ДОКЛАД относно проекта на решение на Съвета относно привеждането в действие на оставащите разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Шенгенската информационна система, в Република България и в Румъния

28.5.2018 - (15820/1/2017 – C8‑0017/2018 – 2018/0802(CNS)) - *

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Моника Маковей

Процедура : 2018/0802(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0192/2018
Внесени текстове :
A8-0192/2018
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно привеждането в действие на оставащите разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Шенгенската информационна система, в Република България и в Румъния

(15820/1/2017 – C8‑0017/2018 – 2018/0802(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (15820/1/2017),

–  като взе предвид член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване на Република България и Румъния, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0017/2018),

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0192/2018),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

A. Предварителна информация

1. Съгласно член 4, параграф 2, първа алинея от Акта за присъединяване на Република България и Румъния разпоредбите от достиженията на правото от Шенген, различни от изброените в приложение II към посочения акт, към които Република България („България“) и Румъния се придържат с присъединяването си, се прилагат в България и Румъния съгласно решение на Съвета, което поражда такова действие, след проверка дали необходимите условия за прилагането на всички части от достиженията на правото от Шенген са спазени.

2. На 9 юни 2011 г. Съветът заключи, в съответствие с приложимите процедури за оценка по Шенген, че България и Румъния са изпълнили условията във всички области от достиженията на правото от Шенген, свързани с въздушните граници, сухопътните граници, полицейското сътрудничество, защитата на данните, ШИС, морските граници и визите.

3. При все това, въпреки многократните призиви, отправени от страна на Европейския парламент за присъединяване на тези държави към Шенгенското пространство, предстои Съветът да вземе окончателното решение, за което е необходимо единодушие на всички държави членки от Шенгенското пространство.

4. Разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до Шенгенската информационна система („ШИС“) започнаха да се прилагат за България и Румъния от 15 октомври 2010 г.[1], с изключение на задължението за отказ за влизане или пребиваване на тяхната територия на граждани на трети държави, за които е подаден сигнал от друга държава членка, и задължението за въздържане от подаване на сигнали в ШИС и въвеждане на допълнителна информация относно граждани на трети държави с цел отказ за влизане или пребиваване („оставащи ограничения“).

5. Настоящият проект на решение на Съвета има за цел да отстрани оставащите ограничения по отношение на използването на ШИС от България и Румъния. Проверките, извършвани от България и Румъния по техните външни граници и на тяхна територия, следва да станат по-ефективни чрез подаване на сигнали в ШИС с цел отказ за влизане или пребиваване и чрез изпълнението на такива сигнали, въведени от други държави членки, особено ако тези сигнали се основават на заплаха за обществения ред, обществената сигурност или националната сигурност.

Б. Позиция на докладчика

Докладчикът припомня, че през юни 2011 г. Европейският парламент даде своето одобрение за присъединяване на България и Румъния към Шенгенското пространство, като посочи в законодателната си резолюция, че България и Румъния са готови да се присъединят към Шенгенското пространство без гранични проверки.

От 2011 г. насам Европейският парламент нееднократно призовава за разширяване на Шенгенското пространство с присъединяването на тези две държави и разчита на подкрепата на Европейската комисия, като към Съвета беше отправено искане за приемане на окончателното решение, което да позволи отмяната на проверките по вътрешните граници за България и Румъния.

През октомври 2017 г. Съветът прие Решение (ЕС) 2017/1908[2], с което в Република България и в Румъния се привеждат в действие някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система (ВИС). Това ще позволи на България и Румъния да разполагат с достъп до данните във ВИС с цел провеждане на консултации, като по този начин ще се повиши равнището на сигурност в Шенгенското пространство и ще се улесни борбата срещу тежката престъпност и тероризма. Европейският парламент одобри проекта за решение на Съвета.

България и Румъния изпълняват основна роля при наблюдението – свързани операции в Черно море, както и по р. Дунав – два стратегически коридора, които са отворени за международния воден транспорт и са уязвими по отношение на границите.

България и Румъния имат общи граници с Турция, Молдова, Украйна, Сърбия и бившата югославска република Македония и осигуряват значителни буферни зони за влизането в Шенгенското пространство.

В продължение на години Румъния е основен фактор, допринасящ за логистичните операции на Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

С оглед на всички горепосочени елементи настоящото решение на Съвета, с което се цели да се премахнат оставащите ограничения по отношение на използването на ШИС от страна на България и Румъния, представлява благоприятно развитие за участието на тези две държави в достиженията на правото от Шенген. То ще повиши равнището на сигурност в Шенгенското пространство и ще повиши ефективността на борбата срещу тежката престъпност и тероризма.

Чрез премахване на всички ограничения за използването на ШИС Румъния и България ще бъдат в състояние да осигуряват същото равнище на защита на външните граници на Съюза, както и другите държави членки от Шенген.

Докладчикът препоръчва Парламентът да одобри проекта на текста на Съвета без изменения, за да се насърчат държавите членки да преминат бързо към приемането на решението.

  • [1]  Решение 2010/365/ЕС от 29 януари 2010 г. относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния (OВ L 166, 1.7.2010 г., стр. 17).
  • [2]  Решение (ЕС) 2017/1908 на Съвета от 12 октомври 2017 г. относно привеждането в действие на някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система, в Република България и в Румъния (ОВ L 269, 19.10.2017 г., стр. 39).

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Прилагане на оставащите разпоредби на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния

Позовавания

15820/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS)

Дата на консултация с ЕП

18.1.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

5.2.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Monica Macovei

26.2.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

12.4.2018

24.5.2018

 

 

Дата на приемане

24.5.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

Дата на внасяне

29.5.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 8 юни 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност