ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари

29.5.2018 - (COM(2017)0282 – C8‑0172/2017 – 2017/0113(COD)) - ***I

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Клаудия Монтейро де Агияр


Процедура : 2017/0113(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0193/2018
Внесени текстове :
A8-0193/2018
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари

(COM(2017)0282 – C8‑0172/2017 – 2017/0113(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0282),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0172/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 6 декември 2017 г.[1],

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0193/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Използването на наетите превозни средства може да намали разходите на предприятията, превозващи товари за собствена или чужда сметка, и едновременно с това да увеличи тяхната оперативна гъвкавост. По тази причина това може да допринесе за нарастване на производителността и конкурентоспособността на съответните предприятия. Освен това, тъй като по-често наетите превозни средства са по-нови в сравнение със средната възраст на собствените превозни средства, те са по-безопасни и замърсяват по-малко.

(2)  Използването на наетите превозни средства може да намали разходите на предприятията, превозващи товари за собствена или чужда сметка, и едновременно с това да увеличи тяхната оперативна гъвкавост. По тази причина това може да допринесе за нарастване на производителността и конкурентоспособността на съответните предприятия. Освен това, тъй като по-често наетите превозни средства са по-нови в сравнение със средната възраст на собствените превозни средства, те често може да са по-безопасни и да замърсяват по-малко.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Директива 2006/1/ЕО не дава възможност на предприятията да се възползват в пълна степен от употребата на наетите превозни средства. Тя позволява на държавите членки да ограничават използването от предприятията си на наети превозни средства с общо разрешено товарно тегло над шест тона за операциите за собствена сметка. Освен това държавите членки не са длъжни да разрешават използването на наето превозно средство на територията си, ако то е регистрирано или пуснато в движение в съответствие с правото в държава членка, различна от тази на установяване на наемащото го предприятие.

(3)  Директива 2006/1/ЕО не дава възможност на предприятията да се възползват в пълна степен от употребата на наетите превозни средства. Тя позволява на държавите членки да ограничават използването от предприятията, установени на тяхна територия, на наети превозни средства с общо разрешено товарно тегло над шест тона за операциите за собствена сметка. Освен това държавите членки не са длъжни да разрешават използването на наето превозно средство на територията си, ако то е регистрирано или пуснато в движение в съответствие с правото в държава членка, различна от тази на установяване на наемащото го предприятие.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4 a)  На държавите членки не следва да се разрешава да ограничават на своята територия използването на превозни средства, наети от предприятие, надлежно установено на територията на друга държава членка, при условие че превозното средство е регистрирано и отговаря на действащите стандарти за експлоатация и изисквания за безопасност или е пуснато в движение в съответствие със законодателството на която и да е държава членка и е получило разрешение за експлоатация, издадено от държавата членка на установяване на отговорното предприятие.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Нивото на данъчното облагане на автомобилния транспорт все още се различава значително в Съюза. Поради това някои ограничения, които също непряко влияят върху свободата на предоставяне на услуги за наем на превозни средства, продължават да са обосновани, за да се избегнат фискалните изкривявания. Следователно държавите членки следва да имат възможност да ограничават времето, в което превозно средство, наето в държава членка, различна от тази на установяване на наемащото го предприятие, може да се използва в рамките на съответните им територии.

(5)  Нивото на данъчното облагане на автомобилния транспорт все още се различава значително в Съюза. Поради това някои ограничения, които също непряко влияят върху свободата на предоставяне на услуги за наем на превозни средства, продължават да са обосновани, с цел да се избегнат фискалните изкривявания. Следователно държавите членки следва да имат възможност при условията, установени в настоящата директива в рамките на своята територия да ограничават периода от време, през който установено предприятие може да използва наето превозно средство, което е регистрирано или пуснато в движение в друга държава членка. Те следва също така да могат да ограничават броя на подобни превозни средства, наети от предприятия, установени на тяхна територия.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5 a)  За да се осигури прилагането на тези мерки, информацията относно регистрационния номер на наетото превозно средство следва да бъде предоставена в националните електронни регистри на държавите членки, създаден с Регламент (ЕО) № 1071/2009. Компетентните органи на държавата членка на установяване, които биват информирани относно използването на превозно средство, което е наето от превозвача и е регистрирано или пуснато в движение в съответствие със законодателството на друга държава членка, следва да уведомят компетентните органи на тази друга държава членка. За тази цел държавите членки следва да използват Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП).

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  С цел поддържане на стандартите за експлоатация, спазване на изискванията за безопасност и осигуряване на достойни условия на труд за шофьорите, е важно превозвачите да имат гарантиран достъп до съоръженията и пряко обслужващата инфраструктура в държавата, в която извършват своята дейност.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Прилагането и резултатите от настоящата директива следва да се наблюдават от Комисията, която да изготви доклад за целта. Всякакво бъдещо действие в тази област следва да се разглежда с оглед на доклада.

(7)  Прилагането и резултатите от настоящата директива следва да се наблюдават от Комисията, която да изготви доклад за целта най-късно три години след крайния срок за транспонирането на настоящата директива. Докладът следва надлежно да вземе под внимание въздействието върху пътната безопасност, данъчните приходи и околната среда. Докладът следва също така да направи оценка на всички нарушения на настоящата директива, включително трансграничните нарушения. Необходимостта от бъдещо действие в тази област следва да се разглежда с оглед на доклада.

Изменение    8

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка ii

Директива 2006/1/ЕО

Член 2 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  превозното средство е регистрирано или пуснато в движение в съответствие с правото на държава членка“;

а)  превозното средство е регистрирано или пуснато в движение в съответствие със законодателството на която и да е държава членка, включително стандартите за експлоатация и изискванията за безопасност;

Изменение    9

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Директива 2006/1/ЕО

Член 2 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  вмъква се следният параграф 1a:

заличава се

‘1a.  Когато превозното средство не е регистрирано или пуснато в движение в съответствие с правото на държавата членка, където наемащото превозното средство предприятие е установено, държавите членки могат да ограничат времето на използване на наетото превозно средство на територията си. В такъв случай обаче държавите членки разрешават използването му поне за четири месеца в рамките на всяка календарна година. ’

 

Изменение    10

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2006/1/ЕО

Член 3 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите мерки с оглед на това предприятията им да могат да използват наети превозни средства за автомобилен превоз на товари при същите условия, които се прилагат за собствените им превозни средства, при условие че са спазени условията по член 2.

1. Държавите членки предприемат необходимите мерки с оглед на това установените на тяхна територия предприятия да могат да използват наети превозни средства за автомобилен превоз на товари при същите условия, които се прилагат за собствените им превозни средства, при условие че са спазени условията по член 2.

Изменение  11

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2006/1/ЕО

Член 3 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Когато наетото превозно средство е регистрирано или пуснато в движение в съответствие със законодателството на друга държава членка, държавата членка на установяване на предприятието може:

 

а)  да ограничи периода от време за използване на наетото превозно средство на своя територия, при условие че позволи използването на наетото превозно средство в продължение на най-малко четири последователни месеца в рамките на дадена календарна година; в този случай може да се предвиди изискване срокът на договора за наем да не надхвърля времевото ограничение, определено от държавата членка;

 

б)  да ограничи броя на наетите превозни средства, които могат да бъдат използвани от дадено предприятие, при условие че позволи използването най-малко на такъв брой превозни средства, който съответства на 25% от общия собствен автомобилен парк за товарни превози на предприятието към 31 декември на годината, предхождаща заявлението за разрешение; в този случай на предприятие със собствен автомобилен парк, наброяващ повече от едно и по-малко от четири превозни средства, се разрешава да използва най-малко едно такова наето превозно средство“.

Изменение    12

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Директива 2006/1/ЕО

Член 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2 a) Вмъква се следният член 3 a:

 

„Член 3a

 

1.  Информацията относно регистрационния номер на наето превозно средство се въвежда в националния електронен регистър по член 16 от Регламент (ЕО) № 1071/2009*.

 

2.  Компетентните органи на държавата членка на установяване на превозвача, които са информирани относно използването на превозно средство, което е наето от този превозвач и е регистрирано или пуснато в движение в съответствие със законодателството на друга държава членка, уведомяват за това компетентните органи на тази друга държава членка.

 

3.  Административното сътрудничество, предвидено в параграф 2, се извършва посредством информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012**.

 

__________________

 

* Позоваване на член 16 от Регламент (ЕО) № 1071/2009, като се вземе под внимание разширяването на обхвата на подлежащата на записване информация, както се предлага от Комисията.

 

** OВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1“.

Изменение    13

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2006/1/ЕО

Член 5 a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До [да се въведе от Службата за публикации: датата, изчислена след изтичането на 5 години от крайния срок за транспониране на директивата] Комисията представя на Европейския парламент и Съвета доклад за прилагането и резултатите от настоящата директива. В доклада се съдържа информация за използването на превозни средства, наети в държава членка, различна от държавата членка на установяване на наемащото превозното средство предприятие. Въз основа на този доклад Комисията преценява дали е необходимо да предложи допълнителни мерки.

До: [3 години след крайния срок за транспониране на директивата] Комисията представя на Европейския парламент и Съвета доклад за прилагането и резултатите от настоящата директива. В доклада се съдържа информация за използването на превозни средства, наети в държава членка, различна от държавата членка на установяване на наемащото превозното средство предприятие. В доклада се отделя специално внимание на въздействието върху пътната безопасност и върху данъчните приходи, включително фискални изкривявания, както и върху осигуряването на изпълнението на правилата за каботажните превози в съответствие с Регламент (ЕО) № 1072/2009. Въз основа на този доклад Комисията преценява дали е необходимо да предложи допълнителни мерки.

Изменение    14

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до [OP: please insert the date calculated 18 months following the entry into force] до […] г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до ... [20 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

  • [1]   ОВ C 129, 11.4.2018 г., стр. 71.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Автомобилният транспорт е доминиращият вид транспорт за товари и пътници в ЕС и осигурява заетост на около 1,6 милиона души. През годините ЕС разработи широк набор от правила, за да се гарантира справедлив, добре функциониращ, безопасен и социално устойчив сектор на автомобилния транспорт. Европейско законодателство относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари действа от 25 години насам. Действащата Директива 2006/1/ЕО предвижда минимално ниво на отваряне на пазара за използването на тези превозни средства, но все още включва правни разпоредби от 80-те години на миналия век, които отразяват нуждите на сектора от онова време. Това законодателство трябва да бъде преразгледано, за да бъде приведено в съответствие с актуалните потребности на превозвачите и с последните развития в сектора на пазара на автомобилните товарни превози, както и със сегашните приоритети на политиката на ЕС.

Предложението на Комисията

На 31 май 2017 г. Комисията представи преглед на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари, като част от няколко предложения в областта на автомобилния транспорт (пакет „Европа в движение“ за екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност). Той е тясно свързан с новите правила за достъп до извършването на тази дейност и достъп до пазара на автомобилни превози на товари, както и до пазара на автобусни превози, с общата цел да се гарантира лоялна конкуренция, да се опростят съществуващите правила, да се запази вътрешният пазар и да се гарантират правата на работниците в този сектор.

Действащата Директива 2006/1/ЕО на Съвета:

• позволява на държавите членки да ограничат използването на наети товарни превозни средства с брутно собствено тегло над шест тона за операции за собствена сметка;

• ограничава използването на превозни средства, които са били наети в държава членка, различна от тази, в която е установено наемащото превозните средства предприятие.

Предложението на Комисията ще доведе до премахване на тези ограничения и установяване на единна регулаторна рамка в целия ЕС, за да се гарантира равен достъп на превозвачите до пазара на наетите превозни средства. То се стреми към следното:

• да се позволи използването на територията на една държава членка на превозни средства, наети от предприятия, установени на територията на друга държава членка, при условие че превозното средство е регистрирано или пуснато в движение в съответствие със законодателството на държава членка;

• да се позволи използването на превозни средства, наети в друга държава членка, най-малко за период от четири месеца в рамките на дадена календарна година, за да се даде възможност на предприятията да отговорят на временни или сезонни пикове в търсенето и/или да заменят дефектни или повредени превозни средства.

Позицията на докладчика

Докладчикът подкрепя общата цел на законодателния пакет на Комисията „Европа в движение“, както и настоящото предложение, тъй като то дава възможност за насърчаване на равнопоставени условия и лоялна конкуренция между дружествата за отдаване под наем и на лизинг на превозни средства в ЕС, като в същото време бъде намалена ненужната административна тежест и засилено прилагането на законодателството.

Докладчикът е съгласен, че държавите членки не следва да ограничават употребата на своя територия на превозни средства, наети от предприятия, надлежно установени на територията на друга държава членка, при условие че превозното средство отговаря на действащите стандарти за експлоатация и изисквания за безопасност.

Докладчикът споделя виждането, че поради различното ниво на данъчно облагане на автомобилните превози на товари в Съюза държавите членки следва да имат възможност да ограничат в рамките на своята територия периода от време, през който установено предприятие може да използва наето превозно средство, което е регистрирано или пуснато в движение в друга държава членка.

Освен това следва да се даде възможност на държавите членки да ограничат броя на тези превозни средства, наети от предприятия, установени на тяхна територия, при условие че те позволят използването на такъв брой превозни средства, съответстващ най-малко на 25% от общия собствен автомобилен парк на тези предприятия, а при предприятията, чийто автомобилен парк наброява по-малко от четири превозни средства, използването на поне едно наето превозно средство.

Докладчикът счита също така, че осигуряването на правилно прилагане е от основно значение, за да се гарантира точното изпълнение и прилагане на настоящото предложение. За тази цел съществуващите национални електронни регистри, създадени по силата на Регламент (ЕО) № 1071/2009, следва да съдържат информация за регистрационния номер на наетото превозно средство и за срока на валидност на завереното копие на лиценза на Общността, който да посочва за какъв период от време съответната държава членка разрешава на своите превозвачи да използват наети превозни средства на нейна територия.

Докладът на Комисията следва да бъде представен до 3 години след крайния срок за транспонирането, като в него следва да бъдат описани въздействието и различните аспекти на ефекта от настоящото предложение върху пътната безопасност, околната среда и данъчните приходи, както и да бъдат посочени основни елементи като броя на наетите от превозвачи превозни средства, регистрирани в друга държава членка, и броя на нарушенията, извършени при използването на наети превозни средства, общо и трансгранично.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари

Позовавания

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)

Дата на представяне на ЕП

31.5.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Cláudia Monteiro de Aguiar

30.6.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Дата на приемане

24.5.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

15

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Dalton, Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Дата на внасяне

29.5.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

 

S&D

VERTS/ALE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

Eleonora Evi, Marco Zullo

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Inés Ayala Sender

Karima Delli

15

-

GUE/NGL

S&D

 

VERTS/ALE

Marie-Pierre Vieu

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

Michael Cramer, Keith Taylor

1

0

ECR

Jacqueline Foster

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 8 юни 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност