Förfarande : 2017/0136(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0190/2018

Ingivna texter :

A8-0190/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/04/2019 - 10.18

Antagna texter :

P8_TA(2019)0438

BETÄNKANDE     ***I
PDF 731kWORD 129k
25.5.2018
PE 616.847v02-00 A8-0190/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland.

(COM(2017)0331 – C8‑0191/2017 – 2017/0136(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Danuta Maria Hübner

ERRATA/ADDENDA
ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland.

(COM(2017)0331 – C8‑0191/2017 – 2017/0136(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0331),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0191/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 4 oktober 2017(1),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0190/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG(3)*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(4),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(5),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(6), och

av följande skäl:

(1)  Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012(7) måste standardiserade OTC-derivatkontrakt clearas genom en central motpart, vilket är i linje med liknande krav i länder inom G20. Genom den förordningen införs även strikta försiktighetskrav, organisatoriska krav och uppföranderegler för centrala motparter samt en ram för tillsyn av dessa centrala motparter i syfte att minimera riskerna för användarna och stärka den finansiella stabiliteten. G20-målen, som fastställdes vid toppmötet i Pittsburgh 2009, bör även i fortsättningen genomföras fullt ut i syfte att till fullo utnyttja fördelarna för det finansiella systemets stabilitet.

(2)  Sedan förordning (EU) nr 648/2012 antogs har centrala motparters verksamhet vuxit kraftigt i fråga om både omfattning och utbredning i unionen och resten av världen. Centrala motparters verksamhet, särskilt när det gäller OTC-aktie- och valutaderivat som tillgångsklasser inom det ursprungliga tillämpningsområdet, väntas fortsätta att öka de närmaste åren i och med införandet av ytterligare clearingkrav och en ökad frivillig clearing av motparter som inte omfattas av clearingkravet. Kommissionens förslag av den 4 maj 2017(8) om riktade ändringar av förordning (EU) nr 648/2012 för att göra den mer ändamålsenlig och proportionell kommer att skapa ytterligare incitament för centrala motparter att erbjuda central clearing av derivat och underlätta tillträde till clearing för små finansiella och icke-finansiella motparter. Detta är väsentliga faktorer som kommer att säkerställa ett fullständigt genomförande av G20-målen i syfte att varaktigt förbättra det finansiella systemets stabilitet. Behovet av gränsöverskridande clearing kommer att öka ytterligare på de djupare och mer integrerade kapitalmarknader som blir en följd av kapitalmarknadsunionen, vilket i sin tur kommer att öka centrala motparters betydelse i det finansiella systemet, och deras inbördes kopplingar.

(3)  Antalet centrala motparter som är etablerade i unionen och auktoriserade enligt förordning (EU) nr 648/2012 är för närvarande ganska begränsat och uppgick i juni 2017 till 17. Därutöver har 28 centrala motparter från tredjeland godkänts som likvärdiga enligt bestämmelserna i samma förordning och kan därför erbjuda sina tjänster till clearingmedlemmar och handelsplatser som är etablerade i unionen(9). Marknaderna för clearing är väl integrerade inom unionen men starkt koncentrerade till vissa tillgångsklasser och starkt sammankopplade. Eftersom risken är koncentrerad är en central motparts fallissemang en händelse som har låg sannolikhet men som skulle få extremt långtgående konsekvenser. I linje med vad medlemmarna i G20 enhälligt kommit överens om antog kommissionen i november 2016 ett förslag till förordning om centrala motparters återhämtning och resolution(10) för att säkerställa att myndigheterna har tillräcklig beredskap att hantera en fallerande central motpart för att skydda den finansiella stabiliteten och begränsa kostnaderna för skattebetalarna.

(4)  Trots det förslaget till förordning bör den tillsynsmässiga ramen för centrala motparter från unionen och tredjeland ses över, med tanke på att clearingverksamheten inom unionen och i övriga världen blir alltmer omfattande, komplex och gränsöverskridande. Genom att hantera problem på ett tidigt stadium och fastställa en tydlig och enhetlig tillsynsmässig ram för centrala motparter från både unionen och tredjeland skulle stabiliteten i unionens finansiella system stärkas överlag och risken för att en central motpart fallerar minska ytterligare.

(5)  Mot denna bakgrund antog kommissionen den 4 maj 2017 ett meddelande om att hantera utmaningar för kritiska finansmarknadsinfrastrukturer och vidareutveckla kapitalmarknadsunionen(11), där det konstateras att det krävs ytterligare ändringar av förordning (EU) nr 648/2012 för att förbättra den befintliga ramen för att säkerställa finansiell stabilitet och främja vidareutveckling och fördjupning av kapitalmarknadsunionen.

(6)  Den tillsynsmässiga ramen enligt förordning (EU) nr 648/2012 utgår i huvudsak från hemlandets myndighet. Centrala motparter som är etablerade i unionen auktoriseras och övervakas i dag av kollegier som består av nationella tillsynsmyndigheter, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), relevanta medlemmar av Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och andra relevanta myndigheter. Arbetet i dessa kollegier bygger på samordning och informationsutbyte som sköts av den nationella behöriga myndighet som bär ansvaret för att genomföra bestämmelserna i förordning (EU) nr 648/2012. Om tillsynen över centrala motparter inte är enhetlig inom unionen finns det risk för regelarbitrage och tillsynsarbitrage, vilket hotar den finansiella stabiliteten och möjliggör osund konkurrens. Kommissionen uppmärksammade dessa framväxande risker och behovet av ökad konvergens i tillsynen i sitt meddelande om kapitalmarknadsunionen från den 6 september 2016(12) och i det offentliga samrådet om de europeiska tillsynsmyndigheternas verksamhet(13).

(7)  Att utforma och genomföra unionens penningpolitik och främja väl fungerande betalningssystem är några av ECBS:s grundläggande uppgifter. En säker och effektiv finansmarknadsinfrastruktur, särskilt system för clearing, är en förutsättning för att ECBS ska kunna utföra dessa uppgifter och uppnå sitt huvudmål om att upprätthålla prisstabilitet. Relevanta ECBS-medlemmar bör i egenskap av utgivande centralbanker för de valutor som centralt clearade finansiella instrument är utställda i delta i tillsynen av centrala motparter, med tanke på de potentiella risker som en problemdrabbad central motpart kan medföra för dessa grundläggande uppgifter och huvudmålet genom att få konsekvenser för instrument och motparter som är en förutsättning för den penningpolitiska transmissionsmekanismen. De utgivande centralbankerna bör därför delta i bedömningen av centrala motparters riskhantering. Eftersom centralbankernas och tillsynsmyndigheternas uppdrag kan överlappa varandra finns det dessutom en risk för obalans om tillsynsåtgärderna inverkar på centralbankernas grundläggande ansvarsområden såsom prisstabilitet, penningpolitik och betalningssystem. I krissituationer kan sådana obalanser öka riskerna för den finansiella stabiliteten om ansvarsfördelningen mellan myndigheterna är oklar.

(8)  Genom fördragen upprättades en ekonomisk och monetär union vars valuta är euron och Europeiska centralbanken (ECB) som en unionsinstitution. ECB och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta utgör Eurosystemet och definierar och genomför, via ECBS, unionens penningpolitik. Eurosystemets särskilda roll ▌som utgivande centralbank för unionens gemensamma valuta bör därför erkännas. Uppmärksamhet bör också fästas vid andra unionsvalutor än euron och deras respektive utgivande centralbanker.

(9)  Med tanke på finansmarknadernas globala karaktär och vikten av att åtgärda den bristande överensstämmelsen i tillsynen av centrala motparter från unionen och tredjeland bör Esma få ökade möjligheter att främja konvergens i tillsynen av centrala motparter. För att ge Esma nya uppgifter och ansvarsområden bör ett nytt organ inrättas i Esmas befintliga organisationsstruktur.

(9a)  Alla ytterligare befogenheter som anförtros Esma för att myndigheten ska kunna uppfylla sina mål förutsätter dessutom både en lämplig styrningsstruktur och tillräcklig finansiering. Om Esma inte har tillräcklig finansiering eller inte styrs på ett effektivt sätt räcker det inte att bara utöka dess befogenheter för att Esma ska kunna uppnå sina mål.

(10)  En särskild intern Esma-kommitté (nedan kallad tillsynskommittén för ▌centrala motparter) bör inrättas inom Esma för att förbereda beslut och utföra uppgifter som rör tillsynen av centrala motparter, hantera frågor om centrala motparter i allmänhet och utöva tillsyn av centrala motparter från unionen och tredjeland i synnerhet. Tillsynskommittén för centrala motparter bör bestå av myndigheter som har erfarenhet av tillsynen av centrala motparter. För att säkerställa en smidig integration av tillsynskommittén för centrala motparter i Esmas organisationsstruktur, samtidigt som vederbörlig hänsyn tas till de särskilda behoven av tillsyn av centrala motparter, och för att upprätthålla en snabb beslutsprocess, bör tillsynskommittén för centrala motparter ha en oberoende ordförande, som bör biträdas av en vice ordförande. De beslut som fattas av tillsynskommittén för centrala motparter bör godkännas av Esmas tillsynsstyrelse om de avser de viktigaste delarna av tillsynen av centrala motparter och bör kräva att inga invändningar görs av tillsynsstyrelsen i alla andra fall. Adekvata arrangemang bör införas för att säkerställa oberoendet för tillsynskommittén för centrala motparter inom Esma.

(11)  För att säkerställa en enhetlig tillsynsmetod och inkludera alla relevanta myndigheter som deltar i tillsynen av centrala motparter bör tillsynskommittén för ▌centrala motparter bestå ▌av en permanent ordförande, en permanent vice ordförande, fyra permanenta ledamöter och medlemmar som är specifika för varje central motpart. ▌Ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna av tillsynskommittén för ▌ centrala motparter ▌bör agera självständigt och objektivt i hela unionens intresse. De medlemmar av tillsynskommittén för centrala motparter som är specifika för varje central motpart bör utgöras av en företrädare för de nationella behöriga myndigheterna i den medlemsstat där den centrala motparten är etablerad, som utsetts i enlighet med förordning (EU) nr 648/2012, och en företrädare för den eller de relevanta utgivande centralbankerna. Ordföranden för tillsynskommittén för ▌ centrala motparter bör ha rätt att bjuda in medlemmar av tillsynskollegiet och företrädare för myndigheter med ansvar för centrala motparter från tredjeland som godkänts av Esma som observatörer för att säkerställa att tillsynskommittén tar hänsyn till synpunkter från andra relevanta myndigheter. De permanenta medlemmarna bör delta i alla möten i tillsynskommittén för ▌centrala motparter, men de medlemmar som är specifika för varje central motpart och observatörerna bör endast delta när detta är nödvändigt och lämpligt för centrala motparter som står under deras tillsyn. Att tillsynskommittén för ▌centrala motparter har både oberoende ▌medlemmar och medlemmar som är specifika för varje central motpart bör säkerställa att de beslut som fattas i tillsynskommittén är konsekventa, lämpliga och proportionella i hela unionen och att berörda nationella behöriga myndigheter, utgivande centralbanker och observatörer är delaktiga i beslutsfattandet i frågor som rör en central motpart som är etablerad i en medlemsstat.

(11a)  För att säkerställa en enhetlig tillsynsmetod bör Esma, utöver de stresstester som fastställs i denna förordning, beakta de stresstester som utförs av centrala motparter som en del av deras återhämtnings- och resolutionsarrangemang. Dessa stresstester, under vilka en central motpart bör bedöma sina arrangemang i hela unionen vad gäller deras samlade påverkan på unionens finansiella stabilitet, bör ingå i krissimuleringsövningar med avseende på potentiellt systemomfattande stresshändelser.

(12)  Vid beslut som rör en central motpart som är etablerad i en medlemsstat bör tillsynskommittén sammankalla de permanenta medlemmarna och den eller de relevanta medlemmar som företräder de nationella behöriga myndigheter som utsetts av medlemsstaten i enlighet med förordning (EU) nr 648/2012, och säkerställa att de är delaktiga i beslutsprocessen, liksom observatörer som utsetts av relevanta utgivande centralbanker. Vid beslut som rör en central motpart från tredjeland bör endast de permanenta medlemmarna, den eller de relevanta utgivande centralbankerna och eventuella relevanta observatörer i tillsynskommittén delta i beslutsprocessen.

(13)  För att säkerställa en lämplig, effektiv och snabb beslutsprocess bör ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i tillsynskommittén samt företrädaren för den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den centrala motparten är etablerad ha rösträtt. Företrädarna för ECB, kommissionen och den eller de relevanta centralbankerna samt observatörerna bör inte ha rösträtt. Tillsynskommittén för ▌ centrala motparter bör fatta sina beslut med enkel majoritet bland medlemmarna och ordföranden bör ha utslagsröst vid lika röstetal.

(14)  Tillsynskommittén bör tilldelas särskilda uppgifter enligt förordning (EU) nr 648/2012 för att säkerställa en väl fungerande inre marknad samt finansiell stabilitet i unionen och dess medlemsstater.

(15)  För att säkerställa en effektiv tillsyn måste tillsynskommittén för ▌centrala motparter ha egen personal med tillräcklig kunskap, kompetens och erfarenhet och tillräckliga resurser för att säkerställa att kommittén är självständig, oberoende och har en funktion som står i relation till dess uppdrag. Budgetkonsekvenserna för Esmas nya tillsynsbefogenheter för centrala motparter måste beaktas i den skattning som görs av Esma i enlighet med förordning (EU) nr 1095/2010.

(16)  För att säkerställa tillräcklig expertis och ansvarighet bör ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i tillsynskommittén för ▌centrala motparter utses på grundval av meriter, kvalifikationer och kunskap om clearing, post-trading och finansiella frågor, samt erfarenhet av tillsyn och reglering av centrala motparter. De bör utses genom ett öppet urvalsförfarande. Kommissionen bör i samråd med de nationella behöriga tillsynsmyndigheterna lägga fram ett förslag med kandidater för Europaparlamentets godkännande. Efter Europaparlamentets godkännande av förslaget bör rådet anta ett genomförandebeslut.

(17)  För att säkerställa transparens och demokratisk kontroll och för att skydda unionsinstitutionernas rättigheter bör ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i tillsynskommittén för ▌ centrala motparter vara ansvariga inför Europaparlamentet och rådet för beslut som fattats på grundval av denna förordning.

(18)  Ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i tillsynskommittén för ▌ centrala motparter bör agera självständigt och objektivt i unionens intresse. De bör säkerställa att tillräcklig hänsyn tas till en väl fungerande inre marknad samt den finansiella stabiliteten i varje medlemsstat och i unionen.

(19)  För att tillsynen av centrala motparter från unionen och tredjeland ska vara enhetlig i hela unionen bör ordföranden i tillsynskommittén för ▌centrala motparter delta i, leda och förvalta kollegier, och de permanenta medlemmarna i tillsynskommittén bör delta i dem. ECB bör också, när så är relevant och i enlighet med rådets förordning (EU) nr 1024/2013, delta i kollegierna för att kunna fullgöra sitt uppdrag i enlighet med artikel 127 i EUF-fördraget.

(20)  För att säkerställa en lämplig och effektiv beslutsprocess bör ordföranden för tillsynskommittén för ▌ centrala motparter ha en röst i kollegierna, medan vice ordföranden, ledamöterna i tillsynskommittén för centrala motparter och kommissionens företrädare inte bör ha rösträtt. Kollegiernas nuvarande medlemmar bör behålla sin nuvarande rösträtt.

(20a)  Enligt denna ändringsförordning bör de nationella behöriga myndigheterna fortsätta att utöva sitt nuvarande tillsynsansvar enligt förordning (EU) nr 648/2012. I syfte att främja en enhetlig tillsyn av centrala motparter i hela unionen bör behörigheterna delas upp i förhållande till de berörda besluten. Tre kategorier av beslut bör införas: Beslut för vilka de behöriga myndigheterna bör inhämta förhandsgodkännande från Esma, beslut för vilka de behöriga myndigheterna bör samråda med Esma och beslut för vilka de behöriga myndigheterna även fortsättningsvis bör ha det fulla ansvaret.

(20b)  En effektiv tillsyn av centrala motparter förutsätter att det byggs upp kompetens, sakkunskap och kapacitet, liksom samarbetsformer och utbyten mellan institutionerna. Eftersom alla dessa är processer som utvecklas över tiden och enligt sin egen dynamik bör utformningen av ett funktionellt, ändamålsenligt och effektivt tillsynssystem för centrala motparter ta hänsyn till hur det kan komma att utvecklas på lång sikt. Därför kommer den uppdelning av behörigheterna som fastställs i denna ändringsförordning att utvecklas, precis som Esmas roll och kapacitet kommer att utvecklas.

(21)  Eftersom oenighet kan uppstå mellan Esma och de nationella behöriga myndigheterna om vissa beslut som ska fattas, införs en särskild mekanism ▌ för eventuella fall då Esma och de nationella behöriga myndigheterna inte kan enas. Om en behörig myndighet motsätter sig den föreslagna ändringen eller invändningen från Esma bör den ha rätt att inkomma med en motiverad begäran till tillsynsstyrelsen att bedöma invändningen eller ändringen. Tillsynsstyrelsen får antingen godkänna eller förkasta Esmas invändningar eller ändringar. Det är även nödvändigt att i högre grad ta hänsyn till de utgivande centralbankernas penningpolitiska uppdrag med tanke på de potentiella risker som en problemdrabbad central motpart kan medföra för genomförandet av unionens penningpolitik och främjandet av väl fungerande betalningssystem.

(21a)  Esma eller den behöriga myndigheten, beroende på vad som är tillämpligt, bör samråda med de berörda utgivande centralbankerna ▌ för vissa beslut ▌, i synnerhet när sådana beslut gäller en central motparts betalnings- och avvecklingsarrangemang och rutiner för likviditetsriskhantering för transaktioner i den utgivande centralbankens valuta. Vid utgången av perioden för samråd med de utgivande centralbankerna bör Esma eller den behöriga myndigheten vidta alla nödvändiga åtgärder för att iaktta de ändringar som föreslagits av centralbankerna. Om förslaget till beslut inte återspeglar de ändringar som föreslagits av en utgivande centralbank, bör Esma eller den behöriga myndigheten informera den berörda utgivande centralbanken skriftligen med fullständiga skäl och en förklaring till varje betydande avvikelse från dessa ändringar.

(22)  För att göra det möjligt för Esma att fullgöra sitt uppdrag avseende centrala motparter på ett effektivt sätt bör centrala motparter från både unionen och tredjeland betala tillsynsavgifter för Esmas tillsyn och administration. Avgifterna bör stå i proportion till den berörda centrala motpartens omsättning och bör omfatta ▌ ansökan om auktorisation av centrala motparter i unionen, avgifter för ansökan om godkännande av centrala motparter från tredjeland och årliga avgifter för de uppgifter som faller under Esmas ansvar. Kommissionen bör genom en delegerad akt närmare ange vilken typ av avgifter som ska betalas, i vilka fall de ska betalas, hur stora avgiftsbeloppen ska vara och hur de ska betalas av auktoriserade och sökande centrala motparter i unionen och godkända centrala motparter från tredjeland.

(23)  En översyn behövs också av den tillsynsmässiga ramen i denna förordning för centrala motparter från tredjeland som erbjuder clearingtjänster inom unionen. Det behövs bättre tillgång till information, bättre möjligheter att utföra kontroller på plats och bättre möjligheter för unionens och medlemsstaternas relevanta myndigheter att utbyta information om centrala motparter från tredjeland för att undvika allvarliga konsekvenser för den finansiella stabiliteten som drabbar enheter i unionen. Det finns också en risk för att ändringar av reglerna för en central motpart från tredjeland eller av regelverket i ett tredjeland inte kan beaktas och att detta har en negativ inverkan på effekterna av regleringen eller tillsynen och därmed leder till olika spelregler för centrala motparter från unionen respektive tredjeland.

(24)  En betydande mängd finansiella instrument utställda i medlemsstaternas valutor clearas genom godkända centrala motparter från tredjeland. Antalet kommer att öka avsevärt när Förenade kungariket träder ur Europeiska unionen och de centrala motparter som är etablerade där inte längre omfattas av denna förordning. Samarbetsavtal som ingås i tillsynskollegier kommer inte längre att omfattas av skyddsåtgärderna och förfarandena i denna förordning, bland annat Europeiska unionens domstol. Detta innebär en stor utmaning för unionen och medlemsstaternas myndigheter i deras arbete med att säkra finansiell stabilitet.

(25)  Som en del av sitt arbete för att integrera de finansiella marknaderna bör kommissionen fortsätta att genom beslut om likvärdighet fastställa att tredjeländers regelverk och tillsynssystem uppfyller kraven i förordning (EU) nr 648/2012. För att förbättra det nuvarande likvärdighetssystemet för centrala motparter bör kommissionen ha möjlighet att vid behov ytterligare specificera kriterierna för bedömning av likvärdigheten hos tredjeländers ordningar för centrala motparter. Esma behöver också ges befogenhet att övervaka hur tredjeländers ordningar för centrala motparter som kommissionen har bedömt vara likvärdiga utvecklas vad gäller reglering och tillsyn. Detta behövs för att säkerställa att tredjeländer fortsätter att uppfylla kriterierna för likvärdighet och eventuella särskilda villkor som fastställs för hur de ska tillämpas. Esma bör rapportera resultaten till kommissionen på konfidentiell basis.

(26)  Kommissionen kan för närvarande ändra, tillfälligt upphäva, se över eller återkalla ett beslut om likvärdighet om utvecklingen i ett tredjeland väsentligt påverkar de faktorer som bedöms i enlighet med kraven för likvärdighet enligt denna förordning. Om de behöriga myndigheterna i ett tredjeland inte längre samarbetar lojalt med Esma eller andra tillsynsmyndigheter i unionen, eller kontinuerligt underlåter att uppfylla tillämpliga krav för likvärdighet, kan kommissionen bland annat varna en myndighet i tredjeland eller offentliggöra en särskild rekommendation. Om kommissionen vid någon tidpunkt beslutar att återkalla ett beslut om tredjelands likvärdighet, kan den senarelägga dagen för tillämpning av beslutet för att hantera hot mot den finansiella stabiliteten eller risker för störningar på marknaden. Utöver de befintliga befogenheterna bör kommissionen även kunna fastställa särskilda villkor för att se till att likvärdighetskriterierna fortlöpande uppfylls av det tredjeland som omfattas av ett beslut om likvärdighet. Kommissionen bör också kunna fastställa villkor som säkerställer att Esma är i stånd att effektivt utöva sitt ansvar gentemot centrala motparter från tredjeland som godkänts enligt denna förordning, eller sitt ansvar att övervaka reglerings- och tillsynsutvecklingen i tredjeland som är av relevans för antagna beslut om likvärdighet.

(27)  Med tanke på att clearingverksamhet genom centrala motparter blir alltmer gränsöverskridande och med tanke på graden av sammankopplingar inom unionens finansiella system är det nödvändigt att förbättra unionens förmåga att upptäcka, övervaka och minska de risker som kan vara förknippade med centrala motparter från tredjeland. Esmas roll bör därför stärkas för att uppnå en effektiv övervakning av centrala motparter från tredjeland som ansöker om att bli godkända för att erbjuda clearingtjänster inom unionen. De utgivande centralbankerna i unionen bör också involveras på ett bättre sätt i godkännande och tillsyn av centrala motparter från tredjeland som bedriver verksamhet i den valuta som de ger ut. De utgivande centralbankerna i unionen bör därför rådfrågas om vissa aspekter som påverkar deras penningpolitiska ansvarsområden när det gäller finansiella instrument denominerade i unionens valutor som i stor utsträckning clearas av centrala motparter som ligger utanför unionen.

(28)  När kommissionen har fastställt att ett tredjelands regelverk och tillsynssystem är likvärdiga med unionens bör förfarandet för att godkänna centrala motparter från detta tredjeland beakta de risker som de kan innebära för unionens finansiella stabilitet eller för medlemsstaten.

(29)  Vid sin prövning av en ansökan om godkännande från en central motpart från tredjeland bör Esma bedöma vilken grad av systemrisk som den centrala motparten innebär för den finansiella stabiliteten i unionen eller i en eller flera av dess medlemsstater. Vid denna bedömning bör Esma ta hänsyn till den verksamhet som utförs av den centrala motparten i unionen samt andra verksamheter som den centrala motparten bedriver utanför unionen, i den mån dessa verksamheter utanför unionen sannolikt kommer att påverka den centrala motpartens övergripande komplexitet.

(29a)  Esma bör bedöma vilken grad av systemrisk som den centrala motparten som ansöker om godkännande innebär för den finansiella stabiliteten i unionen eller i en eller flera av dess medlemsstater på grundval av de objektiva och transparenta kriterier som fastställs i denna förordning. Dessa kriterier bör specificeras ytterligare genom en delegerad akt från kommissionen. Vid specificeringen av dessa kriterier bör denna delegerade akt beakta den art av transaktioner som clearas av den centrala motparten, inklusive deras komplexitet, prisvolatilitet och genomsnittliga löptid, samt de berörda marknadernas transparens och likviditet och i vilken utsträckning de centrala motparternas clearingverksamheter är denominerade i euro eller i någon annan unionsvaluta. I detta avseende kan specifika egenskaper hos vissa jordbruksderivatkontrakt, som är noterade och utförs på reglerade marknader i tredjeländer och som hänför sig till marknader som övervägande betjänar inhemska icke-finansiella motparter i det tredjeland som förvaltar deras kommersiella risker genom dessa kontrakt, utgöra en försumbar risk för clearingmedlemmar och handelsplatser i unionen eftersom de har en låg grad av systemkopplingar till resten av det finansiella systemet. Om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter är i kraft i det tredjeland där den centrala motpart som ansöker om godkännande är etablerad, bör Esma också beakta detta i sin analys av graden av systemrisk som denna centrala motpart innebär för den finansiella stabiliteten i unionen eller i en eller flera av dess medlemsstater.

(30)  Centrala motparter som inte är systemviktiga för den finansiella stabiliteten i unionen eller i en eller flera av medlemsstaterna bör klassificeras som centrala motparter i kategori 1. Centrala motparter som är, eller sannolikt kommer att bli, systemviktiga för den finansiella stabiliteten i unionen eller i en eller flera av medlemsstaterna bör klassificeras som centrala motparter i kategori 2. Om Esma slår fast att en central motpart från tredjeland inte är systemviktig för den finansiella stabiliteten i unionen eller i en eller flera av dess medlemsstater bör de befintliga villkoren för godkännande enligt förordning (EU) nr 648/2012 gälla för den centrala motparten. Om Esma slår fast att en central motpart från tredjeland är systemviktig bör ytterligare krav fastställas som står i proportion till den grad av risk som den centrala motparten innebär. Esma bör endast godkänna en sådan central motpart om den uppfyller dessa krav.

(31)  De ytterligare kraven bör omfatta vissa tillsynskrav som fastställs i förordning (EU) nr 648/2012 och som syftar till att göra en central motpart säkrare och effektivare. Esma bör ha direkt ansvar för att säkerställa att systemviktiga centrala motparter från tredjeland uppfyller dessa krav. Det bör också finnas krav som gör det möjligt för Esma att utöva fullständig och effektiv tillsyn över den centrala motparten.

(32)  För att säkerställa att den eller de utgivande centralbankerna verkligen är delaktiga i processen bör systemviktiga centrala motparter från tredjeland även uppfylla relevanta krav som dessa centralbanker anser är nödvändiga enligt denna förordning. Den eller de utgivande centralbankerna bör ge Esma en bekräftelse på om den centrala motparten uppfyller dessa ytterligare krav inom 150 dagar från att den centrala motparten lämnat in en fullständig ansökan.

(32a)  Om en utgivande centralbank beslutar att ålägga en systemviktig central motpart i tredjeland ytterligare krav bör den sträva efter att fatta sitt beslut på ett så transparent sätt som möjligt, samtidigt som vederbörlig hänsyn tas till behovet av att skydda konfidentiell eller känslig information.

(32b)  Utgivande centralbanker bör bedöma motståndskraften hos godkända centrala motparter från tredjeländer att stå emot en ogynnsam marknadsutveckling med beaktande av de risker de medför för stabiliteten för den utgivande centralbankens valuta, den penningpolitiska transmissionen och smidigt fungerande betalningssystem. I sådana fall bör samarbete och informationsutbyte mellan centralbanker och Esma säkerställas så att dubbelarbete kan undvikas.

(32c)  Exceptionella situationer som påverkar den penningpolitiska transmissionen eller smidigt fungerande betalningssystem får, i den utsträckning det är tillåtet enligt den utgivande centralbankens institutionella ram, kräva att systemviktiga centrala motparter från tredjeländer åläggs krav avseende likviditetsrisker, avvecklingsarrangemang, marginaler, säkerheter eller samverkansöverenskommelser. I sådana situationer bör utgivande centralbanker och Esma samarbeta och utbyta information, i synnerhet när det gäller deras bedömning av de risker som situationen medför och dess eventuella varaktighet samt de förväntade effekterna av de krav som ska införas.

(32d)  Samarbete och informationsutbyte mellan unionen och tillsynsmyndigheter i tredjeländer är avgörande för att garantera en effektiv tillsyn av centrala motparter från tredjeländer och för att möjliggöra för samtliga relevanta myndigheter att reagera på nödsituationer på ett samordnat, ändamålsenligt och effektivt sätt. Därför bör Esma upprätta samarbetsarrangemang med de berörda behöriga myndigheter i tredjeländer vars rättsliga och tillsynsmässiga regelverk har bedömts vara likvärdiga med denna förordning. Dessa arrangemang bör omfatta alla delar som är nödvändiga för att säkerställa bland annat ett smidigt utbyte av information, samordning av tillsynsverksamheter, effektiv övervakning av reglerings- och tillsynsutvecklingen i tredjeländer och ett effektivt samarbete i nödsituationer.

(33)  Graden av risk som en systemviktig central motpart innebär för unionens finansiella system och stabilitet varierar. Kraven för systemviktiga centrala motparter bör därför tillämpas på ett sätt som står i proportion till de risker som den centrala motparten kan innebära för unionen. Om Esma, i överenskommelse med den eller de berörda utgivande centralbankerna, finner att en central motpart från tredjeland är så systemviktig att dess uppfyllande av de ytterligare krav som fastställs i denna förordning inte i tillräcklig utsträckning åtgärdar risken för den finansiella stabiliteten i unionen eller i en eller flera av dess medlemsstater, bör Esma ha rätt att rekommendera kommissionen att den centrala motparten inte ska godkännas och att identifiera specifika clearingtjänster eller clearingverksamheter som Esma anser endast bör tillhandahållas clearingmedlemmar och handelsplatser som är etablerade i unionen av en central motpart som auktoriserats i enlighet med denna förordning. På grundval av denna rekommendation bör kommissionen ges befogenhet att anta delegerad akt som förklarar att vissa eller alla tjänster som tillhandahålls av den centrala motparten endast får tillhandahållas clearingmedlemmar och handelsplatser etablerade i unionen av en central motpart som är etablerad i unionen och auktoriserad som sådan. Det bör vara möjligt att i denna delegerade akt specificera en lämplig anpassningsperiod för den centrala motparten, dess clearingmedlemmar och deras kunder, tillsammans med de villkor enligt vilka den centrala motparten tillfälligt kan godkännas under denna anpassningsperiod och eventuella åtgärder som ska vidtas under anpassningsperioden för att begränsa de potentiella kostnaderna för clearingmedlemmar och deras kunder, särskilt för dem som är etablerade i unionen.

(34)  Esma bör regelbundet se över godkännandet av centrala motparter från tredjeland och deras klassificering som centrala motparter i kategori 1 eller 2. Esma bör i detta sammanhang bland annat beakta förändringar i den centrala motpartens verksamhet i fråga om art, storlek och komplexitet. Översynerna bör göras minst vartannat år eller vart femte år beroende på i vilken utsträckning de finansiella instrument som clearas av den centrala motparten är denominerade i unionsvalutor. Översyner bör också ske när en godkänd central motpart från tredjeland har börjat erbjuda fler slags verksamheter och tjänster i unionen. Esma bör till följd av en sådan översyn, utan att det påverkar dess rätt att rekommendera kommissionen att en central motpart inte bör godkännas, kunna omklassificera en central motpart från kategori 1 till kategori 2 och vice versa. En anpassningsperiod bör medges vid en omklassificering från kategori 1 till kategori 2.

(35)  Om en systemviktig central motpart från tredjeland uppfyller tillämpliga krav i detta tredjeland bör Esma även kunna ta hänsyn till i vilken mån detta är jämförbart med ett uppfyllande av kraven i förordning (EU) nr 648/2012. När denna bedömning genomförs bör Esma, när detta är relevant, ta hänsyn till huruvida kommissionen har antagit en genomförandeakt som fastställer att den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i det tredjeland där den centrala motparten är etablerad är likvärdig med de arrangemang som fastställs i den här förordningen och eventuella villkor som tillämpningen av den genomförandeakten kan vara föremål för. För att säkerställa proportionalitet bör Esma vid denna bedömning också beakta i vilken utsträckning de finansiella instrument som clearas av den centrala motparten är denominerade i unionsvalutor. Kommissionen bör anta en delegerad akt som närmare anger formerna och villkoren för att bedöma en sådan jämförbar kravuppfyllnad.

(36)  Esma bör ha alla nödvändiga befogenheter att utöva tillsyn över godkända centrala motparter från tredjeland för att säkerställa att de fortfarande uppfyller kraven i förordning (EU) nr 648/2012. På vissa områden bör samråd hållas med den eller de utgivande centralbankerna om de aspekter av utkastet till beslut som gäller de valutor som de ger ut. Vid utgången av perioden för samråd med de utgivande centralbankerna bör tillsynskommittén för centrala motparter vidta alla nödvändiga åtgärder för att iaktta de ändringar som föreslagits av dem. Om tillsynskommittén för centrala motparter i sitt utkast till beslut som ska överlämnas till tillsynsstyrelsen inte återger de ändringar som föreslagits av en utgivande centralbank, bör tillsynskommittén för centrala motparter informera den berörda utgivande centralbanken skriftligen med fullständiga skäl och en förklaring till varje betydande avvikelse från de föreslagna ändringarna.

(36a)  För att underlätta utbytet av information om centrala motparter från tredjeländer bör kollegier för centrala motparter från tredjeländer inrättas. Sådana kollegier bör sammanföra permanenta medlemmar i tillsynskommittén för centrala motparter, medlemsstaternas behöriga myndigheter, utgivande centralbanker och tillsynsmyndigheter för de i unionen etablerade enheter som kan beröras av den verksamhet som den centrala motparten från tredjelandet bedriver, nämligen clearingmedlemmar, handelsplatser och värdepapperscentraler. Kollegier för centrala motparter från tredjeländer får uppmana ordföranden för tillsynskommittén för centrala motparter att diskutera särskilda frågor relaterade till en central motpart som är etablerad i ett tredjeland.

(38)  Esma bör kunna ålägga viten för att förmå centrala motparter från tredjeland att upphöra med en överträdelse, lämna fullständig och korrekt information som Esma begärt eller underkasta sig en utredning eller en kontroll på plats.

(39)  Esma bör kunna ålägga både centrala motparter i kategori 1 och centrala motparter i kategori 2 avgifter om Esma konstaterar att de uppsåtligen eller av oaktsamhet har gjort sig skyldiga till en överträdelse av denna förordning genom att lämna felaktig eller vilseledande information till Esma. Esma bör även kunna ålägga centrala motparter i kategori 2 avgifter om Esma konstaterar att de uppsåtligen eller av oaktsamhet har gjort sig skyldiga till en överträdelse av de ytterligare krav som är tillämpliga på dem enligt denna förordning.

(40)  Avgifter bör åläggas på en nivå som står i proportion till hur allvarliga överträdelserna är. Överträdelserna bör delas upp i olika grupper för vilka specifika avgifter bör bestämmas. För att beräkna avgiften för en viss överträdelse bör Esma använda en tvåstegsmetod genom att först fastställa ett basbelopp som därefter vid behov justeras med vissa koefficienter. Basbeloppet bör fastställas med beaktande av den årliga omsättningen för den berörda centrala motparten från tredjeland och justeringarna bör göras genom en ökning eller minskning av basbeloppet med hjälp av relevanta koefficienter i enlighet med denna förordning.

(41)  Koefficienter för försvårande och förmildrande omständigheter bör fastställas i denna förordning för att ge Esma nödvändiga verktyg för att besluta om avgifter som står i proportion till hur allvarlig den överträdelse är som en central motpart i tredjeland har begått, med beaktande av omständigheterna kring överträdelsen.

(42)  Beslutet om att ålägga avgifter eller viten bör grundas på en oberoende utredning.

(43)  Innan beslut fattas om avgifter eller viten bör Esma ge de personer som förfarandet gäller möjlighet att höras så att deras rätt till försvar iakttas.

(44)  Esma bör avstå från att ålägga avgifter eller viten i de fall där en tidigare friande eller fällande dom som bygger på identiska eller väsentligen identiska sakförhållanden har vunnit laga kraft efter ett straffrättsligt förfarande enligt nationell lagstiftning.

(45)  Beslut av Esma att ålägga avgifter och viten bör vara verkställbara och verkställigheten bör följa de civilprocessrättsliga regler som gäller i den stat inom vars territorium den sker. Civilprocessrättsliga regler bör inte innefatta straffrättsliga procedurregler men kan innefatta förvaltningsrättsliga procedurregler.

(46)  Vid en överträdelse som begås av en central motpart i kategori 2 bör Esma ha befogenhet att vidta en rad tillsynsåtgärder, bland annat att begära att den centrala motparten upphör med överträdelsen och, som en sista utväg, återkalla godkännandet om den centrala motparten allvarligt eller upprepade gånger har överträtt bestämmelserna i denna förordning. Tillsynsåtgärderna bör tillämpas av Esma med beaktande av överträdelsens natur och allvar samt proportionalitetsprincipen. Innan Esma fattar beslut om tillsynsåtgärder bör Esma ge de personer som förfarandet gäller möjlighet att höras så att deras rätt till försvar iakttas.

(47)  Validering av betydande ändringar av modeller och parametrar som antagits för att beräkna den centrala motpartens marginalsäkerhetskrav, bidrag till obeståndsfonden, krav på säkerheter och andra mekanismer för riskkontroll bör anpassas till det nya kravet på förhandsgodkännande från Esma för vissa beslut som fattas av den nationella behöriga myndigheten och som avser centrala motparter som är etablerade i unionen. För att förenkla förfarandet för validering av modeller bör det vara tillräckligt med en validering som görs av den nationella behöriga myndigheten och godkänns på förhand av Esma, i stället för de två oberoende valideringar som måste göras av både den nationella behöriga myndigheten och Esma. Förhållandet mellan denna validering och kollegiets beslut bör vidare klargöras. Det bör vara möjligt att vid behov preliminärt anta en betydande ändring av modellerna eller parametrarna, särskilt om en sådan ändring måste göras snabbt för att säkerställa en sund riskhantering hos den centrala motparten.

(48)  Befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör delegeras till kommissionen för att närmare ange vilken typ av avgifter som ska betalas, i vilka fall de ska betalas, hur stora avgiftsbeloppen ska vara och hur de ska betalas; för att närmare ange de villkor enligt vilka kriterierna närmare anges för att bestämma om en central motpart från tredjeland är, eller sannolikt kommer att bli, systemviktig för den finansiella stabiliteten i unionen eller för en eller flera av medlemsstaterna samt för att närmare ange kriterierna för att fastställa att en central motpart har betydande systemvikt; för att närmare ange de ytterligare krav som en centralbank får ålägga en systemviktig central motpart från ett tredjeland. för att närmare ange att de tjänster som tillhandahålls av en central motpart från tredjeland endast får tillhandahållas efter godkännandet i enlighet med artikel 14, och en eventuell anpassningsperiod; för att närmare ange de kriterier som ska användas vid kommissionens bedömningar av likvärdighet för tredjeländer; för att närmare ange hur och på vilka villkor vissa krav ska uppfyllas av centrala motparter från tredjeland; för att ange ytterligare förfaranderegler för åläggande av avgifter eller viten, inbegripet bestämmelser om rätten till försvar, tidsfrister, uttag av avgifter eller utdömande av viten och preskriptionstiden för åläggande och verkställighet av viten eller avgifter; och för att ändra bilaga IV för att ta hänsyn till utvecklingen på de finansiella marknaderna.

(49)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, särskilt när det gäller godkännande av centrala motparter från tredjeland och erkännande av likvärdighet av tredjeländers regelverk, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter.

(50)  Eftersom målet med denna förordning, nämligen att göra centrala motparter säkrare och effektivare genom att fastställa enhetliga krav för deras verksamhet, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går förordningen inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(51)  Esma bör inte kunna använda sin befogenhet att klassificera en central motpart från tredjeland som kategori 1 eller 2 förrän en närmare precisering har gjorts av kriterierna för att bedöma om en central motpart från tredjeland är, eller sannolikt kommer att bli, systemviktig för det finansiella systemet i EU eller en eller flera av medlemsstaterna.

(52)  Förordning (EU) nr 1095/2010 och förordning (EU) nr 648/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 2

Ändringar av förordning (EU) nr 648/2012

Förordning (EU) nr 648/2012 ska ändras på följande sätt:

1.  Artikel 6.2 b ska ersättas med följande:

”b) De centrala motparter som är auktoriserade i enlighet med artikel 17 eller godkända i enlighet med artikel 25 och dagen för auktorisation respektive godkännande samt uppgift om vilka auktoriserade eller godkända centrala motparter som kan utnyttjas för att uppfylla clearingkravet.”.

1a.  I artikel 15 ska följande punkter läggas till:

1a. Vid tillämpning av punkt 1 ska utvidgningen av verksamheten till nya aktiviteter eller tjänster kräva en utvidgning av auktorisationen om något av följande villkor uppfylls:

a) Den nya tjänsten eller verksamheten utsätter den centrala motparten för nya eller ökade risker.

b) Den nya tjänsten tillhandahålls eller den nya verksamheten utförs i förbindelse med en klass av finansiella instrument med en annan riskprofil eller med väsentliga skillnader jämfört med de produkter som redan clearats av den centrala motparten.

c) Den nya tjänsten tillhandahålls eller den nya verksamheten utförs i förbindelse med en klass av finansiella instrument som inte var specificerade i den centrala motpartens beslut om auktorisation.

1b. För att säkerställa enhetliga villkor för tillämpningen av punkt 1, ska Esma, i nära samarbete med ECBS, utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som fastställer en förteckning över indikatorer som ytterligare definierar de villkor som avses i punkt 1a.

Esma ska lägga fram dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den ... [12 månader efter denna ändringsförordnings ikraftträdande]. Kommissionens ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”.

2.  Artikel 17.3 ska ersättas med följande:

”3. Inom 30 arbetsdagar efter mottagandet av ansökan ska den behöriga myndigheten i samråd med Esma bedöma om ansökan är fullständig. Om ansökan inte är fullständig, ska den behöriga myndigheten ange en tidsfrist inom vilken den ansökande centrala motparten ska lämna ytterligare information. Efter mottagandet av sådan ytterligare information ska den behöriga myndigheten omedelbart översända denna till Esma och det kollegium som inrättats i enlighet med artikel 18.1. Den behöriga myndigheten ska efter att i samråd med Esma ha bedömt att ansökan är fullständig, underrätta den ansökande centrala motparten och medlemmarna i kollegiet om detta.”.

2a.  I artikel 17.4 ska fjärde stycket ersättas med följande:

”Om ett gemensamt yttrande som avses i tredje stycket inte har uppnåtts genom överenskommelse, och en enkel majoritet ▌av kollegiet har avgett ett negativt yttrande, får varje berörd behörig myndighet ▌inom 30 kalenderdagar efter antagandet av det negativa yttrandet hänskjuta frågan till Esma för avgörande i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010.”.

3.  Artikel 18 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Inom 30 kalenderdagar efter inlämnandet av en fullständig ansökan i enlighet med artikel 17 ska den centrala motpartens behöriga myndighet inrätta ett kollegium som främjar fullgörandet av de uppgifter som anges i artiklarna 15, 17, 49, 51 och 54.

Ordföranden för tillsynskommittén för ▌centrala motparter, som avses i artikel 22a ska leda och förvalta kollegiet.”.

(b)  Punkt 2 a ska ersättas med följande:

”a) De permanenta medlemmar av tillsynskommittén för ▌centrala motparter som avses i artikel 22a.2a.”.

(c)  Punkt 2 c ska ersättas med följande:

”c) De behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen av den centrala motpartens tre clearingmedlemmar ▌med de sammanlagt största bidragen under en ettårsperiod till den centrala motpartens obeståndsfond, som avses i artikel 42, i tillämpliga fall inbegripet ECB i förbindelse med de uppgifter som rör tillsynen av kreditinstitut inom ramen för en gemensam tillsynsmekanism i enlighet med rådets förordning (EU) nr 1024/2013(14), om de berörda myndigheterna uttrycker intresse av att delta i detta kollegium.

(ca)  I punkt 2 ska följande led införas som led ca:

”ca) De behöriga myndigheterna för andra clearingmedlemmar än de som avses i led c, med samtycke från den centrala motpartens behöriga myndighet. Dessa behöriga myndigheter ska begära samtycke från den centrala motpartens behöriga myndighet för att delta i kollegiet, och motivera sin begäran på basis av sin bedömning av de effekter som en central motparts finansiella svårigheter kan få för den finansiella stabiliteten på den lokala marknaden för den valuta den utger. Om den centrala motpartens behöriga myndighet avslår begäran ska den centrala motpartens behöriga myndighet lämna fullständiga och detaljerade skäl till detta skriftligen.”.

(cb)  I punkt 4 ska följande led införas som led ca:

”ca)  Utarbetande av ett yttrande till tillsynskommittén för centrala motparter om denna kommitté ska ge sitt samtycke eller rådfrågas i enlighet med artikel 21a.”.

(cc)  Följande punkt ska införas som punkt 4a:

”Om en medlem av kollegiet, på grundval av information som lämnats i enlighet med b, bedömer att en central motparts riskhanteringspraxis inte uppfyller alla de krav som fastställs i denna förordning eller på annat sätt orsakar brister i dess motståndskraft, får den medlemmen informera den behöriga myndigheten och kollegiet om frågan och begära att den diskuteras inom kollegiet. Ordföranden för kollegiet kan därefter föra upp en diskussion om den fråga som tagits upp av medlemmen på dagordningen för kollegiets nästa sammanträde. Efter denna diskussion ska ordföranden, om minst en tredjedel av kollegiets andra medlemmar än den som ursprungligen begärde en sådan diskussion stöder utarbetandet av en rekommendation för att behandla frågan och förbättra den centrala motpartens motståndskraft, be kollegiet att utarbeta en sådan rekommendation.

Kollegiet får anta den rekommendation som avses i första stycket med enkel majoritet bland sina medlemmar.

Inom 30 dagar från det att kollegiet antagit rekommendationen ska Esma bedöma frågan och rekommendationen och besluta om särskilda tillsynsåtgärder ska begäras i enlighet med artikel 21a.3.

Esma ska omedelbart informera den behöriga myndigheten och kollegiet. Den behöriga myndigheten ska hålla kollegiet informerat om eventuella åtgärder som vidtas eller avsaknad av åtgärder med avseende på rekommendationen.

Om den behöriga myndigheten inte har vidtagit några åtgärder inom 90 dagar efter antagandet av rekommendationen och om underlåtenheten att vidta åtgärder kan leda till att kraven i denna förordning inte uppfylls, får varje medlem av kollegiet, inom 30 dagar efter utgången av perioden på 90 dagar, hänskjuta frågan till Esma för avgörande i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010.”.

(cd)  Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6. För att säkerställa att kollegierna fungerar på ett enhetligt och samstämmigt sätt i hela unionen ska Esma, i nära samarbete med ECBS, utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som anger de villkor enligt vilka de unionsvalutor som avses i punkt 2 h ska anses som de mest relevanta och närmare anger de praktiska villkor som avses i punkt 5.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den ... [ett år efter dagen för denna ändringsförordnings ikraftträdande].

Kommissionens ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”.

3a.  I artikel 19 ska följande punkt införas som punkt 1a:

”1a. På begäran av en medlem i kollegiet och om det antas av en majoritet av kollegiet, får yttrandet inbegripa rekommendationer för att förbättra den centrala motpartens motståndskraft.”.

4.  Artikel 19.3 ska ersättas med följande:

”3. Kollegiets majoritetsyttrande ska antas med enkel majoritet bland dess medlemmar.

För kollegier bestående av upp till och med tolv medlemmar ska högst två kollegiemedlemmar från samma medlemsstat ha rösträtt och varje röstberättigad medlem ska ha en röst. För kollegier bestående av fler än tolv medlemmar ska högst tre medlemmar från samma medlemsstat ha rösträtt och varje röstberättigad medlem ska ha en röst.

Om ECB är medlem av kollegiet i enlighet med artikel 18.2 a, c och h ska den ha följande antal röster:

i) Maximalt två röster i kollegier med upp till och med tolv medlemmar.

ii) Maximalt tre röster i kollegier med fler än tolv medlemmar.

Kommissionens företrädare ska vara medlem utan rösträtt. Ordföranden för tillsynskommittén för▐ centrala motparter ska ha en röst, vice ordföranden för och ledamöterna i tillsynskommittén för centrala motparter ska vara medlemmar utan rösträtt i kollegierna.”.

5.  Artikel 20.6 ska ersättas med följande:

”6. Den centrala motpartens behöriga myndighet ska översända sitt utkast till beslut med fullständig motivering till Esma och medlemmarna i kollegiet, som ska ta hänsyn till reservationer från kollegiets medlemmar.”.

6.  Artikel 21 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Utan att den roll som innehas av kollegiet påverkas, ska de behöriga myndigheter som avses i artikel 22 i nära samverkan med Esma se över de system, strategier, processer och mekanismer som de centrala motparterna har inrättat för att följa denna förordning samt utvärdera de risker, som åtminstone ska omfatta finansiella, operativa och cyberrelaterade risker, som dessa centrala motparter är eller kan vara exponerade mot.”.

(b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Esma ska fastställa hur ofta och hur ingående den översyn och utvärdering som avses i punkt 1 ska genomföras med särskilt beaktande av verksamhetens storlek, systemvikt, art, omfattning, komplexitet och sammankoppling med andra finansmarknadsinfrastrukturer hos de berörda centrala motparterna. Översynen och utvärderingen ska uppdateras minst en gång årligen.

▌Centrala motparter ska när så krävs omfattas av lämpliga kontroller på plats. Personal från Esma kan besluta att delta i dessa kontroller på plats.

Den behöriga myndigheten ska till Esma vidarebefordra all information som den mottagit från den centrala motparten, och från berörd central motpart begära sådan information som Esma efterfrågar som den inte kan lämna.”.

(ba)  I punkt 6 a ska andra stycket ersättas med följande:

a) genomföra en inbördes utvärdering av den tillsynsverksamhet som utförs av samtliga behöriga myndigheter med avseende på centrala motparters auktorisation och tillsyn i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr 1095/2010 och en komparativ analys av riskhanteringspraxisen hos alla centrala motparter som har auktoriserats i enlighet med artikel 14 i denna förordning, och

”7.  I avdelning III kapitel 2 ska följande artiklar införas som artiklarna 21a, 21b och 21c:

”Artikel 21a

Förfaranden för samarbete och beslutsfattande med avseende på auktoriserade centrala motparter

1. Behöriga myndigheter ska, när de utför sina uppgifter i enlighet med artikel 22.1

a) upprätta utkast till beslut och överlämna dem till Esma för dess samtycke innan något av besluten antas enligt eller i samband med utförandet av sådana uppgifter som följer av de krav som anges i artiklarna 14, 15, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 och 49 i denna förordning,

b) upprätta utkast till beslut och överlämna dem till Esma för samråd innan något av besluten antas enligt eller i samband med utförandet av sådana uppgifter som följer av de krav som anges i artiklarna 24 och 54 i denna förordning, och

c) får anta, utan att på förhand överlämna dem till Esma för samtycke eller samråd, beslut som antas enligt eller i samband med utförandet av sådana uppgifter som följer av de krav som anges i artiklarna 7, 8, 16, 21, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52 och 53 i denna förordning och artiklarna 35 och 36 i förordning (EU) nr 600/2014.

3. Esma ska till behöriga myndigheter överlämna all relevant information som kan leda till antagandet av ett sådant beslut som avses i punkt 1 och får begära särskilda tillsynsåtgärder, inbegripet upphävande av auktorisation. Behöriga myndigheter ska informera Esma om eventuella åtgärder som myndigheterna sedan vidtar eller underlåter att vidta.

4. Om ett utkast till beslut överlämnas till Esma för samtycke i enlighet med punkt 1 a, ska Esmas samtycke anses ha getts så länge Esma inte föreslår ändringar eller invänder mot utkastet till beslut inom en period av högst 15 kalenderdagar efter det att Esma har underrättats om utkastet till beslut. Om Esma föreslår ändringar av eller invänder mot ett utkast till beslut ska Esma ange skriftliga, fullständiga och detaljerade skäl till detta.

5. Om ett utkast till beslut överlämnas till Esma för samtycke i enlighet med punkt 1 och Esma föreslår ändringar, får den behöriga myndigheten endast anta beslutet i dess av Esma ändrade form.

Om ett utkast till beslut överlämnas till Esma för samtycke i enlighet med punkt 1 a och Esma invänder mot ett utkast till förslag får den behöriga myndigheten inte anta förslaget.

6. Om ett utkast till beslut överlämnas till Esma för samtycke i enlighet med punkt 1 a och den behöriga myndigheten motsätter sig den föreslagna ändringen eller invändningen från Esma får den inom fem dagar inkomma med en motiverad begäran till den till den tillsynsstyrelse som avses i artikel 6.1 i förordning nr 1095/2010 för att bedöma invändningen eller ändringen. Tillsynsstyrelsen ska inom tio dagar från begäran antingen godkänna eller avslå Esmas invändningar eller ändringar, och punkt 5 ska gälla i enlighet därmed.

6a. Om ett utkast till beslut överlämnas till Esma för samråd i enlighet med punkt 1 b, ska Esma besvara begäran om samråd inom en period av högst 15 kalenderdagar efter det att Esma har underrättats om utkastet till beslut.

6b. Om ett utkast till beslut överlämnas till Esma för samråd i enlighet med punkt 1 b, ska den behöriga myndigheten vederbörligen beakta Esmas förslag.

7. Utan att det påverkar kommissonens befogenheter enligt artikel 258 i EUF-fördraget får Esma anta ett beslut riktat till en finansmarknadsaktör med krav på att denna vidtar nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt unionsrätten, däribland även krav på att upphöra med viss praxis i följande fall:

a) Om en behörig myndighet till följd av en invändning mot eller ändring av ett utkast till beslut från Esmas inte efterlever punkt 5.

b) Om en behörig myndighet efter en begäran av Esma i enlighet med punkt 3 inte vidtar den begärda åtgärden inom en rimlig tid och där detta leder till att finansmarknadsaktören bryter mot tillämpliga krav i avdelningarna IV och V i denna förordning.

Beslut som antagits enligt första stycket ska ha företräde framför varje tidigare beslut i samma ärende som antagits av de behöriga myndigheterna.

Artikel 21aaSamråd med utgivande centralbank

När det gäller beslut som antas enligt artiklarna 14, 15, 20, 41, 44, 46, 50 och 54 ska tillsynskommiten för centrala motparter samråda med varje utgivande centralbank som avses i artikel 18.2 h om de aspekter av utkastet till beslut som gäller den valuta den utger.

Varje utgivande centralbank ska svara på begäran om samråd inom 10 arbetsdagar från det att utkastet till beslut överlämnades.

Om tillsynskommittén för centrala motparter, med beaktande av artikel 24, bedömer att den faktiska situationen är en krissituation ska den period som avses i föregående stycke inte överstiga 24 timmar.

Vid utgången av perioden för samråd med de utgivande centralbankerna ska tillsynskommittén för centrala motparter eller den berörda behöriga myndigheten vidta alla nödvändiga åtgärder för att iaktta de ändringar som föreslagits av den berörda centralbanken.

Om ett utkast till beslut överlämnas till Esma för samtycke i enlighet med artikel 21.1 a eller för samråd i enlighet med artikel 21.1 b och den behöriga myndigheten i sitt utkast till beslut som ska överlämnas till tillsynskommittén för centrala motparter inte återspeglar de ändringar som föreslagits av en utgivande centralbank, ska tillsynskommittén för centrala motparter informera den berörda utgivande centralbanken skriftligen med fullständiga skäl och en förklaring till varje betydande avvikelse från de föreslagna ändringarna.

Artikel 21cAvgifter

1. Centrala motparter ska betala följande avgifter:

a) Avgifter kopplade till sådana ansökningar om auktorisation som avses i artikel 17 eller till ansökningar om godkännande i enlighet med artikel 25.

c) Årliga avgifter kopplade till Esmas uppgifter i enlighet med denna förordning.

1a. De avgifter som avses i punkt 1 ska vara proportionella mot den berörda centrala motpartens omsättning och till fullo täcka Esmas nödvändiga kostnader som är hänförliga till antingen auktorisation eller godkännande av den centrala motparten, beroende på vad som är tillämpligt, och till fullgörandet av dess uppgifter i enlighet med denna förordning.

2. Kommissionen ska i enlighet med artikel 82 anta en delegerad akt för att närmare ange följande:

a) Typer av avgifter.

b) I vilka fall avgifter ska betalas.

c) Avgiftsbelopp.

ca) Det sätt på vilket avgifterna ska betalas av följande enheter:

i) Centrala motparter som är etablerade i unionen och som är auktoriserade eller ansöker om auktorisation.

ii) Centrala motparter som är etablerade i ett tredjeland och som är godkända i enlighet med artikel 25.2.”

7a.  Följande artiklar ska införas:

Artikel 22aEsmas tillsynskommitté för centrala motparter

1. Esma ska inrätta en permanent intern kommitté i enlighet med artikel 41 i förordning (EU) nr 1095/2010 i syfte att förbereda beslut och utföra uppgifter som rör tillsynen över unionens och tredjeländers centrala motparter (tillsynskommitté för centrala motparter).

Tillsynskommittén för centrala motparter ska till tillsynsstyrelsen överlämna fullständiga utkast till beslut för antagande i enlighet med artikel 22c.

2. Tillsynskommittén för centrala motparter ska bestå av följande:

a) Permanenta medlemmar, nämligen

i) en ordförande (med rösträtt),

ii) en vice ordförande som ska utföra ordförandens uppgifter i dennes frånvaro (med rösträtt),

iii) fyra ledamöter (med rösträtt),

iv) en företrädare för ECB (utan rösträtt), och

v) en företrädare för kommissionen (utan rösträtt).

b) Icke-permanenta medlemmar, som är specifika för varje enskild central motpart för vilken tillsynskommittén för centrala motparter sammankallas, nämligen

i) en företrädare för den behöriga myndighet som avses i artikel 22 för varje central motpart etablerad i unionen för vilken tillsynskommittén för centrala motparter sammankallas; dessa företrädare ska ha rösträtt, men om en medlemsstat har utsett flera behöriga myndigheter ska denna medlemsstat inte ha mer än en rösträtt enligt denna punkt,

ii) en företrädare per relevant utgivande centralbank som avses i artikel 18.2 h för varje central motpart etablerad i unionen för vilken tillsynskommittén för centrala motparter sammankallas (utan rösträtt),

iii) om tillsynskommittén för centrala motparter har sammankallats avseende beslut och diskussioner som rör artiklarna 41, 44, 46, 50 och 54, företrädare för de utgivande centralbankerna för unionsvalutor som clearas eller som ska clearas av en central motpart för vilken tillsynskommittén för centrala motparter sammankallas som inte är medlemmar enligt led ii (utan rösträtt).

Ordföranden får, när så är lämpligt och nödvändigt, bjuda in såsom observatörer till tillsynskommittén för centrala motparters möten, andra medlemmar av kollegiet för den relevanta centrala motparten i enlighet med artikel 18.2.

Om tillsynskommittén för centrala motparter utövar någon av de uppgifter som avses i punkt 3 b, får myndigheter för centrala motparter från tredjeland som är godkända av Esma i enlighet med artikel 25 bjudas in, när så är lämpligt och nödvändigt, som observatörer.

Om beslut som rör artiklarna 25.2 a, 25.2 c, 25b, 41, 44 och 46 diskuteras får utgivande centralbanker för de finansiella instrument som clearas eller som ska clearas av en central motpart från tredjeland för vilken tillsynskommittén för centrala motparter sammankallas bjudas in att delta i tillsynskommittén för centrala motparters möten som observatörer.

Tillsynskommittén för centrala motparters möten ska sammankallas av dess ordförande på dennes initiativ eller på begäran av någon av medlemmarna. Tillsynskommittén för centrala motparter ska sammanträda minst fem gånger per år.

Om någon av tillsynskommittén för centrala motparters uppgifter inte hänför sig till någon specifik central motpart etablerad i unionen ska tillsynskommittén endast bestå av de permanenta medlemmar som avses i led a i denna punkt, alla de myndigheter som avses i led b i) och, i förekommande fall, de utgivande centralbanker som avses i led b ii) i denna punkt.

3. Tillsynskommittén för centrala motparter ska ansvara för att utarbeta utkast till beslut som ska överlämnas till tillsynsstyrelsen

a) om Esma ska ge sitt samtycke eller rådfrågas i enlighet med artikel 21a, och

b) om Esma erkänner och övervakar centrala motparter från tredjeländer i enlighet med artiklarna 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25m och 25n.

4. Ordföranden för tillsynskommittén för centrala motparter och ledamöterna enligt artikel 22a.1 a i ska vara oberoende yrkespersoner på heltid. De ska utses på grundval av meriter, färdigheter, kunskaper om clearing, post-trading och finansiella frågor samt av erfarenheter med relevans för tillsyn och reglering av centrala motparter. De ska utses på grundval av ett öppet urvalsförfarande som anordnas av kommissionen, varvid principerna om balans mellan könen, erfarenhet och kvalifikationer ska respekteras. Europaparlamentet och rådet ska vederbörligen och i god tid informeras om varje steg i det förfarandet.

Mandatperioden för ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna för tillsynskommittén för centrala motparter ska vara fem år och får förnyas en gång. Ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i för tillsynskommittén för centrala motparter ska inte ha något annat ämbete på unionsnivå eller på nationell eller internationell nivå.

Kommissionen ska, i samråd med nationella tillsynsmyndigheter, tillhandahålla Europaparlamentet en kortlista över kandidater för uppdragen som ordförande, vice ordförande och ledamöter, och informera rådet om denna kortlista.

Kommissionen ska för Europaparlamentets godkännande lämna in ett förslag för utnämningen av ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna. Efter det att förslaget godkänts ska rådet anta ett genomförandebeslut för att utse ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna. Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet.

Om ordföranden, vice ordföranden eller någon av ledamöterna inte längre uppfyller de krav som ställs för att han eller hon ska kunna utföra sina uppgifter, eller har befunnits skyldig till ett allvarligt fel, får rådet efter ett förslag från kommissionen som har godkänts av Europaparlamentet anta ett genomförandebeslut om att skilja personen i fråga från hans eller hennes uppdrag. Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet.

Europaparlamentet eller rådet får meddela kommissionen att de anser att kraven för att skilja ordföranden, vice ordföranden eller någon av ledamöterna för tillsynskommittén för centrala motparter från dennes uppdrag är uppfyllda, och kommissionen ska härvidlag vidta åtgärder.

5. Tillsynskommittén för centrala motparter ska ha särskild personal med tillräcklig kunskap, kompetens och erfarenhet och ska tilldelas tillräckliga resurser av Esma för att kunna utföra sina uppgifter.

6. Tillsynskommittén för centrala motparter ska underrätta det relevanta tillsynskollegiet om det fullständiga utkast till beslut som det förelägger tillsynsstyrelsen i enlighet med punkt 1.

7. Tillsynskommittén för centrala motparter ska se till att medlemmarna av det kollegium som avses i artikel 18.2 och de myndigheter som avses i artikel 25.3 i förordning (EU) nr 648/2012 och ESRB, i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1092/2010, har tillgång till alla uppgifter de behöver för att utföra sina uppgifter.

Artikel 22bOberoende

När det gäller de uppgifter som ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i tillsynskommittén för centrala motparter ska varken begära eller ta emot instruktioner från unionens institutioner eller organ, regeringen i någon medlemsstat eller något annat offentligt eller privat organ. Varken medlemsstater, unionens institutioner eller organ, eller något annat offentligt eller privat organ får försöka påverka ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna för tillsynskommittén för centrala motparter enligt artikel 22a.1 a i) i samband med att personen i fråga utövar sina uppgifter. I enlighet med de tjänsteföreskrifter som avses i artikel 68 i förordning (EU) nr 1095/2010 är ordförande, vice ordföranden och ledamöterna i tillsynskommittén för centrala motparter enligt artikel 22a.1 a, efter att ha lämnat tjänsten, fortsatt skyldiga att uppträda med heder och omdöme när det gäller att acceptera vissa uppgifter eller ta emot vissa förmåner.

Ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i tillsynskommittén för centrala motparter ska bli föremål för en lämplig övergångsperiod innan denna position tillträds och efter det att rollen fullgjorts.

Artikel 22cRapportering

1. Europaparlamentet eller rådet får uppmana ordföranden, vice ordföranden eller någon av ledamöterna i tillsynskommittén för centrala motparter att göra ett uttalande, med full respekt för deras oberoende. De ska göra ett uttalande inför Europaparlamentet och besvara alla eventuella frågor från dess ledamöter när så krävs.

2. Ordföranden för tillsynskommittén för centrala motparter ska, på begäran och minst 15 dagar före det uttalande som avses i punkt 1, skriftligen rapportera om tillsynskommitténs huvudsakliga verksamhet till Europaparlamentet.

3. Ordföranden ska också rapportera all relevant information som Europaparlamentet begär på ad hoc-basis.

4. På begäran ska ordföranden för tillsynskommittén för centrala motparter hålla konfidentiella muntliga diskussioner bakom stängda dörrar med ordföranden och vice ordförandena för Europaparlamentets ansvariga utskott när sådana diskussioner är nödvändiga för att Europaparlamentet ska kunna utöva sina befogenheter enligt EUF-fördraget.

5. Vid utredningar som utförs av Europaparlamentet ska tillsynskommittén för centrala motparter samarbeta med Europaparlamentet, inom ramen för EUF-fördraget och de förordningar som avses i artikel 226 i detta. Inom sex månader från utnämningen av ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i tillsynskommittén för centrala motparter ska tillsynskommittén för centrala motparter och Europaparlamentet komma överens om lämpliga arrangemang för det praktiska genomförandet av demokratiskt ansvarsutkrävande och tillsyn av utövandet av de uppgifter som tillsynskommittén för centrala motparter tilldelats genom denna förordning. Om inte annat följer av Europaparlamentets befogenheter enligt artikel 226 i EUF-fördraget, ska dessa arrangemang bland annat omfatta tillgång till information, inbegripet regler om hantering och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade eller andra sekretessbelagda uppgifter, samarbete vid utfrågningar, konfidentiella muntliga diskussioner, rapporter, svar på frågor, utredningar och information om förfarandet för att utse ordföranden, vice ordföranden och de ledamöter som avses i artikel 22a.1 a i den här förordningen.

Artikel 22dBeslutsfattande inom tillsynskommittén för centrala motparter

Tillsynskommittén för centrala motparter ska fatta beslut med enkel majoritet bland sina medlemmar. Vid lika röstetal ska ordföranden ha utslagsröst.

Artikel 22eBeslutsfattande i tillsynsstyrelsen

När det gäller utkast till beslut som överlämnas i enlighet med artikel 21a.1 och med avseende på artiklarna 14, 15, 20, 41, 44, 46, 50 och 54, och, för centrala motparter som klassificerats som centrala motparter i kategori 2 i enlighet med artikel 25.2a, när det gäller utkast till beslut som överlämnas med avseende på artikel 25a, 25.2a, 25.2b, 25.2c och 25.5, ska de utkast till beslut som överlämnas av tillsynskommittén för centrala motparter antas med enkel majoritet av ledamöterna i tillsynsstyrelsen.

När det gäller beslut i enlighet med andra artiklar än de som avses i första stycket, ska de utkast till beslut som överlämnas av tillsynskommittén för centrala motparter betraktas som antagna om de godkänns med enkel majoritet, förutsatt att de inte avvisas av medlemmar som representerar en blockerande minoritet av rösterna enligt definitionen i artikel 16.4 i EU-fördraget och artikel 3 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser inom tio arbetsdagar från det att de överlämnades.

I särskilt brådskande fall ska fristen för att behandla ett utkast till beslut inte överskrida 24 timmar. Om tillsynskommittén förkastar ett utkast till beslut ska den skriftligen motivera detta.

8.  Artikel 24 ska ersättas med följande:

”Den centrala motpartens behöriga myndighet eller annan relevant myndighet ska utan onödigt dröjsmål underrätta Esma, kollegiet, berörda ECBS-medlemmar och andra berörda myndigheter om krissituationer som berör en central motpart, inklusive utveckling på finansmarknader som kan inverka negativt på marknadens likviditet, den penningpolitiska transmissionen, ett väl fungerande betalningssystem och det finansiella systemets stabilitet i någon av de medlemsstater där den centrala motparten eller någon av dess clearingmedlemmar är etablerad.”.

9.  Artikel 25 ska ändras på följande sätt:

(-a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

  ”1. En i ett tredjeland etablerad central motpart får endast tillhandahålla clearingtjänster till clearingmedlemmar eller handelsplatser som är etablerade i unionen om denna centrala motpart är godkänd av Esma antingen i enlighet med det förfarande som fastställs i punkt 2 eller det förfarande som fastställs i punkt 4.

(a)  I punkt 2 ska följande led läggas till som led e:

e) Det har inte fastställts att den centrala motparten är systemviktig eller sannolikt kommer att bli systemviktig i enlighet med punkt 2a, och den är därför en central motpart i kategori 1.

(b)  Följande punkter ska införas som punkterna 2a, 2b och 2c:

”2a. Esma ska, efter samråd med de utgivande centralbankerna för de mest relevanta unionsvalutorna för de finansiella instrument som clearats eller som ska clearas av den centrala motparten, fastställa om en central motpart är systemviktig eller sannolikt kommer att bli systemviktig för den finansiella stabiliteten i unionen eller för en eller flera av medlemsstaterna (central motpart i kategori 2) genom att beakta samtliga följande kriterier:

a) Den centrala motpartens verksamhets art, storlek och komplexitet i unionen samt annan verksamhet som den centrala motparten utför utanför unionen, i den mån denna verksamhet sannolikt kommer att påverka den centrala motpartens övergripande komplexitet, inbegripet

i) det aggregerade värdet av varje unionsvaluta som clearas av den centrala motparten, eller den i clearingverksamhet verksamma centrala motpartens aggregerade exponering mot sina clearingmedlemmar i unionen och, i största möjliga utsträckning, deras kunder och indirekta kunder som är etablerade i unionen, inbegripet om någon av dessa medlemmar eller kunder har identifierats som globala systemviktiga institut eller andra systemviktiga institut i enlighet med artikel 131 i direktiv 2013/36/EU,

ii) den centrala motpartens riskprofil när det gäller bland annat rättsliga, operativa och affärsmässiga risker, med särskild uppmärksamhet på cyberrisker.

b) Följderna av att den centrala motparten fallerar eller drabbas av störningar för finansmarknaderna, finansinstitut eller det finansiella systemet som helhet, eller för den finansiella stabiliteten i unionen eller för en eller flera av medlemsstaterna.

c) Strukturen på den centrala motpartens clearingmedlemskap och strukturen på dess clearingmedlemmars nätverk av kunder och indirekta kunder, om dessa lätt kan identifieras, i synnerhet den andel av dess clearingmedlemmar och deras kunder och indirekta kunder som är etablerade i unionen.

d) Den centrala motpartens förhållande till, beroende av eller annan interaktion med andra finansmarknadsinfrastrukturer, andra finansinstitut och det finansiella systemet som helhet i den mån dessa former av interaktion sannolikt kommer att påverka det finansiella systemet i unionen eller i en eller flera av dess medlemsstater.

da) De omedelbara följderna och följderna på medellång sikt av den centrala motpartens fallissemang eller störningar för likviditeten på de marknader den betjänar eller för de utgivande centralbankernas genomförande av penningpolitiken.

Kommissionen ska [inom 12 månader från och med ikraftträdandet av denna förordning] anta en delegerad akt i enlighet med artikel 82 för att närmare ange de kriterier som fastställs i första stycket.

2b. Om Esma fastställer att en central motpart är systemviktig eller sannolikt kommer att bli systemviktig (central motpart i kategori 2) i enlighet med punkt 2a ska Esma endast godkänna den centrala motparten om följande villkor utöver villkoren i artikel 25.2 a, b, ▌ och d är uppfyllda:

a) Den centrala motparten uppfyller vid tidpunkten för godkännandet, och därefter fortlöpande, kraven i artikel 16 och i avdelningarna IV och V. Esma ska i enlighet med artikel 25a.2 ta hänsyn till i vilken utsträckning den centrala motpartens uppfyllnad av dessa krav motsvaras av den centrala motpartens uppfyllnad av jämförbara krav i tredjelandet.

b) Den centrala motparten uppfyller eller har vidtagit lämpliga åtgärder för att fortlöpande uppfylla alla följande krav som de utgivande centralbankerna för de mest relevanta unionsvalutorna som clearats eller som ska clearas av en central motpart från tredjeland kan ha infört i samband med utövandet av penningpolitik:

i) Rapportering av all begärd information till den relevanta utgivande centralbanken om denna information inte på annat sätt erhållits av Esma ▌.

ii) Ett åtagande från den centrala motparten att till fullo och vederbörligen samarbeta med den utgivande centralbanken i samband med dess bedömning av den centrala motpartens motståndskraft vid negativa marknadsförhållanden.

iii) Den centrala motparten har öppnat ett endagsinlåningskonto i den utgivande centralbanken i enlighet med den utgivande centralbankens relevanta tillträdeskriterier och krav.

iv) Tillämpning i exceptionella situationer av villkor i överensstämmelse med de krav som fastställs i artikel 16 och i avdelningarna IV och V i denna förordning, inom ramen för den utgivande centralbankens befogenheter när det gäller kontroller av likviditetsrisk, avvecklingsarrangemang, marginaler, säkerheter eller samverkansöverenskommelser, i syfte att åtgärda systemrelaterade likviditetsrisker som påverkar den penningpolitiska transmissionen eller smidigt fungerande betalningssystem.

Inom 150 dagar efter det att en fullständig ansökan har lämnats in ska de berörda utgivande centralbankerna tillhandahålla Esma en skriftlig bekräftelse på att den centrala motparten följer kraven, eller har vidtagit lämpliga åtgärder för att fortlöpande följa de krav som avses i första stycket.

Om de relevanta utgivande centralbankerna inte har lämnat ett skriftligt svar till Esma om huruvida den centrala motparten uppfyller ett eller flera av de krav som anges i leden i–iv får Esma betrakta dessa krav som uppfyllda.

Den utgivande centralbanken ska till den centrala motparten och Esma lämna en vederbörligen underbyggd och motiverad förklaring till sitt beslut att införa något av de krav som anges i första stycket på grundval av beslutets relevans för penningpolitiken.

Om något av de krav som anges i första stycket införs av den utgivande centralbanken efter det att den centrala motparten har beviljats godkännande, ska den centrala motparten omedelbart uppfylla dessa krav i enlighet med artikel 25b och den utgivande centralbanken ska omedelbart informera Esma.

Krav som införs av en centralbank enligt led iv i första stycket ska införas för en period av högst sex månader. Om centralbanken anser att den exceptionell situation som avses i led iv i första stycket kvarstår kan den, vid utgången av den första perioden, efter samråd med kommissionen och Esma, fortsätta att tillämpa dessa krav för en ytterligare period av högst sex månader.

Varje utgivande centralbank kan till kommissionen lämna en vederbörligen motiverad begäran om att lägga till ett eller flera krav till den lista som fastställs i första stycket.

På grundval av en sådan begäran får kommissionen anta en delegerad akt för att lägga till de berörda kraven till den lista som fastställs i första stycket, eller bevilja en förlängning av de krav som införts i enlighet med led iv i det stycket.

Om kommissionen, efter en begäran som lämnats in av en centralbank, beslutar att inte till den lista som fastställs i första stycket lägga till ett eller flera av de krav som centralbanken efterfrågade i sin begäran, ska den skriftligen lämna fullständiga och detaljerade skäl till sitt beslut till den berörda centralbanken.

c) Den centrala motparten har till Esma gett ett skriftligt meddelande, undertecknat av dess juridiska ombud, med den centrala motpartens ovillkorliga samtycke att inom 10 arbetsdagar efter en begäran från Esma, lämna alla dokument, register, all information och all data som den centrala motparten innehar vid tidpunkten för begäran och att ge Esma tillgång till alla den centrala motpartens lokaler, tillsammans med ett motiverat yttrande från en oberoende jurist som bekräftar att det samtycke som uttryckts är giltigt och verkställbart enligt relevant tillämplig lag.

d) Den centrala motparten har vidtagit alla nödvändiga åtgärder och infört alla nödvändiga förfaranden för att säkerställa effektiv uppfyllnad av de krav som anges i leden a och c.

da) Samarbetsavtal har ingåtts i enlighet med punkt 7a.

e) Kommissionen har inte antagit en genomförandeakt i enlighet med punkt 2c.

2c. Esma får, efter överenskommelse med de utgivande centralbankerna för de mest relevanta unionsvalutorna som clearats eller som ska clearas av den centrala motparten från tredjeland, konstatera att den centrala motparten har så stor systemvikt att uppfyllnad av de villkor som anges i punkt 2b inte i tillräcklig utsträckning säkerställer den finansiella stabiliteten i unionen eller en eller flera av medlemsstaterna ▐. I sådana fall ska Esma rekommendera att kommissionen antar en delegerad akt som förbjuder godkännandet av den berörda centrala motparten enligt punkterna 2 eller 2b.

Esma får i sin analys fastställa specifika clearingtjänster eller clearingverksamheter som den anser endast ska tillhandahållas till clearingmedlemmar och handelsplatser som är etablerade i unionen av en central motpart som beviljats auktorisation i enlighet med artikel 14.

Rekommendationen ska åtföljas av en analys av samtliga följande delar:

a) De delar som avses i artikel 25.2a a–da.

b) Egenskaperna hos de clearingtjänster som tillhandahålls av den centrala motparten, i synnerhet de krav på likviditet och fysisk avveckling som är knutna till tillhandahållandet av sådana tjänster, och den dithörande sannolikheten, i händelse av en allvarlig stressituation, för att den centrala motparten måste ansöka om likviditetsstöd från centralbanker.

c)  Tillgången till fungerande potentiella alternativ som ersättning för tillhandahållandet av de berörda clearingtjänsterna i de berörda valutorna för clearingmedlemmar, deras kunder och indirekta kunder som är etablerade i unionen.

d) Förekomsten och arten av likviditetsstödsmekanismer som finns tillgängliga för den centrala motparten i dennes hemland och förekomsten av andra riskreduceringssystem.

e) De potentiella konsekvenserna av att inkludera utestående clearade kontrakt som innehas av den centrala motparten i tillämpningsområdet för genomförandeakten.

f) De potentiella konsekvenserna i fråga om kostnader och nytta av att den centrala motparten måste ansöka om auktorisation i unionen för

i) den centrala motpartens clearingmedlemmar och deras kunder och indirekta kunder som är etablerade i unionen,

ii) den centrala motpartens anknutna och funktionsdugliga finansmarknadsinfrastrukturer,

iii) den finansiella stabiliteten i unionen eller i en eller flera av dess medlemsstater, inbegripet huruvida systemriskerna minskas som en följd av att den centrala motparten måste ansöka om auktorisation i unionen.

På grundval av den rekommendation som avses i första stycket och den åtföljande bedömningen av den får kommissionen anta den delegerade akt som avses i första stycket, vilken ska specificera att vissa eller alla tjänster som tillhandahålls av den centrala motparten i fråga ▌endast får tillhandahållas clearingmedlemmar och handelsplatser som är etablerade i unionen av en central motpart som auktoriserats i enlighet med artikel 14, i tillämpliga fall efter en anpassningsperiod. Denna delegerade akt kan specificera något av följande:

a) En lämplig anpassningsperiod för den centrala motparten, dess clearingmedlemmar och deras kunder.

b) De villkor enligt vilka den centrala motparten tillfälligt kan godkännas under den anpassningsperiod som avses i a.

c) Eventuella åtgärder som ska vidtas under anpassningsperioden för att begränsa de potentiella kostnaderna för clearingmedlemmar och deras kunder, särskilt dem som är etablerade i unionen.

(ba)  Punkt 3 ska ändras på följande sätt:

  (i) inledningsfrasen ska ersättas med följande:

  ”3.  När Esma bedömer om de villkor som avses i punkt 2 eller 2a, beroende på vad som är tillämpligt, är uppfyllda ska myndigheten samråda med

  (ii) Led f ska ersättas med följande:

  ”f)   de centralbanker som utger alla unionsvalutorna för de finansiella instrument som clearats eller som ska clearas av den centrala motparten från tredjeland.”.

(bb)  I punkt 4 ska sjätte stycket ersättas med följande:

  ”Esma ska på sin webbplats offentliggöra en förteckning över de centrala motparter som godkänts i enlighet med denna förordning, tillsammans med en angivelse av om de är centrala motparter i kategori 1 eller kategori 2.”

(c)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

“5. Esma ska efter samråd med de myndigheter och enheter som avses i punkt 3 se över godkännandet av en central motpart som är etablerad i ett tredjeland enligt följande:

a) Om den berörda centrala motparten har börjat erbjuda fler slags verksamheter och tjänster i unionen.

b) Minst vartannat år, om den berörda centrala motparten clearar ett belopp avseende finansiella instrument denominerade i unionsvalutor som för de berörda valutorna överstiger de tröskelvärden som fastställs i de tekniska standarder för tillsyn som avses i femte stycket.

c) Minst vart femte år i alla andra fall.

Denna översyn ska genomföras i enlighet med i punkterna 2, 3 och 4.

Efter denna översyn, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2c och med vederbörlig hänsyn till de kriterier som fastställs i punkt 1a, får Esma antingen

a) fastställa, i enlighet med punkt 2a, att en central motpart i kategori 1 har blivit eller sannolikt kommer att bli betydande för den finansiella stabiliteten i unionen eller i en eller flera av dess medlemsstater, och därför ska omklassificeras som en central motpart i kategori 2,

b) fastställa att en central motpart i kategori 2 inte längre är eller sannolikt kommer att bli betydande för den finansiella stabiliteten i unionen eller i en eller flera av dess medlemsstater, och därför ska omklassificeras som en central motpart i kategori 1, eller

c) fastställa att den berörda centrala motpartens betydelse är oförändrad och låta klassificeringen av denna centrala motpart förbli oförändrad.

Om Esma, efter den översyn som avses i första stycket, fastställer att en central motpart från tredjeland som Esma tidigare godkänt som en central motpart i kategori 1 bör omklassificeras som en central motpart i kategori 2, ska Esma fastställa en lämplig anpassningsperiod, som inte får överskrida 12 månader och vid utgången av vilken den centrala motparten måste uppfylla de krav som avses i punkt 2b.

Esma får efter en motiverad begäran från den centrala motparten eller en behörig myndighet för någon av den centrala motpartens clearingmedlemmar som är etablerade i unionen, förlänga denna anpassningsperiod med högst 6 månader, om en sådan förlängning är motiverad av exceptionella omständigheter och de särskilda behoven hos den centrala motpartens clearingmedlemmar som är etablerade i unionen.

5a. Esma ska, i samråd med medlemmarna i ECBS, utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att närmare ange det tröskelvärde för varje unionsvaluta som avses i led b i första stycket i punkt 5.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den... [12 månader efter ikraftträdandet av denna ändringsförordning].

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

(d)  Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6. Kommissionen ska anta en genomförandeakt enligt artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 som fastställer

a) att den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i ett tredjeland säkerställer att de centrala motparter som är auktoriserade i detta tredjeland fortlöpande följer rättsligt bindande krav som är likvärdiga med de krav som fastställs i avdelning IV i den här förordningen,

b) att dessa centrala motparter fortlöpande är föremål för effektiv tillsyn och verkställighet i detta tredjeland,

c) att tredjelandets regelverk föreskriver ett effektivt likvärdigt system för godkännande av de centrala motparter som är auktoriserade i enlighet med tredjeländers rättsordningar.

Kommissionen får, för tillämpningen av den genomförandeakt som avses i första stycket, kräva att kraven i denna i praktiken uppfylls fortlöpande av ett tredjeland och att Esma effektivt utövar sitt ansvar gentemot centrala motparter från tredjeland som godkänts enligt punkterna 2 och 2b eller sitt ansvar att övervaka, som avses i punkt 6b, inbegripet genom att godkänna och tillämpa de samarbetsarrangemang som avses i punkt 7.”.

(e)  Följande punkter ska införas som punkt 6a och punkt 6b:

”6a. Kommissionen ska anta en delegerad akt i enlighet med artikel 82 för att närmare ange de kriterier som avses i punkt 6 a, b och c.

6b. Esma ska övervaka utvecklingen när det gäller reglering och tillsyn i tredjeländer för vilka genomförandeakter har antagits i enlighet med punkt 6.

Om Esma konstaterar att utvecklingen när det gäller reglering eller tillsyn i dessa tredjeländer kan påverka den finansiella stabiliteten i unionen eller i en eller flera av medlemsstaterna ska Esma konfidentiellt och utan dröjsmål informera kommissionen, Europaparlamentet och rådet.

Esma ska en gång om året förelägga kommissionen en konfidentiell rapport om utvecklingen när det gäller reglering och tillsyn i de tredjeländer som avses i första stycket.”.

(f)  Punkt 7 första meningen ska ersättas med följande:

”7. Om, efter den bedömning som gjorts enligt punkt 2a, en central motpart har fastställts som en central motpart i kategori 1, ska Esma upprätta effektiva samarbetsarrangemang med de berörda behöriga myndigheter i tredjeländer vars rättsliga och tillsynsmässiga regelverk har godkänts som likvärdiga med denna förordning i enlighet med punkt 6.”

(g)  I punkt 7 ska följande led läggas till som led e:

”d) Förfarandena för samordning av tillsynsverksamheten, inbegripet godkännandet från tredjelands myndigheter att tillåta utredningar och kontroller på plats enligt artiklarna 25d respektive 25e.

e) De förfaranden som krävs för en effektiv övervakning av utvecklingen när det gäller reglering och tillsyn i det berörda tredjelandet.”.

(ga)  I punkt 7 ska följande led läggas till:

”f) Förfaranden för samarbete i de situationer som avses i artikel 24, inklusive följande:

i) En överenskommelse med de berörda behöriga myndigheterna i tredjeländer om att informera Esma och de utgivande centralbankerna för de mest relevanta unionsvalutor som clearats eller som ska clearas av den centrala motparten från tredjeland utan otillbörligt dröjsmål om varje sådan situation som gäller en central motpart som dessa myndigheter utövar tillsyn över.

ii) En överenskommelse med de berörda behöriga myndigheterna i tredjeländer om att på lämpligt sätt involvera Esma och de utgivande centralbankerna för de mest relevanta unionsvalutor som clearats eller som ska clearas av den centrala motparten från tredjeland i beslut som fattas i sådana situationer.

(gb)  I punkt 7 ska följande stycke läggas till:

”Esma ska samråda med de utgivande centralbankerna för de mest relevanta unionsvalutor som clearats eller som ska clearas av den centrala motparten från tredjeland vid utarbetandet av de bestämmelser i samarbetsarrangemangen som rör de frågor som avses i led f.”

(gc)  I artikel 25 ska följande punkter införas som punkt 7a och punkt 7b:

”7a. Om, efter den bedömning som gjorts enligt punkt 2a, en central motpart har fastställts som en central motpart i kategori 2, ska Esma upprätta effektiva samarbetsarrangemang med de berörda behöriga myndigheter i tredjeländer vars rättsliga och tillsynsmässiga regelverk har godkänts som likvärdiga med denna förordning i enlighet med punkt 6. I sådana arrangemang ska minst följande anges:

a) Mekanismen för informationsutbyte mellan Esma och de behöriga myndigheterna i de berörda tredjeländerna, inbegripet tillgång till all information som begärs av Esma om centrala motparter som är auktoriserade i dessa tredjeländer och utbyte av information och rapportering i samband med betydande ändringar av riskmodeller och riskparametrar, utvidgning av den centrala motpartens verksamheter och tjänster, ändringar av kundkontostrukturen och vid användningen av betalningssystem som i hög grad påverkar unionen.

b) Mekanismen för omedelbar underrättelse till Esma när en behörig myndighet i ett tredjeland bedömer att en central motpart från tredjeland som den utövar tillsyn av bryter mot villkoren för sin auktorisation eller annan lagstiftning som den omfattas av.

c) Mekanismen för omedelbar underrättelse till Esma från en behörig myndighet i ett tredjeland när en central motpart som den utövar tillsyn av har beviljats rätt att tillhandahålla clearingtjänster till clearingmedlemmar eller kunder som är etablerade i unionen.

d) Förfarandena för samordning av tillsynsverksamheten, inbegripet godkännandet från tredjelands myndigheter att tillåta utredningar och kontroller på plats enligt artiklarna 25d respektive 25e.

e) De förfaranden som krävs för en effektiv övervakning av utvecklingen när det gäller reglering och tillsyn i det berörda tredjelandet.

f) Tredjelandets behöriga myndigheters uttryckliga samtycke till att dela uppgifter de tillhandahåller enligt a–d med de myndigheter som avses i punkt 3, med iakttagande av de krav på tystnadsplikt som fastställs i artikel 83.

g) Om beslutsrätt beviljas Esma i enlighet med artikel 25b, förfaranden för att säkerställa att dessa rättigheter faktiskt tillämpas.

h) Förfaranden för samarbete i de situationer som avses i artikel 24, inklusive följande:

i) En överenskommelse med de berörda behöriga myndigheterna i tredjeländer om att informera Esma och de utgivande centralbankerna för de mest relevanta unionsvalutor som clearats eller som ska clearas av den centrala motparten från tredjeland utan otillbörligt dröjsmål om varje sådan situation som gäller en central motpart som dessa myndigheter utövar tillsyn av.

ii) En överenskommelse med de berörda behöriga myndigheterna i tredjeländer om att på lämpligt sätt involvera Esma och de utgivande centralbankerna för de mest relevanta unionsvalutor som clearats eller som ska clearas av den centrala motparten från tredjeland i beslut som fattas i sådana situationer.

Esma ska samråda med de utgivande centralbankerna för de mest relevanta unionsvalutor som clearats eller som ska clearas av den centrala motparten från tredjeland vid utarbetandet av de bestämmelser i samarbetsarrangemangen som rör de frågor som avses i led f.

7b. Om Esma anser att ett tredjelands behöriga myndighet underlåter att tillämpa någon av de bestämmelser som fastställts i ett samarbetsarrangemang som ingåtts i överensstämmelse med punkt 7 eller 7a, ska Esma konfidentiellt och utan dröjsmål underrätta kommissionen om detta. I sådana fall får kommissionen besluta att se över den genomförandeakt som antagits i enlighet med punkt 6.”

10.  Följande artiklar ska införas som artiklarna 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25k, 25l, 25m och 25n

”Artikel 25aJämförbar kravuppfyllnad

1. En central motpart som avses i artikel 25.2b a får inkomma med en motiverad begäran om att Esma ska bedöma huruvida den genom uppfyllandet av tredjelandets tillämpliga ramar kan anses uppfylla krav som är jämförbara med kraven i artikel 25.2b a och med kraven i artikel 16 och i avdelningarna IV och V.

På grundval av den mottagna begäran ska Esma göra den bedömning som avses i första stycket. Vid sin bedömning ska Esma beakta bestämmelserna i den genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 25.6.

Om Esma på grundval av denna bedömning drar slutsatsen att den centrala motparten uppfyller de krav som avses i artikel 25.2b a och som anges i artikel 16 och avdelningarna IV och V genom att den centrala motparten uppfyller jämförbara krav som är tillämpliga i tredjelandet, ska Esma beakta denna slutsats inom ramen för artikel 25.2b a.

2. Den begäran som avses i punkt 1 ska innehålla det sakunderlag som behövs för att utreda om jämförbar kravuppfyllnad föreligger, och ange skälen till varför ett uppfyllande av de krav som är tillämpliga i det berörda tredjelandet motsvarar ett uppfyllande av kraven i artikel 16 och i avdelningarna IV och V.

3. Kommissionen ska, för att säkerställa att den bedömning som avses i punkt 1 verkligen tar hänsyn till de regulatoriska målen med kraven i artikel 16 och i avdelningarna IV och V samt hela unionens intressen, anta en delegerad akt som närmare anger följande:

a) Vilka faktorer en bedömning enligt punkt 1 åtminstone ska omfatta.

b) Former och villkor för hur en sådan bedömning ska göras.

Kommissionen ska anta den delegerade akt som avses i första stycket i enlighet med artikel 82.

Artikel 25bFortlöpande uppfyllande av villkoren för godkännande

1. Esma ska ansvara för utförandet av uppgifter till följd av denna förordning som rör tillsynen av att godkända centrala motparter i kategori 2 fortlöpande uppfyller de krav som avses i artikel 25.2b a.

Esma ska kräva att varje central motpart i kategori 2 minst en gång om året bekräftar att de krav som avses i artikel 25.2b a, b, c, d och e fortfarande uppfylls.

Om den utgivande centralbank som avses i artikel 18.2 h anser att en central motpart i kategori 2 inte längre uppfyller villkoret i artikel 25.2b b ska den omedelbart underrätta Esma om detta.

1a.  Om Esma mottar en underrättelse enligt punkt 1 tredje stycket eller om en central motpart i kategori 2 underlåter att tillhandahålla Esma den bekräftelse som avses i punkt 1 andra stycket, ska det anses att den centrala motparten inte längre uppfyller villkoren för godkännande i enlighet med artikel 25.2b och det förfarande som fastställs i artikel 25m.2–4 ska därför tillämpas.

2. När det gäller beslut ▌enligt artiklarna 41, 44, 46, 50 och 54 ska tillsynskommittén för centrala motparter samråda med varje utgivande centralbank för de mest relevanta unionsvalutor som clearats eller som ska clearas av den centrala motparten från tredjeland om de aspekter av utkastet till beslut som gäller den valuta den utger.

Varje utgivande centralbank ska svara på Esmas begäran om samråd inom 10 arbetsdagar från det att utkastet till beslut överlämnades.

Om tillsynskommittén för centrala motparter, med beaktande av artikel 24, bedömer att den faktiska situationen är en krissituation, ska den period som avses i föregående stycke inte överstiga 24 timmar.

Vid utgången av perioden för samråd med de utgivande centralbankerna ska tillsynskommittén för centrala motparter vidta alla nödvändiga åtgärder för att iaktta de ändringar som föreslagits av dem.

Om tillsynskommittén för centrala motparter i sitt utkast till beslut som ska överlämnas till tillsynsstyrelsen inte återspeglar de ändringar som föreslagits av en utgivande centralbank, ska tillsynskommittén för centrala motparter informera den berörda utgivande centralbanken skriftligen med fullständiga skäl och en förklaring till varje betydande avvikelse från dessa ändringar.

3. Esma ska, i nära samarbete med myndigheterna i tredjeländer, utgivande centralbanker och ESRB, bedöma godkända centrala motparters förutsättningar att stå emot en ogynnsam utveckling på marknaden i enlighet med artikel 32.2 i förordning (EU) nr 1095/2010. Esma ska i dessa bedömningar åtminstone inkludera finansiella, operativa och cyberrelaterade risker och säkerställa överensstämmelse med de bedömningar av motståndskraften hos unionens centrala motparter som utförts i enlighet med artikel 21.6 b i denna förordning.

Artikel 25baKollegium för centrala motparter från tredjeland

1. Esma ska inrätta ett kollegium för centrala motparter från tredjeland i syfte att underlätta utbytet av information.

2. Kollegiet ska ha följande sammansättning:

a) De permanenta medlemmarna av tillsynskommittén för centrala motparter.

b) De behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen av centrala motparter och som utsetts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 22.

c) De behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen av clearingmedlemmarna hos en central motpart från ett tredjeland som har godkänts i enlighet med artikel 25 och som är etablerad i unionen.

d) De behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen av handelsplatser etablerade i unionen som en central motpart från tredjeland som har godkänts i enlighet med artikel 25 verkar eller kommer att verka på.

e) De behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen av värdepapperscentraler etablerade i unionen till vilka en central motpart som har godkänts i enlighet med artikel 25 är eller har för avsikt att vara knuten.

f) Medlemmarna av ECBS.

3. Kollegiet får begära att tillsynskommittén för centrala motparter diskuterar särskilda frågor relaterade till en central motpart som är etablerad i ett tredjeland. Tillsynskommittén för centrala motparter ska ta vederbörlig hänsyn till en sådan begäran och besvara den på lämpligt sätt.

4. Ordföranden för tillsynskommittén för centrala motparter ska leda kollegiet. Kollegiets inrättande och verksamhet ska baseras på en skriftlig överenskommelse mellan alla dess medlemmar.

Artikel 25bbUtövande av de befogenheter som avses i artiklarna 25c–25e.

De befogenheter som enligt artiklarna 25c–25e tilldelats Esma eller dess tjänstemän eller någon annan person som bemyndigats av Esma får inte användas för att kräva att konfidentiella uppgifter eller handlingar lämnas ut.

Artikel 25cBegäran om upplysningar

1. Esma får genom en enkel begäran eller genom ett beslut begära att godkända centrala motparter och anknutna tredje parter till vilka dessa centrala motparter har gett i uppdrag att utföra operativa uppgifter eller verksamheter lämnar alla upplysningar som krävs för att Esma ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning.

2. När Esma skickar en enkel begäran om information enligt punkt 1 ska Esma

a) hänvisa till denna artikel som rättslig grund för begäran,

b) ange syftet med begäran,

c) specificera de uppgifter som krävs,

d) fastställa en tidsfrist inom vilken uppgifterna ska lämnas,

e) underrätta den person av vilken uppgifterna begärs om att denne inte är skyldig att lämna informationen men att den information som lämnas vid ett frivilligt svar på begäran inte får vara oriktig eller vilseledande,

f) ange de avgifter som föreskrivs i artikel 25g jämförd med avsnitt V led a i bilaga III om svaren på frågorna är oriktiga eller vilseledande.

3. När Esma genom ett beslut begär information enligt punkt 1 ska Esma

a) hänvisa till denna artikel som rättslig grund för begäran,

b) ange syftet med begäran,

c) specificera de uppgifter som krävs,

d) fastställa en tidsfrist inom vilken uppgifterna ska lämnas,

e) ange de viten som föreskrivs i artikel 25h om den begärda informationen är ofullständig,

f) ange de avgifter som föreskrivs i artikel 25g jämförd med avsnitt V led a i bilaga III om svaren på frågorna är oriktiga eller vilseledande, och

g) informera om rätten att överklaga beslutet inför Esmas överklagandenämnd och att få beslutet prövat av Europeiska unionens domstol (nedan kallad domstolen) i enlighet med artiklarna 60 och 61 i förordning (EU) nr 1095/2010.

4. De personer som avses i punkt 1 eller deras företrädare och, för personer eller föreningar som inte är juridiska personer, de personer som är utsedda att företräda dem enligt lag eller stadgar, ska lämna den begärda informationen. I behörig ordning befullmäktigade advokater får lämna den begärda informationen på sina huvudmäns vägnar. Huvudmännen förblir ansvariga fullt ut om den lämnade informationen är ofullständig, oriktig eller vilseledande.

5. Esma ska utan dröjsmål översända en kopia av den enkla begäran eller av beslutet till den behöriga myndigheten i det tredjeland där de personer som avses i punkt 1 och som berörs av begäran om information är bosatta eller etablerade.

Artikel 25dAllmänna utredningar

1. För att fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning får Esma genomföra alla nödvändiga utredningar av centrala motparter i kategori 2. I detta syfte ska tjänstemän och andra personer som Esma har bemyndigat ha befogenhet att

a) granska alla handlingar, uppgifter, förfaranden och allt annat material av relevans för utförandet av dess uppgifter oberoende av i vilken form de föreligger,

b) ta eller erhålla bestyrkta kopior av eller utdrag ur sådana handlingar, uppgifter, förfaranden och sådant annat material,

c) kalla till sig centrala motparter i kategori 2 eller deras företrädare eller personal och be dem om muntliga eller skriftliga förklaringar angående sakförhållanden eller dokument som rör föremålet för och syftet med kontrollen samt nedteckna svaren,

d) höra varje fysisk eller juridisk person som går med på att höras i syfte att samla in information om föremålet för utredningen,

e) begära in uppgifter om tele- och datatrafik.

De utgivande centralbankerna för de mest relevanta unionsvalutor som clearats eller som ska clearas av den centrala motparten kan lämna en motiverad begäran till Esma om att få delta i sådana utredningar, när dessa utredningar är relevanta för utövandet av deras penningpolitiska uppgifter i enlighet med artikel 25.2b b.

2. De tjänstemän och andra personer som av Esma har bemyndigats att genomföra sådana utredningar som avses i punkt 1 ska utöva sina befogenheter mot uppvisande av ett skriftligt tillstånd där utredningens föremål och syfte anges. I tillståndet ska även anges de viten som föreskrivs i artikel 25h, när handlingar, uppgifter, förfaranden och övrigt material inte tillhandahålls eller tillhandahålls i ofullständig form eller svaren på de frågor som ställs till centrala motparter i kategori 2 inte lämnas eller är ofullständiga, och de avgifter som föreskrivs i artikel 25g jämförd med avsnitt V led b i bilaga III, om svaren på de frågor som ställs till centrala motparter i kategori 2 är oriktiga eller vilseledande.

3. Centrala motparter i kategori 2 ska underkasta sig utredningar som inletts genom beslut av Esma. Beslutet ska ange föremålet för och syftet med utredningen, de viten som föreskrivs i artikel 25h, de rättsmedel som finns tillgängliga enligt förordning (EU) nr 1095/2010 samt rätten att få beslutet prövat av domstolen.

4. Innan en central motpart i kategori 2 informeras om en utredning ska Esma underrätta den behöriga myndigheten i det tredjeland där utredningen ska genomföras om utredningen och namnge de bemyndigade personerna. Tjänstemän vid tredjelandets behöriga myndighet kan, på begäran av Esma, bistå de bemyndigade personerna vid utredningen. Tjänstemän vid tredjelandets behöriga myndighet får också närvara vid utredningarna. En utredning enligt denna artikel ska genomföras under förutsättning att det relevanta tredjelandets myndighet inte invänder mot detta.

Artikel 25eKontroller på plats

1. För att fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning får Esma, när detta är nödvändigt, genomföra alla ▌kontroller på plats i företagslokaler eller egendom som tillhör centrala motparter i kategori 2. De utgivande centralbankerna för de mest relevanta unionsvalutor som clearats eller som ska clearas av den centrala motparten ska inbjudas att delta i sådana kontroller på plats, när dessa kontroller är relevanta för utövandet av de penningpolitiska uppgifter som avses i artikel 25.2b b.

2. Tjänstemän och andra personer som Esma bemyndigat att genomföra en kontroll på plats ska ha tillträde till alla företagslokaler eller mark som tillhör de juridiska personer som är föremål för ett utredningsbeslut som antagits av Esma och ska ha alla de befogenheter som föreskrivs i artikel 25d.1. De ska även ha befogenhet att försegla företagslokaler, räkenskaper eller affärshandlingar så länge och i den omfattning det är nödvändigt för kontrollen.

3. Esma ska i tillräckligt god tid anmäla kontrollen till den behöriga myndigheten i det tredjeland där kontrollen ska genomföras. Om det krävs för kontrollernas korrekta genomförande och effektivitet får Esma, efter att ha informerat det relevanta tredjelandets behöriga myndighet, genomföra kontrollen på plats utan förhandsanmälan till den centrala motparten. En kontroll i enlighet med denna artikel ska genomföras under förutsättning att det relevanta tredjelandets myndighet har bekräftat att den inte invänder mot detta.

De tjänstemän och andra personer som Esma har bemyndigat att genomföra en kontroll på plats ska utöva sina befogenheter mot uppvisande av ett skriftligt tillstånd, som anger kontrollens föremål och syfte liksom de viten som föreskrivs i artikel 25h om de berörda personerna inte underkastar sig kontrollen.

4. Centrala motparter i kategori 2 ska underkasta sig kontroller på plats som beordrats genom ett beslut av Esma. Beslutet ska ange föremålet för och syftet med kontrollen, fastställa den dag då den ska inledas och ange de viten som föreskrivs i artikel 25h, de rättsmedel som finns tillgängliga enligt förordning (EU) nr 1095/2010 samt rätten att få beslutet prövat av domstolen.

5. ▌Tjänstemän som är anställda vid den behöriga myndigheten i det tredjeland där kontrollen ska genomföras samt de personer som har bemyndigats eller utsetts av denna myndighet, får aktivt bistå de tjänstemän och andra personer som har bemyndigats av Esma. Tjänstemän vid det berörda tredjelandets behöriga myndighet ska bjudas in att närvara vid kontrollerna på plats.

6. Esma får också begära att tredjeländers behöriga myndigheter på dess vägnar utför särskilda utredningsuppgifter och kontroller på plats som föreskrivs i denna artikel och artikel 25d.1.

7. Om de tjänstemän och andra medföljande personer som Esma bemyndigat finner att en person motsätter sig en kontroll som har beslutats enligt denna artikel, får det berörda tredjelandets behöriga myndighet lämna dem nödvändigt bistånd och, vid behov, begära bistånd av polis eller annan motsvarande verkställande myndighet för att de ska kunna genomföra sin kontroll på plats.

Artikel 25fFörfaranderegler för tillsynsåtgärder och avgifter

1. Om Esma vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna förordning upptäcker att det finns allvarliga indikationer på att det kan föreligga sakförhållanden som kan utgöra en eller flera av de överträdelser som förtecknas i bilaga III, ska Esma utse en oberoende utredare inom Esma för att utreda saken. Utredaren får inte vara inblandad eller ha varit direkt eller indirekt inblandad i godkännande- eller tillsynsprocessen avseende den berörda centrala motparten och ska utföra sina uppgifter oberoende av Esma.

2. Utredaren ska utreda de påstådda överträdelserna och därvid ta hänsyn till eventuella kommentarer som lämnas av de personer som är föremål för utredningarna samt lämna in en fullständig dossier med utredningsresultaten till Esma.

För att utföra sina uppgifter får utredaren utöva befogenheten att begära information enligt artikel 25c och att genomföra utredningar och kontroller på plats enligt artiklarna 25d och 25e. När utredaren utövar dessa befogenheter ska denne rätta sig efter artikel 25bb.

När utredaren utför sina uppgifter ska denne ha tillgång till alla handlingar och all information som samlats in av Esma.

3. När utredningen är avslutad ska utredaren, innan dossiern med utredningsresultaten lämnas till Esma, ge de personer som är föremål för utredningarna möjlighet att höras i de frågor som utreds. Utredaren ska grunda sina utredningsresultat uteslutande på sakförhållanden som de berörda personerna har fått möjlighet att yttra sig över.

Rätten till försvar för de berörda personerna ska iakttas fullt ut under utredningar enligt denna artikel.

4. När utredaren lämnar dossiern med resultaten till Esma ska denne underrätta de personer som är föremål för utredningarna om detta. De personer som är föremål för utredningarna ska ha rätt att få tillgång till dossiern, med förbehåll för andra personers berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas. Rätten att få tillgång till dossiern ska inte omfatta konfidentiella uppgifter eller Esmas interna förberedande handlingar.

5. Esma ska, på grundval av dossiern med de resultat utredaren kommit fram till och om de berörda personerna begär det, efter att ha hört de personer som är föremål för utredningarna enligt artikel 25i, avgöra om en eller flera av de överträdelser som förtecknas i bilaga III har begåtts av de personer som varit föremål för utredningarna och ska i sådana fall vidta en tillsynsåtgärd enligt artikel 25n och ålägga avgifter enligt artikel 25g.

6. Utredaren ska inte delta i Esmas överläggningar eller på något annat sätt ingripa i Esmas beslutsprocess.

7. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 82 om närmare förfaranderegler för utövande av befogenheten att ålägga avgifter eller viten, inbegripet bestämmelser om rätten till försvar, tidsfrister och indrivande av avgifter eller viten, samt preskriptionstiden när det gäller åläggande och verkställighet av sanktioner.

8. Esma ska överlämna ärenden till lämpliga myndigheter för utredning och eventuell lagföring om den vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna förordning upptäcker att det finns allvarliga indikationer på att det skulle kunna föreligga sakförhållanden som den vet utgör brott enligt tillämplig lagstiftning. Dessutom ska Esma inte ålägga avgifter eller viten i de fall den vet att ett tidigare frikännande eller en tidigare fällande dom som bygger på identiska eller väsentligen samma sakförhållanden redan har vunnit laga kraft som ett resultat av straffrättsliga förfaranden enligt nationell lagstiftning.

Artikel 25gAvgifter

1. Om Esma i enlighet med artikel 25f.5 anser att en central motpart uppsåtligen eller av oaktsamhet har begått någon av de överträdelser som förtecknas i bilaga III ska den fatta ett beslut om att ålägga avgifter i enlighet med punkt 2 i den här artikeln.

En central motpart ska anses ha begått en uppsåtlig överträdelse om Esma upptäcker objektiva omständigheter som visar att den centrala motparten eller dess företagsledning har handlat med avsikt att begå överträdelsen.

2. Basbeloppen för de avgifter som avses i punkt 1 ska vara högst det dubbla beloppet av den vinst som gjorts eller de förluster som har kunnat undvikas genom överträdelsen, om dessa kan fastställas, eller högst 10 % av en juridisk persons totala årsomsättning föregående verksamhetsår såsom denna definieras i relevant unionslagstiftning.

3. De basbelopp som fastställs i punkt 2 ska vid behov justeras med hänsyn till försvårande eller förmildrande omständigheter på grundval av de relevanta koefficienter som fastställs i bilaga IV.

De relevanta försvårande koefficienterna ska tillämpas var för sig på basbeloppet. Om mer än en försvårande koefficient är tillämplig ska skillnaden mellan basbeloppet och det belopp som följer av tillämpningen av varje enskild försvårande koefficient adderas till basbeloppet.

De relevanta förmildrande koefficienterna ska tillämpas var för sig på basbeloppet. Om mer än en förmildrande koefficient är tillämplig ska skillnaden mellan basbeloppet och det belopp som följer av tillämpningen av varje enskild förmildrande koefficient subtraheras från basbeloppet.

4. Utan hinder av punkterna 2 och 3 ska avgiftsbeloppet inte uppgå till mer än 20 % av den berörda centrala motpartens årsomsättning under det föregående verksamhetsåret, och i de fall den centrala motparten direkt eller indirekt har dragit ekonomiska fördelar av överträdelsen ska avgiftsbeloppet minst motsvara dessa fördelar.

Om en handling eller underlåtenhet som en central motpart har gjort sig skyldig till utgör mer än en av de överträdelser som förtecknas i bilaga III ska endast det högre avgiftsbelopp som har beräknats i enlighet med punkterna 2 och 3 och som är hänförligt till en av överträdelserna tillämpas.

Artikel 25hViten

1. Esma ska fatta beslut om att vite ska åläggas för att tvinga

a) en central motpart i kategori 2 att upphöra med en överträdelse, i enlighet med ett beslut som fattats enligt artikel 25n.1 a,

b) en person som avses i artikel 25c.1 att lämna fullständig information som har begärts genom ett beslut i enlighet med artikel 25c,

c) en central motpart i kategori 2,

i) att underkasta sig en utredning och särskilt tillhandahålla fullständiga handlingar, uppgifter, rutiner och annat nödvändigt material samt komplettera och korrigera annan information som tillhandahållits i samband med en utredning som inletts genom beslut enligt artikel 25d, eller

ii) att underkasta sig kontroller på plats som begärts genom beslut enligt artikel 25e.

2. Vitet ska vara effektivt och proportionellt. Vite ska betalas per förseningsdag.

3. Utan hinder av punkt 2 ska vitesbeloppet uppgå till 3 % av den genomsnittliga dagliga omsättningen under det föregående verksamhetsåret eller, när det gäller fysiska personer, 2 % av den genomsnittliga dagsinkomsten under det föregående kalenderåret. Vitesbeloppet ska beräknas från det datum som anges i beslutet om åläggande av vitet.

4. Vite ska åläggas för maximalt sex månader från och med att Esma meddelar sitt beslut. Efter det att denna period löpt ut ska Esma se över åtgärden.

Artikel 25iHörande av berörda personer

1. Innan beslut fattas om avgifter eller vite enligt artiklarna 25g och 25h ska Esma ge de personer som är föremål för förfarandena möjlighet att höras om de omständigheter som Esma påtalat. Esma ska endast grunda sina beslut på omständigheter som de personer som är föremål för förfarandena har getts möjlighet att yttra sig över.

1a. Den första punkten är inte tillämplig om skyndsamma åtgärder krävs för att förhindra att det finansiella systemet lider väsentlig och omedelbar skada. Esma får i sådana fall anta ett preliminärt beslut och ska ge de berörda personerna möjlighet att höras snarast möjligt efter det att Esma har fattat sitt beslut.

2. Rätten till försvar för personer som är föremål för förfarandena ska iakttas fullt ut under förfarandena. De ska ha rätt att få tillgång till Esmas dossier i ärendet, med förbehåll för andra personers berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas. Tillgången till dossiern ska inte omfatta konfidentiella uppgifter eller Esmas interna förberedande handlingar.

Artikel 25jOffentliggörande, art, verkställighet och fördelning av avgifter och viten

1. Esma ska offentliggöra alla avgifter och viten som har ålagts enligt artiklarna 25g och 25h utom i de fall då offentliggörandet skulle skapa allvarlig oro på finansmarknaderna eller orsaka de berörda parterna oproportionellt stor skada. Sådana offentliggöranden får inte innehålla personuppgifter i den mening som avses i förordning (EG) nr 45/2001.

2. Avgifter och viten som har ålagts i enlighet med artiklarna 25g och 25h ska vara av administrativ karaktär.

3. Om Esma beslutar att inte ålägga avgifter eller vite ska Esma informera Europaparlamentet, rådet, kommissionen och det relevanta tredjelandets behöriga myndigheter om detta och motivera sitt beslut.

4. Avgifter och viten som åläggs enligt artiklarna 25g och 25h ska vara verkställbara.

Verkställigheten ska följa de civilprocessrättsliga regler som gäller i den medlemsstat eller det tredjeland inom vars territorium den sker.

5. De belopp som åläggs i form av avgifter och viten ska tillfalla Europeiska unionens allmänna budget.

Artikel 25kDomstolens prövning

Domstolen ska ha ▐behörighet att pröva beslut genom vilka Esma har ålagt avgifter eller viten. Den får upphäva, sänka eller höja ålagda avgifter eller viten.

Artikel 25lÄndringar av bilaga IV

I syfte att beakta utvecklingen på finansmarknaderna ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 82 avseende åtgärder för att ändra bilaga IV.

Artikel 25mÅterkallelse av godkännande

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25n och om inte annat följer av punkterna nedan ska Esma återkalla ett godkännandebeslut som antagits i enlighet med artikel 25 om

a) den berörda centrala motparten inte utnyttjar godkännandet inom sex månader, uttryckligen har avsagt sig godkännandet eller inte har bedrivit någon verksamhet på mer än sex månader,

b) den berörda centrala motparten har erhållit godkännandet på grundval av oriktiga uppgifter eller på något annat sätt i strid med gällande regler,

c) den berörda centrala motparten inte längre uppfyller villkoren för godkännande enligt artikel 25.2b,

ca) Esma inte är i stånd att effektivt utföra sina uppgifter enligt denna förordning för den berörda centrala motparten, på grund av att den centrala motpartens myndighet i tredjelandet underlåtit att tillhandahålla Esma all relevant information i enlighet med artikel 25.7 eller 25.7a, beroende på vad som är tillämpligt,

d) den genomförandeakt som avses i artikel 25.6 har återkallats eller upphävts, eller om något av villkoren för denna akt inte längre uppfylls.

Esma får begränsa återkallelsen till en viss tjänst, verksamhet eller klass av finansiellt instrument.

Esma ska vid fastställandet av den dag då beslutet att återkalla godkännandet ska träda i kraft försöka minimera störningar på marknaden.

2. Om Esma anser att det kriterium som avses i punkt 1 c uppfylls avseende en central motpart eller en viss tjänst, verksamhet eller klass av finansiella instrument, ska Esma informera denna centrala motpart och det relevanta tredjelandets myndigheter innan ett beslut om att återkalla godkännandet fattas och begära att lämpliga åtgärder vidtas inom högst tre månader för att rätta till situationen.

Om Esma slår fast att korrigerande åtgärder inte har vidtagits inom fastställd tidsram eller att de åtgärder som vidtagits inte är lämpliga ska Esma återkalla godkännandet.

3. Esma ska, utan onödigt dröjsmål, meddela det relevanta tredjelandets behöriga myndighet om ett beslut att återkalla godkännandet av en central motpart.

4. ▌De myndigheter som avses i artikel 25.3 a–e och en utgivande centralbank för de mest relevanta unionsvalutor som clearats eller som ska clearas av den centrala motparten från tredjeland som anser att ett av villkoren i punkt 1 har uppfyllts, kan begära att Esma ska granska om villkoren för återkallelse av godkännandet av en central motpart eller av en viss tjänst, verksamhet eller klass av finansiella instrument hos denna centrala motpart har uppfyllts. Om Esma beslutar att inte återkalla den berörda godkända centrala motpartens registrering ska Esma lämna en fullständig motivering av detta till den begärande myndigheten.

Artikel 25nTillsynsåtgärder

1. Om Esma i enlighet med artikel 25f.5 finner att en central motpart i kategori 2 har begått någon av de överträdelser som förtecknas i bilaga III, ska Esma fatta ett eller flera av följande beslut:

a) Kräva att den centrala motparten upphör med överträdelsen.

b) Ålägga avgifter enligt artikel 25g.

c) Utfärda offentliga underrättelser.

d) Återkalla godkännandet av den centrala motparten eller av en viss tjänst, verksamhet eller klass av finansiella instrument hos denna centrala motpart enligt artikel 25m.

2. När Esma fattar beslut enligt punkt 1, ska Esma beakta överträdelsens natur och allvar med hänsyn till följande kriterier:

a) Överträdelsens varaktighet och frekvens.

b) Huruvida överträdelsen har visat på allvarliga brister eller systembrister i den centrala motpartens förfaranden, ledningssystem eller interna kontroller.

c) Huruvida överträdelsen har lett till, underlättat eller på annat sätt avser ekonomisk brottslighet.

d) Huruvida överträdelsen har begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet.

3. Esma ska utan onödigt dröjsmål underrätta den berörda centrala motparten om varje beslut som antas enligt punkt 1 och meddela beslutet till det relevanta tredjelandets behöriga myndigheter och kommissionen. Esma ska offentliggöra varje sådant beslut på sin webbplats inom tio arbetsdagar från dagen för antagandet.

När Esma offentliggör sitt beslut enligt första stycket ska Esma också offentliggöra att den centrala motparten har rätt att överklaga beslutet och, i förekommande fall, att ett sådant överklagande har lämnats in, med angivande av att överklagandet inte har suspensiv verkan, samt att Esmas överklagandenämnd har möjlighet att tillfälligt upphäva tillämpningen av det överklagade beslutet i enlighet med artikel 60.3 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

11.  Artikel 49 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. En central motpart ska regelbundet se över sina modeller och parametrar för att beräkna sina marginalsäkerhetskrav, bidrag till obeståndsfonden, krav på säkerheter och andra mekanismer för riskkontroll. Den ska utsätta modellerna för rigorösa och återkommande stresstester för att bedöma motståndskraften vid extrema men samtidigt möjliga marknadsförhållanden, och ska genomföra utfallstester för bedömning av den antagna metodens tillförlitlighet. Den centrala motparten ska erhålla en oberoende validering, underrätta sin behöriga myndighet och Esma om de genomförda testernas resultat och ska erhålla den behöriga myndighetens validering i enlighet med punkt 1a och artikel 21a innan den genomför någon betydande ändring av modellerna eller parametrarna.

Kollegiet ska lämna ett yttrande om de antagna modellerna och parametrarna och alla betydande ändringar av dessa i enlighet med följande punkter.

Esma ska se till att informationen om resultaten av stresstesterna vidarebefordras till de europeiska tillsynsmyndigheterna, ECBS och Gemensamma resolutionsnämnden så att dessa kan bedöma finansiella företags exponering mot centrala motparters obestånd.”

(b)  Följande punkter 1a, 1b, 1c, 1d, 1e och 1f ska läggas till:

”1a. Om en central motpart planerar göra en betydande ändring av de modeller och parametrar som avses i punkt 1 ska den ansöka om validering av denna ändring hos den behöriga myndigheten. Den centrala motparten ska till sin ansökan bifoga en oberoende validering av den planerade ändringen.

1b. Inom 30 arbetsdagar från det att ansökan har tagits emot ska den behöriga myndigheten i samråd med Esma göra en riskbedömning av den centrala motparten och lämna en rapport till det kollegium som inrättas i enlighet med artikel 18.

1c. Inom 15 arbetsdagar från det att den rapport som avses i punkt 1b har tagits emot ska kollegiet anta ett majoritetsyttrande i enlighet med artikel 19.3.

1d. Inom 60 arbetsdagar från det att den ansökan som avses i punkt 1a har tagits emot ska den behöriga myndigheten skriftligen med fullständig motivering underrätta den centrala motparten om huruvida validering beviljats eller avslagits.

1e. Den centrala motparten ska inte göra någon betydande ändring av de modeller och parametrar som avses i punkt 1 innan den erhållit den validering som avses i punkt 1d. Den myndighet som är behörig för den centrala motparten kan efter godkännande av Esma och i vederbörligen motiverade fall preliminärt tillåta en betydande ändring av dessa modeller eller parametrar innan denna har validerats.

(ba)  Följande punkt ska införas som punkt 4a:

”4a. För att säkerställa enhetliga villkor för tillämpningen av denna artikel ska Esma, i nära samarbete med ECBS, utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att fastställa en förteckning över indikatorer som ska beaktas av centrala motparter, Esma och nationella behöriga myndigheter vid bedömningen av huruvida en ändring av de modeller och parametrar som avses i punkt 1 är väsentlig och kräver en validering från Esma och den behöriga myndigheten.

Esma ska lägga fram dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den ... [12 månader efter ikraftträdandet av denna ändringsförordning]. Kommissionens ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”.

11a.  I artikel 84 ska följande punkt införas som punkt 3a:

”3a. Behöriga myndigheter och Esma ska lämna information till utgivande centralbanker om denna information är relevant för utövandet av deras uppgifter och förutsatt att bestämmelserna om tystnadsplikt i artikel 83 respekteras.”

12.  I artikel 89 ska följande punkter läggas till:

”3a. Esma ska inte utöva sina befogenheter enligt artikel 25.2a, 25.2b och 25.2c före den [infoga dag för ikraftträdande av den delegerade akt som avses i punkt 2a andra stycket i den artikeln]

3b. Esma ska behandla det beslut om godkännande som har antagits enligt artikel 25.1 före den [dagen för denna ändringsförordnings ikraftträdande] i syfte att fastställa om de centrala motparter som godkänts enligt dessa beslut är centrala motparter i kategori 1 eller kategori 2. Esma ska placera de godkända centrala motparterna i en kategori inom 18 månader från ikraftträdandet av den delegerade akt som avses i artikel 25.2a andra stycket.”

12a.  I artikel 89 ska punkt 9a läggas till:

”Senast den ... [tre år efter ikraftträdandet av denna ändringsförordning] ska kommissionen se över genomförandet av avdelningarna III, IV och V i denna förordning om auktorisation, godkännande och tillsyn av centrala motparter. Den ska bedöma om Esma ska tilldelas fler uppgifter, i synnerhet mot bakgrund av hur väl och effektivt den roll som Esma och tillsynskollegierna tilldelas i avdelningarna III, IV och V fungerar. Kommissionen ska förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om denna bedömning. I tillämpliga fall ska den rapporten åtföljas av ett lagstiftningsförslag.”

12b.  Artikel 90 ska ersättas med följande:

Artikel 90Esmas personal och resurser

Senast den ... [två år efter ikraftträdandet av denna ändringsförordning] ska Esma bedöma personal- och resursbehoven till följd av de befogenheter och uppgifter Esma får enligt denna förordning, och förelägga Europaparlamentet, rådet och kommissionen en rapport.

13.  Texten i bilagan till denna förordning ska läggas till som bilagorna III och IV.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

BILAGA

Följande ska läggas till som bilagorna III och IV till förordning (EU) nr 648/2012.

”BILAGA III

Förteckning över överträdelser som avses i artikel 25g.1

I.  Överträdelser som gäller kapitalkrav:

a) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 16.1 om den inte ständigt har tillgång till ett startkapital på minst 7,5 miljoner EUR.

b) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 16.2 om dess kapital – inklusive balanserade vinstmedel och reserver – inte står i proportion till den risk som är kopplad till den centrala motpartens verksamhet och inte alltid är tillräckligt för att vid behov och inom rimlig tid kunna säkerställa en ordnad avveckling eller omstrukturering av verksamheten och erbjuda den centrala motparten tillräckligt skydd mot kreditrisker, motpartsrisker, marknadsrisker, operativa risker, rättsliga risker och affärsrisker som inte redan täcks av särskilda finansiella resurser enligt artiklarna 41–44.

II.  Överträdelser som gäller organisatoriska krav eller intressekonflikter:

(a)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 26.1 om den inte har stabila styrformer som omfattar en tydlig organisationsstruktur med en väldefinierad, transparent och konsekvent ansvarsfördelning, effektiva metoder för att identifiera, hantera, övervaka och rapportera de risker som denna motpart är eller kan bli utsatt för och inte har tillfredsställande rutiner för intern kontroll, däribland sunda förfaranden för administration och redovisning.

(b)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 26.2 om den inte infört regler och rutiner som är tillräckligt effektiva för att säkerställa att denna förordning följs, inklusive ledningens och de anställdas efterlevnad av alla bestämmelser i denna förordning.

(c)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 26.3 om den inte upprätthåller en organisationsstruktur som säkerställer en kontinuerlig och väl fungerande verksamhet och tillhandahållande av tjänster, eller om den inte använder lämpliga och proportionella system, resurser och förfaranden.

(d)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 26.4 om den inte klart skiljer på rapporteringsrutinerna för dess riskhantering och för dess övriga verksamhet.

(e)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 26.5 om den inte inför, tillämpar och upprätthåller en lönepolitik som främjar sund och effektiv riskhantering och som inte skapar incitament för mildrade riskstandarder.

(f)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 26.6 om den inte har tillräckliga IT-system som kan hantera dess tjänsters och verksamhets komplexitet, mångfald och inriktning, så att den tryggar hög säkerhetsstandard och att dess uppgifter är säkra och konfidentiella.

(g)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 26.7 om den inte kostnadsfritt offentliggör sina styrformer, regelverket för verksamheten, samt sina inträdeskriterier för clearingmedlemskap.

(h)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 26.8 om den inte är föremål för ofta förekommande och oberoende revisioner eller om inte resultaten av dessa revisioner meddelas styrelsen eller tillhandahålls Esma.

(i)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 27.1 eller artikel 27.2 andra stycket om den inte säkerställer att företagsledningen och styrelsen har tillräckligt gott anseende och tillräcklig erfarenhet som säkerställer en sund och ansvarsfull ledning av den centrala motparten.

(j)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 27.2 om den inte säkerställer att minst en tredjedel och minst två av ledamöterna av styrelsen är oberoende eller genom att inte bjuda in företrädare för clearingmedlemmarnas kunder till styrelsemöten när det gäller frågor som avser artiklarna 38 och 39 eller om den kopplar ersättningen till de oberoende och andra icke arbetande styrelseledamöterna till den centrala motpartens affärsresultat.

(k)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 27.3 om den inte klart anger styrelsens roll och ansvar eller om den inte tillhandahåller styrelsemötenas protokoll till Esma eller till revisorerna.

(l)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 28.1 om den inte inrättar en riskkommitté eller inte har en riskkommitté bestående av företrädare för dess clearingmedlemmar, oberoende styrelseledamöter och företrädare för dess kunder, om den tillsätter riskkommittén på ett sätt som ger en av dessa grupper majoritet i riskkommittén eller om den inte informerar Esma om riskkommitténs aktiviteter och beslut om Esma har begärt att bli informerad.

(m)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 28.2 om den inte klart anger riskkommitténs mandat, styrformer för att trygga dess oberoende, verksamhetsregler, valbarhetskriterier och valförfarande för ledamöterna av riskkommittén, om den inte gör dessa styrformer offentliga eller inte fastställer att riskkommitténs ordförande ska vara en oberoende styrelseledamot och att riskkommittén rapporterar direkt till styrelsen och håller regelbundna möten.

(n)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 28.3 om den inte låter riskkommittén ge råd till styrelsen om omständigheter som kan påverka den centrala motpartens riskhantering eller inte gör rimliga ansträngningar för att samråda med riskkommittén om utvecklingar som kan påverka den centrala motpartens riskhantering i krissituationer.

(o)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 28.5 om den inte skyndsamt underrättar Esma om alla beslut där styrelsen beslutar att inte följa riskkommitténs råd.

(p)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 29.1 om den inte i minst tio år bevarar alla registeruppgifter om sina tjänster och sin verksamhet, så att Esma kan kontrollera den centrala motpartens efterlevnad av denna förordning.

(q)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 29.2 om den inte i minst tio år efter att avtal löpt ut bevarar alla uppgifter om alla avtal som den har behandlat på ett sätt som gör det möjligt att fastställa de ursprungliga villkoren i en transaktion innan den clearades av den centrala motparten.

(r)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 29.3 om den inte på begäran av Esma och relevanta ECBS-medlemmar tillhandahåller registeruppgifter och information enligt artikel 29.1 och 2 och all information om clearade avtals positioner, oberoende av den handelsplats där transaktionerna verkställdes.

(s)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 30.1 om den inte ger information, eller ger falsk eller ofullständig information, till Esma om vilka av dess aktieägare eller medlemmar, oavsett om de är fysiska eller juridiska personer, som direkt eller indirekt har kvalificerade innehav och upplysningar om storleken på sådana innehav.

(t)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 30.4 om den låter de personer som avses i artikel 30.1 utöva ett inflytande som sannolikt inverkar menligt på en sund och ansvarsfull ledning av den centrala motparten.

(u)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 31.1 om den inte anmäler, eller ger falsk eller ofullständig information, till Esma om förändringar av sin ledning eller inte lämnar alla upplysningar som krävs för att Esma ska kunna bedöma efterlevnaden av artikel 27.1 eller artikel 27.2 andra stycket.

(v)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 33.1 om den inte upprätthåller effektiva organisatoriska och administrativa skriftliga förfaranden för att påvisa och hantera eventuella intressekonflikter mellan den centrala motparten, inklusive dess ledning, anställda eller personer med direkt eller indirekt kontroll eller nära förbindelser, och dess clearingmedlemmar eller kunder som den centrala motparten känner till, eller om den inte upprätthåller och genomför lämpliga förfaranden för lösande av sådana eventuella intressekonflikter.

(w)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 33.2 om den inte, innan den accepterar nya transaktioner från en clearingmedlem, klart och tydligt underrättar denna clearingmedlem eller en berörd kund till denna clearingmedlem som är känd för den centrala motparten om intressekonflikters allmänna karaktär eller orsaker, om den centrala motpartens organisatoriska och administrativa förfaranden för hantering av intressekonflikter inte med tillfredsställande säkerhet kan utesluta risken att en clearingmedlems eller kunds intressen skadas.

(x)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 33.3 om den i sina skriftliga förfaranden inte beaktar sådana omständigheter som kan skapa intressekonflikter som motparten är eller bör vara medveten om och som är en följd av strukturen och affärsverksamheten i andra företag som den är moder- eller dotterföretag till.

(y)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 33.5 om den inte vidtar alla rimliga åtgärder för att undvika att uppgifter i dess system missbrukas eller förhindra att sådana uppgifter används för annan affärsverksamhet eller att en fysisk person som har en nära förbindelse med en central motpart eller en juridisk person med ställning som moder- eller dotterföretag till den centrala motparten använder konfidentiella uppgifter som registrerats vid den centrala motparten i kommersiella syften, såvida inte den kund som de konfidentiella uppgifterna tillhör har gett sitt förhandsgodkännande.

(z)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 36.1 om den inte agerar rättvist och professionellt i sina clearingmedlemmars och kunders intresse.

(aa)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 36.2 om den inte har tillgängliga, transparenta och rättvisa regler för skyndsam hantering av klagomål.

(bb)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 37.1 eller 37.2 om den fortlöpande tillämpar diskriminerande, oklara eller subjektiva tillträdeskriterier, på annat sätt fortlöpande underlåter att säkerställa ett rättvist och öppet tillträde till den centrala motparten, fortlöpande underlåter att säkerställa att dess clearingmedlemmar har tillräckliga finansiella resurser och operativ kapacitet att fullgöra de skyldigheter som följer av ett deltagande i denna centrala motpart eller underlåter att göra en årlig omfattande genomgång av sina clearingmedlemmars regelefterlevnad.

(cc)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 37.4 om den inte har objektiva och transparenta förfaranden för avstängning och utträde under ordnade former för clearingmedlemmar som inte längre uppfyller de kriterier som avses i artikel 37.1.

(dd)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 37.5 om den nekar clearingmedlemmar som uppfyller de kriterier som avses i artikel 37.1 tillträde om detta inte vederbörligen motiverats skriftligt och är grundat på en omfattande riskanalys.

(ee)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 38.1 om den inte erbjuder sina clearingmedlemmars kunder separat tillgång till de specifika tjänster som tillhandahålls.

(ff)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 39.7 om den inte erbjuder de separeringsnivåer som avses i den punkten på skäliga affärsmässiga villkor.

III.  Överträdelser som gäller operativa krav:

a) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 34.1 om den inte utformar, tillämpar eller upprätthåller en lämplig strategiplan för kontinuerlig verksamhet och en katastrofplan för att kunna upprätthålla verksamheten, snabbt kunna återuppta den och fullgöra den centrala motpartens skyldigheter, samt för att kunna återställa alla transaktioner som de var vid tidpunkten för störningen, så att den centrala motpartens verksamhet är fortsatt säker och den kan fullfölja avvecklingen vid fastställt datum.

b) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 34.2 om den inte upprättar, genomför och upprätthåller ett adekvat förfarande som säkerställer en ordnad avveckling eller överföring vid rätt tidpunkt och på rätt sätt av kunders och clearingmedlemmars tillgångar och positioner om ett godkännande skulle återkallas till följd av ett beslut enligt artikel 25.

c) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 35.1 andra stycket om den utkontrakterar central verksamhet kopplad till riskhantering.

d) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 39.1 om den inte har separata register och separat bokföring som gör att man när som helst och utan dröjsmål på den centrala motpartens konton klart och tydligt kan separera tillgångar och positioner som innehas för en clearingmedlems räkning från tillgångar och positioner som innehas för en annan clearingmedlems räkning och från den centrala motpartens egna tillgångar.

e) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 39.2 om den inte erbjuder eller på begäran har separata register och separat bokföring som gör att varje clearingmedlem på konton hos denna centrala motpart klart och tydligt kan separera clearingmedlemmens tillgångar och positioner från tillgångar och positioner som innehas för clearingmedlemmens kunders räkning.

f) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 39.3 om den inte erbjuder eller på begäran har separata register och separat bokföring som gör att varje clearingmedlem på konton hos den centrala motparten klart och tydligt kan separera en kunds tillgångar och positioner från dem som innehas för andra kunders räkning, eller genom att inte på begäran erbjuda clearingmedlemmarna möjligheten att öppna fler konton i eget namn för sina kunders räkning.

g) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 40 om den inte mäter och bedömer sin likviditet och kreditexponering mot varje clearingmedlem och i tillämpliga fall mot annan central motpart som den ingått samverkansöverenskommelse med, på nära realtidsbasis, eller om den inte har tillgång till relevanta prisuppgifter för att effektivt kunna mäta sin exponering till en rimlig kostnad.

h) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 41.1 om den inte, för att begränsa sin kreditexponering, tillämpar, kräver och driver in marginalsäkerheter från sina clearingmedlemmar och i tillämpliga fall från de centrala motparter som den har samverkansöverenskommelse med, eller genom att inte tillämpa, kräva och driva in marginalsäkerheter som är tillräckliga för att täcka eventuella exponeringar som den centrala motparten beräknar skulle kunna föreligga tills motsvarande positioner avvecklats, för att över en lämplig tidshorisont täcka förluster från minst 99 % av exponeringsrörelserna eller för att trygga att en central motpart åtminstone på dagsbasis från alla sina clearingmedlemmar har fullständiga säkerheter för alla sina exponeringar, och i tillämpliga fall från de centrala motparter som den har samverkansöverenskommelser med, eller för att vid behov ta hänsyn till eventuella procykliska effekter.

i) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 41.2 om den inte för fastställandet av sina marginalsäkerhetskrav tillämpar modeller och parametrar som inbegriper de clearade produkternas riskegenskaper och tar hänsyn till intervallet mellan indrivningar av marginalsäkerheter, till marknadens likviditet och till möjliga förändringar under transaktionens löptid.

j) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 41.3 om den inte kräver och driver in marginalsäkerheter under loppet av dagen, åtminstone när i förväg fastställda tröskelvärden överskridits.

k) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 42.3 om den inte har en obeståndsfond som åtminstone ger den möjlighet att vid extrema men samtidigt möjliga marknadsförhållanden klara att den clearingmedlem som den har störst exponering mot hamnar på obestånd, eller att den näst största och tredje största clearingmedlemmen gör det, om deras sammanlagda exponering är större, eller genom att inte utarbeta scenarier som inkluderar de mest volatila perioder som har förekommit på de marknader där den centrala motparten tillhandahåller sina tjänster eller en rad potentiella framtidsscenarier som tar hänsyn till plötsliga utförsäljningar av finansiella medel och snabbt minskad marknadslikviditet.

l) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 43.2 om den obeståndsfond som avses i artikel 42 och de andra finansiella medel som avses i artikel 43.1 inte säkerställer att den klarar av att minst de två clearingmedlemmar som den har störst exponering mot hamnar på obestånd vid extrema men samtidigt möjliga marknadsförhållanden.

m) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 44.1 om den inte alltid har tillgång till tillräcklig likviditet för att kunna utföra sina tjänster och utöva sin verksamhet, eller genom att inte dagligen mäta sitt potentiella likviditetsbehov.

o) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 45.1, 45.2 och 45.3 om den, när en clearingmedlem hamnar på obestånd, inte använder de marginalsäkerheter som denna clearingmedlem ställt för att täcka förlusterna innan andra medel tas i anspråk.

p) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 45.4 om den inte använder avsatta egna medel innan den använder bidragen till obeståndsfonden från clearingmedlemmar som inte är på obestånd.

q) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 46.1 om den för att täcka sin inledande och fortlöpande exponering mot sina clearingmedlemmar godtar något annat än mycket likvida säkerheter med minimala kredit- och marknadsrisker om andra säkerheter inte är tillåtna enligt den delegerade akt som kommissionen antar enligt artikel 46.3.

r) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 47.1 om den investerar sina finansiella medel på annat sätt än i kontanter eller mycket likvida finansiella instrument med minimala marknads- och kreditrisker som kan realiseras snabbt och med minimala negativa priseffekter.

s) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 47.3 om den inte deponerar de finansiella instrument som ställs som marginalsäkerheter eller utgör bidrag till obeståndsfonder hos operatörer av avvecklingssystem för värdepapper som erbjuder fullständigt skydd av dessa finansiella instrument och där dessa är tillgängliga, eller inte använder andra mycket säkra arrangemang med auktoriserade finansinstitut.

t) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 47.4 om den inte gör kontantinsättningar genom mycket säkra arrangemang med auktoriserade finansinstitut eller genom centralbankers stående insättningsfaciliteter eller med andra jämförbara faciliteter som centralbanker ställer till förfogande.

u) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 47.5 om den deponerar tillgångar hos en tredje part utan att se till att tillgångar som tillhör clearingmedlemmarna kan identifieras separat från de tillgångar som tillhör den centrala motparten och från tillgångar som tillhör den tredje parten genom konton med olika benämningar i den tredje partens räkenskaper eller genom andra likvärdiga åtgärder som ger samma skyddsnivå, eller om den inte vid behov snabbt kan få tillgång till de finansiella instrumenten.

v) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 47.6 om den investerar sitt kapital eller medel kopplade till de krav som fastställs i artikel 41, 42, 43 eller 44 i sina egna eller sitt moder- eller dotterföretags värdepapper.

w) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 48.1 om den inte har detaljerade förfaranden som ska tillämpas när en clearingmedlem inte följer den centrala motpartens deltagandekrav enligt artikel 37 inom tidsfristen och i enlighet med de förfaranden som den centrala motparten inrättat, inte preciserar vilka förfaranden som ska tillämpas om det inte är den centrala motparten som förklarar att clearingmedlemmen har hamnat på obestånd eller inte ser över dessa förfaranden årligen.

x) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 48.2 om den när en clearingmedlem hamnar på obestånd inte agerar snabbt för att begränsa förluster och likviditetspåfrestningar och ser till att avvecklingen av en clearingmedlems positioner inte stör den centrala motpartens verksamhet eller utsätter clearingmedlemmar som inte är på obestånd för förluster som de inte kunde förutse eller kontrollera.

y) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 48.3 om den inte omedelbart underrättar Esma innan obeståndsförfarandet har tillkännagivits eller utlösts.

z) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 48.4 om den inte kontrollerar att dess obeståndsförfaranden kan genomföras och vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att den har rättslig befogenhet att avveckla de positioner som den clearingmedlem som har hamnat på obestånd innehar och att överföra eller realisera de positioner som tillhör den clearingmedlemmens kunder.

aa) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 49.1 om den inte regelbundet ser över sina modeller och parametrar för att beräkna sina marginalsäkerhetskrav, bidrag till obeståndsfonden, krav på säkerheter och andra mekanismer för riskkontroll, om den inte utsätter modellerna för rigorösa och återkommande stresstester för att bedöma motståndskraften vid extrema men samtidigt möjliga marknadsförhållanden, om den inte genomför utfallstester för bedömning av den använda metodens tillförlitlighet, om den inte erhåller en oberoende validering eller inte underrättar Esma om de genomförda testernas resultat och inte får Esmas validering innan den genomför någon betydande ändring av modellerna eller parametrarna.

bb) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 49.2 om den inte regelbundet testar de viktigaste komponenterna i sina förfaranden för obestånd och vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att samtliga clearingmedlemmar förstår dem och har etablerat lämpliga förfaranden för att agera vid obestånd.

cc) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 49.1a om den antar en betydande ändring av de modeller och parametrar som avses i artikel 49.1 innan Esma har validerat denna ändring.

dd) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 50.1 om den inte använder centralbanksmedel för avveckling av sina transaktioner när detta är praktiskt genomförbart och sådana är tillgängliga eller om de inte vidtar åtgärder för att strikt begränsa kontantavvecklingsrisker om centralbanksmedel inte används.

ee) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 50.3 om den inte, när den är skyldig att leverera eller motta finansiella instrument, i möjligaste mån eliminerar den huvudsakliga risken genom att använda system för leverans mot betalning.

ff) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 50a eller artikel 50b om den inte beräknar KCCP på det sätt som fastställs i denna artikel eller inte följer de regler för beräkning av KCCP som anges i artiklarna 50a.2, 50b och 50d.

gg) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 50a.3 om den inte beräknar KCCP minst en gång i kvartalet eller mer sällan än Esma kräver i enlighet med artikel 50a.3.

hh) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 51.2 om den inte har en icke-diskriminerande tillgång både till de uppgifter den behöver från en handelsplats för att kunna fullgöra sitt uppdrag, under förutsättning att den centrala motparten uppfyller handelsplatsens operativa och tekniska krav, och till det relevanta avvecklingssystemet.

ii) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 52.1 om den ingår en samverkansöverenskommelse utan att uppfylla kraven i leden a, b, c och d i den punkten.

jj) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 53.1 om den inte klart och tydligt på kontona separerar tillgångar och positioner som innehas för en annan central motpart räkning med vilken den har ingått en samverkansöverenskommelse.

kk) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 54.1 om den ingår en samverkansöverenskommelse utan Esmas föregående godkännande.

IV.  Överträdelser som gäller transparens och tillgång till information:

a) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 38.1 om den inte offentliggör priser och avgifter för varje tjänst som tillhandahålls separat, inklusive avdrag och rabatter och villkoren för att åtnjuta dessa.

b) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 38.1 om den inte lämnar information om kostnader och intäkter för sina tjänster till Esma.

c) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 38.2 om den inte lämnar information till sina clearingmedlemmar och deras kunder om de risker som de tjänster som tillhandahålls är förenade med.

d) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 38.3 om den inte till sina clearingmedlemmar och Esma rapporterar den prisinformation som den har använt för att beräkna sina exponeringar vid dagens slut mot sina clearingmedlemmar eller om den inte offentliggör clearade transaktionsvolymer för varje instrument som clearats av den centrala motparten i aggregerad form.

f) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 38.4 om den inte offentliggör de operativa och tekniska kraven med avseende på kommunikationsprotokollen för de format för innehåll och meddelanden som den använder för att kommunicera med tredje parter, inklusive de operativa och tekniska krav som avses i artikel 7.

g) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 38.5 om den inte offentliggör clearingmedlemmars eventuella överträdelser av de kriterier som avses i artikel 37.1 eller de krav som fastställs i artikel 38.5, utom i de fall då Esma anser att offentliggörandet skulle utgöra ett hot mot den finansiella stabiliteten eller förtroendet för marknaden, skapa allvarlig oro på finansmarknaderna eller orsaka de berörda parterna oproportionerlig skada.

h) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 39.7 om den inte offentliggör skyddsnivåerna och kostnaderna för de olika separeringsnivåer som den tillhandahåller.

i) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 49.3 om den inte offentliggör nyckeluppgifter om sin riskhanteringsmodell och sina antaganden för genomförandet av de stresstester som avses i artikel 49.1.

j) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 50.2 om den inte klart anger sina skyldigheter i fråga om leveranser av finansiella instrument, inklusive om den är skyldig att leverera eller motta ett finansiellt instrument eller om den ersätter parter vid förluster i samband med leverans.

k) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 50c.1 om den inte rapporterar de uppgifter som avses i artikel 50c.1 a, b, c, d och e till de clearingmedlemmar som är institut eller till deras behöriga myndigheter.

l) En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 50c.2 om den inte informerar de clearingmedlemmar som är institut minst kvartalsvis eller mer sällan än Esma kräver i enlighet med artikel 50c.2.

V.  Överträdelser som gäller hinder för tillsynsverksamheten:

a) En central motpart bryter mot artikel 25c om den underlåter att tillhandahålla information som svar på ett beslut om begäran av information enligt artikel 25c.2 eller lämnar oriktig eller vilseledande information som svar på en enkel begäran om information från Esma i enlighet med artikel 25c.2 eller 25c.3 eller som svar på ett beslut från Esma om begäran om information i enlighet med artikel 25c.3.

b) En central motpart lämnar oriktiga eller vilseledande svar på frågor som ställs enligt artikel 25d.1 c eller 25d.1 d.

c) En central motpart i kategori 2 rättar sig inte i rimlig tid efter en tillsynsåtgärd som Esma antagit enligt artikel 25n.

d) En central motpart i kategori 2 underkastar sig inte den kontroll på plats som krävs enligt ett kontrollbeslut som Esma antagit enligt artikel 25e.”

1.  Följande bilaga IV ska införas:

”BILAGA IV

Förteckning över koefficienter kopplade till försvårande och förmildrande faktorer vid tillämpning av artikel 25g.3.

Följande koefficienter ska vara kumulativt tillämpliga på de basbelopp som avses i artikel 25g.2:

I.  Justeringskoefficienter kopplade till försvårande omständigheter:

a) Om överträdelsen har begåtts upprepade gånger ska koefficienten 1,1 tillämpas för varje gång den upprepats.

b) Om överträdelsen har begåtts i mer än sex månader ska koefficienten 1,5 tillämpas.

c) Om överträdelsen har visat på systembrister i den centrala motpartens organisation, särskilt i dess förfaranden, ledningssystem eller interna kontroller, ska koefficienten 2,2 tillämpas.

d) Om överträdelsen påverkar kvaliteten på en central motparts verksamhet och tjänster negativt ska koefficienten 1,5 tillämpas.

e) Om överträdelsen har begåtts uppsåtligen ska koefficienten 2 tillämpas.

f) Om inga korrigerande åtgärder har vidtagits sedan överträdelsen konstaterades ska koefficienten 1,7 tillämpas.

g) Om den centrala motpartens företagsledning inte har samarbetat med Esma i samband med myndighetens utredningar ska koefficienten 1,5 tillämpas.

II.  Justeringskoefficienter kopplade till förmildrande omständigheter:

a) Om överträdelsen har begåtts under en kortare period än tio arbetsdagar ska koefficienten 0,9 tillämpas.

b) Om den centrala motpartens företagsledning kan visa att den har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att förebygga överträdelsen ska koefficienten 0,7 tillämpas.

c) Om den centrala motparten har uppmärksammat Esma på överträdelsen på ett snabbt, ändamålsenligt och fullständigt sätt ska koefficienten 0,4 tillämpas.

d) Om den centrala motparten frivilligt har vidtagit åtgärder för att se till att dylika överträdelser inte kan begås på nytt ska koefficienten 0,6 tillämpas.”

(1)

EUT C 385, 15.11.2017, s. 3.

(2)

EUT C 434, 15.12.2017, s. 63.

(3)

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar markeras med symbolen ▌.

(4)

  EUT C 385, 15.11.2017, s. 3.

(5)

  EUT C 434, 15.12.2017, s. 63.

(6)

  Europaparlamentets ståndpunkt av den ... (EUT...) och rådets beslut av den ...

(7)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s.1).

(8)

  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister (COM/2017/0208 slutlig).

(9)

  Esma för i enlighet med förordning (EU) nr 648/2012 en förteckning över godkända centrala motparter från tredjeland som får erbjuda tjänster och bedriva verksamhet i unionen. Dessa centrala motparter är etablerade i 15 länder beträffande vilka kommissionen fattat beslut om likvärdighet för centrala motparter och omfattar Australien, Hongkong, Singapore, Japan, Kanada, Schweiz, Sydkorea, Mexiko, Sydafrika, USA (CFTC), Brasilien, Förenade Arabemiraten, Dubai International Financial Centre (DIFC), Indien och Nya Zeeland.

(10)

  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012 och (EU) 2015/2365. COM(2016) 856 final.

(11)

  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, and the European Central Bank on Responding to challenges for critical financial market infrastructures and further developing the Capital Markets Union, Bryssel, 4 maj 2017, COM(2017) 225 final.

(12)

  Meddelande om ”Tillståndet i unionen 2016: Fullbordandet av kapitalmarknadsunionen – Kommissionen påskyndar reformerna”, 14 september 2016.

(13)

  Offentligt samråd om de europeiska tillsynsmyndigheternas verksamhet, 21/03/2017 – 16/05/2017.

(14)

  Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).”.


BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities or persons in the preparation of the report:

Entity and/or person

 

American Chamber of Commerce : Financial services committee members

Association Française de gestion: Virginie Buey, Virginie Gaborit, Pierre Garrault, Jean-Louis Laurens

 

Association for Financial Markets in Europe : Stephen Burton, Michael Cole-Fontayn

Autorité des Marchés Financiers : Patrice Aguesse, Claire Guillaumot, Isabelle Massonat

Bank of England: David Bailey, Barry King, Zertasha Malik, Holly Snaith, Richard Spooner

Banque de France: Emmanuelle Assouan, Claudine Hurman, Ivan Odonnat, Francois Villeroy de Galhau,

Blackrock : Stephen Fisher, Carey Evans

Brunswick Group: Michael Feuerstein

CEPS: Karel Lannoo

Chicago Mercantile Exchange (CME) : Sunil Cutinho, Sean Downey, Emily Hendrix, Simon Turek

City Bank: Slawomir Sikora

City UK: John Mac Farlane

City of London: Jeremy Browne

Commerzbank: Martin Zielke

The Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC): Ann Schuman, Michalis Sotiropoulos, Mark Wetjen

Deutsche Bank: Jürgen Feil, Arthur Marquis, Nina Schindler, Katharina Wolf

Deutsche Börse: Niels Brab, Claire Bravard Alexandra Hachmeister

Eurex: Thomas Book, Niels Brab, Matthias Graulich, Erik Müller

European Association of Public Banks: Filip Chraska, Thorsten Guthke

European Association of CCP Clearing Houses: Chiara Bergamaschi, Rafael Plata

European Central Bank: Marguerite Connell, Benoit Coeure, Stephanie.Bergbauer, Corinna Freund, Jean-Francois Jamet, Pierre Marmara, Yves Mersch, Panagiotis Papapaschalis, Clement Rouveyrol

European Securities Markets Authority: Giampiero Carla , Steven Maijoor, Jakub Michalik, Maud Thimon

Federation of European Securities Exchange: Richard Fenner

French Banking Federation: Taha Bousmaha, Philippe de Soumagnat, Benjamin Quatre

German fund managers association (BVI) : Felix Ertl, Rudolf Siebel

Intercontinental Exchange (ICE) : Nicolas Kügler, Finbarr Hutcheson

KPDW CCP: Slawomir Panasiuk, Marcin Truchanowicz, Karolina Ziolkowska

London Clearing House (LCH): Julien Jardelot, Daniel Maguire, Corentine Poilvet-Clediere, Nikhil Rathi

Luxembourg Bankers’ association and Luxembourg Fund industry association: Marc-André Bechet, Antoine Kremer, Gilles Pierre

 

FIA: Walt Lukken, Jackie Mesa, Corinna Schempp, Simon Puleston Jones

International Swaps and Derivatives Association (ISDA): Roger Cogan, Ulrich Karl

International Regulatory Strategy Group: Mark Hoban

Moody’s: Nigel Phipps

Japan Center for International Finance: Jutaro Kaneko

NASDAQ: Erica Brown, Julia Haglind, Hans-Ole Jochumsen,

Nomura Bank: Yuji Nakata

SIX-clear : Matthias Heer, Urs Wieland

State of Hessen: Mark Weinmeister, Robert Möhrle

Union Investment: Andreas Illenseer

US Commodities Futures Trading Commission: John Behnam, Chris Giancarlo, Brian Quintenz, Eric Pan, Tracey Wingate

US treasury: Corrado Camera, Lawrence Norton, Rebekah Goshorn-Jurata

US Chamber of Commerce: Thomas Quaadman, Samantha DeZur, Sean Downey, Giovanni Campi

The following entities have organised speaking events to which Mrs Hübner participated and presented her work on CCP supervision:

APCO, Association of German Banks, Association for Financial Markets in Europe (AFME), British Chamber of Commerce, Eurofi, European Parliamentary Financial Services Forum (EPFSF), Financial Future, Fleishmann Hillard, Linklaters, QED


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland

Referensnummer

COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)

Framläggande för parlamentet

13.6.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

11.9.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

11.9.2017

ITRE

11.9.2017

JURI

11.9.2017

AFCO

11.9.2017

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

29.6.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

12.7.2017

AFCO

11.9.2017

Föredragande

       Utnämning

Danuta Maria Hübner

6.7.2017

 

 

 

Behandling i utskott

10.10.2017

21.2.2018

24.4.2018

 

Antagande

16.5.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

4

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrea Cozzolino, Ramón Jáuregui Atondo, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Ingivande

25.5.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

45

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

ECR

Kay Swinburne

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

5

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan

S&D

Neena Gill, Alex Mayer

Förklaring av symboler:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 8 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy