ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν που αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία

28.5.2018 - (15820/1/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS)) - *

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Monica Macovei

Διαδικασία : 2018/0802(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0192/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0192/2018
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν που αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία

(15820/1/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (15820/1/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 4 παράγραφος 2 της Πράξης Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, σύμφωνα με την οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0017/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0192/2018),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

A. Ιστορικό

1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της Πράξης Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, οι διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα II της εν λόγω πράξης, στις οποίες η Δημοκρατία της Βουλγαρίας («Βουλγαρία») και η Ρουμανία προσχωρούν κατά την ένταξη, οφείλουν να εφαρμόζονται στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία βάσει σχετικής απόφασης του Συμβουλίου, αφού επαληθευθεί ότι πληρούνται οι απαραίτητοι όροι για την εφαρμογή όλων των τμημάτων του κεκτημένου του Σένγκεν.

2. Στις 9 Ιουνίου 2011, το Συμβούλιο συμπέρανε, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες αξιολόγησης Σένγκεν, ότι οι όροι σε όλους τους τομείς του κεκτημένου του Σένγκεν που αφορούν τα εναέρια σύνορα, τα χερσαία σύνορα, την αστυνομική συνεργασία, την προστασία των δεδομένων, το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, τα θαλάσσια σύνορα και τις θεωρήσεις πληρούνται από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

3. Ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις χώρες αυτές να προσχωρήσουν στον χώρο Σένγκεν, το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη λάβει την τελική απόφαση, η οποία εξαρτάται από ψηφοφορία με ομοφωνία από όλα τα κράτη μέλη Σένγκεν.

4. Οι διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν που αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν («SIS») άρχισαν να εφαρμόζονται στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία από την 15η Οκτωβρίου 2010[1], με την εξαίρεση της υποχρέωσης να αρνούνται την είσοδο ή τη διαμονή στο έδαφός τους σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προειδοποίηση από άλλο κράτος μέλος και την υποχρέωση να μην εκδίδουν καταχωρίσεις στο SIS και να εισάγουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών με σκοπό την άρνηση εισόδου ή διαμονής («εναπομείναντες περιορισμοί»).

5. Το παρόν σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου αποσκοπεί στην άρση των εναπομενόντων περιορισμών όσον αφορά τη χρήση του SIS από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Οι έλεγχοι που διενεργούνται από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στα εξωτερικά τους σύνορα και στην επικράτειά τους θα πρέπει να καταστούν πιο αποτελεσματικοί με την εισαγωγή καταχωρήσεων SIS για τους σκοπούς της απαγόρευσης εισόδου ή διαμονής και με την εκτέλεση τέτοιων καταχωρίσεων που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη, ιδίως όταν οι καταχωρήσεις αυτές στηρίζονται στην απειλή για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια.

B. Η θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια υπενθυμίζει ότι, τον Ιουνίου του 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την έγκρισή του για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία να προσχωρήσουν στον χώρο Σένγκεν, αναφέροντας σε νομοθετικό ψήφισμα, ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία, ήταν έτοιμες να προσχωρήσουν στον χώρο Σένγκεν, όπου δεν υφίστανται συνοριακοί έλεγχοι.

Από το 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέβη σε επανειλημμένα αιτήματα για τη διεύρυνση του χώρου Σένγκεν στις δύο αυτές χώρες και έχοντας την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζήτησε από το Συμβούλιο να λάβει την τελική απόφαση, βάσει της οποίας θα επιτραπεί η άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Τον Οκτώβριο του 2017, το Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση (ΕΕ) 2017/1908[2] θέτοντας σε εφαρμογή ορισμένες διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (‘VIS’) στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Αυτό θα επιτρέψει στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του VIS για σκοπούς διαβούλευσης, βελτιώνοντας έτσι το επίπεδο της ασφάλειας εντός του χώρου Σένγκεν και διευκολύνοντας την καταπολέμηση της σοβαρής εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου.

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία διαδραματίζουν καίριο ρόλο στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την επιτήρηση - τόσο του Εύξεινου Πόντου, όσο και του Δούναβη, που και οι δυο αποτελούν στρατηγικούς διαδρόμους ανοικτούς στη διεθνή ναυτιλία και στους οποίους τα σύνορα παρουσιάζουν τρωτά σημεία.

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν κοινά σύνορα με την Τουρκία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία, τη Σερβία και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, διασφαλίζοντας σημαντικές ζώνες προστασίας για την είσοδο στον χώρο Σένγκεν.

Η Ρουμανία έχει, για πολλά συνεχόμενα έτη, συμβάλει σημαντικά στις επιχειρήσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

Λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω στοιχείων, η σημερινή απόφαση του Συμβουλίου με στόχο την άρση των εναπομενόντων περιορισμών σχετικά με τη χρήση του SIS από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αποτελεί θετική εξέλιξη για τη συμμετοχή αυτών των δύο χωρών στο κεκτημένο του Σένγκεν. Θα αυξήσει το επίπεδο ασφάλειας στον χώρο Σένγκεν και θα καταστήσει την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος και της τρομοκρατίας πιο αποτελεσματική.

Με την κατάργηση όλων των περιορισμών στη χρήση του SIS, η Ρουμανία και η Βουλγαρία θα είναι σε θέση να εξασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης όπως και τα άλλα κράτη μέλη του Σένγκεν.

Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια συνιστά στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο κειμένου του Συμβουλίου χωρίς τροπολογίες, ώστε να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να προβούν σύντομα στην έγκριση της απόφασης.

  • [1] Απόφαση 2010/365/ΕΕ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τη Ρουμανία (EE L 166 της 1.7.2010, σ. 17).
  • [2] Απόφαση (ΕΕ) 2017/1908 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία (ΕΕ L 269 της 19.10.2017, σ. 39).

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Η εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν που αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία

Έγγραφα αναφοράς

15820/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

18.1.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

5.2.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Monica Macovei

26.2.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

12.4.2018

24.5.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.5.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

Ημερομηνία κατάθεσης

29.5.2018

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουνίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου