MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta

29.5.2018 - (COM(2017)0282 – C8‑0172/2017 – 2017/0113(COD)) - ***I

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Cláudia Monteiro de Aguiar


Menettely : 2017/0113(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0193/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0193/2018
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta

(COM(2017)0282 – C8‑0172/2017 – 2017/0113(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0282),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 91 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0172/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 6. joulukuuta 2017 antaman lausunnon[1]

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A8-0193/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Vuokrattujen ajoneuvojen käytöllä voidaan vähentää omaan lukuun tai toisen lukuun tavaroita kuljettavien yritysten kustannuksia ja samalla lisätä niiden toiminnan joustavuutta. Näin voidaan osaltaan parantaa kyseessä olevien yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta. Lisäksi koska vuokratut ajoneuvot ovat yleensä uudempia kuin keskimääräinen kalusto, ne ovat yleensä turvallisempia ja saastuttavat vähemmän.

(2)  Vuokrattujen ajoneuvojen käytöllä voidaan vähentää omaan lukuun tai toisen lukuun tavaroita kuljettavien yritysten kustannuksia ja samalla lisätä niiden toiminnan joustavuutta. Näin voidaan osaltaan parantaa kyseessä olevien yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta. Lisäksi koska vuokratut ajoneuvot ovat yleensä uudempia kuin keskimääräinen kalusto, ne voivat usein olla turvallisempia ja saastuttaa vähemmän.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Direktiivi 2006/1/EY ei mahdollista sitä, että yritykset hyötyisivät vuokrattujen ajoneuvojen käytöstä täysimääräisesti. Mainittu direktiivi antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden rajoittaa sitä, että niiden yritykset käyttävät omaan lukuunsa sellaisia vuokrattuja ajoneuvoja, joiden suurin sallittu kokonaispaino on yli kuusi tonnia. Lisäksi jäsenvaltioiden ei tarvitse sallia vuokratun ajoneuvon käyttöä omilla alueillaan, jos ajoneuvo on rekisteröity tai otettu käyttöön jonkin muun jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti kuin sen, johon ajoneuvon vuokraava yritys on sijoittautunut.

(3)  Direktiivi 2006/1/EY ei mahdollista sitä, että yritykset hyötyisivät vuokrattujen ajoneuvojen käytöstä täysimääräisesti. Mainittu direktiivi antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden rajoittaa sitä, että niiden alueelle sijoittautuneet yritykset käyttävät omaan lukuunsa sellaisia vuokrattuja ajoneuvoja, joiden suurin sallittu kokonaispaino on yli kuusi tonnia. Lisäksi jäsenvaltioiden ei tarvitse sallia vuokratun ajoneuvon käyttöä omilla alueillaan, jos ajoneuvo on rekisteröity tai otettu käyttöön jonkin muun jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti kuin sen, johon ajoneuvon vuokraava yritys on sijoittautunut.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Jäsenvaltioiden ei pitäisi voida rajoittaa omalla alueellaan sellaisen ajoneuvon käyttöä, jonka asianmukaisesti toisen jäsenvaltion alueelle sijoittautunut yritys on vuokrannut edellyttäen, että ajoneuvo on rekisteröity ja toimintastandardien ja turvallisuusvaatimusten mukainen tai otettu käyttöön jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ja asiasta vastaavan yrityksen sijoittautumisjäsenvaltio on myöntänyt sille toimintaluvan.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Tieliikenteen verotuksen taso vaihtelee edelleen huomattavasti unionissa. Tämän vuoksi tietyt rajoitukset, jotka välillisesti vaikuttavat myös vapauteen tarjota ajoneuvojen vuokrauspalveluja, ovat edelleen perusteltuja, jotta vältetään verotuksen vääristymiä. Tämän vuoksi kun ajoneuvo vuokrataan jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin sen vuokraavan yrityksen sijoittautumisjäsenvaltiossa, jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus rajoittaa sen käyttöaikaa alueellaan.

(5)  Tieliikenteen verotuksen taso vaihtelee edelleen huomattavasti unionissa. Tämän vuoksi tietyt rajoitukset, jotka välillisesti vaikuttavat myös vapauteen tarjota ajoneuvojen vuokrauspalveluja, ovat edelleen perusteltuja, jotta vältetään verotuksen vääristymiä. Tämän vuoksi jäsenvaltioilla olisi oltava tässä direktiivissä säädetyin edellytyksin mahdollisuus rajoittaa alueellaan sitä, kuinka kauan sijoittautunut yritys voi käyttää toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityä tai käyttöön otettua vuokrattua ajoneuvoa. Niiden olisi myös voitava rajoittaa alueelleen sijoittautuneen yrityksen vuokraamien tällaisten ajoneuvojen määrää.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Tällaisten toimenpiteiden soveltamisen valvomiseksi vuokratun ajoneuvon rekisterinumerosta olisi annettava tietoa asetuksella (EY) N:o 1071/2009 perustetuissa jäsenvaltioiden kansallisissa sähköisissä rekistereissä. Sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, joille on ilmoitettu sellaisen ajoneuvon käytöstä, jonka liikenteenharjoittaja on vuokrannut ja joka on rekisteröity tai otettu käyttöön toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, olisi ilmoitettava asiasta kyseisen toisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Jäsenvaltioiden olisi käytettävä tähän sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmää (IMI).

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Toimintastandardien ja turvallisuusvaatimusten noudattamiseksi ja kuljettajien asianmukaisten työolojen varmistamiseksi on tärkeää, että liikenteenharjoittajilla on käytettävissään varoja ja suora tuki-infrastruktuuri siinä maassa, jossa ne toimivat.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Komission olisi seurattava tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja vaikutuksia ja esitettävä ne kertomuksessa. Kaikkia tämän alan tulevia toimia olisi harkittava kyseisen kertomuksen perusteella.

(7)  Komission olisi seurattava tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja vaikutuksia ja esitettävä ne kertomuksessa viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamiselle asetetun määräajan jälkeen. Kertomuksessa olisi otettava asianmukaisesti huomioon vaikutukset tieliikenneturvallisuuteen, verotuloihin ja ympäristöön. Kertomuksessa olisi myös arvioitava tämän direktiivin rikkomuksia, rajatylittävät rikkomukset mukaan luettuina. Tämän alan tulevien toimien tarvetta olisi harkittava kyseisen kertomuksen perusteella.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Direktiivi 2006/1/EY

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  ajoneuvo on rekisteröity tai otettu käyttöön jonkin jäsenvaltion lakien mukaisesti;”;

a)  ajoneuvo on rekisteröity tai otettu käyttöön jonkin jäsenvaltion lakien mukaisesti myös toimintastandardien ja turvallisuusvaatimusten osalta;”;

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2006/1/EY

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  lisätään 1a kohta seuraavasti:

Poistetaan.

”1a.  Jos ajoneuvoa ei ole rekisteröity tai otettu käyttöön sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, johon ajoneuvon vuokraava yritys on sijoittautunut, jäsenvaltiot voivat rajoittaa vuokratun ajoneuvon käyttöaikaa alueellaan. Jäsenvaltioiden on kuitenkin tällaisessa tapauksessa sallittava sen käyttö ainakin neljän kuukauden ajan kalenterivuodessa. ”

 

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2006/1/EY

3 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden yritykset voivat maanteiden tavaraliikenteessä käyttää vuokrattuja ajoneuvoja samoin ehdoin kuin omistamiaan ajoneuvoja, jos 2 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden alueelle sijoittautuneet yritykset voivat maanteiden tavaraliikenteessä käyttää vuokrattuja ajoneuvoja samoin ehdoin kuin omistamiaan ajoneuvoja, jos 2 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2006/1/EY

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jos ajoneuvo on rekisteröity tai otettu käyttöön toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, yrityksen sijoittautumisjäsenvaltio voi

 

a)  rajoittaa vuokratun ajoneuvon käyttöaikaa alueellaan edellyttäen, että se sallii vuokratun ajoneuvon käytön yhtäjaksoisesti vähintään neljän kuukauden ajan tietyn kalenterivuoden aikana; tällaisessa tapauksessa voidaan vaatia, että vuokrasopimuksen kesto ei ole pidempi kuin jäsenvaltion asettama aikarajoitus;

 

b)  rajoittaa niiden vuokrattujen ajoneuvojen lukumäärää, joita yritykset voivat käyttää edellyttäen, että se sallii ajoneuvojen vähimmäismäärän käytön siten, että määrä on 25 prosenttia koko tavarankuljetusajoneuvokannasta, jonka yritys omistaa 31 päivänä joulukuuta luvan pyytämistä edeltävänä vuonna; jos yrityksen koko ajoneuvokanta koostuu useammasta kuin yhdestä ja vähemmästä kuin neljästä ajoneuvosta, sen on sallittava käyttää ainakin yhtä tällaista vuokrattua ajoneuvoa.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/1/EY

3 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a) Lisätään 3 a artikla seuraavasti:

 

”3 a artikla

 

1.  Tiedot vuokratun ajoneuvon rekisterinumerosta on sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 1071/2009 16 artiklassa tarkoitettuun kansalliseen sähköiseen rekisteriin*.

 

2.  Liikenteenharjoittajan sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, joille on ilmoitettu sellaisen ajoneuvon käytöstä, jonka liikenteenharjoittaja on vuokrannut ja joka on rekisteröity tai otettu käyttöön toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, on ilmoitettava asiasta kyseisen toisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

 

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettua hallinnollista yhteistyötä harjoitetaan asetuksella (EU) N:o 1024/2012** perustetun sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) kautta.

 

 

 

* Viittaus asetuksen (EY) N:o 1071/2009 16 artiklaan ottaen huomioon kirjattavien tietojen lisääminen komission ehdottamalla tavalla.

 

** EUVL L 316, 14.11.2012, s. 1.”

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2006/1/EY

5 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa viimeistään [Julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on viisi vuotta määräajasta direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja vaikutuksista. Kertomuksen on sisällettävä tiedot niiden ajoneuvojen käytöstä, jotka on vuokrattu jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin ajoneuvon vuokraavan yrityksen sijoittautumisjäsenvaltiossa. Komissio arvioi tämän kertomuksen perusteella, onko tarpeen ehdottaa lisätoimenpiteitä.”

Komissio antaa viimeistään [Julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on kolme vuotta määräajasta direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja vaikutuksista. Kertomuksen on sisällettävä tiedot niiden ajoneuvojen käytöstä, jotka on vuokrattu jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin ajoneuvon vuokraavan yrityksen sijoittautumisjäsenvaltiossa. Kertomuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota vaikutuksiin, jotka kohdistuvat tieliikenneturvallisuuteen ja verotuloihin, myös verotuksen vääristymiin, sekä asetuksessa (EY) N:o 1072/2009 vahvistettujen kabotaasisääntöjen täytäntöönpanon valvontaan. Komissio arvioi tämän kertomuksen perusteella, onko tarpeen ehdottaa lisätoimenpiteitä.”

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [Julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 18 kuukautta voimaantulosta]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [20 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

  • [1]   EUVL C 129, 11.4.2018, s. 71.

PERUSTELUT

Johdanto

Maantieliikenne on hallitseva tavara- ja matkustajaliikenteen liikennemuoto EU:ssa, ja se työllistää 1,6 miljoonaa henkilöä. Vuosien mittaan EU on kehittänyt joukon sääntöjä, joilla se pyrkii varmistamaan tieliikennealan oikeudenmukaisuuden, toimivuuden, turvallisuuden ja sosiaalisen kestävyyden. Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttöä maanteiden tavaraliikenteessä koskeva unionin lainsäädäntö on ollut käytössä 25 vuotta. Nykyisessä direktiivissä 2006/1/EY säädetään markkinoiden avaamisen vähimmäistasosta tällaisten ajoneuvojen käyttämiselle, mutta siihen sisältyy edelleen 1980-luvulta peräisin olevia säännöksiä, jotka kuvastavat alan tarpeita tuona ajankohtana. Tätä lainsäädäntöä on tarkistettava toimijoiden nykyisiä tarpeita vastaavaksi ja se on saatettava yhdenmukaiseksi tavaraliikenteen alan markkinoiden viimeaikaisen kehityksen ja EU:n nykyisten toimintapoliittisten prioriteettien kanssa.

Komission ehdotus

Komissio esitteli ehdotuksensa ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta yhtenä useista tieliikenteen alan ehdotuksista (puhdasta, kilpailukykyistä ja verkotettua liikennettä ja liikkuvuutta koskeva Eurooppa liikkeellä -lainsäädäntöpaketti) 31. toukokuuta 2017. Ehdotus liittyy läheisesti ammattiin pääsyä, tavarankuljetusmarkkinoille pääsyä ja linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskeviin uusiin sääntöihin, ja sen tarkoituksena on varmistaa oikeudenmukainen kilpailu, yksinkertaistaa olemassa olevia sääntöjä, säilyttää sisämarkkinat ja varmistaa tämän alan työntekijöiden oikeudet.

Nykyinen direktiivi 2006/1/EY

• antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden rajoittaa kokonaispainoltaan enintään kuuden tonnin painoisten vuokrattujen tavarankuljetusajoneuvojen käyttöä omaan lukuun

• rajoittaa muussa jäsenvaltiossa kuin ajoneuvon vuokraavan yrityksen sijoittautumisvaltiossa vuokratun ajoneuvon käyttöä.

Komission ehdotuksella poistettaisiin nämä rajoitukset ja perustettaisiin koko unioniin yhdenmukainen sääntelykehys, jolla varmistetaan liikenteenharjoittajille yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä vuokrattujen ajoneuvojen markkinoille. Ehdotuksella pyritään

• sallimaan unionin alueella toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden yritysten vuokraamien ajoneuvojen käyttö edellyttäen, että ajoneuvo on rekisteröity tai otettu käyttöön jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti

• sallimaan toisessa jäsenvaltiossa vuokratun ajoneuvon käyttö vähintään neljän kuukauden ajan tietyn kalenterivuoden aikana, jotta yritykset voivat vastata tilapäisesti tai kausiluonteisesti lisääntyneeseen kysyntään ja/tai korvata viallisia tai vahingoittuneita ajoneuvoja.

Esittelijän kanta

Esittelijä tukee komission Eurooppa liikkeellä -lainsäädäntöpaketin yleistä tavoitetta ja tätä ehdotusta, koska se tarjoaa mahdollisuuden edistää EU:n autonvuokraamojen ja leasingyritysten tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja oikeudenmukaista kilpailua ja vähentää samalla tarpeettomia hallinnollisia rasitteita ja tehostaa täytäntöönpanoa.

Esittelijä on samaa mieltä siitä, että jäsenvaltioiden ei pitäisi rajoittaa toiseen jäsenvaltioon asianmukaisesti sijoittautuneen yrityksen vuokraamien ajoneuvojen käyttöä alueellaan edellyttäen, että ajoneuvo on nykyisten toimintastandardien ja turvallisuusvaatimusten mukainen.

Esittelijä yhtyy näkemykseen, jonka mukaan unionin tieliikenteen verotuksen tason vaihtelun vuoksi jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus rajoittaa alueellaan sitä, kuinka kauan sijoittautunut yritys voi käyttää toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityä tai käyttöön otettua vuokrattua ajoneuvoa.

Jäsenvaltioille olisi annettava lisäksi mahdollisuus rajoittaa alueelleen sijoittautuneen yrityksen vuokraamien tällaisten ajoneuvojen lukumäärää edellyttäen, että ne sallivat ajoneuvojen käytön siten, että ajoneuvojen määrä on 25 prosenttia yrityksen omistamasta koko ajoneuvokannasta tai siinä tapauksessa, että yrityksen ajoneuvokanta koostuu alle neljästä ajoneuvosta, vähintään yhden vuokratun ajoneuvon käytön.

Esittelijä katsoo myös, että asianmukainen valvonta on oleellista, jotta voidaan varmistaa tämän ehdotuksen moitteeton täytäntöönpano ja soveltaminen. Sen vuoksi asetuksella (EY) N:o 1071/2009 perustettuihin kansallisiin sähköisiin rekistereihin olisi sisällytettävä vuokratun ajoneuvon rekisterinumero sekä yhteisön liikenneluvan oikeaksi todistetun jäljennöksen voimassaoloaika, joka osoittaa, miten kauan jäsenvaltio sallii toimijoidensa käyttää vuokrattuja ajoneuvoja alueellaan.

Komission kertomus olisi toimitettava viimeistään kolmen vuoden kuluttua kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisesta ja siinä olisi kuvailtava tästä ehdotuksesta aiheutuvia vaikutuksia ja erilaisia seurauksia tieliikenneturvallisuuteen, ympäristöön ja verotuloihin ja otettava huomioon sellaiset keskeiset tunnusluvut kuten liikenteenharjoittajien vuokraamien toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen ajoneuvojen lukumäärä ja vuokrattujen ajoneuvojen käyttöön liittyvien rikkomusten lukumäärä yhteensä ja rajat ylittävällä tasolla.

ASIAN KÄSITTELY

ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä

Viiteasiakirjat

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

31.5.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Cláudia Monteiro de Aguiar

30.6.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Hyväksytty (pvä)

24.5.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

15

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Dalton, Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

29.5.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

24

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

 

S&D

VERTS/ALE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

Eleonora Evi, Marco Zullo

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Inés Ayala Sender

Karima Delli

15

-

GUE/NGL

S&D

 

VERTS/ALE

Marie-Pierre Vieu

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

Michael Cramer, Keith Taylor

1

0

ECR

Jacqueline Foster

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 8. kesäkuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö