POROČILO o osnutku sklepa Sveta o izvajanju preostalih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji

28.5.2018 - (15820/1/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS)) - *

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalka: Monica Macovei

Postopek : 2018/0802(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0192/2018
Predložena besedila :
A8-0192/2018
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o izvajanju preostalih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji

(15820/1/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (15820/1/2017),

–  ob upoštevanju člena 4(2) Akta o pristopu Republike Bolgarije in Romunije,   na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0017/2018),

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0192/2018),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

OBRAZLOŽITEV

A. Ozadje

1. V skladu s prvim pododstavkom člena 4(2) Akta o pristopu Republike Bolgarije in Romunije se določbe schengenskega pravnega reda, ki niso navedene v Prilogi II k navedenemu aktu, h kateremu ob svojem pristopu pristopita Republika Bolgarija (v nadaljnjem besedilu: Bolgarija) in Romunija, v Bolgariji in Romuniji uporabljajo na podlagi sklepa Sveta, ki se sprejme v ta namen, potem ko je preverjeno, da so izpolnjeni vsi potrebni pogoji za uporabo vseh delov schengenskega pravnega reda.

2. Svet je 9. junija 2011 v skladu z veljavnimi postopki schengenskega ocenjevanja sklenil, da Bolgarija in Romunija izpolnjujeta pogoje na vseh področjih schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na zračne meje, kopenske meje, policijsko sodelovanje, varstvo podatkov, schengenski informacijski sistem, morske meje in vizume.

3. Kljub večkratnim pozivom Evropskega parlamenta, naj se ti državi pridružita schengenskemu območju, pa mora Svet še sprejeti končno odločitev, ki je odvisna od soglasja vseh schengenskih držav članic.

4. Določbe schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na schengenski informacijski sistem (SIS), se za Bolgarijo in Romunijo uporabljajo od 15. oktobra 2010[1], z izjemo obveznosti, da zavrneta vstop na svoje ozemlje ali prepovesta bivanje na njem državljanom tretjih držav, za katere je druga država članica izdala razpis ukrepa, in obveznosti, da se vzdržita izdaje razpisov ukrepov v SIS in vpisovanja dodatnih informacij v zvezi z državljani tretjih držav zaradi zavrnitve vstopa ali prepovedi prebivanja („preostale omejitve“).

5. Sedanji osnutek sklepa Sveta je namenjen odpravi preostalih omejitev, ki veljajo za Bolgarijo in Romunijo v zvezi z uporabo SIS. Preverjanja, ki jih izvajata Bolgarija in Romunija na svojih zunanjih mejah in ozemlju, bi morala postati učinkovitejša z izdajo razpisov ukrepov v SIS za zavrnitev vstopa ali prepoved prebivanja in z izvrševanjem takih razpisov ukrepov, ki so jih vnesle druge države članice, zlasti če temeljijo na grožnji javnemu redu ali javni oziroma nacionalni varnosti.

B. Stališče poročevalke

Poročevalka želi spomniti, da je Evropski parlament junija 2011 dal soglasje za pristop Bolgarije in Romunije v schengensko območje in v zakonodajni resoluciji navedel, da sta Bolgarija in Romunija pripravljeni za vstop v schengensko območje brez nadzora meja.

Od leta 2011 je večkrat pozval k širitvi schengenskega območja na ti državi in je s podporo Evropske komisije Svet zaprosil, naj sprejme končno odločitev za odpravo kontrol na notranjih mejah z Bolgarijo in Romunijo.

Oktobra 2017 je Svet sprejel Sklep (EU) 2017/1908[2] o izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na vizumski informacijski sistem (VIS), v Bolgariji in Romuniji. S tem bi bil Bolgariji in Romuniji omogočen dostop do podatkov iz sistema VIS za namene vpogleda, s čimer bi se povečala raven varnosti na schengenskem območju in olajšal boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu. Evropski parlament je odobril osnutek sklepa Sveta.

Bolgarija in Romunija imata ključno vlogo pri dejavnostih, povezanih z nadzorom v Črnem morju ter na reki Donavi, ki sta strateška koridorja, odprta za mednarodni ladijski promet, in kjer so meje izpostavljene.

Bolgarija in Romunija mejita na Turčijo, Moldavijo, Ukrajino, Srbijo in nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo ter zagotavljata pomemben varovalni pas za vstop na schengensko območje.

Romunija je več let zapored veliko prispevala za logistične operacije Evropske agencije za mejno in obalno stražo.

Ob upoštevanju vseh zgoraj navedenih elementov je sedanji sklep Sveta, namenjen odpravi preostalih omejitev v zvezi z uporabo SIS za Bolgarijo in Romunijo, dobrodošel napredek pri sodelovanju teh držav v schengenskem pravnem redu. Z njim se bo povečala raven varnosti na schengenskem območju, boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu pa bo učinkovitejši.

Z odpravo vseh omejitev v zvezi z uporabo SIS bosta Romunija in Bolgarija lahko zagotovili enako raven zaščite zunanjih meja Unije kot druge države članice schengenskega območja.

Poročevalka priporoča, da Parlament odobri osnutek besedila Sveta brez sprememb, da bi države članice spodbudili k hitremu sprejetju sklepa.

  • [1]  Sklep Sveta 2010/365/EU z dne 29. junija 2010 o uporabi določb schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji (UL L 166, 1.7.2010, str. 17)
  • [2]  Sklep Sveta (EU) 2017/1908 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na vizumski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji (UL L 269, 19.10.2017, str. 39).

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Izvajanje preostalih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji

Referenčni dokumenti

15820/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS)

Datum posvetovanja z EP

18.1.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

5.2.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Monica Macovei

26.2.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

12.4.2018

24.5.2018

 

 

Datum sprejetja

24.5.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

Datum predložitve

29.5.2018

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 8. junij 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov