został Komitet Nadzoru nad CCP.

Posiedzenia Komitetu Nadzoru nad CCP zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z jego członków. Komitet Nadzoru nad CCP zbiera się co najmniej pięć razy w roku.

Jeżeli zadanie powierzone Komitetowi Nadzoru nad CCP nie dotyczy konkretnego CCP z siedzibą w Unii, w skład Komitetu wchodzą wyłącznie członkowie stali, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu, wszystkie organy, o których mowa w lit. b) ppkt (i), a w stosownych przypadkach również emisyjne banki centralne, o których mowa w lit. b) ppkt (ii) niniejszego ustępu.

3. Komitet Nadzoru nad CCP odpowiada za przygotowanie projektów decyzji przedkładanych Radzie Organów Nadzoru:

a) jeżeli ESMA jest zobowiązany do wyrażenia zgody lub wydania opinii na podstawie art. 21a; oraz

b) jeżeli ESMA uznaje i nadzoruje CCP z państw trzecich zgodnie z art. 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25m i 25n.

4. Przewodniczący Komitetu Nadzoru nad CCP oraz dyrektorzy, o których mowa w art. 22a ust. 1 lit. a) ppkt (i), są niezależnymi profesjonalistami zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy. Są oni powoływani na podstawie osiągnięć, umiejętności, znajomości zagadnień rozliczeniowych i finansowych, rynku rozliczeń i rozrachunku transakcji finansowych oraz doświadczenia w dziedzinie nadzoru nad CCP i regulacji CCP. Są wybierani w drodze otwartej procedury kwalifikacyjnej organizowanej przez Komisję, w ramach której przestrzega się zasad równowagi płci oraz uwzględnia doświadczenie i kwalifikacje. Parlament Europejski i Radę należycie informuje się na wszystkich etapach postępowania i w odpowiednim terminie.

Kadencja Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Dyrektorów Komitetu Nadzoru nad CCP trwa pięć lat i może zostać jednokrotnie odnowiona. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Dyrektorzy Komitetu Nadzoru nad CCP nie mogą sprawować żadnych innych funkcji na szczeblu krajowym, unijnym ani międzynarodowym.

Komisja w porozumieniu z krajowymi organami nadzoru przedstawia Parlamentowi Europejskiemu listę najlepszych kandydatów na stanowisko Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Dyrektorów oraz informuje o tej liście Radę.

Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia wniosek w sprawie mianowania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Dyrektorów. Po zatwierdzeniu tego wniosku Rada przyjmuje decyzję wykonawczą w celu mianowania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Dyrektorów. Rada stanowi większością kwalifikowaną.

Jeżeli Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub jeden z Dyrektorów przestaje spełniać warunki wymagane do wykonywania obowiązków lub dopuścił się poważnego uchybienia, Rada może, na wniosek Komisji zatwierdzony przez Parlament Europejski, przyjąć decyzję wykonawczą o odwołaniu danej osoby z urzędu. Rada stanowi większością kwalifikowaną.

Parlament Europejski lub Rada mogą poinformować Komisję, że uważają, iż warunki odwołania ze stanowiska Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub jednego z Dyrektorów Komitetu Nadzoru nad CCP są spełnione, do czego Komisja musi się ustosunkować.

5. Komitet Nadzoru nad CCP dysponuje wsparciem specjalnego personelu posiadającego dostateczną wiedzę, umiejętności i doświadczenie oraz otrzymuje od ESMA odpowiednie zasoby na potrzeby wykonywania powierzonych mu zadań.

6. Komitet Nadzoru nad CCP informuje właściwe kolegium organów nadzoru o gotowych projektach decyzji, które przedkłada Radzie Organów Nadzoru zgodnie z ust. 1.

7. Komitet Nadzoru nad CCP dba o to, by członkowie kolegium wymienieni w art. 18 ust. 2 i organy wymienione w art. 25 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 oraz ERRS, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010, mieli dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do wykonywania zadań.

Artykuł 22b                                 Niezależność

W odniesieniu do zadań Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Dyrektorów Komitetu Nadzoru nad CCP osoby te nie zwracają się o instrukcje do instytucji lub organów unijnych, rządu jakiegokolwiek z państw członkowskich lub do innego podmiotu publicznego lub prywatnego ani nie przyjmują takich instrukcji. Państwa członkowskie, instytucje ani organy Unii ani żadne inne podmioty publiczne lub prywatne nie dążą do wywierania wpływu na Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Dyrektorów Komitetu Nadzoru nad CCP, o których mowa w art. 22a ust. 1 lit. a) ppkt (i), w wykonywaniu ich zadań. Zgodnie z regulaminem pracowniczym, o którym mowa w art. 68 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, po zakończeniu pełnienia funkcji Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Dyrektorzy Komitetu Nadzoru nad CCP, o których mowa w art. 22a ust. 1 lit. a) ppkt (i), są nadal zobowiązani do zachowania uczciwości i rozwagi w odniesieniu do przyjmowania pewnych stanowisk lub korzyści.

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Dyrektorów Komitetu Nadzoru nad CCP obowiązuje odpowiedni okres przejściowy przed objęciem stanowiska i po zakończeniu pełnienia funkcji.

Artykuł 22c                           Sprawozdanie

1. Parlament Europejski lub Rada mogą wezwać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Dyrektorów Komitetu Nadzoru nad CCP do złożenia oświadczenia, przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu przysługującej im niezależności. Składają oni oświadczenie przed Parlamentem Europejskim i udzielają odpowiedzi na wszelkie pytania posłów, gdy zostaną do tego wezwani.

2. Przewodniczący Komitetu Nadzoru nad CCP składa Parlamentowi Europejskiemu, na jego żądanie i co najmniej 15 dni przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, pisemne sprawozdanie z głównych działań Komitetu Nadzoru nad CCP.

3. Przewodniczący przekazuje również wszelkie istotne informacje, o przekazanie których Parlament Europejski zwrócił się w trybie doraźnym.

4. Na wniosek Przewodniczący Komitetu Nadzoru nad CCP prowadzi poufne dyskusje przy drzwiach zamkniętych z przewodniczącym i wiceprzewodniczącymi właściwej komisji Parlamentu Europejskiego, jeśli takie dyskusje są wymagane w ramach wykonywania uprawnień Parlamentu Europejskiego na mocy TFUE.

5. Podczas wszelkich dochodzeń prowadzonych przez Parlament Europejski Komitet Nadzoru nad CCP współpracuje z Parlamentem Europejskim, z zastrzeżeniem TFUE i rozporządzeń, o których mowa w art. 226 TFUE. W ciągu sześciu miesięcy od powołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Dyrektorów Komitetu Nadzoru nad CCP Komitet Nadzoru nad CCP i Parlament zawierają odpowiednie porozumienia w sprawie praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczalności demokratycznej i kontroli nad wykonywaniem zadań powierzonych Komitetowi Nadzoru nad CCP na mocy niniejszego rozporządzenia. Z zastrzeżeniem uprawnień Parlamentu Europejskiego na mocy art. 226 TFUE porozumienia te obejmują między innymi dostęp do informacji, w tym również zasady przetwarzania i ochrony informacji niejawnych lub poufnych, współpracę podczas wysłuchań, poufne dyskusje, sprawozdania, udzielanie odpowiedzi na pytania, dochodzenia oraz informacje o procedurze wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Dyrektorów, o których mowa w art. 22a ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 22dPodejmowanie decyzji w Komitecie Nadzoru nad CCP

Komitet Nadzoru nad CCP podejmuje decyzje zwykłą większością głosów swych członków. W przypadku równej liczby głosów głos Przewodniczącego jest decydujący.

Artykuł 22ePodejmowanie decyzji w Radzie Organów Nadzoru

Jeżeli chodzi o projekty decyzji przedłożone na podstawie art. 21a ust. 1 i dotyczące art. 14, 15, 20, 41, 44, 46, 50 i 54, a także projekty decyzji przedłożone w związku z art. 25a, art. 25 ust. 2a, 25 ust. 2b, art. 25 ust. 2c, art. 25 ust. 5 dotyczące CCP uznanych za CCP Tier II na podstawie art. 25 ust. 2a, projekty decyzji przedłożone przez Komitet Nadzoru nad CCP są przyjmowane zwykłą większością głosów członków Rady Organów Nadzoru.

W odniesieniu do decyzji podejmowanych zgodnie z artykułami innymi niż wymienione w pierwszym akapicie projekty decyzji przedłożone przez Komitet Nadzoru nad CCP uznaje się za przyjęte, jeżeli zatwierdzono je zwykłą większością głosów, chyba że odrzucili je członkowie stanowiący mniejszość blokującą zgodnie z art. 16 ust. 4 TUE i art. 3 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych w ciągu 10 dni roboczych od przekazania projektu decyzji.

W szczególnie pilnych przypadkach termin na zbadanie projektu decyzji nie przekracza 24 godzin. Jeżeli Rada Organów Nadzoru odrzuca projekt decyzji, przedstawia stosowne uzasadnienie na piśmie.

8.  art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Organ właściwy dla CCP lub jakikolwiek inny odpowiedni organ niezwłocznie informuje ESMA, kolegium, odpowiednich członków ESBC i inne odpowiednie organy o sytuacji nadzwyczajnej dotyczącej CCP, w tym o zmianach na rynkach finansowych, które mogą mieć niekorzystny wpływ na płynność rynku, transmisję polityki pieniężnej, niezakłócone funkcjonowanie systemów płatniczych oraz stabilność systemu finansowego w dowolnym z państw członkowskich, w których CCP lub jego członkowie rozliczający mają siedzibę.”;

9.  w art. 25 wprowadza się następujące zmiany:

-a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  „1. CCP mający siedzibę w państwie trzecim może świadczyć usługi rozliczeniowe wyłącznie na rzecz członków rozliczających lub systemów obrotu mających siedzibę w Unii wtedy, gdy jest uznany przez ESMA zgodnie z procedurą określoną w ust. 2 lub procedurą określoną w ust. 4.”

a)  w ust. 2 dodaje się lit. e) w brzmieniu:

e) CCP nie został uznany za podmiot, który ma znaczenie systemowe lub co do którego istnieje prawdopodobieństwo osiągnięcia takiego znaczenia zgodnie z ust. 2a, w związku z czym zaliczany jest do kategorii CCP Tier I.”;

b)  dodaje się ust. 2a, 2b i 2c w brzmieniu:

„2a. ESMA ustala – po konsultacji z bankami centralnymi emitującymi waluty Unii o największym znaczeniu dla instrumentów finansowych, które są lub mają być rozliczane przez dane CCP – czy CCP ma lub może mieć systemowe znaczenie dla stabilności finansowej Unii Europejskiej albo jej państwa członkowskiego lub państw członkowskich (CCP Tier II), uwzględniając wszystkie następujące kryteria:

a) charakter, wielkość i złożoność działalności CCP w Unii, a także innej działalności CCP poza Unią w zakresie w jakim ta działalność może mieć wpływ na ogólną złożoność danego CCP, w tym:

(i) wartość w ujęciu całościowym oraz w każdej walucie unijnej transakcji rozliczanych przez CCP, albo zagregowaną ekspozycję CCP prowadzącego działalność rozliczeniową na ryzyko ze strony jego członków rozliczających z siedzibą w Unii, oraz – o ile można to łatwo określić – ich klientów i klientów pośrednich, w tym jeżeli którykolwiek z tych członków lub klientów został uznany za globalną instytucję o znaczeniu systemowym lub inną instytucję o znaczeniu systemowym na podstawie art. 131 dyrektywy 2013/36/UE;

(ii) profil ryzyka CCP, uwzględniając m.in. ryzyko prawne, operacyjne i ekonomiczne, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ryzyko w cyberprzestrzeni.;

b) wpływ, jaki upadłość lub zakłócenie działalności CCP mogłyby wywrzeć na rynki finansowe, instytucje finansowe lub też szeroko rozumiany system finansowy lub na stabilność finansową Unii bądź jednego lub większej liczby jej państw członkowskich;

c) strukturę członkostwa CCP, a także strukturę sieci klientów lub klientów pośrednich jego członków rozliczających, jeżeli można ich łatwo zidentyfikować, zwłaszcza odsetek członków rozliczających i ich klientów i klientów pośrednich z siedzibą w Unii;

d) relacje, współzależności lub inne interakcje CCP z innymi podmiotami infrastruktury rynku finansowego, instytucjami finansowymi oraz szeroko rozumianym systemem finansowym w zakresie, w jakim interakcje te mogą mieć wpływ na system finansowy Unii bądź jednego lub większej liczby jej państw członkowskich;

da) bezpośredni i średniookresowy wpływ, jaki upadłość lub zakłócenie działalności CCP mogłyby wywrzeć na płynność rynków lub na prowadzenie polityki pieniężnej przez emisyjne banki centralne.

Komisja przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 82 w celu uściślenia kryteriów określonych w akapicie pierwszym w terminie [12 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

2b. W przypadku gdy zgodnie z ust. 2a ESMA ustali, że CCP ma lub może mieć znaczenie systemowe (CCP Tier II), ESMA uznaje go tylko wtedy, gdy poza warunkami, o których mowa w art. 25 ust. 2 lit. a), b)▌ i d) CCP spełnia także następujące warunki:

a) w momencie uznania oraz przez cały czas po uznaniu CCP spełnia wymogi określone w art. 16 oraz tytułach IV i V. Zgodnie z art. 25a ust. 2 ESMA bierze pod uwagę, w jakim stopniu spełnienie przez CCP porównywalnych wymogów obowiązujących w państwie trzecim zapewnia spełnienie przez CCP powyższych wymogów;

b) CCP spełnia lub podjął odpowiednie środki, aby stale spełniać wszystkie z następujących wymogów, które banki centralne emitujące waluty Unii o największym znaczeniu dla instrumentów finansowych, które są lub mają być rozliczane przez CCP z państwa trzeciego mogły nałożyć w związku z realizacją przez nie ich zadań z zakresu polityki pieniężnej:

(i) przekazywanie wszelkich wymaganych informacji odpowiedniemu emisyjnemu bankowi centralnemu, jeśli ESMA nie uzyskała tych informacji w inny sposób;

(ii) zobowiązanie CCP do rzetelnej i pełnej współpracy z emisyjnym bankiem centralnym w kontekście oceny odporności CCP na niekorzystne zmiany warunków rynkowych;

(iii) otwarcie przez CCP rachunku depozytowego overnight w emisyjnym banku centralnym zgodnie z odpowiednimi kryteriami dostępu i wymogami emisyjnego banku centralnego;

(iv) zastosowanie, w wyjątkowych sytuacjach, wymogów spójnych z wymogami określonymi w art. 16 i w tytule IV i V niniejszego rozporządzenia, w ramach kompetencji emisyjnego banku centralnego i w odniesieniu do środków kontroli ryzyka utraty płynności, rozwiązań w zakresie rozliczeń, marż, uzgodnień dotyczących zabezpieczeń i uzgodnień operacyjnych, aby uwzględnić systemowe ryzyko utraty płynności zagrażające transmisji polityki pieniężnej lub sprawnemu funkcjonowaniu systemów płatności.

W ciągu 150 dni od złożenia kompletnego wniosku zainteresowane emisyjne banki centralne przekazują ESMA pisemne potwierdzenie, że CCP spełnia wymogi, o których mowa w akapicie pierwszym, lub podjął środki w celu ich stałego przestrzegania.

Jeżeli emisyjne bank centralne nie przesłały do ESMA pisemnej odpowiedzi w sprawie przestrzegania przez CCP jednego lub więcej wymogów wymienionych w ppkt (i) do (iv) ESMA może uznać odpowiednie wymogi za spełnione.

Emisyjny bank centralny przesyła CCP i ESMA odpowiednio uzasadnione wyjaśnienie swej decyzji dotyczącej nałożenia wymogów określonych w akapicie pierwszym, uwzględniwszy znaczenie decyzji dla zadań z zakresu polityki pieniężnej.

Jeżeli emisyjny bank centralny nakłada którykolwiek z wymogów określonych w akapicie pierwszym po uznaniu danego CCP, dany CCP natychmiast spełnia te wymogi na podstawie art. 25b, a emisyjny bank centralny natychmiast informuje o tym fakcie ESMA.

Wymogi nałożone przez bank centralny na podstawie akapitu pierwszego ppkt (iv) nakłada się na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. Jeżeli bank centralny uważa, że wyjątkowa sytuacja, o której mowa w akapicie pierwszym ppkt (iv), utrzymuje się, może, na koniec pierwszego okresu i po zasięgnięciu opinii Komisji i ESMA, nadal stosować te wymogi przez dodatkowy okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.

Każdy emisyjny bank centralny może przesłać Komisji należycie uzasadniony wniosek o dodanie jednego lub większej liczby wymogów do wykazu określonego w akapicie pierwszym.

Na podstawie takiego wniosku Komisja może przyjąć akt delegowany dodający przedmiotowe wymogi do wykazu określonego w akapicie pierwszym lub umożliwiający przedłużenie obowiązku przestrzegania wymogów nałożonych na podstawie ppkt (iv) tego akapitu.

Jeśli w następstwie wniosku złożonego przez bank centralny Komisja podejmuje decyzję odmowną w sprawie wniosku banku centralnego o dodanie wymogu lub wymogów do wykazu określonego w akapicie pierwszym, przedstawia pełne i szczegółowe pisemne uzasadnienie podjętej decyzji zainteresowanemu bankowi centralnemu;

c) CCP złożył w ESMA pisemne oświadczenie podpisane przez jego przedstawiciela prawnego, zawierające bezwarunkową zgodę CCP na dostarczenie ESMA w ciągu 10 dni roboczych wszelkich dokumentów, rejestrów, informacji i danych, które dany CCP posiadał w chwili otrzymania takiego wniosku od ESMA, oraz umożliwiające ESMA dostęp do każdego lokalu CCP, wraz z uzasadnioną opinią prawną sporządzoną przez niezależnego specjalistę prawnika potwierdzającą, że wyrażona zgoda jest ważna i może być egzekwowana na podstawie właściwych obowiązujących przepisów;

d) CCP podjął i wdrożył wszelkie niezbędne środki i ustanowił wszelkie niezbędne procedury w celu zapewnienia skutecznego przestrzegania wymogów określonych w lit. a) i c);

da) zawarto uzgodnienia o współpracy zgodnie z ust. 7a;

e) Komisja nie przyjęła aktu wykonawczego zgodnie z ust. 2c.

2c. ESMA może uznać, po uzyskaniu zgody ▌banków centralnych emitujących waluty Unii o największym znaczeniu dla instrumentów finansowych, które są lub mają być rozliczane przez CCP z państwa trzeciego▌, że znaczenie systemowe CCP jest tak duże, że nawet spełnienie warunków określonych w ust. 2b nie gwarantuje w wystarczającym stopniu stabilności finansowej Unii albo jej państwa członkowskiego lub państw członkowskich▌. W takim przypadku ESMA wystosowuje zalecenie, aby Komisja przyjęła akt delegowany zakazujący uznania danego CCP zgodnie z ust. 2 lub 2b.

ESMA może wskazać w swojej analizie określone usługi rozliczeniowe lub rodzaje działalności, które będą świadczone wyłącznie na rzecz członków rozliczających i systemów obrotu z siedzibą w Unii przez CCP posiadający zezwolenie zgodnie z art. 14.

Zaleceniu musi towarzyszyć analiza wszystkich następujących elementów:

a) elementy, o których mowa w art. 25 ust. 2a lit. a)–da);

b) charakterystyka usług rozliczeniowych świadczonych przez CCP, zwłaszcza wymogi dotyczące płynności i w zakresie materialnych rozrachunków powiązane ze świadczeniem takich usług, oraz prawdopodobieństwo, w razie poważnych zakłóceń, wystąpienia konieczności zwrócenia się przez CCP do banku centralnego o wsparcie płynności;

c)  obecność wiarygodnych potencjalnych substytutów danych usług rozliczeniowych w danych walutach dla członków rozliczających, ich klientów i klientów pośrednich z siedzibą w Unii;

d) istnienie i charakter mechanizmów wsparcia płynności dostępnych CCP w jego państwie siedziby oraz istnienie innych mechanizmów umożliwiających zmniejszenie ryzyka;

e) potencjalne skutki objęcia zakresem aktu delegowanego aktywnych kontraktów w posiadaniu CCP;

f) potencjalne skutki pod względem kosztów i korzyści konieczności ubiegania się przez CCP o zezwolenie w Unii dla:

(i) członków rozliczających CCP, a także ich klientów i klientów pośrednich z siedzibą w Unii;

(ii) powiązanych i funkcjonalnych infrastruktur rynku finansowego CCP;

(iii) stabilności finansowej Unii lub jednego lub większej liczby jej państw członkowskich, w tym czy ryzyko systemowe obniży się na skutek konieczności ubiegania się przez CCP o zezwolenie w Unii.

Na podstawie zalecenia, o którym mowa w akapicie pierwszym, i towarzyszącej mu oceny, Komisja może przyjąć akt delegowany, o którym mowa w akapicie pierwszym, który wymienia niektóre lub wszystkie usługi świadczone przez CCP, które▌ mogą być świadczone wyłącznie na rzecz członków rozliczających i systemów obrotu z siedzibą w Unii wyłącznie przez CCP z siedzibą w Unii, który uzyskał stosowne zezwolenie zgodnie z art. 14, w stosownych przypadkach po upływie okresu dostosowawczego. Akt delegowany może precyzować następujące elementy:

a) odpowiedni okres dostosowawczy dla CCP, jego członków rozliczających i ich klientów;

b) warunki, na podstawie których CCP można tymczasowo uznać w okresie dostosowawczym, o którym mowa w lit. a); oraz

c) wszelkie środki, które należy podjąć w okresie dostosowawczym w celu ograniczenia potencjalnych kosztów po stronie członków rozliczających i ich klientów, w szczególności mających siedzibę w Unii”

ba)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

  (i) część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

  „3.  Podczas przeprowadzania oceny, czy warunki, o których mowa – w zależności od przypadku – w ust. 2 lub 2a, zostały spełnione, ESMA konsultuje się z:”;

  (ii) lit. f) otrzymuje brzmienie:

  „f)   bankami centralnymi emitującymi wszystkie waluty Unii, w których obecnie rozliczane są instrumenty finansowe lub w których rozliczenie jest planowane przez CCP z państwa trzeciego.”;

bb)  w ust. 4 akapit szósty otrzymuje brzmienie:

  „ESMA publikuje na swojej stronie internetowej wykaz CCP uznanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem wraz z podaniem ich statusu – CCP Tier I lub CCP Tier II.”;

c)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. ESMA, po konsultacji z organami i podmiotami, o których mowa w ust. 3, dokonuje przeglądu decyzji o uznaniu CCP mającego siedzibę w państwie trzecim:

a) jeżeli ten CCP rozszerzył zakres swojej działalności i usług w Unii; oraz:

b) przynajmniej raz na dwa lata, jeżeli ten CCP rozlicza instrumenty finansowe denominowane w walutach unijnych na kwotę przekraczającą w danych walutach progi określone w regulacyjnych standardach technicznych, o których mowa w akapicie piątym; albo

c) przynajmniej raz na pięć lat we wszystkich pozostałych przypadkach.

Przegląd ten przeprowadza się zgodnie z przepisami ust. 2, 3 i 4.

Po przeglądzie i z zastrzeżeniem ust. 2c oraz respektując kryteria określone w ust. 1a ESMA może:

a) określić, zgodnie z ust. 2a, że CCP Tier I zyskał znaczenie lub najprawdopodobniej je zyska dla stabilności finansowej w Unii lub w przypadku jednego lub więcej państw członkowskich, i w związku z tym zostaje przeklasyfikowany i zaliczony do CCP Tier II;

b) określić, że CCP Tier II już nie ma znaczenia lub jest mało prawdopodobne, że je zyska dla stabilności finansowej Unii lub w przypadku jednego lub więcej państw członkowskich, i w związku z tym zostaje przeklasyfikowany i zaliczony do CCP Tier I; albo

c) stwierdzić, że znaczenie danego CCP pozostało bez zmian i pozostawić CCP w dotychczasowej klasyfikacji.

Jeżeli po przeglądzie, o którym mowa w akapicie pierwszym, ESMA stwierdzi, że CCP z państwa trzeciego, który został przez ESMA sklasyfikowany jako CCP Tier I, powinien zostać zaklasyfikowany jako CCP Tier II, ESMA wyznacza odpowiedni okres dostosowawczy, który nie przekracza 12 miesięcy, na koniec których CCP spełnia wymogi określone w ust. 2b.

ESMA może przedłużyć okres dostosowawczy maksymalnie o dodatkowe 6 miesięcy na uzasadniony wniosek CCP lub właściwego organu odpowiedzialnego za nadzór nad członkami rozliczającymi z siedzibą w Unii, jeżeli takie przedłużenie jest uzasadnione wyjątkowymi okolicznościami i konkretnymi potrzebami członków rozliczających z siedzibą w Unii danego CCP.

5a. ESMA opracowuje w porozumieniu z członkami ESBC projekt regulacyjnych standardów technicznych określających próg dla każdej waluty unijnej, o którym mowa w ust. 5 akapit pierwszy lit. b).

ESMA przedstawia Komisji ten projekt regulacyjnych standardów technicznych do dnia ... [12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego] r.

Komisji przekazuje się uprawnienia do przyjmowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

d)  ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Komisja przyjmuje akt wykonawczy zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011, stwierdzając, co następuje:

a) ramy prawne i nadzorcze państwa trzeciego gwarantują, że CCP, którzy uzyskali zezwolenie w tym państwie trzecim, spełniają na bieżąco prawnie wiążące wymogi równoważne z wymogami ustanowionymi w tytule IV niniejszego rozporządzenia;

b) dani CCP podlegają skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu prawa prowadzonemu na bieżąco w tym państwie trzecim;

c) ramy prawne tego państwa trzeciego przewidują skuteczny równoważny system uznawania CCP, którzy uzyskali zezwolenie na mocy systemów prawnych państw trzecich;

Komisja może uzależnić stosowanie aktu wykonawczego, o którym mowa w akapicie pierwszym, od skutecznego i ciągłego spełniania przez państwo trzecie dowolnego wymogu określonego w tym akcie oraz od możliwości ESMA w zakresie skutecznego wykonywania jego obowiązków w odniesieniu do CCP z państw trzecich uznanych na mocy ust. 2 i 2b lub w odniesieniu do monitorowania, o którym mowa w ust. 6b, w tym wyrażenia zgody na uzgodnienia o współpracy, o których mowa w ust. 7, i ich stosowanie.”;

e)  dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

„6a. Komisja przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 82 w celu uściślenia kryteriów określonych w ust. 6 lit. a), b) i c).

6b. ESMA monitoruje zmiany w zakresie regulacji i nadzoru w państwach trzecich, w stosunku do których przyjęto akty wykonawcze na mocy ust. 6.

W przypadku stwierdzenia przez ESMA w tych państwach trzecich zmian w zakresie regulacji lub nadzoru, które mogłyby mieć wpływ na stabilność finansową Unii albo jej państwa członkowskiego lub państw członkowskich, ESMA niezwłocznie informuje o tym Komisję, Parlament Europejski i Radę w trybie poufnym.

ESMA co roku przedkłada Komisji poufne sprawozdanie dotyczące zmian w zakresie regulacji i nadzoru w państwach trzecich, o których mowa w akapicie pierwszym.”;

f)  w ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„7. Jeżeli po ocenie dokonanej na podstawie ust. 2a uznano CCP za CCP Tier I, ESMA zawiera skuteczne uzgodnienia o współpracy z odpowiednimi właściwymi organami państw trzecich, których ramy prawne i nadzorcze uznano za równoważne z niniejszym rozporządzeniem zgodnie z ust. 6.”;

g)  w ust. 7 dodaje się lit. e) w brzmieniu:

„d) procedury dotyczące koordynowania działań nadzorczych, obejmujące zgodę organów państwa trzeciego na przeprowadzanie dochodzeń i kontroli w miejscu prowadzenia działalności zgodnie z odpowiednio art. 25d i 25e;

e) procedury niezbędne do skutecznego monitorowania zmian regulacyjnych i nadzorczych w danym państwie trzecim.”;

ga)  w ust. 7 dodaje się literę w brzmieniu:

„f) procedury współpracy w sytuacjach, o których mowa w art. 24, w tym:

(i) zgoda odpowiednich właściwych organów państwa trzeciego na bezzwłoczne poinformowanie o takiej sytuacji dotyczącej CCP nadzorowanego przez te organy ESMA i banków centralnych emitujących waluty Unii o największym znaczeniu dla instrumentów finansowych, które są lub mają być rozliczane przez CCP z państwa trzeciego; oraz

(ii) zgoda odpowiednich właściwych organów państwa trzeciego na odpowiednie zaangażowanie w decyzje podejmowane w takich sytuacjach ESMA i banków centralnych emitujących waluty Unii o największym znaczeniu dla instrumentów finansowych, które są lub mają być rozliczane przez CCP z państwa trzeciego.”;

gb)  w ust. 7 dodaje się akapit w brzmieniu:

„ESMA zasięga opinii banków centralnych emitujących waluty Unii o największym znaczeniu dla instrumentów finansowych, które są lub mają być rozliczane przez CCP z państwa trzeciego podczas opracowywania przepisów dotyczących uzgodnień o współpracy związanych z kwestiami, o których mowa w lit. f).”;

gc)  w art. 25 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:

„7a. Jeżeli po ocenie dokonanej na podstawie ust. 2a uznano CCP za CCP Tier II ESMA zawiera skuteczne uzgodnienia o współpracy z odpowiednimi właściwymi organami państw trzecich, których ramy prawne i nadzorcze uznano za równoważne z niniejszym rozporządzeniem zgodnie z ust. 6. Uzgodnienia takie określają co najmniej:

a) mechanizm wymiany informacji między ESMA i właściwymi organami odpowiednich państw trzecich, w tym dostęp do wszystkich informacji, o które występuje ESMA, na temat CCP, którzy uzyskali zezwolenie w państwach trzecich i wymiana informacji i sprawozdawczość w przypadku istotnych zmian w modelach i parametrach ryzyka, rozszerzenia działalności i usług CCP, zmiany w strukturze rachunków klienta i w wykorzystaniu systemów płatniczych, które mają znaczny wpływ na Unię;

b) mechanizm szybkiego powiadamiania ESMA w przypadkach, gdy właściwy organ państwa trzeciego uzna, że CCP z państwa trzeciego, nad którym sprawuje nadzór, narusza warunki udzielonego mu zezwolenia lub innych przepisów, którym podlega;

c) mechanizm szybkiego powiadamiania ESMA przez właściwy organ państwa trzeciego nadzorujący CCP, który uzyskał prawo do świadczenia usług rozliczeniowych na rzecz członków rozliczających lub klientów z siedzibą w Unii;

d) procedury dotyczące koordynowania działań nadzorczych, obejmujące zgodę organów państwa trzeciego na przeprowadzanie dochodzeń i kontroli w miejscu prowadzenia działalności zgodnie z odpowiednio art. 25d i 25e;

e) procedury niezbędne do skutecznego monitorowania zmian regulacyjnych i nadzorczych w danym państwie trzecim;

f) wyraźną zgodę właściwych organów państwa trzeciego na wymianę wszelkich informacji dostarczanych na mocy lit. a)–d) z organami, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem wymogów tajemnicy zawodowej określonych w art. 83;

g) jeżeli ESMA przyznano prawa do decyzji zgodnie z art. 25b, procedury dotyczące skutecznego egzekwowania tych praw;

h) procedury współpracy w sytuacjach, o których mowa w art. 24, w tym:

(i) zgoda odpowiednich właściwych organów państwa trzeciego na bezzwłoczne poinformowanie o takiej sytuacji dotyczącej CCP nadzorowanego przez te organy ESMA i banków centralnych emitujących waluty Unii o największym znaczeniu dla instrumentów finansowych, które są lub mają być rozliczane przez CCP z państwa trzeciego;

(ii) zgoda odpowiednich właściwych organów państwa trzeciego na odpowiednie zaangażowanie w decyzje podejmowane w takich sytuacjach ESMA i banków centralnych emitujących waluty Unii o największym znaczeniu dla instrumentów finansowych, które są lub mają być rozliczane przez CCP z państwa trzeciego.

ESMA zasięga opinii banków centralnych emitujących waluty Unii o największym znaczeniu dla instrumentów finansowych, które są lub mają być rozliczane przez CCP z państwa trzeciego podczas opracowywania postanowień uzgodnień o współpracy związanych z kwestiami, o których mowa w lit. h).

7b. Jeżeli ESMA uzna, że właściwy organ państwa trzeciego nie stosuje postanowień uzgodnienia o współpracy zawartego zgodnie z niniejszym ustępem, informuje o tym Komisję w trybie poufnym i bez zbędnej zwłoki. W takim przypadku Komisja może podjąć decyzję o przeglądzie aktu wykonawczego przyjętego zgodnie z ust. 6.”;

10.  dodaje się art. 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25k, 25l, 25m i 25n w brzmieniu:

“Artykuł 25aSpełnienie porównywalnych wymogów

1. CCP, o którym mowa w art. 25 ust. 2b lit. a), może złożyć uzasadniony wniosek z prośbą o ocenę przez ESMA, czy w świetle faktu, że spełnia on obowiązujące przepisy państwa trzeciego, można uznać, że spełnia wymogi, o których mowa w art. 25 ust. 2b lit. a), określone w art. 16 i tytułach IV i V.

Na podstawie otrzymanego wniosku ESMA przeprowadza ocenę, o której mowa w akapicie pierwszym. Przy przeprowadzaniu tej oceny ESMA uwzględnia przepisy aktu wykonawczego przyjętego zgodnie z art. 25 ust. 6.

Jeżeli w wyniku tej oceny ESMA stwierdzi, że CCP spełnia wymogi, o których mowa w art. 25 ust. 2b lit. a) i które są określone w art. 16 i tytułach IV i V, ponieważ spełnia porównywalne wymogi obowiązujące w państwie trzecim, ESMA bierze pod uwagę tę konkluzję na potrzeby art. 25 ust. 2b lit. a).

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera podstawę faktyczną do ustalenia porównywalności wymogów oraz powody, dla których przestrzeganie wymogów obowiązujących w państwie trzecim jest równoważne ze spełnieniem wymogów określonych w art. 16 i tytułach IV i V.

3. W celu zagwarantowania, że ocena, o której mowa w ust. 1, skutecznie odzwierciedla cele regulacyjne wymogów określonych w art. 16 i tytułach IV i V oraz uwzględnia interesy Unii jako całości, Komisja przyjmuje akt delegowany określający następujące elementy:

a) minimum elementów, które mają być ocenione do celów ust. 1;

b) sposoby i warunki przeprowadzenia oceny.

Komisja przyjmuje akt delegowany, o którym mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 82.

Artykuł 25bCiągłe spełnianie warunków uznania

1. ESMA jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia w zakresie bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przez CCP Tier II, którzy zostali uznani, wymogów, o których mowa w art. 25 ust. 2b lit. a).

ESMA wymaga od każdego CCP Tier II złożenia przynajmniej raz w roku potwierdzenia, że wymogi, o których mowa w art. 25 ust. 2b lit. a), b), c), d) i e) są nadal spełniane.

W przypadku gdy emisyjny bank centralny, o którym mowa w art. 18 ust. 2 lit. h), uzna, że dany CCP Tier II przestał spełniać warunki określone w art. 25 ust. 2b lit. b), niezwłocznie informuje o tym ESMA.

1a.  Jeżeli ESMA otrzyma informację na podstawie ust. 1 akapit trzeci lub jeżeli CCP Tier II nie przedstawi ESMA potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 akapit drugi, uznaje się, że CCP nie spełnia już warunków uznania, o których mowa w art. 25 ust. 2b, i w związku z tym stosuje się procedurę określoną w art. 25m ust. 2–4.

2. W odniesieniu do decyzji podjętych na podstawie art. 41, 44, 46, 50 i 54 Komitet Nadzoru nad CCP konsultuje się z każdym bankiem centralnym emitującym waluty unijne o największym znaczeniu, które są lub mają być rozliczane przez CCP z państwa trzeciego, na temat tych aspektów projektu decyzji, które dotyczą waluty emitowanej przez dany bank.

Każdy emisyjny bank centralny odpowiada na wniosek ESMA o konsultację w ciągu 10 dni roboczych od przekazania projektu decyzji.

Jeżeli, uwzględniając art. 24, Komitet Nadzoru nad CCP uzna, że dana sytuacja jest sytuacją nadzwyczajną, okres, o którym mowa w poprzednim akapicie, nie może przekroczyć 24 godzin.

Po upływie terminu konsultacji z emisyjnymi bankami centralnymi Komitet Nadzoru nad CCP dokłada wszelkich starań, aby zastosować się do zaproponowanych przez te banki poprawek.

Jeżeli Komitet Nadzoru nad CCP nie uwzględni w projekcie decyzji, który ma zostać przedłożony Radzie Organów Nadzoru, poprawek zaproponowanych przez emisyjny bank centralny, Komitet Nadzoru nad CCP przekazuje na piśmie danemu emisyjnemu bankowi centralnemu pełne wyjaśnienie i uzasadnienie każdego istotnego odstępstwa od tych poprawek.

3. ESMA, w ścisłej współpracy z organami państw trzecich, emisyjnymi bankami centralnymi i ERRS, przeprowadza oceny odporności uznanych CCP na niekorzystne zmiany na rynku zgodnie z art. 32 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. Przy przeprowadzaniu takich ocen ESMA uwzględnia co najmniej ryzyko finansowe, ryzyko operacyjne i ryzyko w cyberprzestrzeni oraz dba o spójność z ocen odporności unijnych CCP przeprowadzanych na podstawie art. 21 ust. 6 lit. b) niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 25baKolegium dla CCP z państw trzecich

1. ESMA powołuje kolegium ds. CCP z państw trzecich, aby ułatwić wymianę informacji.

2. W skład kolegium wchodzą:

a) stali członkowie Komitetu Nadzoru nad CCP;

b) właściwe organy odpowiedzialne za nadzór nad CCP wyznaczone przez państwa członkowskie zgodnie z art. 22;

c) właściwe organy odpowiedzialne za nadzór nad członkami rozliczającymi każdego CCP z państwa trzeciego uznanego zgodnie z art. 25 z siedzibą w Unii;

d) właściwe organy odpowiedzialne za nadzór nad systemami obrotu z siedzibą w Unii, które są lub mają być obsługiwane przez dowolnego CCP z państwa trzeciego uznanego zgodnie z art. 25;

e) właściwe organy sprawujące nadzór nad centralnymi depozytami papierów wartościowych z siedzibą w Unii, z którymi którykolwiek CCP z państwa trzeciego uznany zgodnie z art. 25 jest lub zamierza być związany; oraz

f) członkowie ESBC.

3. Kolegium może zwrócić się do Komitetu Nadzoru nad CCP o przedyskutowanie szczegółowych kwestii dotyczących CCP mającego siedzibę w państwie trzecim. Komitet Nadzoru nad CCP należycie rozpatruje takie wnioski i udziela stosownej odpowiedzi.

4. Przewodniczący Komitetu Nadzoru nad CCP przewodzi kolegium. Podstawą powołania i funkcjonowania kolegium jest umowa na piśmie zawarta pomiędzy wszystkimi jego członkami.

Artykuł 25bbKorzystanie z uprawnień, o których mowa w art. 25c–25e

Uprawnienia powierzone na podstawie art. 25c–25e ESMA lub jakiemukolwiek urzędnikowi ESMA lub innej osobie upoważnionej przez tychże nie mogą być wykorzystywane w celu żądania ujawnienia informacji lub dokumentów, które są objęte klauzulą poufności wymiany informacji między prawnikiem a klientem.

Artykuł 25cWniosek o udzielenie informacji

1. ESMA może w drodze zwykłego wniosku lub decyzji zobowiązać uznanych CCP i związane z nimi strony trzecie, którym ci CCP zlecili na zasadzie outsourcingu wykonywanie funkcji lub działań operacyjnych, do udzielenia wszelkich informacji niezbędnych ESMA do wykonywania jego obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia.

2. Wysyłając zwykły wniosek o udzielenie informacji, o którym mowa w ust. 1, ESMA zawiera w nim wszystkie następujące elementy:

a) odwołanie do niniejszego artykułu jako podstawy prawnej wniosku;

b) cel wniosku;

c) wymagane informacje;

d) termin przekazania informacji;

e) informacje dla osoby, do której zwraca się o informacje, że nie ma ona obowiązku ich przedstawienia, lecz w przypadku dobrowolnej odpowiedzi na wniosek przedstawione informacje nie mogą być niezgodne z prawdą ani mylące;

f) informacje o grzywnie przewidzianej w art. 25g w związku z załącznikiem III sekcja V lit. a), w przypadku gdy odpowiedzi na zadane pytania są nieprawdziwe lub mylące.

3. Zwracając się o udzielenie informacji zgodnie z ust. 1 w drodze decyzji, ESMA uwzględnia następujące elementy:

a) odwołanie do niniejszego artykułu jako podstawy prawnej wniosku;

b) cel wniosku;

c) wymagane informacje;

d) termin przekazania informacji;

e) informacje o okresowych karach pieniężnych przewidzianych w art. 25h, w przypadku gdy przedstawione wymagane informacje są niekompletne;

f) informacje o grzywnie przewidzianej w art. 25g w związku z załącznikiem III sekcja V lit. a), w przypadku gdy odpowiedzi na zadane pytania są nieprawdziwe lub mylące; oraz

g) informacje o prawie do odwołania od decyzji do Komisji Odwoławczej ESMA i prawie do zaskarżenia tej decyzji do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („Trybunał Sprawiedliwości”) zgodnie z art. 60 i 61 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

4. Do udzielenia wymaganych informacji zobowiązane są osoby, o których mowa w ust. 1, lub ich przedstawiciele, a w przypadku osób lub stowarzyszeń niemających osobowości prawnej osoby powołane do ich reprezentacji zgodnie z ustawą lub statutem. Prawnicy należycie upoważnieni do działania mogą przedłożyć informacje w imieniu swoich klientów. Klienci ci pozostają w pełni odpowiedzialni za informacje, jeżeli przekazane informacje są niepełne, niezgodne z prawdą lub mylące.

5. ESMA niezwłocznie przesyła kopię zwykłego wniosku lub swej decyzji odpowiedniemu właściwemu organowi państwa trzeciego, w którym osoby objęte wnioskiem, o których mowa w ust. 1, mają swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Artykuł 25dDochodzenia ogólne

1. W celu wypełniania swoich obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia ESMA może przeprowadzać niezbędne dochodzenia dotyczące CCP Tier II. W tym celu urzędnicy i inne osoby upoważnione przez ESMA mają prawo do:

a) wglądu we wszelkie dokumenty, dane, procedury i inne materiały związane z wykonywaniem zadań ESMA niezależnie od nośnika, na jakim są one przechowywane;

b) wykonania lub uzyskania uwierzytelnionych kopii lub wyciągów z takich dokumentów, danych, procedur i innych materiałów;

c) wzywania CCP Tier II lub ich przedstawicieli lub personelu i zwracania się do nich o udzielenie ustnych lub pisemnych wyjaśnień na temat faktów lub dokumentów związanych z przedmiotem i celem kontroli oraz rejestrowania ich odpowiedzi;

d) prowadzenia rozmów z wszelkimi innymi osobami fizycznymi lub prawnymi, które wyrażą na to zgodę, w celu pozyskania informacji dotyczących przedmiotu dochodzenia;

e) żądania rejestrów połączeń telefonicznych i przesyłu danych.

Banki centralne emitujące waluty unijne o największym znaczeniu, które są lub mają być rozliczane przez CCP, mogą przesłać do ESMA uzasadniony wniosek o udział w takich dochodzeniach, jeżeli dochodzenia te są istotne z punktu widzenia realizacji zadań z zakresu polityki pieniężnej, o których mowa w art. 25 ust. 2b lit. b).

2. Urzędnicy i inne osoby upoważnione przez ESMA do prowadzenia dochodzeń, o których mowa w ust. 1, wykonują swoje uprawnienia po przedstawieniu pisemnego upoważnienia określającego przedmiot i cel tego dochodzenia. Upoważnienie to określa również okresowe kary pieniężne, o których mowa w art. 25h, nakładane w przypadku, gdy wymagane dokumenty, dane, procedury lub inne materiały albo odpowiedzi na pytania zadane CCP Tier II nie zostaną przedstawione lub są niepełne, a także grzywny przewidziane w art. 25g w związku z załącznikiem III sekcja V lit. b) w przypadku, gdy odpowiedzi na pytania zadane CCP Tier II są niezgodne z prawdą lub mylące.

3. CCP Tier II mają obowiązek poddać się dochodzeniom wszczętym na mocy decyzji ESMA. W decyzji określa się przedmiot i cel dochodzenia, okresowe kary pieniężne przewidziane w art. 25h i środki odwoławcze dostępne na mocy rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 oraz wskazuje się na prawo do zaskarżenia decyzji do Trybunału Sprawiedliwości.

4. Przed powiadomieniem CCP Tier II o dochodzeniu ESMA informuje odpowiedni właściwy organ państwa trzeciego, w którym ma być prowadzone dochodzenie, o samym dochodzeniu i o tożsamości upoważnionych osób. Na wniosek ESMA urzędnicy danego właściwego organu z państwa trzeciego mogą udzielić tym upoważnionym osobom pomocy w wykonywaniu ich zadań. Urzędnicy danego właściwego organu z państwa trzeciego mogą być również obecni podczas dochodzeń. Dochodzenia na mocy niniejszego artykułu są prowadzone pod warunkiem, że właściwy organ z państwa trzeciego nie zgłosił sprzeciwu.

Artykuł 25eKontrole w miejscu prowadzenia działalności

1. W celu wypełniania swoich obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia ESMA może przeprowadzać, w razie konieczności, kontrole w każdym miejscu prowadzenia działalności CCP Tier II lub miejscu będącym własnością tego CCP. Banki centralne emitujące waluty unijne o największym znaczeniu, które są lub mają być rozliczane przez CCP, są zapraszane do udziału w takich kontrolach w miejscu prowadzenia działalności, jeżeli kontrole te są związane z zadaniami z zakresu polityki pieniężnej, o których mowa w art. 25 ust. 2b lit. b).

2. Urzędnicy i inne osoby upoważnione przez ESMA do przeprowadzenia kontroli w miejscu prowadzenia działalności mogą wejść do dowolnych obiektów i na dowolny teren, które stanowią miejsce prowadzenia działalności osób prawnych, których dotyczy decyzja o dochodzeniu przyjęta przez ESMA, i posiadają wszelkie uprawnienia określone w art. 25d ust. 1. Mają oni również prawo do pieczętowania wszelkich pomieszczeń w miejscu prowadzenia działalności kontrolowanego podmiotu oraz wszelkich ksiąg lub dokumentów na czas kontroli i w zakresie koniecznym do przeprowadzenia kontroli.

3. Z odpowiednim wyprzedzeniem przed kontrolą ESMA powiadamia o niej odpowiedni właściwy organ państwa trzeciego, w którym kontrola ta ma być przeprowadzona. Jeżeli jest to wymagane do odpowiedniego i efektywnego przeprowadzenia kontroli w miejscu prowadzenia działalności, ESMA może przeprowadzić ją bez uprzedniego powiadomienia CCP, po poinformowaniu odpowiedniego właściwego organu państwa trzeciego. Kontrole na mocy niniejszego artykułu są prowadzone pod warunkiem, że odpowiedni organ z państwa trzeciego potwierdził, że nie zgłasza sprzeciwu względem przeprowadzenia takich kontroli.

Urzędnicy i inne osoby upoważnione przez ESMA do przeprowadzenia kontroli w miejscu prowadzenia działalności wykonują swoje uprawnienia po przedstawieniu pisemnego upoważnienia określającego przedmiot i cel kontroli, a także okresowe kary pieniężne określone w art. 25h i nakładane w przypadku, gdy zainteresowane osoby nie poddają się kontroli.

4. CCP Tier II poddają się kontrolom w miejscu prowadzenia działalności zarządzonym na mocy decyzji ESMA. W decyzji tej określa się przedmiot i cel kontroli, datę jej rozpoczęcia oraz okresowe kary pieniężne przewidziane w art. 25h, jak również środki odwoławcze dostępne na mocy rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 oraz prawo do zaskarżenia decyzji do Trybunału Sprawiedliwości.

5. Urzędnicy właściwego organu państwa trzeciego, w którym ma być przeprowadzana kontrola, a także osoby upoważnione bądź wyznaczone przez ten organ, mogą ▌aktywnie pomagać urzędnikom i innym osobom upoważnionym przez ESMA. Urzędnicy właściwego organu odpowiedniego państwa trzeciego zapraszani są do udziału w kontrolach w miejscu prowadzenia działalności.

6. ESMA może również zażądać od właściwych organów państwa trzeciego przeprowadzenia w jego imieniu poszczególnych zadań dochodzeniowych i kontroli w miejscu prowadzenia działalności zgodnie z niniejszym artykułem i art. 25d ust. 1.

7. W przypadku gdy urzędnicy i inne osoby towarzyszące upoważnione przez ESMA stwierdzą, że osoba sprzeciwia się kontroli zarządzonej na mocy niniejszego artykułu, właściwy organ danego państwa trzeciego może udzielić im niezbędnej pomocy, zwracając się w razie potrzeby o pomoc policji lub równorzędnego organu egzekwowania prawa, aby umożliwić im przeprowadzenie kontroli w miejscu prowadzenia działalności.

Artykuł 25fPrzepisy proceduralne regulujące stosowanie środków nadzorczych i nakładanie grzywien

1. Jeżeli w trakcie wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia ESMA stwierdzi, że istnieją wiarygodne przesłanki świadczące o możliwości istnienia okoliczności, które stanowią naruszenie albo naruszenia wymienione w załączniku III, ESMA powołuje w swoich strukturach niezależnego urzędnika dochodzeniowego, który wyjaśnia tę sprawę. Powołany urzędnik nie był ani nie jest bezpośrednio bądź pośrednio zaangażowany w proces uznawania danego CCP lub nadzoru nad nim i wykonuje swoje funkcje niezależnie od ESMA.

2. Urzędnik dochodzeniowy bada domniemane naruszenia, z uwzględnieniem wszelkich uwag przedstawionych przez osoby, które są przedmiotem dochodzeń, i przedkłada ESMA pełne akta sprawy zawierające dokonane przez niego ustalenia.

Aby wykonywać swoje zadania, urzędnik dochodzeniowy może korzystać z prawa do występowania o informacje zgodnie z art. 25c i do prowadzenia dochodzeń i kontroli w miejscu prowadzenia działalności zgodnie z art. 25d i 25e. Korzystając z tych uprawnień, urzędnik dochodzeniowy przestrzega art. 25bb.

W trakcie wykonywania swoich zadań urzędnik dochodzeniowy ma dostęp do wszystkich dokumentów i informacji zebranych przez ESMA w ramach prowadzonych ten urząd działań.

3. Urzędnik dochodzeniowy – po zakończeniu prowadzonego przez siebie dochodzenia i przed przekazaniem ESMA akt sprawy zawierających jego ustalenia – daje osobom będącym przedmiotem tego dochodzenia możliwość przedstawienia swojego stanowiska na temat wyjaśnianych spraw. Podstawę ustaleń urzędnika dochodzeniowego mogą stanowić wyłącznie fakty, do których zainteresowane strony miały możliwość się odnieść.

W trakcie dochodzeń prowadzonych na podstawie niniejszego artykułu w pełni przestrzega się prawa zainteresowanych osób do obrony.

4. Przedkładając ESMA akta sprawy zawierające jego ustalenia, urzędnik dochodzeniowy powiadamia o tym fakcie osoby, które są przedmiotem dochodzenia. Osoby, które są przedmiotem dochodzenia, mają prawo dostępu do akt sprawy, z zastrzeżeniem uzasadnionego interesu innych osób w zakresie ochrony ich tajemnicy handlowej. Prawo dostępu do akt sprawy nie obejmuje informacji poufnych oraz wewnętrznych dokumentów przygotowawczych ESMA.

5. Na podstawie akt sprawy zawierających ustalenia urzędnika dochodzeniowego oraz – na wniosek zainteresowanych stron – po wysłuchaniu stanowiska osób, które są przedmiotem dochodzenia, zgodnie z art. 25i, ESMA decyduje, czy osoby, które są przedmiotem dochodzenia, popełniły co najmniej jedno naruszenie wymienione w załączniku III, a jeżeli tak – stosuje środek nadzorczy zgodnie z art. 25n i nakłada grzywnę zgodnie z art. 25g.

6. Urzędnik dochodzeniowy nie uczestniczy w obradach ESMA ani nie uczestniczy w żaden inny sposób w procesie decyzyjnym ESMA.

7. Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 82 w celu uściślenia przepisów proceduralnych dotyczących wykonywania prawa do nakładania grzywien lub okresowych kar pieniężnych, w tym przepisów dotyczących prawa do obrony, przepisów tymczasowych oraz przepisów dotyczących pobierania grzywien lub okresowych kar pieniężnych, a także dotyczących okresów przedawnienia w zakresie nakładania i egzekwowania sankcji.

8. ESMA przekazuje sprawy w celu wszczęcia postępowania karnego organom właściwym do prowadzenia dochodzenia i ewentualnego postępowania karnego, jeżeli, wykonując swoje obowiązki wynikające z niniejszego rozporządzenia, stwierdzi, że istnieją wiarygodne przesłanki, o których wie, że wskazują na możliwość zajścia okoliczności stanowiących przestępstwo zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto ESMA wstrzymuje się od nakładania grzywien lub okresowych kar pieniężnych, jeżeli wie, iż w wyniku postępowania karnego prowadzonego zgodnie z prawem krajowym wydano już wcześniej prawomocną decyzję uniewinniającą lub skazującą na podstawie tego samego faktu lub faktów, które są zasadniczo takie same.

Artykuł 25gGrzywny

1. Jeżeli zgodnie z art. 25f ust. 5 ESMA stwierdzi, że CCP, umyślnie lub w wyniku zaniedbania, dopuścił się jednego z naruszeń wymienionych w załączniku III, przyjmuje decyzję o nałożeniu grzywny zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu.

Uznaje się, że CCP dopuścił się naruszenia umyślnie, jeżeli ESMA znalazł obiektywne dowody wskazujące na to, że dany CCP lub jego kierownictwo wyższego szczebla działali umyślnie w celu dopuszczenia się naruszenia.

2. Podstawowe kwoty grzywien, o których mowa w ust. 1, mają wysokość maksymalnie dwukrotności zysków osiągniętych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia, jeżeli takie zyski lub straty mogą zostać określone, lub wysokość maksymalnie 10 % całkowitego rocznego obrotu – zgodnie z definicją w stosownym prawie Unii – danej osoby prawnej w poprzednim roku obrotowym.

3. Kwoty podstawowe określone w ust. 2 są w razie potrzeby korygowane z uwzględnieniem czynników obciążających lub łagodzących przy użyciu odpowiednich współczynników określonych w załączniku IV.

Odpowiednie współczynniki obciążające stosowane są wobec kwoty podstawowej pojedynczo. Jeżeli zastosowanie ma więcej niż jeden współczynnik obciążający, różnica między podstawową kwotą a kwotą wynikającą z zastosowania każdego poszczególnego współczynnika obciążającego jest doliczana do kwoty podstawowej.

Odpowiednie współczynniki łagodzące stosowane są wobec kwoty podstawowej pojedynczo. Jeżeli zastosowanie ma więcej niż jeden współczynnik łagodzący, różnica między podstawową kwotą a kwotą wynikającą z zastosowania każdego poszczególnego współczynnika łagodzącego jest odliczana od kwoty podstawowej.

4. Niezależnie od przepisów ust. 2 i 3 wysokość grzywny nie może przekroczyć 20 % rocznego obrotu danego CCP w poprzedzającym roku obrotowym, ale w przypadku, gdy dany CCP bezpośrednio lub pośrednio uzyskał korzyść finansową z naruszenia, wysokość grzywny jest przynajmniej równa tej korzyści.

Jeżeli działanie lub zaniechanie ze strony CCP stanowi więcej niż jedno naruszenie wymienione w załączniku III, nakładana jest tylko wyższa z tych grzywien, która jest wyliczana zgodnie z ust. 2 i 3 i dotyczy jednego z tych naruszeń.

Artykuł 25hOkresowe kary pieniężne

1. ESMA w drodze decyzji nakłada okresowe kary pieniężne w celu zmuszenia:

a) CCP Tier II do usunięcia naruszenia, zgodnie z decyzją podjętą na mocy art. 25n ust. 1 lit. a);

b) osób, o których mowa w art. 25c ust. 1, do dostarczenia kompletnych informacji, których zażądano w drodze decyzji wydanej na mocy art. 25c;

c) CCP Tier II:

(i) do poddania się dochodzeniu, a w szczególności do przedłożenia kompletnych dokumentów, danych, procedur i wszelkich innych żądanych materiałów, a także do uzupełnienia i skorygowania innych informacji udostępnionych w dochodzeniu wszczętym na podstawie decyzji podjętej na mocy art. 25d; albo

(ii) do poddania się kontroli w miejscu prowadzenia działalności zarządzonej decyzją podjętą na mocy art. 25e.

2. Okresowa kara pieniężna musi być skuteczna i proporcjonalna. Okresową karę pieniężną nakłada się za każdy dzień opóźnienia.

3. Niezależnie od przepisów ust. 2, kwota okresowych kar pieniężnych wynosi 3 % średniego dziennego obrotu w poprzedzającym roku obrotowym lub, w przypadku osób fizycznych, 2 % średniego dziennego dochodu w poprzedzającym roku kalendarzowym. Jest ona obliczana od dnia określonego w decyzji o nałożeniu okresowej kary pieniężnej.

4. Okresową karę pieniężną nakłada się na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy po powiadomieniu o decyzji ESMA. Po zakończeniu tego okresu ESMA dokonuje przeglądu tego środka.

Artykuł 25iWysłuchanie zainteresowanych stron

1. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji w sprawie nałożenia grzywny lub okresowej kary pieniężnej na mocy art. 25g i art. 25h ESMA zapewnia stronom, które są objęte postępowaniem, możliwość przedstawienia swojego stanowiska odnośnie do ustaleń ESMA. Podstawę decyzji ESMA stanowią wyłącznie ustalenia, co do których osoby, których dotyczy postępowanie, mogły przedstawić swoje stanowisko.

1a. Ustęp pierwszy nie ma zastosowania, jeżeli konieczne jest podjęcie pilnych działań w celu zapobieżenia istotnym i zbliżającym się szkodom dla systemu finansowego. W takim przypadku ESMA może przyjąć decyzję tymczasową i zapewnia osobom objętym postępowaniem możliwość przedstawienia swojego stanowiska jak najszybciej po podjęciu decyzji.

2. W postępowaniu w pełni przestrzega się prawa do obrony osób, których dotyczy postępowanie. Mają one prawo do dostępu do gromadzonych przez ESMA akt sprawy, z zastrzeżeniem uzasadnionego interesu innych stron w zakresie ochrony ich tajemnicy handlowej. Prawo dostępu do akt sprawy nie obejmuje dostępu do informacji poufnych oraz wewnętrznych dokumentów przygotowawczych ESMA.

Artykuł 25jPowiadamianie o grzywnach i okresowych karach pieniężnych oraz ich charakter, egzekucja i przypisywanie

1. ESMA podaje do wiadomości publicznej każdą grzywnę i każdą okresową karę pieniężną, które zostały nałożone zgodnie z art. 25g i 25h, chyba że takie publiczne powiadomienie zagrażałoby poważnie rynkom finansowym lub wyrządziło nieproporcjonalną szkodę zainteresowanym stronom. Ujawniane informacje nie mogą obejmować danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

2. Grzywny i okresowe kary pieniężne nałożone zgodnie z art. 25g i 25h mają charakter administracyjny.

3. Jeżeli ESMA postanowi nie nakładać grzywien ani kar pieniężnych, informuje o tym odpowiednio Parlament Europejski, Radę, Komisję i odpowiednie właściwe organy państwa trzeciego oraz podaje przyczyny swojej decyzji.

4. Grzywny i okresowe kary pieniężne nałożone zgodnie z art. 25g i 25h podlegają egzekucji.

Postępowanie egzekucyjne jest regulowane przez przepisy postępowania cywilnego obowiązujące w państwie członkowskim lub państwie trzecim, w którym postępowanie jest prowadzone.

5. Kwoty grzywien i okresowych kar pieniężnych są przypisywane do budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Artykuł 25kKontrola przez Trybunał Sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości ma▐ prawo orzekania w sprawie decyzji ESMA nakładających grzywnę lub okresową karę pieniężną. Może on uchylić, obniżyć lub podwyższyć nałożoną grzywnę lub okresową karę pieniężną.

Artykuł 25lZmiana załącznika IV

Aby uwzględnić zmiany sytuacji na rynkach finansowych, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 82 w odniesieniu do środków mających na celu zmianę załącznika IV.

Artykuł 25mCofnięcie uznania

1. Bez uszczerbku dla art. 25n i z zastrzeżeniem następnych ustępów, ESMA cofa decyzję o uznaniu przyjętą zgodnie z art. 25 w sytuacji, gdy ▌:

a) dany CCP nie skorzystał z uznania w ciągu 6 miesięcy, wyraźnie zrzekł się zezwolenia lub nie prowadził działalności od ponad sześciu miesięcy;

b) dany CCP uzyskał uznanie na podstawie fałszywych oświadczeń lub w inny niezgodny z prawem sposób;

c) dany CCP przestał spełniać warunki uznania zgodnie z art. 25 ust. 2b;

ca) ESMA nie jest w stanie skutecznie wykonać swoich zadań w stosunku do danego CCP na mocy niniejszego rozporządzenia ze względu na to, że organ państwa trzeciego właściwy dla danego CCP nie dostarczył ESMA wszystkich istotnych informacji zgodnie z art. 25 ust. 7 lub 7a.

d) akt wykonawczy, o którym mowa w art. 25 ust. 6, został wycofany albo zawieszony lub którykolwiek z warunków określonych w tym akcie przestał być spełniany.

ESMA może ograniczyć cofnięcie uznania do określonej usługi, działalności lub określonej klasy instrumentów finansowych.

Ustalając datę wejścia w życie decyzji o cofnięciu uznania, ESMA dokłada starań, żeby zminimalizować zakłócenia rynku.

2. Jeżeli ESMA uzna, że kryterium, o którym mowa w ustępie pierwszym lit. c), zostało spełnione w odniesieniu do CCP lub oferowanej przez niego konkretnej usługi, działalności lub klasy instrumentów finansowych, informuje o tym danego CCP oraz odpowiednie organy państwa trzeciego przed cofnięciem decyzji w sprawie uznania i żąda podjęcia odpowiednich działań naprawczych w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.

W przypadku gdy ESMA stwierdzi, że działanie naprawcze nie zostało podjęte w wyznaczonym terminie lub że podjęte działanie naprawcze nie jest odpowiednie, cofa decyzję w sprawie uznania.

3. ESMA niezwłocznie powiadamia odpowiedni właściwy organ państwa trzeciego o decyzji w sprawie cofnięcia uznania dla uznanego CCP.

4. Każdy z organów, o których mowa w art. 25 ust. 3 lit. a)–e),, i każdy bank centralny emitujący waluty unijne o największym znaczeniu, które są lub mają być rozliczane przez CCP z państwa trzeciego, który uzna, że jeden z warunków, o których mowa w ust. 1, został spełniony, może zwrócić się do ESMA o sprawdzenie, czy zostały spełnione warunki cofnięcia uznania dla CCP lub dla oferowanej przez niego konkretnej usługi, działalności lub klasy instrumentów finansowych. Jeżeli ESMA podejmie decyzję o niewycofaniu rejestracji danego uznanego CCP, przedstawia organowi, który wystąpił z wnioskiem, pełne uzasadnienie tej decyzji.

Artykuł 25nŚrodki nadzorcze

1. Jeżeli zgodnie z art. 25f ust. 5 ESMA stwierdzi, że CCP Tier II dopuścił się jednego z naruszeń wymienionych w załączniku III, podejmuje co najmniej jedną z poniższych decyzji:

a) zobowiązuje CCP do usunięcia danego naruszenia;

b) nakłada grzywny zgodnie z art. 25g;

c) wydaje publiczne ogłoszenie;

d) cofa uznanie dla CCP lub dla oferowanej przez niego konkretnej usługi, działalności lub klasy instrumentów finansowych na mocy art. 25m.

2. Podejmując decyzje, o których mowa w ust. 1, ESMA bierze pod uwagę charakter i wagę naruszenia, uwzględniając następujące kryteria:

a) czas trwania i częstotliwość naruszenia;

b) kwestię, czy naruszenie ujawniło istotne lub systemowe słabości procedur stosowanych przez CCP bądź jego systemów zarządzania lub kontroli wewnętrznej;

c) kwestię, czy naruszenie doprowadziło do przestępstwa finansowego bądź też ułatwiło przestępstwo finansowe lub w inny sposób jest z nim związane;

d) kwestię, czy naruszenie jest wynikiem działania umyślnego lub zaniedbania.

3. ESMA powiadamia niezwłocznie danego CCP o każdej decyzji podjętej na mocy ust. 1, a także przekazuje tę informację odpowiednim właściwym organom danego państwa trzeciego oraz Komisji. W terminie 10 dni roboczych od daty przyjęcia decyzji ESMA ogłasza ją publicznie na swojej stronie internetowej.

Ogłaszając publicznie swoją decyzję zgodnie z akapitem pierwszym, ESMA podaje również do wiadomości publicznej informację o prawie danego CCP do odwołania się od tej decyzji, a w odpowiednim przypadku informację, że takie odwołanie zostało złożone, precyzując, że takie odwołanie nie ma skutku zawieszającego oraz że Komisja Odwoławcza ESMA może zawiesić wykonanie zaskarżonej decyzji zgodnie z art. 60 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”;

11.  w art. 49 wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. CCP dokonuje regularnych przeglądów modeli i parametrów przyjętych do obliczania wymogów dotyczących depozytów zabezpieczających, składek na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania, wymogów dotyczących zabezpieczenia i innych mechanizmów kontroli ryzyka. Modele poddawane są rygorystycznym i częstym testom warunków skrajnych w celu oceny ich odporności w wyjątkowych, ale prawdopodobnych warunkach rynkowych, oraz weryfikacji historycznej w celu sprawdzenia wiarygodności przyjętej metodyki. CCP uzyskuje niezależną zgodę, informuje właściwy organ oraz ESMA o wynikach przeprowadzonych testów i uzyskuje zgodę właściwego organu zgodnie z ust. 1a i art. 21a przed wprowadzeniem jakichkolwiek istotnych zmian do tych modeli i parametrów.

Przyjęte modele i parametry, w tym wszelkie istotne zmiany w nich, podlegają opinii kolegium zgodnie z następnymi ustępami.

ESMA dba o to, aby Europejskie Urzędy Nadzoru, Europejski System Banków Centralnych oraz Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji otrzymywały informacje na temat wyników testów warunków skrajnych, tak aby mogły one ocenić ekspozycję przedsiębiorstw finansowych wobec CCP niewykonujących zobowiązań.”;

b)  dodaje się ust. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e oraz 1f w brzmieniu:

„1a. Jeżeli CCP zamierza wprowadzić jakąkolwiek istotną zmianę w modelach i parametrach, o których mowa w ust. 1, ma obowiązek wystąpić do właściwego organu o zgodę na wprowadzenie tej zmiany. CCP dołącza do swojego wniosku niezależną zgodę na proponowaną zmianę.

1b. W terminie 30 dni roboczych od otrzymania wniosku właściwy organ, w porozumieniu z ESMA, dokonuje oceny ryzyka w odniesieniu do tego CCP i przedstawia sprawozdanie kolegium powołanemu zgodnie z art. 18.

1c. Kolegium podejmuje decyzję większością głosów zgodnie z art. 19 ust. 3 w terminie 15 dni roboczych od otrzymania sprawozdania, o którym mowa w ust. 1b.

1d. W terminie 60 dni roboczych od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1a, właściwy organ informuje pisemnie CCP o udzieleniu lub odmowie zgody, podając wyczerpujące uzasadnienie.

1e. CCP nie wprowadza żadnej istotnej zmiany w modelach i parametrach, o których mowa w ust. 1, przed uzyskaniem zgody, o której mowa w ust. 1d. W odpowiednio uzasadnionych przypadkach organ właściwy dla CCP, po uzyskaniu zgody ESMA, może zezwolić na tymczasowe wprowadzenie istotnej zmiany w modelach lub parametrach przed wydaniem zgody.”;

ba)  dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

4a. Aby zapewnić jednolite warunki stosowania niniejszego artykułu, ESMA w ścisłej współpracy z ESBC opracuje projekt regulacyjnych standardów technicznych, ustanawiając listę wskaźników, które muszą być uwzględniane przez CCP, ESMA i właściwe organy krajowe przy ocenie, czy zmiana modeli i parametrów, o których mowa w ust. 1, jest istotna i wymaga zatwierdzenia przez ESMA i właściwy organ.

ESMA przedstawi Komisji ten projekt regulacyjnych standardów technicznych do dnia ... [12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisji przekazuje się uprawnienia do przyjmowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”;

11a.  w art. 84 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Właściwe organy i ESMA przekazują informacje emisyjnym bankom centralnym, jeżeli takie informacje mają znaczenie dla wypełniania ich obowiązków, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów tajemnicy służbowej, o których mowa w art. 83.”;

12.  w art. 89 dodaje się ustępy w brzmieniu:

„3a. ESMA nie wykonuje swoich uprawnień na mocy art. 25 ust. 2a, 2b i 2c do dnia [insert date of entry into force of the delegated act referred to in the second subparagraph of paragraph 2a of that Article].

3b. ESMA dokonuje oceny decyzji w sprawie uznania, które zostały przyjęte na podstawie art. 25 ust. 1 przed [entry into force of this amending Regulation], w celu ustalenia, czy każdy z CCP uznanych na podstawie tych decyzji jest CCP Tier 1 lub CCP Tier 2. ESMA dokonuje zakwalifikowania uznanych CCP do danej kategorii w terminie 18 miesięcy od wejścia w życie aktu delegowanego, o którym mowa w art. 25 ust. 2a akapit drugi.”;

12a.  w art. 89 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„Do dnia ... [trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego] Komisja dokona przeglądu wdrożenia tytułów III, IV i V niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do udzielania zezwoleń CCP, ich uznawania oraz nadzoru nad nimi. Oceni ona przeniesienie większej liczby zadań na ESMA, a w szczególności funkcjonowanie i skuteczność realizacji zadań powierzonych ESMA i kolegiom organów nadzoru w tytułach III, IV i V. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na ten temat. W stosownych przypadkach sprawozdaniu temu towarzyszy wniosek ustawodawczy.”;

12b.  art. 90 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 90 Personel i zasoby ESMA

„Do dnia ... [dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego] ESMA dokonuje oceny potrzeb odnoszących się do personelu i zasobów związanych z przejęciem przez ten organ uprawnień i obowiązków zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i przedkłada sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.”;

13.  treść załączników do niniejszego rozporządzenia dodaje się w formie załączników III i IV.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Do rozporządzenia (UE) nr 648/2012 dodaje się załączniki III i IV w poniższym brzmieniu.

„ZAŁĄCZNIK III

Wykaz naruszeń, o których mowa w art. 25g ust. 1

I.  Naruszenia dotyczące wymogów kapitałowych:

a) CCP Tier II narusza art. 16 ust. 1, jeżeli nie ma stałego i rozporządzalnego kapitału założycielskiego w wysokości co najmniej 7,5 mln EUR;

b) CCP Tier II narusza art. 16 ust. 2, jeżeli nie ma kapitału, w tym zysku niepodzielonego i rezerw, który jest proporcjonalny do ryzyka wynikającego z jego działalności i w każdym momencie wystarczający, by zapewnić sprawne przeprowadzenie likwidacji lub restrukturyzacji działalności w odpowiednim czasie oraz by zapewnić CCP odpowiednie zabezpieczenie przed ryzykiem kredytowym, kontrahenta, rynkowym, operacyjnym, prawnym i ekonomicznym, które nie zostały do tego momentu pokryte celowymi zasobami finansowymi, o których mowa w art. 41, 42, 43 i 44.

II.  Naruszenia dotyczące wymogów organizacyjnych lub konfliktów interesów:

a)  CCP Tier II narusza art. 26 ust. 1, jeżeli nie posiada solidnych zasad zarządzania obejmujących jasną strukturę organizacyjną z dobrze określonymi, przejrzystymi i spójnymi obszarami odpowiedzialności, skutecznych procesów służących rozpoznawaniu ryzyka, na które jest lub może być narażony, zarządzaniu ryzykiem, monitorowaniu i zgłaszaniu ryzyka oraz odpowiednich mechanizmów kontroli wewnętrznej obejmujących prawidłowe procedury administracyjne i rachunkowości;

b)  CCP Tier II narusza art. 26 ust. 2, jeżeli nie przyjmuje odpowiednich strategii i procedur, które są dostatecznie skuteczne, by zapewnić przestrzeganie wszystkich przepisów niniejszego rozporządzenia przez swoje kierownictwo i swoich pracowników;

c)  CCP Tier II narusza art. 26 ust. 3, jeżeli nie utrzymuje i nie stosuje struktury organizacyjnej zapewniającej ciągłość działania oraz prawidłowe funkcjonowanie w zakresie świadczenia usług i prowadzenia działalności lub jeżeli nie stosuje odpowiednich i proporcjonalnych systemów, zasobów i procedur;

d)  CCP Tier II narusza art. 26 ust. 4, jeżeli nie utrzymuje wyraźnego rozgraniczenia między podległością służbową w odniesieniu do zarządzania ryzykiem a podległością służbową w odniesieniu do innych działań CCP;

e)  CCP Tier II narusza art. 26 ust. 5, jeżeli nie przyjmuje, nie wdraża lub nie prowadzi polityki wynagrodzeń promującej rozważne i skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz niesprzyjającej rozluźnianiu standardów ryzyka;

f)  CCP Tier II narusza art. 26 ust. 6, jeżeli nie posiada odpowiednich systemów informatycznych pozwalających na uwzględnienie złożoności, różnorodności i rodzaju świadczonych usług oraz prowadzonej działalności, tak aby zapewnić wysokie standardy bezpieczeństwa oraz integralność i poufność informacji;

g)  CCP Tier II narusza art. 26 ust. 7, jeżeli nie podaje nieodpłatnie do wiadomości publicznej zasad zarządzania oraz przepisów regulujących działalność CCP, a także kryteriów dopuszczenia do członkostwa;

h)  CCP Tier II narusza art. 26 ust. 8, jeżeli nie podlega częstym i niezależnym audytom lub nie przekazuje wyników tych audytów zarządowi lub nie udostępnia ich ESMA;

i)  CCP Tier II narusza art. 27 ust. 1 lub art. 27 ust. 2 akapit drugi, jeżeli nie zapewnia, aby jego kierownictwo wyższego szczebla i członkowie zarządu cieszyli się odpowiednio nieposzlakowaną opinią i posiadali dostateczne doświadczenie pozwalające na zapewnienie prawidłowego i ostrożnego zarządzania CCP;

j)  CCP Tier II narusza art. 27 ust. 2, jeżeli nie zapewnia, aby co najmniej jedna trzecia, jednak nie mniej niż dwóch członków tego zarządu, była niezależna, lub jeżeli nie zaprasza przedstawicieli klientów członków rozliczających na posiedzenia zarządu dotyczące kwestii związanych z art. 38 i 39, lub jeżeli wiąże wynagrodzenie niezależnych i innych członków zarządu, niepełniących funkcji wykonawczych, z wynikami działalności CCP;

k)  CCP Tier II narusza art. 27 ust. 3, jeżeli nie określa wyraźnie zadań i zakresu odpowiedzialności zarządu lub nie udostępnia protokołów posiedzeń zarządu ESMA lub audytorom;

l)  CCP Tier II narusza art. 28 ust. 1, jeżeli nie ustanawia komisji ds. ryzyka lub jeżeli w skład ustanowionej komisji ds. ryzyka nie wchodzą przedstawiciele jego członków rozliczających, niezależni członkowie zarządu oraz przedstawiciele jego klientów lub jeżeli skład komisji ds. ryzyka ustala w taki sposób, że jedna ze wspomnianych grup przedstawicieli ma większość w komisji ds. ryzyka, lub jeżeli nie informuje należycie ESMA o działaniach i decyzjach komisji ds. ryzyka pomimo tego, że ESMA zażądał, aby być należycie informowanym;

m)  CCP Tier II narusza art. 28 ust. 2, jeżeli nie określa wyraźnie zakresu upoważnienia, zasad zarządzania służących zapewnieniu jego niezależności, procedur operacyjnych, kryteriów przyjmowania i mechanizmu wyboru członków komisji ds. ryzyka lub jeżeli nie udostępnia publicznie tych zasad zarządzania, lub jeżeli nie przewiduje, że komisji ds. ryzyka przewodniczy niezależny członek zarządu oraz że komisja ta bezpośrednio podlega zarządowi i odbywa regularne posiedzenia;

n)  CCP Tier II narusza art. 28 ust. 3, jeżeli nie pozwala komisji ds. ryzyka na doradzanie zarządowi w zakresie wszelkich uzgodnień, które mogą wpłynąć na zarządzanie ryzykiem CCP, lub jeżeli w sytuacjach nadzwyczajnych nie podejmuje rozsądnych wysiłków w celu zasięgnięcia opinii komisji ds. ryzyka na temat zdarzeń mających wpływ na zarządzanie ryzykiem CCP;

o)  CCP Tier II narusza art. 28 ust. 5, jeżeli nie informuje niezwłocznie ESMA o wszelkich decyzjach, w których zarząd decyduje o nieuwzględnieniu opinii komisji ds. ryzyka;

p)  CCP Tier II narusza art. 29 ust. 1, jeżeli przez okres co najmniej dziesięciu lat nie przechowuje pełnej dokumentacji dotyczącej świadczonych usług i prowadzonej działalności, tak aby umożliwić ESMA monitorowanie przestrzegania przez CCP przepisów niniejszego rozporządzenia;

q)  CCP Tier II narusza art. 29 ust. 2, jeżeli przez okres co najmniej dziesięciu lat po rozwiązaniu kontraktu nie przechowuje kompletnych informacji na temat wszystkich zrealizowanych przez siebie kontraktów w sposób umożliwiający określenie pierwotnych warunków transakcji przed jej rozliczeniem przez CCP;

r)  CCP Tier II narusza art. 29 ust. 3, jeżeli na wniosek ESMA i odpowiednich członków ESBC nie udostępnia im dokumentacji i informacji, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2, lub wszelkich informacji na temat pozycji rozliczonych kontraktów, niezależnie od systemu obrotu, w którym transakcja została zawarta;

s)  CCP Tier II narusza art. 30 ust. 1, jeżeli nie przedstawia ESMA danych osobowych swoich akcjonariuszy lub udziałowców, bezpośrednich lub pośrednich, osób fizycznych lub prawnych, posiadających znaczne pakiety akcji, a także danych na temat wartości takich pakietów, lub jeżeli przedstawia nieprawdziwe lub niekompletne dane;

t)  CCP Tier II narusza art. 30 ust. 4, jeżeli pozwala osobom, o których mowa w art. 30 ust. 1, wywierać wpływ, który może być niekorzystny dla prawidłowego i ostrożnego zarządzania CCP;

u)  CCP Tier II narusza art. 31 ust. 1, jeżeli nie informuje ESMA o wszelkich zmianach kierownictwa lub nie przekazuje ESMA wszystkich informacji niezbędnych do oceny zgodności z art. 27 ust. 1 lub art. 27 ust. 2 akapit drugi, lub jeżeli przekazuje nieprawdziwe lub niekompletne informacje;

v)  CCP Tier II narusza art. 33 ust. 1, jeżeli nie wprowadza lub nie stosuje skutecznych, utrwalonych na piśmie uzgodnień organizacyjno-administracyjnych na potrzeby wykrywania potencjalnych konfliktów interesów między danym CCP – w tym jego kierownictwem, pracownikami bądź wszelkimi osobami bezpośrednio lub pośrednio kontrolującymi lub mającymi bliskie powiązania – a jego członkami rozliczającymi lub ich klientami znanymi temu CCP oraz zarządzania tymi konfliktami lub jeżeli nie wprowadza odpowiednich procedur w celu rozstrzygania ewentualnych konfliktów interesów;

w)  CCP Tier II narusza art. 33 ust. 2, jeżeli wyraźnie nie informuje członka rozliczającego lub danego klienta tego członka rozliczającego, który jest znany CCP, o ogólnym charakterze lub źródle konfliktów interesów przed zawarciem nowych transakcji w jego imieniu, w przypadku gdy uzgodnienia organizacyjne lub administracyjne wprowadzone przez CCP w celu zarządzania konfliktami interesów nie są wystarczające, by z należytą pewnością zagwarantować, iż ryzyko naruszenia interesów członka rozliczającego lub klienta nie występuje;

x)  CCP Tier II narusza art. 33 ust. 3, jeżeli w swoich uzgodnieniach pisemnych nie uwzględnia wszelkich okoliczności, o których wie lub powinien wiedzieć i które mogą prowadzić do konfliktu interesów wynikającego ze struktury i działalności innych przedsiębiorstw, dla których CCP jest jednostką dominującą lub jednostką zależną;

y)  CCP Tier II narusza art. 33 ust. 5, jeżeli nie podejmuje wszystkich uzasadnionych kroków zapobiegających nieuprawnionemu wykorzystywaniu informacji przechowywanych w jego systemach lub nie zapobiega wykorzystywaniu tych informacji na potrzeby innej działalności lub jeżeli za pośrednictwem osoby fizycznej blisko powiązanej z CCP lub osoby prawnej będącej dla CCP jednostką dominującą lub jednostką zależną wykorzystuje w jakichkolwiek celach komercyjnych informacje poufne zarejestrowane w tym CCP bez uprzedniej zgody klienta, do którego te informacje poufne należą;

z)  CCP Tier II narusza art. 36 ust. 1, jeżeli nie postępuje uczciwie i profesjonalnie w najlepszym interesie swoich członków rozliczających i ich klientów;

aa)  CCP Tier II narusza art. 36 ust. 2, jeżeli nie dysponuje dostępnymi, przejrzystymi i równymi zasadami dotyczącymi szybkiego rozpatrywania skarg;

bb)  CCP Tier II narusza art. 37 ust. 1 lub 2, jeżeli stale stosuje dyskryminujące, nieprzejrzyste lub subiektywne kryteria dopuszczenia lub w inny sposób nie zapewnia stałego, sprawiedliwego i otwartego dostępu do tego CCP lub nie zapewnia stale, aby jego członkowie rozliczający posiadali wystarczające środki finansowe i zdolność operacyjną niezbędne do wywiązywania się z obowiązków wynikających z uczestnictwa w tym CCP lub jeżeli co najmniej raz w roku nie dokonuje kompleksowego przeglądu przestrzegania przepisów przez członków rozliczających;

cc)  CCP Tier II narusza art. 37 ust. 4, jeżeli nie dysponuje obiektywnymi i przejrzystymi procedurami zawieszania członków rozliczających oraz występowania przez nich z CCP, w przypadku gdy nie spełniają oni już kryteriów, o których mowa w art. 37 ust. 1;

dd)  CCP Tier II narusza art. 37 ust. 5, jeżeli odmawia dostępu członkom rozliczającym spełniającym kryteria, o których mowa w art. 37 ust. 1, bez należytego uzasadnienia na piśmie, a podstawą odmowy nie jest kompleksowa analiza ryzyka;

ee)  CCP Tier II narusza art. 38 ust. 1, jeżeli nie zapewnia klientom swoich członków rozliczających osobnego dostępu do poszczególnych świadczonych przez niego usług;

ff)  CCP Tier II narusza art. 39 ust. 7, jeżeli nie oferuje różnych poziomów wyodrębnienia, o których mowa we wspomnianym ustępie, na rozsądnych warunkach komercyjnych.

III.  Naruszenia dotyczące wymogów operacyjnych:

a) CCP Tier II narusza art. 34 ust. 1, jeżeli nie ustanawia, nie wprowadza lub nie utrzymuje odpowiedniej strategii na rzecz ciągłości działania oraz planu przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, które służą zachowaniu pełnionych funkcji, szybkiemu przywróceniu działalności i wywiązywaniu się z obowiązków CCP, przy czym taki plan musi pozwalać co najmniej na odzyskanie wszystkich transakcji realizowanych w chwili wystąpienia zakłócenia, tak aby umożliwić CCP dalsze niezawodne prowadzenie działalności oraz ukończenie rozrachunku w wyznaczonym terminie;

b) CCP Tier II narusza art. 34 ust. 2, jeżeli nie ustanawia, nie wdraża i nie utrzymuje odpowiedniej procedury zapewniającej terminowy i prawidłowy rozrachunek lub transfer aktywów i pozycji klientów i członków rozliczających w przypadku cofnięcia uznania zgodnie z decyzją na mocy art. 25;

c) CCP Tier II narusza art. 35 ust. 1 akapit drugi, jeżeli zleca na zasadzie outsourcingu główne działania związane z zarządzaniem ryzykiem CCP;

d) CCP Tier II narusza art. 39 ust. 1, jeżeli nie prowadzi oddzielnej ewidencji i rachunków, które pozwalają mu na to, by – w dowolnym momencie i bez zwłoki – na prowadzonych przez CCP rachunkach odróżnić aktywa i pozycje utrzymywane na rachunek jednego członka rozliczającego od aktywów i pozycji utrzymywanych na rachunek innego członka rozliczającego oraz od swoich własnych aktywów;

e) CCP Tier II narusza art. 39 ust. 2, jeżeli nie oferuje prowadzenia lub nie prowadzi – pomimo że wystąpiono do niego z takim wnioskiem – oddzielnej ewidencji i rachunków, które pozwalają każdemu członkowi rozliczającemu na to, by na rachunkach prowadzonych przez CCP wyraźnie odróżnić aktywa i pozycje utrzymywane na rachunek tego członka rozliczającego od aktywów i pozycji prowadzonych na rzecz jego członków rozliczających;

f) CCP Tier II narusza art. 39 ust. 3, jeżeli nie oferuje prowadzenia lub nie prowadzi – pomimo że wystąpiono do niego z takim wnioskiem – oddzielnej ewidencji i rachunków, które pozwalają każdemu członkowi rozliczającemu na to, by na rachunkach prowadzonych przez CCP odróżnić aktywa i pozycje utrzymywane na rachunek jednego klienta od aktywów i pozycji utrzymywanych na rachunek innych klientów, lub jeżeli nie oferuje na wniosek swoim członkom rozliczającym możliwości otwarcia większej liczby rachunków na ich rzecz lub na rzecz ich klientów;

g) CCP Tier II narusza art. 40, jeżeli w czasie bliskim rzeczywistemu nie dokonuje pomiaru swoich ekspozycji na ryzyko utraty płynności i ekspozycji kredytowej wobec każdego członka rozliczającego oraz, w stosownych przypadkach, wobec innego CCP, z którym zawarł uzgodnienie dotyczące interoperacyjności, ani nie ocenia tych ekspozycji lub jeżeli na potrzeby skutecznego pomiaru swoich ekspozycji nie dysponuje szybkim dostępem do odpowiednich informacji o kształtowaniu się cen z zachowaniem rozsądnego poziomu kosztów;

h) CCP Tier II narusza art. 41 ust. 1, jeżeli nie ustala depozytów zabezpieczających, nie wzywa do ich wniesienia lub nie pobiera ich w celu ograniczenia swoich ekspozycji kredytowych od swych członków rozliczających lub, w stosownych przypadkach, od CCP, z którymi zawarł uzgodnienia interoperacyjne, lub jeżeli ustala depozyty zabezpieczające, wzywa do ich wniesienia lub pobiera depozyty zabezpieczające niewystarczające do pokrycia ewentualnych ekspozycji, których wystąpienie CCP przewiduje przed likwidacją odpowiednich pozycji, lub niewystarczające do pokrycia strat wynikających z co najmniej 99 % zmian ekspozycji w odpowiednim horyzoncie czasowym lub które nie gwarantują, że co najmniej codziennie CCP w pełni zabezpiecza swoje ekspozycje wobec wszystkich swoich członków rozliczających oraz, w stosownych przypadkach, wobec CCP, z którymi zawarł uzgodnienia interoperacyjne, lub, w koniecznych przypadkach, nie biorą pod uwagę wszelkich potencjalnych procyklicznych skutków takich zmian;

i) CCP Tier II narusza art. 41 ust. 2, jeżeli na potrzeby określenia wymogów dotyczących depozytów zabezpieczających nie przyjmuje modeli i parametrów uwzględniających charakterystykę ryzyka rozliczanych produktów oraz odstępy czasowe między poborem depozytów zabezpieczających, płynność rynku i możliwość zmian w okresie trwania transakcji;

j) CCP Tier II narusza art. 41 ust. 3, jeżeli nie wzywa do wniesienia depozytów zabezpieczających i nie pobiera ich na podstawie notowań śróddziennych, co najmniej w przypadku przekroczenia określonych z góry progów;

k) CCP Tier II narusza art. 42 ust. 3, jeżeli nie utrzymuje funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania, który co najmniej umożliwia mu przetrzymanie – w skrajnych, ale prawdopodobnych warunkach rynkowych – niewykonania zobowiązania przez członka rozliczającego, w odniesieniu do którego jego ekspozycje są największe, lub drugiego i trzeciego największego członka rozliczającego, jeśli suma ekspozycji wobec nich jest większa, lub jeżeli opracowuje scenariusze, które nie obejmują okresów charakteryzujących się największymi wahaniami na rynkach, dla których CCP świadczy usługi, a także szeregu potencjalnych przyszłych scenariuszy, które uwzględniają nagłą wyprzedaż zasobów finansowych i szybki spadek płynności rynku;

l) CCP Tier II narusza art. 43 ust. 2, jeżeli fundusz na wypadek niewykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 42, i jego inne zasoby finansowe, o których mowa w art. 43 ust. 1, nie umożliwiają mu przetrzymania niewykonania zobowiązania przez dwóch członków rozliczających, w odniesieniu do których ekspozycje są największe w skrajnych, ale prawdopodobnych warunkach rynkowych;

m) CCP Tier II narusza art. 44 ust. 1, jeżeli nie ma stałego dostępu do odpowiedniej płynności, aby świadczyć usługi i prowadzić działalność, lub jeżeli nie dokonuje codziennie pomiaru swojego możliwego zapotrzebowania na płynność;

o) CCP Tier II narusza art. 45 ust. 1, 2 i 3, jeżeli przy pokrywaniu strat nie korzysta z depozytów zabezpieczających wniesionych przez niewykonującego zobowiązania członka rozliczającego przed skorzystaniem z innych zasobów finansowych;

p) CCP Tier II narusza art. 45 ust. 4, jeżeli przed skorzystaniem ze środków ze składek na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania wniesionych przez wykonujących zobowiązania członków rozliczających CCP nie wykorzystuje własnych zasobów celowych;

q) CCP Tier II narusza art. 46 ust. 1, jeżeli przyjmuje inne środki niż wysoce płynne zabezpieczenia o minimalnym ryzyku kredytowym i rynkowym do pokrycia swojej pierwotnej i bieżącej ekspozycji wobec swoich członków rozliczających, w przypadku gdy inne zabezpieczenie jest niedozwolone na mocy aktu delegowanego przyjętego przez Komisję na podstawie art. 46 ust. 3;

r) CCP Tier II narusza art. 47 ust. 1, jeżeli inwestuje swoje zasoby finansowe gdzie indziej niż w środki pieniężne lub wysoce płynne instrumenty finansowe o minimalnym ryzyku rynkowym i ryzyku kredytowym, które to inwestycje można szybko upłynnić przy minimalnym spadku ceny;

s) CCP Tier II narusza art. 47 ust. 3, jeżeli nie składa instrumentów finansowych wniesionych jako depozyty zabezpieczające lub składki na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania – o ile są one dostępne – u operatorów systemów rozrachunku papierów zapewniających pełną ochronę tych instrumentów finansowych lub jeżeli nie wykorzystuje innych wysoce bezpiecznych uzgodnień z upoważnionymi instytucjami finansowymi;

t) CCP Tier II narusza art. 47 ust. 4, jeżeli depozyty gotówkowe składa w innym sposób niż na podstawie wysoce bezpiecznych uzgodnień z autoryzowanymi instytucjami finansowymi lub poprzez wykorzystanie stałych instrumentów depozytowych banków centralnych lub innych porównywalnych środków udostępnianych przez banki centralne;

u) CCP Tier II narusza art. 47 ust. 5, jeżeli lokuje aktywa u strony trzeciej, nie dbając o to, aby aktywa należące do członków rozliczających można było odróżnić od aktywów należących do CCP i od aktywów należących do tej strony trzeciej poprzez odmiennie nazwane konta w księgach strony trzeciej lub poprzez inne równoważne środki zapewniające ten sam poziom ochrony, lub jeżeli w razie potrzeby nie dysponuje szybkim dostępem do instrumentów finansowych;

v) CCP Tier II narusza art. 47 ust. 6, jeżeli inwestuje swój kapitał lub kwoty wynikające z wymogów ustanowionych w art. 41, 42, 43 lub 44 we własne papiery wartościowe lub w papiery wartościowe swojej jednostki dominującej lub swojej jednostki zależnej;

w) CCP Tier II narusza art. 48 ust. 1, jeżeli nie dysponuje szczegółowymi procedurami, które należy stosować w przypadku, gdy członek rozliczający nie spełnia wymogów dotyczących uczestnictwa ustanowionych w art. 37 w terminie i zgodnie z procedurami ustanowionymi przez CCP, lub jeżeli nie określa szczegółowo procedur, które należy stosować w przypadku, gdy to nie CCP ogłasza niewykonanie zobowiązania przez członka rozliczającego, lub jeżeli nie poddaje tych procedur przeglądowi co roku;

x) CCP Tier II narusza art. 48 ust. 2, jeżeli nie podejmuje niezwłocznie działań mających na celu ograniczenie strat i presji na płynność wynikających z niewykonania zobowiązania przez członka rozliczającego oraz nie zapewnia, aby zamknięcie pozycji członka rozliczającego nie zakłóciło działalności CCP ani nie naraziło wykonujących zobowiązania członków rozliczających na straty, których nie mogą przewidzieć ani kontrolować;

y) CCP Tier II narusza art. 48 ust. 3, jeżeli nie udziela niezwłocznie informacji ESMA przed ogłoszeniem lub uruchomieniem procedury w związku z niewykonaniem zobowiązania przez członka;

z) CCP Tier II narusza art. 48 ust. 4, jeżeli nie sprawdza, czy jego procedury na wypadek niewykonania zobowiązania są możliwe do wyegzekwowania, oraz nie podejmuje wszystkich uzasadnionych kroków służących zagwarantowaniu, że posiada uprawnienia do likwidacji pozycji wynikających z transakcji na własny rachunek niewykonującego zobowiązania członka rozliczającego oraz do przeniesienia bądź likwidacji pozycji niewykonującego zobowiązania członka rozliczającego należących do klientów;

aa) CCP Tier II narusza art. 49 ust. 1, jeżeli nie dokonuje regularnych przeglądów swoich modeli i parametrów przyjętych do obliczania wymogów dotyczących depozytów zabezpieczających, składek na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania, wymogów dotyczących zabezpieczenia lub innych mechanizmów kontroli ryzyka oraz jeżeli nie poddaje tych modeli rygorystycznym i częstym testom warunków skrajnych w celu oceny ich odporności w wyjątkowych, ale prawdopodobnych warunkach rynkowych, lub weryfikacji historycznej w celu sprawdzenia wiarygodności przyjętej metodyki, lub jeżeli nie uzyskuje niezależnej zgody lub jeżeli nie informuje ESMA o wynikach przeprowadzonych testów lub nie uzyskuje zgody ESMA przed wprowadzeniem jakichkolwiek istotnych zmian do tych modeli i parametrów;

bb) CCP Tier II narusza art. 49 ust. 2, jeżeli nie przeprowadza regularnych testów kluczowych aspektów swoich procedur na wypadek niewykonania zobowiązania lub jeżeli nie podejmuje wszelkich uzasadnionych kroków gwarantujących, że wszyscy członkowie rozliczający rozumieją te procedury oraz dysponują odpowiednimi rozwiązaniami umożliwiającymi reagowanie na przypadki niewykonania zobowiązania;

cc) CCP Tier II narusza art. 49 ust. 1a, jeżeli wprowadza jakiekolwiek istotne zmiany do modeli i parametrów, o których mowa w art. 49 ust. 1, zanim uzyska od ESMA zgodę na wprowadzenie poszczególnych zmian;

dd) CCP Tier II narusza art. 50 ust. 1, jeżeli do rozrachunku swoich transakcji nie korzysta z pieniądza banku centralnego, o ile jest to wykonalne i o ile jest on dostępny, lub jeżeli w przypadku nieskorzystania z pieniądza banku centralnego nie podejmuje kroków służących ścisłemu ograniczeniu ryzyka związanego z rozrachunkiem gotówkowym;

ee) CCP Tier II narusza art. 50 ust. 3, jeżeli nie wyłącza ryzyka podstawowego dzięki korzystaniu w jak najszerszym zakresie z mechanizmów „dostawa za płatność”, w przypadku gdy CCP ma obowiązek dokonania lub odebrania dostaw instrumentów finansowych;

ff) CCP Tier II narusza art. 50a lub art. 50b, jeżeli nie oblicza KCCP w sposób określony w przedmiotowym artykule lub jeżeli nie stosuje zasad obliczania KCCP określonych w art. 50a ust. 2, art. 50b i art. 50d;

gg) CCP Tier II narusza art. 50a ust. 3, jeżeli oblicza KCCP rzadziej niż raz na kwartał lub rzadziej niż wymaga tego ESMA zgodnie z art. 50a ust. 3;

hh) CCP Tier II narusza art. 51 ust. 2, jeżeli nie dysponuje niedyskryminującym dostępem do danych systemu obrotu, których potrzebuje do pełnienia swoich funkcji, w zakresie, w jakim CCP spełnia operacyjne i techniczne wymogi ustanowione przez dany system obrotu, oraz do odpowiedniego systemu rozrachunku;

ii) CCP Tier II narusza art. 52 ust. 1, jeżeli zawiera uzgodnienie interoperacyjne bez spełnienia któregokolwiek z wymogów określonych w lit. a), b), c) i d) przedmiotowego ustępu;

jj) CCP Tier II narusza art. 53 ust. 1, jeżeli nie wyróżnia na rachunkach aktywów i pozycji utrzymywanych na rachunek innego CCP, z którym zawarł uzgodnienie interoperacyjne;

kk) CCP Tier II narusza art. 54 ust. 1, jeżeli zawiera uzgodnienie interoperacyjne bez uprzedniej zgody ESMA.

IV.  Naruszenia dotyczące przejrzystości i dostępności informacji:

a) CCP Tier II narusza art. 38 ust. 1, jeżeli nie ujawnia publicznie cen i opłat za każdą usługę świadczoną odrębnie, w tym zniżek i rabatów oraz warunków korzystania z tych zniżek i rabatów;

b) CCP Tier II narusza art. 38 ust. 1, jeżeli nie ujawnia ESMA informacji dotyczących kosztów i dochodów wynikających ze świadczonych usług;

c) CCP Tier II narusza art. 38 ust. 2, jeżeli nie ujawnia swoim członkom rozliczającym i ich klientom ryzyka związanego ze świadczonymi usługami;

d) CCP Tier II narusza art. 38 ust. 3, jeżeli nie ujawnia swoim członkom rozliczającym lub ESMA informacji o cenach służących do obliczania jego ekspozycji na koniec dnia wobec członków rozliczających lub jeżeli nie ujawnia publicznie w sposób zagregowany wolumenów rozliczonych transakcji dla każdego instrumentu rozliczanego przez CCP;

f) CCP Tier II narusza art. 38 ust. 4, jeżeli nie ujawnia publicznie wymogów operacyjno-technicznych związanych z protokołami komunikacji obejmujących format i treść wiadomości stosowanych w kontaktach ze stronami trzecimi, z uwzględnieniem wymogów operacyjno-technicznych, o których mowa w art. 7;

g) CCP Tier II narusza art. 38 ust. 5, jeżeli nie ujawnia publicznie wszelkich przypadków naruszenia przez członków rozliczających kryteriów, o których mowa w art. 37 ust 1, lub wymogów ustanowionych w art. 38 ust. 5, chyba że ESMA uzna, że takie ujawnienie stanowiłoby zagrożenie dla stabilności finansowej lub zaufania do rynku albo poważnie zagroziłoby rynkom finansowym lub spowodowałoby niewspółmierne szkody dla zaangażowanych stron;

h) CCP Tier II narusza art. 39 ust. 7, jeżeli nie ujawnia publicznie standardów bezpieczeństwa i kosztów związanych z różnymi poziomami wyodrębnienia, które oferuje;

i) CCP Tier II narusza art. 49 ust. 3, jeżeli nie ujawnia publicznie kluczowych aspektów swojego modelu zarządzania ryzykiem lub założeń przyjętych w celu przeprowadzania testów warunków skrajnych, o których mowa w art. 49 ust. 1;

j) CCP Tier II narusza art. 50 ust. 2, jeżeli nie określa wyraźnie swoich obowiązków w odniesieniu do dostaw instrumentów finansowych, w tym tego, czy ma obowiązek dokonania lub odebrania dostawy instrumentu finansowego oraz czy wypłaca uczestnikom odszkodowanie za straty poniesione w trakcie dostawy;

k) CCP Tier II narusza art. 50c ust. 1, jeżeli nie przedstawia informacji, o których mowa w art. 50c ust. 1 lit. a), b), c), d) i e), swoim członkom rozliczającym, którzy są instytucjami, lub ich właściwym organom;

l) CCP Tier II narusza art. 50c ust. 2, jeżeli powiadamia swoich członków rozliczających, którzy są instytucjami, rzadziej niż raz na kwartał lub rzadziej niż wymaga tego ESMA zgodnie z art. 50c ust. 2.

V.  Naruszenia związane z utrudnianiem działalności w zakresie nadzoru:

a) CCP narusza art. 25c, jeżeli nie udziela informacji w odpowiedzi na decyzję wymagającą udzielenia informacji zgodnie z art. 25c ust. 2 lub udziela niezgodnych z prawdą lub mylących informacji w odpowiedzi na zwykły wniosek ESMA o udzielenie informacji zgodnie z art. 25c ust. 2 lub art. 25c ust. 3 lub w odpowiedzi na decyzję ESMA wymagającą udzielenia informacji zgodnie z art. 25c ust. 3;

b) CCP udziela niezgodnych z prawdą lub mylących odpowiedzi na pytania zadane zgodnie z art. 25d ust. 1 lit. c) lub art. 25d ust. 1 lit. d);

c) CCP Tier II nie stosuje się w odpowiednim terminie do środka nadzorczego zarządzonego decyzją przyjętą przez ESMA zgodnie z art. 25n;

d) CCP Tier II nie poddaje się kontroli w miejscu prowadzenia działalności zarządzonej decyzją o kontroli przyjętą przez ESMA zgodnie z art. 25e.”.

1.  Dodaje się załącznik IV w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz współczynników związanych z okolicznościami obciążającymi i łagodzącymi do celów stosowania art. 25g ust. 3

Do kwot podstawowych, o których mowa w art. 25g ust. 2, stosuje się kumulatywnie następujące współczynniki:

I.  Współczynniki korygujące związane z okolicznościami obciążającymi:

a) jeżeli naruszenie popełniono wielokrotnie, w odniesieniu do każdego powtórnego naruszenia stosuje się dodatkowy współczynnik równy 1,1;

b) jeżeli naruszenie trwa dłużej niż sześć miesięcy, stosuje się współczynnik równy 1,5;

c) jeżeli naruszenie ujawniło systemowe słabości w organizacji CCP, w szczególności w zakresie jego procedur, systemów zarządzania lub środków kontroli wewnętrznej, stosuje się współczynnik w wysokości 2,2;

d) jeżeli naruszenie ma negatywny wpływ na jakość działalności i usług CCP, stosuje się współczynnik w wysokości 1,5;

e) jeżeli naruszenia dopuszczano się umyślnie, stosuje się współczynnik równy 2;

f) jeżeli od momentu stwierdzenia naruszenia nie podjęto żadnych działań naprawczych, stosuje się współczynnik równy 1,7;

g) jeżeli kierownictwo wyższego szczebla CCP nie współpracowało z ESMA w trakcie dochodzeń, stosuje się współczynnik w wysokości 1,5.

II.  Współczynniki korygujące związane z okolicznościami łagodzącymi:

a) jeżeli naruszenie trwa krócej niż 10 dni roboczych, stosuje się współczynnik w wysokości 0,9;

b) jeżeli kierownictwo wyższego szczebla CCP jest w stanie wykazać, że podjęło wszystkie niezbędne działania, aby zapobiec naruszeniu, stosuje się współczynnik w wysokości 0,7;

c) jeżeli CCP w sposób szybki, skuteczny i pełny powiadomił ESMA o naruszeniu, stosuje się współczynnik w wysokości 0,4;

d) jeżeli CCP dobrowolnie podjął działania, aby zapewnić, że w przyszłości nie dojdzie do podobnego naruszenia, stosuje się współczynnik w wysokości 0,6.”.

(1)

  Dz.U. C 385 z 15.11.2017, s. 3.

(2)

  Dz.U. C 434 z 15.12.2017, s. 63.

(3)

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.

(4)

  Dz.U. C 385 z 15.11.2017, s. 3.

(5)

  Dz.U. C 434 z 15.12.2017, s. 63.

(6)

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia ... (Dz.U. ...) oraz decyzja Rady z dnia … r.

(7)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).

(8)

  Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji, COM(2017)0208 final.

(9)

  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012 ESMA udostępnia wykaz CCP z państw trzecich, które zostały uznane i mogą oferować swoje usługi oraz prowadzić działalność w Unii. CCP z państw trzecich mają swoje siedziby w 15 krajach objętych decyzjami w kwestii równoważności przepisów dotyczących CCP przyjętymi przez Komisję, tj. w Australii, Hongkongu, Singapurze, Japonii, Kanadzie, Szwajcarii, Korei Południowej, Meksyku, Republice Południowej Afryki, a także w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, ZEA, Międzynarodowym Centrum Finansowym w Dubaju (DIFC), w Indiach i w Nowej Zelandii.

(10)

  Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012 i (UE) 2015/2365. COM(2016)0856 final.

(11)

  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Europejskiego Banku Centralnego „Reagowanie na wyzwania stojące przed krytycznymi infrastrukturami rynku finansowego i dalszym rozwojem unii rynków kapitałowych”, Bruksela, 4.5.2017, COM(2017)0225 final.

(12)

  Komunikat prasowy „Orędzie o stanie Unii w 2016 r.: ukończenie tworzenia unii rynków kapitałowych – Komisja przyspiesza reformy”, 14 września 2016 r.

(13)

  „Konsultacje publiczne dotyczące działalności Europejskich Urzędów Nadzoru” przeprowadzone w dniach od 21 marca do 16 maja 2017 r.

(14)

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63).”;


ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie całkowitej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność sprawozdawczyni. Przy sporządzaniu sprawozdania sprawozdawczyni otrzymała informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot/osoba

 

Amerykańska Izba Handlowa: członkowie komisji ds. usług finansowych

Association Française de Gestion financière: Virginie Buey, Virginie Gaborit, Pierre Garrault, Jean-Louis Laurens

 

Stowarzyszenie na rzecz Rynków Finansowych w Europie (Association for Financial Markets in Europe): Stephen Burton, Michael Cole-Fontayn

Autorité des Marchés Financiers: Patrice Aguesse, Claire Guillaumot, Isabelle Massonat

Bank Anglii: David Bailey, Barry King, Zertasha Malik, Holly Snaith, Richard Spooner

Banque de France: Emmanuelle Assouan, Claudine Hurman, Ivan Odonnat, François Villeroy de Galhau,

Blackrock : Stephen Fisher, Carey Evans

Brunswick Group: Michael Feuerstein

CEPS: Karel Lannoo

Chicago Mercantile Exchange (CME): Sunil Cutinho, Sean Downey, Emily Hendrix, Simon Turek

City Bank: Slawomir Sikora

City UK: John Mac Farlane

City of London: Jeremy Browne

Commerzbank: Martin Zielke

The Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC): Ann Schuman, Michalis Sotiropoulos, Mark Wetjen

Deutsche Bank: Jürgen Feil, Arthur Marquis, Nina Schindler, Katharina Wolf

Deutsche Börse: Niels Brab, Claire Bravard Alexandra Hachmeister

Eurex: Thomas Book, Niels Brab, Matthias Graulich, Erik Müller

Europejskie Stowarzyszenie Banków Publicznych (European Association of Public Banks): Filip Chraska, Thorsten Guthke

Europejskie Stowarzyszenie Izb Rozliczeniowych CCP (European Association of CCP Clearing Houses): Chiara Bergamaschi, Rafael Plata

Europejski Bank Centralny: Marguerite Connell, Benoit Coeure, Stephanie.Bergbauer, Corinna Freund, Jean-Francois Jamet, Pierre Marmara, Yves Mersch, Panagiotis Papapaschalis, Clement Rouveyrol

Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych: Giampiero Carla, Steven Maijoor, Jakub Michalik, Maud Thimon

Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges): Richard Fenner

Francuska Federacja Banków (French Banking Federation): Taha Bousmaha, Philippe de Soumagnat, Benjamin Quatre

Niemieckie Stowarzyszenie Zarządzających Funduszami (BVI): Felix Ertl, Rudolf Siebel

Intercontinental Exchange (ICE): Nicolas Kügler, Finbarr Hutcheson

KPDW CCP: Slawomir Panasiuk, Marcin Truchanowicz, Karolina Ziolkowska

London Clearing House (LCH): Julien Jardelot, Daniel Maguire, Corentine Poilvet-Clediere, Nikhil Rathi

Stowarzyszenie Bankierów Luksemburga i Stowarzyszenie Luksemburskich Funduszy Inwestycyjnych: Marc-André Bechet, Antoine Kremer, Gilles Pierre

 

FIA: Walt Lukken, Jackie Mesa, Corinna Schempp, Simon Puleston Jones

Międzynarodowe Stowarzyszenie Dealerów Swapowych (ISDA): Roger Cogan, Ulrich Karl

International Regulatory Strategy Group: Mark Hoban

Moody’s: Nigel Phipps

Japan Center for International Finance: Jutaro Kaneko

NASDAQ: Erica Brown, Julia Haglind, Hans-Ole Jochumsen,

Nomura Bank: Yuji Nakata

SIX-clear : Matthias Heer, Urs Wieland

Land Hesja: Mark Weinmeister, Robert Möhrle

Union Investment: Andreas Illenseer

US Commodities Futures Trading Commission: John Behnam, Chris Giancarlo, Brian Quintenz, Eric Pan, Tracey Wingate

Ministerstwo Finansów USA: Corrado Camera, Lawrence Norton, Rebekah Goshorn-Jurata

Amerykańska Izba Handlowa: Thomas Quaadman, Samantha DeZur, Sean Downey, Giovanni Campi

Następujące podmioty zorganizowały wydarzenia, w których Danuta Hübner uczestniczyła i w trakcie których przedstawiła swoje prace dotyczące nadzoru nad CCP:

APCO, Stowarzyszenie Banków Niemieckich, Stowarzyszenie na rzecz Rynków Finansowych w Europie (AFME), Brytyjska Izba Handlowa, Eurofi, European Parliamentary Financial Services Forum (EPFSF), Financial Future, Fleishmann Hillard, Linklaters, QED


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów zaangażowanych w udzielanie zezwoleń CCP i wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich

Odsyłacze

COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)

Data przedstawienia w PE

13.6.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

11.9.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

11.9.2017

ITRE

11.9.2017

JURI

11.9.2017

AFCO

11.9.2017

Opinia niewydana

Data decyzji

BUDG

29.6.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

12.7.2017

AFCO

11.9.2017

Sprawozdawcy

Data powołania

Danuta Maria Hübner

6.7.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

10.10.2017

21.2.2018

24.4.2018

 

Data przyjęcia

16.5.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

45

4

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Andrea Cozzolino, Ramón Jáuregui Atondo, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Data złożenia

25.5.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

45

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

ECR

Kay Swinburne

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

5

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan

S&D

Neena Gill, Alex Mayer

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 8 czerwca 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności