Betänkande - A8-0192/2018Betänkande
A8-0192/2018

BETÄNKANDE om utkastet till rådets beslut om inledande av tillämpningen av återstående bestämmelser i Schengenregelverket rörande Schengens informationssystem i Republiken Bulgarien och Rumänien

28.5.2018 - (15820/1/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS)) - *

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Monica Macovei

Förfarande : 2018/0802(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0192/2018
Ingivna texter :
A8-0192/2018
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om inledande av tillämpningen av återstående bestämmelser i Schengenregelverket rörande Schengens informationssystem i Republiken Bulgarien och Rumänien

(15820/1/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (15820/1/2017),

–  med beaktande av artikel 4.2 i anslutningsakten för Republiken Bulgarien och Rumänien, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0017/2018),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0192/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

MOTIVERING

A. Bakgrund

1. Enligt artikel 4.2 första stycket i anslutningsakten för Republiken Bulgarien och Rumänien är bestämmelserna i Schengenregelverket inte tillämpliga i Republiken Bulgarien (nedan kallad Bulgarien) och Rumänien förrän efter ett rådsbeslut, när det har kontrollerats att de nödvändiga villkoren för tillämpning av samtliga delar av Schengenregelverket är uppfyllda. Detta gäller med undantag för de bestämmelser som förtecknas i bilaga II till den akten, vilka Bulgarien och Rumänien ska följa från och med anslutningen.

2. Den 9 juni 2011 konstaterade rådet, i enlighet med tillämpliga Schengenutvärderingsförfaranden, att Bulgarien och Rumänien hade uppfyllt villkoren på alla de områden av Schengenregelverket som rör luftgränser, landgränser, polissamarbete, dataskydd, Schengens informationssystem, sjögränser och viseringar.

3. Trots flera påstötningar från Europaparlamentet om att dessa länder ska anslutas till Schengenområdet har rådet ännu inte fattat ett slutgiltigt beslut, vilket kräver enhällighet bland alla Schengenmedlemsstater.

4. De bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem (SIS) började tillämpas på Bulgarien och Rumänien från och med den 15 oktober 2010[1], med undantag för skyldigheten att neka inresa till eller vistelse på deras territorium för tredjelandsmedborgare för vilka en annan medlemsstat har infört en registrering och skyldigheten att avhålla sig från att lägga in SIS-registreringar och föra in kompletterande uppgifter om tredjelandsmedborgare i syfte att neka inresa eller vistelse (nedan kallade återstående restriktioner).

5. Syftet med utkastet till rådets beslut är att avskaffa de återstående restriktionerna för Bulgariens och Rumäniens användning av SIS. Bulgariens och Rumäniens kontroller av de egna yttre gränserna och det egna territoriet bör bli effektivare genom att SIS-registreringar läggs in i syfte att neka inresa eller vistelse och genom verkställande av sådana registreringar på spärrlista som gjorts av andra medlemsstater, särskilt om sådana registreringar bygger på ett hot mot allmän ordning eller allmän säkerhet eller nationell säkerhet.

B. Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden påminner om att Europaparlamentet i juni 2011 gav sitt godkännande till Bulgariens och Rumäniens anslutning till Schengenområdet genom att i en lagstiftningsresolution fastslå att Bulgarien och Rumänien var redo att ansluta sig till Schengenområdet utan gränskontroller.

Sedan 2011 har Europaparlamentet vid flera tillfällen krävt att Schengenområdet ska utvidgas till att även omfatta dessa båda länder och har räknat med kommissionens stöd, samtidigt som man begärt att rådet ska fatta det slutgiltiga beslut som gör det möjligt att avskaffa kontrollerna vid de inre gränserna till Bulgarien och Rumänien.

I oktober 2017 antog rådet beslut (EU) 2017/1908[2] om inledande av tillämpningen av vissa bestämmelser i Schengenregelverket rörande Informationssystemet för viseringar (VIS) i Republiken Bulgarien och Rumänien. Syftet var att ge Bulgarien och Rumänien åtkomst för inhämtande av uppgifter i VIS och därigenom öka säkerhetsnivån i Schengenområdet och underlätta kampen mot grov brottslighet och terrorism. Europaparlamentet godkände utkastet till rådets beslut.

Bulgarien och Rumänien spelar en viktig roll vid övervakningsinsatser i Svarta havet och på Donau, som båda är strategiska korridorer som är öppna för internationell sjötrafik och utgör sårbara gränser.

Bulgarien och Rumänien delar gränser med Turkiet, Moldavien, Ukraina, Serbien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och utgör viktiga buffertzoner för inresa i Schengenområdet.

Rumänien har många år i rad varit ett av de länder som bidrar mest till den europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns logistiska verksamhet.

Mot bakgrund alla ovannämnda omständigheter är det aktuella rådsbeslutet, som syftar till att avskaffa de återstående restriktionerna för Bulgariens och Rumäniens användning av SIS, en välkommen utveckling för dessa båda länders deltagande i Schengenregelverket. Det kommer att höja säkerhetsnivån inom Schengenområdet och effektivisera kampen mot grov brottslighet och terrorism.

Om alla restriktioner för användningen av SIS avskaffas kommer Rumänien och Bulgarien att kunna säkerställa samma skyddsnivå för unionens yttre gränser som andra Schengenmedlemsstater.

Föredraganden rekommenderar att parlamentet godkänner utkastet till rådets text utan ändringar för att uppmuntra medlemsstaterna att snabbt gå vidare med antagandet av beslutet.

  • [1]  Beslut 2010/365/EU av den 29 januari 2010 om tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem i Republiken Bulgarien och Rumänien (EUT L 166, 1.7.2010, s. 17).
  • [2]  Rådets beslut (EU) 2017/1908 av den 12 oktober 2017 om inledande av tillämpningen av vissa bestämmelser i Schengenregelverket rörande Informationssystemet för viseringar i Republiken Bulgarien och Rumänien (EUT L 269, 19.10.2017, s. 39).

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Inledande av tillämpningen av återstående bestämmelser i Schengenregelverket rörande Schengens informationssystem i Republiken Bulgarien och Rumänien

Referensnummer

15820/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

18.1.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

5.2.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Monica Macovei

26.2.2018

 

 

 

Behandling i utskott

12.4.2018

24.5.2018

 

 

Antagande

24.5.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

Ingivande

29.5.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 11 juni 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy