Procedūra : 2018/0802(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0192/2018

Pateikti tekstai :

A8-0192/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/06/2018 - 8.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0253

PRANEŠIMAS     *
PDF 592kWORD 56k
28.5.2018
PE 618.142v02-00 A8-0192/2018

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl likusių Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, pradėjimo taikyti Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje

(15820/1/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Monica Macovei

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl likusių Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, pradėjimo taikyti Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje

(15820/1/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (15820/1/2017),

–  atsižvelgdamas į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto 4 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0017/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0192/2018),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Taryba ir Komisijai.


AIŠKINAMOJI DALIS

A. Bendroji informacija

1. Remiantis Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto 4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, Šengeno acquis nuostatos, išskyrus to akto II priede išvardytas nuostatas, prie kurių Bulgarijos Respublika (toliau – Bulgarija) ir Rumunija prisijungia įstodamos, Bulgarijoje ir Rumunijoje turi būti taikomos pagal šiuo tikslu priimtą Tarybos sprendimą, patikrinus, ar visų Šengeno acquis dalių taikymui būtinos sąlygos yra įvykdytos.

2. 2011 m. birželio 9 d. Taryba, laikydamasi taikytinų Šengeno vertinimo procedūrų, padarė išvadą, kad Bulgarija ir Rumunija įvykdė sąlygas visose Šengeno acquis srityse, susijusiose su oro sienomis, sausumos sienomis, policijos bendradarbiavimu, duomenų apsauga, SIS, jūrų sienomis ir vizomis.

3. Tačiau, nepaisant pakartotinių Europos Parlamento raginimų šioms šalims prisijungti prie Šengeno erdvės, Taryba dar turi priimti galutinį sprendimą, kuris priklauso nuo vieningo balsavimo visose Šengeno valstybėse narėse.

4. Šengeno acquis nuostatos, susijusios su Šengeno informacine sistema (SIS), pradėtos taikyti Bulgarijai ir Rumunijai nuo 2010 m. spalio 15 d.(1), išskyrus pareigą drausti atvykti į jos teritoriją ar joje apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams, kurių atžvilgiu kita valstybė narė pateikė perspėjimą, ir pareigą neįvesti į SIS perspėjimų ir papildomos informacijos apie trečiųjų šalių piliečius draudimo atvykti ar apsigyventi tikslais („likę apribojimai“).

5. Šiuo Tarybos sprendimo projektu siekiama panaikinti likusius apribojimus Bulgarijai ir Rumunijai naudotis SIS. Bulgarijos ir Rumunijos vykdomi patikrinimai prie jų išorės sienų ir jų teritorijoje turėtų būti veiksmingesni įvedant į SIS perspėjimus draudimo atvykti arba apsigyventi tikslais ir vykdant tokius kitų valstybių narių įvestus perspėjimus, visų pirma jei tokie perspėjimai grindžiami grėsme viešajai tvarkai, visuomenės arba nacionaliniam saugumui.

B. Pranešėjos nuomonė

Pranešėja primena, kad 2011 m. birželio mėn. Europos Parlamentas pritarė Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimui prie Šengeno erdvės, teisėkūros rezoliucijoje pareikšdamas, kad Bulgarija ir Rumunija yra pasirengusios įstoti į Šengeno erdvę, kurioje nevykdomi patikrinimai kertant sieną.

Nuo 2011 m. Europos Parlamentas ne kartą ragino išplėsti Šengeno erdvę ir į ją įtraukti šias dvi šalis ir, remiamas Europos Komisijos, prašė Tarybos priimti galutinį sprendimą, pagal kurį būtų galima panaikinti patikrinimus prie vidaus sienų su Bulgarija ir Rumunija.

2017 m. spalio mėn. Taryba priėmė sprendimą (ES) 2017/1908(2) dėl tam tikrų Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Vizų informacine sistema, pradėjimo taikyti Bulgarijoje ir Rumunijoje. Tai suteiktų Bulgarijai ir Rumunijai galimybę naudotis prieiga prie VIS duomenų susipažinimo tikslais ir taip padidinti saugumo lygį Šengeno erdvėje ir palengvinti kovą su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu. Europos Parlamentas pritarė Tarybos sprendimo projektui.

Bulgarijai ir Rumunijai tenka svarbus vaidmuo vykdant stebėjimo operacijas Juodojoje jūroje ir Dunojaus upėje, kurios yra strateginiai koridoriai, atviri tarptautiniam laivų eismui ir kurių sienos gali būti pažeidžiamos.

Bulgarija ir Rumunija ribojasi su Turkija, Moldova, Ukraina, Serbija ir buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija, jos yra svarbi buferinė zona atvykstant į Šengeno erdvę.

Rumunija jau daugelį metų iš eilės yra pagrindinė Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros logistikos operacijas remianti šalis.

Atsižvelgiant į visus minėtus elementus, dabartinis Tarybos sprendimas, kuriuo siekiama panaikinti likusius apribojimus Bulgarijai ir Rumunijai naudotis SIS, yra teigiamas poslinkis, leisiantis šioms dviem šalims dalyvauti Šengeno acquis. Jis padidins saugumą Šengeno erdvėje ir kova su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu bus veiksmingesnė.

Panaikinus visus apribojimus naudotis SIS, Rumunija ir Bulgarija galės užtikrinti tokį pat Sąjungos išorės sienų apsaugos lygį kaip ir kitos Šengeno valstybės narės.

Pranešėja rekomenduoja Parlamentui pritarti Tarybos projekto tekstui be pakeitimų, siekiant paskatinti valstybes nares skubiai pradėti sprendimo priėmimo procedūrą.

(1)

2010 m. sausio 29 d. sprendimas 2010/365/ES dėl Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, taikymo Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje (OL L 166, 2010 7 1, p. 17).

(2)

2017 m. spalio 12 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/1908 dėl tam tikrų Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Vizų informacine sistema, taikymo Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje (OL L 269, 2017 10 19, p. 39).


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Likusių Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, pradėjimas taikyti Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje

Nuorodos

15820/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS)

Konsultacijos su EP data

18.1.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

5.2.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Monica Macovei

26.2.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

12.4.2018

24.5.2018

 

 

Priėmimo data

24.5.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

1

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

Pateikimo data

29.5.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. birželio 8 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika