Ziņojums - A8-0193/2018Ziņojums
A8-0193/2018

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/1/EK par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem

29.5.2018 - (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) - ***I

Transporta un tūrisma komiteja
Referente: Cláudia Monteiro de Aguiar


Procedūra : 2017/0113(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0193/2018

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/1/EK par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0282),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 91. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0172/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 6. decembra atzinumu[1],

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A8-0193/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Nomātu transportlīdzekļu izmantošana var samazināt izmaksas, kas rodas uzņēmumiem, kuri veic kravas pašpārvadājumus vai komercpārvadājumus, un vienlaikus palielināt to darbības elastību. Tas var palīdzēt palielināt attiecīgo uzņēmumu efektivitāti un konkurētspēju. Turklāt nomātie transportlīdzekļi mēdz būt jaunāki nekā parkā vidēji, un tāpēc ir arī drošāki un mazāk piesārņo vidi.

(2)  Nomātu transportlīdzekļu izmantošana var samazināt izmaksas, kas rodas uzņēmumiem, kuri veic kravas pašpārvadājumus vai komercpārvadājumus, un vienlaikus palielināt to darbības elastību. Nomātu transportlīdzekļu izmantošana var palīdzēt palielināt attiecīgo uzņēmumu efektivitāti un konkurētspēju. Turklāt nomātie transportlīdzekļi mēdz būt jaunāki nekā parkā vidēji, tāpēc bieži vien tie var būt drošāki un mazāk piesārņot vidi.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Direktīva 2006/1/EK neļauj uzņēmumiem pilnībā gūt labumu no priekšrocībām, ko sniedz nomātu transportlīdzekļu izmantošana. Minētā direktīva atļauj dalībvalstīm to uzņēmumiem noteikt ierobežojumus tādu nomātu transportlīdzekļu izmantošanai pašpārvadājumiem, kuru maksimālā pieļaujamā pilnā masa ir vairāk nekā sešas tonnas. Turklāt dalībvalstīm nav pienākuma atļaut izmantot nomātu transportlīdzekli to attiecīgajās teritorijās, ja transportlīdzeklis ir reģistrēts vai laists ekspluatācijā saskaņā ar tiesību aktiem citā dalībvalstī, kura nav tā, kurā uzņēmums veic uzņēmējdarbību.

(3)  Direktīva 2006/1/EK neļauj uzņēmumiem pilnībā gūt labumu no priekšrocībām, ko sniedz nomātu transportlīdzekļu izmantošana. Minētā direktīva atļauj dalībvalstīm uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību to teritorijā, noteikt ierobežojumus tādu nomātu transportlīdzekļu izmantošanai pašpārvadājumiem, kuru maksimālā pieļaujamā pilnā masa ir vairāk nekā sešas tonnas. Turklāt dalībvalstīm nav pienākuma atļaut izmantot nomātu transportlīdzekli to attiecīgajās teritorijās, ja transportlīdzeklis ir reģistrēts vai laists ekspluatācijā saskaņā ar tiesību aktiem citā dalībvalstī, kura nav tā, kurā uzņēmums veic uzņēmējdarbību.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Nevajadzētu ļaut dalībvalstīm ierobežot iespēju savā attiecīgajā teritorijā izmantot nomātu transportlīdzekli, ko nomā uzņēmums, kas veic uzņēmējdarbību citas dalībvalsts teritorijā, ar nosacījumu, ka šis transportlīdzeklis ir reģistrēts un atbilst darbības standartiem un drošuma prasībām vai laists ekspluatācijā saskaņā ar jebkuras dalībvalsts tiesību aktiem un to ir atļāvusi ekspluatēt dalībvalsts, kurā atbildīgais uzņēmums veic uzņēmējdarbību.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Autoceļu transporta nodokļu līmenis Savienībā joprojām ievērojami atšķiras. Tādēļ daži ierobežojumi, kas netieši ietekmē arī transportlīdzekļu nomas pakalpojumu sniegšanas brīvību, joprojām ir pamatoti ar mērķi novērst fiskālus traucējumus. Tādēļ dalībvalstīm būtu jābūt iespējai ierobežot laikposmu, kurā transportlīdzekli, kas nomāts citā dalībvalstī, kura nav tā, kurā uzņēmums veic uzņēmējdarbību, var izmantot to attiecīgajā teritorijā.

(5)  Autoceļu transporta nodokļu līmenis Savienībā joprojām ievērojami atšķiras. Tādēļ daži ierobežojumi, kas netieši ietekmē arī transportlīdzekļu nomas pakalpojumu sniegšanas brīvību, joprojām ir pamatoti ar mērķi novērst fiskālus traucējumus. Tādēļ dalībvalstīm būtu jābūt iespējai, ievērojot šajā direktīvā paredzētos nosacījumus, to attiecīgajā teritorijā ierobežot laikposmu, kurā uzņēmējdarbību veicošais uzņēmums var izmantot nomātu transportlīdzekli, kas reģistrēts vai laists ekspluatācijā citā dalībvalstī. Tām vajadzētu ļaut arī ierobežot šādu transportlīdzekļu skaitu, ko var nomāt uzņēmums, kas to teritorijā veic uzņēmējdarbību.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Lai īstenotu šos pasākumus, informācija par nomātā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru būtu jāsniedz dalībvalstu elektroniskajos reģistros, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1071/2009. Operatora uzņēmējdarbības dalībvalsts kompetentās iestādes, kas tiek informētas par tāda transportlīdzekļa izmantošanu, kuru šis operators nomā un kurš ir reģistrēts vai nodots ekspluatācijā saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktiem, informē par to šīs citas dalībvalsts kompetentās iestādes. Šajā nolūkā dalībvalstīm būtu jāizmanto Iekšējā tirgus informācijas sistēma (IMI).

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Lai saglabātu darbības standartus, izpildītu drošuma prasības un nodrošinātu pienācīgus darba apstākļus transportlīdzekļu vadītājiem, ir svarīgi garantēt pārvadātājiem piekļuvi līdzekļiem un tieša atbalsta infrastruktūrai tajā valstī, kurā tie veic darbību.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Šīs direktīvas īstenošanu un ietekmi Komisijai būtu jāuzrauga un jādokumentē ziņojumā. Visas turpmākas darbības šajā jomā būtu jāizskata, ievērojot šā ziņojuma saturu.

(7)  Šīs direktīvas īstenošanu un ietekmi Komisijai būtu jāuzrauga un jādokumentē ziņojumā ne vēlāk kā trīs gadus pēc šīs direktīvas transponēšanas. Ziņojumā būtu pienācīgi jāņem vērā ietekme uz ceļu satiksmes drošību, nodokļu ieņēmumiem un vidi. Ziņojumā būtu arī jāizvērtē visi šīs direktīvas pārkāpumi, tostarp pārrobežu pārkāpumi. Visu turpmāko darbību nepieciešamība šajā jomā būtu jāizskata, ievērojot šā ziņojuma saturu.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Direktīva 2006/1/EK

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  transportlīdzeklis ir reģistrēts vai laists ekspluatācijā saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem;

a)  transportlīdzeklis ir reģistrēts vai laists ekspluatācijā saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, tostarp darbības standartiem un drošuma prasībām;

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2006/1/EK

2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  iekļauj šādu 1.a punktu:

svītrots

“1.a  Ja transportlīdzeklis nav reģistrēts vai laists ekspluatācijā saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā veic uzņēmējdarbību uzņēmums, kurš nomā transportlīdzekli, dalībvalstis var savā attiecīgajā teritorijā ierobežot nomāta transportlīdzekļa izmantošanas laiku. Tomēr dalībvalstis šādos gadījumos atļauj to izmantot vismaz četrus mēnešus jebkurā kalendārajā gadā.”

 

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2006/1/EK

3. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka to uzņēmumi kravu pārvadāšanai pa autoceļiem nomātus transportlīdzekļus var izmantot ar tādiem pašiem noteikumiem kā tiem piederošos transportlīdzekļus, ar nosacījumu, ka ir izpildītas 2. pantā izklāstītās prasības.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi, kas to teritorijā veic uzņēmējdarbību, kravu pārvadāšanai pa autoceļiem nomātus transportlīdzekļus var izmantot ar tādiem pašiem noteikumiem kā tiem piederošos transportlīdzekļus, ar nosacījumu, ka ir izpildītas 2. pantā izklāstītās prasības.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2006/1/EK

3. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Ja transportlīdzeklis ir reģistrēts vai laists ekspluatācijā saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktiem, dalībvalsts, kurā uzņēmums veic uzņēmējdarbību, var:

 

a)  ierobežot laikposmu, kurā nomātu transportlīdzekli var izmantot tās attiecīgajā teritorijā, ja vien tā atļauj izmantot nomātu transportlīdzekli vismaz četrus secīgus mēnešus jebkurā kalendārajā gadā; šādā gadījumā var paredzēt, ka nomas līgums nav ilgāks par dalībvalsts noteikto laikposmu;

 

b)  ierobežot nomātu transportlīdzekļu skaitu, ko var izmantot jebkurš uzņēmums, ja vien tā atļauj izmantot vismaz tādu transportlīdzekļu skaitu, kas atbilst 25 % no kopējā kravas transportlīdzekļu parka, kurš pieder uzņēmumam tā gada 31. decembrī, kas ir pirms atļaujas pieprasījuma iesniegšanas; šādā gadījumā, ja uzņēmuma kopējais autoparks sastāv no vairāk kā viena un mazāk kā četriem transportlīdzekļiem, tam atļauj izmantot vismaz vienu šādu nomātu transportlīdzekli.”

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Direktīva 2006/1/EK

3.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a iekļauj šādu 3.a pantu:

 

“3.a pants

 

1.  Informāciju par nomātu transportlīdzekļa reģistrācijas numuru ieraksta valsts elektroniskajā reģistrā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1071/2009* 16. pantā.

 

2.  Operatora uzņēmējdarbības dalībvalsts kompetentās iestādes, kas ir informētas par tāda transportlīdzekļa izmantošanu, kuru šis operators nomā un kurš ir reģistrēts vai nodots ekspluatācijā saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktiem, informē par to šīs citas dalībvalsts kompetentās iestādes.

 

3.  Administratīvajai sadarbībai saskaņā ar 2. punktu izmanto Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI), kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. 1024/2012**.

 

__________________

 

* Atsaucoties uz Regulas Nr. 1071/2009 16. pantu, ņemot vērā reģistrējamās informācijas paplašināšanu, kā ierosinājusi Komisija.

 

** OV L 316, 14.11.2012., 1. lpp.”

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2006/1/EK

5.a pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Līdz [PB: lūdzam ievietot datumu – 5 gadi pēc šīs direktīvas transponēšanas termiņa beigām] Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas īstenošanu un rezultātiem. Ziņojumā iekļauj informāciju par tādu transportlīdzekļu izmantošanu, kas nomāti citā dalībvalstī, kura nav tā, kurā uzņēmums, kurš tos nomā, veic uzņēmējdarbību. Pamatojoties uz šo ziņojumu, Komisija novērtēs, vai ir nepieciešams ierosināt papildu pasākumus.

Līdz [3 gadi pēc šīs direktīvas transponēšanas termiņa beigām] Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas īstenošanu un rezultātiem. Ziņojumā iekļauj informāciju par tādu transportlīdzekļu izmantošanu, kas nomāti citā dalībvalstī, kura nav tā, kurā uzņēmums, kurš tos nomā, veic uzņēmējdarbību. Ziņojumā īpašu uzmanību pievērš ietekmei uz ceļu satiksmes drošību un nodokļu ieņēmumiem, tostarp fiskālajiem traucējumiem, un kabotāžas noteikumu izpildei saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1072/2009. Pamatojoties uz šo ziņojumu, Komisija novērtēs, vai ir nepieciešams ierosināt papildu pasākumus.

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības ne vēlāk kā [PB: lūdzam ievietot datumu – 18 mēneši pēc stāšanās spēkā]. Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz ... [20 mēneši pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas] izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

  • [1]   OV C 129, 11.4.2018., 71. lpp.

PASKAIDROJUMS

Ievads

Autotransports ir dominējošais preču un pasažieru pārvadājumu veids Eiropas Savienībā, un šajā nozarē ir nodarbināti aptuveni 1,6 miljoni cilvēku. Gadu gaitā ES ir izstrādājusi virkni noteikumu, kuru mērķis ir nodrošināt taisnīgu, labi funkcionējošu, drošu un sociāli ilgtspējīgu autotransporta nozari. Eiropas tiesību akti par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem ir spēkā jau 25 gadus. Pašreizējā Direktīva 2006/1/EK paredz tirgus atvēršanas minimālo līmeni šādu transportlīdzekļu izmantošanai, bet joprojām ietver tiesību normas no 1980. gadiem, atspoguļojot šai nozarei tolaik aktuālās vajadzības. Šis tiesiskais regulējums ir jāpārskata, lai atbilstu tirgus dalībnieku faktiskajām vajadzībām, kā arī veikt saskaņošanu ar jaunākajām izmaiņām pārvadājumu tirgū un pašreizējām ES politikas prioritātēm.

Komisijas priekšlikums.

Komisija 2017. gada 31. maijā iesniedza pārskatīto Direktīvu 2006/1/EK par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem kā daļu no vairākiem priekšlikumiem autotransporta nozarē (“Eiropa kustībā” pakete par tīru, konkurētspējīgu un savienotu mobilitāti). Tā ir cieši saistīta ar jaunajiem noteikumiem par piekļuvi profesijai un piekļuvi kravu autopārvadājumu tirgum, kā arī par piekļuvi autobusu pārvadājumu tirgum, un kopējais mērķis ir nodrošināt godīgu konkurenci, vienkāršot spēkā esošos noteikumus, saglabāt iekšējo tirgu un nodrošināt darba ņēmēju tiesības šajā nozarē.

Pašreizējā Direktīva 2006/1/EK:

• ļauj dalībvalstīm ierobežot nomātu kravas transportlīdzekļu izmantošanu pašpārvadājumiem, ko veic ar transportlīdzekļiem, kuru maksimālā pieļaujamā pilnā masa pārsniedz sešas tonnas;

• ierobežo tāda transportlīdzekļa izmantošanu, kas ir nomāts dalībvalstī, kura nav tā pati, kurā veic uzņēmējdarbību uzņēmums, kurš nomā transportlīdzekli.

Komisijas priekšlikums atceltu šos ierobežojumus un izveidotu vienotu tiesisko regulējumu visā ES, lai nodrošinātu transporta operatoriem vienādu piekļuvi nomātu transportlīdzekļu tirgum. Tās mērķis ir:

• atļaut savā teritorijā izmantot transportlīdzekļus, kurus nomā uzņēmums, kas veic uzņēmējdarbību citas dalībvalsts teritorijā, ar noteikumu, ka šis transportlīdzeklis ir reģistrēts vai laists ekspluatācijā saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem;

• atļaut citā dalībvalstī nomāta transportlīdzekļa izmantošanu vismaz četrus mēnešus vienā kalendārajā gadā, lai uzņēmumi varētu apmierināt pagaidu vai sezonas pieprasījuma pieaugumu un/vai aizstāt bojātus transportlīdzekļus.

Referentes nostāja

Referente atbalsta Komisijas tiesību aktu paketes “Eiropa kustībā” vispārējo mērķi un šo priekšlikumu, jo tā ir iespēja sekmēt vienlīdzīgus konkurences apstākļus un godīgu konkurenci nomas un līzinga uzņēmumiem Eiropas Savienībā, vienlaikus samazinot nevajadzīgus administratīvos slogus un veicinot izpildi.

Referente piekrīt, ka dalībvalstīm nevajadzētu savā teritorijā ierobežot nomāta transportlīdzekļa izmantošanu uzņēmumam, kas pienācīgi veic uzņēmējdarbību citas dalībvalsts teritorijā, ja vien transportlīdzeklis atbilst pašreizējiem darbības standartiem un drošuma prasībām.

Referente piekrīt viedoklim, ka, ņemot vērā dažādos autoceļu transporta nodokļu līmeņus Savienībā, dalībvalstīm būtu jābūt iespējai to attiecīgajā teritorijā ierobežot laikposmu, kurā uzņēmējdarbību veicošais uzņēmums var izmantot nomātu transportlīdzekli, kas reģistrēts vai laists ekspluatācijā citā dalībvalstī.

Turklāt būtu jāparedz iespēja dalībvalstīm ierobežot nomātu transportlīdzekļu skaitu, ko var izmantot uzņēmums, kas veic uzņēmējdarbību to teritorijā, ar noteikumu, ka tās ļauj izmantot transportlīdzekļu skaitu, kas atbilst vismaz 25 % no kopējā uzņēmuma īpašumā esošā parka, vai tāda uzņēmuma gadījumā, kura parkā ir mazāk nekā četri transportlīdzekļi, izmantot vismaz vienu nomātu transportlīdzekli.

Referente arī uzskata, ka pienācīga izpilde ir būtiska, lai nodrošinātu šī priekšlikuma pareizu īstenošanu un piemērošanu. Šajā nolūkā valsts elektroniskajos reģistros, kas izveidoti ar Regulu (EK) Nr. 1071/2009, būtu jāiekļauj nomāta transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, kā arī derīguma termiņš un Kopienas licences apliecināta kopija, norādot, cik ilgi dalībvalsts atļauj saviem operatoriem izmantot nomātus transportlīdzekļus tās teritorijā.

Komisijas ziņojums būtu jāiesniedz ne vēlāk kā 3 gadus pēc transponēšanas termiņa beigām, aprakstot šā priekšlikuma ietekmi un dažādas sekas attiecībā uz ceļu satiksmes drošību, vidi un nodokļu ieņēmumiem un norādot galvenos rādītājus, piemēram, transporta operatoru nomātu citā dalībvalstī reģistrētu transportlīdzekļu skaitu un pārkāpumu skaitu saistībā ar nomātu transportlīdzekļu izmantošanu gan kopumā, gan pārrobežu apstākļos.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošana kravu autopārvadājumiem

Atsauces

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

31.5.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Referenti

Iecelšanas datums

Cláudia Monteiro de Aguiar

30.6.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Pieņemšanas datums

24.5.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

15

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniel Dalton, Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Iesniegšanas datums

29.5.2018

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

24

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

 

S&D

VERTS/ALE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

Eleonora Evi, Marco Zullo

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Inés Ayala Sender

Karima Delli

15

-

GUE/NGL

S&D

 

VERTS/ALE

Marie-Pierre Vieu

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

Michael Cramer, Keith Taylor

1

0

ECR

Jacqueline Foster

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 8. jūnijs
Juridisks paziņojums - Privātuma politika