SPRAWOZDANIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie wprowadzenia w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii pozostałych przepisów dorobku Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen

28.5.2018 - (15820/1/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS)) - *

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawczyni: Monica Macovei

Procedura : 2018/0802(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0192/2018
Teksty złożone :
A8-0192/2018
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie wprowadzenia w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii pozostałych przepisów dorobku Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen

(15820/1/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (15820/1/2017),

–  uwzględniając art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0017/2018),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0192/2018),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

UZASADNIENIE

A. Kontekst

1. Zgodnie z art. 4 ust. 2 akapit pierwszy Aktu przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii przepisy dorobku Schengen inne niż przepisy wymienione w załączniku II do tego Aktu, które Republika Bułgarii („Bułgaria”) i Rumunia przyjęły z chwilą przystąpienia do UE, stosuje się w Bułgarii i w Rumunii na mocy decyzji Rady przyjętej w tym celu po sprawdzeniu, czy zostały spełnione warunki niezbędne do stosowania wszystkich części dorobku Schengen.

2. W dniu 9 czerwca 2011 r. Rada stwierdziła, zgodnie z mającymi zastosowanie procedurami oceny Schengen, że Bułgaria i Rumunia spełniły warunki we wszystkich obszarach dorobku Schengen dotyczących granic powietrznych, granic lądowych, współpracy policyjnej, ochrony danych, Systemu Informacyjnego Schengen, granic morskich i wiz.

3. Jednak pomimo apeli ponawianych przez Parlament Europejski, by kraje te przystąpiły do strefy Schengen, Rada musi jeszcze podjąć ostateczną decyzję, która wymaga jednomyślnego głosowania z udziałem wszystkich państw członkowskich należących do strefy Schengen.

4. Przepisy dorobku Schengen dotyczące Systemu Informacyjnego Schengen („SIS”) zaczęły obowiązywać w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii z dniem 15 października 2010 r.[1], z wyjątkiem zobowiązania do udzielenia odmowy wjazdu lub pobytu na swoim terytorium obywatelom państw trzecich, wobec których inne państwo członkowskie dokonało wpisu, oraz z wyjątkiem zobowiązania do powstrzymania się od wprowadzania do SIS wpisów i dodatkowych informacji na temat obywateli państw trzecich do celów odmowy wjazdu lub pobytu („pozostałe ograniczenia”).

5. Przedmiotowy projekt decyzji Rady ma na celu zniesienie pozostałych ograniczeń dotyczących korzystania z SIS przez Bułgarię i Rumunię. Kontrole przeprowadzone przez Bułgarię i Rumunię na ich granicach zewnętrznych oraz na ich terytorium powinny stać się bardziej skuteczne dzięki wprowadzaniu wpisów do SIS do celów odmowy pozwolenia na wjazd lub pobyt oraz dzięki stosowaniu się do takich wpisów wprowadzonych przez inne państwa członkowskie, w szczególności, jeżeli podstawą takich wpisów jest zagrożenie porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub bezpieczeństwa narodowego.

B. Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni przypomina, że w czerwcu 2011 r. Parlament Europejski wyraził zgodę na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen i stwierdził w rezolucji ustawodawczej, że Bułgaria i Rumunia są gotowe do przystąpienia do strefy Schengen wolnej od kontroli granicznych.

Od 2011 r. Parlament Europejski wielokrotnie wzywał do rozszerzenia strefy Schengen na te dwa państwa i mógł liczyć na wsparcie Komisji Europejskiej, zwracając się do Rady o podjęcie ostatecznej decyzji, która umożliwi zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych z Bułgarią i Rumunią.

W październiku 2017 r. Rada przyjęła decyzję (UE) 2017/1908[2] w sprawie wprowadzenia w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii niektórych przepisów dorobku Schengen dotyczących wizowego systemu informacyjnego (VIS). Pozwoli to Bułgarii i Rumunii uzyskać dostęp do danych przechowywanych w VIS do celów konsultacji, a tym samym poprawi poziom bezpieczeństwa w strefie Schengen i ułatwi walkę z poważną przestępczością i terroryzmem. Parlament Europejski zatwierdził projekt decyzji Rady.

Bułgaria i Rumunia odgrywają kluczową rolę w operacjach kontrolnych prowadzonych na Morzu Czarnym i na Dunaju. Oba te akweny są strategicznymi korytarzami otwartymi dla międzynarodowego ruchu marynarki wojennej, a jednocześnie słabymi punktami granicznymi.

Bułgaria i Rumunia graniczą z Turcją, Mołdawią, Ukrainą, Serbią i byłą jugosłowiańską republiką Macedonii i zapewniają znaczne strefy buforowe poprzedzające wjazd do strefy Schengen.

Rumunia była przez wiele lat z rzędu państwem wnoszącym największy wkład w operacje logistyczne prowadzone przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

W świetle wszystkich przedstawionych wyżej aspektów obecna decyzja Rady, której celem jest zniesienie pozostałych ograniczeń dotyczących korzystania z SIS przez Bułgarię i Rumunię, jest pożądanym krokiem sprzyjającym udziałowi tych dwóch państw w dorobku Schengen. Pozwoli ona zwiększyć poziom bezpieczeństwa w strefie Schengen i poprawić skuteczność zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu.

Dzięki usunięciu wszelkich ograniczeń w korzystaniu z SIS Rumunia i Bułgaria będą w stanie zapewnić taki sam poziom ochrony granic Unii, jaki zapewniają inne państwa członkowskie strefy Schengen.

Sprawozdawczyni zaleca, by Parlament zatwierdził projekt tekstu Rady bez zmian, aby zachęcić państwa członkowskie do szybkiego przyjęcia przedmiotowej decyzji.

  • [1]  Decyzja 2010/365/UE z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie stosowania w Republice Bułgarii i w Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen (Dz.U. L 166 z 1.7.2010, s. 17).
  • [2]  Decyzja Rady (UE) 2017/1908 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii niektórych przepisów dorobku Schengen dotyczących Wizowego Systemu Informacyjnego (Dz.U. L 269 z 19.10.2017, s. 39).

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wprowadzenie w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii pozostałych przepisów dorobku Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen

Odsyłacze

15820/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS)

Data konsultacji z PE

18.1.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

5.2.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Monica Macovei

26.2.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

12.4.2018

24.5.2018

 

 

Data przyjęcia

24.5.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

Data złożenia

29.5.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności