BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/1/EF om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej

29.5.2018 - (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) - ***I

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Cláudia Monteiro de Aguiar


Procedure : 2017/0113(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0193/2018

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/1/EF om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0282),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91, stk.1 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0172/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 6. december 2017[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0193/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Anvendelse af udlejningskøretøjer kan nedbringe omkostningerne for virksomheder, der udfører godstransport for egen regning eller for fremmed regning, og på samme tid øge deres driftsmæssige fleksibilitet. Det kan således bidrage til en forøgelse af de pågældende virksomheders produktivitet og konkurrenceevne. Eftersom udlejningskøretøjer som regel er nyere end køretøjerne i en gennemsnitlig vognpark, er de desuden mere sikre og mindre forurenende.

(2)  En sådan anvendelse af udlejningskøretøjer kan nedbringe omkostningerne for virksomheder, der udfører godstransport for egen regning eller for fremmed regning, idet den samtidig øger deres driftsmæssige fleksibilitet. Denne anvendelse af udlejningskøretøjer kan således bidrage til en forøgelse af de pågældende virksomheders produktivitet og konkurrenceevne. Eftersom udlejningskøretøjer som regel er nyere end køretøjerne i en gennemsnitlig vognpark, kan de ofte være mere sikre og mindre forurenende.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Direktiv 2006/1/EF gør det ikke muligt for virksomhederne at drage fuld nytte af fordelene ved at anvende udlejningskøretøjer. Direktivet giver medlemsstaterne mulighed for at begrænse deres virksomheders anvendelse af udlejningskøretøjer med en tilladt totalvægt på over 6 tons for operatører, der arbejder for egen regning. Endvidere har medlemsstaterne ikke pligt til at tillade anvendelse af et udlejningskøretøj i deres respektive områder, hvis køretøjet er indregistreret eller taget i brug i overensstemmelse med lovgivningen i en anden medlemsstat end den, hvor den lejende virksomhed er etableret.

(3)  Direktiv 2006/1/EF gør det ikke muligt for virksomhederne at drage fuld nytte af fordelene ved at anvende udlejningskøretøjer. Direktivet giver medlemsstaterne mulighed for at begrænse de på deres områder etablerede virksomheders anvendelse af udlejningskøretøjer med en tilladt totalvægt på over 6 tons i forbindelse med kørsel for egen regning. Endvidere har medlemsstaterne ikke pligt til at tillade anvendelse i deres respektive områder af et udlejningskøretøj, der er indregistreret eller taget i brug i overensstemmelse med lovgivningen i en anden medlemsstat end den, hvor den lejende virksomhed er etableret.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4 a)  Medlemsstaterne bør ikke have lov til at begrænse anvendelsen på deres område af et køretøj, der lejes af en virksomhed, som er behørigt etableret på en anden medlemsstats område, forudsat at køretøjet er registreret og opfylder de operationelle standarder og sikkerhedskravene eller er taget i brug i overensstemmelse med lovgivningen i en medlemsstat og er godkendt til drift af den ansvarlige virksomheds etableringsmedlemsstat.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Niveauet for vejtransportafgifter varierer fortsat betydeligt inden for EU. Derfor er det for at undgå skattemæssige forvridninger stadig berettiget at have visse begrænsninger, som også indirekte kan påvirke den frie levering af tjenesteydelser inden for billeje. Medlemsstaterne bør derfor have mulighed for at begrænse den tidsperiode, hvori et køretøj, der er lejet i en anden medlemsstat end den, hvor den lejende virksomhed er etableret, kan anvendes inden for deres respektive områder.

(5)  Niveauet for vejtransportafgifter varierer fortsat betydeligt inden for EU. Derfor er det for at undgå skattemæssige forvridninger stadig berettiget at have visse begrænsninger, som også indirekte kan påvirke den frie levering af tjenesteydelser inden for billeje. Medlemsstaterne bør derfor have mulighed for i henhold til de betingelser, der er fastlagt i dette direktiv, og inden for deres respektive territorier at begrænse længden af den tidsperiode, i hvilken en etableret virksomhed kan anvende et lejet køretøj, der er registreret eller taget i brug i en anden medlemsstat. De bør desuden kunne begrænse antallet af sådanne køretøjer, der lejes af en virksomhed, der er etableret på deres område.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5 a)  For at håndhæve disse foranstaltninger, bør oplysninger om registreringsnummeret på det lejede køretøj være optaget i medlemsstaternes nationale elektroniske registre, som er oprettet ved forordning (EF) nr. 1071/2009. De kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten, som er blevet underrettet om anvendelsen af et køretøj, som operatøren har lejet, og som er indregistreret eller taget i brug i overensstemmelse med lovgivningen i en anden medlemsstat, skal underrette de kompetente myndigheder i denne anden medlemsstat herom. Medlemsstaterne bør anvende informationssystemet for det indre marked (IMI) til dette formål.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  For at opretholde operationelle standarder, opfylde sikkerhedskravene og sikre ordentlige arbejdsvilkår for førere er det vigtigt, at transportører har garanteret adgang til aktiver og direkte støtteinfrastruktur i det land, hvor de udøver deres aktiviteter;

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Gennemførelsen og virkningerne af dette direktiv bør overvåges af Kommissionen og dokumenteres i en rapport. En eventuel fremtidig indsats på dette område skal ses i lyset af denne rapport.

(7)  Gennemførelsen og virkningerne af dette direktiv bør overvåges af Kommissionen og dokumenteres i en rapport senest tre år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv. Rapporten bør tage behørigt hensyn til indvirkningen på trafiksikkerheden, på skatteindtægterne og på miljøet. Rapporten bør også vurdere alle overtrædelser af dette direktiv, herunder grænseoverskridende overtrædelser. Behovet for en fremtidig indsats på dette område skal ses i lyset af denne rapport.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Direktiv 2006/1/EF

Artikel 1 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  køretøjet er indregistreret eller taget i brug i overensstemmelse med lovgivningen i en medlemsstat

a)  køretøjet er indregistreret eller taget i brug i overensstemmelse med lovgivningen i en hvilken som helst medlemsstat, herunder de operationelle standarder og sikkerhedskravene.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Direktiv 2006/1/EF

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  følgende stk. 1a indsættes:

udgår

‘1a.  Hvis køretøjet ikke er indregistreret eller taget i brug i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor virksomheden, der lejer køretøjet, er etableret, kan medlemsstaterne begrænse brugen af det lejede køretøj inden for deres respektive områder. Medlemsstaterne skal dog i et sådant tilfælde tillade brug af køretøjet i mindst fire måneder i et givet kalenderår. ’

 

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2006/1/EF

Artikel 3 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at deres virksomheder kan anvende udlejningskøretøjer til godstransport ad landevej på samme betingelser som køretøjer, der ejes af dem, såfremt betingelserne i artikel 2 er opfyldt.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at virksomheder, der er etableret inden for deres område, kan anvende udlejningskøretøjer til godstransport ad landevej på samme betingelser som køretøjer, der ejes af dem, såfremt betingelserne i artikel 2 er opfyldt.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2006/1/EF

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Hvis køretøjet er indregistreret eller taget i brug i overensstemmelse med lovgivningen i en anden medlemsstat, kan den medlemsstat, hvor virksomheden er etableret:

 

a)  begrænse tidsperioden for anvendelse af det lejede køretøj kan anvendes inden for sit respektive område, forudsat at den tillader, at det lejede køretøj anvendes i mindst fire på hinanden følgende måneder i et givet kalenderår; i dette tilfælde kan det kræves, at lejekontrakten ikke løber længere end den frist, der er fastsat af medlemsstaten

 

b)  begrænse antallet af udlejningskøretøjer, der kan anvendes af enhver virksomhed, forudsat at de tillader anvendelse af mindst et antal køretøjer svarende til 25 % af godskøretøjerne i den samlede vognpark, der ejes af virksomheden den 31. december i det år, der går forud for anmodningen om bemyndigelse til at benytte disse køretøjer; I så fald har en virksomhed, der har en samlet vognpark bestående af mere end ét men mindre end fire køretøjer, lov til at anvende mindst ét sådant udlejningskøretøj."

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (ny)

Direktiv 2006/1/EF

Artikel 3 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a) Følgende indsættes som artikel 3 a:

 

Artikel 3a

 

1.  Oplysninger om et lejet køretøjs registreringsnummer skal indføres i det nationale elektroniske register som defineret i artikel 16 forordning (EF) nr. 1071/2009 (*).

 

2.  De kompetente myndigheder i en operatørs etableringsmedlemsstat, som er blevet underrettet om anvendelsen af et køretøj, som operatøren har lejet, og som er indregistreret eller taget i brug i overensstemmelse med lovgivningen i en anden medlemsstat, skal underrette de kompetente myndigheder i denne anden medlemsstat herom.

 

3.  Det administrative samarbejde, der er omhandlet i stk. 2, skal foregå ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (IMI), som blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1024/2012 * *.

 

__________________

 

Under henvisning til artikel 16 i forordning nr. 1071/2009 under hensyntagen til udvidelsen af de oplysninger, der skal registreres, som foreslået af Kommissionen.

 

EUT L 316 af 14.11.2012, s. 1.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2006/1/EF

Artikel 5 a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest den [OP: indsæt den dato, hvor der er forløbet fem år efter fristen for gennemførelsen af direktivet] forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen og virkningerne af dette direktiv. Rapporten skal indeholde oplysninger om anvendelsen af køretøjer lejet i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor virksomheden, der lejer køretøjet, er etableret. På grundlag af denne rapport vurderer Kommissionen, hvorvidt det er nødvendigt at foreslå yderligere foranstaltninger.

Senest den ... [tre år efter fristen for gennemførelsen af dette ændringsdirektiv] forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen og virkningerne af dette direktiv. Rapporten skal indeholde oplysninger om anvendelsen af køretøjer lejet i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor virksomheden, der lejer køretøjet, er etableret. Rapporten skal lægge særlig vægt på indvirkningen på trafiksikkerheden og skatteindtægterne, herunder skattemæssige fordrejninger, og på håndhævelse af cabotagereglerne i henhold til forordning (EF) nr. 1072/2009. På grundlag af denne rapport vurderer Kommissionen, hvorvidt det er nødvendigt at foreslå yderligere foranstaltninger.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love, regler og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den [OP: indsæt datoen beregnet som 18 måneder efter ikrafttrædelsen]. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest [20 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden]. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

  • [1]  EUT C … af …, s. ….

BEGRUNDELSE

Indledning

Vejtransport er den dominerende transportform for gods og passagerer i EU og beskæftiger ca. 1.6 mio. mennesker. EU har i årenes løb udviklet en række regler for at sikre en retfærdig, velfungerende, sikker og socialt bæredygtig vejtransportsektor. Den europæiske lovgivning om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej har været i anvendelse i 25 år. Det nuværende direktiv 2006/1/EF fastsætter en minimumsbeskyttelse for åbningen af markedet for anvendelse af sådanne køretøjer, men omfatter stadig retlige bestemmelser fra 1980'erne, der afspejler sektorens behov på daværende tidspunkt. Denne lovgivning skal revideres, så den svarer til operatørernes faktiske behov, og den skal bringes på højde med de forhold, der i dag gør sig gældende på markedet for godstransport, og med EU's nuværende politiske prioriteter.

Kommissionens forslag

Kommissionen forelagde den 31. maj 2017 en revision af direktiv 2006/1/EF om brugen af køretøjer, der lejes uden førere, til vejgodstransport, som indgår i en række forslag på området for vejtransport ("et mobilt Europa"-pakken for ren, konkurrencedygtig og sammenbundet mobilitet). Den er nært forbundet med de nye regler om adgang til erhvervet og adgang til godstransportmarkedet samt til adgangen til busmarkedet med det generelle formål at sikre fair konkurrence, forenkle de gældende regler, bevare det indre marked og sikre arbejdstagernes rettigheder inden for denne sektor.

Det nuværende direktiv 2006/1/EF:

• giver medlemsstaterne ret til at begrænse brugen af lejede godskøretøjer med en totalvægt på over seks tons i forbindelse med kørsel for egen regning

• tillader at begrænse brugen af et køretøj, som har været lejet i en anden medlemsstat end den, hvor virksomheden, som har lejet køretøjet, er etableret.

Kommissionens forslag ville fjerne disse restriktioner og indføre en ensartet lovramme i hele EU for at sikre lige adgang for transportoperatører til markedet for lejede køretøjer. Det har til formål at:

• tillade anvendelse på deres område af køretøjer, der er lejet af virksomheder, som er etableret på en anden medlemsstats område, forudsat at køretøjet er indregistreret eller taget i brug i overensstemmelse med lovgivningen i en medlemsstat

• tillade anvendelse af et køretøj lejet i en anden medlemsstat i mindst fire måneder i et givet kalenderår for at sætte virksomhederne i stand til at imødegå midlertidige eller sæsonbestemte spidsbelastninger og/eller udskifte defekte eller beskadigede køretøjer.

Ordførerens holdning

Ordføreren støtter de overordnede mål for Kommissionens lovgivningspakke "et mobilt Europa" og dette forslag, da det er en mulighed for at fremme lige vilkår og fair konkurrence for udlejnings- og leasingselskaber i EU og samtidig mindske unødige administrative byrder og styrke håndhævelsen.

Ordføreren er enig i, at medlemsstaterne ikke må begrænse anvendelsen på deres område af et køretøj, der er lejet af en virksomhed behørigt etableret på en anden medlemsstats område, hvis køretøjet opfylder gældende standarder og sikkerhedskrav.

Ordføreren er enig i, at medlemsstaterne på grund af de forskellige beskatningsniveauer for vejtransport i Unionen bør have mulighed for inden for deres respektive territorier at begrænse længden af den tidsperiode, hvor en etableret virksomhed kan anvende et køretøj, der er registreret eller taget i brug i en anden medlemsstat.

Endvidere bør medlemsstaterne have mulighed for at begrænse antallet af sådanne køretøjer, der lejes af en virksomhed, der er etableret på deres område, forudsat at de tillader brug af et antal køretøjer, der mindst svarer til 25 % af den samlede bilpark, som ejes af denne virksomhed, eller - i tilfælde af en virksomhed, der har en flåde bestående af mindre end fire køretøjer - anvendelse af mindst et lejet køretøj.

Ordføreren mener også, at korrekt håndhævelse er afgørende for at kunne sikre den korrekte gennemførelse og anvendelse af dette forslag. De eksisterende nationale elektroniske registre, som er oprettet ved forordning (EF) nr. 1071/2009, bør derfor omfatte registreringsnummeret på det lejede køretøj samt gyldighedsperioden for den bekræftede kopi af fællesskabstilladelsen med angivelse af, i hvor lang en medlemsstat skal tillade operatører at anvende udlejningskøretøjer inden for dens område.

Kommissionens rapport bør indgives senest tre år efter gennemførelsesfristen, idet den beskriver indvirkningen og de forskellige følger af dette forslag på vejsikkerheden, miljøet og skatteindtægterne, og den skal indeholde sådanne vigtige aspekter som f.eks. antallet af køretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat, og som lejes af transportvirksomheder, og antallet af overtrædelser i forbindelse med anvendelsen af udlejningskøretøjer, både den samlede mængde og de grænseoverskridende overtrædelser.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej

Referencer

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)

Dato for høring af EP

31.5.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Cláudia Monteiro de Aguiar

30.6.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Dato for vedtagelse

24.5.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

15

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniel Dalton, Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Dato for indgivelse

29.5.2018

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

24

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

 

S&D

VERTS/ALE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

Eleonora Evi, Marco Zullo

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Inés Ayala Sender

Karima Delli

15

-

GUE/NGL

S&D

 

VERTS/ALE

Marie-Pierre Vieu

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

Michael Cramer, Keith Taylor

1

0

ECR

Jacqueline Foster

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 8. juni 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik