MIETINTÖ esityksestä neuvoston päätökseksi Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön jäljellä olevien määräysten voimaansaattamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa

28.5.2018 - (15820/1/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS)) - *

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Monica Macovei

Menettely : 2018/0802(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0192/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0192/2018
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön jäljellä olevien määräysten voimaansaattamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa

(15820/1/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (15820/1/2017),

–  ottaa huomioon Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0017/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0192/2018),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

PERUSTELUT

A. Taustaa

1. Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan muita kuin kyseisen liittymisasiakirjan liitteessä II lueteltuja Schengenin säännöstön määräyksiä, joita Bulgaria ja Romania noudattavat liittymisestä alkaen, sovelletaan Bulgariassa ja Romaniassa asiaa koskevan neuvoston päätöksen mukaisesti sen jälkeen, kun on varmistettu, että vaaditut edellytykset Schengenin säännöstön kaikkien osien soveltamiseksi ovat täyttyneet.

2. Neuvosto totesi 9. kesäkuuta 2011 sovellettavien Schengenin arviointimenettelyjen mukaisesti, että Bulgaria ja Romania olivat täyttäneet kaikkiin ilmarajoja, maarajoja, poliisiyhteistyötä, tietosuojaa, Schengenin tietojärjestelmää, merirajoja ja viisumeita koskeviin Schengenin säännöstön aloihin liittyvät edellytykset.

3. Huolimatta siitä, että Euroopan parlamentti on toistuvasti kehottanut näitä maita liittymään Schengen-alueeseen, neuvoston on vielä tehtävä lopullinen päätös, joka on riippuvainen kaikkien Schengen-jäsenvaltioiden yksimielisestä päätöksestä.

4. Schengenin säännöstön määräyksiä, jotka koskevat Schengenin tietojärjestelmää (SIS), alettiin soveltaa Bulgariaan ja Romaniaan 15. lokakuuta 2010[1], lukuun ottamatta velvoitetta evätä maahanpääsy tai oleskelu niiden alueella kolmansien maiden kansalaisilta, joista toinen jäsenvaltio on tehnyt kuulutuksen, sekä velvoitetta pidättäytyä tekemästä SIS-kuulutuksia ja antamasta täydentäviä tietoja kolmansien maiden kansalaisista heidän maahantulonsa tai maassa oleskelunsa epäämiseksi (’jäljellä olevat rajoitukset’).

5. Tällä esityksellä neuvoston päätökseksi pyritään poistamaan jäljellä olevat rajoitukset, jotka koskevat SIS-järjestelmän käyttöä Bulgariassa ja Romaniassa. Bulgarian ja Romanian ulkorajoillaan ja alueillaan suorittamien tarkastusten vaikuttavuutta olisi lisättävä siten, että tehdään SIS-kuulutuksia maahantulon tai maassa oleskelun epäämiseksi ja pannaan täytäntöön muiden jäsenvaltioiden tekemät kuulutukset, erityisesti jos ne perustuvat yleiseen turvallisuuteen ja järjestykseen tai kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvaan uhkaan.

B. Esittelijän kanta

Esittelijä muistuttaa, että Euroopan parlamentti antoi kesäkuussa 2011 hyväksyntänsä Bulgarian ja Romanian liittymiselle Schengen-alueeseen ja katsoi lainsäädäntöpäätöslauselmassa, että Bulgaria ja Romania ovat valmiita liittymään Schengen‑alueeseen, jolla rajatarkastuksia ei tehdä.

Vuodesta 2011 lähtien Euroopan parlamentti on toistuvasti kehottanut laajentamaan Schengen-alueen näihin kahteen maahan, mitä komissio on tukenut, ja pyytänyt neuvostoa tekemään lopullisen päätöksen, jolla tarkastukset sisärajoilla poistetaan Bulgarian ja Romanian osalta.

Neuvosto hyväksyi lokakuussa 2017 päätöksen (EU) 2017/1908[2] viisumitietojärjestelmää (VIS) koskevien Schengenin säännöstön tiettyjen määräysten voimaansaattamisesta Bulgariassa ja Romaniassa. Tämä mahdollistaisi Bulgarian ja Romanian pääsyn VIS‑järjestelmään tietoihin tutustumista varten ja siten lisäisi turvallisuutta Schengen-alueella ja helpottaisi vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa. Euroopan parlamentti kannatti esitystä neuvoston päätökseksi.

Bulgaria ja Romania ovat keskeisessä asemassa valvontaoperaatioissa Mustallamerellä ja Tonavalla, jotka molemmat ovat kansainväliselle liikenteelle avoimia strategisia käytäviä ja alttiita rajoihin liittyville ongelmille.

Bulgarialla ja Romanialla on yhteinen raja Turkin, Moldovan, Ukrainan, Serbian ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa, ja ne muodostavat huomattavan puskurivyöhykkeen Schengen-alueelle saavuttaessa.

Romania on useita vuosia peräjälkeen osallistunut merkittävästi Euroopan raja- ja merivartioviraston logistisiin operaatioihin.

Kaikki edellä mainitut seikat huomioon ottaen tämä neuvoston päätös, jonka tarkoituksena on poistaa jäljellä olevat SIS-järjestelmän käyttöä Bulgariassa ja Romaniassa koskevat rajoitukset, on myönteinen edistysaskel näiden kahden maan osallistumiselle Schengenin säännöstöön. Se parantaa turvallisuutta Schengen-alueella ja tehostaa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa.

Jos kaikki rajoitukset SIS-järjestelmän käytöltä poistettaisiin, Romania ja Bulgaria voisivat varmistaa saman suojelun tason unionin ulkorajoilla kuin muut Schengen-jäsenvaltiot.

Esittelijä suosittaa, että parlamentti hyväksyy neuvoston esityksen tarkistuksitta, millä kannustetaan jäsenvaltioita edistymään nopeasti päätöksen hyväksymisessä.

  • [1]  Päätös 2010/365/EU, annettu 29. kesäkuuta 2010, Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa (EUVL L 166, 1.7.2010, s. 17).
  • [2]  Neuvoston päätös (EU) 2017/1908, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, viisumitietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön tiettyjen määräysten voimaansaattamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa (EUVL L 269, 19.10.2017, s. 39).

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön jäljellä olevien määräysten voimaansaattaminen Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa

Viiteasiakirjat

15820/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

18.1.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

5.2.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Monica Macovei

26.2.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

12.4.2018

24.5.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.5.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

29.5.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 11. kesäkuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö