ДОКЛАД относно актуалното състояние на любителския риболов в Европейския съюз

25.5.2018 - (2017/2120(INI))

Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Норика Николай

Процедура : 2017/2120(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0191/2018
Внесени текстове :
A8-0191/2018
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно актуалното състояние на любителския риболов в Европейския съюз

(2017/2120(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 43 от него,

–  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2017 г. относно насърчаването на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на ЕС: прилагането на член 349 от ДФЕС[1],

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета[2],

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006[3],

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета[4], и по-специално член 77 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1004 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектора на рибарството и за подкрепа при изготвянето на научни становища във връзка с общата политика в областта на рибарството, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета[5], и по-специално член 5 от него,

–  като взе предвид проучването, озаглавено „Marine recreational and semi-subsistence fishing – its value and its impact on fish stocks“ (Морски любителски и полупазарен риболов – стойност и въздействие върху рибните запаси), публикувано от Тематичния отдел на ЕП по структурни политики и политика на сближаване през юли 2017 г.,

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0191/2018),

A.  като има предвид, че според определението, предоставено през 2013 г. от Международния съвет за изследване на морето (ICES), любителският риболов е улов на или опит за улов на живи водни ресурси, основно за развлечение и/или лична консумация. Това включва активни риболовни методи, включително с корда, с харпун и с ръце, и пасивни риболовни методи, включително с мрежи, с капани и с дълга корда с много куки; като има предвид, че са необходими ясни определения на любителския риболов и на морския любителски риболов, като се вземе предвид член 55, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, който гласи, че „пускането в продажба на улов от любителски риболов се забранява“;

Б.  като има предвид, че е важно да се разбере разликата между любителския риболов и полупазарния риболов, тъй като двата следва да се оценяват и регулират отделно, и следва да е ясно, че любителският риболов не е полупазарен риболов; като има предвид, че Регламентът относно общата политика в областта на рибарството не се позовава на полупазарния риболов; като има предвид, че съответно двата вида риболов следва да бъдат оценявани и регулирани поотделно;

В.  като има предвид, че законодателството на ЕС работи само с двустепенна система на риболовните категории, която обхваща любителския и търговския риболов, и следователно не признава полупазарния риболов и полутърговския риболов;

Г.  като има предвид, че предвид мащаба си любителският риболов може да има значително въздействие върху рибните запаси, но регулирането на въпроса попада основно в сферата на компетентност на държавите членки;

Д.  като има предвид, че Организацията на ООН за прехрана и земеделие е определила риболов с цел прехрана като „риболов на водни животни, който допринася съществено за задоволяване на хранителните потребности на индивида“;

Е.  като има предвид, че без ясно правно разграничение между любителски риболов, полупазарен риболов и полутърговски риболов определени форми на незаконния, недекларирания и нерегулирания (ННН) риболов могат да останат незабелязани, като не се изчисляват или регулират правилно;

Ж.  като има предвид, че не съществува одобрено единно, ясно определение на любителския риболов на равнището на ЕС, и като има предвид, че поради това е твърде трудно да се контролира любителският риболов, да се събират данни за него и да се оцени въздействието му върху рибните запаси и околната среда или неговото икономическо значение;

З.  като има предвид, че с цел правилно управление на всички видове риболовни дейности, включително на любителския риболов, е необходимо да се събират редовни и надеждни данни и да се съставят динамични редове, за да се направи оценка на въздействието върху рибните запаси и върху околната среда; като има предвид, че понастоящем такива данни липсват или са непълни; като има предвид, че освен прякото въздействие върху рибните запаси също не е достатъчно проучено допълнителното въздействие на любителския риболов върху околната среда;

И.  като има предвид, че проучванията показаха, че значителна част от проследимите пластмасови отпадъци в моретата, езерата и реките са с произход от водни развлекателни дейности като ветроходство, туризъм и риболов; отбелязва, че отпадъците под формата на изгубени риболовни съоръжения за любителски риболов могат да причинят сериозно влошаване на състоянието на местообитанията и екологични вреди;

Й.  като има предвид, че Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) осигурява финансова подкрепа за събиране на данни, включително за любителски риболов;

К.  като има предвид, че целите, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, се отнасят до необходимостта от постигане на икономически и социални ползи и ползи за заетостта, както и от възстановяване и поддържане на рибните запаси и други морски организми над нивата, позволяващи максимален устойчив улов;

Л.  като има предвид, че съгласно неотдавнашно проучване, поръчано от Парламента, въздействието на любителския риболов може да варира между рибните запаси, като представлява от 2 до 72% от общия улов;

М.  като има предвид, че, за да се постигнат целите на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), рибните запаси и риболовните дейности следва да бъдат управлявани и балансирани; като има предвид, че тези цели не могат да бъдат постигнати, ако липсва част от данните относно улова и икономическото значение на риболовните дейности, включително на любителския риболов;

Н.  като има предвид, че държавите членки имат задължение да събират данни, включително оценки на броя на уловените и хвърлените обратно във водата в резултат на любителски риболов видове, изброени в Регламент (ЕС) 2017/1004 и евентуално включени в многогодишни планове за управление; като има предвид във връзка с това, че само някои държави членки разполагат с изчерпателни данни относно любителския риболов на тяхна територия;

О.  като има предвид, че въпреки че широк набор от видове са улавяни чрез морски любителски риболов, задължителното събиране на данни се прилага за няколко вида и че следователно са необходими проучване и анализ на различните видове, специфични за всяка държава; като има предвид, че уловът от любителски риболов следва да бъде включен в общите оценки на смъртността от риболов и на биомасата;

П.  като има предвид, че наличието на данни за любителския риболов, което варира в зависимост от регионите, като информацията относно морския любителски риболов в Северно и Балтийско море е по-добра, отколкото информацията относно морския любителски риболов в Средиземно и Черно море или в Атлантическия океан;

Р.  като има предвид, че изчисляваният брой на участниците в морския любителски риболов в Европа е между 8,7 и 9 милиона души, или 1,6% от населението на Европа, което извършва риболов в приблизително 77 милиона дни годишно;

С.  като има предвид, съгласно член 3, параграф 2, точка 6 от Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство „рибар“ означава всяко лице, което се занимава с признати от държава членка търговски риболовни дейности, и като има предвид, че поради това е необходимо да се намери друго определение, за да се обхванат лицата, извършващи любителските риболовни дейности, посочени в съображение А;

T.  като има предвид, че изчисляваното икономическо въздействие от европейския морски любителски риболов (без да се смята туристическият риболов) възлиза на 10,5 милиарда евро, в които се включват 5,1 милиарда евро преки разходи, 2,3 милиарда евро непреки разходи и 3,2 милиарда евро производни разходи; като има предвид, че само в ЕС стойността за изчислява на 8,4 милиарда евро (в които се включват 4,2 милиарда евро преки разходи, 1,8 милиарда евро непреки разходи и 2,5 милиарда евро производни разходи);

У.  като има предвид, че съществува пряка връзка между размера/структурата на рибните запаси, достъпа до възможностите за риболов и произтичащата от него заетост и икономическите и социално-икономическите последици от него; като има предвид, че е важно да се направи оценка на въздействието на всички риболовни дейности върху определен вид запас, както и на неговата икономическа стойност, за да се приемат мерки за управление, които да спомогнат за постигането както на целта за опазване на околната среда, така и на икономическите цели;

Ф.  като има предвид, че морският любителски риболов подкрепя около 99 000 работни места на еквивалент на пълно работно време (ЕПРВ) в ЕС, в които се включват 57 000 преки, 18 000 непреки и 24 000 производни работни места и с които се генерира средна икономическа стойност в размер на 49 000 EUR на година за ЕПРВ; като има предвид, че само в ЕС тази стойност е оценена на 84 000 ЕПРВ (50 000 преки, 15 000 непреки и 20 000 производни работни места);

Х.  като има предвид, че морският любителски туристически риболов, както и други туристически риболовни дейности се оказаха много важни за икономиката на много региони и държави и затова следва да бъдат анализирани, за да се оцени по-добре техните стойност, въздействие и потенциал за развитие;

Ц.  като има предвид, че всички видове любителски риболов оказват по-голямо икономическо и социално въздействие на местно и регионално равнище в сравнение с на национално равнище чрез подкрепа на местните и крайбрежните общности посредством туризъм, производство, търговия на дребно и отдаване под наем на оборудване и други форми на свързани с любителския риболов услуги;

Ч.  като има предвид, че в някои случаи уловът от любителски риболов представлява значителен дял от общата смъртност от риболов на запасите и поради това следва да бъде взет предвид при определянето на възможностите за риболов; като има предвид, че съгласно неотдавнашно проучване, поръчано от Парламента, изчисленият процент на принос за общия улов от морски любителски риболов варира широко в зависимост от целевите видове – от 1,8% за скумрия до 13 – 72% за европейска змиорка;

Ш.  като има предвид, че е важно да се оценят поотделно различните методи за любителски риболов или сегментите, описани определението на ICES от 2013 г.;

Щ.  като има предвид, че оценката на въздействието на любителския риболов върху запасите от риба включва запазването на улова и смъртността сред хвърлената обратно във водата риба; като има предвид, че процентът на оцеляване на рибите, уловени с въдица и корда (улов и хвърляне обратно във водата), в повечето случаи е по-висок в сравнение с еквивалентните проценти на риба, уловена с други съоръжения и с други практики, и поради това следва да бъде взет под внимание в тези случаи; като има предвид, че е необходима допълнителна информация за основните морски съоръжения, използвани в любителския риболов, така че да може да бъде направено сравнение между шансовете за оцеляване на изхвърления улов при търговския риболов и хвърлената обратно във водата риба при любителския риболов;

АА.  като има предвид, че любителският риболов включва широк набор от съоръжения и техники с различно въздействие върху запасите и върху околната среда, и поради това следва да бъде оценяван и регулиран по съответния начин;

АБ.  като има предвид, че поради лошото състояние на запасите от лаврак в Северно море и от треска в западната част на Балтийско море бяха въведени ограничения на любителския риболов на равнището на ЕС чрез определяне на тавани на улова или забраняване на запазването (в случая на лаврака), за да се помогне за възстановяването на тези запаси; като има предвид, че мерките за управление на извънредни положения, предприемани, когато се счита, че състоянието на запаса е засегнат от любителски риболов, не осигуряват на сектора необходимата видимост;

АВ.  като има предвид, че някои любители рибари се насочват към мигриращите видове, като например сьомга, пъстърва и змиорка; като има предвид, че събирането на данни за тези видове следва да се извършва както в сладководни басейни, така и в соленоводни басейни, за да се направи оценка на това как се променят рибните запаси с течение на времето;

АГ.  като има предвид, че областите, които са най-достъпни за мнозинството от любители рибари, са крайбрежните райони, където в допълнение към видовете риба се уловят също безгръбначни и морски водорасли; като има предвид, че те играят ключова роля за екологията на тези райони; като има предвид, че въздействието на улова на тези видове също ще трябва да бъде оценявано по отношение не само на съответните запаси, но и на екосистемите, от които са част;

АД.  като има предвид, че сьомгата се завръща във водите, в които се е родила, и като има предвид, че в идеалния случай тя следва да бъде улавяна единствено в речни системи, в които са възможни ефективен контрол и ефективно правоприлагане; като има предвид, че улавянето на сьомга в морето безразборно премахва сьомгата както от здравите, така и от уязвимите популации;

АЕ.  като има предвид, че любителският риболов би могъл да представлява значителен източник на смъртност от риболов, а най-голямото очаквано въздействие върху околната среда за сладководния любителски риболов е свързано с възможността за въвеждане на чуждоземни видове в екосистемата, при което има малко отражение върху морския любителски риболов;

АЖ.  като има предвид, че общата политика в областта на рибарството беше създадена с цел управление на търговския риболов, без да се вземе предвид любителският риболов, неговите особености и необходимостта от специални инструменти за управление и планиране;

АЗ.  като има предвид, че въздействието на любителския риболов върху околната среда включва типове, различни от премахването на риба, но липсата на ясни данни затруднява отделянето им от други антропогенни източници;

АИ.  като има предвид, че оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза следва да се вземе под внимание при бъдещото управление на морския любителски риболов с оглед на значението на тази дейност в Обединеното кралство и значението ѝ за споделяните рибни запаси;

АЙ.  като има предвид, че любителският риболов има много социални ползи и ползи за общественото здраве, например повишава качеството на живот на участниците, насърчава взаимодействието между младите хора и обучава хората по отношение на околната среда и значението на нейната устойчивост;

1.  подчертава значението на събирането на достатъчно данни относно любителския риболов, и по-специално относно морския любителски риболов, за да се оценят правилно общите нива на смъртност от риболов за всички запаси;

2.  подчертава, че тенденциите за любителския риболов се увеличават в повечето европейски държави и че този вид риболов представлява важна дейност, която има обществени, икономически, трудови и екологични последици, най-вече значителното въздействие, което може да окаже върху рибните ресурси; подчертава факта, че поради това държавите членки следва да гарантират, че такива дейности се извършват по устойчив начин, съответстващ на целите на ОПОР;

3.  подчертава необходимостта от защита на непромишления флот и от гарантиране на неговото оцеляване и смяната на поколенията в контекста на разширяването на развлекателните дейности, свързани с яхтените пристанища и сезонния туризъм;

4.  счита, че следва да се събират данни за броя на любителите рибари, обема на техния улов и създадената от тях добавена стойност в крайбрежните общини;

5.  призовава Комисията да включи и да подобри съществуващите разпоредби за любителския риболов в нов регламент за контрол;

6.  настоятелно призовава Комисията да извърши оценка и ако е необходимо, да разшири събирането на данни за любителския риболов, за да се обхванат повече рибни запаси и други морски организми, да изготви проучване за осъществимост относно единното събиране на данни, отнасящи се до социално-икономическото му въздействие, и да направи задължително събирането на такива данни;

7.  подчертава необходимостта от подобряване на докладването и на мониторинга на уловите, свързани с любителския риболов; припомня, че при приемането на бюджета на ЕС за 2018 г. Парламентът одобри пилотен проект, който има за цел въвеждането на месечни доклади за улова на лаврак, и настоятелно призовава Комисията и държавите членки да финансират допълнителни проекти за мониторинг на видовете, които са особено уязвими по отношение на любителския риболов; припомня значението на проследимостта и призовава Комисията да включи и да подобри съществуващите разпоредби за любителския риболов в нов регламент за контрол;

8.  призовава Комисията да извърши оценка на въздействието на любителския риболов в ЕС; счита, че оценката на плановете за управление, които включват разпоредби за любителски риболов, следва също така да бъде включена в окончателния доклад на Комисията относно оценката на въздействието;

9.  призовава държавите членки да предприемат необходимите технически мерки с цел изпълнение на настоящия регламент относно събирането на данни и да разширят обхвата му с цел включване в него на повече запаси и аспекти на любителския риболов;

10.  призовава Комисията да гарантира, че се събират редовно всички необходими данни относно любителския риболов с цел извършването на цялостна оценка на рибните запаси и други морски организми, за да се предостави по-добра видимост на сектора; предупреждава, че без такава всеобхватна оценка и подходящи действия, предприемани въз основа на тази оценка, плановете за управление на риболовните дейности и техническите мерки може да не постигнат целите на Регламент (ЕС) 1380/2013, нито баланс между любителския риболов и риболова с търговска цел;

11.  счита, че когато уловът от любителски риболов оказва значително въздействие върху запасите, той следва да бъде включен като неразделна част от екосистемата и в рамките на социалните и икономическите съображения на многогодишните планове за управление за целите както на определяне на възможностите за риболов, така и на приемане на съответни технически мерки; поради това призовава Комисията да включи при необходимост любителския риболов в многогодишни планове за управление, които вече са приети или предстои да бъдат приети;

12.  подчертава факта, че събирането на данни е задължение на държавите членки; при все това изтъква, че едно точно определение на любителския риболов би подобрило качеството на данните; призовава Комисията да предложи единно определение за любителския риболов на равнището на ЕС, което ясно да разграничава любителския от търговския и полупазарния риболов въз основа на принципа, че уловът от любителски риболов никога не следва да бъде продаван;

13.  счита, въз основа на данните и доклада за оценка на въздействието и като взема предвид правомощията на държавите членки относно любителския риболов, че Комисията следва да направи оценка на ролята на любителския риболов в бъдещата ОПОР, така че и двата вида морски риболов – търговски и любителски – да могат да бъдат управлявани по балансиран, справедлив и устойчив начин с оглед на постигането на желаните цели;

14.  настоятелно призовава Комисията да предостави подкрепа, включително финансова подкрепа, за развитието на любителския риболов в туристическия сектор като важен фактор за развитието на синята икономика в малките общности, крайбрежните общности и островите, и по-специално в най-отдалечените региони; счита, че това би имало положително въздействие върху усилията за удължаване на туристическия сезон след летните месеци; предлага Комисията да определи любителския риболов като тема на годината на проекта за устойчив туризъм Най-добри европейски дестинации и да стартира проекти за насърчаване на туризма за любителски риболов в малките крайбрежни общности по линия на фонда COSME;

15.  изтъква, че извън рамките на обичайното управление на рибните ресурси въз основа на съществени научни данни развитието на любителските риболовни дейности не трябва да означава намаляване на професионалните възможности за риболов или съвместно ползване на оскъдните ресурси между професионални и любителски дейности, по-специално в случая на дребномащабния и непромишления риболов;

16.  признава, че любителският риболов се упражнява от векове в целия ЕС и е неразделна част от културата, традициите и наследството на значителни по брой крайбрежни и островни общности; отбелязва, че различните видове любителски риболов са толкова различни, колкото са и културите на самия ЕС, и че трябва да се отдаде значимото на този факт във всеки опит за законодателна инициатива в тази област;

17.  призовава Комисията да въведе подходящи мерки с цел да се гарантира, че бъдещите разпоредби за регулиране на любителския риболов са подходящи и не вредят на професионалния риболов;

18.  подчертава, че е необходимо да се определят основните правила за управление на любителския риболов, и предлага да бъде изготвен също така каталог на дейности в сферата на любителския риболов, който да включва информация относно риболовните съоръжения и операции и описание на риболовните зони, на целевите видове и на прилова;

19.  подчертава значението на ЕФМДР за подпомагане на развитието на научния капацитет и за гарантиране на пълни и надеждни оценки на морските ресурси за любителски риболовни дейности; припомня, че ЕФМДР предоставя средства за събиране на данни, и призовава Комисията да разшири бъдещия обхват на ЕФМДР с цел осигуряване на финансова подкрепа за изследване и анализ на събраните данни;

20.  подчертава силната и жизненоважна необходимост от споделянето на данни и посочва, че Европейският фонд за морско дело и рибарство подкрепя събирането на данни, включително по отношение на любителския риболов; поради това призовава държавите членки да предприемат необходимите стъпки, за да съберат данни, и освен това настоятелно призовава Комисията да продължи да изготвя обща база данни с изчерпателни и надеждни данни за изследователите, за да могат те да наблюдават и оценяват състоянието на рибните ресурси; предлага такива мерки да могат да включват използването на финансиране по линия на ЕФМДР;

21.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

  • [1]  Приети текстове, P8_TA(2017)0316.
  • [2]  ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.
  • [3]  OВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.
  • [4]  OВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1.
  • [5]  OВ L 157, 20.6.2017 г., стр. 1.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Любителският риболов е хоби, но икономическото, социалното и екологичното значение на тази дейност е фактор, който показва колко е важна тази дейност, поради което следва да бъде взет под внимание и анализиран при разглеждането на бъдещи регламенти.

На равнището на ЕС оценката е, че съществуват между 8,7 и 9 милиона любители рибари, които представляват 1,6% от населението на Европа, и това може да бъде подценяване на действителния брой, тъй като не включва сладководния риболов. Тези лица се занимават с риболов приблизително 77 милиона дни, допринасяйки с приблизително 10,5 милиард евро за икономиките, като голяма част от тези парични средства се внасят в малки общини или региони, които се считат за изоставащи. От гледна точка на стратегията ни за развитие на синята икономика финансовата и регулаторната подкрепа за туристическия любителски риболов ще помогне на тези общности при диверсифицирането на техните доходи и икономики.

В същото време, както вече знаем, наличните данни и събирането на данни в сектора на любителския риболов не са достатъчни или в някои случаи изобщо не съществуват. Този проблем беше много ясно посочен по време на обсъжданията с Комисията и други заинтересовани лица, както и в доклада от проучване, представен от Тематичния отдел, като в констатациите многократно бяха подчертани тези въпроси. И това не е само проблем на данните относно улова, липсват също така и данни относно икономическото значение на този сектор, въздействието върху околната среда и всички други аспекти. Липсата на данни много затруднява извършването на надлежна оценка на любителския риболов от всяка гледна точка.

Вярно е, че съществуват някои данни, събирани от държавите членки в случай на някои видове, като например атлантическата треска, европейския лаврак, европейската змиорка и атлантическата сьомга. Тези данни се събират, тъй като това се изисква от държавите членки съгласно рамката за събиране на данни. Но това не е достатъчно за нашите запаси и тези данни не могат да бъдат екстраполирани към други целеви видове и не могат да бъдат научна основа за добро регулиране. Ние следва да изискаме от Комисията и държавите членки да събират повече данни и да приемат необходимите разпоредби, за да се гарантира добро ниво на данни в целия ЕС и във всички морски басейни.

Без наличието на тези данни не може да се оцени точно какво е въздействието на любителския риболов, и най-вече на морския любителски риболов, за запасите ни. Имаме нужда от по-пълна оценка на рибните ни запаси, която няма да бъде налице, ако запасите се поделят между любителския и стопанския риболов. Ако искаме да управляваме правилно нашите морски ресурси и да постигнем целите на ОПОР, трябва да имаме цялостна представа за улова и смъртността на рибите. Видяхме, че в случая на лаврака значението на морския любителски риболов е оценено като голямо и че любителският риболов е включен в плана за възстановяване чрез определяне на тавани на улова. Но това не е направено въз основа на анализ на пълните данни, а върху екстраполацията на наличните данни и не включва анализ на икономическото значение на този сектор. Без тези данни плановете за управление и приетият регламент няма да бъдат съразмерни и справедливи спрямо двата риболовни сектора, насочени към едни и същи запаси – стопанския и любителския.

Много е важно също така да се предвиди справедливо определение на любителския риболов, тъй като без него ще бъде трудно да се разбере кои данни трябва да събират държавите членки. Това определение следва да направи ясно разграничение между любителския риболов и полупазарния риболов. Това разграничение е важно, ако искаме да избегнем ННН риболов под прикритието на любителски риболов. В този смисъл подкрепих и предложих в настоящия доклад определението, дадено от ICES, което според мен обхваща любителския риболов и всички негови аспекти. Това определение следва също така да обхване спортния риболов, който не е достатъчно ясно определен в текста на ICES и би могъл да бъде подложен на свободно тълкуване. Спортният риболов следва да се разбира по различен начин и следва да бъде разрешено уловът да се продава или да се дарява на благотворителни програми.

В контекста на излизането на Обединеното кралство от ЕС е много важно да се вземат предвид интересите на любителите рибари. При изготвянето на бъдещи регламенти следва да бъде взет предвид интересът, показван от любителите рибари, които пътуват с цел практикуване на това хоби, така че те да могат да имат лесен, справедлив и законен достъп до риболовните зони и рибните запаси.

Трябва да намерим точния начин за включване на любителския риболов в следващата ОПОР. Подкрепям включването ѝ в бъдещите планове за управление, но само след пълна оценка въз основа на надеждни и пълни данни, какъвто е случаят на стопанския риболов, защото всички планове за управление следва да се основават на един и същи принцип – най-добрите налични научни становища.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.5.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Tim Aker, Nessa Childers

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Ruža Tomašić

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Nessa Childers, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

2

-

EFDD

Tim Aker, David Coburn

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :   „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 1 юни 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност