Διαδικασία : 2017/0113(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0193/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0193/2018

Συζήτηση :

PV 14/01/2019 - 17
CRE 14/01/2019 - 17

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2018 - 7.6
CRE 14/06/2018 - 7.6
PV 15/01/2019 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0264
P8_TA(2019)0006

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 737kWORD 88k
29.5.2018
PE 615.479v02-00 A8-0193/2018

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/1/ΕΚ για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγήτρια: Cláudia Monteiro de Aguiar

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/1/ΕΚ για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0282),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0172/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2017(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0193/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η χρήση μισθωμένων οχημάτων μπορεί να μειώσει το κόστος των επιχειρήσεων που μεταφέρουν εμπορεύματα για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και ταυτόχρονα να ενισχύσει την επιχειρησιακή ευελιξία τους. Συνεπώς, μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Επιπλέον, επειδή τα μισθωμένα οχήματα είναι συνήθως νεότερων μοντέλων από τον μέσο όρο του στόλου, είναι επίσης ασφαλέστερα και λιγότερο ρυπογόνα.

(2)  Η χρήση μισθωμένων οχημάτων μπορεί να μειώσει το κόστος των επιχειρήσεων που μεταφέρουν εμπορεύματα για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και ταυτόχρονα να ενισχύσει την επιχειρησιακή ευελιξία τους. Συνεπώς, μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Επιπλέον, επειδή τα μισθωμένα οχήματα είναι συνήθως νεότερων μοντέλων από τον μέσο όρο του στόλου, συχνά μπορεί να είναι ασφαλέστερα και λιγότερο ρυπογόνα.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η οδηγία 2006/1/ΕΚ δεν παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επωφελούνται πλήρως από τα πλεονεκτήματα της χρήσης μισθωμένων οχημάτων. Η εν λόγω οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να περιορίζουν τη χρήση, από τις επιχειρήσεις τους, μισθωμένων οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου μεικτού βάρους άνω των έξι τόνων για μεταφορές για ίδιο λογαριασμό. Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να επιτρέπουν τη χρήση μισθωμένου οχήματος στα αντίστοιχα εδάφη τους αν το όχημα έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που το μισθώνει.

(3)  Η οδηγία 2006/1/ΕΚ δεν παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επωφελούνται πλήρως από τα πλεονεκτήματα της χρήσης μισθωμένων οχημάτων. Η εν λόγω οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να περιορίζουν τη χρήση, από επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο έδαφός τους, μισθωμένων οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου μεικτού βάρους άνω των έξι τόνων για μεταφορές για ίδιο λογαριασμό. Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να επιτρέπουν τη χρήση μισθωμένου οχήματος στα αντίστοιχα εδάφη τους αν το όχημα έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που το μισθώνει.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν τη χρήση, στο έδαφός τους, οχήματος μισθωμένου από επιχείρηση δεόντως εγκατεστημένη στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα είναι ταξινομημένο και πληροί τα πρότυπα λειτουργίας και τις απαιτήσεις ασφαλείας ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία οποιουδήποτε κράτους μέλους και έχει εγκριθεί από το κράτος μέλος εγκατάστασης της υπεύθυνης επιχείρησης.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Το επίπεδο φορολόγησης των οδικών μεταφορών εξακολουθεί να διαφέρει σημαντικά εντός της Ένωσης. Ως εκ τούτου, ορισμένοι περιορισμοί, που επίσης επηρεάζουν έμμεσα την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών μίσθωσης οχημάτων, εξακολουθούν να είναι δικαιολογημένοι προκειμένου να αποφεύγονται φορολογικές στρεβλώσεις. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι δυνατό να χρησιμοποιείται, εντός των αντίστοιχων εδαφών τους, όχημα μισθωμένο σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που το μισθώνει.

(5)  Το επίπεδο φορολόγησης των οδικών μεταφορών εξακολουθεί να διαφέρει σημαντικά εντός της Ένωσης. Ως εκ τούτου, ορισμένοι περιορισμοί, που επίσης επηρεάζουν έμμεσα την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών μίσθωσης οχημάτων, εξακολουθούν να είναι δικαιολογημένοι προκειμένου να αποφεύγονται φορολογικές στρεβλώσεις. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν, υπό τους όρους της παρούσας οδηγίας και εντός των αντίστοιχων εδαφών τους, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μία εγκατεστημένη επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί ένα μισθωμένο όχημα που έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σε άλλο κράτος μέλος. Θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν τον αριθμό τέτοιων οχημάτων που μισθώνονται από επιχείρηση εγκατεστημένη στο έδαφός τους.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Για την επιβολή των μέτρων αυτών, τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας του μισθωμένου οχήματος θα πρέπει να διατίθενται στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα των κρατών μελών όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης που ενημερώνονται σχετικά με τη χρήση ενός οχήματος το οποίο έχει μισθώσει ένας μεταφορέας και το οποίο έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους, θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές αυτού του άλλου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν, για τον σκοπό αυτό, το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ).

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Προκειμένου να τηρούνται τα πρότυπα λειτουργίας, να πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας και να εξασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς, είναι σημαντικό οι μεταφορείς να έχουν εγγυημένη πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία και υποδομές άμεσης στήριξης στη χώρα στην οποία ασκούν τις δραστηριότητές τους.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας και να τα καταγράψει σε έκθεση. Τυχόν μελλοντική δράση σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να εξεταστεί με βάση την εν λόγω έκθεση.

(7)  Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας και να τα καταγράψει σε έκθεση το αργότερο τρία έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Η έκθεση θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τον αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια, στα φορολογικά έσοδα και στο περιβάλλον. Η έκθεση θα πρέπει επίσης να αξιολογεί όλες τις παραβάσεις της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών παραβάσεων. Η ανάγκη για μελλοντική δράση σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να εξεταστεί με βάση την εν λόγω έκθεση.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – στοιχείο ii

Οδηγία 2006/1/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το όχημα έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους·

α)  το όχημα έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία οποιουδήποτε κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων λειτουργίας και των απαιτήσεων ασφαλείας·

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2006/1/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:

διαγράφεται

«1α.  Όταν το όχημα δεν έχει ταξινομηθεί ή δεν έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που μισθώνει το όχημα, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν τον χρόνο χρήσης του μισθωμένου οχήματος εντός των αντίστοιχων εδαφών τους. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη χρήση του για τέσσερις τουλάχιστον μήνες οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους.»

 

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2006/1/ΕΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι επιχειρήσεις τους μπορούν να χρησιμοποιούν μισθωμένα οχήματα για οδικές εμπορευματικές μεταφορές, με τους ίδιους όρους όπως και για τα οχήματα που τους ανήκουν, εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 2.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο έδαφός τους μπορούν να χρησιμοποιούν μισθωμένα οχήματα για οδικές εμπορευματικές μεταφορές, με τους ίδιους όρους όπως και για τα οχήματα που τους ανήκουν, εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 2.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2006/1/ΕΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Όταν το όχημα έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους, το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μπορεί:

 

α)  να περιορίσει τον χρόνο χρήσης του μισθωμένου οχήματος στο έδαφός του, υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπει τη χρήση του μισθωμένου οχήματος επί τέσσερις τουλάχιστον συνεχείς μήνες οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους· στην περίπτωση αυτή, μπορεί να απαιτείται η σύμβαση μίσθωσης να μην υπερβαίνει το χρονικό όριο που ορίζεται από το κράτος μέλος·

 

β)  να περιορίσει τον αριθμό των μισθωμένων οχημάτων που μπορούν να χρησιμοποιούνται από οποιαδήποτε επιχείρηση, υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπει τη χρήση τουλάχιστον ενός αριθμού οχημάτων που αντιστοιχεί στο 25% του συνολικού στόλου των οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων που κατέχει η επιχείρηση στις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της αίτησης για τη χορήγηση άδειας· στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις με συνολικό στόλο μεγαλύτερο του ενός και μικρότερο των τεσσάρων οχημάτων, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τουλάχιστον ένα τέτοιο μισθωμένο όχημα.»

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Οδηγία 2006/1/ΕΚ

Άρθρο 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 3α:

 

«Άρθρο 3a

 

1.  Τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας ενός μισθωμένου οχήματος εισάγονται στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009*.

 

2.  Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης ενός μεταφορέα που ενημερώνονται σχετικά με τη χρήση ενός οχήματος το οποίο έχει μισθώσει ο εν λόγω μεταφορέας και το οποίο έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους, ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές αυτού του άλλου κράτους μέλους.

 

3.  Η διοικητική συνεργασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 πραγματοποιείται μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012**.

 

__________________

 

* Παραπομπή στο άρθρο 16 του κανονισμού αριθ. 1071/2009 λαμβανομένης υπόψη της επέκτασης των πληροφοριών που πρέπει να καταγράφονται, όπως προτείνεται από την Επιτροπή.

 

** ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 1.»

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2006/1/ΕΚ

Άρθρο 5 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έως την [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί η ημερομηνία που υπολογίζεται σε 5 έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για τη χρήση οχημάτων μισθωμένων σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που μισθώνει τα οχήματα. Με βάση αυτήν την έκθεση, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον είναι αναγκαίο να προτείνει πρόσθετα μέτρα.

Έως την ... [3 έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για τη χρήση οχημάτων μισθωμένων σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που μισθώνει τα οχήματα. Η έκθεση δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια και στα φορολογικά έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών στρεβλώσεων, καθώς και στην επιβολή των κανόνων για τις ενδομεταφορές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009. Με βάση αυτήν την έκθεση, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον είναι αναγκαίο να προτείνει πρόσθετα μέτρα.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί η ημερομηνία που υπολογίζεται σε 18 μήνες από την έναρξη ισχύος]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την ... [20 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

(1)

  ΕΕ C 129 της 11.4.2018, σ. 71.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Οι οδικές μεταφορές αποτελούν τον κυρίαρχο τρόπο μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών εντός της ΕΕ και απασχολούν περίπου 1,6 εκατομμύρια ανθρώπους. Με την πάροδο των ετών, η ΕΕ συνέταξε διάφορους κανόνες που αποσκοπούν στη διασφάλιση ενός δίκαιου, εύρυθμου, ασφαλούς και κοινωνικά βιώσιμου τομέα οδικών μεταφορών. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές υπάρχει εδώ και 25 χρόνια. Η ισχύουσα σήμερα οδηγία 2006/1/ΕΚ προβλέπει ένα ελάχιστο επίπεδο ανοίγματος της αγοράς για τη χρήση των εν λόγω οχημάτων, αλλά εξακολουθεί να περιλαμβάνει νομικές διατάξεις από τη δεκαετία του 1980 οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες του κλάδου την εποχή εκείνη. Η νομοθεσία αυτή πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε να αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες των φορέων εκμετάλλευσης αλλά και να ευθυγραμμιστεί με τις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά των εμπορευματικών μεταφορών και με τις τρέχουσες πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ.

Η πρόταση της Επιτροπής

Η Επιτροπή παρουσίασε στις 31 Μαΐου 2017 μία τροποποίηση της οδηγίας 2006/1/ΕΚ για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές στο πλαίσιο διαφόρων προτάσεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (δέσμη «H Ευρώπη σε κίνηση» για μια καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα). Συνδέεται στενά με τους νέους κανόνες για την πρόσβαση στο επάγγελμα και την πρόσβαση στην αγορά εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και με την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών πούλμαν και λεωφορείων, με γενικότερο σκοπό τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού, την απλούστευση των υφιστάμενων κανόνων, τη διαφύλαξη της εσωτερικής αγοράς και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον κλάδο αυτό.

Η ισχύουσα οδηγία 2006/1/ΕΚ:

• επιτρέπει στα κράτη μέλη να περιορίζουν τη χρήση μισθωμένων οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων μεικτού βάρους άνω των έξι τόνων για μεταφορές για ίδιο λογαριασμό·

• περιορίζει τη χρήση οχήματος που έχει μισθωθεί σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που μισθώνει το όχημα.

Η πρόταση της Επιτροπής θα καταργήσει τους περιορισμούς αυτούς και θα καθιερώσει ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να διασφαλίσει την ίση πρόσβαση των μεταφορέων στην αγορά μισθωμένων οχημάτων. Οι στόχοι της συνίστανται στα εξής:

• να επιτρέψει να χρησιμοποιούνται στο έδαφος κράτους μέλους οχήματα που έχουν μισθώσει επιχειρήσεις εγκατεστημένες στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους·

• να επιτρέψει να χρησιμοποιούνται οχήματα μισθωμένα σε άλλο κράτος μέλος για τέσσερις τουλάχιστον μήνες σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος, ώστε να παρέχεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να καλύπτουν προσωρινές ή εποχικές κορυφώσεις της ζήτησης και/ή να αντικαθιστούν οχήματα ελαττωματικά ή με βλάβη.

Η θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια στηρίζει τον γενικό στόχο της δέσμης νομοθετικών μέτρων «H Ευρώπη σε κίνηση» της Επιτροπής και την παρούσα πρόταση, καθώς αποτελεί ευκαιρία για την προώθηση ισότιμων και δίκαιων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης στην ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τα άσκοπα διοικητικά εμπόδια και ενισχύει την επιβολή.

Η εισηγήτρια συμφωνεί ότι τα κράτη μέλη δεν πρέπει να περιορίζουν στο έδαφός τους τη χρήση οχήματος μισθωμένου από επιχείρηση που είναι δεόντως εγκατεστημένη στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, εφόσον το όχημα συμμορφώνεται με τα πρότυπα λειτουργίας και τις απαιτήσεις ασφαλείας που ισχύουν.

Η εισηγήτρια συμμερίζεται την άποψη ότι, λόγω των διαφορετικών επιπέδων φορολόγησης εντός της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν, εντός των αντίστοιχων εδαφών τους, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μία εγκατεστημένη επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί ένα μισθωμένο όχημα που έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σε άλλο κράτος μέλος.

Επιπλέον, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να περιορίζουν τον αριθμό τέτοιων οχημάτων που μισθώνονται από επιχείρηση εγκατεστημένη στο έδαφός τους, υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπουν τη χρήση ενός αριθμού οχημάτων που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25% του συνολικού στόλου των οχημάτων που ανήκουν σε αυτήν ή, στην περίπτωση επιχείρησης με στόλο μικρότερο των τεσσάρων οχημάτων, τη χρήση τουλάχιστον ενός μισθωμένου οχήματος.

Η εισηγήτρια πιστεύει επίσης ότι η πρέπουσα επιβολή της νομοθεσίας είναι καίριας σημασίας για να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση και εφαρμογή της παρούσας πρότασης. Για τον σκοπό αυτό, τα υφιστάμενα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον αριθμό κυκλοφορίας του μισθωμένου οχήματος καθώς και την περίοδο ισχύος του επικυρωμένου αντιγράφου της κοινοτικής άδειας και να δηλώνουν για πόσο χρονικό διάστημα ένα κράτος μέλος επιτρέπει στις επιχειρήσεις μεταφορών να χρησιμοποιούν μισθωμένα οχήματα στο έδαφός του.

Η έκθεση της Επιτροπής θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο 3 έτη μετά την προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, να περιγράφει τον αντίκτυπο και τις διάφορες επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια, στο περιβάλλον και στα φορολογικά έσοδα και να δηλώνει βασικούς αριθμητικούς δείκτες, όπως τον αριθμό των οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος και έχουν μισθωθεί από επιχειρήσεις μεταφορών καθώς και τον αριθμό των παραβάσεων που συνδέονται με τη χρήση μισθωμένων οχημάτων, συνολικά αλλά και διασυνοριακά.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

31.5.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Cláudia Monteiro de Aguiar

30.6.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.5.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

15

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Dalton, Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Ημερομηνία κατάθεσης

29.5.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

 

S&D

VERTS/ALE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

Eleonora Evi, Marco Zullo

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Inés Ayala Sender

Karima Delli

15

-

GUE/NGL

S&D

 

VERTS/ALE

Marie-Pierre Vieu

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Μιλτιάδης Κύρκος, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

Michael Cramer, Keith Taylor

1

0

ECR

Jacqueline Foster

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 6 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου