Procedure : 2018/0802(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0192/2018

Indgivne tekster :

A8-0192/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/06/2018 - 8.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0253

BETÆNKNING     *
PDF 371kWORD 55k
28.5.2018
PE 618.142v02-00 A8-0192/2018

om udkast til Rådets afgørelse om anvendelse af de resterende bestemmelser i Schengenreglerne om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien

(15820/1/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Monica Macovei

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om anvendelse af de resterende bestemmelser i Schengenreglerne om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien

(15820/1/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (15820/2017),

–  der henviser til artikel 4, stk. 2, i akten vedrørende Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0017/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0192/2018),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


BEGRUNDELSE

A. Baggrund

1. I henhold til artikel 4, stk. 2, første afsnit, i akten vedrørende Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse skal de bestemmelser i Schengenreglerne, der ikke er anført i bilag II til nævnte akt, og som Republikken Bulgarien ("Bulgarien") og Rumænien tiltrådte ved tiltrædelsen, finde anvendelse i Bulgarien og Rumænien, når Rådet har truffet afgørelse herom, efter at det er blevet sikret, at de nødvendige betingelser for anvendelsen af alle Schengenreglerne er opfyldt.

2. Den 9. juni 2011 konkluderede Rådet i overensstemmelse med de gældende Schengenevalueringsprocedurer, at Bulgarien og Rumænien opfyldte betingelserne inden for alle områderne af Schengenreglerne vedrørende luftgrænser, landgrænser, politisamarbejde, databeskyttelse, Schengeninformationssystemet, søgrænser og visum.

3. Men selv om Europa-Parlamentet gentagne gange har opfordret til, at de pågældende lande kommer med i Schengenområdet, har Rådet endnu ikke truffet den endelige afgørelse, som kræver enstemmighed blandt alle Schengenmedlemsstaterne.

4. Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet ("SIS") begyndte at gælde for Bulgarien og Rumænien fra den 15. oktober 2010(1), med undtagelse af pligten til at nægte indrejse til eller ophold på deres område for tredjelandsstatsborgere, der er blevet indberettet af en anden medlemsstat, og forpligtelsen til at afstå fra udstedelse af SIS-indberetninger og indførelse af yderligere oplysninger om tredjelandsstatsborgere med henblik på nægtelse af indrejse eller ophold ("de resterende restriktioner").

5. Det foreliggende udkast til Rådets afgørelse har til formål at ophæve de resterende restriktioner vedrørende Bulgariens og Rumæniens anvendelse af SIS. Den kontrol, der foretages af Bulgarien og Rumænien ved deres ydre grænser og på deres område, bør gøres mere effektiv gennem udstedelse af SIS-indberetninger med henblik på nægtelse af indrejse eller ophold og fuldbyrdelse af sådanne indberetninger fra andre medlemsstater, navnlig hvis de pågældende indberetninger er baseret på en trussel mod den offentlige orden eller sikkerhed eller den nationale sikkerhed.

B. Ordførerens holdning

Ordføreren minder om, at Europa-Parlamentet i juni 2011 gav sin godkendelse til, at Bulgarien og Rumænien tiltrådte Schengenområdet, idet det i en lovgivningsmæssig beslutning anførte, at Bulgarien og Rumænien var klar til at tiltræde Schengenområdet uden grænsekontrol.

Europa-Parlamentet har siden 2011 gentagne gange opfordret til, at Schengenområdet blev udvidet til disse to lande, og har regnet med støtte fra Kommissionen, idet Rådet er blevet anmodet om at træffe den endelige afgørelse, der gør det muligt for Bulgarien og Rumænien at ophæve kontrollen ved de indre grænser.

I oktober 2017 vedtog Rådet afgørelse (EU) 2017/1908(2) om anvendelse af visse bestemmelser i Schengenreglerne om visuminformationssystemet ("VIS") i Bulgarien og Rumænien. Dette vil gøre det muligt for Bulgarien og Rumænien at få adgang til at søge i VIS-data og dermed øge sikkerheden i Schengenområdet og gøre det lettere at bekæmpe grov kriminalitet og terrorisme. Europa-Parlamentet godkendte udkastet til Rådets afgørelse.

Bulgarien og Rumænien spiller en central rolle i overvågningsrelaterede operationer i Sortehavet og på Donau, som begge er strategiske korridorer, der er åbne for international trafik og udgør sårbare grænser.

Bulgarien og Rumænien deler grænser med Tyrkiet, Moldova, Ukraine, Serbien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og sikrer betydelige stødpudezoner for indrejse i Schengenområdet.

Rumænien har i mange år i træk været et af de lande, der bidrager mest til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings logistiske operationer.

På baggrund af alle de ovennævnte elementer er den foreliggende rådsafgørelse, der sigter mod at ophæve de resterende restriktioner vedrørende Bulgariens og Rumæniens anvendelse af SIS, en velkommen udvikling i relation til de to landes deltagelse i Schengenreglerne. Den vil øge sikkerheden i Schengenområdet og gøre bekæmpelsen af grov kriminalitet og terrorisme mere effektiv.

Hvis alle restriktioner for anvendelsen af SIS ophæves, vil Bulgarien og Rumænien kunne sikre den samme beskyttelse af Unionens ydre grænser som andre Schengenmedlemsstater.

Ordføreren anbefaler, at Parlamentet godkender udkastet til Rådets tekst uden ændringer, så medlemsstaterne tilskyndes til hurtigt at fortsætte med vedtagelsen af afgørelsen.

(1)

Afgørelse 2010/365/EU af 29. januar 2010 om anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (EUT L 166 af 1.7.2010, s. 17).

(2)

Rådets afgørelse (EU) 2017/1908 af 12. oktober 2017 om anvendelse af visse bestemmelser i Schengenreglerne om visuminformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (EUT L 269 af 19.10.2017, s. 39).


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Anvendelse af de resterende bestemmelser i Schengenreglerne om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien

Referencer

15820/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS)

Dato for høring af EP

18.1.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

5.2.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Monica Macovei

26.2.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

12.4.2018

24.5.2018

 

 

Dato for vedtagelse

24.5.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

Dato for indgivelse

29.5.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 11. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik