Postup : 2017/0113(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0193/2018

Předložené texty :

A8-0193/2018

Rozpravy :

PV 14/01/2019 - 17
CRE 14/01/2019 - 17

Hlasování :

PV 14/06/2018 - 7.6
CRE 14/06/2018 - 7.6
PV 15/01/2019 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0264
P8_TA(2019)0006

ZPRÁVA     ***I
PDF 669kWORD 80k
29.5.2018
PE 615.479v02-00 A8-0193/2018

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodajka: Cláudia Monteiro de Aguiar

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0282),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 91 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0172/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 6. Prosince 2017,(1)

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0193/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Užívání najatých vozidel může snížit náklady podniků přepravujících zboží pro vlastní nebo cizí potřebu a současně zvýšit jejich provozní flexibilitu. Může proto přispět ke zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti dotčených podniků. Kromě toho, vzhledem k tomu, že najatá vozidla jsou zpravidla novější než průměrný vozový park, jsou rovněž bezpečnější a méně znečišťující.

(2)  Užívání najatých vozidel může snížit náklady podniků přepravujících zboží pro vlastní nebo cizí potřebu a současně zvýšit jejich provozní flexibilitu. Může proto přispět ke zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti dotčených podniků. Kromě toho, vzhledem k tomu, že najatá vozidla jsou zpravidla novější než průměrný vozový park, mohou být často bezpečnější a méně znečišťující.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Směrnice 2006/1/ES neumožňuje podnikům plně využívat výhod souvisejících s užíváním najatých vozidel. Uvedená směrnice umožňuje členským státům omezit užívání najatých vozidel, jejichž maximální celková přípustná hmotnost překračuje šest tun, pro dopravu pro vlastní potřebu tuzemskými podniky. Kromě toho se od členských států nevyžaduje, aby umožnily užívání najatého vozidla na svých územích, pokud bylo toto vozidlo registrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy v jiném členském státě, než je stát, v němž je usazen podnik, který jej najímá.

(3)  Směrnice 2006/1/ES neumožňuje podnikům plně využívat výhod souvisejících s užíváním najatých vozidel. Uvedená směrnice umožňuje členským státům omezit užívání najatých vozidel, jejichž maximální celková přípustná hmotnost překračuje šest tun, pro dopravu pro vlastní potřebu podniky usazenými na jejich území. Kromě toho se od členských států nevyžaduje, aby umožnily užívání najatého vozidla na svých územích, pokud bylo toto vozidlo registrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy v jiném členském státě, než je stát, v němž je usazen podnik, který jej najímá.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Členským státům by nemělo být umožněno omezovat na svém území užívání vozidel najatých podnikem, který je řádně usazen na území jiného členského státu, pokud je dotčené vozidlo zaregistrováno a splňuje provozní normy a bezpečnostní požadavky, nebo bylo uvedeno do provozu v souladu se zákony kteréhokoli členského státu a získalo oprávnění umožňující jeho provozování v členském státě, v němž je příslušný podnik usazen.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Úroveň zdanění silniční přepravy se v rámci Unie stále značně liší. Z tohoto důvodu některá omezení, která mají rovněž nepřímý dopad na svobodu poskytování služeb v oblasti nájmu vozidel, zůstávají odůvodněna, neboť mají za cíl zabránit daňovým nerovnostem. Členské státy by proto měly mít možnost omezit dobu, po kterou vozidlo najaté v jiném členském státě, než je stát, v němž je usazen podnik, který jej najímá, může být užíváno na jejich území.

(5)  Úroveň zdanění silniční přepravy se v rámci Unie stále značně liší. Z tohoto důvodu některá omezení, která mají rovněž nepřímý dopad na svobodu poskytování služeb v oblasti nájmu vozidel, zůstávají odůvodněna pro účely zabránění daňovým nerovnostem. Členské státy by proto měly mít možnost za podmínek stanovených v této směrnici omezit dobu, po niž mohou podniky, které jsou v nich usazeny, využívat najaté vozidlo zaregistrované nebo uvedené do provozu v jiném členském státě na jejich území. Mělo by jim být rovněž umožněno omezit počet takových vozidel, která si smí najmout podnik usazený na jejich území.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Pro účely prosazování těchto opatření by měly být do vnitrostátního elektronického rejstříku členských států zřízeného nařízením (ES) č. 1071/2009 zaneseno registrační číslo najatého vozidla. Příslušné orgány členského státu usazení, které byly informovány o využívání vozidla, které si podnikatel najal a které bylo zaregistrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy jiného členského státu, by o tom měly informovat příslušné orgány tohoto druhého členského státu. Pro tyto účely by členské státy měly využívat systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI).

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  V zájmu zachování provozních norem, splnění bezpečnostních požadavků a zajištění důstojných pracovních podmínek pro řidiče je důležité, aby dopravci měli zaručený přístup ke svým aktivům a přímé podpůrné infrastruktuře v zemi, v níž vykonávají svou činnost.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Provádění a účinky této směrnice by měly být monitorovány Komisí a Komise by je měla zdokumentovat ve zprávě. Veškerá další budoucí opatření v této oblasti by měla být posuzována na základě této zprávy.

(7)  Provádění a účinky této směrnice by měly být monitorovány Komisí a Komise by je měla zdokumentovat nejpozději tři roky ode dne, kdy skončí lhůta pro provedení směrnice. Tato zpráva by měla náležitě zohlednit dopady na bezpečnost silničního provozu, daňové příjmy a životní prostředí. Zpráva by rovněž měla vyhodnotit všechny případy porušování této směrnice, včetně přeshraničního porušování. Potřeba zavést do budoucna další opatření v této oblasti by měla být posuzována na základě této zprávy.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a – bod ii

Směrnice 2006/1/ES

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  je vozidlo registrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy členského státu;

a)  je vozidlo registrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy kteréhokoli členského státu, včetně provozních norem a bezpečnostních požadavků;

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Směrnice 2006/1/ES

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  vkládá se nový odstavec 1a, který zní:

vypouští se

„1a.  Pokud vozidlo není registrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy členského státu, v němž je usazen podnik najímající vozidlo, mohou členské státy omezit dobu užívání najatého vozidla na svém území. Členské státy nicméně v takovém případě umožní jeho užívání alespoň po dobu čtyř měsíců v jakémkoli daném kalendářním roce.“

 

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2006/1/ES

Čl. 3 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že jejich podniky mohou pro silniční přepravu zboží používat najatá vozidla za stejných podmínek jako vozidla těmto podnikům patřící, a to pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 2.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že podniky usazené na jejich území mohou pro silniční přepravu zboží používat najatá vozidla za stejných podmínek jako vozidla těmto podnikům patřící, a to pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 2.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2006/1/ES

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Je-li vozidlo registrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy jiného členského státu, může členský stát, v němž je podnik usazen:

 

a)  omezit období, po něž může být dané najaté vozidlo užíváno na jeho území, pokud umožní užívání najatého vozidla po dobu alespoň čtyř po sobě následujících měsíců v kterémkoli kalendářním roce; v tomto případě může být požadováno, aby doba platnosti smlouvy o pronájmu nepřesahovala časový limit stanovený členským státem;

 

b)  omezit počet najatých vozidel, která může každý podnik využívat, za předpokladu, že umožní využívání počtu vozidel odpovídajícího nejméně 25 % celkového vozového parku vozidel pro přepravu zboží vlastněného tímto podnikem ke dni 31. prosince roku předcházejícího roku podání žádosti o povolení; v tomto případě se podniku, jehož celkový vozový park čítá více než jedno a méně než čtyři vozidla, povolí používat alespoň jedno takové najaté vozidlo.“

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Směrnice 2006/1/ES

Článek 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a) Vkládá se nový článek 3a, který zní:

 

„Článek 3a

 

1.  Informace o registračním čísle najatého vozidla se zanesou do vnitrostátního elektronického rejstříku, jak je definováno v nařízení (ES) č. 1071/2009*.

 

2.  Příslušné orgány členského státu usazení podnikatele, které byly informovány o využívání vozidla, které si tento podnikatel najal a které bylo zaregistrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy jiného členského státu, o tom informují příslušné orgány tohoto druhého členského státu.

 

3.  Správní spolupráce podle odstavce 2 probíhá prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) zavedeného nařízením (EU) č. 1024/2012**.

 

__________________

 

* Odkazuje se na článek 16 nařízení č. 1071/2009 při zohlednění většího rozsahu informací, které mají být podle návrhu Komise zaznamenávány.

 

** Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s.1.“

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2006/1/ES

Čl. 5 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do [OP: vložte prosím datum: 5 let po uplynutí lhůty pro provedení směrnice] Komise předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě o provádění a účincích této směrnice. Zpráva bude zahrnovat informace o užívání vozidel najatých v jiném členském státě, než je členský stát, v němž je usazen podnik najímající vozidlo. Na základě této zprávy Komise posoudí, zda je nutné navrhnout dodatečná opatření.

Do [3 roky po uplynutí lhůty pro provedení této pozměňující směrnice] Komise předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě o provádění a účincích této směrnice. Zpráva bude zahrnovat informace o užívání vozidel najatých v jiném členském státě, než je členský stát, v němž je usazen podnik najímající vozidlo. Zpráva věnuje zvláštní pozornost dopadům na bezpečnost silničního provozu, daňové příjmy (včetně otázky daňových nerovností) a prosazování pravidel pro kabotáž podle nařízení (EU) č. 1072/2009. Na základě této zprávy Komise posoudí, zda je nutné navrhnout dodatečná opatření.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do [OP: vložte prosím datum: 18 měsíců po vstupu v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do ... [20 měsíců po vstupu této směrnice v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

(1)

  Úř. věst. C 219, 11.4.2018, s.71.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Silniční doprava je hlavním způsobem přepravy zboží a osob v EU a zaměstnává přibližně 1,6 milionu osob. Postupem času přijala EU soubor pravidel určených k zajištění spravedlivého, dobře fungujícího, bezpečného a sociálně udržitelného odvětví silniční dopravy. Evropské právní předpisy upravující užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží jsou v platnosti již 25 let. Stávající směrnice 2006/1/ES sice stanoví minimální úroveň otevření trhu pro užívání těchto vozidel, zahrnuje však i nadále právní ustanovení z osmdesátých let 20. století, která odrážejí tehdejší potřeby odvětví. Tuto právní úpravu je třeba revidovat s cílem zajistit, aby odpovídala současným potřebám podnikatelů v silniční dopravě a aby byla přizpůsobena nejnovějším výzvám trhu se silniční přepravou zboží a stávajícím politickým prioritám EU.

Návrh Komise

Komise dne 31. května 2017 předložila revizi směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží v rámci souboru několika návrhů v oblasti silniční přepravy (balíček „Evropa v pohybu“ směřující k čisté, konkurenceschopné a propojené mobilitě). Tento návrh má úzkou vazbu na nová pravidla přístupu k tomuto povolání, přístupu na trh se silniční přepravou zboží a přístupu na trh autokarové a autobusové dopravy a jeho obecným cílem je zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž, zjednodušit stávající pravidla, zachovat vnitřní trh a zajistit práva pracovníků v tomto odvětví.

Stávající směrnice 2006/1/ES:

• umožňuje členským státům omezit užívání vozidel najatých pro přepravu zboží pro vlastní potřebu, jejichž maximální hrubá přípustná hmotnost přesahuje šest tun;

• omezuje užívání vozidla, které bylo najato v jiném členském státě, než je členský stát, v němž je usazen podnik najímající vozidlo.

Návrh Komise by tato omezení odstranil a zavedl jednotný regulační rámec v celé EU, který zajistí rovný přístup podnikatelů v dopravě na trh s najatými vozidly. Klade si za cíl:

• umožnit užívání vozidel najatých podnikem usazeným v určitém členském státě na území jiného členského státu, pokud je vozidlo registrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy některého členského státu;

• umožnit užívání vozidla najatého v jiném členském státě po dobu alespoň čtyř měsíců v kterémkoli kalendářním roce s cílem umožnit podnikům reagovat na dočasný nebo sezónní prudký nárůst poptávky a/nebo nahradit vadná či poškozená vozidla.

Stanovisko zpravodajky

Zpravodajka podporuje celkový cíl legislativního balíčku Komise „Evropa v pohybu“ a také tento návrh, neboť skýtají příležitost podpořit rovné podmínky a spravedlivou hospodářskou soutěž pro podniky působící v oblasti pronájmu a leasingu v EU a současně snižují zbytečnou administrativní zátěž a posilují prosazování předpisů.

Zpravodajka souhlasí s tím, že by členské státy neměly na svém území omezovat užívání vozidel najatých podnikem, který je řádně usazen na území jiného členského státu, pokud dotčené vozidlo splňuje platné provozní normy a bezpečnostní požadavky.

Zpravodajka sdílí názor, že kvůli rozdílným úrovním zdanění silniční přepravy v Unii by měly mít členské státy možnost omezit na vlastním území dobu, po niž mohou podniky, které v nich sídlí, využívat najaté vozidlo zaregistrované nebo uvedené do provozu v jiném členském státě.

Členským státům by kromě toho mělo být umožněno omezit počet takovýchto vozidel, která si najímá podnik sídlící na jejich území, za předpokladu, že umožní využívání počtu vozidel odpovídajícího nejméně 25 % celkového vozového parku vlastněného tímto podnikem nebo, v případě podniků s méně než čtyřmi vozidly, využívání alespoň jednoho najatého vozidla.

Zpravodajka je rovněž přesvědčena, že pro účely správného provádění a používání tohoto návrhu je klíčové zajistit jeho řádné prosazování. Stávají vnitrostátní elektronické rejstříky, které byly zavedeny nařízením (ES) 1071/2009, by proto měly zahrnovat také registrační značku najatého vozidla a dobu platnosti ověřené kopie licence Společenství uvádějící, na jak dlouho členský stát umožňuje svým příslušným podnikatelům využívat najatá vozidla na jeho území.

Zpráva Komise by měla být předložena nejpozději 3 roky po datu, k němuž musí být směrnice provedena, a měla by popisovat dopad a různé následky tohoto návrhu na bezpečnost silničního provozu, životní prostředí a daňové příjmy a vymezit klíčové statistické údaje, jako je např. počet vozidel zaregistrovaných v jiných členských státech, která si najali podnikatelé v silniční dopravě, a počet porušení předpisů spojených s využíváním najatých vozidel, a to jak celkově, tak i přeshraničně.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží

Referenční údaje

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)

Datum předložení EP

31.5.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Cláudia Monteiro de Aguiar

30.6.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Datum přijetí

24.5.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

15

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniel Dalton, Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Datum předložení

29.5.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

24

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

 

S&D

VERTS/ALE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

Eleonora Evi, Marco Zullo

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Inés Ayala Sender

Karima Delli

15

-

GUE/NGL

S&D

 

VERTS/ALE

Marie-Pierre Vieu

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

Michael Cramer, Keith Taylor

1

0

ECR

Jacqueline Foster

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 8. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí