Postup : 2018/0802(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0192/2018

Předložené texty :

A8-0192/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/06/2018 - 8.5

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0253

ZPRÁVA     *
PDF 532kWORD 55k
28.5.2018
PE 618.142v02-00 A8-0192/2018

o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku v účinnost

(15820/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Monica Macovei

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku v účinnost

(15820/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (15820/2017),

–  s ohledem na čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0017/2018),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0192/2018),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

A. Souvislosti

1. Podle čl. 4 odst. 2 prvního pododstavce aktu o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska mají ustanovení schengenského acquis, která nejsou uvedena v příloze II uvedeného aktu a jež Bulharská republika („Bulharsko“) a Rumunsko musejí po přistoupení splňovat, v Bulharsku a Rumunsku platit na základě rozhodnutí Rady vydaného za tímto účelem poté, co bude ověřeno, že podmínky nezbytné pro uplatnění všech předmětných částí schengenského acquis byly splněny.

2. Dne 9. června 2011 dospěla Rada v souladu s příslušnými postupy schengenského hodnocení k závěru, že Bulharsko a Rumunsko splnily podmínky ve všech oblastech schengenského acquis týkajících se vzdušných hranic, pozemních hranic, policejní spolupráce, ochrany údajů, Schengenského informačního systému, námořních hranic a víz.

3. Avšak přes opakované výzvy Evropského parlamentu, aby se tyto země připojily k schengenskému prostoru, musí konečné rozhodnutí přijmout Rada, což závisí na jednomyslném hlasování všech členských států Schengenu.

4. Ustanovení schengenského acquis týkající se Schengenského informačního systému („SIS“) začala pro Bulharsko a Rumunsko platit dne 15. října 2010(1), s výjimkou povinnosti zamítnout možnost vstupu nebo pobytu na svém území státním příslušníkům třetích zemí, v jejichž případě jiný členský stát vydal varování, a povinnosti zdržet se vydávání varování v rámci SIS a zadávání dodatečných informací o státních příslušnících třetích zemí pro účely zamítnutí možnosti vstupu či pobytu („zbývající omezení“).

5. Cílem stávajícího návrhu rozhodnutí Rady je zrušit zbývající omezení týkající se používání SIS v Bulharsku a Rumunsku. Kontroly, které Bulharsko a Rumunsko provádí na svých vnějších hranicích a na svém území by se měly stát díky vydávání varování v rámci SIS pro účely zamítnutí vstupu či pobytu a uplatňováním těchto varování vydaných jinými členskými státy, zejména pokud se tato varování týkají ohrožení veřejné politiky, veřejné bezpečnosti nebo národní bezpečnosti, účinnějšími.

B. Stanovisko zpravodajky

Zpravodajka připomíná, že v červnu 2011 Parlament vydal k přistoupení Bulharska a Rumunska k schengenskému prostoru kladné stanovisko, kdy v legislativním usnesení uvedl, že Bulharsko a Rumunsko jsou připraveny k přistoupení k schengenskému prostoru bez hraničních kontrol.

Od roku 2011 Evropský parlament opakovaně vyzýval k rozšíření schengenského prostoru o tyto dvě země a počítal s podporou ze strany Evropské komise, kdy žádal, aby Rada přijala konečné rozhodnutí, které by umožnilo zrušit kontroly na vnitřních hranicích Bulharska a Rumunska.

V říjnu 2017 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2017/1908(2) o uvedení některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Vízového informačního systému („VIS“) v Bulharsku a Rumunsku v účinnost. To by Bulharsku a Rumunsku zajistilo možnost nahlížet do údajů v rámci VIS, a zvýšit tím míru bezpečnosti schengenského prostoru a napomoci boji proti závažné trestné činnosti a terorismu. Evropský parlament návrh rozhodnutí Rady podpořil.

Bulharsko a Rumunsko hrají klíčovou úlohu při ostraze hranic v Černém moři i na Dunaji, což jsou strategické koridory otevřené mezinárodní lodní dopravě, jejichž hranice lze střežit jen obtížně.

Bulharsko a Rumunsko mají společné hranice s Tureckem, Moldavskem, Ukrajinou, Srbskem a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a představují důležité nárazníkové zóny pro vstup do schengenského prostoru.

Rumunsko bylo nepřetržitě po řadu let hlavním přispěvatelem k logistickým operacím Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž.

S ohledem na všechny uvedené prvky je stávající rozhodnutí Rady, jehož cílem je odstranit uvedená zbývající omezení týkající se využívání SIS ze strany Bulharska a Rumunska vítaným vývojem situace, pokud jde o účast těchto dvou zemí v schengenském acquis. Povede ke zvýšení míry bezpečnosti schengenského prostoru a k zajištění větší účinnosti boje proti závažné trestné činnosti a terorismu.

Odstraněním veškerých omezení při využívání SIS bude Rumunsko a Bulharsko moci zajistit stejnou míru ochranu vnějších hranic Unie jako další členské země schengenského prostoru.

Zpravodajka doporučuje Parlamentu, aby návrh znění Rady schválil beze změn a pobídl členské státy k urychlenému přijetí uvedeného rozhodnutí.

(1)

Rozhodnutí 2010/365/EU ze dne 29. ledna 2010 o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku (Úř. věst. L 166, 1.7.2010, s. 17).

(2)

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1908 ze dne 12. října 2017 o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Vízového informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku (Úř. věst. L 269, 19.10.2017, s. 39).


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku

Referenční údaje

15820/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS)

Datum konzultace s EP

18.1.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

5.2.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Monica Macovei

26.2.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

12.4.2018

24.5.2018

 

 

Datum přijetí

24.5.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

Datum předložení

29.5.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 11. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí