SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/1/WE w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy

29.5.2018 - (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) - ***I

Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawczyni: Cláudia Monteiro de Aguiar


Procedura : 2017/0113(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0193/2018

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/1/WE w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0282),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 91 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0172/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 6 grudnia 2017 r.[1],

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0193/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Użytkowanie najmowanych pojazdów może obniżyć koszty przedsiębiorstw przewożących towary na własny rachunek lub na rachunek osoby trzeciej, a jednocześnie poprawić ich elastyczność operacyjną. Może się zatem przyczynić do wzrostu wydajności i konkurencyjności tych przedsiębiorstw. Ponadto najmowane pojazdy są z reguły nowsze w porównaniu z przeciętnym wiekiem pojazdów, a zatem bezpieczniejsze i generują mniej zanieczyszczeń.

(2)  Użytkowanie najmowanych pojazdów może obniżyć koszty przedsiębiorstw przewożących towary na własny rachunek lub na rachunek osoby trzeciej, a jednocześnie poprawić ich elastyczność operacyjną. Takie użytkowanie najmowanych pojazdów może się zatem przyczynić do wzrostu wydajności i konkurencyjności tych przedsiębiorstw. Ponadto najmowane pojazdy są z reguły nowsze w porównaniu z przeciętnym wiekiem pojazdów, a zatem mogą być często bezpieczniejsze i mogą generować mniej zanieczyszczeń.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Dyrektywa 2006/1/WE nie pozwala przedsiębiorstwom w pełni korzystać z korzyści wynikających z najmu pojazdów. Dyrektywa ta zezwala państwom członkowskim na ograniczenie użytkowania przez ich przedsiębiorstwa najmowanych pojazdów o dopuszczalnej rzeczywistej masie całkowitej powyżej sześciu ton do przewozów na własny rachunek. Ponadto państwa członkowskie nie są zobowiązane do zezwolenia na użytkowanie najmowanego pojazdu na swoim terytorium, jeżeli pojazd jest zarejestrowany lub dopuszczony do ruchu zgodnie z prawem państwa członkowskiego innego niż państwo siedziby najmującego przedsiębiorstwa.

(3)  Dyrektywa 2006/1/WE nie pozwala przedsiębiorstwom w pełni korzystać z korzyści wynikających z najmu pojazdów. Dyrektywa ta zezwala państwom członkowskim na ograniczenie użytkowania przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na ich terytorium najmowanych pojazdów o dopuszczalnej rzeczywistej masie całkowitej powyżej sześciu ton do przewozów na własny rachunek. Ponadto państwa członkowskie nie są zobowiązane do zezwolenia na użytkowanie najmowanego pojazdu na swoim terytorium, jeżeli pojazd jest zarejestrowany lub dopuszczony do ruchu zgodnie z prawem państwa członkowskiego innego niż państwo siedziby najmującego przedsiębiorstwa.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Państwa członkowskie nie powinny mieć możliwości ograniczania użytkowania na swoich terytoriach pojazdów najmowanych przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego, pod warunkiem że pojazd jest zarejestrowany i spełnia normy działania i wymogi w dziedzinie bezpieczeństwa, lub został włączony do ruchu zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego i został dopuszczony do eksploatacji przez państwo członkowskie siedziby danego przedsiębiorstwa.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Nadal utrzymują się znaczne różnice w poziomie opodatkowania transportu drogowego na terenie Unii. Aby uniknąć zakłóceń podatkowych, uzasadnione są zatem nadal pewne ograniczenia, które mają pośredni wpływ na swobodę świadczenia usług najmu pojazdów. W związku z powyższym państwa członkowskie powinny mieć możliwość ograniczenia długości okresu, w którym pojazd najmowany w państwie członkowskim innym niż państwo siedziby przedsiębiorstwa może być użytkowany na ich terytorium.

(5)  Nadal utrzymują się znaczne różnice w poziomie opodatkowania transportu drogowego na terenie Unii. Aby uniknąć zakłóceń podatkowych, uzasadnione są zatem nadal pewne ograniczenia, które mają pośredni wpływ na swobodę świadczenia usług najmu pojazdów. W związku z powyższym państwa członkowskie powinny mieć możliwość ograniczenia na swoim terytorium, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej dyrektywie, długości okresu, podczas którego działające przedsiębiorstwo może korzystać z najmowanych pojazdów zarejestrowanych lub włączonych do ruchu w innym państwie członkowskim. Należy im również zezwolić na ograniczenie liczby takich pojazdów najmowanych przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na ich terytorium.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  W celu egzekwowania tych środków informacje dotyczące numeru rejestracyjnego najmowanego pojazdu powinny znajdować się w krajowych rejestrach elektronicznych państw członkowskich, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009. Właściwe organy państwa członkowskiego siedziby przedsiębiorstwa poinformowane o użyciu pojazdu, który został wynajęty przez przewoźnika i jest zarejestrowany lub dopuszczony do ruchu zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego, powinny poinformować właściwe organy tego innego państwa członkowskiego. W tym celu państwa członkowskie powinny korzystać z systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  W celu utrzymania standardów operacyjnych, sprostania wymogom bezpieczeństwa i zapewnienia kierowcom godnych warunków pracy ważne jest, by przewoźnikom zagwarantowano dostęp do zasobów i infrastruktury bezpośredniego wsparcia w kraju, w którym prowadzą działalność.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Wdrożenie i skutki niniejszej dyrektywy powinny być monitorowane przez Komisję i dokumentowane w formie sprawozdania. Wszelkie przyszłe działania w tym obszarze powinny być rozważane na podstawie tego sprawozdania.

(7)  Wdrożenie i skutki niniejszej dyrektywy powinny być monitorowane przez Komisję i dokumentowane w formie sprawozdania najpóźniej trzy lata po terminie transpozycji niniejszej dyrektywy. Sprawozdanie powinno należycie uwzględniać wpływ na bezpieczeństwo drogowe, na dochody z podatków i na środowisko. Sprawozdanie powinno także oceniać wszystkie naruszenia niniejszej dyrektywy, w tym o charakterze transgranicznym. Konieczność podjęcia przyszłych działań w tym obszarze powinna być rozważana na podstawie tego sprawozdania.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a – podpunkt ii

Dyrektywa 2006/1/WE

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  pojazd jest zarejestrowany lub został włączony do ruchu zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego;

a)  pojazd jest zarejestrowany lub został włączony do ruchu zgodnie z prawem któregokolwiek państwa członkowskiego, w tym zgodnie z normami działania i wymogami w dziedzinie bezpieczeństwa;

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Dyrektywa 2006/1/WE

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

skreśla się

„1a.  Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany ani włączony do ruchu zgodnie z prawem państwa członkowskiego, w którym najmujące przedsiębiorstwo ma siedzibę, państwa członkowskie mogą ograniczyć czas użytkowania najmowanego pojazdu na swoim terytorium. Państwa członkowskie zezwalają jednak w takim przypadku na użytkowanie pojazdu przez co najmniej cztery miesiące w danym roku kalendarzowym. ’

 

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2006/1/WE

Artykuł 3 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki w celu zapewnienia, by ich przedsiębiorstwa mogły użytkować najmowane pojazdy do celów transportu drogowego towarów na tych samych warunkach, co pojazdy będące własnością tych przedsiębiorstw, pod warunkiem że spełnione są warunki określone w art. 2.

1. Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki w celu zapewnienia, by przedsiębiorstwa mające siedzibę na ich terytorium mogły użytkować najmowane pojazdy do celów transportu drogowego towarów na tych samych warunkach, co pojazdy będące własnością tych przedsiębiorstw, pod warunkiem że spełnione są warunki określone w art. 2.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2006/1/WE

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Jeżeli pojazd jest zarejestrowany lub został dopuszczony do ruchu zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego, państwo członkowskie, w którym dane przedsiębiorstwo ma siedzibę, może:

 

a)  ograniczyć czas użytkowania najmowanego pojazdu na swoim terytorium, pod warunkiem że umożliwia korzystanie z najmowanego pojazdu przez co najmniej cztery kolejne miesiące w danym roku kalendarzowym; w takim przypadku umowa najmu może być ograniczona w czasie i nie przekraczać terminu określonego przez dane państwo członkowskie;

 

b)  ograniczyć liczbę najmowanych pojazdów, które mogą być użytkowane przez dane przedsiębiorstwo, pod warunkiem że umożliwia użytkowanie co najmniej liczby pojazdów odpowiadających 25 % całej floty pojazdów do przewozu towarów posiadanej przez przedsiębiorstwo w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok składania wniosku o zezwolenie; w takim przypadku przedsiębiorstwu, którego cała flota liczy więcej niż jeden, lecz mniej niż cztery pojazdy, wolno użytkować co najmniej jeden taki najmowany pojazd.”

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Dyrektywa 2006/1/WE

Artykuł 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a) dodaje się art. 3 a w brzmieniu:

 

„Artykuł 3a

 

1.  Informacje dotyczące numeru rejestracyjnego najętego pojazdu wpisuje się do krajowego rejestru elektronicznego zgodnie z definicją zawartą w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009*.

 

2.  Właściwe organy państwa członkowskiego siedziby przewoźnika poinformowane o użyciu pojazdu, który został wynajęty przez przewoźnika i jest zarejestrowany lub dopuszczony do ruchu zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego, informują właściwe organy tego innego państwa członkowskiego.

 

3.  Współpraca administracyjna, o której mowa w ust. 2, odbywa się za pomocą systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) ustanowionego na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2012**.

 

__________________

 

* W nawiązaniu do art. 16 rozporządzenia nr 1071/2009, z uwzględnieniem rozszerzenia informacji, które mają być odnotowywane, zgodnie z propozycją Komisji.

 

** Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 1.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa 2006/1/WE

Artykuł 5 a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Najpóźniej do dnia [OP: please insert the date calculated 5 years after the deadline for transposition of the Directive] r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wdrożenia i skutków niniejszej dyrektywy. Sprawozdanie zawiera informacje na temat użytkowania pojazdów najmowanych w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie siedziby przedsiębiorstwa najmującego pojazd. Na podstawie tego sprawozdania Komisja ocenia, czy konieczne jest zaproponowanie dodatkowych środków.

Najpóźniej do dnia [3 lata po terminie transpozycji niniejszej dyrektywy zmieniającej] r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wdrożenia i skutków niniejszej dyrektywy. Sprawozdanie zawiera informacje na temat użytkowania pojazdów najmowanych w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie siedziby przedsiębiorstwa najmującego pojazd. W sprawozdaniu zwraca się szczególną uwagę na wpływ na bezpieczeństwo drogowe i na dochody podatkowe, w tym zakłócenia podatkowe, a także na egzekwowanie przepisów dotyczących kabotażu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1072/2009. Na podstawie tego sprawozdania Komisja ocenia, czy konieczne jest zaproponowanie dodatkowych środków.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia [OP: please insert the date calculated 18 months following the entry into force] r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia ... [20 miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy]. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

  • [1]   Dz.U. L 129 z 11.4.2018, s. 71.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Transport drogowy jest głównym rodzajem transportu towarów i pasażerów w UE i zatrudnia około 1,6 mln osób. Na przestrzeni lat UE opracowała szereg przepisów mających na celu zapewnienie sprawiedliwego, dobrze funkcjonującego, bezpiecznego i społecznie zrównoważonego sektora transportu drogowego. Europejskie przepisy w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego towarów obowiązują od 25 lat. Obowiązująca dyrektywa 2006/1/WE określa minimalny poziom otwarcia rynku dla użytkowania takich pojazdów, lecz w dalszym ciągu zawiera przepisy prawne z lat 80-tych XX w., które odzwierciedlają ówczesne potrzeby sektora. Przepisy te należy poddać przeglądowi, by odpowiadały rzeczywistym potrzebom podmiotów gospodarczych, a także w celu dostosowania ich do ostatnich ewolucji w sektorze przewozów drogowych i obecnych priorytetów polityki UE.

Wniosek Komisji

Komisja przedstawiła przegląd dyrektywy 2006/1/WE w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy jako część szeregu wniosków w dziedzinie transportu drogowego (pakiet „Europa w ruchu” na rzecz czystej, konkurencyjnej i opartej na sieci mobilności) w dniu 31 maja 2017 r. Jest on ściśle związany z nowymi przepisami dotyczącymi dostępu do zawodu i dostępu do rynku przewozu towarów, a także dostępu do rynku przewozów autokarowych i autobusowych, przy czym ogólnym celem jest zapewnienie uczciwej konkurencji, uproszczenie obowiązujących przepisów, ochrona rynku wewnętrznego i zapewnienie praw pracowników tego sektora.

Obowiązująca dyrektywa 2006/1/WE:

• zezwala państwom członkowskim na ograniczenie użytkowania najmowanych pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej sześciu ton do przewozów na własny rachunek;

• ogranicza użytkowanie pojazdu, który został najęty w państwie członkowskim innym niż państwo siedziby przedsiębiorstwa najmującego dany pojazd.

Wniosek Komisji spowodowałby zniesienie tych ograniczeń oraz stworzenie jednolitych ram prawnych w całej UE w celu zapewnienia równego dostępu przewoźników do rynku najmowanych pojazdów. Ma on na celu:

• zezwolenie na użytkowanie w obrębie swojego terytorium pojazdów najmowanych przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego, pod warunkiem że pojazd jest zarejestrowany lub został włączony do ruchu zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego;

• zezwolenie na użytkowanie pojazdu najętego w innym państwie członkowskim przez okres co najmniej czterech miesięcy w danym roku kalendarzowym, aby umożliwić przedsiębiorstwom reakcję na sezonowy lub tymczasowy wzrost zapotrzebowania oraz zastąpienie zepsutych lub uszkodzonych pojazdów.

Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni popiera ogólny cel pakietu ustawodawczego Komisji „Europa w ruchu”, a także niniejszy wniosek, ponieważ stanowi on szansę na zapewnienie równych warunków działania oraz uczciwej konkurencji dla przedsiębiorstw wynajmu i leasingu pojazdów w UE, a jednocześnie na zmniejszenie niepotrzebnych obciążeń administracyjnych i poprawę egzekwowania przepisów.

Sprawozdawczyni zgadza się z tym, że państwa członkowskie nie powinny ograniczać użytkowania na swoim terytorium pojazdów najmowanych przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego, pod warunkiem że pojazd spełnia obowiązujące normy i wymogi w dziedzinie bezpieczeństwa.

Sprawozdawczyni podziela pogląd, że z powodu różnych poziomów opodatkowania transportu drogowego w Unii państwa członkowskie powinny mieć możliwość ograniczenia na swoim terytorium długości okresu, podczas którego działające przedsiębiorstwo może korzystać z najmowanych pojazdów zarejestrowanych lub włączonych do ruchu w innym państwie członkowskim.

Ponadto należy umożliwić państwom członkowskim ograniczenie liczby takich pojazdów najmowanych przez przedsiębiorstwo mające siedzibę na ich terytorium, pod warunkiem że pozwalają one na użytkowanie pewnej liczby pojazdów odpowiadających co najmniej 25 % całej floty pojazdów stanowiących własność tego przedsiębiorstwa lub, w przypadku przedsiębiorstwa posiadającego flotę składającą się z mniej niż czterech pojazdów, użytkowanie co najmniej jednego najmowanego pojazdu.

Sprawozdawczyni jest również przekonana, że właściwe egzekwowanie ma kluczowe znaczenie dla kontroli prawidłowego wdrożenia i stosowania niniejszego wniosku. W tym celu istniejące krajowe rejestry elektroniczne ustanowione rozporządzeniem (WE) 1071/2009 powinny zawierać numer rejestracyjny wynajętego pojazdu, jak również okres ważności uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej ze wskazaniem, jak długo państwo członkowskie musi zezwolić swoim przewoźnikom na użytkowanie najmowanych pojazdów na swoim terytorium.

Sprawozdanie Komisji powinno zostać przedłożone najpóźniej 3 lata po terminie transpozycji i powinno uwzględniać wpływ tego wniosku na bezpieczeństwo ruchu drogowego, środowisko i dochody z podatków oraz jego różne skutki w tych dziedzinach, a także inne kluczowe elementy, takie jak liczba pojazdów zarejestrowanych w innym państwie członkowskim najmowanych przez przewoźników i liczba naruszeń przepisów dotyczących użytkowania najmowanych pojazdów, w ujęciu ogólnym, jak i w kontekście transgranicznym.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy

Odsyłacze

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)

Data przedstawienia w PE

31.5.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Cláudia Monteiro de Aguiar

30.6.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Data przyjęcia

24.5.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

15

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Daniel Dalton, Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Data złożenia

29.5.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

24

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

 

S&D

VERTS/ALE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

Eleonora Evi, Marco Zullo

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Inés Ayala Sender

Karima Delli

15

-

GUE/NGL

S&D

 

VERTS/ALE

Marie-Pierre Vieu

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

Michael Cramer, Keith Taylor

1

0

ECR

Jacqueline Foster

Objaśnienie używanych znaków

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 8 czerwca 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności