Eljárás : 2017/0113(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0193/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0193/2018

Viták :

PV 14/01/2019 - 17
CRE 14/01/2019 - 17

Szavazatok :

PV 14/06/2018 - 7.6
CRE 14/06/2018 - 7.6
PV 15/01/2019 - 8.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0264
P8_TA(2019)0006

JELENTÉS     ***I
PDF 510kWORD 81k
29.5.2018
PE 615.479v02-00 A8-0193/2018

a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról szóló 2006/1/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Cláudia Monteiro de Aguiar

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról szóló 2006/1/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0282),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0172/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. december 6-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A8-0193/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A bérelt járművek használata csökkentheti a saját számlára vagy az ellenszolgáltatás fejében fuvarozó vállalkozások költségeit, ugyanakkor pedig növeli működésük rugalmasságát. Így hozzájárulhat az érintett vállalkozások termelékenységének és versenyképességének fokozásához. Továbbá, mivel a bérelt járművek általában újabbak, mint egy átlagos flotta járművei, ezért biztonságosabbak is és kevésbé szennyezőek.

(2)  A bérelt járművek ilyen használata csökkentheti a saját számlára vagy az ellenszolgáltatás fejében fuvarozó vállalkozások költségeit, miközben növeli működésük rugalmasságát. A bérelt járművek említett használata így hozzájárulhat az érintett vállalkozások termelékenységének és versenyképességének fokozásához. Továbbá, mivel a bérelt járművek általában újabbak, mint egy átlagos flotta járművei, ezért gyakran biztonságosabbak és kevésbé szennyezőek is lehetnek.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 2006/1/EK irányelv nem teszi lehetővé a vállalkozások számára, hogy teljes mértékben élvezzék a bérelt járművek használatából származó előnyöket. Az irányelv megengedi a tagállamoknak, hogy korlátozzák vállalkozásaikat a hat tonna össztömegűnél nehezebb bérelt járművek saját számlás áruszállítás céljára történő használatában. A tagállamok számára nem írja elő továbbá, hogy engedélyezzék területükön a bérelt járművek használatát abban az esetben, ha a járművet az azt bérlő vállalkozás letelepedésének helye szerinti tagállamtól eltérő tagállam jogszabályaival összhangban vették nyilvántartásba vagy helyezték forgalomba.

(3)  A 2006/1/EK irányelv nem teszi lehetővé a vállalkozások számára, hogy teljes mértékben élvezzék a bérelt járművek használatából származó előnyöket. Az irányelv megengedi a tagállamoknak, hogy korlátozzák a területükön letelepedett vállalkozásokat a hat tonna össztömegűnél nehezebb bérelt járművek saját számlás áruszállítás céljára történő használatában. A tagállamok számára nem írja elő továbbá, hogy engedélyezzék saját területükön az olyan bérelt járművek használatát, amelyet az azt bérlő vállalkozás letelepedésének helye szerinti tagállamtól eltérő tagállam jogszabályaival összhangban vették nyilvántartásba vagy helyezték forgalomba.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A tagállamok számára nem szabad lehetővé tenni, hogy korlátozzák a területükön az egy másik tagállam területén letelepedett vállalkozás által bérelt jármű használatát, feltéve, hogy a járművet nyilvántartásba vették, és megfelel az üzemeltetési szabványoknak és biztonsági követelményeknek vagy a tagállami jogszabályoknak megfelelően helyezték forgalomba és a felelős vállalkozás letelepedésének helye szerinti tagállam engedélyezte a működését.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A közúti szállítás adóztatása még mindig jelentős eltéréseket mutat az Unión belül. Ezért az adórendszerek torzulásának megelőzése érdekében indokolt fenntartani bizonyos korlátozásokat, amelyek közvetetten szintén hatást gyakorolnak a járműkölcsönzési szolgáltatások nyújtásának szabadságára. Következésképpen a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy korlátozzák a járművet bérlő vállalkozás letelepedésének helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban bérelt jármű használatának időtartamát a területükön.

(5)  A közúti szállítás adóztatása még mindig jelentős eltéréseket mutat az Unión belül. Ezért az adórendszerek torzulásának megelőzése céljából indokolt fenntartani bizonyos korlátozásokat, amelyek közvetetten szintén hatást gyakorolnak a járműkölcsönzési szolgáltatások nyújtásának szabadságára. Következésképpen a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az ezen irányelvben megállapított feltételek mellett korlátozzák az eltérő tagállamban nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett bérelt jármű bejegyzett vállalkozás általi használatának időtartamát a területükön. Továbbá lehetővé kell tenni számukra, hogy korlátozzák a területükön letelepedett vállalkozások által bérelhető ilyen járművek számát.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Ezen intézkedések végrehajtása érdekében a tagállamoknak az 1071/2009/EK rendelet szerint létrehozott nemzeti elektronikus nyilvántartásukban fel kell tüntetniük a bérelt jármű rendszámára vonatkozó információt. A letelepedés helye szerinti tagállam illetékes hatóságainak, amelyeket az üzemeltető által bérelt és a másik tagállam jogszabályaival összhangban nyilvántartásba vett és forgalomba helyezett jármű használatáról értesítettek, erről tájékoztatnia kell a másik tagállam illetékes hatóságait. A tagállamoknak ehhez a belső piaci információs rendszert (IMI) kell igénybe venniük.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A működési normák fenntartása, a biztonsági követelményeknek való megfelelés és a járművezetők számára tisztességes munkakörülmények biztosítása érdekében fontos, hogy a fuvarozók garantált hozzáféréssel rendelkezzenek az eszközökhöz és a közvetlen támogatási infrastruktúrához abban az országban, ahol a műveleteiket végzik.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Ezen irányelv végrehajtását és hatásait a Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie és egy jelentésben dokumentálnia kell. Az e területen végrehajtandó bármely jövőbeli lépést e jelentés fényében kell megvizsgálni.

(7)  Ezen irányelv végrehajtását és hatásait a Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie és egy jelentésben dokumentálnia kell, legkésőbb három évvel az irányelv átültetési határidejét követően. A jelentésnek megfelelően figyelembe kell vennie a közúti közlekedésbiztonságra, az adóbevételre és a környezetre gyakorolt hatást. A jelentésnek értékelnie kell továbbá ezen irányelv valamennyi megsértését, ideértve a határokon átnyúló jogsértéseket. Az e területen végrehajtandó jövőbeli lépések szükségességét e jelentés fényében kell megvizsgálni.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont – ii pont

2006/1/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a járművet valamely tagállam jogszabályainak megfelelően vették nyilvántartásba vagy helyezték forgalomba;

a)  a járművet valamely tagállam jogszabályainak – ideértve az üzemeltetési szabványokat és biztonsági követelményeket – megfelelően vették nyilvántartásba vagy helyezték forgalomba;

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

2006/1/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a rendelkezés a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

törölve

„(1a)  Amennyiben a járművet nem azon tagállam jogszabályainak megfelelően vették nyilvántartásba vagy helyezték forgalomba, amelynek területén a járművet bérlő vállalkozás székhelye található, a tagállam a saját területén korlátozhatja a bérelt jármű használatának időtartamát. Ugyanakkor az ilyen esetekben a tagállamok kötelesek a jármű használatát egy adott naptári évben legalább négy hónapra engedélyezni. ”

 

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2006/1/EK irányelv

3 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy a vállalkozásaik számára – amennyiben e vállalkozások teljesítik a 2. cikkben előírt feltételeket – a tulajdonukban lévő járművekre vonatkozó feltételekkel azonos feltételek mellett biztosítsák a bérelt járművek közúti árufuvarozás céljára történő használatát.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy a területükön letelepedett vállalkozások számára – amennyiben e vállalkozások teljesítik a 2. cikkben előírt feltételeket – a tulajdonukban lévő járművekre vonatkozó feltételekkel azonos feltételek mellett biztosítsák a bérelt járművek közúti árufuvarozás céljára történő használatát.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2006/1/EK irányelv

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Ha a járművet egy másik tagállam jogszabályainak megfelelően vették nyilvántartásba vagy helyezték forgalomba, a vállalkozás letelepedési helye szerinti tagállam:

 

a)  korlátozhatja a bérelt jármű saját területükön való használatának időtartamát, feltéve hogy engedélyezi a bérelt jármű adott naptári évben legalább négy egymást követő hónapban való használatát; ebben az esetben a bérleti szerződés időtartama adott esetben nem lehet hosszabb, mint a tagállam által meghatározott időkorlát;

 

b)  korlátozhatja a vállalkozások által használható bérelt járművek számát, feltéve hogy engedélyezi a jármű használata iránti kérelem benyújtását megelőző év december 31-én a vállalkozás tulajdonában lévő teljes járműflotta legalább 25%-ának megfelelő számú jármű használatát; amely esetben, ha a vállalkozás tulajdonában lévő járműflotta egy járműnél több, de négynél kevesebb járműből áll, akkor legalább egy bérelt jármű használatát engedélyezni kell.”

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

2006/1/EK irányelv

3 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. Az irányelv a következő 3a. cikkel egészül ki:

 

„3a. cikk

 

(1)  A bérelt jármű rendszámára vonatkozó információt be kell vezetni az 1071/2009/EK rendelet* 16. cikkében foglaltak szerinti nemzeti elektronikus nyilvántartásba.

 

(2)  Az üzemeltető letelepedésének helye szerinti tagállam illetékes hatóságainak, amelyeket az üzemeltető által bérelt és a másik tagállam jogszabályaival összhangban nyilvántartásba vett és forgalomba helyezett jármű használatáról értesítettek, erről tájékoztatnia kell a másik tagállam illetékes hatóságait.

 

(3)  A (2) bekezdésben előírt igazgatási együttműködést az 1024/2012/EU rendelettel** létrehozott belső piaci információs rendszer (IMI) használatával kell megvalósítani.

 

__________________

 

* Hivatkozás az 1071/2009/EK rendelet 16. cikkére, figyelembe véve a rögzítendő adatok körének a Bizottság által javasolt bővítését.

 

** HL L 316., 2012.11.14., 1. o.”

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2006/1/EK irányelv

5 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Legkésőbb [OP: please insert the date calculated 5 years after the deadline for transposition of the Directive]-ig a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásáról és hatásairól. A jelentés tájékoztatást tartalmaz az olyan járművek használatáról, amelyeket a járműveket bérlő vállalkozás letelepedésének helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban béreltek. E jelentés alapján a Bizottság megvizsgálja, hogy szükséges-e további intézkedésekre javaslatot tennie.

Legkésőbb [3 évvel az irányelv átültetési határidejét követő időpont]-ig a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásáról és hatásairól. A jelentés tájékoztatást tartalmaz az olyan járművek használatáról, amelyeket a járműveket bérlő vállalkozás letelepedésének helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban béreltek. A jelentésnek különös figyelmet kell fordítania a közúti közlekedésbiztonságra és az adóbevételekre, beleértve az adórendszerek torzulásait, valamint a kabotázsra vonatkozó, az 1072/2009/EK rendelettel összhangban álló szabályok érvényesítésére kifejtett hatásokra. E jelentés alapján a Bizottság megvizsgálja, hogy szükséges-e további intézkedésekre javaslatot tennie.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [OP: please insert the date calculated 18 months following the entry into force]-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek … [20 hónappal ezen irányelv hatálybalépését követő időpont]-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

(1)

HL C ...., ..., .... o.


INDOKOLÁS

Bevezetés

A közúti közlekedés az áruk és az utasok meghatározó közlekedési módja az EU-ban, és az ágazat körülbelül 1,6 millió főt foglalkoztat. Az évek során az EU számos szabályt dolgozott ki, hogy méltányos, jól működő, biztonságos és társadalmilag fenntartható közúti közlekedési ágazatot biztosítson. A gépjárművezetők nélkül bérelt gépjárművek közúti árufuvarozásra történő használatáról szóló uniós jogszabályok 25 éve léteznek. A jelenlegi 2006/1/ EK irányelv előírja a piac ilyen járművek használatára való megnyitásának minimális szintjét, de tartalmaz még az 1980-as évekből olyan jogi rendelkezéseket, amelyek az ágazat akkori igényeit tükrözik. Ezeket a jogszabályokat felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy megfeleljenek a piaci szereplők tényleges szükségleteinek, valamint hogy összehangolják a fuvarozási piac legfrissebb fejleményeivel és a jelenlegi uniós politikai prioritásokkal.

A Bizottság javaslata

A Bizottság a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról szóló 2006/1/EK irányelv felülvizsgálatát 2017. május 31-én a közúti közlekedés területére vonatkozó több javaslat („Európa mozgásban” csomag a tiszta, versenyképes és összekapcsolt mobilitásért) részeként mutatta be. Ez szorosan kapcsolódik a szakma gyakorlásához és a fuvarozási piachoz, valamint az autóbusszal végzett személyszállítás piacához való hozzáféréshez, és általános célja a tisztességes verseny biztosítása, a meglévő szabályok egyszerűsítése, a belső piac megőrzése, illetve az ezen ágazatban dolgozó munkavállalók jogainak biztosítása.

A jelenlegi 2006/1/EK irányelv:

• megengedi a tagállamoknak, hogy korlátozzák a hat tonna össztömegűnél nehezebb bérelt járművek saját számlás áruszállítás céljára történő használatát;

• korlátozza az olyan jármű használatát, amelyet a járművet bérlő vállalkozás letelepedésének helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban béreltek;

A bizottsági javaslat célja e korlátozások felszámolása, és egységes szabályozási keret létrehozása az egész EU-ban annak érdekében, hogy egyenlő hozzáférést biztosítsanak a fuvarozók számára a bérelt járművek uniós piacához. A javaslat célja:

• egy adott tagállam területén belül a más tagállamok területén letelepedett vállalkozások által bérelt járművek használatának engedélyezése, feltéve, hogy a járművet valamely tagállam jogszabályainak megfelelően veszik nyilvántartásba vagy helyezik forgalomba;

• a másik tagállamban bérelt jármű használatának engedélyezése egy adott naptári évben legalább négy hónapra, annak érdekében, hogy a vállalkozások képesek legyenek kiszolgálni az átmeneti vagy szezonális csúcskeresleteket és/vagy a meghibásodott vagy sérült járművek helyett cserejárműveket biztosítani.

Az előadó álláspontja

Az előadó támogatja a Bizottság „Európa mozgásban” című jogalkotási csomagjának és ennek a javaslatnak az átfogó célját, mivel ez lehetőséget kínál arra, hogy egyenlő versenyfeltételeket és tisztességes versenyt teremtsenek az EU autókölcsönző és lízingtársaságai számára, miközben csökkenti a felesleges adminisztratív terheket és ösztönzi a végrehajtást.

Az előadó egyetért azzal, hogy a tagállamok nem korlátozhatják a területükön az egy másik tagállam területén letelepedett vállalkozás által bérelt járművek használatát, feltéve, hogy a jármű megfelel a hatályos üzemeltetési szabványoknak és biztonsági követelményeknek.

Az előadó osztja azt a nézetet, hogy a közúti közlekedés Unión belüli különböző adózási szintjei miatt a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy korlátozzák az eltérő tagállamban nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett bérelt jármű bejegyzett vállalkozás általi használatának időtartamát a területükön.

Biztosítani kell továbbá a tagállamok számára azt a lehetőséget, hogy korlátozzák a területükön letelepedett vállalkozások által bérelhető ilyen járművek számát, feltéve, hogy engedélyezik a vállalkozás tulajdonában lévő teljes járműflotta legalább 25%-ának megfelelő számú jármű használatát, illetve amennyiben a vállalkozás tulajdonában lévő járműflotta négy járműnél kevesebb járműből áll, legalább egy bérelt jármű használatát.

Az előadó úgy véli továbbá, hogy a megfelelő érvényesítés kulcsfontosságú e javaslat helyes végrehajtásának és alkalmazásának biztosítása érdekében. Ennek érdekében az 1071/2009/EK rendelet által létrehozott meglévő nemzeti elektronikus nyilvántartásoknak tartalmazniuk kell a bérelt jármű nyilvántartási számát, valamint a közösségi engedély hitelesített másolatának érvényességi idejét, amely jelzi, hogy mennyi ideig engedélyezi egy tagállam a gazdasági szereplői számára, hogy bérelt járműveken használjanak a területén.

A bizottsági jelentést legkésőbb három évvel az átültetésre rendelkezésre álló határidőt követően kell benyújtani, és ismertetnie kell e javaslat hatását és különböző kihatásait a közúti közlekedésbiztonságra, a környezetre és az adóbevételekre, illetve azonosítani kell olyan kulcsfontosságú elemeket, mint az eltérő tagállamban nyilvántartásba vett, közlekedési vállalkozások által bérelt járművek száma, valamint a bérelt járművek használatával kapcsolatos összes és határokon átnyúló jogsértések száma.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használata

Hivatkozások

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

31.5.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Cláudia Monteiro de Aguiar

30.6.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Az elfogadás dátuma

24.5.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

15

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Daniel Dalton, Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Benyújtás dátuma

29.5.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

24

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

 

S&D

VERTS/ALE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

Eleonora Evi, Marco Zullo

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Inés Ayala Sender

Karima Delli

15

-

GUE/NGL

S&D

 

VERTS/ALE

Marie-Pierre Vieu

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

Michael Cramer, Keith Taylor

1

0

ECR

Jacqueline Foster

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. június 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat