Procedură : 2017/0136(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0190/2018

Texte depuse :

A8-0190/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/04/2019 - 10.18

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0438

RAPORT     ***I
PDF 1073kWORD 144k
25.5.2018
PE 616.847v02-00 A8-0190/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe

(COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportoare: Danuta Maria Hübner

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELORDE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe

(COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0331),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0191/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 4 octombrie 2017(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 20 septembrie 2017(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0190/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul:    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN(3)*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(4),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(5),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(6),

întrucât:

(1)  Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7) prevede obligația compensării contractelor cu instrumente financiare derivate extrabursiere standardizate prin intermediul unor contrapărți centrale (CPC) în concordanță cu cerințe similare din alte țări care fac parte din G20. Regulamentul menționat anterior a introdus, de asemenea, cerințe prudențiale, organizatorice și de conduită profesională stricte pentru CPC și a stabilit normele de supraveghere prudențială a acestora pentru a reduce la minimum riscurile pentru utilizatorii unei CPC și pentru a consolida stabilitatea financiară. Transpunerea integrală a obiectivelor G20, convenite în cadrul summit-ului de la Pittsburgh din 2009, ar trebui continuată pentru a exploata în cea mai mare măsură avantajele pentru stabilitatea sistemului financiar.

(2)  De la adoptarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012, volumul activității CPC în Uniune și la nivel mondial a crescut rapid ca amploare și domeniu de aplicare. Se preconizează că în anii următori amploarea activității CPC se va extinde, odată cu introducerea de noi obligații de compensare, în special în contextul instrumentelor derivate extrabursiere pe bază de valută și pe bază acțiuni ca clase de active în domeniul de aplicare inițial, și cu creșterea numărului de operațiuni de compensare voluntare efectuate de către contrapărțile care nu fac obiectul unei obligații de compensare. Propunerea Comisiei din 4 mai 2017(8) de modificare specifică a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, pentru a îmbunătăți eficiența și proporționalitatea regulamentului, va crea stimulente suplimentare pentru ca CPC să ofere contrapărților servicii de compensare centrală a instrumentelor financiare derivate și să faciliteze accesul contrapărților financiare mici și al celor nefinanciare la serviciile de compensare. Acestea sunt componente esențiale pentru transpunerea integrală a obiectivelor G20, menite să îmbunătățească în mod durabil stabilitatea sistemului financiar. Creșterea profunzimii și a integrării piețelor de capital, ca urmare a uniunii piețelor de capital (UPC), va duce la creșterea necesității de compensare transfrontalieră în Uniune și astfel la creșterea importanței și a gradului de interconectare a CPC în cadrul sistemului financiar.

(3)  Numărul CPC care sunt stabilite în prezent în Uniune și care sunt autorizate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012 se menține la un nivel relativ limitat, respectiv 17 CPC în iunie 2017. În temeiul dispozițiilor privind echivalența prevăzute de regulamentul menționat anterior, 28 de CPC din țări terțe au fost recunoscute, așadar, acestea pot să își ofere serviciile membrilor compensatori și locurilor de tranzacționare din Uniune(9). Piețele de compensare sunt bine integrate în Uniune, însă foarte concentrate în anumite clase de active și strâns interconectate. Concentrarea riscurilor înseamnă că există o probabilitate redusă ca o CPC să se găsească în situație de dificultate majoră, însă în cazul în care survine intrarea în dificultate majoră, impactul poate fi foarte puternic. În conformitate cu consensul G20, Comisia a adoptat, în noiembrie 2016, o propunere de regulament privind redresarea și rezoluția CPC(10), pentru a se asigura că autoritățile sunt pregătite în mod corespunzător să abordeze situația intrării în dificultate a unei CPC, garantând stabilitatea financiară și limitând costurile pe care trebuie să le suporte contribuabilul.

(4)  În pofida propunerii legislative respective și, având în vedere amploarea, complexitatea și dimensiunea transfrontalieră tot mai importante ale compensării în Uniune și la nivel mondial, ar trebui revăzute mecanismele de supraveghere pentru CPC din Uniune și din țări terțe. Prin abordarea problemelor identificate într-un stadiu incipient și prin stabilirea de mecanisme de supraveghere clare și coerente, atât pentru CPC din Uniune, cât și pentru CPC din țări terțe, stabilitatea generală a sistemului financiar al Uniunii ar fi consolidată, iar riscul potențial ca o CPC să se găsească în situație de dificultate majoră ar trebui să se reducă și mai mult.

(5)  Având în vedere considerațiile de mai sus, Comisia a adoptat, la 4 mai 2017, o comunicare privind răspunsul la provocările legate de infrastructurile critice ale piețelor financiare și dezvoltarea în continuare a uniunii piețelor de capital(11), precizând că sunt necesare modificări suplimentare la Regulamentul (UE) nr. 648/2012 pentru a se îmbunătăți actualul cadru care asigură stabilitatea financiară și sprijină dezvoltarea și aprofundarea ulterioară a uniunii piețelor de capital.

(6)  Mecanismele de supraveghere prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 648/2012 se bazează, în principal, pe autoritatea din țara de origine. CPC stabilite în Uniune sunt în prezent autorizate și supravegheate de către colegii alcătuite din autorități naționale de supraveghere, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA), membrii relevanți ai Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și alte autorități relevante. Colegiile se bazează pe coordonarea și schimbul de informații asigurate de către autoritatea națională competentă care răspunde de asigurarea punerii în aplicare a dispozițiilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Practicile de supraveghere divergente în Uniune în ceea ce privește CPC pot crea riscul de arbitraj de reglementare, pot pune în pericol stabilitatea financiară și pot denatura concurența. Comisia a atras atenția asupra acestor riscuri emergente și a necesității unui grad mai mare de convergență în materie de supraveghere în Comunicarea sa privind UPC din septembrie 2016(12) și în cadrul consultării publice privind operațiunile autorităților europene de supraveghere (AES)(13).

(7)  Printre atribuțiile de bază care se vor efectua prin intermediul SEBC se numără definirea și punerea în aplicare a politicii monetare a Uniunii și promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți. Infrastructurile sigure și eficiente ale pieței financiare, în special sistemele de compensare, sunt esențiale pentru îndeplinirea acestor atribuții de bază, precum și pentru atingerea obiectivului principal al SEBC de menținere a stabilității prețurilor. Membrii relevanți ai SEBC, precum băncile centrale care emit monedele în care sunt denominate instrumentele financiare compensate de CPC, ar trebui să fie implicați în supravegherea CPC, date fiind riscurile potențiale pe care funcționarea inadecvată a unei CPC le-ar putea reprezenta pentru îndeplinirea acestor atribuții de bază și a obiectivului principal, afectând instrumentele și contrapărțile care sunt utilizate pentru transmiterea politicii monetare. Drept urmare, băncile centrale emitente ar trebui să fie implicate în evaluarea modului în care o CPC gestionează riscurile. În plus, deși mandatele băncilor centrale și ale autorităților de supraveghere se pot suprapune, este posibil să existe neconcordanțe atunci când acțiunile de supraveghere influențează principalele responsabilități ale băncilor centrale în domenii precum stabilitatea prețurilor, politica monetară și sistemele de plăți. În situații de criză, astfel de neconcordanțe pot amplifica riscurile pentru stabilitatea financiară, în cazul în care repartizarea responsabilităților între autorități rămâne neclară.

(8)  Tratatele au instituit o uniune economică și monetară, având euro ca monedă, și Banca Centrală Europeană (BCE) ca instituție a Uniunii Europene. BCE și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro constituie Eurosistemul și definesc și, prin intermediul SEBC, pun în aplicare politica monetară a Uniunii. Rolul specific al Eurosistemului, în calitate de bancă centrală care emite moneda unică a Uniunii ar trebui, prin urmare, să fie recunoscut. De asemenea, ar trebui acordată atenție acelor monede din Uniune care nu sunt euro și băncilor centrale respective care le emit.

(9)  Având în vedere caracterul global al piețelor financiare și necesitatea de a aborda neconcordanțele în ceea ce privește supravegherea CPC din Uniune și din țări terțe, capacitatea ESMA de a promova convergența în materie de supraveghere a CPC ar trebui să fie consolidată. Pentru a încredința noi roluri și responsabilități ESMA, ar trebui înființat un nou organism în cadrul structurii organizatorice existente a ESMA.

(9a)  Orice extindere a competențelor ESMA pentru a-i permite să își îndeplinească obiectivele ar necesita, de asemenea, atât un cadru de guvernanță corespunzător, cât și suficientă finanțare. O simplă extindere a competențelor nu ar fi suficientă pentru atingerea obiectivelor ESMA dacă acestea nu dispun și de fonduri suficiente sau nu sunt reglementate în mod eficace și eficient.

(10)  Un comitet intern specific al ESMA („comitetul de supraveghere a CPC”) ar trebui înființat în cadrul ▐ESMA pentru elaborarea de decizii și îndeplinirea sarcinilor legate de supravegherea CPC, pentru gestionarea sarcinilor legate de CPC, în general, și pentru supravegherea CPC din Uniune și din țări terțe, în special. Comitetul de supraveghere a CPC ar trebui să fie alcătuit din autorități cu experiență în supravegherea CPC. Pentru a asigura buna integrare a comitetului de supraveghere a CPC în cadrul structurii organizatorice a ESMA, ținând cont în același timp de nevoile specifice în ceea ce privește supravegherea CPC, precum și pentru a menține un proces decizional rapid, comitetul de supraveghere a CPC ar trebui să fie prezidat de un președinte independent, care ar trebui să fie asistat de un vicepreședinte independent. Deciziile Comitetului de supraveghere a CPC ar trebui aprobate de consiliul supraveghetorilor ESMA atunci când vizează cele mai importante domenii de supraveghere a CPC și ar trebui să facă obiectul unei decizii de a nu formula obiecțiuni din partea consiliului supraveghetorilor în toate celelalte cazuri. Ar trebui instituite mecanisme adecvate pentru a asigura independența comitetului de supraveghere a CPC în cadrul ESMA.

(11)  Pentru a garanta o abordare coerentă în materie de supraveghere și pentru a include toate autoritățile relevante implicate în supravegherea CPC, comitetul de supraveghere a CPC ar trebui să cuprindă un președinte permanent, un vicepreședinte permanent, patru directori permanenți și membri specifici pentru fiecare CPC. Președintele, vicepreședintele și directorii comitetului de supraveghere a CPC ar trebui să acționeze în mod independent și obiectiv în interesul Uniunii în ansamblu. Printre membrii comitetului de supraveghere a CPC care sunt specifici pentru fiecare CPC ar trebui să se numere un reprezentant al autorităților naționale competente din statele membre în care este stabilită CPC, desemnat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012, și un reprezentant al băncii (băncilor) centrale relevante emitente. Președintele comitetului de supraveghere a CPC ar trebui să aibă dreptul să invite membrii colegiului de supraveghetori și reprezentanții autorităților CPC recunoscute de ESMA din țări terțe în calitate de observatori pentru a se asigura că punctele de vedere ale celorlalte autorități relevante sunt luate în considerare de către comitetul de supraveghere a CPC. În timp ce membrii permanenți ar trebui să participe la toate reuniunile comitetului de supraveghere a CPC, membrii specifici pentru fiecare CPC și observatorii ar trebui să participe numai atunci când acest lucru este necesar și adecvat pentru CPC pe care le supraveghează. Prezența atât a membrilor▐ independenți, cât și a membrilor specifici pentru fiecare CPC ar trebui să garanteze faptul că deciziile luate în cadrul comitetului de supraveghere a CPC sunt consecvente, adecvate și proporționale în întreaga Uniune și că autoritățile naționale competente, băncile centrale emitente și observatorii relevanți sunt implicați în procesul decizional cu privire la aspectele legate de o CPC stabilită într-un stat membru.

(11a)  Pentru a asigura o abordare coerentă în materie de supraveghere, ESMA, pe lângă testele de rezistență, astfel cum sunt stabilite în prezentul regulament, ar trebui să ia act de testele de rezistență efectuate de CPC, ca parte a mecanismelor lor de redresare și de rezoluție. Aceste teste de rezistență, în cursul cărora o CPC ar trebui să ia în considerare mecanismele sale din Uniune în ceea ce privește efectul lor cumulat asupra stabilității financiare a Uniunii, ar trebui incluse în exercițiile de simulare a situațiilor de criză cu privire la eventualele situații de criză la nivelul întregului sistem.

(12)  Atunci când ia decizii cu privire la chestiunile legate de o CPC stabilită într-un stat membru, comitetul de supraveghere a CPC ar trebui să se reunească și să se asigure că membrii săi permanenți și membrul relevant (membrii relevanți) care reprezintă autoritățile naționale competente desemnate de statul membru în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 participă la procesul decizional, la fel ca și observatorii desemnați de băncile centrale emitente relevante. Atunci când se iau decizii cu privire la o CPC dintr-o țară terță, doar membrii permanenți, banca centrală relevantă emitentă (băncile centrale relevante emitente) și observatorii relevanți ai comitetului de supraveghere a CPC ar trebui să participe la procesul decizional.

(13)  Pentru a asigura un proces decizional adecvat, eficace și rapid, președintele, vicepreședintele și directorii comitetului de supraveghere a CPC și reprezentantul autorității competente a statului membru în care este stabilită CPC ar trebui să aibă drept de vot. Reprezentanții BCE, ai Comisiei și ai băncii centrale relevante (băncilor centrale relevante), precum și observatorii nu ar trebui să aibă drept de vot. Comitetul de supraveghere a CPC ar trebui să ia deciziile cu majoritatea simplă a membrilor săi, iar în caz de egalitate de voturi, președintele ar trebui să aibă votul decisiv.

(14)  Comitetul de supraveghere a CPC ar trebui să răspundă de o serie de atribuții specifice care îi sunt încredințate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu scopul de a asigura buna funcționare a pieței interne, precum și stabilitatea financiară a Uniunii și a statelor membre.

(15)  Pentru a asigura supravegherea eficace, este necesar ca comitetul de supraveghere a CPC dispună de personal dedicat, cu suficiente cunoștințe, competențe și experiență, precum și de resurse adecvate pentru atribuțiile sale, care să-i asigure autonomia, independența și funcționarea corespunzătoare. Impactul bugetar al noilor competențe ale ESMA în materie de supraveghere asupra CPC trebuie să fie luat în considerare în declarația făcută de ESMA în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(16)  Pentru a asigura un nivel adecvat de expertiză și răspundere, președintele, vicepreședintele și directorii comitetului de supraveghere a CPC ar trebui să fie numiți pe baza meritelor, a competențelor și a cunoștințelor privind compensarea, posttranzacționarea și aspectele financiare, precum și a experienței relevante pentru supravegherea și reglementarea CPC. Aceștia ar trebui să fie aleși în urma unei proceduri de selecție deschise. Comisia, după consultarea autorităților naționale competente, ar trebui să prezinte propunerea de numire a candidaților Parlamentului European în vederea aprobării. După ce propunerea a fost aprobată de Parlamentul European, Consiliul ar trebui să adopte o decizie de punere în aplicare.

(17)  Pentru a asigura transparența și controlul democratic, precum și pentru a proteja drepturile instituțiilor Uniunii, președintele, vicepreședintele și directorii comitetului de supraveghere a CPC ar trebui să răspundă în fața Parlamentului European și a Consiliului pentru orice decizie luată în baza prezentului regulament.

(18)  Președintele, vicepreședintele și directorii comitetului de supraveghere a CPC ar trebui să acționeze în mod independent și obiectiv în interesul Uniunii. Aceștia ar trebui să se asigure că se ține seama în mod adecvat de buna funcționare a pieței interne și de stabilitatea financiară în fiecare stat membru și în Uniune.

(19)  Pentru a promova consecvența în supravegherea CPC din Uniune și din țări terțe la nivelul întregii Uniuni, președintele comitetului de supraveghere a CPC ar trebui să prezideze și să gestioneze colegiile, iar membrii permanenți ai comitetului de supraveghere a CPC ar trebui să participe la acestea. Atunci când este necesar și în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului, BCE ar trebui să participe, de asemenea, la colegii, pentru a-și putea exercita mandatul în conformitate cu articolul 127 din TFUE.

(20)  Pentru a asigura un proces decizional adecvat și eficace, președintele comitetului de supraveghere a CPC ar trebui să dispună de un vot în cadrul colegiilor, în timp ce vicepreședintele, directorii comitetului de supraveghere a CPC și reprezentantul Comisiei nu ar trebui să aibă drept de vot. Actualii membri ai colegiilor ar trebui să își exercite în continuare drepturile de vot pe care le au în prezent.

(20a)  În temeiul prezentului regulament de modificare, autoritățile naționale competente își exercită în continuare responsabilitățile de supraveghere curente în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012. Cu toate acestea, în vederea promovării consecvenței la nivelul întregii Uniuni în ceea ce privește supravegherea CPC, ar trebui stabilită o repartizare a competențelor, în funcție de deciziile respective. Trebuie delimitate trei categorii de decizii: cele pentru care autoritățile competente ar trebui să obțină aprobarea prealabilă din partea ESMA, cele pentru care autoritățile competente ar trebui să consulte ESMA și cele pentru care autoritățile competente ar trebui să rămână în continuare unicele responsabile.

(20b)  Supravegherea eficace a CPC se bazează pe dezvoltarea de competențe, expertiză, capacități, precum și pe crearea unor relații de cooperare și schimburi între instituții. Întrucât toate acestea sunt procese care se dezvoltă în timp și care își urmează propria dinamică, elaborarea unui sistem de supraveghere funcțional, eficace și eficient pentru CPC ar trebui să țină seama de evoluția potențială a acesteia pe termen lung. Prin urmare, repartizarea competențelor stabilită în prezentul regulament de modificare este menită să evolueze, pe măsura dezvoltării rolului și a funcțiilor ESMA.

(21)  Întrucât pot apărea litigii între ESMA și autoritățile naționale competente în ceea ce privește anumite decizii care trebuie luate, se introduce un mecanism specific pentru soluționarea dezacordurilor care pot apărea între ESMA și autoritățile naționale competente. În cazul în care o autoritate competentă nu este de acord cu modificarea propusă sau cu obiecțiile formulate de ESMA, ar trebui să aibă dreptul să transmită consiliului supraveghetorilor o cerere motivată de evaluare a obiecției sau modificării respective. Consiliul supraveghetorilor poate să aprobe sau să respingă obiecțiile sau modificările propuse de ESMA. În mod similar, este necesar să se reflecte mai bine mandatele băncilor centrale emitente cu privire la responsabilitățile lor de politică monetară, date fiind riscurile potențiale pe care funcționarea inadecvată a unei CPC le-ar putea avea asupra punerii în aplicare a politicii monetare a Uniunii și asupra promovării bunei funcționări a sistemelor de plăți.

(21a)  ▌Băncile centrale emitente relevante ar trebui să fie consultate de ESMA sau de autoritatea competentă, după caz, pentru anumite decizii ▐, în special atunci când deciziile respective se referă la sistemele de decontare și de plată ale unei CPC și la procedurile aferente de gestionare a riscului de lichiditate pentru tranzacțiile denominate în moneda acelei bănci centrale emitente. La încheierea perioadei de consultare a băncilor centrale emitente, ESMA sau autoritatea competentă ar trebui să depună toate eforturile pentru respectarea modificărilor propuse de băncile centrale. În cazul în care proiectul de decizie nu include modificările propuse de o bancă centrală emitentă, ESMA sau autoritatea competentă ar trebui să informeze respectiva bancă centrală emitentă în scris, prezentând toate motivele și explicând orice deviere semnificativă de la aceste modificări.

(22)  Pentru ca ESMA să poată să efectueze cu eficacitate atribuțiile sale în ceea ce privește CPC, atât Uniunea, cât și CPC din țări terțe ar trebui să plătească taxele în scopul supravegherii percepute pentru atribuțiile de supraveghere și atribuțiile administrative desfășurate de ESMA. Taxele respective ar trebui să fie proporționale cu cifra de afaceri a CPC în cauză și să acopere ▌cererile de autorizare a CPC din Uniune, cererile de recunoaștere a CPC din țări terțe, precum și taxele anuale legate de atribuțiile de care ESMA este responsabilă. Comisia ar trebui să precizeze în detaliu în cadrul unui act delegat tipurile de taxe, ocaziile în care se plătesc aceste taxe, cuantumul taxelor și modalitățile de plată de către CPC din Uniune autorizate sau care au depus o cerere de autorizare și de CPC recunoscute din țări terțe.

(23)  Mecanismele de supraveghere prevăzute de prezentul regulament pentru CPC din țări terțe care oferă servicii de compensare în Uniune trebuie, de asemenea, revizuite. Trebuie să se îmbunătățească accesul la informații, capacitatea de a efectua inspecții la fața locului și posibilitatea ca autoritățile relevante din Uniune și din statele membre să își comunice informații cu privire la CPC din țări terțe, pentru a se evita implicațiile importante din perspectiva stabilității financiare pentru entitățile din Uniune. Există, de asemenea, riscul ca modificările aduse la normele dintr-o țară terță privind CPC sau la cadrul de reglementare al unei țări terțe să nu poată fi luate în considerare și aceasta ar putea afecta rezultatele în materie de reglementare sau de supraveghere, ceea ce va crea condiții de concurență inegale între CPC din Uniune și din țări terțe.

(24)  Un număr semnificativ de instrumente financiare denominate în monedele statelor membre sunt compensate de CPC recunoscute din țări terțe. Acest număr va crește considerabil după retragerea Regatului Unit din Uniune, când CPC stabilite în această țară nu li se vor mai aplica cerințele prezentului regulament. Acordurile de cooperare convenite în cadrul colegiilor de supraveghere nu vor mai fi supuse garanțiilor și procedurilor stabilite de prezentul regulament, inclusiv controlului Curții de Justiție a Uniunii Europene. Aceasta implică provocări semnificative pentru autoritățile Uniunii și ale statelor membre în ceea ce privește asigurarea stabilității financiare.

(25)  Ca parte a angajamentului său în favoarea integrării piețelor financiare, Comisia ar trebui să continue să stabilească, prin intermediul unor decizii de echivalență, conformitatea cadrelor juridice și de supraveghere ale țărilor terțe cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 648/2012. Pentru a consolida punerea în aplicare a actualului regim de echivalență în ceea ce privește CPC, Comisia ar trebui să poată, dacă este necesar, să precizeze în detaliu criteriile de evaluare a echivalenței regimurilor CPC din țări terțe. Totodată, este necesar să i se confere ESMA competența de a supraveghea evoluțiile în materie de reglementare și supraveghere ale regimurilor CPC din țări terțe pe care Comisia le-a considerat echivalente. Acest lucru este necesar pentru a se asigura că țările terțe continuă să respecte criteriile de echivalență și eventualele condiții specifice stabilite pentru utilizarea acestora. ESMA ar trebui să transmită constatările sale Comisiei cu titlu confidențial.

(26)  În prezent, Comisia poate modifica, suspenda, reexamina sau revoca o decizie de echivalență în orice moment, în special dacă într-o țară terță au loc evoluții care afectează în mod semnificativ elementele evaluate în conformitate cu cerințele de echivalență stabilite în prezentul regulament. În cazul în care autoritățile relevante ale unei țări terțe nu mai cooperează cu bună credință cu ESMA sau cu alte autorități de supraveghere din Uniune sau nu îndeplinesc în mod constant cerințele de echivalență aplicabile, Comisia poate, printre altele, să transmită un aviz țării terțe respective sau să publice o recomandare specifică. În cazul în care Comisia decide, în orice moment, să revoce echivalența unei țări terțe, aceasta poate să amâne data de aplicare a deciziei respective în scopul de a aborda riscurile la adresa stabilității financiare sau de perturbare a pieței. Pe lângă aceste competențe de care dispune în prezent, Comisia ar trebui, de asemenea, să poată stabili condiții specifice pentru a se asigura că criteriile de echivalență continuă să fie îndeplinite în permanență de țara terță la care se referă decizia de echivalență. De asemenea, Comisia ar trebui să poată stabili condiții care să garanteze că ESMA este în măsură să își exercite efectiv responsabilitățile în ceea ce privește CPC din țări terțe recunoscute în temeiul prezentului regulament sau în ceea ce privește monitorizarea evoluțiilor în materie de reglementare și supraveghere din țările terțe care prezintă relevanță pentru deciziile de echivalență adoptate.

(27)  Având în vedere creșterea dimensiunii transfrontaliere a CPC și interconexiunile din cadrul sistemului financiar al Uniunii, este necesar să se amelioreze capacitatea Uniunii de a identifica, monitoriza și diminua riscurile potențiale legate de CPC din țări terțe. Prin urmare, rolul ESMA ar trebui consolidat, astfel încât aceasta să supravegheze în mod efectiv CPC din țări terțe care solicită recunoașterea pentru a presta servicii de compensare în Uniune. Ar trebui, de asemenea, îmbunătățită implicarea băncilor centrale emitente din Uniune în recunoașterea și supravegherea CPC din țări terțe care au activități în moneda emisă de acestea. Prin urmare, băncile centrale emitente din Uniune ar trebui să fie consultate cu privire la anumite aspecte care le afectează responsabilitățile în materie de politică monetară legate de instrumentele financiare exprimate în monede din Uniune care sunt compensate în mare măsură de CPC situate în afara Uniunii.

(28)  Odată ce Comisia stabilește echivalența cadrului juridic și de supraveghere al unei țări terțe cu cadrul Uniunii, procesul de recunoaștere a CPC din țara terță respectivă ar trebui să ia în considerare riscurile pe care le prezintă CPC respective la adresa stabilității financiare a Uniunii sau a statului membru.

(29)  Atunci când examinează cererea de recunoaștere a unei CPC dintr-o țară terță, ESMA ar trebui să evalueze gradul de risc sistemic pe care îl prezintă aceasta pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia sau mai multor state membre. Atunci când efectuează evaluarea respectivă, ESMA ar trebui să ia în considerare activitatea desfășurată de CPC în Uniune, precum și alte activități ale CPC din afara Uniunii în măsura în care aceste activități din afara Uniunii pot să afecteze complexitatea globală a CPC.

(29a)  ESMA ar trebui să evalueze gradul de risc sistemic pe care îl prezintă o CPC care transmite o cerere de recunoaștere pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia sau mai multor state membre, pe baza unor criterii obiective și transparente stabilite în prezentul regulament. Un act delegat al Comisiei ar trebui să precizeze în detaliu criteriile respective. Actul delegat în cauză ar trebui să ia în considerare, în specificarea criteriilor respective, natura tranzacțiilor compensate de CPC, inclusiv complexitatea lor, volatilitatea prețurilor și scadența medie, precum și transparența și lichiditatea piețelor în cauză și măsura în care activitățile de compensare ale CPC sunt exprimate în euro sau în altă monedă a Uniunii. În această privință, caracteristicile specifice referitoare la anumite contracte derivate pentru produse agricole cotate și executate pe piețele reglementate din țări terțe, care se referă la piețele care deservesc în mare parte contrapărțile naționale nefinanciare din acea țară terță care își gestionează riscurile comerciale prin intermediul acestor contracte, pot reprezenta un risc neglijabil pentru membrii compensatori și pentru locurile de tranzacționare din Uniune, întrucât acestea au un grad scăzut de interconectare sistemică cu restul sistemului financiar. În cazul în care un cadru pentru redresarea și rezoluția CPC este în vigoare în țara terță de stabilire a CPC care solicită recunoașterea, acesta trebuie, de asemenea, luat în considerare de către ESMA în analiza sa cu privire la gradul de risc sistemic pe care îl prezintă CPC în cauză pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia sau mai multor state membre.

(30)  CPC care nu sunt importante din punct de vedere sistemic pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia ori a mai multora dintre statele sale membre ar trebui considerate ca fiind CPC de nivel 1. CPC care sunt sau este probabil să devină importante din punct de vedere sistemic pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia ori a mai multora dintre statele sale membre ar trebui considerate ca fiind CPC de nivel 2. Dacă ESMA stabilește că o CPC dintr-o țară terță nu este importantă din punct de vedere sistemic pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia ori a mai multora dintre statele sale membre, condițiile existente de recunoaștere prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 ar trebui să se aplice CPC în cauză. Dacă ESMA stabilește că o CPC dintr-o țară terță este importantă din punct de vedere sistemic, ar trebui stabilite cerințe suplimentare proporționale cu gradul de risc prezentat de CPC în cauză. ESMA ar trebui să recunoască o astfel de CPC doar dacă aceasta respectă cerințele respective.

(31)  Cerințele suplimentare ar trebui să includă anumite cerințe prudențiale prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 în scopul de a spori siguranța și eficiența CPC. ESMA ar trebui să fie direct responsabilă de asigurarea faptului că o CPC de importanță sistemică dintr-o țară terță respectă cerințele respective. De asemenea, ar trebui instituite cerințe conexe care să permită ESMA să realizeze o supraveghere deplină și eficace a CPC în cauză.

(32)  Pentru a asigura implicarea corespunzătoare a băncii sau băncilor centrale emitente, CPC de importanță sistemică dintr-o țară terță ar trebui, de asemenea, să îndeplinească toate cerințele relevante pe care banca sau băncile centrale emitente le consideră necesare, astfel cum sunt prevăzute în prezentul regulament. Banca sau băncile centrale emitente în cauză ar trebui să confirme ESMA dacă CPC respectă sau nu cerințele suplimentare respective, în termen de 150 de zile de la depunerea unei cereri complete de către CPC.

(32a)  În cazul în care o bancă centrală emitentă decide să impună o cerință suplimentară asupra unei CPC importante din punct de vedere sistemic dintr-o țară terță, aceasta ar trebui să depună eforturi pentru ca decizia sa să fie cât se poate de transparentă, respectând în același timp în mod corespunzător necesitatea protejării informațiilor confidențiale sau sensibile.

(32b)  Băncile centrale emitente ar trebui să evalueze reziliența CPC recunoscute din țări terțe la evoluțiile negative ale pieței, având în vedere riscul pe care îl prezintă la adresa stabilității monedei băncii centrale emitente, a transmiterii politicii monetare și a bunei funcționări a sistemelor de plăți. În astfel de cazuri, ar trebui să se asigure cooperarea și schimbul de informații dintre băncile centrale emitente și ESMA pentru a evita duplicarea.

(32c)  Situațiile excepționale care afectează transmiterea politicii monetare sau buna funcționare a sistemelor de plăți pot, în măsura permisă de cadrul instituțional al unei bănci centrale emitente, să solicite impunerea asupra unei CPC de importanță sistemică dintr-o țară terță, cerințe referitoare la riscurile de lichiditate, mecanismele de compensare sau acordurile privind garanțiile sau interoperabilitatea. În astfel de situații, băncile centrale emitente și ESMA ar trebui să coopereze și să facă schimb de informații, în special cu privire la evaluarea riscurilor pe care le implică situația și durata sa posibilă, precum și efectele preconizate ale cerințelor care urmează să fie impuse.

(32d)  Cooperarea și schimbul de informații între Uniune și autoritățile de supraveghere din țări terțe sunt esențiale pentru a asigura o supraveghere eficace a CPC din țări terțe și pentru a permite tuturor autorităților relevante să reacționeze la situații de urgență în mod coordonat, eficient și eficace. Prin urmare, ESMA ar trebui să încheie acorduri de cooperare cu autoritățile competente relevante din țările terțe ale căror cadre juridice și de supraveghere au fost recunoscute ca fiind echivalente cu prezentul regulament, care ar trebui să cuprindă toate elementele necesare pentru a garanta, printre altele, buna desfășurare a schimbului de informații, coordonarea activităților de supraveghere, monitorizarea eficientă a evoluțiilor în materie de reglementare și de supraveghere din țara terță și cooperarea eficientă în situații de urgență.

(33)  Gradul riscului prezentat de o CPC de importanță sistemică pentru sistemul financiar și stabilitatea Uniunii variază. Prin urmare, cerințele pentru CPC de importanță sistemică ar trebui să fie aplicate în mod proporțional cu riscurile pe care o anumită CPC le prezintă pentru Uniune. Atunci când ESMA, în acord cu banca sau băncile centrale emitente relevante, concluzionează că, având în vedere gradul de importanță sistemică al unei CPC dintr-o țară terță, respectarea cerințelor suplimentare prevăzute în prezentul regulament nu acoperă suficient riscul la care este supusă stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia ori a mai multora dintre statele sale membre, ESMA ar trebui să aibă dreptul să recomande Comisiei ca CPC respectivă să nu fie recunoscută și să identifice servicii sau activități de compensare specifice despre care consideră că trebuie să fie asigurate numai pentru membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabilite în Uniune, de către o CPC autorizată în conformitate cu prezentul regulament. Pe baza recomandării respective, Comisia ar trebui să poată adopta un act delegat care prevede că unele sau toate serviciile furnizate de CPC respectivă sunt furnizate numai membrilor compensatori și locurilor de tranzacționare stabilite în Uniune de către o CPC stabilită în Uniune și autorizată în mod corespunzător. Respectivul act delegat ar trebui să poată să precizeze o perioadă suficientă de adaptare pentru CPC, membrii săi compensatori și clienții acestora, împreună cu condițiile în care CPC pot fi recunoscute temporar în cursul acestei perioade de adaptare, precum și orice măsuri care ar trebui luate pe durata acestei perioade pentru a limita posibilele costuri pentru membrii compensatori și clienții acestora, în special cei stabiliți în Uniune.

(34)  ESMA ar trebui să reexamineze periodic recunoașterea CPC din țări terțe, precum și clasificarea lor ca CPC de nivel 1 sau de nivel 2. În acest sens, ESMA ar trebui să aibă în vedere, printre altele, schimbările legate de natura, dimensiunea și complexitatea activității CPC dintr-o țară terță. Aceste reexaminări ar trebui să se desfășoare cel puțin la fiecare doi sau cinci ani, în funcție de măsura în care instrumentele financiare compensate de CPC sunt exprimate în monede din Uniune. Reexaminările ar trebui să aibă loc, de asemenea, ori de câte ori o CPC recunoscută dintr-o țară terță și-a extins gama de activități și servicii în Uniune. Ca urmare a acestor reexaminări, fără a aduce atingere dreptului său de a recomanda Comisiei că o CPC nu ar trebui să fie recunoscută, ESMA ar trebui să poată reclasifica o CPC de la nivelul 1 la nivelul 2 sau invers. Ar trebui să se permită o perioadă de adaptare în cazul în care are loc reclasificarea de la nivelul 1 la nivelul 2.

(35)  De asemenea, ESMA ar trebui să poată ține seama de măsura în care conformitatea unei CPC de importanță sistemică dintr-o țară terță cu cerințele aplicabile în țara terță respectivă este comparabilă cu conformitatea respectivei CPC cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 648/2012. Atunci când efectuează evaluarea respectivă, ESMA ar trebui să ia în considerare, atunci când este cazul, dacă Comisia a adoptat un act de punere în aplicare în care să precizeze faptul că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale țării terțe în care CPC este stabilită sunt echivalente cu cele prevăzute în prezentul regulament și orice condiții care pot fi impuse aplicării respectivului act de punere în aplicare. Atunci când efectuează evaluarea respectivă, pentru a asigura proporționalitatea, ESMA ar trebui să ia în considerare și măsura în care instrumentele financiare compensate de CPC sunt exprimate în monede din Uniune. Comisia ar trebui să adopte un act delegat care să precizeze în detaliu modalitățile și condițiile pentru evaluarea conformității comparabile.

(36)  ESMA ar trebui să dețină toate competențele necesare pentru a supraveghea CPC recunoscute din țări terțe astfel încât să se asigure conformitatea continuă a acestora cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 648/2012. În anumite domenii, ▌banca sau băncile centrale emitente ar trebui să fie consultate cu privire la acele aspecte ale proiectului de decizie care se referă la moneda pe care o emit. La încheierea perioadei de consultare a băncilor centrale emitente, comitetul de supraveghere a CPC ar trebui să depună toate eforturile pentru a respecta modificările propuse de acestea. În cazul în care comitetul de supraveghere a CPC nu reflectă în proiectul său de decizie, care urmează să fie transmis consiliului supraveghetorilor, modificările propuse de o bancă centrală emitentă, comitetul de supraveghere a CPC ar trebui să informeze respectiva bancă centrală emitentă în scris, prezentând toate motivele și explicând orice abatere semnificativă de la modificările propuse.

(36a)  În vederea facilitării schimbului de informații în ceea ce privește CPC din țări terțe, ar trebui înființate colegii pentru CPC din țări terțe. Aceste colegii ar trebui să reunească membrii permanenți ai comitetului de supraveghere a CPC, autoritățile competente ale statelor membre, băncile centrale emitente și autoritățile care supraveghează entitățile stabilite în Uniune asupra cărora operațiunile CPC din țări terțe ar putea avea impact, și anume membrii compensatori, locurile de tranzacționare și depozitarii centrali de valori mobiliare. Colegiile pentru CPC din țări terțe pot solicita președintelui comitetului de supraveghere a CPC să discute aspecte specifice în legătură cu o CPC stabilită într-o țară terță.

(38)  ESMA ar trebui să poată impune penalități cu titlu cominatoriu pentru a obliga CPC din țări terțe să înceteze o încălcare, să furnizeze informații complete și corecte în urma solicitărilor ESMA sau să se supună unei investigații sau unei inspecții la fața locului.

(39)  ESMA ar trebui să poată impune amenzi atât CPC de nivel 1, cât și CPC de nivel 2 în cazul în care constată că acestea au încălcat, intenționat sau din neglijență, dispozițiile prezentului regulament prin faptul că au furnizat ESMA informații incorecte sau care induc în eroare. De asemenea, ESMA ar trebui să poată impune amenzi CPC de nivel 2 în cazul în care constată că acestea au încălcat, intenționat sau din neglijență, cerințele suplimentare care li se aplică în temeiul prezentului regulament.

(40)  Amenzile ar trebui impuse în funcție de gravitatea încălcărilor. Încălcările ar trebui clasificate în grupuri diferite pentru care să se stabilească amenzi specifice. Pentru a calcula amenda aferentă unei anumite încălcări, ESMA ar trebui să aplice o metodologie în două etape care să constea în stabilirea unui cuantum de bază pentru amendă și ajustarea acestuia, dacă este necesar, cu ajutorul anumitor coeficienți. Cuantumul de bază ar trebui stabilit ținând seama de cifra de afaceri anuală a respectivelor CPC din țări terțe, iar ajustările ar trebui făcute prin creșterea sau reducerea cuantumului de bază aplicând coeficienții relevanți în conformitate cu prezentul regulament.

(41)  Prezentul regulament ar trebui să prevadă coeficienții legați de anumite circumstanțe agravante sau atenuante, astfel încât ESMA să aibă instrumentele necesare pentru a decide cu privire la aplicarea unei amenzi proporționale cu gravitatea încălcării comise de o CPC dintr-o țară terță, luând în considerare circumstanțele în care a fost comisă încălcarea.

(42)  Decizia de a impune amenzi sau penalități cu titlu cominatoriu ar trebui să se bazeze pe o anchetă independentă.

(43)  Înainte de luarea deciziei de a aplica amenzi sau penalități cu titlu cominatoriu, ESMA ar trebui să le acorde persoanelor care fac obiectul procedurilor posibilitatea de a fi audiate, pentru a respecta dreptul lor la apărare.

(44)  ESMA ar trebui să nu impună amenzi sau penalități cu titlu cominatoriu în cazul în care o achitare sau o condamnare prealabilă în temeiul unor fapte identice sau al unor fapte în esență identice a dobândit autoritate de lucru judecat în urma unor proceduri penale în temeiul dreptului intern.

(45)  Deciziile ESMA de impunere a unor amenzi și penalități cu titlu cominatoriu ar trebui fie executorii, iar executarea ar trebui să facă obiectul normelor de procedură civilă în vigoare în statul pe al cărui teritoriu se realizează. Normele de procedură civilă ar trebui să nu includă norme de procedură penală, dar ar putea include norme de procedură administrativă.

(46)  În cazul unei încălcări comise de o CPC de nivel 2, ESMA ar trebui să fie împuternicită să ia o serie de măsuri de supraveghere, inclusiv obligarea CPC de nivel 2 să pună capăt încălcării și – în ultimă instanță – retragerea recunoașterii în cazul în care CPC de nivel 2 a încălcat în mod grav sau repetat prezentul regulament. Măsurile de supraveghere ar trebui aplicate de ESMA ținând seama de natura și de gravitatea încălcării și ar trebui să respecte principiul proporționalității. Înainte de luarea unei decizii privind măsurile de supraveghere, ESMA ar trebui să le acorde persoanelor care fac obiectul procedurilor posibilitatea de a fi audiate, pentru a respecta dreptul lor la apărare.

(47)  Validarea modificărilor semnificative ale modelelor și parametrilor adoptați pentru a calcula cerințele de marjă, contribuțiile la fondul de garantare, cerințele de garanție reală și celelalte mecanisme de control al riscurilor pentru CPC ar trebui să fie aliniată la noua cerință privind acordul prealabil al ESMA în legătură cu anumite decizii ale autorității naționale competente în ceea ce privește CPC stabilite în Uniune. Pentru a simplifica procedura de validare a modelelor, cele două validări pe care autoritatea națională competentă și ESMA trebuiau să le realizeze în mod independent ar trebui înlocuite de o validare unică de către autoritatea națională competentă, supusă acordului prealabil al ESMA. De asemenea, ar trebui clarificată interacțiunea dintre această validare și decizia colegiului. Adoptarea preliminară a unei modificări semnificative a modelelor sau parametrilor ar trebui să fie posibilă atunci când acest lucru este necesar, în special atunci când modificarea rapidă a acestora este necesară pentru a asigura gestionarea corespunzătoare a riscurilor CPC.

(48)  Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește: precizarea în detaliu a tipurilor de taxe, a cazurilor în care se percep taxe, a valorii taxelor care trebuie achitate și a modului în care acestea trebuie plătite; indicarea condițiilor în care sunt specificate criteriile pentru a stabili dacă o CPC dintr-o țară terță este sau este probabil să devină importantă din punct de vedere sistemic pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia ori mai multor state membre, precum și precizarea criteriilor în baza cărora se consideră că o CPC are o importanță sistemică foarte mare; indicarea cerințelor suplimentare pe care băncile centrale emitente le pot impune unei CPC de importanță sistemică dintr-o țară terță; precizarea că serviciile furnizate de o CPC dintr-o țară terță sunt furnizate numai după autorizarea în conformitate cu articolul 14 și după orice eventuală perioadă de adaptare; precizarea în detaliu a criteriilor care urmează a fi folosite în evaluările sale privind echivalența țărilor terțe; specificarea modului și a condițiilor de respectare a anumitor cerințe de către CPC din țări terțe; normele suplimentare de procedură referitoare la impunerea amenzilor sau a penalităților cu titlu cominatoriu, inclusiv dispozițiile privind dreptul la apărare, termenele, colectarea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu și termenele de prescripție pentru impunerea și executarea penalităților cu titlu cominatoriu sau a amenzilor; măsurile de modificare a anexei IV pentru a ține seama de evoluțiile de pe piețele financiare.

(49)  Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, în special în ceea ce privește recunoașterea unor CPC din țări terțe și echivalența cadrelor juridice din țările terțe, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare.

(50)  Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume îmbunătățirea siguranței și a eficienței CPC prin stabilirea unor cerințe uniforme privind activitățile acestora, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, ci mai curând, având în vedere amploarea și efectele lor, ele pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(51)  Utilizarea de către ESMA a competenței sale de a recunoaște o CPC dintr-o țară terță ca fiind de nivel 1 sau de nivel 2 ar trebui să fie amânată până la precizarea în detaliu a criteriilor care să permită să se evalueze dacă o CPC dintr-o țară terță este sau este probabil să devină importantă din punct de vedere sistemic pentru sistemul financiar al UE sau al unuia sau mai multor state membre.

(52)  Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 și Regulamentul (UE) nr. 648/2012 ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 2

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 6 alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) CPC care sunt autorizate în conformitate cu articolul 17 sau recunoscute în conformitate cu articolul 25, precum și data autorizării sau a recunoașterii, indicând CPC care sunt autorizate sau recunoscute în vederea îndeplinirii obligației de compensare”.

1a.  La articolul 15 se introduc următoarele alineate:

(1a) În sensul alineatului (1), extinderea pentru a cuprinde noi activități sau servicii economice necesită extinderea autorizației în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

(a) noul serviciu sau noua activitate expune CPC la noi riscuri sau la riscuri sporite;

(b) noul serviciu este furnizat sau noua activitate are loc cu privire la o clasă de instrumente financiare cu un profil de risc diferit sau care prezintă diferențe semnificative față de portofoliul de produse deja compensate de CPC;

(c) noul serviciu este furnizat sau noua activitate are loc cu privire la o clasă de instrumente financiare care nu au fost specificate în decizia de autorizare a CPC.

(1b) În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a dispozițiilor de la alineatul (1), ESMA, în strânsă cooperare cu SEBC, elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care stabilesc o listă de indicatori care definesc în continuare condițiile prevăzute la alineatul (1a).

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la … [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

2.  La articolul 17, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) În termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea cererii, autoritatea competentă, în consultare cu ESMA, evaluează dacă cererea este completă. Dacă cererea nu este completă, autoritatea competentă stabilește un termen până la care CPC solicitantă trebuie să îi furnizeze informații suplimentare. La primirea informațiilor suplimentare, autoritatea competentă le transmite imediat ESMA și colegiului instituit în conformitate cu articolul 18 alineatul (1). După ce stabilește, în consultare cu ESMA, că o cerere este completă, autoritatea competentă trimite o notificare în acest sens CPC solicitante și membrilor colegiului.

2a.  La articolul 17 alineatul (4), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care nu se poate ajunge prin consens la un aviz comun în conformitate cu al treilea paragraf și dacă o majoritate simplă din ▌membrii colegiului a exprimat un aviz negativ, oricare dintre autoritățile competente vizate poate sesiza ESMA, ▌în termen de 30 de zile calendaristice de la adoptarea avizului negativ, în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

3.  Articolul 18 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) În termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei cereri complete în conformitate cu articolul 17, autoritatea competentă a CPC instituie un colegiu pentru facilitarea exercitării sarcinilor menționate la articolele 15, 17, 49, 51 și 54.

Președintele comitetului de supraveghere a CPC menționat la articolul 22a prezidează și administrează colegiul.”

(b)  la alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) membrii permanenți ai comitetului de supraveghere a CPC menționați la articolul 22a alineatul (2) litera (a);”

(c)  la alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c) autoritățile competente responsabile de supravegherea celor trei membri compensatori ai CPC▌ cu cele mai mari contribuții agregate pe durata unui an la fondul de garantare al CPC menționat la articolul 42, precum și, atunci când este relevant, BCE, în îndeplinirea atribuțiilor privind supravegherea prudențială a instituțiilor de credit în cadrul mecanismului unic de supraveghere, conferite prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013(14) al Consiliului, în cazul în care autoritățile respective își exprimă interesul pentru participarea la acest colegiu.

(ca)  la alineatul (2) se adaugă următoarea literă (ca):

(ca) autoritățile competente ale membrilor compensatori, în afara celor menționați la litera (c), cu acordul autorității competente a CPC. Autoritățile competente respective solicită acordul autorității competente a CPC de a participa la colegiu, justificându-și solicitarea pe baza evaluării sale a impactului pe care dificultățile financiare ale unei CPC îl poate avea asupra stabilității financiare a pieței locale a monedei sale de emisiune. În cazul în care autoritatea competentă a CPC nu aprobă cererea, autoritatea competentă a CPC transmite în scris prezentarea detaliată și completă a motivelor.”

(cb)  la alineatul (4) se adaugă următoarea literă (ca):

„(ca)  elaborarea unui aviz adresat comitetului de supraveghere a CPC, în cazul în care comitetul respectiv este obligat să își dea acordul sau este consultat în conformitate cu articolul 21a.”

(cc)  se introduce următorul alineat (4a):

În cazul în care în urma evaluării efectuate de un membru al colegiului, pe baza schimbului de informații în temeiul literei (b), reiese că practicile de gestionare a riscurilor adoptate de către o CPC nu respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament sau generează în alt mod deficiențe în ceea ce privește reziliența acesteia, membrul în cauză poate informa autoritatea competentă și colegiul privind problema și poate solicita discutarea acesteia în cadrul colegiului. Ulterior, președintele colegiului poate include o discuție cu privire la problema identificată de membru pe ordinea de zi a următoarei reuniuni a colegiului. În urma discuției respective, dacă cel puțin o treime din membrii colegiului, excluzând membrul care a solicitat inițial o astfel de discuție, sprijină elaborarea unei recomandări pentru a soluționa problema identificată și pentru a îmbunătăți reziliența CPC, președintele solicită colegiului să elaboreze o astfel de recomandare.

Colegiul poate adopta recomandarea menționată la primul paragraf cu majoritatea simplă a membrilor săi.

În termen de 30 de zile de la adoptarea recomandării de către colegiu, ESMA evaluează problema și recomandarea și decide dacă să solicite orice măsură specifică de supraveghere în temeiul articolului 21a alineatul (3).

Aceasta informează imediat autoritatea competentă și colegiul. Autoritatea competentă informează colegiul cu privire la orice acțiune ulterioară sau absența acesteia în ceea ce privește recomandarea.

În cazul în care autoritatea competentă nu a luat măsuri în termen de 90 de zile de la adoptarea recomandării și în cazul în care omiterea luării de măsuri poate duce la nerespectarea cerințelor prevăzute de prezentul regulament, orice membru al colegiului poate, în termen de 30 de zile de la încheierea perioadei de 90 de zile, să sesizeze ESMA în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

(cd)  alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

6. Pentru a asigura funcționarea consecventă și coerentă a colegiilor în întreaga Uniune, ESMA elaborează, în strânsă cooperare cu SEBC, proiecte de standarde tehnice de reglementare în care precizează condițiile în care monedele din Uniune menționate la alineatul (2) litera (h) ▐sunt considerate drept cele mai relevante, precum și detaliile modalităților practice menționate la alineatul (5).

ESMA îi prezintă Comisiei proiectele respective de standarde tehnice de reglementare în termen de [un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare].

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

3a.  La articolul 19, se introduce următorul alineat (1a):

„1a. La solicitarea unui membru al colegiului și în baza adoptării cu majoritatea membrilor colegiului, avizul poate include recomandări pentru îmbunătățirea rezilienței CPC.”

4.  La articolul 19, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Avizul majoritar al colegiului se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor săi.

Pentru colegiile cu cel mult 12 membri, maximum doi membri ai colegiului care aparțin aceluiași stat membru au drept de vot, fiecare membru cu drept de vot dispunând de un vot. Pentru colegiile care au mai mult de 12 membri, maximum trei membri care aparțin aceluiași stat membru au drept de vot, fiecare membru cu drept de vot dispunând de un vot.

Dacă BCE este membră a colegiului în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) literele (a), (c) și (h), aceasta are următorul număr de voturi:

(i) maximum 2 voturi pentru colegiile cu cel mult 12 membri;

(ii) maximum 3 voturi pentru colegiile care au mai mult de 12 membri.

Reprezentantul Comisiei este membru fără drept de vot. Președintele comitetului de supraveghere a CPC dispune de un vot, vicepreședintele și directorii comitetului de supraveghere a CPC sunt membri fără drept de vot în cadrul colegiilor.”

5.  La articolul 20, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

(6) Autoritatea competentă a CPC transmite ESMA și membrilor colegiului proiectul său de decizie pe deplin motivat, care ține seama de rezervele exprimate de membrii colegiului.”

6.  Articolul 21 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Fără a aduce atingere rolului colegiului, autoritățile competente menționate la articolul 22, în cooperare strânsă cu ESMA, examinează acordurile, strategiile, procesele și mecanismele puse în aplicare de CPC pentru a respecta prezentul regulament și evaluează riscurile, care includ cel puțin riscurile financiare, operaționale și cibernetice, la care CPC sunt sau ar putea fi expuse.”

(b)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) ESMA stabilește frecvența și gradul de detaliu ale examinării și evaluării menționate la alineatul (1), ținând seama în mod deosebit de dimensiunea, importanța sistemică, natura, amploarea și complexitatea activităților exercitate de CPC vizate, precum și de interconectarea acestora cu alte infrastructuri ale piețelor financiare. Examinarea și evaluarea au loc cel puțin o dată pe an.

CPC fac obiectul unor inspecții corespunzătoare la fața locului, dacă este necesar. Personalul ESMA poate să decidă să participe la aceste inspecții la fața locului.

Autoritatea competentă transmite ESMA toate informațiile primite de la CPC și le cere CPC relevante eventualele informații solicitate de ESMA pe care autoritatea competentă nu le deține.”

(ba)  la alineatul 6 al doilea paragraf, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

(a) desfășoară o evaluare inter pares a activităților de supraveghere ale tuturor autorităților competente în ceea ce privește autorizarea și supravegherea CPC, în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, precum și o analiză comparativă a practicilor de gestionare a riscurilor adoptate de toate CPC autorizate în conformitate cu articolul 14 din prezentul regulament și”

7.  În titlul III capitolul 2 se introduc următoarele articole 21a, 21b și 21c:

„Articolul 21a

Procedurile de cooperare și de luare a deciziilor în ceea ce privește CPC autorizate

(1) Atunci când își îndeplinesc atribuțiile în temeiul articolului 22 alineatul (1), autoritățile competente:

(a) elaborează proiecte de decizii pe care le transmit ESMA spre aprobare înainte de adoptarea oricăror decizii adoptate în temeiul sau în îndeplinirea atribuțiilor acestora care rezultă din cerințele prevăzute la articolele 14, 15, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 și 49 din prezentul regulament;

(b) elaborează proiecte de decizii pe care le transmit ESMA spre consultare înainte de adoptarea oricăror decizii adoptate în temeiul sau în îndeplinirea atribuțiilor acestora care rezultă din cerințele prevăzute la articolele 24 și 54 din prezentul regulament;

(c) pot să adopte, fără transmiterea prealabilă către ESMA spre aprobare sau consultare, deciziile adoptate în temeiul sau în îndeplinirea atribuțiilor acestora care rezultă din cerințele prevăzute la articolele 7, 8, 16, 21, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53 din prezentul regulament și la articolele 35 și 36 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.

(3) ESMA transmite autorităților competente toate informațiile relevante care ar putea duce la adoptarea unei decizii menționate la alineatul (1) și poate solicita măsuri specifice de supraveghere, inclusiv retragerea autorizației. Autoritățile competente informează ESMA cu privire la eventualele măsuri ulterioare sau la neadoptarea acestora.

(4) În cazul în care ESMA i se transmite spre aprobare un proiect de decizie în temeiul alineatului (1) litera (a), se consideră că ESMA și-a dat acordul dacă aceasta nu propune modificări sau nu formulează obiecții cu privire la proiectul de decizie într-un termen maxim de 15 zile calendaristice de la notificarea proiectului de decizie respectiv. În cazul în care ESMA propune modificări sau formulează obiecții cu privire la un proiect de decizie, aceasta transmite în scris prezentarea detaliată și completă a motivelor.

(5) În cazul în care ESMA i se transmite spre aprobare un proiect de decizie în temeiul alineatului (1) litera (a), iar ESMA propune modificări, autoritatea competentă poate adopta decizia doar astfel cum a fost modificată de ESMA.

În cazul în care ESMA i se transmite spre aprobare un proiect de decizie în temeiul alineatului (1) litera (a), iar ESMA prezintă obiecții cu privire la proiectul de decizie final, autoritatea competentă nu adoptă decizia respectivă.

(6) În cazul în care ESMA i se transmite spre aprobare un proiect de decizie în temeiul alineatului (1) litera (a), iar autoritatea competentă nu este de acord cu modificarea propusă sau cu obiecțiile formulate de ESMA, autoritatea competentă transmite în termen de 5 zile consiliului supraveghetorilor menționat la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 o cerere motivată de evaluare a obiecției sau modificării respective. Consiliul supraveghetorilor fie aprobă, fie respinge obiecțiile sau modificările propuse de ESMA, în termen de 10 zile de la primirea cererii, iar alineatul (5) se aplică în consecință.

(6a) În cazul în care ESMA i se transmite spre consultare un proiect de decizie în temeiul alineatului (1) litera (b), ESMA răspunde cererii de consultare într-un termen maxim de 15 zile calendaristice de la notificarea proiectului de decizie respectiv.

(6b) În cazul în care ESMA i se transmite spre consultare un proiect de decizie în temeiul alineatului (1) litera (b), autoritatea competentă ia în considerare în mod corespunzător sugestiile formulate de ESMA.

(7) Fără a aduce atingere competențelor care îi revin Comisiei în temeiul articolului 258 din TFUE, ESMA poate adopta o decizie adresată unui participant la piața financiară, care să impună luarea măsurilor necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul dreptului Uniunii, inclusiv încetarea oricărei activități în următoarele cazuri:

(a) în cazul în care o autoritate competentă nu respectă alineatul (5) în eventualitatea unor obiecții sau modificări formulate de ESMA cu privire la un proiect de decizie final;

(b) în cazul în care o autoritate competentă, în urma unei cereri din partea ESMA în conformitate cu alineatul (3), nu ia măsurile impuse într-un interval de timp rezonabil, iar acest lucru determină neconformitatea unui participant la piața financiară cu cerințele aplicabile de la titlurile IV și V din prezentul regulament.

Deciziile adoptate în temeiul primului paragraf prevalează asupra oricărei decizii adoptate anterior de autoritățile competente cu privire la aceeași chestiune.

Articolul 21aa

Consultarea băncii centrale emitente

În ceea ce privește deciziile adoptate în temeiul articolelor 14, 15, 20, 41, 44, 46, 50 și 54, comitetul de supraveghere a CPC consultă fiecare bancă centrală emitentă menționată la articolul 18 alineatul (2) litera (h) cu privire la acele aspecte ale proiectului de decizie care se referă la moneda pe care o emite aceasta.

Fiecare bancă centrală emitentă răspunde la cererea de consultare în termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea proiectului de decizie.

În cazul în care, având în vedere articolul 24, comitetul de supraveghere a CPC consideră că situația în cauză este o situație de urgență, perioada menționată la paragraful precedent nu depășește 24 de ore.

La încheierea perioadei de consultare a băncilor centrale emitente, comitetul de supraveghere a CPC sau autoritatea competentă vizată depune toate eforturile pentru a respecta modificările propuse de băncile centrale emitente.

În cazul în care ESMA i se transmite un proiect de decizie spre aprobare în temeiul articolului 21 alineatul (1) litera (a) sau spre consultare în temeiul articolului 21 alineatul (1) litera (b), iar autoritatea competentă nu reflectă în proiectul său de decizie, care urmează să fie transmis comitetului de supraveghere a CPC, modificările propuse de banca centrală emitentă, comitetul de supraveghere a CPC informează respectiva bancă centrală emitentă în scris, prezentând toate motivele și explicând orice deviere semnificativă de la modificările propuse.

Articolul 21cTaxe

(1) CPC plătesc următoarele taxe:

(a) taxele aferente cererilor de autorizare menționate la articolul 17 sau cererilor de recunoaștere în temeiul articolului 25 și

(c) taxele anuale asociate sarcinilor ESMA, în conformitate cu prezentul regulament.

(1a) Taxele menționate la alineatul (1) sunt proporționale cu cifra de afaceri a CPC în cauză și acoperă integral cheltuielile necesare ale ESMA aferente fie autorizării, fie recunoașterii CPC, după caz, și îndeplinirii sarcinilor sale în conformitate cu prezentul regulament.

(2) Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 82 pentru a preciza în detaliu următoarele elemente:

(a) tipurile de taxe;

(b) chestiunile pentru care trebuie plătite taxe;

(c) cuantumul taxelor;

(ca) modalitatea de plată a taxelor de către următoarele entități:

(i) CPC stabilite în Uniune care sunt autorizate sau care solicită o autorizație;

(ii) CPC stabilite într-o țară terță care sunt recunoscute în conformitate cu articolul 25 alineatul (2);

7a.  Se introduc următoarele articole:

Articolul 22aComitetul ESMA de supraveghere a CPC

(1) ESMA instituie un comitet intern permanent în temeiul articolului 41 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 în scopul elaborării deciziilor și al îndeplinirii sarcinilor legate de supravegherea CPC din Uniune și din țările terțe (comitetul de supraveghere a CPC).

Comitetul de supraveghere a CPC transmite consiliului supraveghetorilor proiecte complete de decizii spre adoptare în conformitate cu articolul 22c.

(2) Comitetul de supraveghere a CPC este alcătuit din:

(a) următorii membri permanenți:

(i) un președinte, cu drept de vot;

(ii) un vicepreședinte care îndeplinește funcțiile președintelui în absența acestuia și care are drept de vot;

(iii) patru directori, cu drept de vot;

(iv) un reprezentant din partea BCE, fără drept de vot, și

(v) un reprezentant din partea Comisiei, fără drept de vot;

(b) următorii membri nepermanenți specifici fiecărei CPC în legătură cu care este convocat comitetul de supraveghere a CPC:

(i) un reprezentant al autorității competente menționate la articolul 22 pentru fiecare CPC stabilită în Uniune în legătură cu care este convocată CPC. Acești reprezentanți au drept de vot, însă, în cazul în care un stat membru desemnează mai multe autorități competente, statul membru în cauză are cel mult un vot în sensul acestui punct;

(ii) un reprezentant din partea fiecărei bănci centrale emitente relevante menționate la articolul 18 alineatul (2) litera (h) pentru fiecare CPC stabilită în Uniune în legătură cu care este convocat Comitetul de supraveghere a CPC, care nu are drept de vot;

(iii) în cazul în care comitetul de supraveghere a CPC este convocat cu privire la deciziile sau dezbaterile care vizează articolele 41, 44, 46, 50 și 54, reprezentanți ai băncilor centrale care emit monede ale Uniunii compensate sau care urmează să fie compensate prin CPC în legătură cu care este convocat comitetul de supraveghere a CPC, care nu sunt membri în sensul punctului (ii) și care nu au drept de vot.

Președintele poate invita să participe ca observatori la reuniunile comitetului de supraveghere a CPC, dacă este cazul și este necesar, alți membri ai colegiului CPC relevante, menționați la articolul 18 alineatul (2).

Atunci când comitetul de supraveghere a CPC exercită oricare dintre sarcinile menționate la alineatul (3) litera (b), autoritățile CPC din țări terțe recunoscute de ESMA în temeiul articolului 25 pot fi invitate în calitate de observatori, dacă este cazul.

În cazul în care se discută decizii referitoare la articolul 25 alineatele (2a) și (2c) și la articolele 25b, 41, 44 și 46, băncile centrale care emit instrumente financiare compensate sau care urmează să fie compensate prin CPC dintr-o țară terță în legătură cu care este convocat comitetul de supraveghere a CPC pot fi invitate să participe la comitetul de supraveghere a CPC, în calitate de observatori.

Reuniunile comitetului de supraveghere a CPC sunt convocate de președintele acestuia, din proprie inițiativă sau la cererea oricăruia dintre membri. Comitetul de supraveghere a CPC se întrunește cel puțin de cinci ori pe an.

Dacă o sarcină a comitetului de supraveghere a CPC nu se referă la o CPC specifică stabilită în Uniune, comitetul este alcătuit numai din membrii permanenți menționați la litera (a) de la prezentul alineat, din toate autoritățile menționate la litera (b) punctul (i) și, dacă este cazul, din băncile centrale emitente menționate la litera (b) punctul (ii) de la prezentul alineat.

(3) Comitetul de supraveghere a CPC este responsabil de elaborarea proiectelor de decizii care urmează să fie prezentate consiliului supraveghetorilor:

(a) în cazul în care ESMA este obligată să își dea acordul sau este consultată în conformitate cu articolul 21a și

(b) în cazul în care ESMA recunoaște și supraveghează CPC din țări terțe în conformitate cu articolele 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25m și 25n.

(4) Președintele comitetului de supraveghere a CPC și directorii menționați la articolul 22a alineatul (1) litera (a) punctul (i) sunt profesioniști independenți, angajați cu normă întreagă. Aceștia sunt numiți pe baza meritelor, a competențelor, a cunoștințelor privind compensarea, post-tranzacționarea și aspectele financiare, precum și pe baza experienței pertinente pentru supravegherea și reglementarea CPC. Ei sunt selectați în urma unei proceduri de selecție deschise, organizată de Comisie, care respectă principiile echilibrului de gen, experienței și calificării. Parlamentul European și Consiliul sunt informați în mod corespunzător și în timp util în fiecare etapă a procedurii respective.

Mandatul președintelui, vicepreședintelui și al directorilor comitetului de supraveghere a CPC este de cinci ani și poate fi reînnoit o dată. Președintele, vicepreședintele și directorii comitetului de supraveghere a CPC nu exercită nicio altă funcție la nivel național, la nivelul Uniunii sau la nivel internațional.

Comisia prezintă Parlamentului European, după ce se consultă cu autoritățile naționale de supraveghere, o listă finală a candidaților pentru posturile de președinte, vicepreședinte și directori și informează Consiliul cu privire la această listă finală.

Comisia prezintă Parlamentului European spre aprobare o propunere de numire a președintelui, vicepreședintelui și a directorilor. După aprobarea propunerii, Consiliul adoptă o decizie de punere în aplicare pentru numirea președintelui, vicepreședintelui și a directorilor. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

În cazul în care președintele, vicepreședintele sau unul dintre directori nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale sau a fost găsit vinovat de abateri grave, Consiliul poate, la propunerea Comisiei, care este aprobată de Parlamentul European, să adopte o decizie de punere în aplicare pentru demiterea acestuia. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

Parlamentul European sau Consiliul pot să informeze Comisia cu privire la faptul că, în opinia lor, sunt îndeplinite condițiile pentru demiterea din funcție a președintelui comitetului de supraveghere a CPC, a vicepreședintelui sau a unuia dintre directori, iar Comisia răspunde la această informare.

(5) Comitetul de supraveghere a CPC este sprijinit de un personal specializat care dispune de suficiente cunoștințe, competențe și experiență, iar ESMA îi asigură resurse adecvate pentru a-și îndeplini sarcinile.

(6) Comitetul de supraveghere a CPC comunică colegiului de supraveghere competent proiectele complete de decizie pe care le prezintă consiliului supraveghetorilor în conformitate cu alineatul (1).

(7) Comitetul de supraveghere a CPC se asigură că membrii colegiului menționați la articolul 18 alineatul (2), autoritățile menționate la articolul 25 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și CERS, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010, au acces la toate informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

Articolul 22bIndependența

În ceea ce privește atribuțiile președintelui, vicepreședintelui și ale directorilor comitetului de supraveghere a CPC, aceștia nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni din partea instituțiilor sau organelor Uniunii, din partea oricărui guvern al unui stat membru sau din partea oricărui alt organism public sau privat. Nici statele membre, nici instituțiile sau organele Uniunii și niciun alt organism public sau privat nu încearcă să influențeze președintele, vicepreședintele și directorii comitetului de supraveghere a CPC menționați la articolul 22a alineatul (1) litera (a) punctul (i) în îndeplinirea atribuțiilor acestora. În conformitate cu Statutul funcționarilor menționat la articolul 68 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, după părăsirea funcției, președintele, vicepreședintele și directorii comitetului de supraveghere a CPC menționați la articolul 22a alineatul (1) litera (a) punctul (i), trebuie să respecte în continuare obligația de a manifesta integritate și discreție în ceea ce privește acceptarea anumitor funcții sau beneficii.

Președintele, vicepreședintele și directorii comitetului de supraveghere a CPC fac obiectul unei perioade intermediare adecvate înainte de preluarea poziției și după încheierea acestui rol.

Articolul 22cRaport

(1) Parlamentul European sau Consiliul pot să invite președintele, vicepreședintele și oricare dintre directorii comitetului de supraveghere a CPC să facă o declarație, cu respectarea deplină a independenței acestora. Aceștia fac o declarație în fața Parlamentului European și răspund la toate întrebările adresate de către deputați ori de câte ori li se solicită acest lucru.

(2) Președintele comitetului de supraveghere a CPC prezintă Parlamentului European, la cerere și cu cel puțin 15 zile înainte de declarația menționată la alineatul (1), un raport scris privind principalele activități ale comitetului de supraveghere a CPC.

(3) Președintele transmite toate informațiile pertinente solicitate ad-hoc de Parlamentul European.

(4) La cerere, președintele comitetului de supraveghere a CPC poartă discuții confidențiale, neconsemnate în scris, în spatele ușilor închise, cu președintele și vicepreședinții comisiei competente din cadrul Parlamentului European, în cazul în care discuțiile respective sunt necesare pentru exercitarea competențelor Parlamentului European în temeiul TFUE.

(5) Conform dispozițiilor din TFUE și din regulamentele menționate la articolul 226 din TFUE, comitetul de supraveghere a CPC cooperează cu Parlamentul European pe durata anchetelor desfășurate de Parlamentul European. În termen de șase luni de la numirea președintelui, a vicepreședintelui și a directorilor comitetului de supraveghere a CPC, comitetul de supraveghere a CPC și Parlamentul European încheie acorduri corespunzătoare privind modalitățile practice de exercitare a răspunderii democratice și a controlului în ceea ce privește îndeplinirea atribuțiilor conferite comitetului de supraveghere a CPC prin prezentul regulament. Sub rezerva competenței conferite Parlamentului European în temeiul articolului 226 din TFUE, acordurile respective vizează, printre altele, accesul la informații, inclusiv normele privind tratamentul și protecția informațiilor clasificate sau a informațiilor confidențiale de alt tip, cooperarea în cadrul audierilor, discuțiile confidențiale neconsemnate în scris, rapoartele, răspunsurile la întrebări, anchetele și transmiterea de informații privind procedura de selecție a președintelui, a vicepreședintelui și a directorilor menționați la articolul 22a alineatul (1) litera (a) din prezentul regulament.

Articolul 22dProcesul decizional în cadrul comitetului de supraveghere a CPC

Comitetul de supraveghere a CPC adoptă decizii cu majoritatea simplă a membrilor săi. În caz de egalitate de voturi, președintele deține votul decisiv.

Articolul 22eProcesul decizional în cadrul consiliului supraveghetorilor

În ceea ce privește proiectele de decizii depuse în temeiul articolului 21a alineatul (1) și referitoare la articolele 14, 15, 20, 41, 44, 46, 50, 54 și, pentru CPC considerate a fi CPC de nivelul 2 în conformitate cu articolul 25 alineatul (2a), proiectele de decizii depuse în legătură cu articolul 25a și cu articolul 25 alineatele (2a), (2b), (2c) și (5), proiectele de decizii depuse de comitetul de supraveghere a CPC se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor consiliului supraveghetorilor.

În ceea ce privește deciziile întemeiate pe alte articole decât cele menționate la primul paragraf, proiectele de decizii depuse de comitetul de supraveghere a CPC se consideră adoptate dacă sunt aprobate cu o majoritate simplă, cu excepția cazului în care sunt respinse în termen de zece zile lucrătoare de la transmitere de către un număr de membri ale căror voturi constituie o minoritate de blocare, astfel cum este definită la articolul 16 alineatul (4) din TUE și la articolul 3 din Protocolul (nr. 36) privind dispozițiile tranzitorii.

În cazuri de urgență, perioada de examinare a unui proiect de decizie nu depășește 24 de ore. În cazul în care consiliul supraveghetorilor respinge un proiect de decizie, acesta își expune motivele în scris.”

8.  Articolul 24 se înlocuiește cu următorul text:

„Autoritatea competentă a CPC sau orice altă autoritate relevantă informează fără întârziere ESMA, colegiul, membrii relevanți ai SEBC și alte autorități relevante în legătură cu orice situație de urgență în raport cu o CPC, inclusiv evenimente de pe piețele financiare, care poate avea efecte negative în ceea ce privește lichiditatea pieței, mecanismele de transmisie a politicii monetare, buna funcționare a sistemelor de plăți și stabilitatea sistemului financiar din oricare dintre statele membre în care este stabilită CPC sau unul din membrii compensatori ai acesteia.”

9.  Articolul 25 se modifică după cum urmează:

(-a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

  „(1) O CPC stabilită într-o țară terță poate oferi servicii de compensare membrilor compensatori sau locurilor de tranzacționare stabilite în Uniune ▌ dacă respectiva CPC este recunoscută de ESMA în conformitate fie cu procedura prevăzută la alineatul (2), fie cu cea prevăzută la alineatul (4).”

(a)  la alineatul (2) se adaugă următoarea literă (e):

(e) nu se consideră că CPC ▌este sau ▌este probabil să devină importantă din punct de vedere sistemic în conformitate cu alineatul (2a) și, prin urmare, este o CPC de nivel 1.”

(b)  se introduc următoarele alineate (2a), (2b) și (2c):

„(2a) ESMA stabilește, după consultarea băncilor centrale emitente ale celor mai pertinente monede ale Uniunii pentru instrumentele financiare compensate sau care urmează să fie compensate de respectiva CPC, dacă o CPC este sau este probabil să devină importantă din punct de vedere sistemic pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia ori mai multor state membre (CPC de nivel 2), ținând cont de toate criteriile următoare:

(a) natura, dimensiunea și complexitatea activității CPC în Uniune, precum și ale altor activități ale CPC din afara Uniunii în măsura în care aceste activități pot să afecteze complexitatea globală a CPC, inclusiv:

(i) valoarea agregată, în fiecare monedă din Uniune, a tranzacțiilor compensate de CPC sau expunerea agregată a CPC care desfășoară activități de compensare la membrii săi compensatori stabiliți în Uniune și, în măsura posibilului, la clienții lor și la clienții indirecți stabiliți în Uniune, inclusiv în cazul în care oricare dintre acești membri sau clienți au fost desemnați drept instituții globale de importanță sistemică (G-SII) sau drept alte instituții de importanță sistemică (O-SII) în conformitate cu articolul 131 din Directiva 2013/36/UE;

(ii) profilul de risc al CPC în ceea ce privește, printre altele, riscul juridic, operațional sau comercial, acordând o atenție deosebită riscului informatic;

(b) efectul pe care intrarea în dificultate majoră sau perturbarea activității unei CPC îl poate avea pentru piețele financiare, instituțiile financiare sau sistemul financiar în general, pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia sau mai multor state membre;

(c) structura membrilor compensatori ai CPC, precum și structura clientelei și a clientelei indirecte a membrilor săi compensatori, dacă aceasta poate fi identificată cu ușurință, în special proporția membrilor săi compensatori și a clientelei și clientelei indirecte a acestora stabilită în Uniune;

(d) relația, interdependențele sau celelalte interacțiuni ale CPC cu alte infrastructuri ale pieței financiare, cu alte instituții financiare și cu sistemul financiar în general, în măsura în care aceste interacțiuni sunt susceptibile de a afecta sistemul financiar al Uniunii sau al unuia ori mai multor state membre;

(da) efectul imediat și pe termen mediu pe care intrarea în dificultate majoră sau perturbarea activității unei CPC îl poate avea pentru lichiditatea piețelor deservite sau pentru punerea în aplicare a politicii monetare a băncilor centrale emitente.

Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 82 pentru a preciza în detaliu criteriile prevăzute la primul paragraf în termen de [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

(2b) În cazul în care ESMA consideră că o CPC este sau este probabil să devină importantă din punct de vedere sistemic (CPC de nivel 2) în conformitate cu alineatul (2a), aceasta recunoaște CPC respectivă numai dacă, în plus față de condițiile prevăzute la articolul 25 alineatul (2) literele (a), (b)▌ și (d), sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) CPC respectă la momentul recunoașterii, iar ulterior continuă să respecte cerințele stabilite la articolul 16 și în titlurile IV și V. ESMA ia în considerare, în conformitate cu articolul 25a alineatul (2), măsura în care conformitatea unei CPC cu cerințele respective este asigurată de conformitatea CPC cu cerințe comparabile aplicabile în țara terță;

(b) ▌CPC respectă sau a instituit măsuri corespunzătoare pentru a garanta că se respectă permanent toate cerințele de mai jos pe care le pot impune, în cadrul executării atribuțiilor de politică monetară, băncile centrale emitente ale celor mai pertinente monede din Uniune compensate sau care urmează să fie compensate de către CPC respectivă dintr-o țară terță:

(i) transmiterea tuturor informațiilor solicitate către banca centrală emitentă relevantă, în cazul în care informațiile respective nu au fost obținute în alt mod de către ESMA;

(ii) angajamentul CPC de a coopera în mod corespunzător și integral cu banca centrală emitentă în contextul evaluării de către aceasta a rezilienței CPC în cazul unor evoluții de piață adverse;

(iii) deschiderea de către CPC a unui cont de depozit overnight la banca centrală emitentă în conformitate cu criteriile de acces aplicabile și cu cerințele băncii centrale emitente;

(iv) aplicarea, în situații excepționale, a unor cerințe coerente cu cerințele prevăzute la articolul 16 și în titlurile IV și V din prezentul regulament, în limita competențelor băncii centrale emitente și în legătură cu controlul riscului de lichiditate, cu mecanismele de compensare, cu marjele, cu acordurile privind garanțiile sau interoperabilitatea, pentru a răspunde riscurilor sistemice de lichiditate care afectează transmisia politicii monetare sau buna funcționare a sistemelor de plată.

În termen de 150 de zile de la prezentarea unei cereri complete, băncile centrale emitente în cauză îi transmit ESMA o confirmare scrisă a faptului că CPC în cauză respectă sau a instituit măsuri corespunzătoare pentru a garanta că se respectă permanent toate cerințele menționate la primul paragraf.

În cazul în care băncile centrale emitente în cauză nu i-au transmis ESMA un răspuns scris cu privire la respectarea de către CPC a uneia sau mai multor cerințe enumerate la punctele (i)-(iv), ESMA poate să considere respectivele cerințe ca fiind îndeplinite.

Banca centrală emitentă le transmite CPC și ESMA o explicație motivată și justificată în mod corespunzător privind decizia sa de a impune cerințele prevăzute la primul paragraf, pe baza pertinenței deciziei pentru atribuțiile de politică monetară.

În cazul în care, după recunoașterea CPC în cauză, banca centrală emitentă impune oricare dintre cerințele prevăzute la primul paragraf, CPC în cauză asigură respectarea imediată a acestor cerințe în conformitate cu articolul 25b, iar banca centrală emitentă informează imediat ESMA.

Cerințele impuse de o bancă centrală în temeiul punctului (iv) de la primul paragraf sunt impuse pentru cel mult șase luni. În cazul în care banca centrală consideră că situația excepțională menționată la punctul (iv) de la primul paragraf persistă, aceasta poate, după expirarea primei perioade și după ce se consultă cu Comisia și cu ESMA, să aplice în continuare cerințele respective pentru o perioadă suplimentară de cel mult șase luni.

Orice bancă centrală emitentă poate transmite Comisiei o cerere motivată în mod corespunzător în vederea adăugării uneia sau mai multor cerințe pe lista prevăzută la primul paragraf.

Pe baza acestei cereri, Comisia poate adopta un act delegat prin care adaugă cerințele în cauză pe lista prevăzută la primul paragraf sau prin care autorizează prelungirea aplicării cerințelor impuse în conformitate cu punctul (iv) de la paragraful respectiv.

În cazul în care, în urma unei cereri transmise de o bancă centrală, Comisia decide să nu adauge pe lista prevăzută la primul paragraf una sau mai multe cerințe indicate de banca centrală în cererea sa, aceasta transmite în scris băncii centrale vizate o descriere detaliată și exhaustivă a motivelor pe care își bazează decizia.

(c) CPC i-a transmis ESMA o declarație scrisă, semnată de reprezentantul său legal, în care exprimă consimțământul necondiționat al CPC▌ cu privire la faptul că va transmite, ▌în termen de 10 zile lucrătoare de la notificarea unei cereri din partea ESMA, orice documente, evidențe, informații și date pe care le deține la momentul notificării cererii, și că îi va acorda ESMA acces la sediile sale, împreună cu un aviz juridic motivat din partea unui jurist independent, care confirmă că acordul exprimat este valabil și executoriu în temeiul legislației aplicabile relevante;

(d) CPC a luat toate măsurile necesare și a instituit toate procedurile necesare pentru a asigura conformitatea efectivă cu cerințele prevăzute la literele (a) și (c);

(da) au fost încheiate acorduri de cooperare în temeiul alineatului (7a);

(e) Comisia nu a adoptat un act de punere în aplicare în conformitate cu alineatul (2c).

(2c) ESMA, după obținerea acordului băncilor centrale emitente ale celor mai pertinente monede ale Uniunii care sunt compensate sau urmează să fie compensate de către CPC în cauză dintr-o țară terță, poate concluziona că, având în vedere gradul de importanță sistemică al unei CPC, conformitatea cu cerințele de la alineatul (2b) nu garantează în mod suficient stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia sau mai multor state membre▌. În acest caz, ESMA recomandă Comisiei să adopte un act delegat prin care se interzice recunoașterea CPC respective în conformitate cu alineatul (2) sau (2b).

În analiza sa, ESMA poate să identifice servicii sau activități de compensare specifice despre care consideră că trebuie să fie asigurate numai pentru membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabilite în Uniune, de către o CPC autorizată în conformitate cu articolul 14.

Recomandarea este însoțită de o analiză a tuturor elementelor următoare:

(a) elementele menționate la articolul 25 alineatul (2a) literele (a)-(da);

(b) caracteristicile serviciilor de compensare asigurate de CPC, în special cerințele de lichiditate și de decontare cu livrarea fizică asociate cu prestarea acestor servicii, precum și probabilitatea conexă ca, în situație de criză gravă, CPC să solicite asistența băncii centrale sub formă de lichidități;

(c)  disponibilitatea unor posibile servicii de înlocuire, care să fie viabile și care să poată asigura serviciile de compensare în cauză în monedele respective pentru membrii compensatori, clienții lor și clienții indirecți stabiliți în Uniune;

(d) existența și natura unor mecanisme de sprijin sub formă de lichidități disponibile pentru CPC în țara sa de origine și existența oricăror alte mecanisme de reducere a riscurilor;

(e) consecințele posibile ale includerii contractelor restante aflate la CPC în cauză în domeniul de aplicare al actului delegat;

(f) consecințele posibile, în ceea ce privește costurile și beneficiile, ale cerinței ca CPC să solicite o autorizație în Uniune, pentru următoarele aspecte:

(i) membrii compensatori ai CPC și clienții lor și clienții indirecți stabiliți în Uniune;

(ii) IPF-urile afiliate și interoperabile ale CPC;

(iii) stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia sau mai multor state membre, inclusiv faptul dacă va fi redus riscul sistemic drept rezultat al cerinței ca CPC să solicite o autorizație în Uniune.

Pe baza recomandării menționate la primul paragraf și a evaluării care o însoțește, Comisia poate adopta actul delegat menționat la primul paragraf, în care se precizează că unele sau toate serviciile prestate de CPC în cauză se asigură numai pentru membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabilite în Uniune și numai de către o CPC autorizată în conformitate cu articolul 14, dacă este cazul după o perioadă de adaptare. Actul delegat respectiv poate preciza oricare dintre următoarele aspecte:

(a) o perioadă de adaptare adecvată pentru CPC, membrii săi compensatori și clienții lor;

(b) condițiile în care CPC în cauză poate fi recunoscută temporar în perioada de adaptare menționată la litera (a) și

(c) eventuale măsuri care sunt adoptate în perioada de adaptare, în vederea limitării costurilor potențiale pentru membrii compensatori și clienții lor, în special pentru cei stabiliți în Uniune.

(ba)  alineatul (3) se modifică după cum urmează:

  (i) partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

  „(3)  Atunci când evaluează dacă sunt îndeplinite condițiile la care se face trimitere la alineatul (2) sau (2a), după caz, ESMA se consultă cu:”

  (ii) litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

  „(f)   băncile centrale care emit toate monedele din Uniune ▌pentru instrumentele financiare compensate sau care urmează a fi compensate de CPC respectiv dintr-o țară terță.”

(bb)  la alineatul (4), al șaselea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

  „ESMA publică pe site-ul său de internet o listă a CPC recunoscute în conformitate cu prezentul regulament, alături de o mențiune a clasificării acestora ca CPC de nivel 1 sau CPC de nivel 2.”

(c)  alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) După consultarea autorităților și a entităților menționate la alineatul (3), ESMA reexaminează recunoașterea unei CPC stabilite într-o țară terță după cum urmează:

(a) în cazul în care CPC în cauză și-a extins gama de activități și servicii în Uniune și fie

(b) cel puțin o dată la doi ani, dacă CPC în cauză compensează un volum de instrumente financiare exprimate în monede ale Uniunii care depășește, în cazul monedelor vizate, nivelul stabilit în standardele tehnice de reglementare menționate la al cincilea paragraf, fie

(c) cel puțin o dată la cinci ani în toate celelalte cazuri.

Reexaminarea se efectuează în conformitate cu procedura definită la alineatele (2), (3) și (4).

Pe lângă această examinare, fără a aduce atingere alineatului (2c) și ținând seama în mod corespunzător de criteriile prevăzute la alineatul (1a), ESMA poate fie:

(a) să stabilească, în conformitate cu alineatul (2a), că o CPC de nivel 1 a devenit semnificativă sau poate să devină semnificativă pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau pentru unul sau mai multe dintre statele sale membre și este, prin urmare, reclasificată ca CPC de nivel 2;

(b) să stabilească că o CPC de nivel 2 nu mai este semnificativă sau poate să devină nesemnificativă pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau pentru unul sau mai multe dintre statele sale membre și este, prin urmare, reclasificată ca CPC de nivel 1, fie

(c) să stabilească că gradul de semnificație al CPC în cauză a rămas neschimbat, lăsând neschimbată și clasificarea acestei CPC.

În cazul în care, în urma revizuirii menționate la primul paragraf, ESMA stabilește că o CPC dintr-o țară terță care a fost recunoscută anterior de ESMA ca CPC de nivel 1 este reclasificată ca CPC de nivel 2, ESMA stabilește o perioadă de adaptare adecvată care nu depășește 12 luni, până la finalul căreia CPC trebuie să respecte cerințele menționate la alineatul (2b).

ESMA poate prelungi perioada de adaptare cu până la șase luni la cererea motivată a CPC sau a unei autorități competente a oricăruia dintre membrii compensatori ai CPC în cauză stabiliți în Uniune, în cazul în care o astfel de prelungire este justificată de circumstanțe excepționale și de nevoile specifice ale membrii compensatori ai CPC în cauză stabiliți în Uniune.

(5a) ESMA elaborează, în consultare cu SEBC, proiecte de standarde tehnice de reglementare în care precizează nivelul minim pentru fiecare monedă din Uniune menționată la alineatul (5) primul paragraf litera (b).

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la … [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare].

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(d)  alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6) Comisia adoptă un act de punere în aplicare în temeiul articolului 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 care să stabilească:

(a) că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale unei țări terțe garantează că CPC autorizate în acea țară terță respectă în permanență cerințe obligatorii din punct de vedere juridic care sunt echivalente cu cerințele stabilite la titlul IV din prezentul regulament;

(b) că CPC respective fac obiectul unei supravegheri și al unei asigurări a respectării normelor eficace și continue în țara terță respectivă;

(c) că în cadrul juridic al respectivei țări terțe se prevede un sistem echivalent eficace pentru recunoașterea CPC autorizate conform regimurilor juridice ale unor țări terțe.

Comisia poate condiționa aplicarea actului de punere în aplicare menționat la primul paragraf de îndeplinirea efectivă și continuă de către o țară terță a tuturor cerințelor prevăzute la paragraful respectiv, precum și de capacitatea ESMA de a-și exercita efectiv responsabilitățile în raport cu CPC din țara terță recunoscute în temeiul alineatelor (2) și (2b) sau în ceea ce privește monitorizarea menționată la alineatul (6b), inclusiv prin încheierea și aplicarea acordurilor de cooperare menționate la alineatul (7).”

(e)  se introduc următoarele alineate (6a) și (6b):

„(6a) Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 82 pentru a preciza în detaliu criteriile menționate la alineatul (6) literele (a), (b) și (c).

(6b) ESMA monitorizează evoluțiile în materie de reglementare și supraveghere din țările terțe pentru care au fost adoptate acte de punere în aplicare în temeiul alineatului (6).

În cazul în care ESMA identifică evoluții în materie de reglementare sau de supraveghere în țările terțe respective, care ar putea avea un impact asupra stabilității financiare a Uniunii sau asupra unuia sau mai multor state membre, aceasta informează Comisia, Parlamentul European și Consiliul în mod confidențial și fără întârziere.

ESMA transmite anual Comisiei un raport confidențial privind evoluțiile în materie de reglementare și de supraveghere din țările terțe menționate la primul paragraf.”

(f)  la alineatul (7), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„(7) În cazul în care, în urma unei evaluări efectuate în conformitate cu alineatul (2a), se stabilește că o CPC este o CPC de nivel 1, ESMA încheie acorduri de cooperare efective cu autoritățile competente relevante din țările terțe ale căror cadre juridice și de supraveghere au fost recunoscute ca fiind echivalente cu prezentul regulament în conformitate cu alineatul (6).”

(g)  la alineatul (7) se adaugă următoarea literă (e):

„(d) procedurile privind coordonarea activităților de supraveghere, inclusiv acordul autorităților din țările terțe de a permite efectuarea investigațiilor și a inspecțiilor la fața locului în conformitate cu articolul 25d și, respectiv, 25e.

(e) procedurile necesare pentru monitorizarea eficace a evoluțiilor în materie de reglementare și de supraveghere din țara terță vizată.”

(ga)  la alineatul (7) se adaugă următoarea literă:

„(f) proceduri de cooperare în situațiile menționate la articolul 24, inclusiv următoarele:

(i) acordul autorităților competente relevante din țările terțe de a informa, fără întârzieri nejustificate, ESMA și băncile centrale emitente ale celor mai pertinente monede ale Uniunii compensate sau care urmează să fie compensate de către CPC respectivă dintr-o țară terță cu privire la orice situație de acest fel ce ține de o CPC supravegheată de autoritățile în cauză; și

(ii) acordul autorităților competente relevante din țările terțe de a implica în mod corespunzător în deciziile adoptate în astfel de situații ESMA și băncile centrale emitente ale celor mai pertinente monede ale Uniunii compensate sau care urmează să fie compensate de către CPC respectivă dintr-o țară terță.”

(gb)  la alineatul (7) se adaugă următorul paragraf:

„ESMA se consultă cu băncile centrale emitente ale celor mai pertinente monede ale Uniunii compensate sau care urmează să fie compensate de către CPC respectivă dintr-o țară terță în cursul elaborării dispozițiilor din acordurile de cooperare care se referă la chestiunile menționate la litera (f).”

(gc)  la articolul 25, se introduc următoarele alineate (7a) și (7b):

„(7a) În cazul în care, în urma unei evaluări efectuate în conformitate cu alineatul (2a), se stabilește că o CPC este o CPC de nivel 2, ESMA încheie acorduri de cooperare eficace cu autoritățile competente relevante din țările terțe ale căror cadre juridice și de supraveghere au fost recunoscute ca fiind echivalente cu prezentul regulament în conformitate cu alineatul (6). Acordurile în cauză specifică cel puțin:

(a) mecanismul de schimb de informații între ESMA și autoritățile competente din țările terțe vizate, inclusiv accesul la toate informațiile solicitate de ESMA cu privire la CPC-urile autorizate în țările terțe respective și schimburile de informații și raportarea care trebuie efectuate în cazul unor modificări substanțiale ale modelelor și parametrilor de risc, al extinderii activităților și serviciilor CPC, al modificărilor aduse structurii contului de client și utilizării sistemelor de plată care afectează considerabil Uniunea;

(b) mecanismul pentru notificarea promptă a ESMA în cazul în care autoritatea competentă dintr-o țară terță consideră că o CPC dintr-o țară terță pe care o supraveghează încalcă condițiile autorizării sale sau alte dispoziții juridice aplicabile acesteia;

(c) mecanismul pentru notificarea promptă a ESMA de către o autoritate competentă dintr-o țară terță în cazul în care unei CPC pe care o supraveghează i s-a acordat dreptul de a presta servicii de compensare pentru membri compensatori sau clienți stabiliți în Uniune;

(d) procedurile privind coordonarea activităților de supraveghere, inclusiv acordul autorităților din țările terțe de a permite efectuarea anchetelor și a inspecțiilor la fața locului în conformitate cu articolele 25d și, respectiv, 25e;

(e) procedurile necesare pentru monitorizarea eficace a evoluțiilor în materie de reglementare și de supraveghere din țara terță vizată;

(f) consimțământul expres din partea autorităților competente din țara terță privind transmiterea informațiilor pe care aceasta le asigură în temeiul literelor (a)-(d) către autoritățile menționate la alineatul (3), sub rezerva cerințelor privind secretul profesional prevăzute la articolul 83;

(g) în cazul în care ESMA îi sunt acordate drepturi privind deciziile în conformitate cu articolul 25b, procedurile privind aplicarea efectivă a acestor drepturi;

(h) proceduri de cooperare în situațiile menționate la articolul 24, inclusiv următoarele:

(i) acordul autorităților competente relevante din țările terțe de a informa, fără întârzieri nejustificate, ESMA și băncile centrale emitente ale celor mai pertinente monede ale Uniunii compensate sau care urmează să fie compensate de către CPC respectivă dintr-o țară terță cu privire la orice situație de acest fel ce ține de o CPC supravegheată de autoritățile în cauză;

(ii) acordul autorităților competente relevante din țările terțe de a implica în mod corespunzător în deciziile adoptate în astfel de situații ESMA și băncile centrale emitente ale celor mai pertinente monede ale Uniunii compensate sau care urmează să fie compensate de către CPC respectivă dintr-o țară terță.

ESMA se consultă cu băncile centrale emitente ale celor mai pertinente monede ale Uniunii compensate sau care urmează să fie compensate de către CPC respectivă dintr-o țară terță în cursul elaborării dispozițiilor din acordurile de cooperare care se referă la chestiunile menționate la litera (h).

(7b) În cazul în care consideră că o autoritate competentă dintr-o țară terță nu aplică oricare dintre dispozițiile prevăzute în acordul de cooperare încheiat în conformitate cu alineatul (7) sau (7a), ESMA informează Comisia în condiții de confidențialitate și fără nicio întârziere. Într-o astfel de situație, Comisia poate decide să revizuiască actul de punere în aplicare adoptat în conformitate cu alineatul (6).”

10.  Se introduc următoarele articole 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25k, 25l, 25m, 25n:

„Articolul 25aConformitatea comparabilă

(1) O CPC vizată la articolul 25 alineatul (2b) litera (a) poate depune o cerere motivată ca ESMA să evalueze dacă se poate considera că, odată ce respectă cadrul aplicabil din țara terță, aceasta asigură conformitatea sa ▌cu cerințele menționate la articolul 25 alineatul (2b) litera (a) și prevăzute la articolul 16 și în titlurile IV și V.

Pe baza cererii primite, ESMA procedează la evaluarea menționată la primul paragraf. În efectuarea evaluării respective, ESMA ia în considerare dispozițiile din actul de punere în aplicare adoptat în conformitate cu articolul 25 alineatul (6).

În cazul în care constată, ca urmare a evaluării respective, că respectarea de către CPC a cerințelor menționate la articolul 25 alineatul (2b) litera (a) și prevăzute la articolul 16 și în titlurile IV și V este îndeplinită prin respectarea de către CPC a cerințelor comparabile aplicabile în țara terță respectivă, ESMA ține seama de această constatare în sensul articolului 25 alineatul (2b) litera (a).

(2) Cererea menționată la alineatul (1) indică elementele concrete pe baza cărora se poate stabili comparabilitatea și motivele pentru care conformitatea cu cerințele aplicabile în țara terță îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 16 și în titlurile IV și V.

(3) Comisia, pentru a se asigura că evaluarea la care se face referire la alineatul (1) reflectă efectiv obiectivele în materie de reglementare ale cerințelor prevăzute la articolul 16 și în titlurile IV și V, precum și interesele Uniunii în ansamblu, adoptă un act delegat pentru a preciza următoarele:

(a) setul minim de elemente care trebuie evaluate în sensul alineatului (1);

(b) modalitățile și condițiile pentru a efectua evaluarea.

Comisia adoptă actele delegate menționate la primul paragraf în conformitate cu articolul 82.

Articolul 25bConformitatea continuă cu condițiile de recunoaștere

(1) ESMA este responsabilă de îndeplinirea sarcinilor care decurg din prezentul regulament în ceea ce privește supravegherea continuă a conformității CPC recunoscute de nivel 2 cu cerințele menționate la articolul 25 alineatul (2b) litera (a).

ESMA cere fiecărei CPC de nivel 2 să confirme cel puțin o dată pe an că cerințele menționate la articolul 25 alineatul (2b) literele (a), (b), (c), (d) și (e) continuă să fie îndeplinite.

Dacă o bancă centrală emitentă menționată la articolul 18 alineatul (2) litera (h) consideră că o CPC de nivel 2 nu mai îndeplinește condiția menționată la articolul 25 alineatul (2b) litera (b), aceasta informează imediat ESMA.

(1a)  În cazul în care ESMA primește o notificare în temeiul alineatului (1) al treilea paragraf sau în cazul în care o CPC de nivel 2 nu-i transmite ESMA confirmarea menționată la alineatul (1) al doilea paragraf, se consideră că CPC în cauză nu mai îndeplinește condițiile pentru recunoaștere în conformitate cu articolul 25 alineatul (2b) și, prin urmare, se aplică procedura prevăzută la articolul 25m alineatele (2)-(4).

(2) În ceea ce privește deciziile adoptate în temeiul articolelor 41, 44, 46, 50 și 54, comitetul de supraveghere a CPC consultă toate băncile centrale emitente ale celor mai pertinente monede ale Uniunii care sunt compensate sau care urmează să fie compensate de către CPC respectivă dintr-o țară terță cu privire la aspectele proiectului de decizie care vizează moneda pe care acestea o emit.

Fiecare bancă centrală emitentă răspunde cererii de consultare trimise de ESMA în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii proiectului de decizie.

În cazul în care, având în vedere articolul 24, comitetul de supraveghere a CPC consideră că situația în cauză este o situație de urgență, perioada menționată la paragraful precedent nu depășește 24 de ore.

La încheierea perioadei de consultare a băncilor centrale emitente, comitetul de supraveghere a CPC depune toate eforturile pentru a respecta modificările propuse de acestea.

În cazul în care comitetul de supraveghere a CPC nu reflectă în proiectul său de decizie, care urmează să fie transmis consiliului supraveghetorilor, modificările propuse de o bancă centrală emitentă, comitetul de supraveghere a CPC informează respectiva bancă centrală emitentă în scris, prezentând toate motivele și explicând orice abatere semnificativă de la aceste modificări.

(3) ESMA efectuează, în strânsă cooperare cu autoritățile din țări terțe, cu băncile centrale emitente și cu CERS, evaluări în ceea ce privește reziliența CPC recunoscute la evoluții negative ale pieței, în conformitate cu articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. În realizarea acestor evaluări, ESMA include cel puțin riscurile financiare, operaționale și informatice și asigură consecvența cu evaluările privind reziliența CPC din Uniune efectuate în temeiul articolului 21 alineatul (6) litera (b) din prezentul regulament.

Articolul 25baColegiul pentru CPC din țări terțe

(1) ESMA instituie un colegiu pentru CPC din țări terțe în vederea facilitării schimbului de informații.

(2) Colegiul este alcătuit din:

(a) membrii permanenți ai comitetului de supraveghere a CPC;

(b) autoritățile competente responsabile de supravegherea CPC desemnate de statele membre în temeiul articolului 22;

(c) autoritățile competente responsabile de supravegherea membrilor compensatori stabiliți în Uniune ai oricărei CPC dintr-o țară terță recunoscută în conformitate cu articolul 25;

(d) autoritățile competente responsabile de supravegherea locurilor de tranzacționare stabilite în Uniune, deservite sau care urmează a fi deservite de orice CPC dintr-o țară terță recunoscută în conformitate cu articolul 25;

(e) autoritățile competente care supraveghează depozitarii centrali de titluri de valoare stabiliți în Uniune la care este conectată sau intenționează să fie conectată orice CPC dintr-o țară terță recunoscută în conformitate cu articolul 25 și

(f) membrii SEBC.

(3) Colegiul poate solicita comitetului de supraveghere a CPC să analizeze aspecte specifice în legătură cu o CPC stabilită într-o țară terță. Comitetul de supraveghere a CPC ține seama în mod corespunzător de aceste solicitări și transmite un răspuns adecvat.

(4) Președintele comitetului de supraveghere a CPC prezidează colegiul. Înființarea și funcționarea colegiului se bazează pe un acord scris între toți membrii acestuia.

Articolul 25bbExercitarea competențelor menționate la articolele 25c-25e

Competențele conferite ESMA sau oricărui funcționar al ESMA sau oricărei alte persoane autorizate de aceștia prin articolele 25c-25e nu se utilizează pentru a solicita divulgarea unor informații sau a unor documente care fac obiectul unui privilegiu juridic profesional.

Articolul 25cSolicitare de informații

(1) ESMA poate solicita, printr-o cerere simplă sau printr-o decizie, CPC recunoscute și părților terțe conexe cărora CPC respective le-au externalizat funcții sau activități operaționale să furnizeze toate informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor ESMA în temeiul prezentului regulament.

(2) Atunci când trimite o cerere simplă în vederea obținerii de informații în temeiul alineatului (1), ESMA indică toate elementele de mai jos:

(a) trimiterea la prezentul articol ca temei juridic al solicitării sale;

(b) scopul solicitării;

(c) informațiile solicitate;

(d) termenul pentru transmiterea informațiilor;

(e) informează persoana de la care sunt solicitate informațiile cu privire la faptul că nu este obligată să furnizeze informațiile, dar că, în cazul unui răspuns voluntar la cerere, informațiile furnizate nu trebuie să fie incorecte sau să inducă în eroare;

(f) amenda prevăzută la articolul 25g în coroborare cu anexa III secțiunea V litera (a) pentru situațiile în care răspunsurile la întrebările adresate sunt incorecte sau induc în eroare.

(3) Atunci când impune printr-o decizie furnizarea de informații în temeiul alineatului (1), ESMA indică toate informațiile următoare:

(a) trimiterea la prezentul articol ca temei juridic al solicitării sale;

(b) scopul solicitării;

(c) informațiile solicitate;

(d) termenul pentru transmiterea informațiilor;

(e) penalitățile cu titlu cominatoriu prevăzute la articolul 25h aplicabile pentru situațiile în care informațiile transmise în urma solicitării sunt incomplete;

(f) amenda prevăzută la articolul 25g în coroborare cu anexa III secțiunea V litera (a) pentru situațiile în care răspunsurile la întrebările adresate sunt incorecte sau induc în eroare; și

(g) dreptul de a contesta decizia în fața comisiei de apel a ESMA și de a solicita controlul legalității deciziei de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene (denumită în continuare «Curtea de Justiție»), în conformitate cu articolele 60 și 61 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(4) Persoanele menționate la alineatul (1) sau reprezentanții acestora și, în cazul persoanelor sau al asociațiilor fără personalitate juridică, persoanele autorizate prin lege sau prin statut să le reprezinte, furnizează informațiile solicitate. Avocații autorizați în mod corespunzător să acționeze pot furniza informațiile în numele clienților lor. Aceștia din urmă au în continuare întreaga responsabilitate în cazul în care informațiile furnizate sunt incomplete, incorecte sau induc în eroare.

(5) ESMA transmite fără întârziere o copie a cererii simple sau a deciziei sale autorității competente relevante din țara terță pe teritoriul căreia sunt domiciliate sau stabilite persoanele menționate la alineatul (1) vizate de cererea de informații.

Articolul 25dInvestigații generale

(1) Pentru a-și îndeplini sarcinile în temeiul prezentului regulament, ESMA poate efectua toate investigațiile necesare cu privire la CPC de nivel 2. În acest scop, funcționarii ESMA și alte persoane autorizate de aceasta sunt împuternicite:

(a) să examineze toate evidențele, datele, procedurile și orice alte materiale relevante pentru executarea atribuțiilor sale, indiferent de suportul pe care sunt stocate;

(b) să facă sau să obțină copii certificate ale acestor evidențe, date, proceduri sau alte materiale sau extrase din acestea;

(c) să convoace CPC de nivel 2, reprezentanții sau personalul acestora și să le solicite explicații verbale sau scrise cu privire la fapte sau documente referitoare la obiectul și scopul inspecției și să înregistreze răspunsurile;

(d) să chestioneze orice altă persoană fizică sau juridică care își dă acordul în acest sens, în scopul colectării de informații referitoare la obiectul unei investigații;

(e) să solicite înregistrări ale convorbirilor telefonice și ale schimburilor de date.

Băncile centrale emitente ale celor mai pertinente monede din Uniune compensate sau care urmează să fie compensate de CPC în cauză pot să-i transmită ESMA o cerere motivată de a participa la aceste investigații, în cazul în care investigațiile respective sunt pertinente pentru exercitarea atribuțiilor de politică monetară prevăzute la articolul 25 alineatul (2b) litera (b).

(2) Funcționarii și alte persoane autorizate de ESMA pentru efectuarea investigațiilor menționate la alineatul (1) își exercită competențele pe baza prezentării unei autorizații scrise în care se specifică obiectul și scopul investigației. De asemenea, autorizația respectivă menționează penalitățile cu titlu cominatoriu prevăzute la articolul 25h aplicabile în cazul în care evidențele, datele, procedurile și orice alte materiale solicitate sau răspunsurile la întrebările adresate CPC de nivel 2 nu sunt furnizate ori sunt incomplete, precum și amenzile prevăzute la articolul 25g în coroborare cu anexa III secțiunea V litera (b), aplicabile în cazul furnizării unor răspunsuri incorecte sau care induc în eroare la întrebările adresate CPC de nivel 2.

(3) CPC de nivel 2 sunt obligate să se supună investigațiilor dispuse în baza unei decizii a ESMA. Decizia specifică obiectul și scopul investigației, penalitățile cu titlu cominatoriu prevăzute la articolul 25h, căile de atac disponibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1095/2010, precum și dreptul de a solicita controlul legalității deciziei de către Curtea de Justiție.

(4) Înainte de notificarea unei CPC de nivel 2 cu privire la o investigație, ESMA informează despre investigație autoritatea competentă relevantă din țara terță pe al cărui teritoriu urmează ca aceasta să se desfășoare, indicând identitatea persoanelor autorizate. La solicitarea ESMA, funcționarii autorității competente în cauză din țara terță pot oferi asistență respectivelor persoane autorizate în îndeplinirea sarcinilor lor. De asemenea, funcționarii autorității competente din țara terță pot, la cerere, să participe la investigații. Investigațiile în conformitate cu prezentul articol se desfășoară cu condiția ca autoritatea relevantă din țara terță să nu formuleze obiecții cu privire la acestea.

Articolul 25eInspecții la fața locului

(1) Pentru a-și îndeplini sarcinile în temeiul prezentului regulament, ESMA poate efectua, acolo unde este necesar, inspecții la fața locului la orice sediu sau proprietate a CPC de nivel 2. Băncile centrale emitente ale celor mai relevante monede din Uniune compensate sau care urmează să fie compensate de CPC sunt invitate să participe la aceste inspecții la fața locului în cazul în care inspecțiile respective se referă la atribuțiile de politică monetară prevăzute la articolul 25 alineatul (2b) litera (b).

(2) Funcționarii și alte persoane autorizate de ESMA să efectueze o inspecție la fața locului pot intra în orice sediu sau pe orice teren al persoanelor juridice care fac obiectul unei decizii de investigație adoptate de ESMA și dețin toate competențele stipulate la articolul 25d alineatul (1). De asemenea, aceștia au dreptul să sigileze orice sedii și orice registre sau evidențe pe perioada inspecției și în măsura necesară inspecției.

(3) În timp util înainte de inspecție, ESMA notifică inspecția autorității competente relevante din țara terță pe teritoriul căreia urmează să se desfășoare aceasta. Atunci când desfășurarea corespunzătoare și eficiența inspecției impun acest lucru, ESMA, după informarea autorității competente relevante din țara terță, poate desfășura inspecția la fața locului fără notificarea prealabilă a CPC. Inspecțiile în conformitate cu prezentul articol se desfășoară cu condiția ca autoritatea relevantă din țara terță să fi confirmat că nu are obiecții cu privire la aceste inspecții.

Funcționarii și alte persoane autorizate de ESMA să efectueze o inspecție la fața locului își exercită competențele pe baza prezentării unei autorizații scrise în care se specifică obiectul și scopul inspecției, precum și penalitățile cu titlu cominatoriu prevăzute la articolul 25h aplicabile în cazul în care persoanele vizate nu se supun inspecției.

(4) CPC de nivel 2 se supun inspecțiilor la fața locului dispuse printr-o decizie a ESMA. Decizia specifică obiectul și scopul inspecției, precizează data la care inspecția urmează să înceapă și indică penalitățile cu titlu cominatoriu prevăzute la articolul 25h, căile de atac disponibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1095/2010, precum și dreptul de a solicita controlul legalității deciziei de către Curtea de Justiție.

(5) Funcționarii, precum și persoanele autorizate sau desemnate de autoritatea competentă a țării terțe pe teritoriul căreia urmează să se desfășoare inspecția, pot să acorde asistență în mod activ funcționarilor și altor persoane autorizate de ESMA. Funcționarii autorității competente relevante din țara terță sunt invitați să participe la inspecțiile la fața locului.

(6) ESMA poate solicita autorităților competente din țara terță să efectueze în numele său sarcini de investigare specifice și inspecții la fața locului, conform dispozițiilor prezentului articol și ale articolului 25d alineatul (1).

(7) Atunci când funcționarii și celelalte persoane care îi însoțesc, autorizate de ESMA, constată că o persoană se opune inspecției dispuse în temeiul prezentului articol, autoritatea competentă din țara terță în cauză le poate acorda asistența necesară, solicitând, dacă este cazul, intervenția poliției sau a unei autorități publice de aplicare a legii echivalente, astfel încât să le permită efectuarea inspecției la fața locului.

Articolul 25fNorme procedurale pentru luarea măsurilor de supraveghere și impunerea amenzilor

(1) Atunci când, în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul prezentului regulament, ESMA constată că există indicii clare privind posibila existență a unor fapte care pot constitui una sau mai multe dintre încălcările enumerate în anexa III, aceasta numește un agent de investigații independent din cadrul său pentru a cerceta chestiunea respectivă. Agentul numit nu poate să fie sau să fi fost implicat, direct sau indirect, în recunoașterea sau supravegherea CPC în cauză și își îndeplinește funcțiile independent de ESMA.

(2) Agentul de investigații cercetează presupusele încălcări, ținând seama de orice observații transmise de persoanele care fac obiectul investigațiilor, și prezintă autorității un dosar complet cuprinzând constatările sale.

Pentru a-și îndeplini sarcinile, agentul de investigații își poate exercita competența de a solicita informații în conformitate cu articolul 25c și de a efectua investigații și inspecții la fața locului în conformitate cu articolele 25d și 25e. Atunci când utilizează aceste competențe, agentul de investigații respectă articolul 25bb.

În îndeplinirea sarcinilor sale, agentul de investigații are acces la toate documentele și informațiile colectate de ESMA în cadrul activității sale.

(3) După încheierea investigației sale și înainte de a înainta ESMA dosarul cuprinzând constatările sale, agentul de investigații le oferă persoanelor care fac obiectul investigațiilor posibilitatea de a fi audiate pe tema aspectelor cercetate. Agentul de investigații își întemeiază constatările numai pe fapte cu privire la care persoanele vizate au avut ocazia să facă observații.

Drepturile la apărare ale persoanelor vizate se respectă pe deplin pe parcursul investigațiilor efectuate în temeiul prezentului articol.

(4) Atunci când înaintează autorității dosarul cuprinzând constatările sale, agentul de investigații notifică acest fapt persoanelor care fac obiectul investigațiilor. Persoanele care fac obiectul investigațiilor au drept de acces la dosar, sub rezerva interesului legitim al altor persoane de a-și proteja secretele de afaceri. Dreptul de acces la dosar nu se aplică în cazul informațiilor confidențiale sau al documentelor interne de lucru ale ESMA.

(5) Pe baza dosarului cuprinzând constatările agentului de investigații și, la cererea persoanelor vizate, după audierea persoanelor care fac obiectul investigațiilor, în conformitate cu articolul 25i, ESMA decide dacă una sau mai multe dintre încălcările enumerate în anexa III au fost săvârșite de persoanele care au făcut obiectul investigațiilor și, după caz, ia o măsură de supraveghere în conformitate cu articolul 25n și impune o amendă în conformitate cu articolul 25g.

(6) Agentul de investigații nu participă la deliberările ESMA și nu intervine în niciun alt fel în procesul decizional al acesteia.

(7) Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 82 pentru a clarifica normele procedurale de exercitare a competenței de a impune amenzi sau penalități cu titlu cominatoriu, inclusiv dispozițiile privind dreptul la apărare, dispozițiile temporale, dispozițiile privind încasarea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu și privind termenele de prescripție pentru impunerea și executarea sancțiunilor.

(8) ESMA sesizează autoritățile naționale de resort în vederea cercetării și, eventual, urmăririi penale atunci când, în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul prezentului regulament, constată că există indicii clare privind posibila existență a unor fapte despre care știe că pot constitui infracțiuni în temeiul legislației aplicabile. În plus, ESMA se abține de la aplicarea unor amenzi sau a unor penalități cu titlu cominatoriu în cazul în care este conștientă de faptul că o achitare sau o condamnare prealabilă în temeiul unor fapte identice sau al unor fapte în esență identice a dobândit autoritate de lucru judecat în urma unor proceduri penale în temeiul dreptului intern.

Articolul 25gAmenzi

(1) Atunci când, în conformitate cu articolul 25f alineatul (5), ESMA constată faptul că o CPC a săvârșit, cu intenție sau din neglijență, una dintre încălcările enumerate în anexa III, aceasta adoptă o decizie prin care aplică o amendă în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol.

O încălcare săvârșită de o CPC este considerată ca fiind săvârșită cu intenție dacă ESMA a descoperit factori obiectivi care demonstrează faptul că CPC sau personalul de conducere al acesteia a acționat în mod deliberat pentru a săvârși încălcarea respectivă.

(2) Cuantumurile de bază ale amenzilor menționate la alineatul (1) sunt de până la dublul sumei profiturilor obținute sau pierderilor evitate prin încălcare, atunci când acestea pot fi stabilite, sau de până la 10 % din totalul cifrei de afaceri a persoanei juridice din exercițiul financiar precedent, astfel cum se definește în dreptul Uniunii.

(3) Cuantumurile de bază stabilite la alineatul (2) se ajustează, dacă este necesar, ținându-se seama de circumstanțele agravante sau atenuante, în conformitate cu coeficienții relevanți stabiliți în anexa IV.

Coeficienții agravanți relevanți se aplică unul câte unul la cuantumul de bază. În cazul în care sunt aplicabili mai mulți coeficienți agravanți, diferența dintre cuantumul de bază și cuantumul care rezultă în urma aplicării fiecărui coeficient agravant în parte se adaugă la cuantumul de bază.

Coeficienții atenuanți relevanți se aplică unul câte unul la cuantumul de bază. În cazul în care sunt aplicabili mai mulți coeficienți atenuanți, diferența dintre cuantumul de bază și cuantumul care rezultă în urma aplicării fiecărui coeficient atenuant în parte se scade din cuantumul de bază.

(4) Fără a aduce atingere alineatelor (2) și (3), valoarea amenzii nu depășește 20 % din cifra de afaceri anuală a CPC în cauză, obținută în exercițiul financiar precedent, dar, în cazul în care CPC a obținut direct sau indirect un beneficiu financiar în urma încălcării, cuantumul amenzii este cel puțin egal cu respectivul beneficiu.

În cazul în care o faptă sau o omisiune a unei CPC constituie mai mult de o încălcare dintre cele enumerate în anexa III, se aplică numai cuantumul cel mai ridicat al amenzii, calculat în conformitate cu alineatele (2) și (3), pentru una dintre încălcările respective.

Articolul 25hPenalități cu titlu cominatoriu

(1) ESMA impune, prin decizie, penalități cu titlu cominatoriu pentru a obliga:

(a) o CPC de nivel 2 să pună capăt unei încălcări, în conformitate cu o decizie adoptată în temeiul articolului 25n alineatul (1) litera (a);

(b) o persoană dintre cele menționate la articolul 25c alineatul (1) să furnizeze informații complete solicitate prin intermediul unei decizii adoptate în temeiul articolului 25c;

(c) o CPC de nivel 2:

(i) să se supună unei investigații și, în special, să prezinte evidențe, date și proceduri complete sau orice alte materiale solicitate și să completeze și să rectifice alte informații furnizate în cadrul unei investigații lansate prin intermediul unei decizii adoptate în temeiul articolului 25d; sau

(ii) să se supună unei inspecții la fața locului dispuse prin intermediul unei decizii adoptate în temeiul articolului 25e.

(2) O penalitate cu titlu cominatoriu este eficace și proporțională. Penalitățile cu titlu cominatoriu se aplică pentru fiecare zi de întârziere.

(3) Fără a aduce atingere alineatului (2), valoarea penalităților cu titlu cominatoriu este de 3 % din cifra de afaceri medie zilnică din exercițiul financiar precedent sau, în cazul persoanelor fizice, 2 % din venitul zilnic mediu din anul calendaristic precedent. Aceasta se calculează începând cu data prevăzută în decizia de impunere a penalității cu titlu cominatoriu.

(4) Penalitățile cu titlu cominatoriu pot fi impuse pentru o perioadă de maximum șase luni de la data notificării deciziei ESMA. La sfârșitul perioadei, ESMA reexaminează măsura.

Articolul 25iAudierea persoanelor în cauză

(1) Înainte de adoptarea oricărei decizii de aplicare a unor amenzi sau a unor penalități cu titlu cominatoriu în temeiul articolelor 25g și 25h, ESMA acordă persoanelor care fac obiectul respectivelor proceduri posibilitatea de a fi audiate pe tema constatărilor sale. ESMA își fundamentează deciziile doar pe baza constatărilor asupra cărora persoanele care fac obiectul procedurilor au avut posibilitatea să formuleze observații.

(1a) Primul alineat nu se aplică dacă este necesară adoptarea de acțiuni urgente pentru a preveni aducerea unor prejudicii grave și iminente sistemului financiar. Într-o asemenea situație, ESMA poate adopta o decizie provizorie și acordă persoanelor în cauză posibilitatea de a fi audiate cât mai curând posibil după adoptarea deciziei.

(2) Drepturile la apărare ale persoanelor care fac obiectul procedurilor se respectă pe deplin pe durata procedurilor. Aceste persoane au drept de acces la dosarul ESMA, sub rezerva interesului legitim al altor persoane de a-și proteja secretele de afaceri. Dreptul de acces la un dosar nu se extinde și la informații confidențiale și documente interne de lucru ale autorității.

Articolul 25jPublicarea, natura, executarea și alocarea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu

(1) ESMA face publice toate amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu aplicate în temeiul articolelor 25g și 25h, cu excepția cazurilor în care dezvăluirea lor ar perturba grav piețele financiare sau ar aduce un prejudiciu disproporționat părților implicate. Informațiile astfel divulgate nu conțin date cu caracter personal în sensul Regulamentului (CE) nr. 45/2001.

(2) Amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu aplicate în temeiul articolelor 25g și 25h sunt de natură administrativă.

(3) În cazul în care decide să nu impună amenzi sau penalități, ESMA informează în acest sens Parlamentul European, Consiliul, Comisia și autoritățile competente relevante din țara terță respectivă, prezentând argumente în sprijinul deciziei sale.

(4) Amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu aplicate în temeiul articolelor 25g și 25h sunt executorii.

Executarea este reglementată de normele de procedură civilă în vigoare în statul membru sau în țara terță pe teritoriul căreia aceasta are loc.

(5) Cuantumurile amenzilor și ale penalităților cu titlu cominatoriu se alocă bugetului general al Uniunii Europene.

Articolul 25kControlul efectuat de Curtea de Justiție

Curtea de Justiție are competență ▐în ceea ce privește examinarea deciziilor prin care ESMA impune o amendă sau plata unor penalități cu titlu cominatoriu. Curtea de Justiție a Uniunii Europene poate anula, reduce sau majora amenda sau penalitățile cu titlu cominatoriu aplicate.

Articolul 25lModificări ale anexei IV

Pentru a ține seama de evoluțiile de pe piețele financiare, Comisia poate adopta acte delegate în conformitate cu articolul 82 privind măsurile de modificare a anexei IV.

Articolul 25mRetragerea recunoașterii

(1) Fără a aduce atingere articolului 25n și sub rezerva dispozițiilor alineatelor următoare, ESMA retrage decizia de recunoaștere adoptată în conformitate cu articolul 25 în cazul în care ▌:

(a) CPC în cauză nu folosește recunoașterea timp de 6 luni, renunță în mod explicit la autorizație sau a încetat să mai desfășoare vreo activitate de mai mult de șase luni;

(b) CPC în cauză a obținut recunoașterea pe baza unor declarații false sau prin orice alte mijloace neregulamentare;

(c) CPC în cauză nu mai îndeplinește condițiile pentru recunoaștere în temeiul articolului 25 alineatul (2b);

(ca) ESMA nu își poate exercita efectiv responsabilitățile în temeiul prezentului regulament cu privire la CPC vizată, din cauza nefurnizării către ESMA de către autoritatea din țara terță a CPC a tuturor informațiilor relevante în conformitate cu articolul 25 alineatul (7) sau cu articolul 25 alineatul (7a), după caz.

(d) actul de punere în aplicare menționat la articolul 25 alineatul (6) a fost retras sau suspendat sau nu mai sunt îndeplinite oricare dintre condițiile aferente acestuia.

ESMA poate limita retragerea recunoașterii la un anumit serviciu, o anumită activitate sau o anumită clasă de instrumente financiare.

Atunci când stabilește data de intrare în vigoare a deciziei de a retrage recunoașterea, ESMA face tot posibilul pentru a reduce la minimum perturbarea piețelor.

(2) În cazul în care ESMA consideră că este îndeplinit criteriul menționat la alineatul (1) litera (c) în legătură cu o CPC, un serviciu specific, o activitate specifică sau o clasă specifică de instrumente financiare, ESMA informează CPC respectivă și autoritățile relevante din țara terță înainte de a retrage o decizie de recunoaștere, și solicită să se ia măsuri corespunzătoare într-un termen prestabilit de maximum 3 luni pentru a remedia situația.

În cazul în care ESMA consideră că măsurile corective nu au fost luate în termenele stabilite sau că măsurile luate nu sunt adecvate, aceasta retrage decizia de recunoaștere.

(3) ESMA notifică fără întârziere autorității competente relevante din țara terță decizia de a retrage recunoașterea unei CPC.

(4) Oricare dintre autoritățile menționate la articolul 25 alineatul (3) literele (a)-(e) și orice bancă centrală emitentă a celor mai relevante monede din Uniune compensate sau care urmează să fie compensate de CPC a unei țări terțe care consideră că a fost îndeplinită una dintre condițiile menționate la alineatul (1) poate solicita ESMA să examineze dacă sunt îndeplinite condițiile de retragere a recunoașterii CPC sau a unui serviciu specific, a unei activități specifice ori a unei clase specifice de instrumente financiare recunoscute ale CPC în cauză. În cazul în care ESMA decide să nu retragă înregistrarea CPC recunoscute în cauză, aceasta pune la dispoziția autorității solicitante o explicație completă.

Articolul 25nMăsuri de supraveghere

(1) Atunci când, în conformitate cu articolul 25f alineatul (5), ESMA constată faptul că o CPC de nivel 2 a săvârșit una dintre încălcările enumerate în anexa III, aceasta ia una sau mai multe dintre următoarele decizii:

(a) solicită CPC să pună capăt încălcării;

(b) aplică amenzi în temeiul articolului 25g;

(c) emite anunțuri publice;

(d) retrage recunoașterea CPC sau a unui serviciu specific, a unei activități specifice ori a unei clase specifice de instrumente financiare oferite de CPC respectivă, în conformitate cu articolul 25m.

(2) Atunci când ia deciziile menționate la alineatul (1), ESMA ține seama de natura și gravitatea încălcării, având în vedere următoarele criterii:

(a) durata și frecvența încălcării;

(b) dacă încălcarea a evidențiat deficiențe grave sau sistemice ale procedurilor, ale sistemelor de gestionare sau ale mecanismelor de control intern ale CPC;

(c) dacă încălcarea a facilitat sau a dat naștere unor infracțiuni de natură financiară sau dacă acestea din urmă sunt imputabile în alt mod respectivei încălcări;

(d) dacă încălcarea a fost săvârșită în mod intenționat sau din neglijență.

(3) ESMA notifică fără întârzieri nejustificate orice decizie adoptată în temeiul alineatului (1) CPC în cauză și o comunică autorităților relevante ale țării terțe și Comisiei. ESMA publică orice decizie de acest fel pe site-ul său web în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia.

Atunci când își publică decizia, în conformitate cu primul paragraf, ESMA face public, de asemenea, dreptul CPC în cauză de a formula o cale de atac cu privire la decizie și, după caz, faptul că a fost inițiată o astfel de cale de atac, precizând că aceasta nu are un efect suspensiv, precum și posibilitatea suspendării aplicării deciziei contestate de către comisia de apel a ESMA, în conformitate cu articolul 60 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

11.  Articolul 49 se modifică după cum urmează:

(a)  Alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) O CPC examinează periodic modelele și parametrii adoptați pentru calcularea cerințelor de marjă, a contribuțiilor la fondul de garantare, a cerințelor în materie de garanții și a altor mecanisme de control al riscului. CPC supune modelele unor teste de rezistență periodice și riguroase pentru a le evalua rezistența în condiții de piață extreme, dar plauzibile și efectuează testări ex post pentru a evalua fiabilitatea metodei adoptate. CPC obține validarea independentă, informează autoritatea sa competentă și ESMA în legătură cu rezultatele testelor efectuate și obține validarea acestora din partea autorității competente în conformitate cu alineatul (1a) și articolul 21a înainte de a adopta orice modificare semnificativă a modelelor sau parametrilor.

Modelele și parametrii adoptați, inclusiv orice modificare semnificativă a acestora, fac obiectul unui aviz al colegiului în conformitate cu alineatele următoare.

ESMA se asigură că informațiile cu privire la rezultatele testelor de rezistență sunt transmise AES, SEBC și Comitetului unic de rezoluție pentru a le permite să evalueze expunerea întreprinderilor financiare la situația de neîndeplinire a obligațiilor de plată a CPC.”

(b)  Se introduc următoarele alineate (1a), (1b), (1c), (1d), (1e) și (1f):

„(1a) În cazul în care o CPC intenționează să adopte o modificare semnificativă a modelelor sau parametrilor menționați la alineatul (1), aceasta trebuie să solicite autorității competente validarea acestei modificări. CPC atașează la această solicitare o validare independentă a modificărilor avute în vedere.

(1b) În termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea solicitării, autoritatea competentă, în consultare cu ESMA, efectuează o evaluare a riscului CPC și prezintă un raport colegiului instituit în conformitate cu articolul 18.

(1c) În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea raportului menționat la alineatul (1b), colegiul adoptă un aviz majoritar în conformitate cu articolul 19 alineatul (3).

(1d) În termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea solicitării menționate la alineatul (1a), autoritatea competentă informează CPC în scris, oferind o explicație pe deplin motivată, dacă validarea îi este acordată sau refuzată.

(1e) CPC nu adoptă nicio modificare semnificativă a modelelor sau a parametrilor menționați la alineatul (1) înainte de a obține validarea menționată la alineatul (1d). În cazuri justificate corespunzător, autoritatea competentă a CPC, după obținerea acordului ESMA, poate permite adoptarea provizorie a unei modificări semnificative a modelelor sau parametrilor înainte de validarea acesteia.

(ba)  se introduce următorul alineat (4a):

(4a) În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, ESMA elaborează, în strânsă cooperare cu SEBC, proiecte de standarde tehnice de reglementare de stabilire a unei liste de indicatori care trebuie avuți în vedere de către CPC, ESMA și autoritățile naționale competente atunci când evaluează dacă o schimbare a modelelor și a parametrilor menționați la alineatul (1) este semnificativă și necesită o validare din partea ESMA și a autorității competente.

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la ... [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

11a.  La articolul 84, se introduce următorul alineat (3a):

„(3a) Autoritățile competente și ESMA comunică informațiile băncilor centrale emitente în cazul în care aceste informații sunt relevante pentru exercitarea sarcinilor lor și fac obiectul cerințelor privind secretul profesional stabilite la articolul 83.”

12.  La articolul 89, se adaugă următoarele alineate:

„(3a) ESMA nu își exercită competențele în conformitate cu articolul 25 alineatele (2a), (2b) și (2c) până la [a se introduce data intrării în vigoare a actului delegat menționat la articolul respectiv alineatul (2a) al doilea paragraf]

(3b) ESMA examinează deciziile de recunoaștere adoptate în conformitate cu articolul 25 alineatul (1) înainte de [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare] pentru a stabili dacă fiecare CPC recunoscută în temeiul deciziilor respective este CPC de nivel 1 sau CPC de nivel 2. ESMA procedează la alocarea CPC recunoscute într-o categorie în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a actului delegat menționat la articolul 25 alineatul (2a) al doilea paragraf.”

12a.  La articolul 89 se adaugă alineatul (9a):

„În termen de ... [trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament de modificare], Comisia reexaminează punerea în aplicare a titlurilor III, IV și V din prezentul regulament referitoare la autorizarea, recunoașterea și supravegherea CPC. Comisia evaluează transferul mai multor sarcini către ESMA, în special funcționarea și eficiența rolului conferit ESMA și colegiilor de supraveghere în titlurile III, IV și V. Comisia transmite un raport privind aceste aspecte Parlamentului European și Consiliului. Dacă este cazul, raportul este însoțit de o propunere legislativă.”

12b.  Articolul 90 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 90Personalul și resursele ESMA

În termen de ... [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare], ESMA își evaluează necesitățile de personal și de resurse rezultate din asumarea competențelor și atribuțiilor sale în temeiul prezentului regulament și prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.”

13.  Textele cuprinse în anexa la prezentul regulament se atașează sub forma anexelor III și IV.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

ANEXĂ

Următorul text se adaugă la Regulamentul (UE) nr. 648/2012, reprezentând anexele III și IV la acesta.

„ANEXA III

Lista încălcărilor menționate la articolul 25g alineatul (1)

I.  Încălcări legate de cerințe de capital:

(a) CPC de nivel 2 încalcă articolul 16 alineatul (1) dacă nu dispun de un capital inițial permanent și disponibil de cel puțin 7,5 milioane EUR;

(b) CPC de nivel 2 încalcă articolul 16 alineatul (2) dacă nu dispun de un capital, inclusiv rezultatul reportat și rezervele, care să fie proporțional cu riscul generat de activitățile lor și suficient în orice moment pentru a asigura lichidarea sau restructurarea ordonată a activităților într-un interval de timp adecvat, precum și de o protecție corespunzătoare a CPC împotriva riscurilor de credit, de contraparte, de piață, operaționale, juridice și comerciale care nu sunt deja acoperite prin resurse financiare specifice, astfel cum sunt menționate la articolele 41, 42, 43 și 44.

II.  Încălcări legate de cerințe organizatorice sau de conflicte de interese:

(a)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 26 alineatul (1) dacă nu dispun de un sistem robust de guvernanță care să includă o structură organizatorică clară, cu responsabilități bine definite, transparente și coerente, procese eficace de identificare, gestionare, monitorizare și raportare a riscurilor la care sunt sau pot fi expuse, precum și mecanisme adecvate de control intern, inclusiv proceduri administrative și contabile solide;

(b)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 26 alineatul (2) dacă nu adoptă politici și proceduri adecvate care să fie suficient de eficace pentru a asigura respectarea tuturor dispozițiilor prezentului regulament, inclusiv de către proprii manageri și angajați;

(c)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 26 alineatul (3) dacă nu mențin și nu utilizează o structură organizatorică adecvată pentru a le asigura continuitatea și funcționarea corespunzătoare în cursul prestării serviciilor și al desfășurării activităților, sau dacă nu utilizează sisteme, resurse sau proceduri adecvate și proporționale;

(d)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 26 alineatul (4) dacă nu mențin o separare clară între organizarea ierarhică pentru gestionarea riscului și cea pentru celelalte operațiuni pe care le desfășoară;

(e)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 26 alineatul (5) dacă nu adoptă, aplică sau mențin o politică de remunerare care să promoveze o gestionare a riscurilor eficace și solidă, care să nu creeze stimulente pentru relaxarea standardelor în materie de riscuri;

(f)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 26 alineatul (6) dacă nu mențin sisteme informatice adecvate pentru a face față complexității, diversității și tipului de servicii prestate și activități desfășurate, astfel încât să asigure standarde ridicate de siguranță și integritatea și confidențialitatea informațiilor păstrate;

(g)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 26 alineatul (7) dacă nu fac publice în mod gratuit sistemul lor de guvernanță, regulile care le sunt aplicabile și criteriile de eligibilitate pentru membrii compensatori;

(h)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 26 alineatul (8) dacă nu sunt supuse unor audituri frecvente și independente sau dacă nu transmit rezultatele acestor audituri consiliilor lor de administrație sau nu le pun la dispoziția ESMA;

(i)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 27 alineatul (1) sau articolul 27 alineatul (2) al doilea paragraf dacă nu se asigură că personalul lor de conducere și membrii consiliului lor de administrație au o bună reputație și o experiență suficientă pentru a asigura administrarea solidă și prudentă a CPC;

(j)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 27 alineatul (2) dacă nu garantează că cel puțin o treime, și nu mai puțin de doi membri ai consiliului de administrație respectiv sunt independenți sau dacă nu invită reprezentanți ai clienților membrilor compensatori la reuniunile consiliului de administrație pentru chestiunile legate de articolele 38 și 39 sau nu asigură corelarea remunerării membrilor independenți și a celorlalți membri fără funcție executivă ai consiliului de administrație cu rezultatele CPC;

(k)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 27 alineatul (3) dacă nu stabilesc cu claritate rolurile și responsabilitățile consiliului de administrație și nu pun procesul-verbal al ședințelor consiliului de administrație la dispoziția ESMA și a auditorilor;

(l)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 28 alineatul (1) dacă nu instituie un comitet de risc sau dacă acest comitet de risc nu este compus din reprezentanți ai membrilor lor compensatori, din membri independenți ai consiliului de administrație și din reprezentanți ai clienților lor, dacă acest comitet de risc este compus astfel încât unul dintre aceste grupuri de reprezentanți deține majoritatea în comitetul de risc sau dacă nu informează ESMA în mod corespunzător cu privire la activitățile și deciziile comitetului de risc, în cazul în care ESMA a solicitat să fie informată în mod corespunzător;

(m)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 28 alineatul (2) dacă nu stabilesc cu claritate mandatul comitetului de risc, sistemul de guvernanță adoptat pentru a-i garanta independența, procedurile operaționale, criteriile de admitere sau mecanismul de alegere a membrilor comitetului de risc, dacă nu pun la dispoziția publicului sistemul de guvernanță respectiv sau dacă nu au prevăzut ca acest comitet să fie prezidat de un membru independent al consiliului de administrație, să fie în subordinea directă a consiliului de administrație și să se reunească în ședințe regulate;

(n)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 28 alineatul (3) dacă nu permit comitetului de risc să adreseze recomandări consiliului de administrație cu privire la măsurile care pot afecta gestionarea riscurilor CPC sau dacă nu depun eforturi rezonabile pentru a consulta comitetul de risc cu privire la evoluțiile care au un impact asupra gestionării riscurilor CPC în situații de urgență;

(o)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 28 alineatul (5) dacă nu informează de îndată ESMA în legătură cu orice decizie a consiliului de administrație de a nu urma recomandările făcute de comitetul de risc;

(p)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 29 alineatul (1) dacă nu păstrează pentru o perioadă de cel puțin zece ani toate datele referitoare la serviciile prestate și la activitățile desfășurate, care sunt necesare pentru a permite ESMA să monitorizeze respectarea de către CPC a prezentului regulament;

(q)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 29 alineatul (2) dacă nu păstrează, pentru o perioadă de cel puțin zece ani de la încetarea contractelor, toate informațiile referitoare la contractele pe care le-au procesat într-un mod care să permită identificarea clauzelor inițiale ale unei tranzacții înainte de compensarea acesteia de către CPC în cauză;

(r)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 29 alineatul (3) dacă nu pun la dispoziția ESMA și a membrilor relevanți ai SEBC, la cerere, evidențele și informațiile menționate la articolul 29 alineatele (1) și (2) sau toate informațiile referitoare la pozițiile contractelor compensate, indiferent de locul de executare a tranzacțiilor;

(s)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 30 alineatul (1) dacă nu comunică sau comunică în mod fals ori incomplet către ESMA identitatea acționarilor sau a asociaților, direcți ori indirecți, persoane fizice ori juridice, care dețin o participație calificată sau valoarea acestor participații;

(t)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 30 alineatul (4) dacă permit persoanelor menționate la articolul 30 alineatul (1) să exercite o influență care poate prejudicia administrarea solidă și prudentă a CPC;

(u)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 31 alineatul (1) dacă nu notifică sau notifică în mod fals ori incomplet ESMA modificările intervenite la nivelul conducerii sau dacă nu furnizează ESMA toate informațiile necesare pentru a evalua respectarea dispozițiilor articolului 27 alineatul (1) ori ale articolului 27 alineatul (2) al doilea paragraf;

(v)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 33 alineatul (1) dacă nu mențin sau aplică proceduri organizaționale și administrative scrise eficace pentru identificarea și gestionarea conflictelor de interese care pot apărea între ele, inclusiv între managerii și personalul lor sau orice persoană legată de ele direct sau indirect prin capacități de control sau legături strânse, pe de o parte, și membrii lor compensatori sau clienții acestora care le sunt cunoscuți CPC, pe de altă parte, sau dacă nu mențin sau aplică proceduri adecvate pentru a soluționa posibilele conflicte de interese;

(w)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 33 alineatul (2) dacă nu descriu cu claritate unui membru compensator sau unui client vizat al respectivului membru compensator care le este cunoscut CPC natura generală sau sursele conflictelor de interese înainte de a accepta noi tranzacții din partea respectivului membru compensator, atunci când procedurile organizaționale sau administrative ale respectivei CPC în materie de gestionare a conflictelor de interese nu sunt suficiente pentru a garanta, cu un grad rezonabil de certitudine, prevenirea riscurilor de prejudiciere a intereselor unui membru compensator sau ale unui client;

(x)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 33 alineatul (3) dacă nu iau în considerare în procedurile lor scrise toate circumstanțele de care au sau ar trebui să aibă cunoștință și care pot duce la un conflict de interese ce decurge din structura și activitățile altor întreprinderi cu care CPC au o relație de întreprindere-mamă sau de filială;

(y)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 33 alineatul (5) dacă nu iau toate măsurile rezonabile pentru a preveni utilizarea abuzivă a informațiilor păstrate în sistemele lor sau dacă împiedică utilizarea acestor informații pentru alte activități economice sau de către o persoană fizică care are legături strânse cu CPC ori o persoană juridică care are o relație de întreprindere-mamă sau de filială cu CPC care utilizează informațiile confidențiale înregistrate de CPC în cauză în scop comercial fără acordul prealabil al clientului căruia îi aparțin informațiile confidențiale respective;

(z)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 36 alineatul (1) dacă nu acționează corect și cu profesionalism pentru a servi interesele membrilor compensatori și ale clienților acestora;

(aa)  CPC de nivelul 2 încalcă articolul 36 alineatul (2) dacă nu dispun de reguli accesibile, transparente și echitabile pentru gestionarea promptă a reclamațiilor;

(bb)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 37 alineatul (1) sau (2) dacă utilizează, în permanență, criterii de admitere discriminatorii, netransparente, dacă nu asigură în permanență, în alte moduri, accesul deschis și echitabil la CPC, dacă nu garantează că membrii compensatori dispun de o capacitate operațională și de resurse financiare suficiente pentru a-și îndeplini obligațiile care decurg din participarea la CPC sau dacă nu efectuează, cel puțin o dată pe an, o examinare completă a respectării respectivului articol de către membrii lor compensatori;

(cc)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 37 alineatul (4) dacă nu dispun de proceduri obiective și transparente pentru suspendarea și pentru retragerea în mod ordonat a membrilor compensatori care nu mai îndeplinesc criteriile menționate la articolul 37 alineatul (1);

(dd)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 37 alineatul (5) dacă le refuză accesul membrilor compensatori care îndeplinesc criteriile menționate la articolul 37 alineatul (1) fără ca refuzul accesului să fie motivat în scris în mod corespunzător și bazat pe o analiză exhaustivă a riscurilor;

(ee)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 38 alineatul (1) dacă nu permit accesul separat al clienților membrilor lor compensatori la serviciile specifice prestate;

(ff)  CPC de nivel 2 încalcă articolul 39 alineatul (7) dacă nu oferă diferitele niveluri de segregare menționate la alineatul respectiv în condiții comerciale rezonabile;

III.  Încălcări legate de cerințe operaționale:

(a) CPC de nivel 2 încalcă articolul 34 alineatul (1) dacă nu prevăd, aplică sau mențin o politică adecvată de continuitate a activității și un plan de redresare în caz de dezastru cu scopul de a asigura conservarea funcțiilor lor, reluarea rapidă a operațiunilor și îndeplinirea obligațiilor CPC, care să permită cel puțin reluarea tuturor tranzacțiilor aflate în curs în momentul întreruperii, astfel încât CPC să poată continua să funcționeze în condiții de certitudine și să efectueze decontarea la data stabilită;

(b) CPC de nivel 2 încalcă articolul 34 alineatul (2) dacă nu stabilesc, aplică sau mențin o procedură adecvată pentru a asigura decontarea corectă și la timp sau transferul activelor și pozițiilor clienților și ale membrilor compensatori în caz de retragere a autorizației în urma unei decizii luate în temeiul articolului 25;

(c) CPC de nivel 2 încalcă articolul 35 alineatul (1) al doilea paragraf dacă externalizează activități importante legate de gestionarea riscurilor CPC în cauză;

(d) CPC de nivel 2 încalcă articolul 39 alineatul (1) dacă nu țin o evidență și o contabilitate separate care să le permită, în orice moment și fără întârziere, să facă distincția, în conturile deținute la CPC, între activele și pozițiile deținute pentru contul unui membru compensator și activele și pozițiile deținute pentru contul oricărui alt membru compensator, precum și în raport cu activele proprii;

(e) CPC de nivel 2 încalcă articolul 39 alineatul (2) dacă nu se oferă să țină și nu ține o evidență și o contabilitate separate care să permită fiecărui membru compensator să facă distincția, în conturile deținute la CPC, între activele și pozițiile membrului compensator respectiv și cele deținute pentru conturile membrilor săi compensatori;

(f) CPC de nivel 2 încalcă articolul 39 alineatul (3) dacă nu se oferă să țină o evidență și o contabilitate separate care să permită fiecărui membru compensator să facă distincția, în conturile deținute la CPC, între activele și pozițiile deținute pentru contul unui client și cele deținute pentru conturile altor clienți sau dacă nu oferă membrilor compensatori posibilitatea de a deschide mai multe conturi în numele lor sau în numele clienților lor, în cazul în care se solicită acest lucru;

(g) CPC de nivel 2 încalcă articolul 40 dacă nu măsoară și nu evaluează lichiditatea și expunerile de credit față de fiecare membru compensator și, dacă este cazul, față de o altă CPC cu care au încheiat un acord de interoperabilitate, în timp cvasi-real, sau dacă nu au un acces rapid și pe bază nediscriminatorie la sursele adecvate de stabilire a prețurilor pentru a-și evalua expunerile în mod eficace, la costuri rezonabile;

(h) CPC de nivel 2 încalcă articolul 41 alineatul (1) dacă nu impun, solicită sau colectează marje de la membrii lor compensatori sau, dacă este cazul, de la CPC cu care au încheiat acorduri de interoperabilitate, pentru a-și limita expunerile de credit, sau dacă impun, solicită sau colectează marje care nu sunt suficiente pentru a acoperi expunerile posibile despre care CPC estimează că vor apărea până la lichidarea pozițiilor corespondente sau pentru a acoperi pierderile rezultate din cel puțin 99 % dintre variațiile expunerilor într-un interval de timp adecvat ori marje care nu sunt suficiente pentru a garanta că CPC își acoperă integral cu garanții expunerile față de toți membrii lor compensatori, iar dacă este cazul, și față de toate CPC cu care au încheiat acorduri de interoperabilitate, cel puțin zilnic sau, dacă este necesar, pentru a ține seama de eventualele efecte prociclice;

(i) CPC de nivel 2 încalcă articolul 41 alineatul (2) dacă nu adoptă, pentru fixarea marjelor, modele și parametri care să surprindă caracteristicile de risc ale produselor compensate și să ia în calcul intervalul dintre colectările marjelor, lichiditatea pieței și posibilitatea apariției unor modificări pe durata tranzacției;

(j) CPC de nivel 2 încalcă articolul 41 alineatul (3) dacă nu cer sau nu colectează marjele pe durata unei zile (intraday), cel puțin atunci când pragurile predefinite sunt depășite;

(k) CPC de nivel 2 încalcă articolul 42 alineatul (3) dacă nu mențin un fond de garantare care să le permită cel puțin să reziste, în condiții de piață extreme, dar plauzibile, la situația de neîndeplinire a obligațiilor de plată a membrului compensator față de care au cea mai mare expunere sau la situația de neîndeplinire a obligațiilor de plată a celui de al doilea și a celui de al treilea membru compensator în ordinea mărimii expunerii, dacă suma expunerilor față de aceștia este mai mare, sau dacă elaborează scenarii care nu iau în calcul și perioadele cele mai volatile prin care au trecut piețele pentru care CPC își oferă serviciile, precum și o gamă de scenarii viitoare potențiale, care iau în considerare vânzarea neașteptată a resurselor financiare și reducerea rapidă a lichidităților de pe piață;

(l) CPC de nivel 2 încalcă articolul 43 alineatul (2) dacă fondul lor de garantare menționat la articolul 42 și celelalte resurse financiare menționate la articolul 43 alineatul (1) nu le permit în orice moment să reziste situației de neîndeplinire a obligațiilor de plată de către cel puțin cei doi membri compensatori față de care au cele mai mari expuneri în condiții de piață extreme, dar plauzibile;

(m) CPC de nivel 2 încalcă articolul 44 alineatul (1) dacă nu au în permanență acces la un nivel adecvat de lichidități pentru a-și desfășura serviciile și activitățile sau dacă nu își evaluează zilnic necesitățile potențiale de lichidități;

(o) CPC de nivel 2 încalcă articolul 45 alineatele (1), (2) și (3) dacă nu utilizează marjele depuse de membrul compensator aflat în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată cu prioritate față de celelalte resurse financiare pentru acoperirea pierderilor;

(p) CPC de nivel 2 încalcă articolul 45 alineatul (4) dacă nu utilizează resursele proprii dedicate înainte de a utiliza contribuțiile la fondul de garantare ale membrilor compensatori care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată;

(q) CPC de nivel 2 încalcă articolul 46 alineatul (1) dacă acceptă altceva decât garanții foarte lichide cu un risc de credit și de piață minim pentru acoperirea expunerilor inițiale și curente față de membrii compensatori, în situații în care nu sunt permise alte garanții reale în conformitate cu actul delegat adoptat de Comisie în temeiul articolului 46 alineatul (3);

(r) CPC de nivel 2 încalcă articolul 47 alineatul (1) dacă își investesc resursele financiare în altceva decât în numerar sau instrumente financiare foarte lichide, cu un risc de piață și de credit minim și care pot fi lichidate rapid cu un efect negativ minim asupra prețurilor;

(s) CPC de nivel 2 încalcă articolul 47 alineatul (3) dacă nu depozitează instrumentele financiare depuse ca marje sau drept contribuții la fondul de garantare la operatori ai sistemelor de decontare a titlurilor de valoare care garantează protecția deplină a instrumentelor financiare respective, în cazul în care acestea sunt disponibile, sau dacă nu utilizează alte mecanisme cu grad mare de siguranță convenite cu instituții financiare autorizate;

(t) CPC de nivel 2 încalcă articolul 47 alineatul (4) dacă realizează depuneri de fonduri bănești altfel decât prin mecanisme cu grad mare de siguranță convenite cu instituții financiare autorizate sau prin recurgerea la facilități de depozit permanent oferite de băncile centrale ori la alte mijloace comparabile asigurate de băncile centrale;

(u) CPC de nivel 2 încalcă articolul 47 alineatul (5) dacă efectuează depozite de active pe lângă o parte terță fără să se asigure că activele aparținând membrilor compensatori pot fi identificate separat de activele aparținând CPC și de activele aparținând respectivei părți terțe, prin intermediul unor conturi intitulate diferit în registrele contabile ale părții terțe sau prin orice alte măsuri echivalente care să ducă la asigurarea aceluiași nivel de protecție;

(v) CPC de nivel 2 încalcă articolul 47 alineatul (6) dacă își investesc capitalul sau sumele care rezultă din cerințele prevăzute la articolele 41, 42, 43 sau 44 în propriile lor titluri de valoare sau în cele ale întreprinderilor-mamă sau ale filialelor lor;

(w) CPC de nivel 2 încalcă articolul 48 alineatul (1) dacă nu instituie procedurile detaliate care trebuie urmate atunci când un membru compensator nu îndeplinește cerințele de participare prevăzute la articolul 37 în termenul și în conformitate cu procedurile pe care le-au stabilit, dacă nu definesc în detaliu procedurile care trebuie urmate în cazul în care situația de neîndeplinire a obligațiilor de plată a unui membru compensator nu este declarată de CPC sau dacă nu revizuiesc anual procedurile respective;

(x) CPC de nivel 2 încalcă articolul 48 alineatul (2) dacă nu intervin rapid pentru a limita pierderile și presiunile asupra lichidității care apar în situațiile de neîndeplinire a obligațiilor de plată ale unui membru compensator și nu se asigură că închiderea pozițiilor unui membru compensator nu îi perturbă operațiunile și nu îi expune pe membrii compensatori care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată la pierderi pe care aceștia nu le pot anticipa sau controla;

(y) CPC de nivel 2 încalcă articolul 48 alineatul (3) dacă nu informează imediat ESMA înainte ca procedura de neîndeplinire a obligațiilor de plată să fie declarată sau declanșată;

(z) CPC de nivelul 2 încalcă articolul 48 alineatul (4) dacă nu verifică caracterul executoriu al procedurilor pentru situațiile de neîndeplinire a obligațiilor de plată și nu iau toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că dispun de competența juridică necesară pentru a lichida pozițiile proprii ale membrului compensator aflat în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată și a transfera sau a lichida pozițiile clienților membrului respectiv;

(aa) CPC de nivel 2 încalcă articolul 49 alineatul (1) dacă nu examinează periodic modelele și parametrii adoptați pentru calcularea cerințelor de marjă, a contribuțiilor la fondul de garantare, a cerințelor în materie de garanții sau a altor mecanisme de control al riscului, nu supun modelele unor teste de rezistență periodice și riguroase pentru a le evalua reziliența în condiții de piață extreme, dar plauzibile, nu efectuează testări ex post pentru a evalua fiabilitatea metodei adoptate, nu obțin validarea independentă sau nu informează ESMA în legătură cu rezultatele testelor efectuate pentru obținerea validării ESMA înainte de a adopta orice modificare semnificativă a modelelor sau parametrilor;

(bb) CPC de nivel 2 încalcă articolul 49 alineatul (2) dacă nu testează periodic aspectele esențiale ale procedurilor pentru situațiile de neîndeplinire a obligațiilor de plată sau nu iau toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că toți membrii compensatori le înțeleg și dispun de mecanismele adecvate pentru a reacționa în eventualitatea apariției unei situații de neîndeplinire a obligațiilor de plată;

(cc) CPC de nivel 2 încalcă articolul 49 alineatul (1a) dacă adoptă modificări semnificative ale modelelor și parametrilor menționați la articolul 49 alineatul (1) înainte de a obține validarea de către ESMA a modificărilor respective;

(dd) CPC de nivel 2 încalcă articolul 50 alineatul (1) dacă nu utilizează, atunci când este practic și posibil, banii băncii centrale pentru decontarea tranzacțiilor sau nu iau măsuri pentru limitarea strictă a riscului decontării fondurilor bănești în cazurile în care nu sunt utilizați banii băncii centrale;

(ee) CPC de nivel 2 încalcă articolul 50 alineatul (3) dacă nu elimină principalele riscuri prin utilizarea mecanismelor „livrare contra plată”, în măsura posibilului, atunci când au obligația de a efectua sau primi livrări de instrumente financiare;

(ff) CPC de nivel 2 încalcă articolul 50a sau articolul 50b dacă nu calculează KCPC astfel cum se specifică în respectivul articol sau dacă nu respectă normele pentru calculul KCPC prevăzute la articolul 50a alineatul (2), la articolul 50b și la articolul 50d;

(gg) CPC de nivel 2 încalcă articolul 50a alineatul (3) dacă nu efectuează calculul KCPC cel puțin trimestrial sau îl efectuează mai rar decât solicită ESMA în conformitate cu articolul 50a alineatul (3);

(hh) CPC de nivel 2 încalcă articolul 51 alineatul (2) dacă nu au acces nediscriminatoriu atât la datele de care au nevoie pentru îndeplinirea funcțiilor lor de la locul de tranzacționare respectiv, în măsura în care CPC respectă cerințele operaționale și tehnice stabilite de locul de tranzacționare, cât și la sistemul de decontare corespunzător;

(ii) CPC de nivel 2 încalcă articolul 52 alineatul (1) dacă încheie un acord de interoperabilitate fără să îndeplinească cerințele prevăzute la litera (a), litera (b), litera (c) și litera (d) de la respectivul alineat;

(jj) CPC de nivel 2 încalcă articolul 53 alineatul (1) dacă nu disting în conturile lor activele și pozițiile deținute pentru contul unei alte CPC cu care au încheiat un acord de interoperabilitate;

(kk) CPC de nivel 2 încalcă articolul 54 alineatul (1) dacă încheie un acord de interoperabilitate fără aprobarea prealabilă a ESMA;

IV.  Încălcări legate de transparență și disponibilitatea informațiilor:

(a) CPC de nivel 2 încalcă articolul 38 alineatul (1) dacă nu fac publice prețurile și comisioanele aferente fiecărui serviciu prestat separat, inclusiv reducerile și rabaturile și condițiile pentru a beneficia de acestea;

(b) CPC de nivel 2 încalcă articolul 38 alineatul (1) dacă nu pun informațiile privind costurile și veniturile aferente serviciilor prestate la dispoziția ESMA;

(c) CPC de nivel 2 încalcă articolul 38 alineatul (2) dacă nu informează membrii compensatori și clienții în legătură cu riscurile aferente serviciilor furnizate;

(d) CPC de nivel 2 încalcă articolul 38 alineatul (3) dacă nu pun la dispoziția membrilor compensatori sau a ESMA informațiile legate de prețuri utilizate la calcularea expunerilor la sfârșitul zilei față de membrii compensatori sau dacă nu fac public volumul agregat al tranzacțiilor compensate pentru fiecare instrument compensat de CPC în cauză;

(f) CPC de nivel 2 încalcă articolul 38 alineatul (4) dacă nu fac publice cerințele operaționale și tehnice legate de protocoalele de comunicare care cuprind conținutul și formatul mesajelor folosite pentru a interacționa cu părți terțe, inclusiv cerințele operaționale și tehnice menționate la articolul 7;

(g) CPC de nivel 2 încalcă articolul 38 alineatul (5) dacă nu fac publice situațiile de încălcare de către membrii compensatori a criteriilor menționate la articolul 37 alineatul (1) și a cerințelor prevăzute la articolul 38 alineatul (5), cu excepția cazurilor în care ESMA a considerat că divulgarea acestor informații ar putea constitui o amenințare la adresa stabilității financiare sau a încrederii în piețe sau ar pune grav în pericol piețele financiare ori ar cauza prejudicii disproporționate părților implicate;

(h) CPC de nivel 2 încalcă articolul 39 alineatul (7) dacă nu fac publice nivelurile de protecție și costurile aferente diferitelor niveluri de segregare pe care le oferă;

(i) CPC de nivel 2 încalcă articolul 49 alineatul (3) dacă nu fac publice informațiile esențiale referitoare la modelul de gestionare a riscurilor și la ipotezele adoptate pentru efectuarea testelor de rezistență menționate la articolul 49 alineatul (1);

(j) CPC de nivel 2 încalcă articolul 50 alineatul (2) dacă nu precizează cu claritate obligațiile proprii cu privire la livrările instrumentelor financiare, menționând inclusiv dacă au obligația de a efectua sau de a primi livrarea unui instrument financiar ori dacă despăgubesc participanții pentru pierderile suferite în cursul procesului de livrare;

(k) CPC de nivel 2 încalcă articolul 50c alineatul (1) dacă nu raportează informațiile menționate la articolul 50c alineatul (1) literele (a), (b), (c), (d) și (e) membrilor lor compensatori care sunt instituții sau autorităților competente ale acestora;

(l) CPC de nivel 2 încalcă articolul 50c alineatul (2) dacă nu transmit notificări membrilor lor compensatori care sunt instituții cel puțin trimestrial sau transmit notificări mai rar decât solicită ESMA în conformitate cu articolul 50c alineatul (2);

V.  Încălcări legate de obstacolele din calea activităților de supraveghere:

(a) CPC încalcă articolul 25c prin faptul că nu furnizează informații ca răspuns la o decizie prin care se solicită furnizarea de informații în temeiul articolului 25c alineatul (2) sau prin faptul că furnizează informații incorecte sau care induc în eroare drept răspuns la o cerere simplă de informații înaintată de ESMA în temeiul articolului 25c alineatul (2) sau 25c alineatul (3) sau la o decizie a ESMA prin care se solicită furnizarea de informații în temeiul articolului 25c alineatul (3);

(b) CPC oferă răspunsuri incorecte sau care induc în eroare la întrebările adresate în temeiul articolului 25d alineatul (1) litera (c) sau al articolului 25d alineatul (1) litera (d);

(c) CPC de nivel 2 nu se conformează în termenul stabilit unei măsuri de supraveghere adoptate de ESMA în temeiul articolului 25n;

(d) CPC de nivel 2 nu se supun unei inspecții la fața locului impuse prin intermediul unei decizii de inspecție adoptate de ESMA în conformitate cu articolul 25e.”

(1)  Se introduce următoarea anexă IV:

„ANEXA IV

Lista coeficienților legați de anumite circumstanțe agravante sau atenuante, în vederea aplicării articolului 25g alineatul (3)

Următorii coeficienți se aplică în mod cumulativ la cuantumurile de bază menționate la articolul 25g alineatul (2):

I.  Coeficienți de ajustare legați de circumstanțe agravante:

(a) în cazul în care încălcarea a fost săvârșită în mod repetat, se aplică un coeficient suplimentar de 1,1 pentru fiecare dată când a fost repetată;

(b) în cazul în care încălcarea a fost săvârșită pe o perioadă mai mare de șase luni, se aplică un coeficient de 1,5;

(c) în cazul în care încălcarea a evidențiat deficiențe sistemice în organizarea CPC, în special în ceea ce privește procedurile, sistemele de gestionare sau mecanismele de control intern, se aplică un coeficient de 2,2;

(d) în cazul în care încălcarea are un impact negativ asupra calității activităților și serviciilor CPC, se aplică un coeficient de 1,5;

(e) în cazul în care încălcarea a fost săvârșită în mod intenționat, se aplică un coeficient de 2;

(f) în cazul în care nu s-a luat nicio măsură corectoare după ce s-a identificat încălcarea, se aplică un coeficient de 1,7;

(g) în cazul în care personalul de conducere al CPC nu a cooperat cu ESMA în cadrul desfășurării investigațiilor acesteia, se aplică un coeficient de 1,5.

II.  Coeficienți de ajustare legați de circumstanțe atenuante:

(a) în cazul în care încălcarea a fost săvârșită timp de mai puțin de 10 zile lucrătoare, se aplică un coeficient de 0,9;

(b) în cazul în care personalul de conducere al CPC poate demonstra că a luat toate măsurile necesare pentru a preveni încălcarea, se aplică un coeficient de 0,7;

(c) în cazul în care CPC a furnizat ESMA, fără întârziere și în mod eficace, informații complete cu privire la încălcare, se aplică un coeficient de 0,4;

(d) în cazul în care CPC a luat de bunăvoie măsuri pentru a se asigura că astfel de încălcări nu mai pot fi săvârșite în viitor, se aplică un coeficient de 0,6.”

(1)

  JO C 385 15.11.2017, p. 3.

(2)

  JO C 434 15.12.2017, p. 63.

(3)

* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.

(4)

  JO C 385 15.11.2017, p. 3.

(5)

  JO C 434 15.12.2017, p. 63.

(6)

  Poziția Parlamentului European din … (JO...) și Decizia Consiliului din ...

(7)

  Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).

(8)

  Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții, COM/2017/0208 final.

(9)

  În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012, ESMA furnizează o listă a CPC din țări terțe care au fost recunoscute pentru a oferi servicii și activități în Uniune. CPC din țări terțe sunt stabilite în 15 țări care intră sub incidența deciziilor de echivalență adoptate de către Comisie, printre care Australia, Hong Kong, Singapore, Japonia, Canada, Elveția, Coreea de Sud, Mexic, Africa de Sud, Comisia pentru tranzacții cu contracte futures pe mărfuri din SUA, Brazilia, Emiratele Arabe Unite, Centrul Financiar Internațional din Dubai (DIFC), India și Noua Zeelandă.

(10)

  Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012 și (UE) 2015/2365. COM(2016) 856 final.

(11)

  Comunicare din partea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Banca Centrală Europeană intitulată „Răspunsul la provocările cu care se confruntă infrastructurile critice ale piețelor financiare și dezvoltarea în continuare a uniunii piețelor de capital”, Bruxelles, 4.5.2017, COM(2017) 225 final.

(12)

  Comunicarea intitulată „Starea Uniunii 2016: Finalizarea uniunii piețelor de capital – Comisia accelerează procesul de reformă”; 14 septembrie 2016.

(13)

  Consultare publică cu privire la operațiunile autorităților europene de supraveghere; 21/03/2017 – 16/05/2017.

(14)

  Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, JO L 287, 29.10.2013, p. 63.”


ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELORDE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII

Următoarea listă este întocmită în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a raportoarei. Raportoarea a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane la pregătirea raportului:

Entitatea și/sau persoana

 

Camera de Comerț Americană: Membri ai Comitetului pentru servicii financiare

Association Française de gestion: Virginie Buey, Virginie Gaborit, Pierre Garrault, Jean-Louis Laurens

Asociația pentru piețele financiare din Europa (Association for Financial Markets in Europe): Stephen Burton, Michael Cole-Fontayn

Autorité des Marchés Financiers: Patrice Aguesse, Claire Guillaumot, Isabelle Massonat

Banca Angliei: David Bailey, Barry King, Zertasha Malik, Holly Snaith, Richard Spooner

Banque de France: Emmanuelle Assouan, Claudine Hurman, Ivan Odonnat, Francois Villeroy de Galhau,

Blackrock: Stephen Fisher, Carey Evans

Brunswick Group: Michael Feuerstein

CEPS: Karel Lannoo

Chicago Mercantile Exchange (CME): Sunil Cutinho, Sean Downey, Emily Hendrix, Simon Turek

City Bank: Slawomir Sikora

City UK: John Mac Farlane

City of London: Jeremy Browne

Commerzbank: Martin Zielke

The Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC): Ann Schuman, Michalis Sotiropoulos, Mark Wetjen

Deutsche Bank: Jürgen Feil, Arthur Marquis, Nina Schindler, Katharina Wolf

Deutsche Börse: Niels Brab, Claire Bravard Alexandra Hachmeister

Eurex: Thomas Book, Niels Brab, Matthias Graulich, Erik Müller

Asociația europeană a băncilor publice (European Association of Public Banks): Filip Chraska, Thorsten Guthke

Asociația europeană a caselor de compensare a CPC (European Association of CCP Clearing Houses): Chiara Bergamaschi, Rafael Plata

Banca Centrală Europeană: Marguerite Connell, Benoit Coeure, Stephanie.Bergbauer, Corinna Freund, Jean-Francois Jamet, Pierre Marmara, Yves Mersch, Panagiotis Papapaschalis, Clement Rouveyrol

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe: Giampiero Carla , Steven Maijoor, Jakub Michalik, Maud Thimon

Federația Burselor de Valori Europene: Richard Fenner

Federația Franceză din Domeniul Bancar: Taha Bousmaha, Philippe de Soumagnat, Benjamin Quatre

Asociația germană a administratorilor de fonduri (BVI): Felix Ertl, Rudolf Siebel

Intercontinental Exchange (ICE): Nicolas Kügler, Finbarr Hutcheson

KPDW CCP: Slawomir Panasiuk, Marcin Truchanowicz, Karolina Ziolkowska

Casa de compensare din Londra (LCH): Julien Jardelot, Daniel Maguire, Corentine Poilvet-Clediere, Nikhil Rathi

Asociația bancherilor luxemburghezi și Asociația fondurilor de investiții din Luxemburg: Marc-André Bechet, Antoine Kremer, Gilles Pierre

 

FIA: Walt Lukken, Jackie Mesa, Corinna Schempp, Simon Puleston Jones

Asociația internațională a swapurilor și a instrumentelor derivate (ISDA): Roger Cogan, Ulrich Karl

Grupul internațional privind strategia de reglementare: Mark Hoban

Moody’s: Nigel Phipps

Centrul japonez de finanțe internaționale: Jutaro Kaneko

NASDAQ: Erica Brown, Julia Haglind, Hans-Ole Jochumsen,

Nomura Bank: Yuji Nakata

SIX-clear: Matthias Heer, Urs Wieland

Statul Hessen: Mark Weinmeister, Robert Möhrle

Union Investment: Andreas Illenseer

Comisia SUA pentru tranzacții cu contracte futures pe mărfuri (US Commodities Futures Trading Commission): John Behnam, Chris Giancarlo, Brian Quintenz, Eric Pan, Tracey Wingate

Trezoreria SUA: Corrado Camera, Lawrence Norton, Rebekah Goshorn-Jurata

Camera de Comerț a SUA: Thomas Quaadman, Samantha DeZur, Sean Downey, Giovanni Campi

Următoarele entități au organizat evenimente la care dna Hübner a participat și și-a prezentat activitatea cu privire la supravegherea CPC:

APCO, Asociația Băncilor Germane, Asociația piețelor financiare din Europa (AFME), Camera de Comerț Britanică, Eurofi, Forumul european parlamentar pentru servicii financiare (EPFSF), Financial Future, Fleishmann Hillard, Linklaters, QED


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și modificarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe

Referințe

COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)

Data prezentării la PE

13.6.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

11.9.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

11.9.2017

ITRE

11.9.2017

JURI

11.9.2017

AFCO

11.9.2017

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

29.6.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

12.7.2017

AFCO

11.9.2017

Raportori

Data numirii

Danuta Maria Hübner

6.7.2017

 

 

 

Examinare în comisie

10.10.2017

21.2.2018

24.4.2018

 

Data adoptării

16.5.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

4

5

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrea Cozzolino, Ramón Jáuregui Atondo, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Data depunerii

25.5.2018


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

45

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

ECR

Kay Swinburne

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

5

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan

S&D

Neena Gill, Alex Mayer

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 8 iunie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate