Menetlus : 2017/0113(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0193/2018

Esitatud tekstid :

A8-0193/2018

Arutelud :

PV 14/01/2019 - 17
CRE 14/01/2019 - 17

Hääletused :

PV 14/06/2018 - 7.6
CRE 14/06/2018 - 7.6
PV 15/01/2019 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0264
P8_TA(2019)0006

RAPORT     ***I
PDF 574kWORD 80k
29.5.2018  
PE 615.479v02-00 A8-0193/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/1/EÜ ilma juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Cláudia Monteiro de Aguiar

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/1/EÜ ilma juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0282),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 91 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0172/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 6. detsembri 2017. aasta arvamust(1),

–  olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A8-0193/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Renditud sõidukite kasutamine võib vähendada kaupu omal kulul vedavate ettevõtjate või rendi või tasu eest selliseid teenuseid osutavate ettevõtjate kulusid, muutes samas nende tegevuse paindlikumaks. See aitaks suurendada asjaomaste ettevõtjate produktiivsust ja konkurentsivõimet. Kuna renditavad sõidukid on keskmise sõidukipargi sõidukitest tavaliselt uuemad, on need ka lisaks ohutumad ja vähem saastavamad.

(2)  Selline renditud sõidukite kasutamine võib vähendada kaupu omal kulul vedavate ettevõtjate või rendi või tasu eest selliseid teenuseid osutavate ettevõtjate kulusid, muutes samas nende tegevuse paindlikumaks. Selline renditud sõidukite kasutamine võib seega aidata suurendada asjaomaste ettevõtjate produktiivsust ja konkurentsivõimet. Kuna renditavad sõidukid on keskmise sõidukipargi sõidukitest tavaliselt uuemad, võivad need olla tihti ka ohutumad ja vähem saastavad.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Direktiiv 2006/1/EÜ ei võimalda ettevõtjatel renditud sõidukite kasutamise eelistest täiel määral kasu saada. Kõnealune direktiiv näeb liikmesriikidele ette võimaluse piirata oma ettevõtjate omal kulul toimuvate vedude puhul üle 6tonnise registrimassiga renditud sõidukite kasutamist. Lisaks ei nõuta liikmesriikidelt, et nad peaksid oma vastaval territooriumil lubama renditud sõidukite kasutamist, kui sõiduk on õiguspäraselt registreeritud või kasutusele võetud muus liikmesriigis kui seda rentiva ettevõtja asukoha liikmesriik.

(3)  Direktiiv 2006/1/EÜ ei võimalda ettevõtjatel renditud sõidukite kasutamise eelistest täiel määral kasu saada. Kõnealune direktiiv näeb liikmesriikidele ette võimaluse piirata nende territooriumil asutatud ettevõtjate poolt omal kulul toimuvate vedude puhul üle 6tonnise registrimassiga renditud sõidukite kasutamist. Lisaks ei nõuta liikmesriikidelt, et nad peaksid oma vastaval territooriumil lubama selliste renditud sõidukite kasutamist, mis on õiguspäraselt registreeritud või kasutusele võetud muus liikmesriigis kui seda rentiva ettevõtja asukoha liikmesriik.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Liikmesriikidel ei peaks olema lubatud piirata oma vastaval territooriumil teise liikmesriigi territooriumil nõuetekohaselt asutatud ettevõtja poolt renditud sõiduki kasutamist, kui sõiduk on registreeritud ja vastab tegevusstandarditele ja ohutusnõuetele, või on kasutusele võetud vastavalt mis tahes liikmesriigi õigusaktidele ja kui vastutava ettevõtja asukohaliikmesriik on selle kasutamist lubanud.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Autoveo maksustamise määrad erinevad liidus endiselt märkimisväärselt. Seetõttu on maksumoonutuste vältimiseks teatavad piirangud (mis mõjutavad kaudselt ka sõidukite rentimise teenuste osutamise vabadust) siiski põhjendatud. Järelikult peaks liikmesriikidel olema võimalus piirata aega, mil muus liikmesriigis kui sõidukit rentiva ettevõtja asukoha liikmesriigis renditud sõidukit võib nende territooriumil kasutada.

(5)  Autoveo maksustamise määrad erinevad liidus endiselt märkimisväärselt. Seetõttu on teatavad piirangud (mis mõjutavad kaudselt ka sõidukite rentimise teenuste osutamise vabadust) maksumoonutuste vältimise eesmärgil siiski põhjendatud. Järelikult peaks liikmesriikidel olema võimalus piirata käesolevas direktiivis sätestatud tingimustel ja oma vastaval territooriumil aega, mil asutatud ettevõtja võib teises liikmesriigis registreeritud või kasutusele võetud renditud sõidukit kasutada. Samuti peaks neil olema lubatud piirata seda, kui suurel arvul nende territooriumil asutatud ettevõtja selliseid sõidukeid rentida võib.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Nimetatud meetmete jõustamiseks tuleks teave renditud sõiduki registreerimisnumbri kohta kanda määruse (EÜ) nr 1071/2009 alusel loodud liikmesriikide riiklikesse elektroonilistesse registritesse. Asukohaliikmesriigi pädevad asutused, keda teavitatakse sellise sõiduki kasutamisest, mille ettevõtja on rentinud ja mis on registreeritud või kasutusele võetud teise liikmesriigi õigusaktide kohaselt, peaksid sellest teavitama kõnealuse teise liikmesriigi pädevaid asutusi. Liikmesriigid peaksid kasutama selleks siseturu infosüsteemi (IMI).

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  Selleks et pidada kinni tegevusstandarditest, järgida ohutusnõudeid ja tagada juhtidele juhtide inimväärsed töötingimused, on oluline garanteerida ettevõtjatele juurdepääs varadele ja otsesele tugitaristule riigis, kus nad tegutsevad.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Käesoleva direktiivi rakendamist ja mõju peaks järgima komisjon, kes peaks selle dokumenteerima asjakohases aruandes. Kõnealuses valdkonnas mis tahes edaspidise meetme võtmise korral tuleks nimetatud aruannet arvesse võtta.

(7)  Käesoleva direktiivi rakendamist ja mõju peaks järgima komisjon, kes peaks selle dokumenteerima asjakohases aruandes hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva direktiivi ülevõtmise kuupäeva. Aruandes tuleks võtta nõuetekohaselt arvesse mõju liiklusohutusele, maksutulule ja keskkonnale. Samuti tuleks aruandes hinnata kõiki käesoleva direktiivi rikkumisi, sh piiriüleseid rikkumisi. Kõnealuses valdkonnas edaspidise meetme võtmise vajaduse hindamisel tuleks nimetatud aruannet arvesse võtta.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt ii

Direktiiv 2006/1/EÜ

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  sõiduk on registreeritud või kasutusele võetud vastavalt liikmesriigi õigusaktidele;

a)  sõiduk on registreeritud või kasutusele võetud vastavalt mis tahes liikmesriigi õigusaktidele, sh tegevusstandarditele ja ohutusnõuetele;

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Direktiiv 2006/1/EÜ

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  lisatakse lõige 1a:

välja jäetud

„1a.  Kui sõidukit ei ole seda rentiva ettevõtja asukoha liikmesriigi õigusaktide kohaselt registreeritud või kasutusele võetud, võivad liikmesriigid piirata renditud sõiduki kasutamise aega oma vastaval territooriumil. Sellisel juhul lubavad liikmesriigid seda asjaomasel kalendriaastal siiski vähemalt neli kuud kasutada. “

 

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2006/1/EÜ

Artikkel 3 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, millega tagada, et nende ettevõtjad võivad kaupade autoveoks kasutada renditud sõidukeid nende omanduses olevate sõidukitega samadel tingimustel, kui artiklis 2 sätestatud tingimused on täidetud.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, millega tagada, et nende territooriumil asutatud ettevõtjad võivad kaupade autoveoks kasutada renditud sõidukeid nende omanduses olevate sõidukitega samadel tingimustel, kui artiklis 2 sätestatud tingimused on täidetud.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2006/1/EÜ

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Kui sõiduk on registreeritud või kasutusele võetud vastavalt teise liikmesriigi õigusaktidele, võib ettevõtja asutamiskoha liikmesriik:

 

a)  piirata renditud sõiduki oma vastaval territooriumil kasutamise aega, tingimusel et ta võimaldab kasutada renditud sõidukit vähemalt neli järjestikust kuud igal konkreetsel kalendriaastal; sellisel juhul võib nõuda, et rendilepingu kestus ei ületaks liikmesriigi määratud ajapiirangut;

 

b)  piirata mis tahes ettevõtja kasutuses olevate renditud sõidukite arvu, tingimusel et ta lubab kasutada vähemalt sellisel arvul sõidukeid, mis vastab 25 %-le kogu ettevõtja omanduses olevast kaubaveosõidukite pargist loa saamise taotluse esitamisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga; sellisel juhul on ettevõtjal, kelle sõidukipargis on rohkem kui üks ja vähem kui neli sõidukit, lubatud kasutada vähemalt ühte sellist renditud sõidukit.“

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 2006/1/EÜ

Artikkel 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) Lisatakse artikkel 3a:

 

„Artikkel 3a

 

1.  Teave renditud sõiduki registreerimisnumbri kohta kantakse määruse (EÜ) nr 1071/2009 artiklis 16* määratletud riiklikku elektroonilisse registrisse.

 

2.  Ettevõtja asukohaliikmesriigi pädevad asutused, keda teavitatakse sellise sõiduki kasutamisest, mille ettevõtja on rentinud ja mis on registreeritud või kasutusele võetud teise liikmesriigi õigusaktide kohaselt, teavitavad sellest kõnealuse teise liikmesriigi pädevaid asutusi.

 

3.  Lõikes 2 ette nähtud halduskoostööd tehakse määruse (EL) nr 1024/2012** alusel loodud siseturu infosüsteemi (IMI) kaudu.

 

__________________

 

* Viidates määruse (EÜ) nr 1071/2009 artiklile 16, võttes arvesse komisjoni poolt kavandatavat andmete registris hoidmise kestuse pikendamist.

 

** ELT L 316, 14.11.2012, lk 1.“

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2006/1/EÜ

Artikkel 5a – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Hiljemalt [OP: please insert the date calculated 5 years after the deadline for transposition of the Directive] esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi rakendamise ja mõju kohta. Aruanne peab sisaldama teavet muus liikmesriigis kui sõidukit rentiva ettevõtja asukoha liikmesriigis renditud sõidukite kasutamise kohta. Kõnealuse aruande alusel hindab komisjon täiendavate meetmete võtmise vajadust.

Hiljemalt ... [3 aastat pärast käesoleva muutva direktiivi siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaja möödumist] esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi rakendamise ja mõju kohta. Aruanne peab sisaldama teavet muus liikmesriigis kui sõidukit rentiva ettevõtja asukoha liikmesriigis renditud sõidukite kasutamise kohta. Aruandes pööratakse erilist tähelepanu liiklusohutusele ja maksutulule avalduvale mõjule, sh maksumoonutustele, ning kabotaažvedude eeskirjade jõustamisele kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1072/2009. Kõnealuse aruande alusel hindab komisjon täiendavate meetmete võtmise vajadust.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [OP: please insert the date calculated 18 months following the entry into force]. Liikmesriigid edastavad kõnealuste sätete teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt ... [20 kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva]. Liikmesriigid edastavad kõnealuste sätete teksti viivitamata komisjonile.

(1)

  ELT C 129, 11.4.2018, lk 71.


SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Maanteetransport on ELis peamine kaupade ja reisijate transportimise viis ning annab tööd ligikaudu 1,6 miljonile inimesele. EL on aastate jooksul töötanud välja rea eeskirju, et tagada õiglane, hästi toimiv, ohutu ja sotsiaalselt jätkusuutlik maanteetranspordi sektor. Ilma juhita renditud sõidukite kasutamist kaupade autoveol on Euroopa õigusaktidega reguleeritud juba 25 aastat. Praegu kehtiva direktiiviga 2006/1/EÜ on ette nähtud turu minimaalne avamine selliste sõidukite kasutamiseks, kuid see hõlmab veel 1980. aastatest pärinevaid õigusnorme, mis kajastavad sektori vajadusi sel ajal. Kõnealune õigusakt tuleb läbi vaadata, et see vastaks ettevõtjate tegelikele vajadustele ning et selles võetaks arvesse veoturu sektoris viimasel ajal esinevaid probleeme ja ELi praeguseid poliitilisi prioriteete.

Komisjoni ettepanek

Komisjon esitas 31. mail 2017 ettepaneku direktiivi 2006/1/EÜ (ilma juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol) läbivaatamise kohta osana mitmest maanteetranspordi valdkonna ettepanekust (puhta, konkurentsivõimelise ja ühendatud liikuvuse pakett „Liikuvus Euroopas“). See on tihedalt seotud uute eeskirjadega, mis käsitlevad juurdepääsu kutsealale, juurdepääsu autoveoturule ning juurdepääsu bussiteenuste turule, ning selle üldeesmärk on tagada aus konkurents, lihtsustada kehtivaid eeskirju, säilitada siseturg ja tagada kõnealuses sektoris töötajate õigused.

Praegune direktiiv 2006/1/EÜ:

• võimaldab liikmesriikidel piirata omal kulul toimuvate vedude puhul üle 6tonnise registrimassiga renditud kaubaveosõidukite kasutamist;

• piirab sellise sõiduki kasutamist, mis on renditud muus liikmesriigis kui sõidukit rentiva ettevõtja asutamiskoha liikmesriik.

Komisjoni ettepanekuga soovitakse need piirangud kaotada ja kehtestada kogu ELis ühtne õigusraamistik, et tagada vedajate võrdne juurdepääs renditud sõidukite turule. Ettepaneku eesmärk on:

• lubada teise liikmesriigi territooriumil asutatud ettevõtjate renditud sõidukite kasutamist oma territooriumil tingimusel, et sõiduk on registreeritud või kasutusele võetud vastavalt mõne liikmesriigi seadustele;

• lubada muus liikmesriigis renditud sõiduki kasutamist asjaomasel kalendriaastal vähemalt nelja kuu jooksul, et ettevõtjatel oleks võimalik rahuldada ajutist või hooajalist tippnõudlust ja/või asendada puudustega või kahjustatud sõidukid.

Raportööri seisukoht

Raportöör toetab komisjoni õigusaktide paketi „Liikuvus Euroopas“ üldist eesmärki ja käesolevat ettepanekut, sest see annab võimaluse edendada ELis rentimise ja liisimise ettevõtjate võrdseid võimalusi ja ausat konkurentsi, vähendades samal ajal tarbetut halduskoormust ja soodustades õigusaktide jõustamist.

Raportöör on nõus sellega, et liikmesriigid ei tohiks piirata teise liikmesriigi territooriumil nõuetekohaselt asutatud ettevõtja renditud sõiduki kasutamist oma territooriumil, kui sõiduk vastab kehtivatele tegevusstandarditele ja ohutusnõuetele.

Raportöör jagab seisukohta, et kuna autoveo maksustamise määrad on liidu ulatuses erinevad, peaks liikmesriikidel olema võimalus piirata oma vastaval territooriumil aega, mil asutatud ettevõtja võib teises liikmesriigis registreeritud või kasutusele võetud renditud sõidukit kasutada.

Lisaks tuleks liikmesriikidele anda võimalus piirata seda, kui suurel arvul nende territooriumil asutatud ettevõtja selliseid sõidukeid rentida võib, tingimusel, et sõidukite lubatud arv on vähemalt 25 % kogu ettevõtja omanduses olevast sõidukipargist, ning kui ettevõtja sõidukipargis on vähem kui neli sõidukit, siis on lubatud kasutada vähemalt ühte renditud sõidukit.

Raportöör usub ka, et käesoleva ettepaneku nõuetekohase rakendamise ja kohaldamise tagamisel on otsustava tähtsusega nõuetekohane jõustamine. Selleks peaksid olemasolevad riiklikud elektroonilised registrid, mis on loodud määruse (EÜ) nr 1071/2009 kohaselt, sisaldama renditud sõiduki registreerimisnumbrit ja ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivusaega, mis näitab, kui kaua lubab liikmesriik ettevõtjatel oma territooriumil renditud sõidukeid kasutada.

Komisjoni aruanne tuleks esitada hiljemalt kolm aastat pärast ülevõtmise tähtaega ning selles tuleks kirjeldada kõnealuse ettepaneku mõju ja eri tagajärgi liiklusohutusele, keskkonnale ja maksutulule ning määrata kindlaks sellised põhinäitajad nagu näiteks see, kui suurel arvul on vedajad teises liikmesriigis registreeritud sõidukeid rentinud ning kui suur on renditud sõidukite kasutamisega seotud rikkumiste arv nii kokku kui ka piiriüleselt.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol

Viited

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)

EP-le esitamise kuupäev

31.5.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Cláudia Monteiro de Aguiar

30.6.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.5.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

15

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniel Dalton, Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Esitamise kuupäev

29.5.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

24

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

 

S&D

VERTS/ALE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

Eleonora Evi, Marco Zullo

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Inés Ayala Sender

Karima Delli

15

GUE/NGL

S&D

 

VERTS/ALE

Marie-Pierre Vieu

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

Michael Cramer, Keith Taylor

1

0

ECR

Jacqueline Foster

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 8. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika